Regulamin wypożyczania czytnika ebooków
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi

1.   Czytnik e-booków, zwany dalej czytnikiem, może zostać użyczony pełnoletniemu użytkownikowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi posiadającemu ważną kartę biblioteczną.

2.   Użyczenia dokonuje się w Wydziale Informacji i Wspierania Placówek Oświatowych.

3.   Użytkownik otrzymuje jedno z dostępnych urządzeń: Onyx Boox C65 AfterGlow + przewód  USB + etui + 3000 darmowych e-booków.

4.   Czytnik jest użyczany na okres 2 tygodni. Okres użyczenia można przedłużyć o ile nie został zamówiony przez innego użytkownika. Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu.

5.   Warunkiem użyczenia czytnika jest przedstawienie ważnej karty bibliotecznej, dowodu osobistego oraz podpisanie umowy użyczenia (strony: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi i użytkownik), w której zawarte zostaną następujące dane:

 • imię i nazwisko użytkownika,

 • nr karty bibliotecznej,

 • pesel,

 • nr dowodu osobistego,

 • nr telefonu,

 • e-mail,

 • adres.

6.   Użytkownik jest zobowiązany do oddania czytnika w terminie określonym w umowie. Opłata karna za brak zwrotu wypożyczonego czytnika wynosi 20 złotych za każdy rozpoczęty tydzień spóźnienia po ustalonym terminie zwrotu.

7.   W przypadku braku któregoś z elementów lub jego zniszczenia, poszczególne części zestawu wycenione zostały następująco na dzień 1 października 2014 r.:

 • czytnik – 520 zł

 • etui – 60 zł

 • przewód USB – 20 zł

8.     Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie czytnika na zasadach określonych w umowie użyczenia, pod rygorem wszczęcia przeciwko niemu postępowania:

 • windykacyjnego,

 • sądowego,

 • wpisania do Krajowego Rejestru Długów

w celu przymusowego wyegzekwowania roszczeń należnych z tego tytułu PBW.

9.   W przypadku zniszczenia, uszkodzenia, zepsucia czytnika użytkownik zostanie obciążony kosztami naprawy.

10.  Osoba wypożyczająca w przypadku zgubienia czytnika jest zobowiązana do odkupienia urządzenia o tych samych możliwościach lub podobnych w ciągu 14 dni od daty zakończenia okresu wypożyczenia. Wybór konkretnego modelu i rodzaju urządzenia następuje każdorazowo po konsultacji z Biblioteką.

11.  Biblioteka ma prawo odmówić wypożyczenia czytnika użytkownikom uchylającym się od terminowego zwrotu materiałów bibliotecznych, bądź mającym niezapłacone kary.

12.  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony mu czytnik.

13.  Użytkownik zobowiązany jest do oddania czytnika w stanie takim jak go wypożyczył.

14.  Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 

Załącznik: Wzór umowy użyczenia e-booka plik doc ; plik PDF

 

  

 


Opracowanie & webmastering: JJ & MP  © 2003-2022