Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Janusz Korczak

(wybór materiałów od 1988 r.) 

Bibliografia przedmiotowa

 

Zestaw bibliograficzny, który prezentujemy, jest selekcyjną bibliografią podmiotowo-przedmiotową obejmującą lata 1988-2012. Dane za lata wcześniejsze zawiera Bibliografia Publikacji Janusza Korczaka i o Januszu Korczaku w Polsce 1943-1987.[1] Materiał podzielono na dwie zasadnicze części: podmiotową (prace J. Korczaka) oraz przedmiotową (prace o J. Korczaku). W obu częściach przyjęto układ chronologiczny.
W części podmiotowej uwzględniono wznowienia książek Korczaka, przedruki publikacji czasopiśmienniczych oraz teksty niepublikowane za jego życia. W części tej nie uwzględniono fragmentów pism, zamieszczonych bądź w wydaniach książkowych, bądź też w czasopismach. W części przedmiotowej zamieszczono książki, artykuły w czasopismach poświęcone życiu, działalności i twórczości Korczaka. Uwzględniono także materiały dydaktyczne, pozwalające nauczycielom na omówienie dzieł Korczaka w czasie prowadzonych przez nich zajęć.
W tej części pominięto recenzje książek, filmu i przedstawień teatralnych. Nie uwzględniono również biogramów w encyklopediach i słownikach oraz niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich. W zestawieniu pominięto również publikacje zawierające niewielkie wzmianki o Korczaku,  z uwagi na dużą ilość materiałów poświęconych w całości temu pedagogowi.

Bibliografia ma charakter terytorialny. Obejmuje tylko te prace Korczaka i o Korczaku, które ukazały się w Polsce (nawet wówczas, gdy opublikowano je w języku obcym)
[2]. Część podmiotowa obejmuje 80 pozycji bibliograficznych, część przedmiotowa składa się z 334 pozycji. 

Przy opracowywaniu tej bibliografii korzystano z wydawnictw bieżących, tj. Bibliografii Zawartości Czasopism i Przewodnika Bibliograficznego. Materiały zaczerpnięte z tych źródeł stanowią
  podstawowy trzon bibliografii, rozbudowany o rozpisywane przez nas czasopisma znajdujące się w zbiorach PBW.

1988

 1. Czarodziej / Wanda Żółkiewska ; il. S[tanisław] Rozwadowski. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988

 2. Disziplin in Korczaks Erziehnung / Friedhelm Beiner. // Acta Universitatis Lodziensis Folia Paedagogica et Psychologica. – 1988, [z.] 21, s.3-10

 3. Duch ludzki jako sierota / Henryk Grynberg. // W Drodze. – 1988, r 10, s.67-73

 4. Jak przezwyciężać bariery między dorosłymi a dziećmi. Inspiracje korczakowskie / Aleksander Lewin // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1988, nr 4, s. 147-154

 5. Janusz Korczak : bibliografia publikacji Janusza Korczaka i o Januszu Korczaku w Polsce : 1943-1987 / oprac. bibliogr. podmiotowej i przedmiotowej Marzena Kostka [i in.] ; red. nauk. Aleksander Lewin.- Heinsberg : Agentur Dieck, 1988. - Sygnatura: 310499

 6. Janusz Korczak w Genewie / Janusz Wasita  / / Więź. - 1988,  nr 4,  s. 146-148

 7. "Kajtuś Czarodziej", czyli gorzki smak poznawania świata - klasa V / Marta Ziółkowska-Sobecka // Język Polski w Szkole: dla klas IV-VIIII. - 1988/1989, nr 2, s. 158-162

 8. Mówić do dziecka czy rozmawiać z dzieckiem? Refleksje na marginesie kolokwium w Genewie / Aleksander Lewin. / /  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1988, nr 5, s. 233-236

 9. Ostatnia droga Janusza Korczaka / Marek  Rudnicki. // Tygodnik Powszechny. -  1988, nr 45,  s. 1, 2

 10. Śladami Janusza Korczaka – od Warszawy do Treblinki / Barbara Smolińska-Theiss, Wiesław Theiss. // Kultura i Społeczeństwo. – 1988, nr 4, s.241-244

 11. Śladami Janusza Korczaka po Warszawie / Maria Falkowska ; przy współudz. Marty Ciesielskiej ; Instytut Badań Pedagogicznych. Zakład Systemów Wychowawczych. Pracownia Korczakowska. - Warszawa : IBP, 1988

 

1989

 1. "Auf dass nichts in vergessenheit gerät" - zeugen und zeugnisse für Janusz Korczak / Friedhelm Beiner, Erich Dauzenroth.- Schutzgebühr : Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, 1989. - Sygnatura: 310501

 2. Dzieci doktora Korczaka / Israel Zyngman [nazwa], (Stasiek [pseud.]). - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1989

 3. Idziesz z nami doktorze ... / Marek Dobrosielski. - Kraków : Harcerska Oficyna Wydawnicza : na zlec. CSIZ [Centralnej Szkoły Instruktorów Zuchowych] w Oleśnicy, 1989

 4. Janusz Korczak a szkoła [i. e. o szkole] : poglądy, oceny, doświadczenia / Daniela Rusakowska ; Instytut Badań Pedagogicznych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zakład Systemów Wychowawczych. - Warszawa : IBP. MEN, 1989. - Sygnatura: 230688

 5. Janusz Korczak jako odkrywca folkloru dzieci polskich i żydowskich / Jolanta Ługowska. // Literatura Ludowa. - 1989, nr 4/6, s. 17-29

 6. Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka / Maria Falkowska ; [przedm.] Aleksander Lewin ; Instytut Badań Pedagogicznych. Zakład Systemów Wychowawczych. Pracownia Korczakowska.- Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1989. - (Źródła i Studia / Janusz Korczak ; t. 3). - Sygnatura: 226314, 226464, 226315

 7. Klasycy pedagogiki opiekuńczej. T. 1, System opiekuńczo-wychowawczy Janusza Korczaka / Marian Jakubowski.- Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1989. - Sygnatura: 230787 Cz (Hist.Wych. 264), 235305

 8. Kontrola i ocena działalności dziecka w pedagogice Celestyna Freineta, Janusza Korczaka, Wasyla Suchomlińskiego / Marzena Kostka, Danuta Słowicka. // Edukacja. – 1989, nr 4, s.101-125

 9. Korczakowska postawa wobec dziecka / Alicja Szlązakowa. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1989, nr 5/6, s.156-159, il.

 10. Korczakowskie prawdy o dziecku / Alicja Szlązakowa. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1989, nr 4, s.123-124, il.

 11. Król dzieci / Neal Acherson. // Forum.  -  1989,  nr 6 s. 20-22

 12. Lektury Kolumbów : rozważania o prozie dla młodzieży dwudziestolecia międzywojennego / Marta Ziółkowska-Sobecka. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1989. - Sygnatura: 225723, 225724, 225901, 225902

 13. The concept of alienation in Janusz Korczak’s works / Henryk Rosen. // Dialectics and Humanism. – 1989, nr 1, s.135-147

 14. Tren ku czci Janusza Korczaka [w] / Włodzimierz Słobodnik. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1989, nr 9/10, s.3 okł., il.

 15. Warszawa – ojczyzna Janusza Korczaka / Hanna Kirchner. // Kronika Warszawy. – 1989, nr 3, s.9-26

 16. Wspomnienia o Januszu Korczaku / wybór i oprac. Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz ; wstęp Igor Newerly. [Wyd. 2]. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1989. - (Źródła i Studia / Janusz Korczak ; t. 1). - Sygnatura: 228923, 228992, 294821

 17. Źródła inspiracji powieści Korczaka “Bankructwo małego Dżeka” i “Kiedy znów będę mały” / Józefa Bartnicka. // Przegląd Humanistyczny. – 1989, nr 8/9, s.143-153

1990

 1. Dom Sierot Janusza Korczaka jako szkoła życia / Daniela Rusakowska. // Ruch Pedagogiczny. – 1990, nr 5/6, s. 116-126

 2. Dziecko – królem / Józef Ratajczak. // Sztuka dla Dziecka. – 1990, nr 5/6, s. 18-19

 3. Janusz Korczak - pedagog ludzkich wartości / Julian Radziewicz. // Edukacja i Dialog. – 1990, nr 4, s.41-51

 4. Janusz Korczak – prekursor polskiej auksjologii / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1990, nr 4/5, s. 101-102

 5. Janusz Korczak dzisiaj / Janusz Tarnowski. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1990

 6. Kim był ten człowiek? O Januszu Korczaku i szesnastotomowej edycji jego „Dzieł” / Aleksander Lewin; rozm. przepr. Małgorzata Borczak. // Nowe Książki. - 1990,  nr 5,  s. 32-35, il.

 7. Korzystam z myśli i wskazówek Korczaka / Mirosław Urbaczewski. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1990, nr 8, s.309-310

 8. Nasz Dom. [Zakład Wychowawczy Janusza Korczaka w Pruszkowie] / Barbara Puszkin. // Głos Nauczycielski. – 1990, nr 47, s.1,9,il

 9. Nieznany utwór Janusza Korczaka. / Hanna  Kirchner. // Zeszyty Literackie. - 1990,  z. 31,  s. 26-32 
  Dotyczy utworu "Dzieci Biblii

 

1991

 1. Dzieci są ludźmi ? / Aleksander Lewin. // Trybuna. – 1991 , nr  123, s.2

 2. Korczak / Agnieszka Holland.- Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1991. - (Opowieści Filmowe). - Sygnatura: 236740

 3. Korczakowskie wychowanie wychowawców / Jadwiga Bińczycka. // Nowa Szkoła. – 1991, nr 9, s. 561-563

 4. Ostatnie trzy lata życia J. Korczaka / Aleksander Lewin. // Biuletyn Polskiego Komitetu Korczakowskiego: W korczakowskim Kręgu. -  1991, nr 30, s. 43-52

 5. Postawy opiekuna - wychowawcy w poglądach pedagogicznych Janusza Korczaka / Ireneusz Pyrzyk. // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika. -  1991, z.16,  s. 103-116

 6. Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze w placówkach opiekuńczych Korczaka / Bożena Matyjas. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1991, nr 3, s. 136-141

 7. Samopoznanie dziecka w pedagogice Janusza Korczaka /  Marzena Kostka,  Danuta  Słowicka. // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 10, s. 24-27

 8. Śladami Janusza Korczaka w Kibucu Ein Harod / Aleksander Lewin. // Nowa Szkoła. - 1991,  nr 2,  s. 112-115

 9. Świadomość religijna Janusza Korczaka /  Krystyna Starczewska. // Więź. - 1991, nr 1, s. 76-94
   

1992

 1. Człowiek zdesperowany. /Aleksander Lewin. // Wprost. -  1992,  nr 32,  s. 65, portr.
  Odnalezione teksty Korczaka.

 2. Diagnoza pedagogiczna w świetle doświadczeń Janusza Korczaka / Danuta Słowicka, Marzena Kostka. // Edukacja i Dialog. – 1992, nr 1, s.26-31

 3. Ein Leben für Kinder : Janusz Korczak, Leben und Werk / Erich Dauzenroth. - [3. durchges. Aufl.]. - Gütersloh : Gütersloher Verl.-Haus Mohn, 1992. - (Gütersloher Taschenbücher ; 1042). - Sygnatura: 310507

 4. Idee praw dziecka w życiu i pracy Janusza Korczaka / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska. // Wychowanie w Przedszkolu. – 1992, nr 6, s. 334-338

 5. Janusz Korczak a antypedagogika / Marzena Kostka, Danuta Słowicka. // Nowa Szkoła. – 1992, nr 6, s. 367-372

 6. Janusz Korczak i jego Senat / Hanna Malińska. // Nowa Szkoła. – 1992, nr 8, s. 492-494

 7. Janusz Korczak w getcie : nowe źródła / [wstęp i red. nauk. Aleksander Lewin ; oprac. filologiczne tekstów Monika Ziółek ; Instytut Badań Edukacyjnych. Pracownia Korczakowska]. - Warszawa : Oficyna Wydaw. Latona, 1992. - (Źródła i Studia / Janusz Korczak ; 4). - Sygnatura: 246718, 243388, 243389

 8. Janusz Korczak w legendzie poetyckiej / [wybór i oprac.] Alicja Szlązakowa ; [il. Anna Mottl-Szlązak]. - Warszawa : "Interlibro", 1992

 9. Janusza Korczaka refleksje na sobą / Barbara Puszkin. // Nowa Szkoła. - 1992, nr 8, s. 494-498

 10. Korczak – w pięćdziesiąta rocznicę śmierci / Wiesław Theiss. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1992, nr 4, s. 173-180

 11. Korczaka myśli z getta: Wychowywać znaczy chronić / Aleksander Lewin. // Trybuna. – 1992,  nr 185,  8-9 VIII, s.4

 12. "Król Maciuś I" Janusza Korczaka w klasie czwartej / Kazimiera Czaplowa. // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII. - 1992/1993, nr 6, s. 9-15

 13. Nie było śpiewu / Michał Wróblewski ; rozm. przepr. Tomasz Jastrun. // Życie Warszawy. -  1992,  nr 186,  s. 8-9
  Rozmowa dotyczy J. Korczaka

 14. Nieznane teksty Korczaka z getta / oprac. Aleksander Lewin. // Polityka. -  1992,  nr 17-18

 15. Pamięci niezapomnianego wychowawcy. Apel poświęcony Januszowi Korczakowi  w 50. rocznicę śmierci / Maria Andres. // Poradnik Bibliotekarza. - 1992,  nr 5,  s. 32-35

 16. Pamiętać Korczaka / Kazimierz Koźniewski. // Polityka. – 1992, nr 23, s. 9

 17. Spotkania z Januszem Korczakiem / Jadwiga Bińczycka. // Nowa Szkoła. – 1992, nr 9, s. 559-561

 18. Wiersze o Nim. W 50-tą rocznicę śmierci Janusza Korczaka / Irena Witańska. // Przyjaciel Dziecka. – 1992, nr 7-9, s.10-11

 

1993

 1. Aktualność idei Janusza Korczaka : praca zbiorowa / pod red. Teresy Wróblewskiej.  Koszalin : Horyzont ; Piotrków Trybunalski : nakł. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Wydział Zamiejscowy, 1993

 2. Blaski i cienie współpracy Janusza Korczaka z Polskim Radiem / Maria Falkowska. // Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego. -  1993, nr 3/4,  s. 83 - 96

 3. Dziecko i jego miejsce w poglądach pedagogicznych Janusza Korczaka / Ireneusz Pyrzyk. // Acta Universitatis Nicolai Copernici Nauki Humanistyczno Społeczne, Pedagogika. – 1993, z. 17, s. 75-83

 4. Dziecko w pedagogice Janusza Korczaka / Irena Jundziłł. // Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Pedagogika, Historia Wychowania. – 1993, nr 22, s. 115-121

 5. Janusz Korczak (Henryk Goldszmit) : [1878 (1879?) - 1942] : (zestaw bibliograficzny) / oprac. Maciej Dynkowski ; Dział Informacji i Bibliografii. - Łódź : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 1993. - Sygnatura: 243516 Bibl. (Bibliogr. pedag. 21)

 6. Janusz Korczak jako nauczyciel nauczycieli / Róża Pawłowska. // Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Pedagogika, Historia Wychowania. – 1993, nr 22, s. 107-114

 7. Korczak i dziecko w XX w./ Jadwiga Bińczycka.  // Nowa Szkoła. -  1993,  nr 2,  s. 122-123
  Międzynarodowa Sesja Naukowa "Korczak i dziecko w XX wieku": 13-15 X 1992

 8. Korczak i dziecko w XX wieku. Międzynarodowa sesja naukowa / Marta Ciesielska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -  1993, nr 1,  s. 40-41 

 9. Miejsce Janusza Korczaka w kulturze medycznej /  Zbigniew Domosławski. // Polski Tygodnik Lekarski. -  1993,  nr 16-17,  s. 391-392

 10. Pasje Janusza Korczaka. Przyczynek do genezy jego dzieła / Aleksander Lewin. // Myśl Socjaldemokratyczna. – 1993 , nr 2-3, s.44-52

 11. Śmierć Adama Czerniakowa i ostatnia droga Janusza Korczaka / Jerzy Lewiński. // Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej. - [T.] 35, (1993), s. 157-179

 12. Testament pedagogiczny Janusza Korczaka / Aleksander Lewin. //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -  1993,  nr 1,  s. 32-36
  Zawiera omówienie problematyki ostatnich tekstów Janusza Korczaka

 13. Wychowanie fizyczne i zdrowotne w refleksjach pedagogicznych Janusza Korczaka / Anna Dąbrowska, Andrzej Dąbrowski. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1993, nr 5, s. 153-157

 14. Wychowanie światopoglądowe w pedagogice Janusza Korczaka / Kazimierz Rędziński. // Zeszyty Naukowe WSP Opole. Pedagogika. - 1993, z. 30,  s. 53-60


 

1994

 1. Idea braterstwa - pedagogicznym przesłaniem Janusza Korczaka / Maria Andres. // Wychowawca. - 1994, nr 9, s. 17-19

 2. Janusz Korczak: portret polityczny / Wiesław Theiss. // Kwartalnik Pedagogiczny. -  1994, nr 3,  s. 43-55

 3. Janusza Korczaka poszukiwanie religii i Boga / Aleksander Lewin. // Res Humana. – 1994 , nr 2 s. 13-16

 4. Korczak w całość / Aleksander Lewin; rozm. przepr. Witold Salański. // Nowa Szkoła. - 1994, nr 5, s. 305–307  

 5. Korczaku w Wiedniu / Ryszard Wasita. // Więź. – 1994, nr 1, s. 173-176

 6. Korczak. - Warszawa : Agencja Producentów Filmowych. Zespół video apf, [1994?]. (Filmy Polskie : videoteka collection). - Sygnatura: W 567 "A"

 7. Na Krochmalnej 92. Ze wspomnień o Januszu Korczaku / Aleksander Lewin. // Więź. - 1994,  nr 4,  s. 103-120

 8. Nieznany dramat młodzieńczy Janusza Korczaka / Ryszard Wasita. // Literatura na Świecie. – 1994, nr 3, s. 307-308

 9. Śniła mu się synteza dziecka / Aleksander Lewin. // Głos Nauczycielski. – 1994 , nr 3, s.8

 10. Znaczenie opieki nad dzieckiem w rodzinie w ujęciu Janusza Korczaka / Bożena Matyjas. // Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne. - T. 9, (1994), s. 105-115

 

1995

 1. Co by na to powiedział Korczak? / Helena Błachut. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995 nr 1 s.42-43.

 2. Czym jest Polski Komitet Korczakowski? / Jadwiga Bińczycka. // Rocznik Pedagogiczny. – T. 18 (1995), s. 195-201

 3. Janusz Korczak dziecko i wychowawca / Maria Chymuk. Kraków : Wydaw. WAM, 1995

 4. Korczak w niełasce? / Aleksander Lewin. // Polityka. - 1995, nr 3,  21 I , s. 21
  Na temat placówek opiekuńczo - wychowawczych w Warszawie, związanych z działalnością Korczaka

 5. Korczak. Część 1. / Hanna Kirchner. // Odra. - 1995,  nr 6,  s. 35-43

 6. Korczak. Część 2. / Hanna Kirchner. // Odra. -  1995,  nr 7/8,  s. 80-87

 7. Korczakowskie samotności / Irena Kotowicka. // Edukacja i Dialog. -  1995,  nr 8,  s. 19-22

 8. Międzynarodowy festiwal teatralny "Korczak dzisiaj"/ Ewa Repsch. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995,  nr 2,  s.26-29

 9. V Międzynarodowa Konferencja Korczakowska w Jerozolimie. / Wiesław Theiss. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 1, s.40-41

 10. Teksty Janusza Korczaka jako przesłanie i inspiracja na przykładzie doświadczenia cierpienia dziecka / Krystyna Ablewicz. // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. - T. 48, (1995), s. 63-73

 11. Tolerancja dziecka w poglądach pedagogicznych Janusza Korczaka / Ireneusz Pyrzyk. // Wychowanie na co Dzień. - 1995, nr 3, s. 10-12

 12. Wędrówki idei czy wzoru człowieczeństwa (Osobliwości recepcji spuścizny życiowej Janusza Korczaka) / Aleksander Lewin. // Kultura i Edukacja. -  1995,  nr 2,  s. 7-21

 13. Ze wspomnień o Januszu Korczaku / Maria Czapska. // W Drodze. -  1995, nr 12,  s. 60-63
   

1996

 1. Aktywność kulturalna dzieci i młodzieży w teorii i praktyce pedagogicznej Janusza Korczaka : aktualność doświadczeń korczakowskich w pracy współczesnych domów dziecka / Bożena Matyjas. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1996

 2. Dziecko jako monarcha, czyli dwa największe eksperymenty pedagogiczne XX wieku / Aleksander Nalaskowski. // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 12, s. 5-7
  "Król Maciuś Pierwszy" Janusza Korczaka i "Mały Książę" Antoine'a de Saint-Exupery'ego.

 3. Gdy nadchodził kres... : ostatnie lata życia Janusza Korczaka / Aleksander Lewin.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. - Sygnatura: 250762

 4. Janusz Korczak (biogram) / Aleksander Lewin. // Res Humana. – 1996, nr 2 , s. 24

 5. Janusz Korczak i jego dokonania / Marian Jakubowski ; wstępem poprzedziła Jadwiga Bińczycka ; posłowiem opatrzył Stanisław Podobiński ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wydaw. WSP, 1996. - Sygnatura: 249590 Cz (Ped. 2426), 283355

 6. Kim był Pan Doktor naprawdę? / Aleksander Lewin. // Wiadomości Kulturalne. – 1996, nr 9, s. 7-8

 7. Pamiętnik / Janusz Korczak [pseud.]. [Wyd. 1 w tej ed.]. - Wrocław : "Siedmioróg", 1996

 8. Poszukiwanie nowej drogi wychowania z inspiracji systemu Janusza Korczaka / Mirosław Urbaczewski. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1996, nr 1, s. 5-11

 9. Reminiscencje myśli Janusza Korczaka wykorzystywane w nowoczesnych modelach kształcenia / pod red. Marii Juszczyk. - Częstochowa : Wydaw. WSP, 1996. - Sygnatura: 257213 Cz (Ped. 2630)

 

1997

 1. A clinician without a clinic / Yaacov Rotem. // Dialogue and Universalism. - 1997, nr 9/10, s. 113-117

 2. Aspects of universal importance of Janusz Korczak's education / Volker Edlinger. // Dialogue and Universalism. - 1997, nr 9/10, s. 169-170

 3. Calendar of life and work of Janusz Korczak / Maria Falkowska. // Dialogue and Universalism. - 1997, nr 9/10, s. 181-187

 4. Childless father of an uncountable number of other people's childern / Jan Twardowski. // Dialogue and Universalism. - 1997, nr 9/10, s. 83-85

 5. Children of the Bible - Janusz Korczak's Midrash : its history, contents and ideas / Shimon Frost. // Dialogue and Universalism. - 1997, nr 9/10, s. 97-102

 6. Conversation about "King Matt" / Jeanne Hersch, Volker Edlinger ; tł. Mark Bernheim. // Dialogue and Universalism. - 1997, nr 9/10, s. 105-109

 7. Dom na Krochmalnej na łamach "Małego Przeglądu" / [wybór i oprac. Marta Ciesielska]. - Warszawa : "Ezop", 1997

 8. Foreign translations and books about Janusz Korczak / Ryszard Wasita. // Dialogue and Universalism. - 1997, nr 9/10, s. 173-177

 9. Information on the project of an edition of all of the writings by Janusz Korczak / Aleksander Lewin. // Dialogue and Universalism. - 1997, nr 9/10, s. 191-192

 10. Janusz Korczak - człowiek i dzieło : próba opisu recepcji światowej / Ryszard Wasita. // Literatura na Świecie. - 1997, nr 4/5, s. 364-368

 11. Janusz Korczak - man of letters / Michał Głowiński ; tł. z pol. Aleksandra Rodzińska. // Dialogue and Universalism. - 1997, nr 9/10, s. 75-77

 12. Janusz Korczak : a tale for our time / Bruno Bettelheim. // Dialogue and Universalism. - 1997, nr 9/10, s. 27-32

 13. Janusz Korczak among the great moral authorities of mankind / Stefan Wołoszyn ; tł. z pol. Aleksandra Rodzińska. // Dialogue and Universalism. - 1997, nr 9/10, s. 33-39

 14. Janusz Korczak and "The century of the child" / Sven G. Hartman. // Dialogue and Universalism. - 1997, nr 9/10, s. 135-142

 15. Janusz Korczak and children's rights / Jadwiga Bińczycka. // Dialogue and Universalism. - 1997, nr 9/10, s. 127-134

 16. Janusz Korczak in the U.S. / Edwin P. Kulawiec. // Dialogue and Universalism. - 1997, nr 9/10, s. 165-167

 17. Janusz Korczak w harcerskim kręgu / Urszula Sobkowiak. // Harcerstwo. - 1997, nr 7/8, s. 25-28

 18. Janusz Korczak's thought: the living solution / Andrzej Mencwel. // Dialogue and Universalism. - 1997, nr 9/10, s. 43-51

 19. Korczak i Freinet - co ich łączy, a co różni? / Aleksander Lewin. // Nowa Szkoła. - 1997, nr 2, s. 16-20

 20. Korczak potrzebny od zaraz / Hanna Kirchner //Rzeczpospolita. – 1997, nr 27, s. 18
  Przygotowanie nowej edycji dzieł Janusza Korczaka

 21. Korczakianum - towards the sources / Maria Ciesielska. // Dialogue and Universalism. - 1997, nr 9/10, s. 189-190

 22. Korczakowska koncepcja wychowania i wychowawcy w domu dziecka / Maria Raszewska. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1997, nr 4, s. 27-28

 23. Korczak's pedagogy of respect : (some basic concepts) / Friedhelm Beiner. // Dialogue and Universalism. - 1997, nr 9/10, s. 143-150

 24. Leben für andere : Gedanken und Meditationen von Janusz Korczak / Janusz Korczak, Friedhelm Beiner, Erich Dauzenroth. - Gütersloh : Kiefel, 1997. - (Denkerinnen Und Denker Des Glaubens). - Sygnatura: 310498

 25. Nieznany geniusz, nie chciany święty / Wojciech Eichelberger. //Gazeta Wyborcza. – 1997, nr 31, s. 10

 26. Od słowa do tekstu : o języku i stylach Janusza Korczaka / Krystyna Gąsiorek. - Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1997

 27. Ostatnia droga Doktora / Irena Sendlerowa "Jolanta" ; rozm. przepr. Tomasz Szarota. // Polityka. – 1997, nr 21, s. 94

 28. Personal gratitude to Janusz Korczak / Czesław Miłosz. // Dialogue and Universalism. - 1997, nr 9/10, s. 87-89

 29. Polish writers about Janusz Korczak / Ryszard Wasita. // Dialogue and Universalism. - 1997, nr 9/10, s. 79-81

 30. Postawa wychowawcy wobec dziecka w ujęciu Janusza Korczaka / Katarzyna Sierpotowska, Ryszard Cieśliński. // Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. - T. 3, (1997), s. 145-147

 31. Rodowód Janusza Korczaka / Maria Falkowska. // Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego. - 1997, nr 1, s. 33-52

 32. Sprawa z Korczakiem / Janusz Marciniak. // Czas Kultury. - 1997, nr 4, s. 50-52

 33. Stary Doktor na indeksie : nieznane recenzje dzieł Janusza Korczaka z 1954 roku / Wiesław Theiss. -  Streszcz. w jęz. fr. // Przegląd Powszechny. - 1997, nr 2, s. 218-228

 34. Testimonies of children : (recently discovered archival materials from the Orphans House - from the time of the Ghetto). P. 1-2 / Stanley Robe. // Dialogue and Universalism. - 1997, nr 9/10, s. 219-226

 35. The fifteenth auxiliary saint / Erich Dauzenroth. // Dialogue and Universalism. - 1997, nr 9/10, s. 171-172

 36. The final road : przem. / Marek Rudnicki ; tł. z pol. Rafael F. Scharf. // Dialogue and Universalism. - 1997, nr 9/10, s. 227-230
  Wspomnienie o wyjściu z warszawskiego getta Janusza Korczaka wraz z dziećmi z Domu Sierot, 6 sierpnia 1942 roku.

 37. The impact of Korczak on pedagogy in Israel / Szewach Eden. // Dialogue and Universalism. - 1997, nr 9/10, s. 153-163

 38. The religious consciousness of Janusz Korczak / Krystyna Starczewska. // Dialogue and Universalism. - 1997, nr 9/10, s. 53-71

 39. The wanderings of ideas or a model of humanity? : (the peculiarity of the reception of Janusz Korczak's life's work) / Aleksander Lewin ; tł. z pol. Andrzej Żebrowski. // Dialogue and Universalism. - 1997, nr 9/10, s. 11-24

 40. Tracing the pedagogic thought of Janusz Korczak / Aleksander Lewin. // Dialogue and Universalism. - 1997, nr 9/10, s. 119-125

 41. Ukochał dzieci ponad wszystko: Janusz Korczak - 1878-1942 / Jolanta  Kowalczykówna. // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 6, s.11-13 

 42. Which way / Tadeusz Konwicki. // Dialogue and Universalism. - 1997, nr 9/10, s. 91-94

 43. Z badań nad strukturą składniową powieści Janusza Korczaka / Krystyna Gąsiorek. // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Językoznawcze / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Z. 9, (1997), s. 53-61

 

1998

 1. Co nam przekazał Janusz Korczak / oprac. Aleksander Lewin. // Ruch Pedagogiczny. - 1998, [nr] 3/4, s. 158-172

 2. Czasem warto poczytać Korczaka / Maria Prussak. // Tygodnik Powszechny. – 1998, nr 13, s. 14

 3. Czesław Miłosz o Januszu Korczaku / Czesław Miłosz ; tł. z ang. Krystyna Jurasz-Dębska. // Ruch Pedagogiczny. - 1998, [nr] 3/4, s. 111-113

 4. Czy saga o Królu Maciusiu jest utopią? / Leszek Prorok. // Ruch Pedagogiczny. - 1998, [nr] 3/4, s. 145-157

 5. Janusz Korczak : współczesna opowieść / Bruno Bettelheim ; tł. z ang. Anna Mieszalska. // Ruch Pedagogiczny. - 1998, [nr] 3/4, s. 134-139

 6. Janusz Korczak wzorem osobowym altruisty : ref. / Mieczysław Łobocki. // Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska. Sectio J Paedagogia-Psychologia. - Vol. 11, (1998), s. 151-158

 7. Korczak : mija 120. rocznica urodzin Starego Doktora / Janusz Marciniak. // Tygodnik Powszechny. – 1998, nr 30, s. 8-9

 8. Korczakowskie dramaty / Bolesław Drukier. // Ruch Pedagogiczny. - 1998, [nr] 3/4, s. 124-133

 9. Którędy / Tadeusz Konwicki. // Ruch Pedagogiczny. - 1998, [nr] 3/4, s. 102-105
  Januszu Korczaku : w 85 rocznicę założenia w Warszawie "Domu Sierot" / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska. // Kultura Fizyczna. - 1998, nr 1/2, s. 28-29

 10. O Januszu Korczaku : w 85 rocznicę założenia w Warszawie "Domu Sierot" / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska. // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 2, s. 100-103

 11. Patron szkoły inspiracją do organizowania pracy wychowawczej / Barbara Knop, Bogusław Woldan. // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 12, s. 29-31

 12. Piętnasty dodatkowy święty / Erich Dauzenroth ; tł. z ang. Anna Mieszalska. // Ruch Pedagogiczny. - 1998, [nr] 3/4, s. 114-115

 13. Prekursorzy pedagogiki opiekuńczej : (J. H. Pestalozzi, J. Korczak, A. Makarenko, J. Babicki) / Ireneusz Pyrzyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop.1998. - Sygnatura: 271488

 14. Rozmowa o królu Maciusiu / Jeanne Hersch ; rozm. przepr. Volker Edlinger ; tł. z ang. Anna Mieszalska. // Ruch Pedagogiczny. - 1998, [nr] 3/4, s. 140-144

 15. Sam na sam ze Starym Doktorem - Januszem Korczakiem / Edwin P. Kulawiec. // Ruch Pedagogiczny. - 1998, [nr] 3/4, s. 116-123

 16. Trzy zbliżenia / Jan Twardowski ; oprac. Jadwiga Bińczycka. // Ruch Pedagogiczny. - 1998, [nr] 3/4, s. 106-110

 17. Uczyć się od Korczaka, to znaczy... / Marta Ciesielska. // Ruch Pedagogiczny. - 1998, [nr] 3/4, s. 173-175

 

1999

 1. Aspekt pedagogiczny w pismach Korczaka z getta. Cz. 1-2 / Szewach Eden. // Nowe w Szkole. – 1999/2000, nr 8, s. 3–5; nr 9, s. 6–8    

 2. Edukacja polonistyczna na rozdrożach : spotkania z językiem polskim w klasach I-III / pod red. Doroty Klus-Stańskiej [i in.]. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 1999. - Sygnatura: 284916 Cz (Met. 3907)

 3. Janusz Korczak w badaniach językoznawcy : "Od słowa do tekstu. O języku i stylach Janusza Korczaka" / Krystyna Gąsiorek. // Z Doświadczeń Pedagoga. - 1999, nr 2, s. 145-165

 4. Korczak - postacią dialogową / Bożena Wojnowska. // Res Publica Nowa. - 1999, nr 7/8, s. 42-47

 5. Korczak znany i nieznany / Aleksander Lewin. - Warszawa : "Ezop" : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, 1999. - Sygnatura: 265687

 6. Korczakowskie dialogi / red. nauk. Jadwiga Bińczycka. - Warszawa : "Żak", 1999. - Sygnatura: 263602 Cz (Met. 2886), 263603, 263604

 7. Listy i rozmyślania palestyńskie / Janusz Korczak [pseud.] ; wybrała, oprac. i wstępem opatrzyła Bożena Wojnowska. - Warszawa : "Ezop" : Żydowski Instytut Historyczny, 1999

 8. VI Międzynarodowa Akademicka Konferencja Korczakowska w Izraelu / Wiesław Theiss. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 5, s. 39

 9. Veletnì pedagogìki gumanìzmu : porìvnjalnij analìz pedagogìčnich koncepcìj A. Makarenko, V. Suchomlinskogo i Ja. Korčaka / Svìtlana Denisjuk. // Prace Naukowe. Pedagogika / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Z. 8/10, (1999/2001), s. 483-491

 

2000

 1. Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak ; oprac. Barbara Włodarczyk. - Kraków : "Greg", 2000? - Sygnatura: 272544

 2. Od Japonii po Brazylię : (Janusz Korczak - człowiek i dzieło: próba opisu recepcji światowej) / Ryszard Wasita. // Więź. - 2000, nr 4, s. 216-221

 3. Pisarz – wychowawca – myśliciel // Guliwer. – 2000, nr 4, s.83-84

 4. Wizerunki sławnych pedagogów polskich / Wincenty Okoń. - Warszawa : "Żak", 2000. - Sygnatura: 266849 Bibl. (Pedag. 26), 266850, 319142, 319143, 319158

 5. Zło jeszcze nie dotarło do nas... : nieznane listy Janusza Korczaka do Józefa Arnona / oprac. Bożena Wojnowska. // Więź. - 2000, nr 2, s. 107-126

 

2001

 1. A man you can trust / Igor Newerly ; tł. z pol. Barbara Szelejewska. // Dialogue and Universalism. - 2001, nr 9/10, s. 21-27

 2. A night in February, a night in May / Józef Hen ; tł. z pol. Agnieszka Mucha. // Dialogue and Universalism. - 2001, nr 9/10, s. 219-224

 3. And others / Maria Lewińska ; tł. z pol. Daria Kuczyńska-Szymala. // Dialogue and Universalism. - 2001, nr 9/10, s. 43-45

 4. Chcę nauczyć, rozumieć i kochać, czyli o potrzebie Korczaka / Hanna Kirchner. // Gazeta Wyborcza . - 2001 nr 75 dod. s. 24-27

 5. Close encounters / Danuta Bieńkowska ; tł. z pol. Marta Rusak. // Dialogue and Universalism. - 2001, nr 9/10, s. 229-232

 6. Gettowe trajektorie : o zapisie osobistego doświadczenia w dziennikach z getta warszawskiego : (Abraham Lewin, Rachela Auerbach, Janusz Korczak) / Marta Młodkowska. // Teksty Drugie. - 2001, nr 1, s. 135-155

 7. How "King Matt I" arrived in (West)Germany / Sybil Schönfeldt ; tł. Katarzyna Chojna. // Dialogue and Universalism. - 2001, nr 9/10, s. 199-200

 8. Inspiration drawn from Janusz Korczak in the dilemmas faced by social pedagogues in the Netherlands / Lies Gualthérie van Weezel. // Dialogue and Universalism. - 2001, nr 9/10, s. 183-192

 9. Is the saga of King Matt a utopia? / Leszek Prorok ; tł. z pol. Michał Staniewski. // Dialogue and Universalism. - 2001, nr 9/10, s. 103-113

 10. Jak zastosowałam w szkole elementy systemu korczakowskiego / Bożena Zielińska // Przyjaciel Dziecka 2001 nr 4-6 s.30-32
  Zawiera scenariusz inscenizacji „Witajcie w Pajdokracji” na podstawie „Króla Maciusia Pierwszego” Janusza Korczaka

 11. Janusz Korczak - a dialogic personality / Bożena Wojnowska ; tł. z pol. Karolina Gajkowska, Wioletta W. Szumska. // Dialogue and Universalism. - 2001, nr 9/10, s. 129-153

 12. Janusz Korczak for Bosnia-Herzegovina / Renate von Doemming ; tł. z niem. Katie Croxall. // Dialogue and Universalism. - 2001, nr 9/10, s. 205-208

 13. Janusz Korczak in Brazil / Marcio Kramer. // Dialogue and Universalism. - 2001, nr 9/10, s. 193-195
  Działalność Stowarzyszenia Janusza Korczaka.

 14. Janusz Korczak in Vietnam : an example of universalism / Daniel Halperin. // Dialogue and Universalism. - 2001, nr 9/10, s. 211-212

 15. Janusz Korczak is greater than his legend: the saint of all creeds / Aleksander Lewin ; tł. z pol. Agnieszka Bołczyńska. // Dialogue and Universalism. - 2001, nr 9/10, s. 75-91

 16. Janusz Korczak jako współczesny Sokrates / Katarzyna Filipczak. // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - T. 9, (2001), s. 395-400

 17. Janusz Korczak upon the Seine / Zofia Bobowicz ; tł. z pol. Damian Ziarkiewicz. // Dialogue and Universalism. - 2001, nr 9/10, s. 155-160

 18. Janusz Korczak, editor / Józef Balcerak ; tł. z pol. Marcin Sokół. // Dialogue and Universalism. - 2001, nr 9/10, s. 29-41

 19. Janusz Korczak's idea of dialogue with the child in the consciousness of young teachers / Genowefa Koć-Seniuch. // Dialogue and Universalism. - 2001, nr 9/10, s. 121-127

 20. Janusz Korczak's ideas and the problems of education in modern Ukraine / Svitlana Petrovs'ka. // Dialogue and Universalism. - 2001, nr 9/10, s. 179-182

 21. Janusz Korczak's power of integration / Karl Dedecius ; tł. Izabella Such. // Dialogue and Universalism. - 2001, nr 9/10, s. 213-214

 22. Knowledge of the human being : common aspects in the works of Alfred Adler and Janusz Korczak / Volker Edlinger. // Dialogue and Universalism. - 2001, nr 9/10, s. 99-102

 23. Korczak a wychowanie dla pokoju / Bożena Wojnowska. // Ruch Pedagogiczny. - 2001, [nr] 1/2, s. 100-107

 24. Korczak today in Japan / Jiro Kondo. // Dialogue and Universalism. - 2001, nr 9/10, s. 197-198

 25. Korczak: a new anthropology of education : (international conference, Warsaw, September 2002). // Dialogue and Universalism. - 2001, nr 11/12, s. 143-145

 26. Learning from Janusz Korczak? / Leonhard Jost-Zeller. // Dialogue and Universalism. - 2001, nr 9/10, s. 209-210

 27. Several reminiscences about Janusz Korczak's French friends and the UNESCO conference / Stanisław Tomkiewicz ; tł. z pol. Damian Ziarkiewicz. // Dialogue and Universalism. - 2001, nr 9/10, s. 201-204

 28. The paradox of imagination / Marian Grześczak ; tł. z pol. Olga Michalik. // Dialogue and Universalism. - 2001, nr 9/10, s. 215-217

 29. The passionate self : the spirituality of Janusz Korczak and its meaning for the modern world / Kelvin Ravenscroft. // Dialogue and Universalism. - 2001, nr 9/10, s. 161-177

 30. To be a Korczak : the teacher as model / Edwin P. Kulawiec. // Dialogue and Universalism. - 2001, nr 9/10, s. 115-120

 31. Żywe wiązanie / Igor Newerly. Wyd. 1 w tej ed. - Warszawa : "Czytelnik", 2001

 

2002

 1. Doktor - laicki święty : po Międzynarodowej Konferencji Korczakowskiej, Warszawa 19-21 września / Andrzej Mencwel. //Gazeta Wyborcza. - 2002 nr 229 s. 15

 2. Dzieci - miłość moja, duma moja, troska moja / Ida Merżan ; wybór Marta Ciesielska, Olga Kierczyńska ; [przedm. Kazimierz Koźniewski] ; Ośrodek Dokumentacji i Badań Korczakianum. - Warszawa : "Ezop", 2002

 3. Ein Leben für Kinder : Janusz Korczak, Leben und Werk / Erich Dauzenroth.- [5., völlig neu bearbeitete Auflage].- Gütersloh : Gütersloher Verl.-Haus, 2002. - (Gütersloher Taschenbücher ; 1042). - Sygnatura: 310508

 4. Epitafium dla Kajtusia / Kinga Dunin. // Res Publica Nowa. - 2002, nr 7, s. 86-88
  Pow. dla dzieci "Kajtuś Czarodziej".

 5. "Furia czytania" - o czytelnictwie i książce według doktora Janusza Korczaka / Jolanta Szcześniak. // Studia Bibliologiczne. - T. 14, (2002), s. 41-53

 6. Humanistyczne aspekty pedagogiki Janusza Korczaka / Danuta Krystyna Marzec. // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Pedagogika. - Z. 11, (2002), s. 87-91

 7. Korczakowskie inspiracje... / Antonina Gurycka.- Warszawa : "Scholar", 2002. - Sygnatura: 285017, 285885

 8. Międzynarodowa konferencja - "Korczak: nowa antropologia wychowania" / Wiesław Theiss. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s. 55-56

 9. O dzieciach i ich zabawach w opowiadaniach Janusza Korczaka / Jolanta Szcześniak. // Edukacja Humanistyczna. - T. 2, (2002), s. 83-93

 10. O królu Maciusiu Pierwszym albo o wychowaniu ku demokracji / Mirosław S[tanisław] Szymański. // Zeszyty Naukowe. Pedagogia / Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach. - Nr 1, (2002), s. 37-43

 11. Ordynator oddziału konających dzieci : Janusz Korczak i tragedia najmłodszych w warszawskim getcie [ref. ] / Stanisław Musiał. //Tygodnik Powszechny. – 2002, nr 41, s. 11

 12. Pedagogika Janusza Korczaka / Zygmunt Bajorski. // Nowe w Szkole. - 2002, nr 7-8, s. 35-40

 13. Stary Doktor i recepta na XXI wiek / Jacek Kuroń. //Gazeta Wyborcza. – 2002, nr 35, s. 18-19

 14. Święty, ale niekanonizowany przez Kościół / Eugeniusz Mitek. // Studia Paradyskie. - T. 12, (2002), s. 173-181

 15. Uniwersalne wartości dorobku pedagogów-nowatorów - ze szczególnym uwzględnieniem spuścizny Janusza Korczaka / Aleksander Lewin. // Ruch Pedagogiczny. – 2002, [nr] 5/6, s. 21-32

 

2003

 1. Janusz Korczak - dziecko i Bóg / Jan Niewęgłowski. // Seminare. - T. 19, (2003), s. 315-326

 2. Janusz Korczak - the Old Doctor and a young society of all good and wise people / Michał C. Jankowski. // Dialogue and Universalism. - 2003, nr 6, s. 133-142

 3. „Janusz Korczak wczoraj i dziś” – scenariusz wystawy / Monika Stelmasiuk. // Warsztaty Bibliotekarskie. – 2003, nr 6, s.32-37

 4. Korczak - człowiek, badacz, pedagog i wychowawca / pod red. Ireneusza Jana Pyrzyka ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. - Włocławek : WSHE, 2003

 5. Korczak: nowa antropologia wychowania / Bożena Wojnowska. // Więź. - 2003, nr 4, s. 163-167

 6. Korczak: nowa antropologia wychowania : Warszawa, 19-21 września 2002 r. / Bożena Wojnowska. // Nauka. - 2003, nr 1, s. 250-256

 7. Literatura i książka dziecięca : słowo, obiegi, konteksty / Grzegorz Leszczyński ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej.- Warszawa : CEBIiD, 2003. - Sygnatura: 292065

 8. Nauczyciel-wychowawca według Januisza Korczaka / Michał Pindera, Janusz Wojciechowski. // Nauczyciel i Szkoła. – 2003, nr 3/4, s.23-30

 9. Ośrodek Dokumentacji i Badań - Korczakianum - 10 lat działalności / Barbara Puszkin. // Almanach Muzealny. - T. 4, (2003), s. 343-355

 10. Owoczesnym zacnym oddać cześć : (glosa do Konferencji Korczakowskiej) / Danuta Danek. // Arkusz. - 2003, nr 2, s. 13

 11. Pedagogika Korczaka i współczesne problemy wychowania / Edyta Januszewska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 9, s. 56-58
  Międzynarodowa konferencja w Kazaniu.

 12. Poetyka podwójnego adresata w utworach dla dzieci / Joanna Papuzińska. // Guliwer. - 2003, nr 4, s. 48-54

 13. Poglądy Janusza Korczaka na rolę i zadania wychowawcy / Joanna Gajda. // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. - [T.] 4, (2003), s. 409-417

 14. Prekursorzy pedagogiki opiekuńczej : (J. H. Pestalozzi, J. Korczak, A. Makarenko, J. Babicki) / Ireneusz Pyrzyk. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002

 15. Prekursorzy pedagogiki opiekuńczej : (J. H. Pestalozzi, J. Korczak, A. Makarenko, J. Babicki) / Ireneusz Pyrzyk.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003. - Sygnatura: 288190 Cz (Ped. 2965), 288191

 16. Rozmowa w sadzie piątego sierpnia = O chłopcu z bardzo starej fotografii / Igor Newerly. Wyd. 2.- Warszawa : "Czytelnik", 2003. - Sygnatura: 285973

 17. "Ruch samorządów uczniowskich" w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) / Mirosław S[tanisław] Szymański. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2003, nr 3, s. 5-49
  Korczakowski system wychowania.

 18. Symbole władzy w baśniach Janusza Korczaka / Jolanta Szcześniak. // Guliwer. - 2003, nr 2, s. 24-31

 19. The greatest Polish-Jewish educator - our contemporary hope for the world : selected proceedings from the International Conference "Korczak: A New Anthropology of Education", Warsaw, September 19-21, 2002. // Dialogue and Universalism. - 2003, nr 6, s. 83-122

 20. Wakacje według doktora Korczaka / Jolanta Szcześniak. // Guliwer. - 2003, nr 2, s. 10-16

 21. Wprowadzenie do diagnozowania pedagogicznego / Elżbieta Lisowska. - Kielce : Wydawnictwo Uczelniane Wszechnicy Świętokrzyskiej, 2003

 

2004

 1. Janusz Korczak jako humanista XX wieku / Joanna Majchrzyk-Mikuła. // Zeszyty Naukowe. Pedagogia / Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania. - Nr 4 (2004), s. 28-32

 2. Korczak o wychowaniu przedszkolnym / Edyta Wolter. // Wychowawca. - 2004, nr 3, s. 16-17

 3. Mistrzostwo pedagogiczne Janusza Korczaka i Antoniego Makarenki w kształtowaniu osobowości / Joanna Gajda. // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. - [T.] 6 (2004), s. 287-291

 4. Opieka nad dzieckiem osieroconym w poglądach i praktyce wybranych pedagogów okresu międzywojennego / Joanna Domańska. // // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 6, s. 19-21

 5. Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego nt. "Pedagogika Janusza Korczaka - utopia czy postulowany realizm dla współczesnej edukacji?" / Joanna Keil, Joanna Dąbrowska. // Kultura i Edukacja. - 2004, nr 1, s. 122-124

 

2005

 1. Czasopismo dziecięce doktora Janusza Korczaka / Jolanta Szcześniak. // Studia Bibliologiczne. - T. 15 (2005), s. 82-91

 2. Doktor Korczak / Jacek Popiel ; Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie. - Kraków : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, 2005

 3. Dziecko i jego wychowanie w ujęciu Janusza Korczaka : aspekt higieniczno-zdrowotny / Bożena Matyjas // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 2, s. 16-20

 4. Janusz Korczak : życie dla dzieci / Erich Dauzenroth ; przekł. Teresa Semczuk.- Kraków : WAM, 2005. - Sygnatura: 297933

 5. Janusz Korczak i Wasyl Suchomliński : dwaj nauczyciele światowej pedagogiki humanizmu / Walentyna Mikołajewna Kusznir. // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. - T. 4, cz. 1 (2005), s. 81-86
  Materiały z konferencji naukowej "Kształcenie pedagogów - strategie, koncepcje, idee", Płock.

 6. Janusz Korczak wobec Zagłady : próba interpretacji tekstów / Ruta Sakowska. // Kwartalnik Historii Żydów. - 2005, nr 2, s. 184-194

 7. Korczak, Tokarzewski i my : Hanna Rudniańska - wspomnienia i rozmowa z Krystyną Shmeruk = Korczak, Tokarzewski and us : Hanna Rudniańska's memoirs and conversations with Krystyna Shmeruk / [przekł. na jęz. ang. Paweł Więcławski]. - Kraków : Rabid : Fundacja Dziedzictwo im. Chone Shmeruka, 2005

 8. Między judaizmem i katolicyzmem : miejsce i rola religii w życiu Janusza Korczaka / Katarzyna Kaczmarek. // Poznańskie Studia Teologiczne. - T. 19 (2005), s. 239-255

 9. Pamiętajmy o Korczaku! / Joanna Małkińska. // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 38-39

 10. Portret wychowawcy : Janusz Korczak / Antonina Gurycka. // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 71-78

 11. Prośba od Korczaka / Anna Baranowska ; rozm. przepr. Anna Jarmusiewicz. // Rzeczpospolita (W3). - 2005, nr 24, s. A8

 12. Tradycje korczakowskie w dziecięcej twórczości Joanny Papuzińskiej / Jolanta Szcześniak. // Guliwer. - 2005, nr 3, s. 12-17

 

2006

 1. "Człowieka trzeba mierzyć... Sercem! / Jan Szrejter. // Katecheza, Rodzina, Parafia i Szkoła. - T. 4 (2006), s. 99-106
  Materiały z sympozjum "Katecheza w gimnazjum", Poznań.

 2. Idee pedagogiczne Janusza Korczaka na Litwie / Marija Barkauskaite, Ona Tijuneliene. // Studia i Rozprawy / Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie. - 2006, s. 18-26

 3. Janusz Korczak o etosie człowieka / Irena Kotwicka. // Edukacja i Dialog . - 2006, nr 7, s. 60-62 

 4. Korczak i jego dzieło / [red. Maria Grażyna Szpyra, Zuzanna Orlińska]. - Krasnobród : Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie, 2006

 5. Korczak przy Pałacu Kultury / TU. // Gazeta Wyborcza - Stołeczna. - 2006, nr 119, s. 5

 6. Mośki, Józki i Janusz Korczak : życie i śmierć starego doktora / Siergiej Makiejew. // Forum. - 2006, nr 21, s. 52-55

 7. Mój Korczak / Stanisław Grabowski. // Poezja i Dziecko. - 2006, nr 2, s. 63-67

 8. Pamięci Janusza Korczaka : materiały z sesji popularnonaukowej, Muzeum Narodowe Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach 1 czerwca 2005 / pod red. Jadwigi Chmielewskiej i Doroty Mętrak ; Gimnazjum nr 3 im. Janusza Korczaka w Kielcach. - Kielce : Wydawnictwo Agencja JP, 2006

 9. Pedagogika Janusza Korczaka - realizm czy utopia? / pod red. Ireneusza Jana Pyrzyka ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. - Włocławek : Wyższa Szk. Humanistyczno-Ekonomiczna, 2006. - Sygnatura: 303213 Cz (Ped. 302)

 10. Poglądy Korczaka i Schoenebecka w opinii nauczycieli / Iwona Paszenda // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 7, s. 63-67

 11. Rola wychowawcy opiekuna w poglądach pedagogicznych Janusz Korczaka / Paweł Koziorek. -  Bibliogr. // Kultura Fizyczna. - R. 60, nr 5/6 (2006), s. 32-33

 12. Socìal'no-pedagogìčnì aspekti navčannâ profesìï u kontekstì pedagogìčnih ìdej Ânuša Korčaka / Svìtlana Ìŝuk. // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Techniczna i Informatyczna. - T. 1 (2006), s. 181-188

 13. Spiżowy doktor stanął pod Pałacem Kultury : Janusz Korczak z szóstką dzieci - pomnik bohaterskiego pedagoga odsłonięto wczoraj przy Świętokrzyskiej / Tomasz Urzykowski. // Gazeta Wyborcza - Stołeczna. - 2006, nr 128, s. 8

 14. Stary doktor w Warszawie / Władysław Sobecki. // Poezja i Dziecko. - 2006, nr 2, s. 47-48

 15. Szkolne doświadczenia bohaterów prozy Janusza Korczaka / Jolanta Szcześniak. // Guliwer. - 2006, nr 1, s. 37-42

 16. Uwagi do spektaklu / Małgorzata Satora. // Poezja i Dziecko. - 2006, nr 2, s. 72-76
  Porady praktyczne dot. inscenizacji widowiska poetyckiego poświęconego Januszowi Korczakowi.

 17. Wartości moralne w utworach dla dzieci i młodzieży Janusza Korczaka / Marta Ziółkowska-Sobecka. // Poezja i Dziecko. - 2006, nr 2, s. 56-63

 18. Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej / Ireneusz Jan Pyrzyk ; tł. na jęz. ang. Adam Nowak ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku.- Włocławek : WSH-E, 2006. Sygnatura: 304426 Cz (Hist.Wych. 429), 304427

 19. Złoża idei pedagogicznych Janusz Korczaka na Litwie / Ona Tijūnėlienė. // Paedagogia Christiana. - 2006, t. 2, s. 151-163

 

2007

 1. „Dialog” z Januszem Korczakiem / Marzena Długosz, Agnieszka Gosek //  Wychowawca. - 2007, nr 6, s.21

 2. Dziecko jest jutrem : Janusz Korczak (1878 lub 1879-1942) / Maria Chymuk. // Wychowawca. - 2007, nr 6, s. 20

 3. Janusz Korczak - pedagogiczne transgresje / Barbara Smolińska-Theiss. -  Wykład. // Pedagogika Społeczna. - 2007, nr 1, s. 7-10

 4. Konferencja Korczakowska / Małgorzata Narożnik. // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 60, nr 10 (2007), s. 57-59

 5. Konferencja "Dzieło Janusza Korczaka jako podstawa idei bezpieczeństwa w Europie" w Warszawie.

 6. Marzenia i świat realny w pracy Janusza Korczaka / Jacek Hołówka. // Pedagogika Społeczna. - 2007, nr 4, s. 37-41

 7. Prawo dziecka do zdrowia / pod red. Jadwigi Bińczyckiej. - Kraków : "Impuls", 2007. - Sygnatura: 305872

 8. "Senat szaleńców" Janusza Korczaka jako pierwsza część trylogii na wzór dramatów Sofoklesa / Anna Marciszewska. -  Bibliogr. // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. - R. 42 (2007), s. 83-90
  Materiały z konferencji "Kontynuatorzy czy nowatorzy? Młodzi badacze i ich warsztaty we współczesnych badaniach nad literaturą", Warszawa.

 9. Zaciemniony pokój / Piotr Mitzner. // Teksty Drugie. - 2007, nr 5, s. 149-164

 

2008

 1. Coś ważnego / Marta Ojrzyńska ; [oprac.] Iga Dzieciuchowicz. // Notatnik Teatralny. - Nr 49/51 (2008), s. 52-53
  P raca nad przedstawieniem "Wieczór sierot" wg tekstów Janusza Korczaka.

 2. Dzieci, czyli dorośli / Dorota Mieszek. // Teatr. - 2008, nr 11, s. 41-43

 3. Przedstawienie "Wieczór sierot" w reż. M. Borczucha pokazane w ramach Festiwalu Dialogu Czterech Kultur.

 4. Janusz Korczak : życie dla Innego: Dziecka-Człowieka / red. Krzysztof Masłoń, Maciej Rosalak, Tomasz Stańczyk, Bogdan Borucki, Janusz Karaczewski, Jarosław Krawczyk. -  ( Żydzi polscy ; nr 36 )  // Rzeczpospolita (W3). - 2008, nr 293, dod. s. 1-16

 5. Jeśli zdążę, napiszę apologię wszy : o insektach w tekstach Korczaka / Jacek Leociak. -Referat. // Res Publica Nowa. - R. 21, nr [1/2] (2008), s. 84-92

 6. Koncepcja korczakowskiego samorządu wychowawczego / Andrzej Cwer. // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - Nr 17 (2008), s. 65-92

 7. Koncepcja korczakowskiego samorządu wychowawczego : spojrzenie refleksyjne / Andrzej Cwer. // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. - Z. 26 (2008), s. 143-169

 8. Korczakiada / Agnieszka Kapustka. // Guliwer. - 2008, nr 2, s. 107-109

 9. Król Maciuś Pierwszy i sejm dziecięcy : (scenariusz przedstawienia dla klas 1-3) / Violetta  Majewicz. // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 2, s. 3-7

 10. Miejsce oczekiwania / Zula Przybylińska. // Notatnik Teatralny. - Nr 49/51 (2008), s. 47-49
  Przedstawienie "Wieczór sierot" Michała Borczucha wg tekstów Janusza Korczaka.

 11. Pedagogika jako filozofia stosowana / Halina Floryńska. -  Fragm. // Przegląd Filozoficzno-Literacki. - 2008, nr 2/3, s. 289-309

 12. Pisma rozproszone. Listy (1913-1939) / Janusz Korczak ; red. nauk. tomu Hanna Kirchner ; oprac. tekstów genezy utworów i uwagi o tekstach oraz przypisy Bożena Wojnowska ; tł. tekstów hebrajskich przekł. filologiczny Ewa Świderska ; oprac. literackie Hanna Kirchner ; Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.- Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 2008. - (Dzieła / Janusz Korczak ; T. 14 [Cz. 1]). - Sygnatura: 246719

 13. Pisma rozproszone. Listy (1913-1939) / Janusz Korczak ; red. nauk. tomu Hanna Kirchner ; oprac. tekstów genezy utworów i uwagi o tekstach oraz przypisy Bożena Wojnowska ; tł. tekstów hebrajskich przekł. filologiczny Ewa Świderska ; oprac. literackie Hanna Kirchner ; Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.- Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 2008. - (Dzieła / Janusz Korczak ; T. 14 [Cz. 2]). - Sygnatura: 246719

 14. Warszawskie miejsca Janusza Korczaka / Ewa Kozdrowicz, Bartłomiej Domagała. Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Fundacja Pedagogium, cop. 2008

 15. "Za rękę mnie, Doktorze, weź" : (przedstawienie poświęcone pamięci Janusza Korczaka) / Barbara Lipińska-Postawa // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 7/8, s. 6-8

 

2009

 1. Dobry Doktor : (inscenizacja z okazji Dnia Patrona Szkoły) / Kazimiera Cetera, Barbara Sitek // Wychowawca. - 2009, nr 7/8, s. 36-38

 2. "Kajtuś czarodziej" Janusza Korczaka - baśń dla dzieci czy dla dorosłych? / Krystyna Zabawa. // Guliwer. - 2009, nr 3, s. 41-50

 3. Pan od czyszczenia butów i myśliciel / Marta Ciesielska ; rozm. przepr. Katarzyna Kazimierowska. // Res Publica Nowa. - R. 22, nr 6 (2009), s. 152-160

 4. VII Międzynarodowa Konferencja Korczakowska "Pedagogiczne dziedzictwo Janusza Korczaka - jako klucz do rozwiązywania konfliktów" : 2-5 listopada 2008 roku, Akka, Izrael / Barbara Smolińska-Theiss, Wiesław Theiss. // Pedagogika Społeczna. - R. 8, nr 1 (2009), s. 135-142

 5. VII Międzynarodowa Konferencja Korczakowska w Izraelu / Barbara Smolińska-Theiss, Wiesław Theiss. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 49, nr 2 (2009), s. 46-48

 6. Spotkanie z Korczakiem / Jadwiga Bińczycka. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2009

 7. Święty niedowiarek / Jan Tarnowski ; rozm. przepr. Katarzyna Kolska, Paweł Kozacki. // W Drodze. - 2009, [nr] 2, s. 39-45

 8. Wychowawca i opiekun rozumny / Krystyna Duraj-Nowakowa. // Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 3/4, s. 9-24

 

2010

 1. Dziecko w kręgu nędzy : perspektywa Korczakowska / Jadwiga Bińczycka. // Problemy Wczesnej Edukacji. - R. 6, nr 1 (2010), s.174-181

 2. Korczakowska idea praw dziecka / Barbara Smolińska-Theiss. // Pedagogika Społeczna. – 2010, nr 3/4, s.7-19

 3. Korczakowski witraż dziecięcy / Jadwiga Bińczycka // Chowanna. - 2010, T. 1, s. 27-38

 4. Korczakowskie prawo do społecznej partycypacji dziecka : dziecięce obywatelstwo / Marek Michalak. -  Referat. // Szkice Humanistyczne. - T. 10, nr 2/3 (2010), s. 231-235

 5. O "Królu Maciusiu Pierwszym" inaczej - lekcja przybliżająca prawa dziecka / Ewa Jaroszyńska, Wioletta Kasztelan // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna, s. VI-VIII

 6. Współczesność propozycji wychowawczych Janusza Korczaka / Magdalena Zmysłowska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 50, nr 3 (2010), s. 29-40

 

2011

 1. Człowiek, który przemawiał do wszy / Jacek Leociak. // Tygodnik Powszechny. – 2011, nr 20, s.36-37

 2. Inspiracje korczakowskie : wokół "Prawideł życia" w 80. rocznicę wydania / red. nauk. Zbigniew Rudnicki. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011

 3. Korczak : próba biografii / Joanna Olczak-Ronikier. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2011. - Sygnatura: 318108

 4. Obsesje i lęki bohatera / Iga Nyc. // Wprost. - 2011, nr 15, s. 80-81

 

 2012

 1. Dyskusyjny Skarga, pominięty Prus / Anna Tatarkiewicz ; rozm. przepr. Bronisław Tumiłowicz. // Przegląd. - 2012, nr 5, s. 30-32
  Patroni Roku 2012 w polskiej kulturze.

 2. Dziecko to człowiek : z Markiem Michalakiem, rzecznikiem praw dziecka, rozmawiają Jakub Rzekanowski i Piotr Skura. // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 5, s. 5

 3. Dziecko, mój młodszy bracie / Jakub Rzekanowski. // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 5, s. 10
  Dot. Roku Korczakowskiego.

 4. Henryk zwany Januszem / Joanna Cieśla. -  ( Patroni Roku 2012 )  // Polityka. - 2012, nr 1, s. 76-79

 5. Jaki był Stary Doktor? / Witold Salański. // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 5, s. 10-11

 6. Nasz patron / Witold Salański. // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 5, s. 12[1] Janusz Korczak: Bibliografia Publikacji Janusza Korczaka i Januszu Korczaku w Polsce 1943-1987/ pod red.  nauk. Aleksandra Lewina. – Heinsberg: Agentur Dieck, 1988.

[2] Wyjątek uczyniono dla kilku publikacji dotyczących Korczaka, wydanych poza krajem, a dostępnych w PBW.

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony