Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny dokumentów
w bibliografii załącznikowej?

Wzory opisów bibliograficznych

Materiały wypracowane podczas warsztatów na temat sporządzania bibliografii załącznikowej w PBW w Łodzi w Filii w Kutnie (3 grudnia 2007 r.)
oraz uzupełnione o uwagi OKE w Łodzi na egzamin maturalny w 2010 r. (http://www.komisja.pl/info.php?i=160)


Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami:

PN-ISO 690: 2002. Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura.

PN-ISO 2:1999. Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części.

PN-79/N-01222/07. Kompozycja wydawnicza książki. Bibliografia załącznikowa.

 

Elementy zalecane przez OKE w Łodzi
 

I.                  Opis bibliograficzny książki (wydawnictwa zwartego)

Autor (nazwisko, inicjał imienia), Tytuł. Podtytuł, odpowiedzialność drugorzędna (redaktor w pracy zbiorowej; autor opracowania, przekładu, oznaczenie wydania (wyd. 2, wyd. 3 zm.), miejsce wydania: nazwa wydawnictwa, rok wydania, numer znormalizowany ISBN (tylko przy opisie książki jako całości!).

Przykłady:

Encyklopedia prawa, red. U. Kalina-Prasznic, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 1999, ISBN 83-7110-887-7.

Kopaliński W., Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX w., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, ISBN 83-01-12849-6.

Kuncewicz P., Proza polska od 1956, t. 4,  Warszawa: Wydawnictwo BGW, 1994, ISBN 83-86091-03-7.

Mrowcewicz K., Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura, cz.1, wyd. 4, Warszawa: Stentor, 2006, ISBN 83-86018-88-7.

Szekspir W., Hamlet, przekład Józef Paszkowski, Kraków: Wydawnictwo Greg, 2008, ISBN 978-83-7327-023-7.

Richardson D., Jacobs J., Jacobs D.,  Egipt,  wyd. 2 zaktual., Bielsko-Biała: Wydawnictwo Pascal,  2005, ISBN 83-7304-133-8.

 

II.                Opis bibliograficzny fragmentu książki

Autor, Tytuł, oznaczenie wydania, miejsce wydania: wydawca, rok wydania, lokalizacja rozdziału lub fragmentu w dokumencie (numer rozdziału, tytuł rozdziału, numery stron, na których znajduje się rozdział lub fragment).

Uwaga: w opisie fragmentu pomijamy numer ISBN

Przykłady:

Jedliński R., Gatunki publicystyczne w szkole średniej, Warszawa: WSiP, 1984, Praca nad wywiadem w szkole średniej, s. 184-197.

Michałowska T., Średniowiecze, wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, s. 23-142.
 

III.           Opis bibliograficzny artykułu w wydawnictwie zwartym (książce)

Autor artykułu, Tytuł artykułu, w: Tytuł książki, z której pochodzi artykuł, odpowiedzialność drugorzędna, oznaczenie wydania, miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania, numery stron, na których znajduje się opisywany fragment.

Przykład:

Gołębniak B. D., Nauczyciele a reformy programu, w: Pedagogika, t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, s. 144-147.

Data J., Rozmowy Wokulskiego, czyli „Kładki, na których nie spotykają się ludzie różnych światów”, w: „Lalka” i inne. Studia w stulecie polskiej powieści realistycznej, red. J. Bachórz, M. Głowiński, Warszawa: IBL PAN, 1992, s. 81-95.
 

IV.            Opis bibliograficzny utworu literackiego zamieszczonego

w antologii jednotomowej

Autor utworu, Tytuł utworu, w: Tytuł antologii, nazwisko redaktora naukowego, oznaczenie wydania, miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania, numery stron, na których znajduje się utwór.
Przykład:

Tetmajer K., Danae Tycjana, w: Poezja Młodej Polski, wybór M. Jastrun, wyd. 3 zm., Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1967, s. 14-17.

Mękę Bożą spominajmy, w: Średniowieczna pieśń religijna polska, oprac. M. Korolko, wyd. 2 zm., Wrocław: Ossolineum, 1980, s. 19-23.

 

V.               Opis bibliograficzny utworu literackiego zamieszczonego

w antologii wielotomowej

Autor utworu, Tytuł utworu, w: Tytuł antologii, nazwa edytora naukowego, oznaczenie wydania, oznaczenie tomu, miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania, numery stron, na których znajduje się utwór.

Przykład:

Szymanowski J., Już nie usłyszysz mego westchnienia, w: Poezja polska, t. 1, wybór S. Grochowiak, J. Maciejewski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973, s. 20-21.

 

VI.            Opis bibliograficzny wstępu krytycznego, przedmowy, posłowia

w dziele naukowym

Autor wstępu, Wstęp, w: Autor, Tytuł książki, z której pochodzi wstęp (przedmowa, posłowie), oznaczenie wydania, miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania, numery stron, na których znajduje się opisywany fragment.
Przykład:

Hutnikiewicz A., Wstęp, w: Szaniawski J., Wybór dramatów, Wrocław: Ossolineum, 1988, s. V-LXXII.

 

 VII.        Opis bibliograficzny definicji z encyklopedii bądź słownika

Autor definicji (jeśli jest), Tytuł definicji, w: Autor, Tytuł, miejsce: wydawnictwo, rok wydania, strona/y, na której zamieszczona jest definicja.

Przykład:

Zych A., Afazja, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI w., t. 1, A – F, Warszawa: Żak, 2003, s. 217.

Kształcenie, w: Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, wyd. 2 rozszerz., Warszawa: Żak, 1998, s. 189-191.
 

VIII.     Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma

Autor artykułu, tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma, numery stron, na których znajduje się artykuł.

Uwaga!!!
Tytuł czasopisma jest jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie.

Przykład:

Narkowicz L., Czy Mickiewicz mówił po litewsku?, „Polonistyka” 2007, nr 10, s. 54-57.

Hołdys A., Zbyt cenne by je nosić, „Wiedza i Życie” 2007, nr 8, s. 4-8.
 

IX.            Opis bibliograficzny map i planów

Dane do opisu przejmujemy z ramki, autorem jest kartograf, trzeba określić rodzaj dokumentu: mapa, plan, atlas (jeśli nie występuje w tytule).

Autor, Tytuł. Podtytuł, rodzaj dokumentu, skala, wydanie, miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania, ISBN.

Mapy, plany i atlasy samoistne wydawniczo opisujemy jak wydawnictwa zwarte, zamieszczone w wydawnictwie zwartym lub ciągłym opisujemy jak artykuły.

Przykłady

Beskid Sądecki. Mapa, 1:1000 000, wyd. 10, Warszawa 1975.

Wisła. Turystyczny plan miasta. Mapa, 1:25 000, Katowice 2004, ISBN 83-87502-76-6.
 

X.               Opis bibliograficzny ilustracji (fotografii, reprodukcji, nut)

zamieszczonej w książce

Autor dzieła (grafik, malarz, autor fotografii), Tytuł dzieła, [oznaczenie rodzaju dokumentu, np. fotografia, reprodukcja], w: Autor książki, w której zamieszczona jest ilustracja, Tytuł książki, oznaczenie wydania, oznaczenie tomu, miejsce wydania: wydawnictwo,  rok wydania, numer strony, na której znajduje się ilustracja.

Przykład:

Hermanowicz H., Baszta stolarska, [fotografia], w: Hermanowicz H., Banach J., Kraków – cztery pory roku, wyd. 4, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1978, s. 72.

Leonardo da Vinci, Dama z gronostajem [reprodukcja], w: Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, wyd. 3, Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1988, tabl. XXI.
 

XII.        Opis bibliograficzny ilustracji zamieszczonej w czasopiśmie

Autor dzieła, Tytuł dzieła, [oznaczenie rodzaju dokumentu], „Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma, numer strony, na której znajduje się ilustracja.

Przykład:

Paculski J., Kompozycje dekoracyjne, [ilustracja], „Plastyka w Szkole” 1983, nr 10, s. 392.

 

 XIII.     Opis bibliograficzny strony internetowej

Autor (osoba lub instytucja) portalu (strony), Tytuł portalu, [typ nośnika], data wydania, data aktualizacji, [data dostępu], warunki dostępu.

Przykład:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz), [online], [dostęp 3 grudnia 2007], dostępny w Internecie: http://www.ukw.edu.pl/uczelnia/akademia.php.
Skórka S., Wirtualna historia książki, [online], ostatnia aktualizacja 16.12.2006, [dostęp 12 grudzień 2009], dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/whk/.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, Zasady sporządzania bibliografii załącznikowej, [online], [dostęp 24 stycznia 2010 r.], dostępny w Internecie: http://www.komisja.pl/info.php?i=160.

Rok Zbigniewa Herberta, [online], [dostęp 12 luty 2009], dostępny w Internecie: http://www.herbert2008.pl/.
 

XIV.     Opis bibliograficzny fotografii, dzieła sztuki zamieszczonego

w Internecie

Autor dzieła, Tytuł dzieła, [typ nośnika], [data dostępu], warunki dostępu.

Przykład:

Wyspiański S., Portret dziecka (Portret Mietka), [online], [dostęp 31 stycznia 2007], dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Wyspianski/Wysp_Dzieci.htm.

 

 XV.          Opis bibliograficzny filmu

Tytuł, [rodzaj dokumentu], reżyser, miejsce: nazwa producenta, rok produkcji, typ nośnika.

Przykład:

Pan Tadeusz, [film], reż. A. Wajda, Warszawa: Vision Film 2000, płyta CD-ROM.

jeżeli opisujemy fragment filmu
Mansfield Park. Ekranizacja słynnej powieści Jane Austin, [film], scen. i reż. P. Rozema, Warszawa: Vision, 1999, płyta CD-ROM, min. 20-30.    

 

 XVI.     Opis bibliograficzny wywiadu zamieszczonego w czasopiśmie

 Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu, Tytuł wywiadu, rozm. przepr., Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad, „Tytuł czasopisma” rok, numer , numery stron.
Przykład:

Pawlak Waldemar, Koalicja 2.0, rozm. przepr. Jacek Żakowski, „Polityka” 2007, nr 46, s. 18-20.
 

XVII.  Opis bibliograficzny wywiadu zamieszczonego w Internecie

Autor wywiadu (osoba udzielająca wywiadu), Tytuł wywiadu,[typ nośnika], rozm. przepr. (osoba przeprowadzająca wywiad), [data dostępu], warunki dostępu.

Przykład:

Piotr S. Juda, Mamy spójny model biznesowy – wywiad z prezesem zarządu Toyota Bank, [online], rozm. przepr. M. Macierzyński, [dostęp 11 września 2007], dostępny w Internecie: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Mamy-spojny-model-biznesowy-wywiad-z-prezesem-zarzadu-Toyota-Bank-1637623.html.
 

XVIII.               Opis bibliograficzny recenzji zamieszczonej w czasopiśmie

Nazwisko i imię autora recenzowanej książki, Tytuł recenzowanej książki, rec. imię i nazwisko autora recenzji, Tytuł recenzji (jeśli jest), „Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma, strony zajęte przez recenzję.

Przykład:

Mrożek S., Uwagi osobiste, rec. J. Wierzejska, Mrożkowe pożegnanie, „Nowe Książki” 2007, nr 12, s. 47.

Kuczok W., Gnój, rec. P. Śliwiński, Normalni, wydrążeni, źli, "Tygodnik Powszechny" 2004, nr 32, s. 11.

 

XIX.                 Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie dostępnym w Internecie
 

Autor artykułu, Tytuł artykułu, [typ nośnika], w: „Tytuł czasopisma” rok, nr, [data dostępu], warunki dostępu.
Przykład:

Agnieszka Krzemińska , Okrutne obyczaje, [online], w: „Wiedza i Życie” 2007, nr specjalny, [dostęp 7 stycznia 2008], dostępny w Internecie: http://portalwiedzy.onet.pl/4868,12799,1433192,2,czasopisma.html.

 

 XX.         Opis bibliograficzny nagrania własnego

Autor wywiadu, Tytuł wywiadu, [typ nośnika], rozm. przepr. Autor nagrania, miejsce rok nagrania, nagranie własne.
 

Przykład:

Sadowski Andrzej, Subkultury młodzieżowe, [CD-ROM], rozm. przepr.

Stefan Nalewajko, Kutno 2010, nagranie własne.

 

XXI.     Opis bibliograficzny reprodukcji dzieła malarskiego

Nazwisko malarza, Tytuł dzieła, [rodzaj dokumentu], miejsce wydania: wydawca, rok wydania reprodukcji, technika wykonania, rodzaj reprodukcji.
Przykład:

Chardin J. B., Martwa natura, [reprodukcja], Warszawa: Arkady, 1975, plakat z reprodukcją obrazu olejnego z ok. 1770 r.

 

XXII.   Opis bibliograficzny nagrania muzycznego

Nazwisko kompozytora/wykonawcy, Tytuł nagrania, [rodzaj dokumentu], nazwa producenta, rok produkcji, typ nośnika
Przykład:

Wagner R., Cwałowanie Walkirii, [dokument dźwiękowy], w: Perły muzyki klasycznej, Point Music, 2001, płyta CD.

 

XXIII.               Opis bibliograficzny muzyki w Internecie

Wykonawca (autor słów, kompozytor), Tytuł utworu, [typ nośnika], [data dostępu], warunki dostępu.
Przykład:

Czerwone Gitary, Mija rok, [online], [dostęp 15 grudnia 2007], dostępny w Internecie:

http://www.czerwonegitary.pl/multimedia.html.

 

 XXIV.                Opis bibliograficzny nagrania słownego

Autor, tytuł, [rodzaj dokumentu], nazwa producenta, rok produkcji, typ nośnika.

Przykład:

Pawlikowska – Jasnorzewska M., Wiersze, [dokument dźwiękowy], Polskie Nagrania, 1998, taśma magnetofonowa.

 

XXV.  Opis dokumentu elektronicznego

(np. dysku optyczngo, kasety VHS, płyty DVD, bazy danych, programu komputerowego)

Autor, tytuł, [typ nośnika], wydanie, miejsce wydania: wydawnictwo, datę wydania, numer znormalizowany.
Przykład:

Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, [CD-ROM], wersja 1. 0. 3. 16, Łódź: Pro-media CD, 1998, ISBN 83-7231-731-3.

 

XXVI.                Opis bibliograficzny książki dostępnej przez Internet

Autor, Tytuł, [typ nośnika], Autor opracowania, [data dostępu], warunki dostępu.

Przykład:

Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie [online], oprac. Marek Adamiec, [dostęp 21 grudnia 2007], dostępny w Internecie: http://monika.univ.gda.pl/~literat/panfull/index.htm.
Wszystkie zaprezentowane powyżej zasady sporządzania opisów bibliograficznych  mogą być wykorzystywane jako wzory do prac maturalnych
 

Opracowanie

Barbara Dałek

Agnieszka Mikołajczyk

PBW w Łodzi

Filia w Kutnie

 

 arrow4.gif (5188 bytes)powrót do strony głównej

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony