Serwis BIBLIOTEKA SZKOLNA

archiwum


 

 

 

2018

Kasprzyszak E. : Trening szybkiego, efektywnego czytania : scenariusz zajęć. // „Biblioteka w Szkole” 2018 nr 10 s. 23-25.

Umiejętność szybkiego czytania pozwala szybko zapoznać się z tekstem i lepiej go zapamiętać. To nie tylko oszczędność czasu lecz przede wszystkim bardziej efektywne jego wykorzystanie. Zaproponowany w artykule scenariusz zajęć adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Na przebieg spotkania składa się szereg ćwiczeń i zadań do wykonania jak np. ćwiczenia umiejętności selekcji, poprawiające zdolność percepcyjną, antyregresyjne, poszerzające możliwości wzrokowe. Zostały również omówione nawyki utrudniające szybkie czytanie.

Lewandowicz-Nosal G. : Obecność książki w życiu młodego pokolenia. // „Bibliotekarz” 2018 nr 9 s. 31-32.

Tytuł artykułu stanowi jednocześnie tytuł ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Warszawie, która odbyła się w czerwcu 2018 r. Wydarzenie było adresowane do bibliotekarzy z różnych typów bibliotek i osób na co dzień pracujących z młodym czytelnikiem. Pierwszy dzień obfitował w referaty i wystąpienia podzielone na trzy bloki tematyczne w różny sposób ukazujące obecność książki i literatury w życiu dzieci i młodzieży. Drugi dzień przeznaczono na działania praktyczne, warsztaty pracy z książką i smartfonem.

Majkusiak D. : Dokumenty księgowe i odpisy w erze podręcznikowej. // „Biblioteka w Szkole” 2018 nr 10 s. 10-13.

Autorka podpowiada jak uniknąć chaosu w rozliczeniach w sezonie podręcznikowym. Proponuje przygotować zestawienie zawierające osobno wartość księgozbioru głównego i osobno wartość podręczników dotacyjnych. Wymienia rodzaje ksiąg inwentarzowych i omawia sposób ich prowadzenia. Omawia również jak sprawnie przeprowadzić procedurę ubytkowania podręczników.

Staniak A. : Działania biblioteki szkolnej wspierające proces edukacji. Praca z uczniem w liceum. // „Poradnik Bibliotekarza” 2018 nr 10 s. 11-14.

W artykule ukazano przykłady działalności jednej z bibliotek szkolnych (w liceum) na rzecz wspierania uczniów w procesie edukacyjnym. Wśród nich zostały wymienione i poparte przykładami takie jak: diagnozowanie potrzeb czytelniczych i edukacyjnych, przygotowanie uczniów do pracy umysłowej (np. prowadzenie zajęć nt. bibliotek cyfrowych, serwisów i portali internetowych), rozwijanie zainteresowań (np. organizowanie wycieczek stwarzających okazję do uczestnictwa w różnych formach kultury), rozwijanie czytelnictwa, promowanie twórczości  uczniów (np. organizacja spotkań autorskich z uczniami twórcami), podejmowanie działań profilaktycznych, kultywowanie tradycji i historii swojego regionu i szkoły (np. organizacja Izby Pamięci liceum).

Tyl M. : Jak radzić sobie z mową nienawiści? Projekt edukacyjny. // „Biblioteka w Szkole” 2018 nr 1 s. 18-21.

Wymienione w artykule działania zostały przeprowadzone w ramach projektu „Nienawiść. Jestem przeciw!” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Europejskim Centrum Wergelanda w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Projekt edukacyjny przewidziany jest do realizacji w szkole podstawowej (w klasach VII-VIII) i ponadpodstawowej. Autorka omawia poszczególne obszary harmonogramu, a w ich ramach podaje możliwe do zrealizowania działania np.: sonda w szkole i w mieście, wizyta w redakcji gazety i na policji, warsztaty plastyczne, debata o hejcie, przygotowanie gazetki, rozdawanie samodzielnie przygotowanych ulotek i wiele innych.

Bartosik P. : Literatura dziecięca XIX w. w zasobach polskich bibliotek cyfrowych. // „Bibliotekarz” 2018 nr 2 s. 11-14.

Wśród istniejących w Polsce 105 bibliotek cyfrowych nie ma takich odpowiedników dziecięcych. Autorka artykułu krótko przybliża definicję i historię literatury dziecięcej i młodzieżowej. W dalszej kolejności przeprowadza w oparciu o zasoby serwisu Federacji Bibliotek Cyfrowych analizę druków zwartych reprezentujących tę literaturę w Polsce w XIX w. Niewiele spośród dziewiętnastowiecznej literatury dla dzieci i młodzieży udostępnia się w postaci zdigitalizowanej. Autorka wskazuje również na fakt, że we współczesnej literaturze przedmiotu dotyczącej literatury dziecięcej i psychologii rozwoju dziecka podkreśla się wartość wychowawczą i edukacyjną literatury dziewiętnastowiecznej.

Jakubczyk K. : Trening twórczości, czyli gimnastyka dla szarych komórek – cykl warsztatów pobudzających kreatywne myślenie u dzieci i dorosłych. // „Biblioteka w Szkole” 2018 nr 1 s. 11-15.

W artykule zaprezentowano cztery spotkania składające się na cykl warsztatów twórczych: wprowadzenie do cyklu, kreatywne zabawy, „łamigłówki mądrej główki”, „gimnastyka szarych komórek”. Zajęcia można realizować po kolei lub w zależności od potrzeb. Opisane gry i zabawy sprawdzą się podczas warsztatów z dziećmi, jak również przydarzą się do pracy z nauczycielami. Na zakończenie artykułu autorka podaje także propozycje ćwiczeń ruchowych, które można wykorzystać jako przerywnik warsztatów lub samodzielnie w trakcie innych zajęć.

Matras-Mastalerz W. : Czytam wędrując ku dorosłości… Scenariusz warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego z elementami biblioterapii. // „Poradnik Bibliotekarza” 2018 nr 2 s. 34-38.

Scenariusz stanowi nawiązanie do kierunków realizacji polityki oświatowej MEN na rok 2017/2018, wśród których znalazło się wzmocnienie wychowawczej roli szkoły i wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek. Zajęcia obejmują zagadnienia związane z wypracowaniem zainteresowań, umiejętności, mocnych i słabych stron, systemu wartości, którym się kierujemy. Warsztaty mają ponadto służyć budowaniu i wzmacnianiu poczucia wartości, a także wiary w siebie i we własne umiejętności. W trakcie zajęć pojawia się m.in. praca z „drzewem osiągnięć” Pipa Wilsona, interpretacja tekstu „Bajki o orle, który myślał, że jest kogutem”, zabawa psychologiczna „Pociąg” i inne ciekawe ćwiczenia.

Klechowska J., Laskowski M., Siedlarek-Kotlicka E. :  Szyfr Szekspira – biblioteczny escape room. // „Biblioteka w Szkole” 2017 nr 12 s. 24-25.

Artykuł stanowi opis gry bibliotecznej przygotowanej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi. Autorzy przekonują, ze można połączyć modny od pewnego czasu escape room z biblioteką. W artykule opisano założenie i cele przyświecające imprezie, a także problemy i ograniczenia związane z jej przygotowaniem. Przedstawiono również bezpośrednie przygotowania do gry bibliotecznej, jej przebieg z wyszczególnieniem zadań dla uczestników, a także wrażenia i refleksje po zorganizowaniu kilku edycji wydarzenia. 

Majkusiak D. : Sprawozdania. // „Biblioteka w Szkole” 2018 nr 1 s. 4-6.

Nauczyciele bibliotekarze uczestniczą w wielu zadaniach związanych z pracą szkoły. Część z tych działań jest podsumowywana w ogólnym sprawozdaniu z pracy biblioteki, a niektóre uwzględniane są w oddzielnych sprawozdaniach. Autorka przybliża ogólne zasady pisania sprawozdań, wskazuje na pewne kryteria. Omawia różne rodzaje sprawozdań: sprawozdanie okresowe nauczyciela, sprawozdanie z działalności szkolnych podmiotów organizacyjnych, sprawozdanie z działalności samej biblioteki. Podaje wskazówki dotyczące informacji jakie powinna zawierać w/w dokumentacja. Ponadto autorka porusza temat statystyki czytelnictwa. 

Skrzyński D. : Nowe regulacje Karty Nauczyciela od 1 stycznia 2018 r. // „Biblioteka w Szkole” 2017 nr 12 s. 14-20.

Uchwalona przez Senat w listopadzie 2017 roku ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprowadza wiele zasadniczych zmian w Karcie Nauczyciela. Większość znowelizowanych przepisów ma wejść w życie z początkiem stycznia i września 2018 roku. Autor artykułu przytacza zakres zmian, przypomina aktualnie obowiązujące zasady, a także omawia projektowane zmiany w takich kwestiach jak między innymi: awans zawodowy nauczycieli, ocena ich pracy, zatrudnianie i zwalnianie, czas pracy, urlop wypoczynkowy, urlop dla poratowania zdrowia.

Zając Michał : W Hogwarcie i w puszczy. Od maja 2016 do maja 2017, czyli rok w książce dla dzieci i młodzieży. Część druga. // „Poradnik Bibliotekarza” 2017 nr 12 s. 4-10.

Artykuł zawiera przekrój polskich oficyn wydawniczych działających na rodzimym rynku książki dla dzieci i młodzieży. Autor przybliża sukcesy i zmiany zachodzące w poszczególnych wydawnictwach. Wskazuje najpopularniejsze tytuły i serie, a także nowości krótko je omawiając. Autor stwierdza, że oferta krajowego rynku książki dla dzieci jest coraz ciekawsza i bardziej różnorodna. Jednocześnie zwraca uwagę na fakt, że coraz bardziej widoczna jest nadprodukcja – lawina nowych tytułów, pośród których można przeoczyć te najbardziej wartościowe. 

 

 

2017

 

Kosik E.: Kilka pomysłów na promocję książki i czytania. // „Bibliotekarz” 2017 nr 9 s. 6-7.

Autorka nawiązuje do raportu Biblioteki Narodowej o stanie czytelnictwa w 2016 roku ukazującego fakt, że większość Polaków nie czyta. Chcąc przeciwdziałać takiej sytuacji biblioteki podejmują inicjatywy, które mają udowodnić, że czytanie jest ciekawą przygodą, a biblioteka ciekawym miejscem. Wśród działań opisanych w artykule znalazły się takie przedsięwzięcia jak: Noc Bibliotek, Wielka Liga Czytelników, Jak nie czytam, jak czytam, Literackie spotkania z Borejkami.

Majkusiak D. : Będąc młodą (stażem) bibliotekarką. // „Biblioteka w Szkole” 2017 nr 9 s. 8-12.

Artykuł może stanowić pomoc dla początkujących nauczycieli bibliotekarzy zwłaszcza tych, którzy uzupełniają etat w bibliotece lub przechodzą do niej z innego etatu. Autorka podaje kilka rad i wskazówek, które pozwolą rozeznać się nowicjuszom: wymienia zadania nauczyciela bibliotekarza, objaśnia od czego zacząć pracę w bibliotece (program komputerowy, skontrum, księga inwentarzowa), porusza kwestię czasu pracy i nielegalnych zastępstw. Ponadto omawia problemy związane z wypożyczaniem, podpowiada również jakie zadania należy ująć w planie pracy nauczyciela bibliotekarza.

Majkusiak D. : Nowy rok szkolny i nowe wyzwania dla wielu nauczycieli bibliotekarzy. // „Biblioteka w Szkole” 2017 nr 10 s. 6-8.

Autorka odnosi się do sytuacji bibliotek szkolnych, które po wprowadzeniu nowej reformy systemu oświaty i nowego kanonu lektur nie dysponują odpowiednio dostosowanymi księgozbiorami. Mimo tego nauczyciele bibliotekarze są zobowiązani do podejmowania działań na rzecz inspiracji czytelnictwa uczniów. W artykule podano kilka propozycji, w jaki sposób przekonywać do czytania i dotrzeć do uczniów z literaturą.  

Radwański A. :  Łączenie baz w systemach firmy MOL. // „Biblioteka w Szkole” 2017 nr 10 s. 10-12.

Jednym z efektów reformy oświatowej jest łączenie księgozbiorów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach nowej biblioteki szkolnej. Oprócz tego łączone mogą być również systemy informatyczne. W artykule prześledzono możliwe przypadki, m. in.: połączenia biblioteki skomputeryzowanej z biblioteką nieskomputeryzowaną, połączenia dwóch baz komputerowych, łączenia bazy starszego systemu MOL z nowszym, łączenia bazy systemu innych producentów z bazą MOL i inne. Opisano również jak rozpocząć procedurę łączenia baz. 

Majkusiak D. : Podręczniki w bibliotece szklonej. // „Biblioteka w Szkole” 2017 nr 7-8 s. 10-14

Artykuł zawiera praktyczne porady i wskazówki w kwestii ewidencji i udostępniania darmowych podręczników dla szkół (wraz z materiałami towarzyszącymi). Autorka systematyzuje rodzaje materiałów dla uczniów, omawia sprawę odbioru podręczników (i osób za to odpowiedzialnych), zasady ich ewidencji - przy czym zaleca oddzielne (poza ewidencją w księgach inwentarzowych) notowanie liczb przyjmowanych i wydawanych ćwiczeń. Ponadto przypomina o aktualizacji regulaminu dotyczącego obrotu darmowymi podręcznikami w szkole, podpowiada na co uważać przy ich wydawaniu, jak również omawia zagadnienie zwrotu kosztów za podręczniki zniszczone lub zagubione. 

Januszewski A. : Gry planszowe do plecaka. // „Poradnik Bibliotekarza” 2017 nr 7-8 s. 47-49.

Autor przekonuje, że każda pora dnia i roku jest odpowiednia na granie w gry planszowe. Wydawnictwa wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu graczy i ich oczekiwaniom, oferują bogaty wybór gier odpowiednich na krótkie posiedzenie lub wakacyjny wyjazd. Autor wylicza cechy charakterystyczne dla podróżnych gier, wymienia ich kategorie (jak np. logiczne, karciane, na skojarzenia i dedukcję), podaje przykłady wersji kieszonkowych, serii małych gier czy specjalnych podróżnych odmian znanych tytułów. Podobno na granie zawsze można znaleźć czas i miejsce, więc… dlaczego by nie w bibliotece? ;-) 

Kosik E. : Teatrzyk kamishibai w bibliotece szkolnej. // „Poradnik Bibliotekarza” 2017 nr 7-8 s. 39-40.

Teatr kamishibai to wywodzący się z Japonii teatr obrazkowy. W artykule został ukazany jako jedna z atrakcji, którą biblioteka szkolna może zaoferować uczniom. Autorka omówiła elementy składowe teatrzyku (kartonowe plansze i skrzynka do ich przesuwania) oraz jego zastosowanie. Opisała również lekcję biblioteczną podczas której zaprezentowała teatrzyk z wykorzystaniem bajki Anny Onichimowskiej Po drugiej stronie gór (stanowiącej część projektu Edukacja Globalna).

Stasikowska B., Kownatka-Ruszkowska A. : Znane pomysły w nowej odsłonie, czyli jak uatrakcyjnić działalność biblioteki szkolnej. // „Biblioteka w Szkole” 2017 nr 7-8 s. 16-17. 

Autorki zaprezentowały kilka przedsięwzięć, dzięki którym zachęciły uczniów klas IV-VI do korzystania z biblioteki szkolnej. Były to znane i sprawdzone pomysły jak na przykład gazetka ścienna, głośne czytanie, czy zgadywanka, jednak przedstawione w nietypowym wykonaniu. Gazetka – wystawa dotyczyła niezwykłych bibliotek z różnych krajów, tematem quizu były ulubione w dzieciństwie książki wychowawców poszczególnych klas, z kolei głośne czytanie miało formę „poranka z książką”. 

Małek M. : Spotkanie z Panem Kleksem, czyli grywalizacja w bibliotece. // „Biblioteka w Szkole” 2017 nr 6 s. 12-14.

Autorka objaśnia na czym polega grywalizacja (gamifikacja), jakie elementy i umiejętności są w niej ważne i niezbędne. Wskazuje na znaczącą rolę nauczyciela jako aktywnego uczestnika całego procesu. Zwraca uwagę no to, o czym należy pamiętać na etapie planowania przebiegu zajęć. Artykuł zawiera również przykładowy scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej z wykorzystaniem elementów grywalizacji przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej klas I-III, choć nie tylko.  

Simonjetz M. : Na początku było SŁOWO. // „Bibliotekarz” 2017 nr 5 s. 17-18.

Spotkanie z Joanną Papuzińską w zielonogórskiej Bibliotece Wojewódzkiej w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych daje autorce przyczynek do rozważań na temat wyborów czytelniczych, które znacznie różnią się od kryteriów fachowych. Prawdopodobnie chaos i nadmiar na rynku wydawniczym wpływają na stopień oczytania Polaków. Autorka zastanawia się jak zachęcić młodzież do czytania, dokonywania wartościowych wyborów literackich, co wpływa na znikanie literatury pięknej ze świadomości nastolatków. Wskazuje na fakt, że umiejętność czytania jest wartością użytkową niezbędną w życiu, zaś oczytany bibliotekarz jest najlepszym przewodnikiem po świecie słowa pisanego. 

Toboła Alicja : Bibliotekarz. Marka. Jakość. // „Bibliotekarz” 2017 nr 6 s. 15-19

Wstęp artykułu stanowi zestawienie umiejętności najbardziej pożądanych przez współczesnego pracodawcę (dziesięć cech pracownika doskonałego) w odniesieniu do pracy bibliotekarza. W dalszej części autorka przytacza różne definicje marki i jakości, zastanawia się, w jaki sposób bibliotekarz wpływa na markę biblioteki, w której pracuje, jak również - w jaki sposób marka biblioteki może wpływać na bibliotekarza. Ukazuje zależności między bibliotekarzem, marką i jakością oraz ich wzajemne oddziaływanie.

Januszkiewicz A. : Stereotyp bibliotekarza – rozważania terminologiczne. // „Poradnik Bibliotekarza” 2017 nr 4 s. 4-9.

Tworzenie pozytywnego obrazu każdego z zawodów jest niezwykle ważnym elementem w dzisiejszych czasach. Niestety zawód bibliotekarza nigdy nie miał przychylnego wizerunku w społeczeństwie i prawdopodobnie przez długi czas mieć go nie będzie. Autorka rozpoczyna swoje rozważania terminologiczne od pojęć wizerunku i stereotypu wskazując na ich różnice. Dalsza część artykułu ukazuje w jaki sposób jest przedstawiany bibliotekarz w ogólnodostępnych polskich i czeskich źródłach informacji. W oparciu o literaturę oraz opinie i pomysły tychże bibliotekarzy autorka sformułowała własną propozycję definicji bibliotekarza.

Majkusiak D. : Reforma edukacji w bibliotekach szkolnych. // „Biblioteka w Szkole” 2017 nr 5 s. 5-9

Reforma MEN likwidująca gimnazja spowoduje szereg problemów z uwagi na brak jasnych przepisów określających postępowanie z majątkiem przekształcanych lub likwidowanych szkół. W artykule przedstawione zostały możliwe scenariusze działań w zależności od sytuacji danej szkoły oraz kilka wskazówek dla nauczycieli bibliotekarzy dotyczących m. in. protokołów przekazywania i przejmowania księgozbiorów, ksiąg inwentarzowych czy aranżacji miejsca na nowe zbiory.

Sowada R. : Platforma edukacyjna Blendspace w pracy biblioteki szkolnej. // „Poradnik Bibliotekarza” 2017 nr 4 s. 38-40.

Blendspace jest bezpłatną anglojęzyczną platformą, która umożliwia nauczycielom gromadzenie, organizowanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych. Artykuł ukazuje możliwości i zalety pracy w tej usłudze. Został również zaprezentowany scenariusz przykładowych zajęć przeprowadzonych z wykorzystaniem Blendspace.

Brewczyńska M. : Zakoduj się na czytanie. // „Biblioteka – Centrum Informacji” 2017 nr 2 s. 3-6.

Coraz częściej mówi się o kodowaniu i programowaniu, które podobnie jak czytanie pobudzają myślenie, rozwijają kreatywność. Autorka artykułu jest zdania, że każdy nauczyciel może współuczestniczyć w rozwijaniu tych umiejętności nawet bez komputera. Wstępem do programowania może stać się bowiem tekst literacki, który będzie punktem wyjścia do budowania prostych skryptów typu: idź prosto, skręć w lewo itp. W artykule opisano też inicjatywę zwaną Godzina Kodowania, a także dostępne na jej stronie przykładowe aplikacje i gry jak Kodable czy Scottie Go!  

Winnicka J. : Polubić czytanie. // „Bibliotekarz” 2017 nr 4 s. 24-25.

Artykuł stanowi relację z III Forum Bibliotek Szkolnych Województwa Lubuskiego pt.: „Polubić czytanie. Czytelnictwo dzieci i młodzieży”, które odbyło się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze. Podczas forum podkreślano znaczenie książek w życiu dziecka oraz ich wpływ na wszechstronny jego rozwój, dokonano przeglądu najważniejszych krajowych programów promujących czytelnictwo, podano przykłady działań upowszechniających  czytelnictwo, czy też zaprezentowano nowe formy promocji biblioteki i czytelnictwa.

Skrzyński D. : Reforma oświaty a prawa pracownicze nauczycieli. „Biblioteka w Szkole” 2017, nr 3, s. 12-16

Artykuł przedstawia informacje prawne dotyczące sytuacji nauczycieli (w tym nauczycieli bibliotekarzy) z przekształcanych i wygaszanych szkół w okresie wdrażania reformy oświatowej. Zwrócono tu uwagę między innymi na „migrację” nauczycieli pomiędzy szkołami, szczególną procedurę zwalniania nauczycieli w gimnazjach, dodatkową pracę na pełny etat, czy dwutorowe stosowanie podstawy programowej i ramowych planów nauczania. 

Tyl M. : Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży. „Poradnik Bibliotekarza” 2017, nr 3, s. 4-6

Publikacja stanowi refleksję nad korzyściami płynącymi z czytania zarówno najmłodszym jak i dorastającym dzieciom. Autorka wychodzi od założenia, że nasze pociechy kochają książki i mimo pozornego braku skupienia, wiedzą i pamiętają co im się przekazuje. Zastanawia się też, jak zawalczyć o wzrost poziomu czytelnictwa, a przez to i rozwój dziecka. Autorka wskazuje na fundamentalną rolę rodzica w rozwijaniu pasji czytelniczej. Zwłaszcza ważne jest głośne czytanie jako czas poświęcany tylko i wyłącznie dziecku. Nauczyciel również może wspierać uczniów na przykład poprzez czytanie tekstów przez nich zaproponowanych. 

Nowakowski A. : Broszkiewicz ilustrowany. „Bibliotekarz” 2017, nr 3, s. 13-17

Jerzy Broszkiewicz (1922-1993) polski dramaturg, publicysta, eseista, scenarzysta, krytyk muzyczny, a przede wszystkim prozaik. We wstępie artykuł stanowi krótki przegląd jego fantastycznonaukowej twórczości prozatorskiej dla młodzieży. Dalszy ciąg obszernie rozwija problematykę szaty graficznej w powieściach Broszkiewicza. 

Skrzyński D. : Majątek likwidowanego gimnazjum. „Biblioteka w Szkole” 2017 nr 4 s. 16-17.

Reforma ustroju szkolnego zakłada między inny wygaszanie gimnazjów, które zakończy się z dniem 31 sierpnia 2019 r. Część dotychczasowych szkół może przekształcić się w inny typ placówki lub zostać włączonych do innej szkoły. Artykuł traktuje m. in. o tym w jaki sposób należy postępować z majątkiem, w tym księgozbiorem likwidowanego lub przekształcanego gimnazjum, a także kto powinien o tym decydować.

Czub-Kiełczewska S. : Naruszenie bezpieczeństwa informacji – reagować czy przemilczeć? // „Bibliotekarz” 2017 nr 1 s. 37-39.

Autorka przedstawia wytyczne w zakresie prawidłowego reagowania na wszelkie incydenty bezpieczeństwa, które w pracy bibliotekarza zdarzają się bardzo często (np. wysłanie wiadomości e-mail do niewłaściwego adresata, nieprawidłowe zniszczenie dokumentu, ujawnienie hasła do komputera innemu pracownikowi …).

Gębołyś Z. : Serie wydawnicze Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. // „Bibliotekarz” 2017 nr 1 s. 4-8.

Tradycje wydawnicze SBP liczą już ponad 100 lat i obejmują prawie 950 publikacji książkowych. Artykuł stanowi szczegółowe omówienie serii wydawniczych, ich tematyki i autorów oraz znaczenia w szczególności dla środowiska bibliotekarskiego. 

Majusiak D. : Promocja i współpraca w bibliotece szkolnej. // „Biblioteka w Szkole” 2017 nr 1 s. 10-13.

Autorka podpowiada jak wspólnie z nauczycielami przedmiotów oraz uczniami promować czytelnictwo, bibliotekę szkolną i całą szkołę. Bardzo ważnym elementem jest bycie widocznym czyli informowanie o swoich działaniach na forum publicznym, wypracowanie pozycji, autorytetu, akceptacja dyrektora szkoły dla swoich pomysłów oraz możliwości dobrej współpracy z innymi. W artykule podano przykłady działań Biblioteki Zespołu Szkół w Łazach.

Zasacka Z. : Chłopcy coraz częściej wykluczają się z kultury czytelniczej – trendy w postawach czytelniczych nastolatków. // „Poradnik Bibliotekarza” 2017 nr 1 s. 4-7.

Wyniki badania czytelnictwa gimnazjalistów potwierdzają, że najwięcej nieczytających jest chłopców, którzy po gimnazjum zamierzali się uczyć w zasadniczych szkołach zawodowych i co piąty w technikum. U chłopców występują słabsze motywacje czytelnicze, nie czerpią oni przyjemności z czytanej lektury, nie odczuwają ciekawości, którą mogłaby zaspokoić książka, doświadczają trudności związanych z lekturą dłuższych, złożonych tekstów. Instytucje edukacyjne i kulturalne, a w szczególności biblioteki powinny być tymi ośrodkami, które udzielą wsparcia młodzieży szczególnie ze środowisk, w których najsłabsze są pozytywne wzmocnienia praktyk czytelniczych.  

 

 

2016

Kostecka M. : EPALE. E-platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie. // „Poradnik Bibliotekarza” 2016 nr 11 s. 9-11.

EPALE to elektroniczna platforma ogólnoeuropejska i wielojęzyczna na rzecz uczenia się dorosłych. Powstała w celu wspierania rozwoju i integracji kadry edukacji dorosłych w całej Europie. Autorka przybliża informacje m. in. o adresatach platformy, jej zawartości, społeczności oraz przekonuje dlaczego warto z niej korzystać.

Majkusiak D. : Faktury, protokoły, inne dokumenty w bibliotece szkolnej. // „Biblioteka w Szkole” 2016 nr 12 s. 6-9.

Kolejny artykuł wyjaśniający ważne kwestie dla bibliotekarzy szkolnych. Tym razem dotyczący różnego rodzaju dokumentów, które trzeba lub warto gromadzić w bibliotece szkolnej m. in. teczki z dokumentami w pływów i teczki z dokumentami ubytków, protokoły książek niezwróconych i inne.

Matras-Mastalerz W. : W poszukiwaniu mądrości życia  podróże do Krainy Bajkozofii : program warsztatów dla młodzieży z elementami biblioterapii.// „Poradnik Bibliotekarza” 2016 nr 11 s.  32-40.

Program zrealizowany i wyróżniony Bonem Kultury Województwa Małopolskiego w roku 2015/2016. Napisany został dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz dla młodzieży gimnazjalnej. W trakcie warsztatów wykorzystane zostały teksty bajek i powiastek filozoficznych oraz poradniki dla młodzieży, które stanowią doskonałe narzędzie do rozmowy, wymiany poglądów w dyskusjach o etyce i wartościach człowieka. Autorka zamieściła propozycje 5 scenariuszy, które mogą pomóc w przeprowadzeniu ciekawych zajęć z elementami biblioterapii.

Wojciechowski J. : Bibliokształceniowa ruletka. // „Bibliotekarz” 2016 nr 11 s. 4-7.

Tekst rozpoczyna się od postawienia pytania: ”kiedy bibliotekarstwo stało się zawodem”? Jak wyglądało kształcenie praktyczne bibliotekarzy kiedyś, a jak jest dzisiaj?, autor odnosi się do zmian zachodzących aktualnie m. in. w nazewnictwie kierunków kształcących przyszłych pracowników bibliotek. Próbuje dociec jakie są negatywne zjawiska hamujące rozwój zawodu.

Pietrusewicz A. : Metro 2033 : scenariusz cyklu lekcji bibliotecznych. // „Biblioteka w Szkole” 2016 nr 12 s. 22-23.

Pomysł na zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych literaturą science fiction. Autorka proponuje analizę powieści „Metro 2033” w kontekście ekologicznym w połączeniu z artykułami z „Gazety Wyborczej” oraz filmem „Mad Max. Na drodze geniuszu”.  

Paul M. : Jak czytają i e-czytają Polacy? // „Bibliotekarz” 2016 nr 10 s. 4-7.

Autorka omawia zmianę zachowań czytelniczych z uwagi na obecne w naszym codziennym życiu nowe technologie i urządzenia mobilne. Dzięki nim coraz więcej osób w różnym wieku sięga do e-tekstów. Artykuł powstał na podstawie wyników badań realizowanych w latach 2015-2016 w Centrum Cyfrowym Projekt: Polska, którego zwieńczeniem jest opublikowany raport - Jak czytają Polacy?

Figiel M. : Sienkiewiczowska biblioteka. // „Poradnik Bibliotekarza” 2016 nr 10 s. 4-8.

Kolejny z cyklu artykułów z okazji Roku Henryka Sienkiewicza, tym razem o upodobaniach czytelniczych pisarza. O lekturach Sienkiewicza można czerpać informacje z jego wypowiedzi dla ówczesnej prasy, bogatej korespondencji z różnymi adresatami oraz zachowanych fragmentach księgozbioru przechowywanych w muzeach w Oblęgorku, Poznaniu i Woli Okrzejskiej. Biblioteka pisarza odzwierciedlała nie tylko potrzeby warsztatu pracy, ale i jego własne zainteresowania.

Szostak-Lubomska K. : Rodzinne czytanie. // „Biblioteka w Szkole” 2016 nr 10 s. 19-20.

Ciekawa propozycja na współpracę z rodzicami – lekcja z zamianą ról. Rodzice zasiedli w ławkach i wzięli udział w nietypowej lekcji z książką „Mikołajek i inne chłopaki”, lekturą lubianą zarówno przez dzieci jak i dorosłych. Spotkanie było dobrą zabawą dla wszystkich, rodzice aktywnie spędzili czas ze swoimi  dziećmi i dostrzegli, że czasami warto sięgnąć po wspólną lekturę.

„Biblioterapia w szkole” dodatek do „Biblioteki w Szkole” 2016 nr 10.

Dodatek powstał jako rezultat przemyśleń i refleksji grupy badaczy i miłośników książek, członków Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, którzy chcieli podzielić się swoimi sprawdzonymi w praktyce szkolnej pomysłami na pracę z ciekawą i wartościową literaturą. Scenariusze poruszają m. in. takie tematy jak: wartości niematerialne, akceptacja różnorodności, przyjaźń, poczucie własnej wartości, próba poznania samego siebie, dlaczego warto marzyć i być odpowiedzialnym.  

Kosik E. : Na pomoc bibliotecznym poszukiwaniom czytelnika. // „Bibliotekarz” 2016 nr 9 s. 15-17.

 Autorka omawia katalog KARO (Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich) oraz portal w.bibliotece.pl, (portal e-usług bibliotecznych), które dają możliwość wyszukiwania wybranej pozycji naraz w wielu bibliotekach skracając czas poszukiwań. W KARO wyszukiwać można w głównej mierze zbiory do celów naukowych, natomiast portal w.bibliotece.pl umożliwia wyszukiwanie książek głównie w bibliotekach publicznych, które korzystają z systemu SOWA/MARC21. Ponadto zamieszczane są tam także informacje o nadchodzących wydarzeniach związanych z biblioteką i książkami.

Laskowicz K. : Najpiękniejsza biblioteka świata jest w Rumi. // „Poradnik Bibliotekarza” 2016 nr 9 s. 35-37.

Bardzo ciekawe miejsce, nowoczesne i eleganckie centrum kultury zlokalizowane w odrestaurowanym budynku dworca kolejowego. Ciekawa aranżacja wnętrz. Liczne nagrody światowe i polskie. Z pewnością warto zobaczyć.

Majkusiak D. : Organizacja biblioteki szkolnej. // „Biblioteka w Szkole” 2016 nr 9 s. 10-12.

Kolejny artykuł z cyklu porad warsztatowych zawierający przystępne wyjaśnienie różnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem biblioteki szkolnej.  Tym razem autorka przedstawia sprawdzone rozwiązania dotyczące organizacji bibliotecznej przestrzeni i odpowiedniego ułożenia zbiorów.

Pozierak A. D. : NoteBookCast – wirtualna tablica. // „Biblioteka – Centrum Informacji” 2016 nr 3 s. 4-5.

NoteBookCast jest propozycją na ożywienie lekcji, do wykorzystania również podczas zajęć
z czytelnikami,  promocji książek czy innych imprez organizowanych w bibliotece. Wirtualna tablica współpracuje z dowolnymi urządzeniami bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania. Zaletą narzędzia jest możliwość przyłączenia się do edycji każdego, kto zostanie zaproszony (maksimum 10 osób).

Zając M. : Rynek książki dla dzieci i młodzieży – spokojniejszy rok? // „Poradnik Bibliotekarza” 2016 nr 9 s. 4-13.

Podsumowanie ubiegłorocznego rynku książki dziecięcej i młodzieżowej, który przeszedł bez żadnych sensacji. Autor przekazuje informacje o najważniejszych wydarzeniach, sukcesach, bestsellerach i nagrodach, analizuje produkcję wydawniczą wybranych wydawców książek dla dzieci i młodzieży. Na koniec kilka słów o organizacjach społecznych związanych z książką dziecięcą oraz wykaz konkursów i nagrodzonych książek. 

Chlebna A., Stanisławska A. : Gry biblioteczne w edukacji regionalnej. // „Biblioteka w Szkole” 2016 nr 6 s. 18-19.

Ciekawy pomysł na zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem gier poświęconych tematyce regionalnej. Uczniowie zdobywają wiedzę o swoim mieście i jego dziejach poprzez zabawę, wykonując polecenia ukryte w różnych miejscach biblioteki. Podczas gry uczestnicy zajęć mają możliwość zapoznać się z biblioteką i uczą się z niej korzystać.

Figiel M. : Sienkiewicza podróże po świecie. // „Poradnik Bibliotekarza” 2016 nr 7-8 s. 14-18.

Kolejny z cyklu artykułów z okazji Roku Henryka Sienkiewicza, tym razem o jego podróżach. Poznawanie nowych krajów i kultur było pasją pisarza i inspiracją twórczą. Autorka prześledziła miejsca związane z podróżami Sienkiewicza (Stany Zjednoczone, Włochy, Francja, Turcja, Grecja, Egipt, Zanzibar). Można tam znaleźć ślady obecności pisarza, które znalazły odzwierciedlenie w  jego twórczości.

Garczyńska M. : Portale społecznościowe dla miłośników książek. // „Bibliotekarz” 2016 nr 7-8 s. 11-13.

Autorka prezentuje dwa portale: LibraryThing oraz jego polski odpowiednik BiblioNETka, które stanowią ogromną pomoc dla czytelników poszukujących ciekawej lektury oraz ułatwiają komunikację i wymianę poglądów na tematy dotyczące książek, czytelnictwa. Poza możliwością znalezienia książek do poczytania pierwszy z wymienionych portali daje użytkownikom możliwość skatalogowania swoich zbiorów. BiblioNETka wskazuje również księgarnie, w których można kupić poszukiwaną pozycję czy linki do stron internetowych zawierających informacje o książce.

Kosik E. : Akcje czytelnicze sposobem promowania czytania. // „Poradnik Bibliotekarza” 2016 nr 7-8 s. 12-13

Autorka opisuje kilka działań zachęcających do sięgnięcia po książkę, a przy okazji skorzystania z nowoczesnych technologii. Akcje takie jak: CzytajPL, Książka w podróży, Czytelnisko, CzytaMy przyczyniają się do zwiększenia liczby czytających i wspomagają działania na rzecz promowania czytelnictwa podejmowane przez biblioteki.

Nowakowski A. : Niziurski ilustrowany. // „Bibliotekarz” 2016 nr 7-8 s. 20-24.

Artur Nowakowski przedstawia twórczość jednego z najbardziej znanych autorów dla młodzieży  Edmunda Niziurskiego poprzez ilustracje okładkowe i wewnątrztekstowe do jego książek wydanych w kraju i za granicą.

Aleksandrowicz A., Szafińska-Chadała M. : Promocja czytelnictwa w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze. // „Bibliotekarz” 2016 nr 5 s. 22-23.

Badania naukowe potwierdzają opinię Wisławy Szymborskiej, że „czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”, jednak trudno jest przekonać wielu do tej aktywności. Autorki opisują swoje działania na rzecz poprawy poziomu czytelnictwa zwłaszcza wśród nauczycieli bibliotekarzy i uczniów.

Bilska G. : Biblioteka źródłem inspiracji. // „Poradnik Bibliotekarza” 2016 nr 5 s. 11-15.

Artykuł nawiązuje do idei „Tygodnia Bibliotek”, podkreślenia roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia. Bibliotekarze wychodzą do czytelników z różnorodnymi propozycjami, inspiracje czerpią z rozmaitych źródeł, m. in. ze strony Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, portalu LABIB, wprowadzają swoje autorskie koncepcje oraz co bardzo ważne inicjatywy ze strony użytkowników. Biblioteki potrafią zainspirować, dostosowują się do potrzeb czytelników, tworzą miejsca przyjazne, gdzie można rozwijać się i ciekawie spędzić wolny czas.

Brewczyńska M. : Minecraft na usługach biblioteki. // „Biblioteka – Centrum Informacji” 2016 nr 2 s. 9-10.

Biblioteka szkolna powinna być miejscem otwartym na różne zainteresowania swoich czytelników. Jak wiadomo młode pokolenie obecnie najbardziej jest zaciekawione światem cyfrowym. Bibliotekarz zorientowany w świecie gier komputerowych ma możliwość dotarcia do młodych czytelników. Jedną z najpopularniejszych gier w historii cyfrowej rozrywki jest Minecraft. Autorka podpowiada w jaki sposób wykorzystać potencjał Minecraft do promocji czytelnictwa.

Trembowiecki A. : Refleksje z placu budowy : garść przemyśleń związanych z modernizacją bibliotecznego serwisu WWW. // „Bibliotekarz” 2016 nr 5 s. 4-11.

Trembowiecki A. przedstawia kilka istotnych spraw związanych z dostosowaniem bibliotecznego serwisu WWW do potrzeb obecnych standardów. Autor artykułu pracując nad nową stroną swojej biblioteki – Koszalińskiej Biblioteki Publicznej dzieli się doświadczeniami i przemyśleniami, prezentując poważniejsze problemy, które wyłoniły się przy tworzeniu strony i ich rozwiązania.

Parfianowicz-Vertun W. : Prawo do czytania dla przyjemności : na marginesie European Literacy Conference. // „Bibliotekarz” 2016 nr 4 s. 4-10.

European Literacy Policy Network (ELINET) sieć zrzeszająca 77 organizacji z 28 państw Europy za cel stawia sobie poprawę piśmiennych umiejętności dzieci, młodzieży i dorosłych w Europie. Autorka nawiązuje do problematyki konferencji ELINET, która odbyła się w Amsterdamie na początku 2016 roku. Opisując założenia programowe organizacji i proponowane przez nią sposoby podnoszenia oraz wzmacniania piśmiennych kompetencji chce zwrócić uwagę na kwestie, które wydają się szczególnie ważne w kontekście polskich zmagań z niskim poziomem czytelnictwa. Uważa, że koncepcje i przykłady dobrych praktyk mogą okazać się przydatne z perspektywy funkcjonowania bibliotek jako instytucji, a także pracy poszczególnych bibliotekarzy.

Tobolska U. : Niezbędnik bibliotekarza, czyli co zabrać w swoją zawodową podróż? // „Poradnik Bibliotekarza” 2016 nr 4 s. 6-15.

Współczesna biblioteka to nowoczesne centrum informacji, a bibliotekarz zarządzający informacją powinien umieć zapanować nad stale zmieniającymi się narzędziami technologii informatycznej i komunikacyjnej. Autorka zaprasza do skorzystania z propozycji, które mogą ułatwić poradzenie sobie z dotarciem do właściwych i wiarygodnych informacji oraz uporządkowaniem wiedzy wykorzystywanej w codziennej pracy bibliotekarza. Autorka swoje zestawienie podzieliła na kilka części: Wyszukiwarki naukowe, repozytoria, serwisy informacyjne; Otwarte Zasoby Edukacyjne oraz Otwarta Nauka. Warto zapoznać się z tym przewodnikiem, który będzie przydatny w pracy każdego bibliotekarza.

Piasecka B. : Noc detektywów : jak przygotować imprezę czytelniczą? // „Biblioteka w Szkole” 2016 nr 4 s. 9-11.

Inspiracją do przeprowadzenia nocnego spotkania w bibliotece szkolnej były dla autorki organizowane przez Fundację ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom” akcje czytania w bibliotekach, ogólnopolska Noc Muzeów oraz noce w bibliotece organizowane przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną. Wszyscy, którzy zamierzają przygotować podobną imprezę, znajdą w artykule wiele wskazówek i pomysłów oraz szczegółowy plan działań.

Wasilewski J. : Już prawie nikt nie czyta! // „Biblioteka w Szkole” 2016 nr 4 s. 3-4.

Mocny tytuł od redaktora naczelnego odnosi się do wyników badań czytelnictwa w r. 2015 opublikowanych przez Bibliotekę Narodową. 67% Polaków w wieku powyżej 15 lat zadeklarowało, że w ciągu roku nie przeczytało żadnej książki. Warto zaznaczyć, że na równi traktowane są książki tradycyjne i e-booki. Co robi środowisko edukacyjne i co może zrobić, aby sytuacja się zmieniła?

Kosik E. : Promocja czytelnictwa w internecie. // „Bibliotekarz” 2016 nr 3 s. 9-11.

Jak wspomóc tradycyjne formy promocji czytelnictwa i pozyskać nowych czytelników, oczywiście wykorzystując do tego internet. Do czytania zachęcają portale, wortale, oraz blogi literackie i czytelnicze, serwisy poświęcone książkom na portalach społecznościowych czy fora publiczne, wybrane przedstawione zostały w artykule. Czytelnicy mogą oceniać i wyrażać opinie na temat przeczytanych książek, zamieszczać recenzje, organizowane są konkursy dla czytelników, zamieszczane wywiady z autorami książek, informacje o wydarzeniach kulturalnych. 

Mińko-Dobrzyńska J. : Przygoda  z książką : projekt czytelniczy. // „Biblioteka w Szkole” 2016 nr 3 s. 12-13.

Projekt jest związany z realizacją wymagań programu MEN „Książki naszych marzeń” i przykładem współpracy biblioteki szkolnej z biblioteką pedagogiczną. Autorka opisuje cele oraz elementy projektu. Projekt czytelniczy okazał się bardzo ciekawym i przydatnym działaniem, ukazał uczniom bibliotekę szkolną jako miejsce nowoczesne, będące na czasie i pełne życia.

Zabielska E. : Czytelnictwo wśród młodzieży. // „Poradnik Bibliotekarza” 2016 nr 3 s. 4-8.

Niepokojące są dane wynikające z badań o stanie czytelnictwa wśród Polaków. Jako społeczeństwo z wiekiem czytamy coraz mniej. Autorka artykułu – bibliotekarz w średnich szkołach zawodowych, na podstawie rozmów z uczniami analizuje ich preferencje czytelnicze. Poszukuje odpowiedzi na pytania: kim są osoby czytające, co czytają i dlaczego, czego poszukują w literaturze, … Zdaniem jednej z blogerek „każdy uczeń może polubić czytanie, trzeba mu tylko dać książki, które będą dla niego ciekawe”. Jest tylko jeden problem – fundusze!

Brewczyńska M. : Nowe technologie w promocji czytelnictwa. // „Biblioteka – Centrum Informacji” 2016 nr 1 s. 3-5.

„Przystanek Czytanie” ogólnopolska sieć współpracy i samokształcenia uruchomiony z myślą o bibliotekarzach szkolnych powstał przy serwisie Elektronicznej Biblioteki Pedagogicznej SBP (e-pedagogiczna.edu.pl). Głównym celem sieci jest inspirowanie i promowanie czytelnictwa dzieci i młodzieży, popularyzacja wykorzystania TIK w pracy z czytelnikami oraz integracja środowiska nauczycieli bibliotekarzy. Autorka opisuje kurs „Przystanek Czytanie”, dostarcza argumentów dlaczego warto wziąć w nim udział oraz zachęca bibliotekarzy do uczestnictwa.

Grabowska D. : Rozwój bibliotek dziecięcych w Polsce : wybrane problemy. // „Poradnik Bibliotekarza” 2016 nr 1 s. 4-9.

Autorka omawia funkcjonowanie bibliotek dla dzieci i młodzieży  w kontekście specyfiki organizacji i działalności tego typu bibliotek w Polsce. Przypomina początki bibliotek dziecięcych w Polsce, tworzenie sieci bibliotek dla dzieci po II wojnie światowej oraz omawia ich działalność w świetle międzynarodowych wytycznych. W dalszej części czytelnik zapozna się ze specyfiką działalności bibliotek dziecięcych. Artykuł kończą rozważania jakie biblioteki dla dzieci są lepsze duże czy małe.

Morawiec B. M. : Groza nie czytać! : mapa bibliotecznych atrakcji oraz półka z pomysłami na Noc Bibliotek. // „Bibliotekarz” 2016 nr 1 s. 13-15.

Autorka przedstawia rezultaty Nocy Bibliotek 2015, do której przystąpiło 605 bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkolnych. Wszystkie instytucje postarały się, aby w sposób arcyciekawyi niekonwencjonalny zaprezentować swoje zbiory i ofertę edukacyjno-kulturalną. Bibliotekarze przygotowujący liczne atrakcje (część z nich została wymieniona) mogli skorzystać z wielu inspiracji przygotowanych przez organizatorów oraz innych bibliotekarzy, podstawowym źródłem była „Półka z pomysłami” oraz bank pomysłów w Lustrze Biblioteki. Autorka zachęca bibliotekarzy do udziału w II wydaniu krajowym Nocy Bibliotek (4 czerwca 2016 r.).

Rafińska E. : Sleeveface : sposób na promocję książki w przestrzeni internetowej. // „Biblioteka w Szkole” 2016 nr 2 s. 5-9.

Sleeveface czyli zdjęcie z okładką książki lub płyty sfotografowane w taki sposób, że łączy się z sylwetką osoby, stanowi jej przedłużenie czy dopełnienie zyskuje w ostatnim czasie ogromną popularność. Trend ten wykorzystywany jest przez bibliotekarzy na całym świecie do promocji czytelnictwa w Internecie. W artykule czytelnicy odnajdą praktyczny poradnik dotyczący zorganizowania sesji sleeveface oraz jej wykorzystania do promocji książki i biblioteki szkolnej.

Czacharowska S. : Jak to było z rozporządzeniem o bibliotekach pedagogicznych? // „Bibliotekarz” 2015 nr 12 s. 4-6.

Artykuł nawiązuje do rozporządzenia, które weszło w życie w lutym 2013 r. Do końca 2015 roku prowadzony był pilotażowy projekt, dający bibliotekom pedagogicznym szansę sprawdzenia się w nowej formule działania.  Jednak już od początku zapisy rozporządzenia budziły pewne wątpliwości środowiska bibliotekarzy. Projekt zmian w rozporządzeniu został przedstawiony w lipcu i wywołał ożywioną dyskusję, niestety uwagi przekazane do MEN pozostały bez odpowiedzi.

Grabowska M. : Czytanie może być atrakcyjne : jak przygotować imprezę czytelniczą? // „Biblioteka w Szkole” 2015 nr 12 s. 6-9.

Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb, nawyków czytelniczych z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań uczniów to duże pole do działania dla nauczycieli bibliotekarzy, którzy mogą realizować je w rozmaity sposób, wykorzystując różnorodne metody i formy pracy z użytkownikiem. Autorka dzieli się swoimi doświadczeniami w organizacji licznych imprez czytelniczych, m. in. młodzieżowego festiwalu czytania, „Tolkienady”, „Nocy z mitologią”.

Habryka M. : Odkrywanie tajemnic X muzy. // „Biblioteka w Szkole” 2015 nr 12 s. 12-13.

Pomysł na kółko czytelniczo-filmowe - dodatkowe zajęcia dla uczniów, które mogą stanowić formę zagospodarowania „godzin karcianych”. Uczniowie poznają arkana sztuki filmowej od kuchni, poprzez tworzenia filmów na podstawie książek dostępnych w bibliotece.

Kondras J. : Komunikowanie się bibliotekarzy z użytkownikami. // „Poradnik Bibliotekarza” 2015 nr 12 s. 14-16.

Biblioteki XXI wieku przekształcają się w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego. Zmieniają się również sposoby komunikowania bibliotekarzy z czytelnikami, ale komunikacja medialna nie zastąpi komunikacji interpersonalnej. Dokonując zmian wnętrza biblioteki, tworząc miejsca przyjazne dla czytelników z kanapami, fotelami i nastrojowym oświetleniem, należy pamiętać, że najważniejsza jest atmosfera biblioteki stworzona przez samych bibliotekarzy. „Bez czytelników i bibliotekarzy, bez indywidualnego i bezpośredniego komunikowania się, nawet najbardziej nowoczesne biblioteki będą jedynie bezdusznymi budynkami przepełnionymi elektroniką […]”.

Zając M. : Filie i „superbiblioteki” : przyczynek do dyskusji. Przypadek Wrocławia. // „Poradnik Bibliotekarza” 2015 nr 12 s. 4-11.

Od ponad dwóch dekad narasta w świecie tendencja do tworzenia megabibliotek. W związku z tym wiele osób obawia się likwidowania małych bibliotek i filii bibliotecznych. Artykuł został pomyślany jako próba zabrania głosu w dyskusji na ten temat i odniesienie jej do sytuacji polskiej, konkretnie do przypadku Wrocławia. 

Kita M. : Współpraca biblioteki szkolnej z biblioteką publiczną. // „Biblioteka w Szkole” 2015 nr 11 s. 5-10.

Biblioteki szkolne przystępujące do programu MEN „Książki naszych marzeń” oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020 są zobowiązane do podjęcia współpracy
z bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi. W artykule opisano ciekawe propozycje wspólnych działań jednej ze szkół podstawowych w Oświęcimiu oraz tamtejszej MBP „Galeria Książki” (m. in. lekcje biblioteczne, spotkania nie tylko autorskie, konkursy, turnieje literackie). Najważniejszy punkt programu czyli zainteresowanie młodych ludzi czytaniem jest zrealizowany.

Kuzian K., Remlein M. : „Biblioteczny Escape Room” – najciekawsze wydarzenie Tygodnia Bibliotek 2015. // „Poradnik Bibliotekarza” 2015 nr 11 s. 25-27.

Escape Room” przeniesiony ze świata gier komputerowych do realnej rzeczywistości i cieszący się obecnie dużą popularnością, za sprawą Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Szczecinie został umieszczony we wnętrzach bibliotecznych. Celem zabawy było wydostanie się z zamkniętego pomieszczenia po odnalezieniu i wykorzystaniu ukrytych w nim wskazówek. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę i najlepszą promocją dla biblioteki.

Chamera-Nowak A., Ippoldt L. : Bajkoterapia w pracy wychowawczej bibliotekarza. // „Poradnik Bibliotekarza” 2015 nr 11 s. 4-8.

Bajkoterapia stosowana jest na dziecięcych oddziałach szpitalnych, oddziałach psychiatrycznych, jak również w bibliotekach, świetlicach szkolnych jako terapia wspomagająca rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży. Autorki przekazują czytelnikom podstawową wiedzę teoretyczną dotyczącą bajkoterapii, m. in. definicję, zadania, cele, rodzaje bajek,  wykorzystanie w terapii pedagogicznej.

Brewczyńska M., Ćwikliński M. : Apka dla biblioteki, czyli jak stworzyć aplikację mobilną dla biblioteki szkolnej? // „Biblioteka – Centrum Informacji” 2015 nr 4 s. 7-9.

Podejmując działania promocyjne w  bibliotece warto wykorzystać urządzenia mobilne. Biblioteka może stworzyć własną aplikację mobilną na telefon i popularyzować czytelnictwo za pomocą nowoczesnych urządzeń. Jak przekonują autorzy opracowanie apki nie wymaga specjalistycznej wiedzy, istnieją generatory, dzięki którym stworzenie aplikacji zajmie kilkanaście minut.

Brzezińska D. : Słońce też wschodzi … dla bibliotek szkolnych. // „Bibliotekarz” 2015 nr 11 s. 19-21.

Biblioteka szkolna znajdująca się najbliżej ucznia ma realną szansę wykreować model kultury czytelniczej młodych ludzi na resztę życia. Dlatego należy finansowo wspierać te biblioteki. Autorka przedstawia rządowe programy, dzięki którym biblioteka szkolna ma szansę na wzbogacenie swoich zbiorów.

 

2015

Skumanov S. : Manga jako japońska odmiana komiksu. // „Poradnik Bibliotekarza” 2015 nr 10 s. 4-9.

Autorka wprowadza czytelników w zagadnienie komiksu, wyjaśnia pojęcie, krótko opisuje historię, krąg odbiorców, a także obecne znaczenie w świecie kultury. W dalszej kolejności autorka przechodzi do sedna artykułu czyli mangi -  japońskiej odmiany komiksu. Przedstawia pochodzenie słowa manga, omawia różnice pomiędzy japońskim a amerykańskim komiksem, klasyfikacje mangi oraz jej obecność na polskim rynku wydawniczym. Ostatnia część artykułu dotyka komiksu w zbiorach polskich bibliotek.

Wieczorek A., Huk P., Urbanowicz M. : Kapelusze, muffiny i gondole czyli Dzień Niepodległości USA. // „Bibliotekarz” 2015 nr 10 s. 19-22.

Autorzy omawiają realizację programu „Ameryka w twojej bibliotece” prowadzonego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu przy współpracy z Ambasadą USA w Warszawie i Konsulatem Generalnym USA w Krakowie. Jego celem jest zapoznanie użytkowników biblioteki z kulturą Stanów Zjednoczonych, uzupełnianie zbiorów o amerykańską literaturę, gry planszowe i multimedia, organizowanie spotkań i lekcji bibliotecznych. Autorzy proponują ciekawe pomysły, które mogą zainspirować innych bibliotekarzy.

Baranowski K. : Gry terenowe : nowa jakość w życiu szkoły i biblioteki. // „Biblioteka w Szkole” 2015 nr 10 s. 6-8.

Od kilku lat ogromną popularnością cieszą się gry miejskie. Towarzyszą one każdej większej imprezie kulturalnej czy rozrywkowej. W największym skrócie gra terenowa polega na wykonaniu przez grupy zawodników określonych zadań, po to, by dotrzeć do celu, oczywiście towarzyszy temu zabawa i rywalizacja z innymi uczestnikami. Gry mają ogromny potencjał edukacyjny i są atrakcyjne dla uczniów. W artykule można znaleźć kilka praktycznych wskazówek jak zaprojektować grę miejską, na co uważać, czego unikać.

Jakubczyk K. : Nowe formy wspomagania szkół i nauczycieli – szansą i wyzwaniem dla bibliotek pedagogicznych. // „Poradnik Bibliotekarza” 2015 nr 9 s. 4-9.

Kolejny artykuł dotyczący nowej roli bibliotek pedagogicznych w zakresie wspomagania pracy szkół i nauczycieli.  Autorka wyjaśnia czym jest wspieranie placówek oświatowych, jakie nowe zadania czekają na instytucje wspomagające, jaka powinna być w tym zakresie rola bibliotek pedagogicznych oraz jakie są oczekiwania wobec nauczycieli bibliotekarzy.

Karzewska B. : Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży. // „Poradnik Bibliotekarza” 2015 nr 9 s. 13-15.

Autorka definiuje pojęcie „zaburzenia zachowania” według DSM – IV i ICD – 10 oraz opisuje przyczyny takich zaburzeń. Pogłębiona wiedza w tym zakresie umożliwi efektywniejszą pomoc dzieciom z zaburzeniami zachowania, jak również ich rodzicom.

Uljasz A. : O edukację muzyczną w bibliotekach. // „Poradnik Bibliotekarza” 2015 nr 9 s. 41-42.

Następny w serii artykułów informacyjno-metodycznych „Bibliotekarz w sieci” o popularyzacji sztuki muzycznej przez bibliotekarzy. Pomocą w gromadzeniu zbiorów muzycznych i książek o takiej tematyce mogą być specjalistyczne strony internetowe. Autor zaprezentował kilka z nich zachęcając bibliotekarzy do rozszerzenia profilu zbiorów i pozyskania nowych odbiorców.

Walczewska-Klimczak G. : Partnerstwo bibliotek publicznych i szkolnych. // „Bibliotekarz” 2015 nr 9 s. 13-21.

Autorka przedstawiła ogólne zasady Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w 2014”. Program składał się
z dwóch priorytetów. Pierwszy, tak jak w poprzednich latach, obejmował zakupy nowości do bibliotek publicznych, drugi zakupy nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów). Autorka przedstawiła efekty realizacji Priorytetu 2, a także interesujące dane dotyczące potencjału bibliotek szkolnych. 
 

Koryś I. : Stan czytelnictwa w Polsce : wyniki ostatnich badań i ich implikacje. Cz. 1. // „Poradnik Bibliotekarza” 2015 nr 6 s. 5-8.

Autorka przedstawia wyniki kolejnej edycji cyklicznego badania czytelnictwa „Społeczny zasięg książki” prowadzonego przez Bibliotekę Narodową, skupiając się na tych efektach, które mogą być interesujące i przydatne w kontekście funkcjonowania bibliotek. Poza informacjami o grupie czytających (odnotowano minimalny wzrost deklaracji dotyczących czytania książek), kim są, co i jak czytają, dowiadujemy się również kim są ci, którzy stracili zainteresowanie czytaniem książek lub co gorsza, nigdy go w sobie nie rozwinęli.

Lewandowicz-Nosal G. : Biblioteka dziecięcych marzeń. // „Bibliotekarz” 2015 nr 6 s. 10-11.

Autorka przedstawia obraz biblioteki dziecięcej z końca lat 40.XX w. i marzenia współczesnych dzieci dotyczące wyglądu, zbiorów, zakresu działań biblioteki i jej pracowników. Są elementy niezmienne, wspólne i to, co podlega zmianom. Zbiory to dzisiaj nie tylko książki, ale i inne media oraz zabawki, czytelnicy marzą o nowoczesnym wystroju, dostępie do internetu, możliwości zabawy i eksperymentowania w bibliotece, i oczywiście wyrozumiałym, pełnym empatii bibliotekarzu.

Morawiec B.M. : Audiobook – książka towarzysząca. // „Bibliotekarz” 2015 nr 6 s. 12-14.

Historię książek mówionych rozpoczyna rok 1930 (w Polsce firma Orpheon nagrywała bajki Adama Mickiewicza), kamieniem milowym dla audiobooków stały się lata 90. XX w. oraz początek XXI w. Wychodząc naprzeciw nowym potrzebom użytkowników coraz więcej bibliotek zachęca do słuchania audiobooków. Według ostatnich badań danych udostępnionych przez BN, Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku, słuchanie audiobooka deklaruje co piąty Polak. W artykule m.in. o tym jak wykorzystać audiobooki w bibliotece,  jakie są ich plusy i minusy.

Ogólnopolskie Wybory Książek : raport. // „Biblioteka w Szkole” 2015 nr 6 s. 3-13.

Obszerna relacja dotycząca badania preferencji czytelniczych dzieci i młodzieży zorganizowanych przez redakcję miesięcznika „Biblioteka w Szkole”. W artykule o organizacji wyborów w bibliotekach szkolnych, poprzedzających je kampaniach wyborczych, przebiegu wyborów, efektach i wynikach. Zwraca uwagę niemal całkowita zbieżność ścisłej czołówki książek czytanych przez uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Dominuje w nich literatura fantasy i obyczajowa o zabarwieniu skandalizującym (wysoki wynik „Greya”).

Basaj H. : LearningApps : jak wykorzystać w bibliotece szkolnej? // „Biblioteka – Centrum Informacji” 2015 nr 2 s. 12-15.

LearningApps jest bezpłatną platformą online z polskim interfejsem, z którego mogą korzystać nauczyciele i uczniowie ze wszystkich typów szkół z różnych poziomów edukacyjnych. Na platformie znajdują się m. in. aplikacje, które można wykorzystać podczas prowadzenia zajęć z uczniami w bibliotece szkolnej. Ponadto twórcy platformy przygotowali 25 szablonów, w których można wykonać aplikacje własnego pomysłu, zapisać je i udostępnić uczniom. W artykule przedstawiono sposób przygotowania aplikacji w wybranych szablonach.

Czekała M., Wieczorek A. : Najwyższe wieże i dzikie bestie, czyli o czytaniu jak z bajki. // „Bibliotekarz” 2015 nr 4 s. 23-25.

Flash mob to idealna forma promocji biblioteki i czytelnictwa, co opisują bibliotekarze z Opola. Postanowili ożywić lokalną społeczność, wystarczył dobry pomysł, książki, kilka osób i wybór odpowiedniego miejsca do przeprowadzenia happeningu.

Dembski F. : PowToon : warto spróbować w bibliotece. // „Biblioteka – Centrum Informacji” 2015 nr 2 s. 3-5.

Propozycja dla osób, które doskonale znają PowerPointa czy Prezi i chcą poznać coś nowego. PowToon to ciekawe narzędzie do tworzenia spektakularnych prezentacji bądź własnych animacji w kreskowym stylu. Autor wyjaśnia krok po kroku jak stworzyć taką internetową prezentację.

Morawiec B. M. : Blogi biblioteczne – wirtualne miejsce kultury, wiedzy i rozrywki. // „Poradnik Bibliotekarza” 2015 nr 4 s. 4-6.

W artykule m. in. o tym co to jest blog, kiedy zaczęły pojawiać się blogi biblioteczne, 20+ sposobów na wykorzystanie biblioblogów, …  Autorka zachęca do tworzenia „wirtualnych wizytówek” bibliotek oraz zamieszcza kilka istotnych porad dotyczących prowadzenia dobrego bibliobloga.

Szefler E. : Czy chłopiec może bawić się lalką, a dziewczynka koparką? Rozważania o „Innych”, inności i o … równości. // „Poradnik Bibliotekarza” 2015 nr 4 s. 10-19.

Autorka podjęła temat „Innych”, inności, tego co jest nieprawidłowe, niepokojące, braku tolerancji. Jak pisze E. Szefler „Inni” czyli my wszyscy, czujemy się zagubieni i niepewni w dzisiejszym świecie, w którym brak czasu na zatrzymanie się i pochylenie nad drugim człowiekiem,  a także zastanowienie nad sobą. Brak uprzedzeń i podejrzeń w stosunku do „Innego” należy kształtować powoli od najwcześniejszych lat życia człowieka. Uprzedzenia istnieją w wyobraźni dorosłych, a dla dzieci nie mają znaczenia. Autorka wybrała kilka utworów pokazujących stereotypy związane z zabawami dla dzieci i ich przełamywanie („Igor i lalki”, „Lala Williama”, „Lala Lolka”, „O królewnie, która chciała jeździć koparką”).

Szeligowski P. : Udział i rola biblioteki pedagogicznej w projekcie „Kompleksowe wsparcie szkół”. // „Poradnik Bibliotekarza” 2015 nr 4 s. 7-9.

Autor przedstawia na przykładzie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi (uczestniczącej w projekcie pilotażowym),  jak biblioteki pedagogiczne mogą realizować wytyczne dotyczące wsparcia szkół. Ponadto w artykule korzyści z uczestnictwa w projekcie, relacja z jego realizacji i ocena dotychczasowych działań. 

 

Olejarz A. : Śpiewające obrazy Marka Grechuty na zajęciach dla młodych pisarzy. // „Biblioteka w Szkole” 2015 nr 3 s. 14-17.

Propozycja zajęć rozwijających zdolności literackie dla gimnazjalistów i starszych uczniów. Ich celem jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na piękne słowa oraz ćwiczenia redakcyjne, a także pokazanie źródła inspiracji, poszerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności rozmawiania o sztuce oraz trenowanie myślenia i działań twórczych.

Płusa A. : TIK i biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej – sieć współpracy nauczycieli bibliotekarzy Częstochowy i regionu : praktyczne refleksje i wnioski. // „Poradnik Bibliotekarza” 2015 nr 3 s. 16-20.

Autorka dzieli się refleksjami i wnioskami z ośmiomiesięcznej działalności sieci współpracy
i samokształcenia w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Szczegółowo przedstawia początki czyli wybór obszarów tematycznych na podstawie analizy wyników ankiet przeprowadzonych wśród bibliotekarzy, omawia uczestników sieci, harmonogram i cele prac, kronikę pracy (wybrane warsztaty) oraz ocenę i formy promocji działań sieci.

Przybyszewska A. : Wprowadzenie do literatury (roz)grywalnej. // „Poradnik Bibliotekarza” 2015 nr 3 s. 9-13.

Autorka przybliża czytelnikom problem literatury grywalnej czyli tekstów literackich, których integralnym elementem, częścią struktury jest sama rozgrywka, teksty, których inaczej niż grając nie da się poznać. We wstępie autorka przedstawia rozważania terminologiczne oraz podaje przykłady wydanych pozycji, w których występują elementy grywalności i które pozwalają czytelnikowi na aktywność, a czasami wymagają uzupełniania opowieści, pozostawiania w niej realnych śladów.

Tumas I. : O szarzyźnie – bez Photoshopa. // „Biblioteka w Szkole” 2015 nr 3 s. 7-9.

Na wstępie autorka zawarła informację, że do tego artykułu nie powinni zaglądać bibliotekarze, którzy mają piękne, dobrze wyposażone biblioteki szkolne. Czy bez wsparcia finansowego i pomocy dyrektora szkoły można dokonać zmian w bibliotece? Autorka podpowiada jak się nie poddawać, ale pokazać, że bibliotekarzom zależy na zmianach i w jaki sposób można ich dokonać choćby w częściowym wymiarze.

Kordziński J., Hajdukiewicz M. : Biblioteki pedagogiczne partnerem szkoły, czyli nowy model doskonalenia nauczycieli. // „Poradnik Bibliotekarza” 2015 nr 2 s. 10-12.

Realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji projekt „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” oraz zapisy z rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, lokują biblioteki pedagogiczne wśród trzech głównych podmiotów systemu wspomagania placówek oświatowych. Autorzy wymieniają założenia z jakich wynikają wprowadzone zmiany, przedstawiają dotychczasowe działania bibliotek pedagogicznych, ich nowe zadania, opisują jak wygląda pilotaż nowego systemu doskonalenia nauczycieli.

Naruszewicz J. : Bariery w dostępie do bibliotek szkolnych i sposoby ich diagnozowania. // „Poradnik Bibliotekarza” 2015 nr 2 s. 5-9.

Autorka przedstawiła typologię barier na jakie napotykają użytkownicy z niepełnosprawnościami
w dostępie do bibliotek szkolnych. Bariery zostały ujęte w następujące kategorie: instytucjonalne, określane mianem postrzeganie i świadomość, środowiskowe. Sekcja Bibliotek Obsługujących Osoby w Niekorzystnej Sytuacji w 2005 r. opracowała listę kontrolną „Dostępność bibliotek dla osób niepełnosprawnych” jako narzędzie praktyczne i konieczne do pełnej diagnozy dla bibliotek różnych typów. Lista zawiera wymogi jakie stawia się przed bibliotekami i jest pierwszym międzynarodowym narzędziem do diagnozowania poziomu dostępności bibliotek dla osób z niepełnosprawnościami oraz podstawowym miernikiem dla określania poziomu dostępności bibliotek dla tej grupy użytkowników. Lista służy ocenie istniejącego poziomu dostępności do usług, budynków czy materiałów oraz wskazuje kierunek działań celem ich poprawy. Autorka omawia wszystkie części listy: dostęp, formy przekazu informacji, usługi i komunikację.

Nowakowski A. : Ilustracje w międzywydawniczej serii książek dla młodzieży „Biblioteka Młodych”. // „Bibliotekarz” 2015 nr 2 s. 15-18.

Autor omawia wysoki poziom ilustratorstwa polskiego przed 1989 r., szczególnie w publikacjach wydawnictw dla dzieci i młodzieży. Wymienia czynniki, które się na to złożyły oraz przedstawia międzywydawniczą serię „Biblioteka Młodych” zainicjowaną przez Naczelny Zarząd Wydawnictw,  drukowaną przez dziewięć oficyn i sprawującą funkcję koordynatora „Naszą Księgarnię”. 

Boryczka B. : „Zakodować” czytelnika czyli o QR kodach w bibliotece. // „Biblioteka – Centrum Informacji” 2015 nr 1 s. 3-6.

QR kody (fotokody) pozwalają uzyskać szybki dostęp do konkretnych treści i usług. W artykule m. in. o popularności i wykorzystaniu QR kodów poza reklamą, o kilku bibliotecznych i czytelniczych zastosowaniach. Ponadto jak utworzyć i odczytać kod QR oraz jak go użytkować w bibliotece szkolnej.  

Kędzierska E.,  Sobielga J., Zawałkiewicz A. : Nowa jakość w badaniach użytkowników bibliotek. // „Bibliotekarz” 2015 nr 1 s. 12-15.

Jednym z celów Strategii SBP na lata 2010-2021 jest „Inicjowanie opracowania i upowszechniania istniejących standardów w dziedzinie bibliotekarstwa”, a w jego ramach realizacji projektu „Opracowanie i upowszechnianie zestawu standardów jako narzędzia do mierzenia poprawnej organizacji i działalności bibliotek”. Do wykonania projektu powołano Zespół ds. badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych. Jednym z jego zadań było m. in. zaprojektowanie przebiegu badania satysfakcji użytkowników, które może być realizowane w bibliotekach różnego typu. Autorki omawiają pracę nad projektem oraz metodologię badań satysfakcji użytkowników bibliotek.   

Piłka M. : Bibliotekarze asertywni na co dzień … // „Poradnik Bibliotekarza” 2015 nr 1 s. 4-9.

Asertywność – temat wciąż aktualny, któremu poświęcono wiele publikacji. Autorka opisuje cztery typy naszych zachowań (bierny, agresywny, bierno-agresywny, asertywny), wyjaśnia dlaczego bibliotekarze powinni być asertywni oraz analizuje co sprawia, że dla wielu z nas bywa to niekiedy trudne. Monika Piłka przekonuje, że asertywności można się nauczyć, chociaż jest to proces bardzo trudny i nie zawsze się udaje. Wskazuje na cztery poziomy nauki asertywności oraz uzasadnia dlaczego warto korzystać z jej zalet. Artykuł kończy omówieniem stereotypu zawodu bibliotekarza. Wojciechowski J. : Zawodowe urazy i ewaluacje. // „Bibliotekarz” 2015 nr 1 s. 4-8.

Jak postrzegana jest praca w bibliotece przez inne osoby, oczywiście zawodowo niezwiązane z biblioteką, „jest bardzo podobna do puchu ...”. Według osobistej, dwunastopunktowej skali stresogenności zawodów autor przypisuje bibliotekarstwu 9,5 punktów. Próbę uzasadnienia tej punktacji znajdą czytelnicy w artykule. Być może tekst pobudzi do dyskusji czy wymiany myśli dotyczących problemów zawodu bibliotekarza.  

 

 

2014 

Dorna A. : Biblioteka jako marka? // „Bibliotekarz” 2014 nr 12 s. 11-15.

Jeszcze do niedawna tworzenie marki przypisane było tylko i wyłącznie produktom, wszyscy znają takie marki jak Puma, Adidas, McDonald’s. Z czasem kreowanie marek wykroczyło poza swoje ramy i przedostało się do edukacji, mody, teatru, sztuki czy literatury. Autorka zastanawia się czy jest możliwe wykreowanie biblioteki jako rozpoznawalnej marki w swoim środowisku, co w bibliotece jest produktem, z jakimi działaniami promocyjnymi łączy się budowanie marki „biblioteki”.

Gmiterek G. : Nowe technologie w bibliotekach. // „Poradnik Bibliotekarza” 2014 nr 12 s. 4-7.

Nowe technologie informatyczne znacząco i skutecznie zmieniły obraz bibliotek, ten proces nie ogranicza się tylko do wykorzystania różnego typu narzędzi, ale także organizacji bibliotek, zmian w mentalności pracowników i użytkowników.  Autor opisuje rzeczywistość informacyjną, narzędzia, dzięki którym zmieniają się sposoby gromadzenia, organizacji i udostępniania przekazywanych różnymi kanałami dokumentów, a także sieciowe możliwości kontaktów bibliotekarzy z czytelnikiem.

Iwanicka I. : Moja ojczyzna to piękna polszczyzna. // „Biblioteka w Szkole” 2014 nr 12 s. 9-11.

Propozycja zajęć rozwijających kulturę języka dla nauczycieli, którym przytrafiają się nagłe zastępstwa. Pomysły na zajęcia zaproponowane przez autorkę mogą być prowadzone na każdym poziomie, we wszystkich klasach, dostosowując ich trudność, można także wykorzystać je na Dzień Języka Ojczystego (obchodzony 21 lutego).

Trembowiecki A. : Biblioteczne strony WWW do poprawki. // „Poradnik Bibliotekarza” 2014 nr 12 s. 8-11.

W związku z ukazaniem się w „Dzienniku Ustaw” z 2012 r. rozporządzenia o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne należy dostosować strony internetowe bibliotek do obsługi osób niepełnosprawnych. Autor omawia wymagania jakie powinien spełniać serwis internetowy dla tej kategorii odbiorców.

 

Bielawska S., Całka M. : W chaosie biblioteki, czyli uwagi o trudnych czytelnikach. // „Bibliotekarz” 2014 nr 10 s. 11-16.

Jak wyjaśniają autorki artykuł powstał na podstawie informacji zebranych w trakcie spotkań warsztatowych z bibliotekarzami. W artykule m. in. o tym skąd w bibliotece pojawiają się sytuacje konfliktowe, jakie są najczęstsze przyczyny ich powstawania ze strony biblioteki oraz ze strony czytelnika. W oparciu o opinie bibliotekarzy praktyków oraz literaturę przedmiotu autorki wyodrębniły i scharakteryzowały kilka typów trudnych czytelników np. uniżony sługa, przebiegły spryciarz, romantyczny marzyciel i in.

Kokosińska M. : Biblioteki a czytelnik niepełnosprawny ruchowo. //Poradnik Bibliotekarza” 2014 nr 10 s. 12-14.

Osoby niepełnosprawne trafiają (spotykają) na szereg barier architektonicznych i urbanistycznych, które utrudniają im funkcjonowanie w przestrzeni publicznej. Autorka sprawdziła jak łódzkie biblioteki są przygotowane do obsługi czytelnika mniej sprawnego ruchowo.

Majkusiak D. : Nasz elementarz i nasze liczne problemy z nim związane. // „Biblioteka w Szkole” 2014 nr 10 s. 3–5.

Autorka przekazuje kilka istotnych uwag pomocnych dla wszystkich bibliotekarzy szkolnych, którzy mają wątpliwości związane z ewidencją, procedurami przekazania oraz użytkowaniem „Naszego elementarza”.

Walczak B. : Kompleksowe wspomaganie pracy szkół i nauczycieli – nowe zadanie dla bibliotek pedagogicznych. // „Poradnik Bibliotekarza” 2014 nr 10 s. 14-18.

Autorka omawia nowe zadania bibliotek pedagogicznych w zakresie organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek szkolnych. Obecny rok jest ostatnim, w którym biblioteki pedagogiczne mogą testować nowy model wspomagania, od stycznia 2016 roku będą obowiązkowo uwzględniać jego realizację.

 

Brzezińska D. : Wielkie problemy niewielkich bibliotek. // „Bibliotekarz” 2014 nr 9 s. 4–6.

Autorka omawia najistotniejsze zagadnienia funkcjonowania bibliotek szkolnych wskazane przez nauczycieli bibliotekarzy – praktyków, skonsultowane z teoretykami bibliotekarstwa (brak spójnej koncepcji biblioteki szkolnej, brak standardów określających najważniejsze obszary działalności bibliotecznej w szkołach, niejednoznaczne przepisy prawne, ograniczanie etatów nauczycieli bibliotekarzy) i zastanawia się nad sposobem ich rozwiązania. 

Figiel M. : Biblioteki warszawskie w okresie okupacji (1939-1944). // „Poradnik Bibliotekarza” 2014 nr 9 s. 4-9.

Autorka przypomina przedwojenny potencjał najznaczniejszych bibliotek Warszawy i szkody doznane w 1939 r., i w latach późniejszych , ze szczególnym uwzględnieniem Powstania Warszawskiego Warto zapoznać się z tekstem również ze względu na opis działań warszawskich bibliotekarzy ratujących zbiory.

Skrzyński D. : Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian wprowadzonych ustawą podręcznikową. // „Biblioteka w Szkole” 2014 nr 9 s. 12-15.

Od lipca 2014 roku obowiązują zmiany w Ustawie o systemie oświaty, nowelizacja nakłada na biblioteki szkolne nowe zadania – gromadzenia podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. W artykule o obowiązkach czekających Dyrektora oraz zadaniach bibliotek, propozycja regulaminu korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz przekazywania materiałów ćwiczeniowych.

Stącel K. : Lapbook w bibliotece szkolnej : warsztaty artystyczne. // „Biblioteka w Szkole” 2014 nr 9 s. 24-25.

Autorka przedstawia oryginalną formę pracy z uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum – lapbook czyli „książkę na kolanach”. Forma ta jest dość popularna i powszechna w Stanach Zjednoczonych,  cechuje się nieograniczonymi walorami edukacyjnymi. Tworzenie takiej książki wyzwala kreatywne myślenie, rozwija wyobraźnię dziecka, inspiruje i pobudza ciekawość, a także uczy zorganizowanej pracy w grupie.

Karzewska B. : Osoby nieśmiałe. // „Poradnik Bibliotekarza” 2014 nr 6 s. 12-14.

Bibliotekarz w swojej pracy spotyka się z różnymi użytkownikami. Autorka opisuje grupę osób nieśmiałych. Wyjaśnia czym jest nieśmiałość, podaje definicje, czynniki sprzyjające pojawieniu się nieśmiałości oraz opisuje cechy i zachowania osób nieśmiałych. Z pewnością taka wiedza będzie pomocna bibliotekarzom w kontaktach z czytelnikami.  

Puścińska A. : TIK i TOC – nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne na lekcjach w bibliotece. // „Biblioteka w Szkole” 2014 nr 6 s. 6-8.

Technologie informacyjno-komunikacyjne są naturalnym środowiskiem funkcjonowania uczniów oraz doskonałym narzędziem wspomagającym ich angażowanie w proces nauczania-uczenia się. Autorka omawia popularne i atrakcyjne narzędzie TIK, wzbogacające tradycyjne metody eksponujące jakim jest prezentacja multimedialna oraz coraz częściej zastępujące tradycyjne tablice – tablice interaktywne, a także narzędzia TOK: gałązka logiczna, chmurka, drzewko ambitnego celu, które wspomagają nabywanie umiejętności „życiowych”.  

Rowińska J., Wilska A. : Wspólna Baza Artykułów z Gazet i Tygodników w Millennium. // „Bibliotekarz” 2014 nr 6 s. 4-7.

Autorki omawiają bazę artykułów tworzoną przez pracowników Biblioteki Narodowej oraz współpracujących z nią bibliotekarzy z całej Polski niezwykle przydatną dla użytkowników poszukujących informacji o bieżących wydarzeniach w Polsce oraz na świecie. W artykule o początkach projektu, licznych zmianach i metodach pracy bibliotekarzy tworzących bazę.  

Stawińska J. : Książki sensu stricte czy nie-książki – książkowatość. // „Poradnik Bibliotekarza” 2014 nr 6 s. 10-11.

Mimo wielu nowych mediów książka drukowana wciąż pozostaje w pozycji nienaruszonej. Książka elektroniczna stara się możliwie wiernie naśladować książkę drukowaną. W artykule rozważania dotyczące współczesnej roli i przemian książki. Autorka przytacza definicje i klasyfikacje książek wg K. Głombiowskiego i R. Cybulskiego oraz określa czym jest książkowatość. Wymienia postaci książki dostępne dla współczesnego czytelnika XXI w. 

Hoczyk U. : Bezpieczeństwo dzieci w sieci. Przykłady bezpłatnych zabezpieczeń. // „Biblioteka – Centrum Informacji” 2014 nr 2 s. 14-16.

Powszechne korzystanie z internetu przez dzieci i młodzież ma wiele zalet, jednak, jak każde narzędzie niesie ze sobą zagrożenia. Bibliotekarze muszą zadbać, aby treści, które są udostępniane na komputerach szkolnych, były w miarę możliwości jak najbardziej bezpieczne. Konieczna jest  wiedza na temat zagrożeń, znajomość wartościowych miejsc w sieci i znalezienie sposobu na zachęcenie uczniów do korzystania z nich. Szczegóły w artykule. 

Jedlińska L.M. : Współczesna biblioteka w dobie demograficznych wyzwań. // „Poradnik Bibliotekarza” 2014 nr 4 s. 4-6.

Autorka zwraca uwagę na prognozy dotyczące struktury wiekowej mieszkańców Europy. Udział populacji powyżej 60. roku życia wzrośnie w 2050 roku do 37 %. W związku z tym przewiduje się, że w najbliższych latach będzie rosło znaczenie wykluczenia cyfrowego (w szczególności u osób powyżej 50. roku życia). Konieczne jest znalezienie takich narzędzi, które pozwolą osobom starszym w pełni brać udział w życiu społecznym i wykorzystywać ich wiedzę i doświadczenie. Autorka opisuje nową rolę bibliotek, które powinny stymulować do działań środowisko, w którym są umieszczone. Przykłady skutecznych działań to m.in.: program „Szkoła @ktywnego Seniora”, projekty krajowe – „Radość (z)tworzenia”, RAZEM znaczy LEPIEJ”.

Morawiec B. M. : Wypożyczanie czytników e-booków w bibliotekach. // „Poradnik Bibliotekarza” 2014 nr 4 s. 7-10.

Jednym z kreatywnych pomysłów wdrożonych przez biblioteki w celu zdobycia i zatrzymania użytkowników jest usługa wypożyczania czytników e-booków. Autorka przedstawia cztery książnice (Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, Arteteka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu), które zdecydowały się na wprowadzenie takiej oferty oraz zasady korzystania z czytników, jakie jest zainteresowanie ze strony czytelników.

Muszyński B, : Literatura interaktywna. Zastosowanie w bibliotece. // „Biblioteka w Szkole” 2014 nr 5 s. 18-19.

Autor artykułu podpowiada jak zachęcić młodych użytkowników biblioteki do sięgania po pozycje spoza kanonu lektur szkolnych i jednocześnie jak w prosty sposób zapewnić młodym czytelnikom interaktywny kontakt z książką – odpowiedź - gamebook czyli gra książkowa. Czytelnik ma wpływ na rozwój fabuły poprzez wybieranie kolejnych, przygotowanych przez autora wariantów postępowania bohatera. Gry książkowe mogą wspomóc integrację grupy oraz rozwinąć w poszczególnych jej członkach chęć działalności twórczej, można je wykorzystać jako uzupełnienie księgozbioru. W warstwie technicznej potrzeba jedynie edytora tekstu. 

Zając M. : Dziewczyna z łukiem i słodkie, zagubione psiaczki; czyli rynek książki dla dzieci i młodzieży w pigułce. // „Poradnik Bibliotekarza” 2014 nr 3 s. 4-10.

W ostatnim roku na rynku literatury dla dzieci i młodzieży miało miejsce sporo interesujących wydarzeń. Autor dokonuje przeglądu najciekawszych i najlepiej sprzedających się pozycji książkowych dla dzieci i młodzieży, opisuje placówki – centra kultury, które poza sprzedażą książek organizują m. in. zajęcia aktywizujące, spotkania z autorami, warsztaty. Ponadto w artykule o targach książki dziecięcej, przyznanych nagrodach, nowych seriach wydawniczych, kampaniach czytelniczych. Artykuł powinien zainteresować szczególnie bibliotekarzy pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Papierska W., Tomkiewicz B. : Cyfrowe kompetencje w cyfrowej bibliotece szkolnej. // „Biblioteka w Szkole” 2014 nr 3 s. 5-6.

Przymierzając się do przyszłościowych zadań cyfrowej biblioteki szkolnej, choćby w małym wycinku cyfrowej, bibliotekarze mogą zaproponować wiele zajęć, które powinny doprowadzić ucznia do osiągnięcia pożądanych kompetencji - świadomego i sprawnego użytkownika informacji. Autorki przedstawiają propozycje zajęć dla twórczych nauczycieli bibliotekarzy, a także nauczycieli przedmiotów, chętnych do współpracy. Propozycje te mogą stać się szansą dla biblioteki do umocnienia jej pozycji w szkole.

Milewska P. : Fundacje bankowe. Cz. 1. // „Poradnik Bibliotekarza” 2014 nr 3 s. 1-12.

Autorka rozpoczyna cykl artykułów „Pieniądze dla bibliotek”, w którym przedstawione zostaną konkursy grantowe organizowane przez instytucje z III sektora (stowarzyszenia i fundacje), ściśle związane z podmiotami komercyjnymi. Na początek zaprezentowane zostały dwie fundacje bankowe: Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga i Fundacja Banku Zachodniego WBK, które umożliwiają bibliotekom pozyskanie dodatkowych finansów.

Skrzyński D. : Podstawy prawne działania biblioteki szkolnej. // „Biblioteka w Szkole” 2014 nr 3 s. 10-11.

Biblioteki szkolne działają na podstawie Ustawy o bibliotekach oraz aktów prawnych dotyczących oświaty. Funkcjonowanie biblioteki szkolnej jako integralnej części szkoły powinny regulować zapisy statutu szkoły i regulamin danej biblioteki. Autor wyjaśnia najważniejsze informacje dotyczące tworzenia tych dokumentów oraz zwraca uwagę, które zapisy są ważne i muszą się w nich znaleźć. 

Brzezińska D. : Po co komu biblioteka szkolna? // „Biblioteka w Szkole” 2014 nr 2 s. 7-8.

Biblioteka jest miejscem zdobywania, porządkowania i utrwalania wiedzy, jest azylem i schronieniem dla uczniów, jest idealnym punktem do realizacji projektów edukacyjnych, umożliwia rozbudzanie pasji i pielęgnowanie zainteresowań... W artykule szereg argumentów za koniecznością istnienia biblioteki oraz o tym w jakim kierunku powinny pójść jej zmiany i od kogo to zależy, a także czy utrzymanie biblioteki jest wydatkiem czy inwestycją?

Brewczyńska M. : Dysk przenośny, ale w chmurze. // „Biblioteka – Centrum Informacji” 2014 nr 1 s. 5-8.

Rozwiązanie, które pozwala uniknąć sytuacji utraty danych – dyski internetowe. Ich zaletą jest dostęp do danych z dowolnego miejsca i urządzenia podłączonego do sieci, a także możliwość dzielenia się plikami. Przechowywanie danych na serwerze internetowym jest dla bibliotek bardzo ciekawą możliwością. Autorka dokładnie omawia program Dropbox, służący do przechowywania danych online, zaczynając od podstaw czyli pobrania i instalacji aż do pokazania innych możliwości tego programu. 

Folga A., Kołakowska J. : Oprawcy motywacji bibliotecznej … // „Poradnik Bibliotekarza” 2014 nr 2 s. 4-8.

Praca zawodowa w życiu każdego człowieka odgrywa istotną rolę. Dobrze dobrana praca to istotny czynnik bytu określający miejsce w zbiorowości ludzkiej, nadający kształt świadomości człowieka, kreatywności, zadowolenia oraz satysfakcji życiowej. Autorki wyjaśniają pojęcie „motywacji”, zastanawiają się nad jej rolą i znaczeniem oraz omawiają 12 zasad motywowania czyli wydobywania z ludzi tego, co w nich najlepsze (wg Alana Loy McGinnisa). Warto przeanalizować owe reguły.

Grabowska M. : Trzeci sektor i biblioteki. // „Poradnik Bibliotekarza” 2014 nr 2 s. 13-17.

Autorka przybliża pojęcie „trzeciego sektora” i działających w nim instytucji pozarządowych oraz przedstawia zasady na jakich może odbywać się współpraca tych organizacji i biblioteki. W artykule wyjaśnienie różnicy między stowarzyszeniem i fundacją oraz przegląd wybranych fundacji i realizowanych przez nie programów skierowanych do bibliotek.

Szczepaniak R. : Funkcjonalny komputer w bibliotece szkolnej. // „Biblioteka – Centrum Informacji” 2014 nr 1 s. 18-22.

Artykuł jest przewodnikiem po bezpłatnym oprogramowaniu, które można z powodzeniem zastosować w bibliotece szkolnej, szkole czy w domu (m.in. darmowe pakiety biurowe, programy do obróbki zdjęć, grafiki i filmów, archiwizowania plików czy tworzenia strony internetowej).

 

 

2013

Budzyńska M. : „Książki na wynos” – o strukturze portalu iCzytam. // „Poradnik Bibliotekarza” 2014 nr 1 s. 13-15.

Autorka przybliża funkcjonujący od 2012 roku portal iCzytam.pl, który pełni funkcję wirtualnej biblioteki z nieustannie powiększającym się księgozbiorem. Przedrostek i- w nazwie portalu kieruje uwagę w stronę najnowszych technologii: iPadów, iPodów, iPhonów, które dzięki swojej mobilności pozwalają „zabrać ze sobą” książkę, dlatego portal promowany jest hasłem „Książki, które idą tam, gdzie Ty”. Omówiony serwis może stanowić doskonałe źródło wartościowych tekstów literackich ujętych w najnowsze formy multimedialne.

Dawidziuk L. : Cyrk w bibliotece : gry i zabawy integracyjne. // „Biblioteka w Szkole” 2014 nr 1 s. 20-21.

Autorka proponuje zajęcia w bibliotece z wykorzystaniem jednej z metod pedagogiki zabawy – pedagogiki cyrku. Głównym celem tej metody jest m. in. pobudzenie i rozwijanie wyobraźni, inwencji twórczej i ekspresji ruchowej, ćwiczenie spostrzegawczości i koncentracji uwagi, integracja grupy, wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Kulik M. : Co to jest IBBY. // „Bibliotekarz” 2014 nr 1 s. 10-14.

IBBY jest stowarzyszeniem non profit zajmującym się upowszechnianiem dobrej książki dla dzieci i młodzieży. Jubileusz Polskiej Sekcji IBBY jest okazją do przedstawienia celów i zadań oraz osiągnięć tej  organizacji, a także zastanowienia się nad wyzwaniami współczesnych czasów.

Płusa A. : Sieci współpracy i samokształcenia jako nowa forma doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy. // „Poradnik Bibliotekarza” 2014 nr 1 s. 4-8.

Autorka omawia sieci współpracy i samokształcenia, które mają ułatwić wymianę doświadczeń, analizę „dobrych praktyk”, poszerzenia kompetencji, tworzenia nowych rozwiązań, zarówno za pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń, jak i spotkań osobistych.  Warto zapoznać się z nowym sposobem doskonalenia przy równoczesnym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, który jest również szansą na integrację środowiska bibliotekarskiego.

Atamańczuk K. : Bibliotekarz – zawód kształtowany przez cywilizację i kulturę. // „Poradnik Bibliotekarza” 2013 nr 10 s. 4-8.

Zawód bibliotekarza nie należy do intratnych zawodowo, ale w obecnych realiach społeczeństwa informacyjnego bywa coraz częściej nobilitowany. Autorka opisuje jak w procesie społecznych przemian dokonywała się ewolucja funkcji bibliotekarza, przypomina sylwetki wybitnych uczonych, którzy pełnili obowiązki bibliotekarzy oraz kilka nazwisk ze świata współczesnego (osób pełniących funkcje państwowe i znanych ze świata artystycznego). Druga część artykułu  dotyczy etyki zawodu bibliotekarza.

Morawiec B. M. : Spójrz w Lustro Biblioteki. // „Bibliotekarz” 2013 nr 10 s. 17-18.

Przykład z wirtualnego świata bibliotek i bibliotekarzy – biblioblogi. Pełnią funkcję społeczną, komunikowania się i przekazywania informacji użytkownikom bibliotek. Autorka przedstawia działalność bibliobloga Lustro Bibliotek skierowanego do bibliotekarzy, informatologów, studentów studiów informatologiczno-bibliologicznych, miłośników książek. Główną ideą bloga jest pokazanie, że „biblioteka jest otwarta dla wszystkich, a czytanie jest modne”.

Narloch A. : Pinterest w bibliotece? // „Poradnik Bibliotekarza” 2013 nr 10 s. 10-13.

Pinterest - anglojęzyczny portal społecznościowy założony w 2010 r., różni się od innych znanych portali przede wszystkim tym, że użytkownik rozpowszechnia swoje informacje niemal wyłącznie w formie obrazu, a nie tekstu. Podobnie jak w przypadku innych portali społecznościowych, również Pinterest wykorzystywany jest przez biblioteki jako narzędzie wspierające i promujące usługi biblioteczne. Na Zachodzie wiele bibliotek ma na tym portalu swoje konta, spośród polskich bibliotek tylko pięć znalazło się na omawianym portalu, w tym także SBP z projektem „Biblioteka w filmie/ film w bibliotece”.

Skrzyński D. : Proponowane zmiany Karty Nauczyciela i ich skutki dla nauczycieli bibliotekarzy. // „Biblioteka w Szkole” 2013 nr 10 s. 6-8.

23 lipca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Karty Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez MEN. Praktycznie większa część zaproponowanych regulacji dotyczy również nauczycieli bibliotekarzy. Na uwagę zasługują trzy z nich: nowelizacja uprawnień do urlopu dla poratowania zdrowia, wysokość urlopów wypoczynkowych, zmiana w zakresie ewidencjonowania czasu pracy. Szczegóły w artykule. 

Arkabus A.: Sześciolatki w bibliotece szkolnej. // „Poradnik Bibliotekarza” 2013 nr 9 s. 13-19.

Jak przygotować bibliotekę szkolną i ofertę biblioteczną dla dzieci młodszych (sześciolatków), pamiętając, że większość z nich nie umie czytać i pisać, a ich rozwój opiera się głównie na zabawie? Tekst jest doskonałym poradnikiem dla wszystkich bibliotekarzy pracujących z dziećmi, z konkretnymi wskazówkami dzięki którym biblioteka stanie się miejscem lubianym i „tętniącym życiem”, strefą atrakcji i ciekawych pomysłów dla wszystkich jej czytelników.

Gawlak M.: Tuwim w bibliotece. Scenariusze zajęć. // „Biblioteka w Szkole” 2013 nr 9 s. 7-9.

Z okazji Roku Tuwima autorka proponuje przeprowadzenie ciekawych zajęć, które zapoznają dzieci z twórczością poety. Połączenie czytania z grami ruchowymi i pracami plastycznymi zapewni uczestnikom atrakcyjną zabawę.

Grabowska D.: Podstawa programowa inspiracją do współpracy nauczycieli bibliotekarzy z nauczycielami kształcenia zintegrowanego i języka polskiego. // „Poradnik Bibliotekarza” 2013 nr 9 s. 4-10.

Artykuł dotyczy podstawy programowej w zakresie edukacji polonistycznej poczynając od okresu przedwojennego aż do czasów współczesnych. Omówione zostały treści programowe i umiejętności, które powinien nabyć uczeń w czasie swojej edukacji. Autorka koncentruje się na wspieraniu przez nauczycieli bibliotekarzy realizacji podstawy programowej z języka polskiego.

Kościelniak K.: Próby likwidacji bibliotek szkolnych na tle polityki edukacyjnej w dwudziestoleciu międzywojennym. // „Bibliotekarz” 2013 nr 9 s. 18-19.

W nawiązaniu do licznych pomysłów zmian dotyczących bibliotek szkolnych, które pojawiają się w ostatnich latach, autor przypomina czasy II Rzeczpospolitej, tuż po zakończeniu I wojny światowej. Te doświadczenia powinny być wzorem dla obecnych pomysłodawców reform. Upływający czas zmienił zarówno biblioteki, jak i bibliotekarstwo, ale wartość słowa pisanego oraz znaczenie książki w rozwoju człowieka pozostają takie same.

Garczyńska M. : Biblioteki dla podróżnych na lotniskach. // „Bibliotekarz” 2013 nr 7/8 s. 27-78. 

Co mogą robić pasażerowie oczekujący na lot samolotem, zwłaszcza gdy czas oczekiwania się wydłuża? Mogą pozwiedzać sklepy, kawiarnie i inne miejsca wypoczynku na lotnisku, a także mogą skorzystać z nowej możliwości – biblioteki dla podróżujących. Pierwszą tego typu bibliotekę na świecie otwarto w lipcu 2010 roku  na narodowym lotnisku Schiphol w Amsterdamie. Głównym celem biblioteki lotniskowej jest popularyzacja holenderskiej literatury, kultury i sztuki poprzez bezpłatne udostępnianie zbiorów podróżującym samolotami. Powstały już kolejne biblioteki lotniskowe, a niebawem „biblioteka podróżnych” będzie na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. 

Hak K. : Promocja we współczesnej bibliotece : ogólne zagadnienia promocji bibliotek, prezentacja wybranych form promocji biblioteki. // „Poradnik Bibliotekarza” 2013 nr 7/8 s. 4-11. 

W artykule o sytuacji biblioteki we współczesnym świecie. Pierwszym wyzwaniem dla bibliotek jest współczesny czytelnik (sprawnie i szybko obsłużony), drugim uświadomienie sobie, że rola bibliotek uległa zmianie. W pierwszej części artykułu przedstawiono definicję promocji, jej obszary, zakres działań, funkcje i cele. W dalszej części autorka dokonuje przeglądu wybranych form promocji biblioteki: reklama, internet, promocja osobista, portale społecznościowe.  

Kokosińska M. : Książka poza domem i biblioteką, czyli co, gdzie i dlaczego czytamy w przestrzeni publicznej. //  „Poradnik Bibliotekarza” 2013 nr 7/8 s. 23-26. 

Autorka artykułu postanowiła przeprowadzić swoje „małe badania” i sprawdzić co czytają pasażerowie komunikacji miejskiej oraz osoby czytające w innych miejscach publicznych np. galeriach handlowych, na ławkach w parkach … Podglądając, rozmawiając Magdalena Kokosińska ustaliła jakie są najchętniej czytane tytuły i motywacja czytających. Z czytaniem poza domem związanych jest również kilka ciekawych akcji inicjowanych przez biblioteki m. in. „Ustąp miejsca czytającemu”, „Czytamy w podróży … Herberta”, „Czytanie na polanie”, łódzki „KsięgoZbiór”. Ludzie z przyjemnością biorą udział w różnych akcjach „czytelniczych”, chętnie czytają w miejscach publicznych, choć nie widać tego w raportach o stanie czytelnictwa w Polsce.  

Pilczuk B., Pilczuk A. : O języku młodzieżowym – także dla bibliotekarzy. // „„Poradnik Bibliotekarza” 2013 nr 7/8 s. 12-18. 

Rozważania na temat współczesnego języka młodzieży (z wieloma przykładami). Młodzi ludzie mówienie po szkolnemu uważają za oczywisty przywilej młodości, nieodłączną cechę osób zaliczanych do tej grupy społeczeństwa, która wyrosła już z okresu dzieciństwa, ale nie wkroczyła jeszcze w okres dorosłości. Młodzież sama zakreśla granice używania środowiskowej odmiany polszczyzny. Biblioteka jest jednym z miejsc odwiedzanych przez młodzież, gdzie posługuje się ona gwarą uczniowską. Dobrze byłoby, aby bibliotekarze słuchając rozmów młodych ludzi mogli zrozumieć o co chodzi, zwrócić uwagę na uczniowski światopogląd i hierarchię wartości.

Wojciechowski J. : Kompetencje informacyjne najmłodszych. // „Poradnik Bibliotekarza” 2013 nr 6 s. 4-8.

Artykuł prof. J. Wojciechowskiego dotyczy stanu czytelnictwa dzieci i młodzieży (niestety brak na ten temat rzetelnych badań), oceny rynku wydawniczego książek dla najmłodszych, komunikacyjnych umiejętności internetowych (okazuje się, że opierają się głównie na samouctwie). Przedszkole, szkoła czy biblioteka mają niewielki wpływ na przygotowanie dziecka do życia (powinno wiedzieć co i jak czytać, oglądać, kompetentnie wyszukiwać treści w internecie). Z niepokojem autor artykułu stwierdza, że bez stosownej polityki przysposabiającej – propagandowej, organizacyjnej i ekonomicznej oraz z lansowaniem kiepskich programów  szkolnych nie ma szans na żadną poprawę sytuacji.  

 

Bogusz E. : Ewolucja warsztatu pracownika informacji. // „Poradnik Bibliotekarza” 2013 nr 6 s. 9-12.

Coraz częściej bibliotekarze stawiają sobie pytanie jak wyszukać potrzebną informację. Jak prowadzić jej dobór i selekcję? Jak przekazywać i udostępniać zasoby internetowe? W artykule autorka opisuje  warsztat informacyjny stworzony przez Zakład Informacji Naukowej Biblioteki Narodowej, omawia różne kategorie odbiorców, ich oczekiwania, a także zadania pracowników Informatorium BN ukierunkowanych na realizację potrzeb czytelników biblioteki.

 

Grabczak J. : Warsztaty z biblioterapii. // „Poradnik Bibliotekarza”2013 nr 6 s. 38-42.

Artykuł z cyklu „Materiały metodyczne”. W pierwszej części autorka podaje podstawowe informacje związane z pojęciem biblioterapii, m. in. typologia, rola książki w biblioterapii, cechy i zadania biblioterapeuty. Druga część to omówienie kilkuetapowych warsztatów biblioterapeutycznych na temat tolerancji. 

Kasza T. : Współpraca bibliotek różnych typów na poziomie lokalnym. // „Biblioteka w Szkole” 2013 nr 6 s. 5-6.

Autorka opisuje współpracę w środowisku zawodowym bibliotekarzy na przykładzie Zabrza. Funkcję jednoczącą wszystkie biblioteki pełni filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej. Na wspólnych spotkaniach bibliotekarze dzielą się doświadczeniem i wiedzą, informacjami o ciekawych inicjatywach, konferencjach, konkursach, warsztatach, wystawach, podejmują wspólne inicjatywy i projekty (ciekawy pomysł objazdowej wystawy o Zabrzu składającej się z publikacji zgromadzonych we wszystkich zainteresowanych bibliotekach), organizują wyjazdy integrujące środowisko. Imprezy organizowane przez kilka bibliotek nabierają większej rangi i są bardziej medialne. Współpraca przynosi korzyści zarówno dla bibliotekarzy jak i użytkowników bibliotek Zabrza.

Czacharowska S. : Biblioteki pedagogiczne – restrukturyzacja? // „Bibliotekarz” 2013 nr 5 s. 8-10. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało nowe rozporządzenie o placówkach resortu edukacji wspomagających szkołę i nauczycieli. Biblioteki pedagogiczne funkcjonujące w polskim systemie oświaty od dwudziestolecia międzywojennego otrzymały w myśl rozporządzenia bardzo istotne zadania do realizacji. Niestety w międzyczasie organy prowadzące biblioteki zaczęły szukać oszczędności czyli niekiedy likwidowały biblioteki. Autorka opisuje jak sytuacja bibliotek pedagogicznych wygląda w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie wypracowano dwa modele postępowania: model likwidacji i model restrukturyzacji.   

Wołosz J. : Wyboiste drogi integracji. // „Poradnik Bibliotekarza” 2013 nr 5 s. 4-9. 

Czy środowisko bibliotekarskie jest zintegrowane? Inicjatywy i przedsięwzięcia podejmowane w tym zakresie zbyt często spotykają się z obojętnością i niezrozumieniem środowiska. Autor dokonuje przeglądu jednoczenia się środowiska bibliotekarskiego od jego początków, niezależnie od uwarunkowań społeczno-politycznych i gospodarczych. Dokonania Związku Bibliotekarzy Polskich, a później Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich cementowały jedność środowiska bibliotekarskiego. W opinii Jana Wołosza obecna kondycja środowiska bibliotekarskiego nie przedstawia się najlepiej, środowisko jest rozbite, podzielone i mało chętne do współpracy. Czy warto dążyć do reaktywacji silnej organizacji łączącej cechy stowarzyszenia i związku zawodowego? Nowe pole do obserwacji stanowi internet, który może być nową szansą budowy siły oddziaływania (przykładem jest walka bibliotekarzy o istnienie bibliotek szkolnych).   

Bilska G. : Magia bibliotekarskiej kreatywności. // „Poradnik Bibliotekarza” 2013 nr 5 s. 9-11. 

Przemyślenia autorki związane z tegorocznym hasłem Tygodnia Bibliotek. Jak bardzo potrzebna jest kreatywność w pracy bibliotekarza? Bibliotekarze muszą ożywić działalność swoich placówek we wszystkich możliwych kierunkach, uzmysłowić mieszkańcom i samorządom rolę współczesnej biblioteki w lokalnej kulturze i edukacji oraz poprawie jakości codziennego życia. Mentalność współczesnych użytkowników wymusza zastosowanie obok tradycyjnych form, także wirtualnych nośników wiedzy, postępu i kreatywnego podejścia do pracy. Można również wykorzystać kreatywność mieszkańców tworząc przestrzeń dla realizacji ich autorskich pasji, pomysłów czy lokalnych wydarzeń.   

Nowak M. : Czytelnictwo audiobooków. „Poradnik Bibliotekarza” 2013 nr 5 s. 15-18. 

Cykliczne analizy poziomu czytelnictwa prowadzone przez Instytut Książki i Czytelnictwa w Bibliotece Narodowej nie traktują odsłuchiwania nagranego przez lektora tekstu za formę aktywności czytelniczej, podobnie jest w badaniach prowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej. Do tej pory największe badania dotyczące audiobooków zrealizowała firma Nexto.pl,  które opublikowano w 2010 r. Autorka artykułu podjęła próbę „wypełnienia luki” w dotychczasowych badaniach przeprowadzając ankietę czytelnictwa audiobooków wśród użytkowników bibliotek publicznych dzielnic Bemowo i Wola. W artykule omówienie wyników ankiety.  

Atamańczuk K. : Biblioteki pedagogiczne we współczesnym systemie oświaty i kultury. // „Poradnik Bibliotekarza” 2013 nr 4 s. 4-8.

Biblioteki pedagogiczne w Polsce mają ponad dziewięćdziesięcioletnią tradycję, zawsze służyły dobru polskiej szkoły poprzez wspieranie rozwoju wiedzy i umiejętności pedagogicznych nauczycieli oraz wszystkim zainteresowanym problemami edukacyjnymi. W pierwszej części artykułu autorka opisuje funkcjonowanie placówek w oparciu o istniejące przepisy prawne. Druga część  dotyczy działalności Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu, zmian restrukturyzacyjnych w bibliotekach pedagogicznych oraz profilu i kompetencji bibliotekarzy zatrudnionych w tych placówkach.

Bartosik P. : Biblioteki cyfrowe, czyli jak czytać książki bez wychodzenia do biblioteki. // „Bibliotekarz” 2013 nr 4 s. 19-21.

W Polsce obecnie funkcjonuje ok. 90 bibliotek cyfrowych, dla tych, którzy nie lubią odwiedzać tradycyjnych książnic oraz czytać tradycyjnych książek jest to dogodna forma „uczęszczania” do biblioteki.  Nie wychodząc z domu o dowolnej porze dnia lub nocy użytkownik może wyszukać w zasobach bibliotek cyfrowych interesujące go pozycje książkowe.  Więcej o korzyściach z użytkowania książek umieszczonych w bibliotekach cyfrowych w artykule.

Ciesielska-Kruczek R., Górny I. : Arteteka w Krakowie – nowa przestrzeń dla miłośników i kreatorów sztuki. // „Poradnik Bibliotekarza” 2013 nr 4 s. 26-28.

W styczniu rozpoczęła swoją działalność Arteteka – nowoczesna biblioteka umożliwiająca różny od tradycyjnego sposób zapoznawania się z dziełem sztuki. Budynek jest bardzo ciekawy pod względem  architektonicznym i aranżacji wnętrz. Centrum gromadzi i udostępnia multimedialne zasoby sceniczne, muzyczne i plastyczne, filmy z dziedziny sztuk plastycznych, teatralnych czy muzyki, bazy bibliograficzne, książki elektroniczne i liberaturę.

Klukowski B. : Rynek książki 2012. // „Poradnik Bibliotekarza” 2013 nr 4 s. 16-18.

Każdego roku rynek książki dotykany jest różnymi decyzjami i kwestiami niezależnymi od wydawców i księgarzy. Rok 2012 przyniósł spadek przychodów na rynku książki. Książka drukowana wypierana jest przez książkę elektroniczną, co w najbliższym czasie z pewnością nie ulegnie zmianie. Dlatego niektóre wydawnictwa wydają dany tytuł w wersji drukowanej, audio i cyfrowej.  Zainteresowani pozytywnymi i negatywnymi zjawiskami występującymi na rynku książkowym powinni zapoznać się z  artykułem.

Kruk-Gruca A. : Historia i współczesność Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. // „Bibliotekarz” 2013 nr 4 s. 26-29.

W artykule o uroczystościach związanych z jubileuszem 90-lecia istnienia PBW im. H. Kołłątaja w Krakowie, trochę o historii placówki oraz o jej obecnych celach i zadaniach, sukcesach …

Szeligowski P. : Blog – e-pamiętnik bibliotekarza. // „Poradnik Bibliotekarza” 2013 nr 4 s. 14-15.

Blog – nowoczesna forma komunikacji elektronicznej, coraz częściej wykorzystywana przez biblioteki, pozwala na lepszą komunikację pomiędzy bibliotekarzami a czytelnikami.  Piotr Szeligowski dzieli się z czytelnikami swoimi refleksjami dotyczącymi prowadzenia bloga i zachęca do tej formy gwarantując przyjemność i satysfakcję.

 

Karzewska B. : Dzieci zahamowane psychoruchowo. // „Poradnik Bibliotekarza” 2013 nr 3 s. 14-18. 

Kolejny artykuł z cyklu – nietypowi użytkownicy bibliotek - poświęcony dzieciom zahamowanym, określanym jako bierne społecznie, nieśmiałe, lękliwe, asteniczne. Autorka przytacza definicję, podział na grupy oraz opisuje zaburzenia zachowania dzieci zahamowanych psychoruchowo w sferze: ruchowej, poznawczej, emocjonalno-uczuciowej.  

Kostecka M. : Przepis na konkurs. // „Biblioteka w Szkole” 2013 nr 3 s. 15. 

Autorka podaje „przepis” na zorganizowanie konkursu z prawdziwego zdarzenia. Kilka istotnych wskazówek: dobry pomysł na konkurs, współpraca z innymi nauczycielami, instytucjami kultury, zdobycie patronów (maile, telefony, pisma i spotkania, coraz popularniejsze są internetowe patronaty medialne), zdobycie nagród dla zwycięzców i oczywiście zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

Kukioła L. : Edukacja w społeczeństwie informacyjnym. // „Poradnik Bibliotekarza” 2013 nr 3 s. 4-6. 

W obecnych czasach rola informacji i mediów jest bardzo znacząca. Ze zjawiskiem tym ściśle łączy się zagadnienie edukacji informacyjnej czyli nauki sprawnego wyszukiwania potrzebnych informacji. Istotne, aby informacje pozyskiwać sprawnie i szybko, potrafić zebrane dane poddać ocenie, a jednocześnie wykorzystać je w twórczy sposób.  Edukatorem po cyfrowym świecie powinien być bibliotekarz, ekspert w dziedzinie zarządzania informacjami, a biblioteki jako instytucje powinny włączyć się w proces edukacji informacyjnej, realizując działania w oparciu o ustalone standardy. 

 Wąsowicz M. : Rzecznictwo – klucz do sukcesu? // „Poradnik Bibliotekarza” 2013 nr 3 s. 13-14.

Kluczem do zmiany sposobu myślenia o bibliotece i bibliotekarzach może być rzecznictwo. W Polsce jest to pojęcie dość młode i rzadko używane, oznacza występowanie w imieniu kogoś lub czegoś. Rzecznictwo to nie jednorazowe działanie czy zespół działań, to mozolne, planowe budowanie pozycji instytucji w społeczności lokalnej. Efektem powinna być mocna pozycja biblioteki, jako instytucji w środowisku lokalnym, przekładająca się na korzystne rozwiązania polityczne i finansowe.

Bonk G., Urbaniak A. : Promocja biblioteki szkolnej w Internecie. // „Biblioteka – Centrum Informacji” 2013 nr 1 s. 8-11

W dzisiejszym świecie instytucja, która nie promuje się w sieci dla wielu odbiorców praktycznie nie istnieje. Autorki dzielą się doświadczeniami osób tworzących i prowadzących witryny bibliotek. W artykule m. in. o tym, jakie cechy i elementy powinna zawierać strona internetowa biblioteki, jakie są korzyści płynące z prowadzenia witryny internetowej biblioteki.  

Folga A., Kołakowska J. : Plotka przejawem agresji i strategią rywalizacji w bibliotece. // „Poradnik Bibliotekarza” 2013 nr 2 s. 4-7. 

Plotka z pewnością nie służy przyjaznemu klęcej imatowi w miejscu pracy. Powstaje w sytuacji, gdy ludzie nie wiedzą co się tak naprawdę dzieje, ponieważ ułatwia radzenie sobie z dezorientacją i rozjaśnia wydarzenia. Plotkowanie wynika też z chęci dowiedzenia się wio innych osobach. Plotkowanie daje nam złudzenie, że mamy większe wpływy w środowisku, może być przejawem agresji, współzawodnictwa, rywalizacji. Autorki przedstawiają definicje plotki, jej rodzaje, typy osób plotkujących, opisują kiedy plotka powstaje oraz jakie są negatywne przejawy plotki w miejscu pracy.  

Jasińska M. : Biblioteki austriackie : działania w kryzysie. // „Biblioteka – Centrum Informacji” 2013 nr 1 s. 26-27. 

Jak Austriacy radzą sobie z brakiem środków finansowych na biblioteki i słabym czytelnictwem? Coraz częściej biblioteki szkolne pełnią funkcję bibliotek publicznych, dostępnych dla wszystkich mieszkańców. W artykule przestawiono kilka bibliotek funkcjonujących w środowisku szkoły i miasta, a także ciekawy, ogólnokrajowy projekt podnoszenia czytelnictwa - Buchstart. 

Rafińska E. : W poszukiwaniu nowych form promocji biblioteki szkolnej. // „Biblioteka – Centrum Informacji” 2013 nr 1 s. 3-7. 

Powszechnie znane nauczycielom bibliotekarzom formy promocji, tj.: strona internetowa, ulotki, foldery, papier firmowy, wizytówki i inne, coraz częściej okazują się niewystarczające. Nauczyciel bibliotekarz dbając o pozytywny wizerunek biblioteki, chcąc pozyskać nowych czytelników musi podejmować nowe przedsięwzięcia i wychodzić poza mury biblioteki. Autorka przedstawia trzy pomysły na promocję placówki: Facebook biblioteczny, kalendarz biblioteczny oraz lip dub. Realizacja każdego z pomysłów wymaga korzystania z dobrodziejstw technologii informacyjnej.

Salamon D. : Poradnictwo językowe w sieci. // „Biblioteka – Centrum Informacji” 2013 nr 1 s. 20-21. 

Obserwacja współczesnej polszczyzny u wielu osób budzi niepokój. Szczególnie niebezpieczne są takie językowe grzechy jak: ubóstwo słownictwa, lekceważenie, a często nieznajomość zasad gramatycznych, niechlujna wymowa, liczne uproszczenia i skróty czy publiczne posługiwanie się wulgaryzmami. O zepsucie języka w dużej mierze obwiniany jest internet, jak się okazuje służy on również terapii współczesnej polszczyzny. Autorka przedstawia kilka propozycji oferowanych w sieci.  

Ziaja G. : Przeciw wykluczeniu. // „Biblioteka w Szkole” 2013 nr 2 s. 18. 

Autorka opisuje przykład pracy metodą projektu z wykorzystaniem biblioterapii.  Projekt z programu „Młodzież w działaniu” – Akcja 1.2. – Inicjatywy Młodzieżowe zatytułowany „Baw się i ty, z pomocą zawsze my!” przeprowadzony z niepełnosprawnymi podopiecznymi środowiskowego domu samopomocy (przedstawiono podjęte działania: zajęcia biblioterapeutyczne, warsztaty terenowe i ich efekty). 

Bilska G. : Biblioteka w regionie – region w bibliotece. // „Poradnik Bibliotekarza” 2013 nr 1 s. 8-10. 

Ideę regionalizmu wyrastającą z potrzeby zachowania i tworzenia cech kultury charakterystycznych dla danego regionu realizują instytucje (biblioteki), organizacje non profit, towarzystwa, stowarzyszenia i inne podmioty działające lokalnie. Biblioteki są ważnymi ośrodkami regionalnymi, miejscami działalności regionalnej ludzi, którzy współdziałają w upowszechnianiu wiedzy o kulturze. Gromadzą, dokumentują  i udostępniają publikacje o regionie, współorganizują imprezy regionalne, przeprowadzają zajęcia, konkursy wiedzy o regionie. Ożywienie działalności środowiskowej bibliotek przynosi korzyści w popularyzacji regionalizmu w skali lokalnej społeczności i szerzej w kontaktach z miastami i regionami partnerskimi.

Gromek R. : Koniec stażu i co dalej? Czyli jak napisać dobre sprawozdanie. // „Biblioteka w Szkole” 2013 nr 1 s. 6-8. 

Zgodnie z obowiązującym prawem nauczyciel ma 30 dni na złożenie sprawozdania. Jest to jeden z podstawowych dokumentów, którego analiza pozwala ocenić, czy spełnione zostały wszystkie merytoryczne wymagania rozporządzenia o awansie zawodowym. Autorka radzi jak sobie ułatwić napisanie dobrego sprawozdania (m. in. warto prowadzić dzienniczek stażu). Istotne, aby w sprawozdaniu komisja dostrzegła wyraźny postęp – różnicę poziomu pomiędzy punktem wyjścia a stanem osiągniętym po zakończeniu stażu.

Lewsza H. : System oświatowy i biblioteki w Austrii. // „Poradnik Bibliotekarza” 2013 nr 1 s. 15-21. 

Artykuł jest relacją z wyjazdu edukacyjno-szkoleniowego bibliotekarzy i nauczycieli szkół polskich, którego program obejmował m. in. wizytowanie bibliotek austriackiego Landu Karyntia. Autorka opisuje strukturę systemu oświatowego w Austrii,  etapy kształcenia oraz biblioteki i pracowników bibliotek (bardzo chętnie pracę tę podejmują mężczyźni). Czytelnik dowie się jak wygląda finansowanie bibliotek, projekty realizowane w bibliotekach takie jak: „Austria czyta”, „Plecak z książkami”, „Czytanie z …” i inne ciekawe informacje. Jak się okazuje placówki biblioteczne perfekcyjnie funkcjonują, pomimo braku specjalnych uregulowań prawnych. 

 Prokowska T. : Z baśnią w plecaku : projekt eTwinning w bibliotece szkolnej. // „Biblioteka w Szkole” 2013 nr 1 s. 20-22. 

Realizacja międzynarodowych projektów zwiększa ofertę zajęć pozalekcyjnych w szkole, aktywizuje i inspiruje uczniów do rozwijania swoich talentów i odkrywania  ciekawych tematów oraz ludzi w ich otoczeniu. Udział w konkursach i zdobywane nagrody są kolejnym magnesem przyciągającym uczniów do biblioteki szkolnej. Autorka przedstawia swoje doświadczenia w internetowej współpracy z europejskimi szkołami i zachęca innych nauczycieli do podejmowania podobnych projektów. 

 Tobolska U. : Edukacja – baza bibliograficzna artykułów z czasopism. // „Poradnik Bibliotekarza” 2013 nr 1 s. 38-42. 

W artykule zaprezentowano specjalistyczną bazę bibliograficzną Edukacja, prowadzoną przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu: historię powstania, cel tworzenia bazy, jej odbiorców, zawartość informacyjną, możliwości wyszukiwawcze, perspektywy związane z rozwojem bazy. Dostęp artykułów wyszukanych w bazie ułatwia usługa przesyłania drogą elektroniczną pełnotekstowych kopii cyfrowych, a także ewentualność przeczytania artykułu. 

 

2012 

Bartosik P.: Dzieci wśród wirtualnych regałów - zasoby dziecięcych bibliotek cyfrowych dla najmłodszych. // "Bibliotekarz" 2012 nr 12 s.19-21
.
Biblioteki cyfrowe tworzą w Polsce na razie biblioteki naukowe, instytucje kultury czy miejskie książnice, które w znikomym stopniu posiadają literaturę dla najmłodszych. Inaczej jest na świecie, gdzie oprócz bibliotek cyfrowych naukowych tworzone są dziecięce biblioteki cyfrowe, wyłącznie dla najmłodszych, które udostępniają literaturę przeznaczoną dla tej grupy odbiorców. W artykule opisane zostały trzy projekty bibliotek cyfrowych dziecięcych: International Children’s Digital Library, Children’s Books Online: the Rosetta  Project, Bedtime-Story. Projekty są alternatywą dla tradycyjnej biblioteki, w której zlokalizowane są książki.

Pijanowska J. : Komunikacja interpersonalna w bibliotece publicznej. // „Poradnik Bibliotekarza” 2012 nr 12 s. 7-10.
  
Komunikacja interpersonalna jest podstawą codziennych działań zawodowych i prywatnych. Autorka omawia różne formy komunikacji: pośrednie (plakaty, ulotki, strony internetowe, itp. , które dominują w relacji z ogółem mieszkańców; bezpośrednie występujące w przypadku użytkowników biblioteki i współpracowników (spotkania, rozmowy, także rozmowy telefoniczne i internetowe) oraz porozumiewanie się w sposób mieszany najczęściej z innymi instytucjami. Część artykułu poświęcona jest komunikacji niewerbalnej (twarz, pozycja ciała, wygląd zewnętrzny) i czynnikom poprawiającym sprawność interpersonalną.

Stawińska J. : Era kserografu, aparatu cyfrowego – czyli o czytelnictwie studentów. // „Poradnik Bibliotekarza” 2012 nr 12 s. 12-13
. 
Autorka dzieli się swoimi obserwacjami dotyczącymi czytelnictwa łódzkich studentów. Nie jest zbyt optymistycznie. Studenci korzystają wtedy, gdy muszą napisać pracę, w czasie sesji. Na pierwszym miejscu poszukiwań jest internet, kolejne zajmuje biblioteka,
  oczywiście student  najchętniej zleca wyszukiwanie materiałów bibliotekarzowi, a jak coś znajdzie to chce wszystko skopiować.  Jak obecnie wygląda sposób korzystania przez studentów z biblioteki i co można ewentualnie zrobić, żeby zmienić ten mało zadowalający stan w artykule.

Włodarski J. : Krótka historia książki elektronicznej. //  „Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji” 2012 nr 6 s.  28-30
. 
Autor, wielbiciel ebooków opisuje niedługą historię książki elektronicznej oraz warszawskiego metra, którego losy są podobne do dziejów ebooków. Obie idee pojawiły się w pierwszej połowie XX w., obie
  w drugiej połowie tegoż wieku były przekształcone, by w latach 90-tych uzyskać formę znaną nam dzisiaj. I bez obu  wiele osób nie wyobraża sobie swojego życia.

Zapraszamy na film – jak to robią w bibliotekach? // „Poradnik Bibliotekarza” 2012 nr 12 s. 10-12. 
Film i biblioteka to naturalne i pełne potencjału połączenie, ponad 90 % filmów to adaptacje i dzieła mające swoją genezę w przeróżnych formach literackich. W artykule przykłady działalności filmowej kilku bibliotek – podpowiedź jak za pomocą filmów przyciągnąć czytelników. Ciekawe projekty mogą być wzorem dla innych placówek i zainspirować do działania.

Zapraszamy na film – jak to robią w bibliotekach? // „Poradnik Bibliotekarza” 2012 nr 12 s. 10-12. 

Film i biblioteka to naturalne i pełne potencjału połączenie, ponad 90 % filmów to adaptacje i dzieła mające swoją genezę w przeróżnych formach literackich. W artykule przykłady działalności filmowej kilku bibliotek – podpowiedź jak za pomocą filmów przyciągnąć czytelników. Ciekawe projekty mogą być wzorem dla innych placówek i zainspirować do działania.

Grabowska M. : Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce. // „Poradnik Bibliotekarza” 2012 nr 11 s. 4-9

Problematyka procesu integracji europejskiej jest skomplikowana i w wielu kwestiach potrzebna jest pomoc specjalisty, który w bliższym kontakcie z użytkownikiem rozpozna jego potrzeby informacyjne i udzieli pomocy. W tym celu oprócz portalu internetowego powstały placówki informacji o charakterze ogólnym, jak i wyspecjalizowanym. Biblioteki publiczne, pedagogiczne i szkolne nie są zobowiązane do udzielania fachowej informacji w obszarze integracji europejskiej, ale powinny orientować się, gdzie należy odesłać użytkownika. Autorka wskazuje na różnorodność sieci informacyjnych, omawia ich zadania oraz przedstawia instytucje działające w ramach danej sieci.  

Borettini P. : Rola „liderów oddolnych” w zarządzaniu organizacją na przykładzie PBW w Łodzi. // „Poradnik Bibliotekarza” 2012 nr 11 s. 10-13

Jakie kryteria należy spełniać, aby zasłużyć na miano lidera? Skąd się biorą liderzy w bibliotekach? Dla takich pracowników najważniejsza jest chęć czerpania satysfakcji z wykonywanego zadania, możliwość poszerzenia zakresu wiedzy, nowe doświadczenia i kontakty, które rekompensują brak zysków finansowych. W artykule wyjaśnione zostały również pojęcia „liderów oddolnych” oraz inicjatywy oddolnej wiążące się z tzw. szeregowymi pracownikami. W ostatniej części artykułu podane zostały przykłady inicjatyw ponadprogramowych zrealizowanych przez pracowników PBW w Łodzi nie zajmujących stanowisk kierowniczych, zasługujących na miano liderów oddolnych

Stawińska J. : Napisz to sam bibliotekarzu! Promocja książki, czytelnictwa za pomocą dziennikarstwa obywatelskiego. // „Poradnik Bibliotekarza” 2012 nr 11 s. 14-15

Wykorzystując sieć internetową każda grupa społeczna, w tym także bibliotekarze, ma możliwość promowania swojej działalności. Dzięki powstawaniu serwisów społecznościowych oraz serwisów informacyjnych, w których publikują dziennikarze obywatelscy, dużo łatwiej jest wypromować bibliotekarskie inicjatywy. Autorka zachęca bibliotekarzy do zakładania profili na lokalnych stronach portalu dziennikarstwa obywatelskiego np. Portal Moje Miasto. Internet stwarza placówkom bibliotecznym ogromne możliwości bezpłatnego, a przede wszystkim wiarygodnego promowania usług. Wykorzystując współczesne narzędzia bibliotekarze mają zdecydowanie ułatwioną komunikację z czytelnikiem.   

Gębołyś Z. : Kodeks etyki IFLA dla bibliotekarzy i pracowników informacji. // „Bibliotekarz” 2012 nr 11 s. 15-16

Po 2 letniej pracy został uchwalony pierwszy międzynarodowy kodeks etyczny bibliotekarzy i pracowników informacji. Kodeks IFLA ma zdaniem twórców spełniać trzy podstawowe funkcje: zachęcać do refleksji nad zasadami etycznymi; formować samoświadomość zawodową bibliotekarzy; propagować politykę transparentności wobec użytkowników i społeczeństwa. W końcowej części autor artykułu wymienia mocne i słabe strony kodeksu (np. unikanie tematów kontrowersyjnych, politycznych i ideologicznych). Uprzedzając ewentualne zarzuty, autorzy kodeksu deklarują otwartość na współpracę i gotowość do zmian. 

Włodarski J. : Przyszłość e-książki – próba prognozy. // „Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji” 2012 nr 5 s. 26-28

Opierając się na doświadczeniach Ameryki i Wielkiej Brytanii, gdzie rynek e-książki jest dobrze rozwinięty i zyskuje coraz większe znaczenie w kontekście całego rynku książki, autor stara się nakreślić najbliższą przyszłość e-książki w Polsce. Zwraca uwagę na kilka grup, które będą odpowiadały konkretnym aspektom e-książki i mają zasadniczy wpływ na jej popularność, funkcjonalność oraz na rozwój rynku. Do istotnych czynników autor zaliczył: format, cenę oraz potencjalny rynek zbytu. 

Budyńska B., Stefańczyk E. : Ustawa o bibliotekach (2). // „Bibliotekarz” 2012 nr 10 s. 4-6. 

Autorki prezentują projekt ustawy o bibliotekach przygotowany przez zespół powołany przez ZG SBP.  W tekście omówione zostały główne elementy jego struktury i założenia ogólne. Projekt ustawy w porównaniu z obowiązującą ustawą jest znacznie obszerniejszy. Celem nadrzędnym proponowanej ustawy o bibliotekach jest dbałość o czytelnika, użytkownika i podporządkowanie jego potrzebom zadań i funkcji bibliotek, doskonalenia ich organizacji poprzez różne formy współpracy.  

Folga A., Kołakowska J. : Konflikty w pracy przyczyną obniżenia efektywności zespołu. // „Poradnik Bibliotekarza” 2012 nr 10 s. 5-8. 

W życiu każdego człowieka pojawiają się konflikty towarzyszące różnym sytuacjom. Rozbieżności w kontaktach międzyludzkich są zjawiskiem naturalnym, niekiedy mogą odnieść pozytywny skutek jeśli towarzyszy im otwarta rozmowa i znalezienie wspólnego rozwiązania. Autorki przybliżają m. in. źródła konfliktu, czynniki decydujące o jego rozwoju, symptomy pojawiania się konfliktów. Dalsza część artykułu dotyczy konfliktów w pracy. 

Leonowicz G., Zawałkiewicz A.: Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych – projekt SBP. // „Poradnik Bibliotekarza” 2012 nr 10 s. 11-13. 

Tekst stanowi kalendarium dokonań zespołu pracowników różnych typów bibliotek, którego głównym celem jest wypracowanie zestawu wskaźników funkcjonalności dla bibliotek publicznych i pedagogicznych za okres od maja 2010 – do września 2012 r. 

Milewska P. : Promowanie czytelnictwa „inaczej”. // „Poradnik Bibliotekarza” 2012 nr 10 s. 14. 

Zły stan czytelnictwa w Polsce wymaga szukania nowych sposobów na propagowanie książki i czytelnictwa. Jednym z przykładów nowego sposobu na promowanie może być flashmob lub happening. Celem tego typu akcji jest poprawienie nastawienia do czytania poprzez pokazywanie książki w innym świetle, w nietypowych sytuacjach, w zaskakujący sposób. W artykule kilka przykładów inicjatyw tego typu: akcja o zasięgu krajowym „5 minut dla książki”, łódzki „księgoZbiór”, warszawska akcja miejska „Czytamy gdzie indziej”. 

Nalewajska L. : Szkolenia biblioteczne czy edukacja informacyjna. // „Bibliotekarz” 2012 nr 10 s. 7-11. 

Autorka prezentuje kilka przykładów dotyczących edukacji informacyjnej z bibliotek europejskich, które odwiedziła podczas staży szkoleniowych w ramach programu LLP Erasmus. Omówione przykłady mogą posłużyć jako wzorce do wykorzystania na polskim gruncie bibliotecznym szkolnictwa wyższego.  

Balicka M. : Po co bibliotece logo? // „Poradnik Bibliotekarza” 2012 nr 9 s. 18-19.

Elementy identyfikacji wizualnej sprzyjają promocji biblioteki w środowisku. Aby wspomóc biblioteki w ramach Programu Rozwoju Bibliotek przeprowadzono projekt „kierunek: biblioteka”, dzięki któremu biblioteki mogą bezpłatnie wykorzystać nowoczesny, zgodny z aktualnymi trendami system identyfikacji wizualnej. Aby skorzystać z rozwiązań na stronie STGU dostępny jest e-poradnik (http://stgu.pl/kierunek-biblioteka).

Boryczka B. : E-książeczki : pomysł na pracę z czytelnikiem. // „Biblioteka – Centrum Informacji” 2012 nr 3 s. 12-14.

Propozycja dla nauczycieli bibliotekarzy szukających ciekawych form pracy z czytelnikami. Do stworzenia e-książeczek wystarczą podstawowe umiejętności pracy z komputerem,  internetem, a także elementarna znajomość języka angielskiego. W artykule omówienie aplikacji: Storybird i StoryJumper przygotowanych specjalnie dla dzieci, z prostym menu i specjalnymi narzędziami ułatwiającymi pracę nad tworzonym tekstem.

Janusz M., Romańska M. : Biblioteka Pedagogiczna w Gorlicach. // „Bibliotekarz” 2012 nr 9 s. 21-23. 

Autorki charakteryzują pracę pedagogiczną Biblioteki w jej różnych obszarach tematycznych.: instruktaż metodyczno-szkoleniowy nauczycieli bibliotekarzy, wspomaganie dydaktyczne nauczycieli i inicjatywy kulturalno-oświatowe w środowisku lokalnym. Przykłady aktywnej i różnorodnej działalności przekonują o użyteczności instytucji. 

Ladorucki J. : Audiobook – słuchanie i radość lektury. // „Poradnik Bibliotekarza” 2012 nr 9 s. 4-9. 

„Książka mówiona”, określana współcześnie terminem audiobook to nazwa nagrania dźwiękowego zawierającego odczytany przez lektora tekst tradycyjnej ksiązki. W artykule m. in. o początkach książki mówionej, różnicach między czytaniem a słuchaniem, kategoriach audio publikacji i rynkowych działaniach promocyjnych. Autor omawia również wybrane wydawnictwa i dystrybutorów książek audio.  

Włodarski J. : Prawdy i mity o e-bookach. // „Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji” 2012 nr 9 s. 28-31. 

Autor skupia się na podstawowych informacjach dotyczących książki elektronicznej, a dokładnie próbuje zmierzyć się z popularnymi opiniami na ich temat. Jak się okazuje niektóre z nich są prawdziwe, inne są tylko mitami wynikającymi z niechęci bądź braku doświadczenia w obcowaniu z e-książką.

Bednarczyk D., Kowalski A. : Biblioteki francuskie wobec niepełnosprawnych. // „Bibliotekarz” 2012 nr 6 s. 7-12.

Według różnych szacunków ponad 10 % populacji to osoby niepełnosprawne w następstwie fizycznych, psychicznych oraz sensorycznych niesprawności, prognozowane zmiany demograficzne mogą prowadzić do wzrostu liczby osób z dysfunkcjami. Niezbędne są działania, również w środowisku bibliotek, które mają na celu wyrównywanie szans dla wszystkich grup społecznych w dostępie do informacji. W artykule autorzy opisali wybrane działania bibliotek francuskich odnoszące się do usług informacyjnych, a także integracji społecznej użytkowników niepełnosprawnych.  

Karzewska B. : Dzieci nerwicowe i nadpobudliwe . // „Poradnik Bibliotekarza” 2012 nr 6 s. 11-14. 

Pierwszy z cyklu artykułów: „Nietypowi użytkownicy bibliotek” dla bibliotekarzy na temat psychologii. Informacje zawarte w tym i kolejnych artykułach pomogą w nawiązaniu dobrego kontaktu z dzieckiem, dostrzeżeniu jego potrzeb i stworzeniu atmosfery, w której dziecko będzie się czuło bezpiecznie chętnie wracało do miejsca, gdzie jest rozumiane, doceniane, traktowane z należytą uwagą. Artykuł szczególnie polecany wszystkim bibliotekarzom pracującym z dziećmi.  

Paliga K. : Uniwersalna klasyfikacja dziesiętna w bibliotekach szkolnych. // „Biblioteka w Szkole” 2012 nr 6 s. 5-6. 

Autorka przypomina po co został stworzony system Deweya (dla ułatwienia bibliotekarzom pracy, nie dla utrudnienia!). Jak wiadomo system UKD czytelny dla większości bibliotekarzy, pozwala odnaleźć się w gąszczu dokumentów w każdej bibliotece. Według autorki nie jest tak niestety w przypadku wszystkich bibliotek szkolnych, które często segregują księgozbiór według własnych działów. Może jednak warto stosować ten świetnie funkcjonujący system? 

Walczak-Niewiadomska A. : Najmłodsi użytkownicy w norweskich bibliotekach. // „Poradnik Bibliotekarza” 2012 nr 6 s. 3-8. 

Na świecie biblioteki chętnie podejmują działania z myślą o najmłodszych czytelnikach (poniżej 3 roku życia), organizują różne imprezy, zajęcia ruchowe, głośne czytanie bajek, upatrując w nich szansę zachęcenia rodzin do częstszych wizyt i związania z placówką, Zwłaszcza kraje skandynawskie wydają się świetnie realizować projekty czytelnicze dla dzieci w wieku 0-3. Jak według wzorców norweskich przygotować placówkę do potrzeb najmłodszych czytelników … 

Jasiewicz J. : Biblioteka jako „trzecie miejsce”. Ratunek – szansa – wyzwanie. // „Poradnik Bibliotekarza” 2012 nr 5 s. 7-10. 

Termin „trzecie miejsce” wprowadzony przez Ray’a Oldenburga odnosi się do wszelkich miejsc, gdzie spontanicznie, lecz raczej regularnie w nieformalnej atmosferze spotykają się ludzie chcący spędzić czas z dala od obowiązków domowych i zawodowych. Funkcję „trzeciego miejsca” mogą z powodzeniem pełnić biblioteki, stanowiąc jednocześnie przestrzeń pracy, kontaktu z dobrami kultury oraz spotkań. Aby z powodzeniem pełnić tę funkcję biblioteki muszą spełnić kilka podstawowych warunków: muszą być miejscem przyjaznym, o wielofunkcyjnym wnętrzu, oferować szeroki wachlarz usług, zapewnić komunikację z użytkownikiem i nowe technologie.

Młodzieżowy Klub Recenzenta. // Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji” 2012 nr 3 s. 12-13. 

Sposób na zaktywizowanie młodzieży szkolnej, przede wszystkim wprowadzenie wśród młodzieży mody na czytanie. Młodzieżowy Klub Recenzenta polega na publikowaniu recenzji nowości książkowych na specjalnie w tym celu założonym blogu, wszystkie teksty piszą młodzi ludzie, do których te książki są adresowane. Elementem przyciągającym jest możliwość zapoznania się z nowościami książkowymi, które bez tej formy współpracy z wydawnictwami nie znalazłyby się szybko w bibliotece. 

Tyl M. : Narzędzia TIK? Obecne! // „Biblioteka  w Szkole” 2012 nr 5 s. 5-7. 

Istotą programu Centrum Edukacji Obywatelskiej jest tzw. Kodeks 2.0, który stanowi dzieło uczniów poszczególnych placówek. Kodeks 2.0 dotyka najważniejszych zagadnień związanych z technologią informacyjno-komunikacyjną  ma pomóc odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób uczyć się z wykorzystaniem tej technologii (online i offline), jak z informacji korzystać samodzielnie i krytycznie, jak nie kraść i nie dać się okraść. Kolejne punkty Kodeksu 2.0 poruszają równie istotne zagadnienia: komunikacji w sieci, dostępności nowoczesnego sprzętu w szkołach, bezpieczeństwa. 

Brewczyńska M. : Wiedza o filmie w szkole ponadpodstawowej. //Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji” 2012 nr 3 s. 22-23. 

Zadaniem nadrzędnym Filmoteki Szkolnej (programu rekomendowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  jako uzupełnienie oferty edukacyjnej polskich szkół) jest wprowadzenie elementów edukacji filmowej do szkół ponadpodstawowych oraz nauka świadomego odbioru przekazów audiowizualnych. Autorka opisuje jak pracować z Filmoteką Szkolną oraz prezentuje możliwości wykorzystania pakietu Filmoteki w pracy nauczyciela bibliotekarza.  

Boryczka M. : Z wizytą w kanaryjskiej bibliotece // „Biblioteka w Szkole” 2012 nr 5 s. 23-25. 

Opis funkcjonowania biblioteki szkolnej na Wyspach Kanaryjskich, która jest lokalną instytucją otwartą – działa dzięki odwiedzającym i dla nich. Jedną z ciekawostek jest brak w bibliotece komputerów przeznaczonych do użytku uczniów, a mimo to w czytelni zawsze przebywają uczniowie, którzy przeglądają czasopisma, inni uczą się, jeszcze inni siedzą i rozmawiają. Czym biblioteka przyciąga swoich czytelników?

Król K. : Polskie portale społecznościowe promujące czytelnictwo. // „Bibliotekarz” 2012 nr 4 s. 1-6.

Autorka spośród wielu portali internetowych tematycznie związanych z książką i czytaniem omawia trzy: podaj.net, biblionetka.pl, webook.pl. Portale te wyróżniają się największą liczbą zarejestrowanych aktywnych użytkowników oraz różnorodnością proponowanych funkcji, zamieszczają opisy i recenzje książek, pomagają w doborze lektury, w zawieraniu znajomości przez osoby o podobnych zainteresowaniach, … 

Kościelniak K. : Polskie nagrody literackie jako promocja czytelnictwa wśród młodzieży. // „Poradnik Bibliotekarza” 2012 nr 4 s. 6-8. 

Misją nagród jest promowanie literatury oraz kształtowanie świadomości literackiej wśród społeczeństwa. Naprawdę istotne i wartościowe nagrody to te, które istnieją w świadomości społecznej, o których się mówi i pisze, które aktywizują nas doczytania. Autor analizuje zjawisko przyznawania nagród i ich wpływ na rozwój czytelnictwa młodzieży, a także rolę biblioteki szkolnej jako pośrednika w promocji najnowszej literatury.  

Milewska P. : Odjazdowy Bibliotekarz – pomysł na Tydzień Bibliotek. // „Bibliotekarz” 2012 nr 4 s. 17-18. 

Krótka historia akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” zainicjowanej przez łódzkich bibliotekarzy w 2010 roku, która w kolejnym roku ogarnęła swoim zasięgiem 19 miejscowości. Akcja m. in. jest promocją zdrowego trybu życia, daje możliwość integracji środowiska oraz nawiązywania pozytywnych relacji, promowania czytelnictwa.  

Mendela M. : Nauczyciel plus bibliotekarz. // „Biblioteka w Szkole” 2012 nr 4 s. 11-12. 

Artykuł może być kolejnym przyczynkiem do zmiany myślenia stereotypowego o bibliotekarzach („szara mysz w przydługiej szarej spódnicy”). Autorka dowodzi, poprzez opisanie swoich działań i kwalifikacji! (studia magisterskie ekonomiczne, studia podyplomowe: z bibliotekoznawstwa, z doradztwa zawodowego, zarządzania oświatą, z przygotowania nauczycieli do kształcenia na odległość), że bibliotekarze to profesjonaliści, bardzo dobrze wykształceni, aktywnie działający w swoich bibliotekach, włączający się w przedsięwzięcia innych osób, angażujący środowisko, … 

Kubrak W. : Biblioteki Uniwersytetu w Lund. // „Poradnik Bibliotekarza” 2012 nr 4 s. 14-16. 

Relacja ze zwiedzania bibliotek uniwersyteckich w Lund w ramach programu ERASMUS. Zaskakujący dla polskich bibliotekarzy będzie opis trzech niezwykłych pomieszczeń: pokój do odpoczynku dla pracownika, pokój przeznaczony do masażu (każdy pracownik raz na dwa tygodnie ma możliwość zrelaksowania się podczas masażu wykonywanego przez profesjonalnego masażystę), łazienka z prysznicem. Ponadto dwa razy w tygodniu bibliotekarze otrzymują kosze ze świeżymi owocami!  

Kłos M. : 65 lat na rzecz edukacji pomorskiej, czyli słów parę o działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku. // „Bibliotekarz” 2012 nr 3 s. 21-23.

Wizja rozwoju, konsekwencja w działaniu, zgrany zespół pracowników oraz nowoczesne narzędzia pracy to niezbędne elementy sprawnego funkcjonowania Biblioteki Pedagogicznej i spełniania oczekiwań jej czytelników. Autorka – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Gdańsku opisuje najważniejsze osiągnięcia Biblioteki i jej bogatą ofertę  dla czytelników.

Michałek B. E. : Jak promować książkę w dniu jej święta. // „Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji” 2012 nr 2 s. 18-19.

Zbliżają się wyjątkowe dni Książki: 2 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci i 23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Autorka artykułu dzieli się pomysłami na zorganizowanie obchodów tych dni, są to m. in. konkurs na najciekawsze zdjęcie z książką, poczta książkowa, propozycja imprezy, na której uczniowie przebierają się za ulubionego książkowego bohatera, ….

Szadziewska A. : „Poczytaj mi, przyjacielu” formą aktywności wolontariackiej i propagowania czytelnictwa. // „Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji” 2012 nr 2 s. 12-16.

Autorka omawia jeden z programów koordynowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie „Poczytaj mi, przyjacielu”, którego najważniejszym zadaniem jest kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży poprzez realizację zajęć głośnego czytania dzieciom. W artykule m. in. wskazówki i propozycje jak przystąpić do projektu, zadania opiekuna w trakcie realizacji programu,  zadania czytających wolontariuszy, …

Trembowiecki A. : Omnia mea mecum porto, czyli o czytnikach e-bookach. // „Poradnik Bibliotekarza” 2012 nr 3 s. 40-43.

Autor dokładnie opisuje urządzenia pozwalające czytać e-książki: czytniki e-booków, tablety i smartfony, różnice pomiędzy nimi, ich zalety i wady. Które urządzenie jest najlepsze?

Włodarski J. : Stare fotografie w kontekście prawa autorskiego. //Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji” 2012 nr 2 s. 30-32.

Z artykułu czytelnik dowie się jak na przestrzeni lat wyglądała sytuacja prawna zdjęć, jak ulegała zmianom i jaka obowiązuje nas teraz. Najłatwiej jest, gdy zdjęcie zostało wykonane przed 1926 rokiem, wtedy nie jest ono chronione prawem autorskim i możemy je swobodnie wykorzystywać, w innych przypadkach sytuacja jest nieznacznie odmienna, szczegóły w artykule.

Żuk-Grabczak J. : Działalność Książnicy Zamojskiej skierowana do różnych grup czytelniczych. Cz. 1 // „Poradnik Bibliotekarza” 2012 nr 3 s. 9-12.

Książnica Zamojska jako lokalne centrum kultury aktywnie i profesjonalnie prowadzi działalność kulturalną, przyciąga do biblioteki oprócz użytkowników, również reprezentantów różnych środowisk, kształtuje pozytywny wizerunek instytucji i zwraca uwagę środowiska. W części 1 omówiono pracę kulturalno-oświatową z dziećmi i młodzieżą. Bogata oferta działań może zainspirować inne biblioteki.

Maciąg K. : Biblioteki pedagogiczne są przydatne uczniom szkół średnich. // „Bibliotekarz” 2012 nr 2 s. 5-11. 

W artykule autor rozważa problem potrzeby, możliwości i celowości korzystania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych z bibliotek pedagogicznych. Opisując działalność bibliotek pedagogicznych na rzecz młodych ludzi w wieku licealnym autor korzystał z wybranych publikacji pracowników bibliotek pedagogicznych, które ukazały się w okresie pierwszej dekady XXI wieku w periodykach fachowych oraz z danych opisowych i sprawozdawczych zamieszczonych na stronach WWW książnic pedagogicznych.

 Paruzel A., Bubel D. : Nowoczesne biblioteki świata. Zasady projektowania i organizowania bibliotek. // „Poradnik Bibliotekarza” 2012 nr 2 s. 10-16. 

Koniec XX i początek XXI w. to okres rozkwitu budownictwa bibliotecznego na całym świecie i powstawania wielu nowoczesnych, przestronnych budynków bibliotek. Współczesne projekty charakteryzują się innowacyjnością, oryginalnością, funkcjonalnością. Autorki artykułu omawiają tendencje w budownictwie bibliotecznym, zasady projektowania i organizowania bibliotek, zagadnienia adaptacji budynków na potrzeby biblioteki. Tekst uatrakcyjniają  zdjęcia bibliotek w Polsce i na świecie.

Staniów B. : Pokolenie cyfrowe w bibliotece szkolnej. // „Poradnik Bibliotekarza” 2012 nr 2 s. 3-7. 

Współczesna edukacja musi dostosować środki i metody nauczania do nowych odbiorców, dla których media i urządzenia elektroniczne są naturalnym „wyposażeniem” współczesnego świata. Również oferta bibliotek skierowana do młodych odbiorców powinna być wyjątkowo atrakcyjna, uwzględniająca ich zapotrzebowania i gusty. Bibliotekarze powinni być na czasie, ciągle doskonalić się i otwierać na zmiany. Autorka przedstawia w artykule wizję i zadania biblioteki szkolnej reagującej na potrzeby młodych ludzi. 

Wilk K. : Wideoblog w bibliotece. Dlaczego nie? // „Biblioteka – Centrum Informacji” 2012 nr 1 s. 10-13. 

Autorka wyjaśnia znaczenie wideoblogu oraz opisuje w jaki sposób można go wykorzystać w pracy biblioteki i w szkole. Według Katarzyny Wilk wideoblog może być np. wspaniałą formą promocji czytelnictwa, twórczym dopełnieniem lekcji przedmiotowej lub formą pracy z uczniem. Od czego zacząć tworzenie wideoblogu i co robić dalej (narzędzia jakie są nam potrzebne, jak przygotować nagranie, jak umieścić pierwszy wpis w wideoblogu …) 

Zachurzok E. : Edukacja filmowa w bibliotece. // „Biblioteka w Szkole” 2012 nr 2 s. 6-9. 

Jednym z nowych wyzwań, które stoją przed polską szkołą jest włączenie kultury filmowej i nowych mediów w kontekst społeczny i edukacyjny. Nauczyciele pokazując uczniom filmy starają się dostarczyć młodzieży niezbędnych narzędzi i kształtować nowe umiejętności potrzebne do analizy dzieła filmowego. Film w naturalny sposób pojawia się w bibliotece szkolnej. Aktywni bibliotekarze szkolni, odpowiednio przygotowani poprzez działalność edukacyjną na polu filmowym znajdują nowe możliwości kontaktu z uczniem i nierzadko wypełniają szkolną niszę inicjatyw kulturalnych.  

Czachorowska S. : Co dalej z bibliotekami pedagogicznymi? // „Bibliotekarz” 2012 nr 1 s. 1-3. 

Autorka informuje o pomysłach dotyczących przyszłości bibliotek pedagogicznych. Zgodnie z najnowszym projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty - 2016 rok może przynieść kres istnienia bibliotek pedagogicznych. Od 1 stycznia 2016 r. zostanie zniesiony obowiązek prowadzenia przez samorząd województwa placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Oczywiście jest również mowa o powstaniu CRE (centra rozwoju edukacji), ale brak wyraźnego określenia przez MEN roli bibliotek pedagogicznych w koncepcjach CRE. 

Kaczmarczyk I. : Nie czytają. // „Poradnik Bibliotekarza” 2012 nr 1 s. 11-13. 

Dlaczego młodzież nie czyta poezji? Co można zrobić, żeby to zmienić i oczywiście kto powinien się tego podjąć. Autorka z własnego doświadczenia przedstawia kilka fajnych pomysłów na dotarcie z poezją współczesną do młodego czytelnika. Może warto wykorzystać w swoich placówkach. 

KonieczkoA. : Czy bibliotekarz może być doradcą informacyjnym? // „Poradnik Bibliotekarza” 2012 nr 1 s. 3-6. 

Biblioteka jako instytucja powołana do realizowania funkcji społecznej gromadzi i udostępnia zasoby użytkownikom, ale również – mając na uwadze, że informacja jest zasobem  mającym swoją wartość i wykorzystywanym do różnych celów – realizuje szeroko rozumianą działalność informacyjną. Pojawiają się nowe specjalizacje bibliotekarskie: broker informacji czy architekt informacji. Autorka szczegółowo opisuje zawód doradcy informacyjnego, prezentuje jego główne zadania oraz cechy osobowościowe, kompetencje informacyjne oraz system doskonalenia zawodowego.  

Michałek B. : Jak biblioteka animuje życie kulturalne w szkole. // „Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji” 2012 nr 1 s. 12-14.  

Autorka opisuje działania swojej biblioteki szkolnej w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej przewidzianego do realizacji w latach 2009-2020. Szkoła przystąpiła do niego we wrześniu 2010 roku i szybko okazało się, że biblioteka w istotny sposób wpisuje się w animację życia kulturalnego szkoły. Dzieje się to poprzez kontakt z ważnym nośnikiem kultury jakim jest książka, a także związane z nią imprezy (np. spotkania z kaligrafią, Tydzień Bibliotek z Chopinem, Światowy Dzień Książki, spotkania z pisarzami, czytelmania, …). Pomysły do wykorzystania.  

Popielewska K. : Żywa Biblioteka”, czyli nie oceniaj ludzi po okładce. // „Bibliotekarz” 2012 nr 1 s. 6-10. 

W artykule krótka historia „Żywej Biblioteki” na świecie i w Polsce, jej cele i zadania. „Żywa Biblioteka” to nie tylko spotkanie z drugim człowiekiem, ale promowanie i rozwijanie zachowań tolerancyjnych wobec różnorodności i wielokulturowości ludzi. Jak każdy nowy pomysł wzbudza nie tylko zainteresowanie i uznanie, ale również pojawiają się oznaki dezaprobaty. Autorka radzi jak zorganizować „Żywą Bibliotekę” oraz zastanawia się czy może być zagrożeniem dla tradycyjnych bibliotek. 

Brzezińska D. : Lokale i wyposażenie bibliotek szkolnych – marzenia a rzeczywistość. // „Poradnik Bibliotekarza” 2011 nr 12 s. 3-7.

Biblioteki szkolne ciągle pozostają poza obszarem zainteresowania projektantów, architektów, polityków i sponsorów. Autorka przedstawia jak wygląda sytuacja lokalowa i wyposażenie bibliotek szkolnych, podaje przykłady dobrze funkcjonujących bibliotek szkolnych w Polsce, które spełniają standardy międzynarodowe. Na koniec kilka słów o tym dlaczego nowoczesna organizacja przestrzenna bibliotek jest istotna? 

Gamus P. : Przychodzi czytelnik do biblioteki …. Negatywne zachowania użytkowników bibliotek. // „Poradnik Bibliotekarza” 2011 nr 12 s. 8-11. 

Wśród pracowników dwóch łódzkich bibliotek naukowych: Wydziału Prawa i Administracji UŁ oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi przeprowadzono badania pilotażowe, których celem było ustalenie czy czytelnicy: przestrzegają zasad dotyczących udostępniania zbiorów, posiadają zdolność koegzystencji z innymi użytkownikami biblioteki, mają świadomość praw autorskich, znają podstawy dobrego wychowania. Artykuł jest podsumowaniem wyników badań.

Gołębiewska L., Okońska H., Wiśniewska M. : Dlaczego Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie jest potrzebna nauczycielom? // „Bibliotekarz” 2011 nr 12 s. 7-10.

Autorki dokonują analizy pracy Pedagogicznej Biblioteki w Olsztynie w trzech obszarach: udostępnianie materiałów bibliotecznych, udostępnianie informacji pedagogicznej, działania edukacyjne, kulturalne i promocyjne na rzecz środowiska oświatowego regionu. Szukają potwierdzenia, że biblioteka spełnia ważną rolę i jest przydatna. Artykuł może być głosem w dyskusji – czy biblioteki pedagogiczne są potrzebne nauczycielom?

 Niewiadomska-Walczak A. : Alternatywne usługi biblioteczne. // „Bibliotekarz” 2011 nr 12. s. 21-24. 

W jaki  sposób można poprawić statystyki czytelnictwa i tak zorganizować pracę biblioteki, aby jak największa liczba osób mogła wygodnie i swobodnie korzystać ze zbiorów.
W artykule kilka pomysłów bibliotekarzy zastosowanych w różnych krajach: świadczenie usług bibliotecznych z wykorzystaniem samochodów, rowerów, łodzi, przesyłanie książek pocztą do osób zamawiających tytuły telefonicznie lub mailowo, „Book Express” – wypożyczanie książek użytkownikom kolei. Może warto wyjść do użytkowników poza tradycyjne mury biblioteki.

Petruczynik G. : Nauczyciel bibliotekarz jak psycholog. // „Biblioteka w Szkole” 2011 nr 12 s. 5-7.

Biblioteka szkolna jest miejscem emocjonalnie bezpiecznym dla uczniów i warto to wykorzystać w relacjach z czytelnikami. Bibliotekarz może wspomóc wychowawców w oddziaływaniu na uczniów, zarówno tych osiągających najlepsze wyniki w nauce, jak i tych, którzy mają problemy z nauką i sprawiają kłopoty wychowawcze. Propozycje metod pracy w artykule. Wszystko dzięki pozytywnym wzmocnieniom i prawu przyjemności.

 

2011

Klich Alicja : Społeczności wirtualne w promocji bibliotek. // „Poradnik Bibliotekarza” 2011 nr 11 s. 3-7.

Autorka opisuje istotę wirtualnych społeczności, rolę serwisów, narzędzia ich tworzenia i wspólnego komunikowania się. Przybliża najbardziej popularne serwisy społecznościowe: Facebook, You Tube, Flicker, Wikipedia. Na przykładzie działań promocyjnych Książnicy Pomorskiej i Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej Pomerania A. Klich wskazuje na możliwości wykorzystania tych źródeł informacji do tworzenia wizerunku biblioteki.  

Kotuła S. D. : Edukacja medialna a programy graficzne. // „Biblioteka – Centrum Informacji” 2011 nr 4 s. 4-5. 

Artykuł przedstawia aplikacje graficzne dostępne za darmo w Internecie. Ich wykorzystanie sprawi, że uczniowie zdobędą wiedzę z zakresu media literacy (alfabetyzmu medialnego), a forma zajęć będzie dla nich ciekawa, atrakcyjna i kreatywna.

Piotrowska R. : Edukacja informacyjna w polskich szkołach. // „Poradnik Bibliotekarza” 2011 nr 11 s. 8-11. 

Artykuł dotyczy realizacji edukacji informacyjnej w polskich szkołach. Zgodnie z zapisami aktualnych podstaw programowych zadaniem każdej szkoły jest przygotowanie do wyszukiwania informacji i jej oceniania, weryfikowania i wykorzystywania w etyczny sposób. Według autorki artykułu brak standardów kształcenia, współpracy merytorycznej między bibliotekarzami a nauczycielami przedmiotowymi. Zarówno bibliotekarze jak i  nauczyciele nie zostali odpowiednio przygotowani do wprowadzania koniecznych zmian w wypracowanym sposobie nauczania. Silnym zapleczem do doskonalenia kompetencji informacyjnych nauczycieli są biblioteki pedagogiczne.

Trojanowska M. W. : Bibliotekarze w literaturze dla dzieci i młodzieży – powielanie stereotypu? // „Świat Książki Dziecięcej” dod. do „Poradnika Bibliotekarza” 2011 nr 11 s. 1-3.

Kolejny artykuł dotyczący wizerunku bibliotekarza. Autorka w literaturze skierowanej do młodego czytelnika odnalazła tylko jeden przykład biblioteki przedstawionej jako nowoczesne, skomputeryzowane centrum + nietypowy obraz bibliotekarza („Bibliotekarz w czerni wykrzywił przekłutą wargę…”). W pozostałych książkach utrwala się obiegowy wizerunek bibliotekarza i samych bibliotek, niezbyt zachęcający do bywania w takich miejscach. Autorka namawia samych bibliotekarzy do pióra, aby zmienić ten nieatrakcyjny obraz.

Wałkuski G. : Bibliotekarstwo widzę moje piękne, czyli rzecz o godności. // „Bibliotekarz” 2011 nr 11 s. 19-22.

Rozważania o wyborach życiowych, zainteresowaniach, „studiach bibliotekarskich”, pracy bibliotekarza, bibliotekarstwie, bibliotekach, … Kilka zdań o tym jak bibliotekarstwo pięknieje w oczach i jaka powinna być biblioteka atrakcyjna dla społeczności. („Biblioteka nie dalej niż trzy przystanki autobusem od domu”-)).

Luboch E. : Etyka a prestiż zawodu i wizerunek bibliotekarza. // „Poradnik Bibliotekarza” 2011 nr 10 s. 3-7.

Jaki jest wizerunek bibliotekarza w opinii społeczeństwa, wszyscy wykonujący ten zawód doskonale wiedzą nie jest najlepszy. W świadomości bibliotekarzy ścierają się dwa różne spojrzenia: tradycyjne i nowoczesne. Oczywiście zmiana wizerunku jest możliwa,  potrzeba czasu, pracy i cierpliwości, i według autorki do zmian doprowadzi nowa generacja bibliotekarzy...

Włodarski J. : Prawo autorskie w kontekście bibliotek tradycyjnych i cyfrowych. // „Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji” 2011 nr 5 s. 32-35.

W artykule przedstawione zostały podstawowe regulacje prawa autorskiego oraz ich możliwy wpływ na codzienną działalność bibliotek tradycyjnych, a także cyfrowych. Znajomość podstawowych regulacji jest dla bibliotek i bibliotekarzy istotna i może ochronić przed nieprzyjemnymi konsekwencjami nieświadomego naruszenia praw autorskich.

Kołodziejska J. : Rozsypany kanon literacki. // „Poradnik Bibliotekarza” 2011 nr 10 s. 7-10.

Czytanie, znajomość literatury pięknej nie stanowi obecnie pozytywnego wyróżnika. Autorka zauważa, że nastąpiła degradacja literatury II połowy XX wieku, usunięto ją z programów szkolnych i planów wydawniczych, pozbawiono wielu wybitnych pisarzy możliwości dołączenia do kanonu klasyki światowej. Autorka ukazuje jakie są skutki społeczne i kulturowe rozsypania się kanonu literackiego.

Płonka M. : Pegaz w blasku księżyca : nocne spotkanie w bibliotece szkolnej. // „Biblioteka w Szkole” 2011 nr 10 s. 18.

Propozycja ciekawego spotkania promującego czytelnictwo zorganizowanego przez bibliotekarzy we współpracy z nauczycielami języka polskiego. Jak wynika z relacji tego typu imprezy cieszą się dużą popularnością. Cele nocnego spotkania i jego opis w artykule.

Budyńska B., Jezierska M., Rusek A. : Czy bibliotekarze czytają czasopisma SBP? // „Poradnik Bibliotekarza” 2011 nr 10 s. 10-12.

W 2010 roku na zlecenie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przeprowadzono badania ankietowe wśród osób zatrudnionych w bibliotekach publicznych w trzech województwach dotyczące wykorzystania zróżnicowanej oferty SBP skierowanej do bibliotekarzy. W artykule znalazły się informacje dotyczące czytelnictwa czasopism SBP, ich dostępności w bibliotekach, zawartości z punktu widzenia wykonywanej pracy.

Arkabus A. : Użytkownicy bibliotek szkolnych. // „Poradnik Bibliotekarza” 2011 nr 9 s. 9-14.

Autorka definiuje pojęcie użytkownika biblioteki szkolnej (uczniowie, nauczyciele, rodzice) dokonuje ich klasyfikacji (m.in. uczniowie zdolni, pożeracze książek, bez zdecydowanych zainteresowań poznawczych i czytelniczych, mający trudności w nauce). Sformułowane tezy podpiera swoimi badaniami.

Misiak J. : Książka elektroniczna w bibliotece szkoły podstawowej. // „Biblioteka w Szkole” 2011 nr 9 s. 8-9.

W artykule zawarte zostały refleksje po ośmiu latach realizacji programu upowszechniania czytelnictwa e-booków. Projekt przeszedł diametralne zmiany uwarunkowane przede wszystkim czynnikami zewnętrznymi, jak też samym sposobem realizacji programu. Autor starał się uwzględnić najważniejsze czynniki przemawiające na korzyść obecności książki elektronicznej w ogólnym obiegu czytelniczym, w tym w codziennej praktyce bibliotecznej.

Pilczuk B. : Agresja wśród młodzieży. // „Poradnik Bibliotekarza” 2011 nr 9 s. 3-8.

Zachowania agresywne są coraz powszechniejszą formą rozładowywania emocjonalnych napięć, rekompensują nieudacznictwo, stają się sposobem na życie. Wzrostową tendencję agresywnych zachowań odnotowuje się zwłaszcza w środowisku młodzieży. Autorka omawia pojęcie agresji, jej przyczyny, czynniki wywołujące, utrwalające i nasilające agresję, profilaktykę agresji, szkolne programy profilaktyki, rzeczywistość,  diagnozy i badania na ten temat.

Szeląg A. : Tworzenie materiałów dydaktycznych w nauczaniu zdalnym. // „Biblioteka – Centrum Informacji” 2011 nr 3 s. 3-8.

Dobrym sposobem na poszerzenie oferty zajęć prowadzonych w szkole może być kurs e-learningowy. Rolę nauczyciela w nauczaniu zdalnym pełnią przygotowane przez prowadzącego materiały dydaktyczne, które powinny być szczególnie atrakcyjne i zróżnicowane w formie, skupić uwagę uczestnika i zachęcić do samodzielnej pracy. W artykule omówione zostały: formy prezentacji treści dydaktycznych, interaktywne materiały dydaktyczne, niektóre narzędzia do tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych i modele prezentowania treści dydaktycznych w kursach e-learningowych.

Wojciechowski J. : Niedokonania niedokonane. // „Bibliotekarz” 2011 nr 9 s. 5-9.

Dokonując przeglądu zawodowych niedokonań autor uwzględnił te, z którymi samodzielnie nie możemy sobie poradzić. Pierwszym problemem jest rozproszenie bibliotek – brak skooperowanego systemu, nielicznie funkcjonujące sieci w bibliotekarstwie; nieżyczliwe prawo dla bibliotekarzy; jakość i stan zawodowego kształcenia; blokada awansów; negatywny stereotyp bibliotek i ich pracowników, brak marketingu bibliotecznego. Jaka konkluzja? ...

Kołodziejska J. : Między tradycyjnością a nowoczesnością bibliotek. // „Przegląd Biblioteczny” 2011 z. 2 s. 179-181. 

Odnosząc się do wyników badań czytelnictwa z lat 2008-2009, spadku liczby czytelników oraz ich aktywności, autorka poszukuje przyczyn tego stanu rzeczy. W artykule wskazuje na różne uwarunkowania wpływające na rozwój czytelnictwa w społeczeństwie. Autorka uważa za istotne dostosowanie kolekcji bibliotecznych do rzeczywistych potrzeb czytelników. Zwraca uwagę na konieczność zapewnienia fizycznej dostępności bibliotek w środowiskach wiejskich i małych miast. Podkreśla zasadnicze znaczenie edukacji szkolnej, nieformalnej i przedszkolnej dla kształtowania nawyków czytelniczych.

Ratkiewicz W. : Zainteresowania czytelnicze uczniów klas IV i VI w latach 2000 – 2010. // „Bibliotekarz” 2011 nr 7-8 s. 21-29. 

Zainteresowania i wybory czytelnicze uczniów kształtują się pod wpływem rodziny, szkoły, rówieśników, zmieniają się wraz z wiekiem i zależą od płci, nie bez wpływu na nie pozostają również szybkie przemiany społeczne w Polsce. Autorka poddała dokładnej analizie wyniki badań przeprowadzonych w jednej z ze szkół podstawowych w Augustowie w 2000 r. i dziesięć lat później na tej samej grupie wiekowej.  Niekiedy dość ciekawe i zaskakujące bywają porównania odpowiedzi z 2000 i 2010 r., jak również końcowe wnioski. 

Sadowska J. : Na marginesie zarządzania – bliżej użytkownika, czyli „biblioteka uczestnicząca”. // „Bbiliotekarz” 2011 nr 7-8 s. 18-21. 

Autorka wyjaśnia termin „biblioteka uczestnicząca” i wszystko co wiąże się z tym tematem czyli cały wachlarz spraw dotyczących relacji biblioteka – środowisko, bibliotekarz – użytkownik. Każda biblioteka, aby stać się biblioteką uczestniczącą musi się do tego przygotować organizacyjnie, kadrowo i merytorycznie. Jak konkretnie powinna się zachowywać „biblioteka uczestnicząca” wobec użytkownika, w przypadku biblioteki szkolnej, a do czego powinna dążyć biblioteka publiczna i akademicka?

Zając R. M., Janas M. : Ludoteki z misją – w Polsce i na świecie. // „Poradnik Bibliotekarza” 2011 nr 7-8 s. 8-12. 

Koncepcja tworzenia ludoteki czyli biblioteki zabawek (gier) pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, w Europie pierwsze tego typu miejsca pojawiły się w Niemczech, następnie w Danii i krajach skandynawskich. Obecnie ludoteki funkcjonują w prawie 60 krajach. Ich misją jest kształtowanie kultury zabawy, pokazywanie zabawy jako doświadczenia kształcącego i radosnego. W artykule omówiona jest misja ludotek, ich działalność w krajach niemieckojęzycznych  w aspekcie gromadzonych i udostępnianych zbiorów, klasyfikacji, działań edukacyjnych. 

Zasacka Z. : Lektury gimnazjalistów – od codzienności do unikania. // „Poradnik Bibliotekarza” 2011 nr 7-8 s. 3-8. 

Prezentowane w artykule badanie miało na celu prześledzenie czytelniczych doświadczeń młodzieży kończącej obowiązkowy etap nauczania. Przedmiotem ankiety były postawy
15-latków wobec czytania książek, aktywność czytelnicza i książkowe wybory lekturowe, wartości przypisywane satysfakcjonującej lekturze, czytanie w internecie, społeczny obieg książek czytanych przez nastolatków, najważniejsze sposoby pozyskiwania czytanych książek. Warto zapoznać się z omówieniem wyników i wnioskami.
 

Augustyniak E. : Nauczyciel bibliotekarz a uczeń dyslektyczny. Problem znany czy nieznany? // „Biblioteka w Szkole” 2011 nr 6 s. 5-7. 

W artykule przedstawione zostały wnioski z ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dotyczącej wiedzy nauczycieli bibliotekarzy o pracy z dziećmi mającymi trudności w czytaniu, metodach i formach pracy, znajomości fachowej literatury psychologiczno-pedagogicznej dotyczącej problemu dysleksji. Autorka uważa, że nauczyciele bibliotekarze powinni być wspierani oraz motywowani do włączania się w terapię dysleksji, gdyż stanowi ona ogromną barierę w rozwoju czytelnictwa.

Diduszko H. : Różnorodność jako źródło zainteresowania książką, czyli brzydkie krasnale w starej bibliotece. // „Poradnik Bibliotekarza” 2011 nr 6 s. 35-37.  

Pomysł na zainteresowanie młodego czytelnika książką poprzez pokazanie różnorodności książek, zwrócenie uwagi, że książka może być małym, kieszonkowym dziełem sztuki, w którym ważny jest w takim samym stopniu tekst, co cały jej wygląd (kształt zewnętrzny, ilustracje, czcionka, układ typograficzny …), strona wizualna. Autorka proponuje jak się z tym uporać w praktyce i jako przykład opisuje przebieg zajęć zorganizowanych w bibliotece z udziałem dzieci i absolwentki Wydziału Ilustracji warszawskiej ASP. 

Folga A., Kołakowska J., Kulig K. :  Biblioteka miejscem sponsoringu. Cz. 1, Jak pozyskać sponsorów? // „Poradnik Bibliotekarza” 2011 nr 6 s. 6-9. 

Autorki przedstawiły sponsoring w praktyce w Bibliotece Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Opisując współdziałanie Biblioteki z Zakładem Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych oraz Główną Księgarnią Naukową autorki podkreślają, że przy sponsoringu kultury ważnym elementem jest długotrwałe zaangażowanie współpracujących podmiotów oraz wiara w powodzenie przedsięwzięcia. 

Maciąg K. : Czy biblioteki pedagogiczne są potrzebne nauczycielom? – na podstawie przeglądu piśmiennictwa pedeutologicznego. // „Bibliotekarz” 2011 nr 6 s. 5-11. 

Dokonując przeglądu piśmiennictwa pedeutologicznego z ostatnich dwóch dekad oraz poglądów prezentowanych w piśmiennictwie autor zastanawia się czy nauczycielom uczącym różnorodnych przedmiotów w szkolnictwie są potrzebne biblioteki pedagogiczne? Czy zaprezentowana analiza daje jasną odpowiedź?  

Zakrzewska I. : Nowe możliwości dla bibliotek – sponsoring i fundraising biblioteczny. // „Poradnik Bibliotekarza” 2011 nr 6 s. 3-6. 

Autorka podpowiada co zrobić, żeby poprawić nie najlepszą sytuację polskich bibliotek - wykorzystać sponsoring i fundraising jako metody pozyskiwania wsparcia finansowego i materialnego dla placówek bibliotecznych. Artykuł omawia istotę sponsoringu, jego rodzaje, definicje fundraisingu oraz wskazuje w jaki sposób poszukiwać przyszłego sponsora lub fundatora.

Bogacz M. : Biblioteka – szkolne centrum innowacji. // „Biblioteka – Centrum Informacji” 2011 nr 2 s. 3-5.

Nowoczesna biblioteka szkolna powinna wyzwalać kreatywność uczniów i nauczycieli oraz kreatywność własną nauczycieli bibliotekarzy. W artykule m. in. o tym czym jest innowacja, czego może dotyczyć innowacyjność? Skąd czerpać pomysły i jak biblioteki mogą sprzyjać kreatywności?

Czyżewska B. : Biblioteka szkolna dla (coraz) młodszych uczniów. // „Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji” 2011 nr 3 s. 4-9.

Od września tego roku do wielu szkół podstawowych zawitają pięciolatki realizujące roczne przygotowanie przedszkolne.  Przed bibliotekami szkolnymi pojawia się nowe wyzwanie – sprostanie wymaganiom tych najmłodszych pięcio-, sześcioletnich uczniów, stworzenie takich warunków i atmosfery, dzięki którym dzieci pokochają  książki na całe życie.

Grabowska D. : Biblioteki szkolne w Polsce – podstawy prawne. // „Bibliotekarz” 2011 nr 5 s. 1-6.

W ostatnim czasie coraz więcej dyskutuje się o bibliotekach szkolnych, głównie z powodu prac nad nowelizacją Karty Nauczyciela czy też pomysłów zakładania filii bibliotek publicznych na terenie szkół. Autorka przypomina jaka jest obecnie sytuacja bibliotek szkolnych i nauczycieli bibliotekarzy biorąc pod uwagę aktualne uregulowania prawne.

Gregorczyk G. : Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia. Ważne zadania edukacyjne dla biblioteki – szkolnego centrum informacji. // „Biblioteka – Centrum Informacji” 2011 nr 2 s. 6-9. 

Biblioteki szkolne mogą odgrywać znaczącą rolę w edukacji prozdrowotnej. Jest to jedno
z zasadniczych zadań szkoły dążącej do pełnego i wszechstronnego rozwoju swoich wychowanków. W artykule przedstawione zostały zadania, jakie nauczyciel bibliotekarz może podejmować w ramach edukacji zdrowotnej.
 

Osoba E., Szadziewska A. : Zastosowanie prezentacji multimedialnych w pracy nauczyciela bibliotekarza. // „Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji” 2011 nr 3 s. 20-25. 

Autorki opisują kilka wybranych zastosowań prezentacji multimedialnych w pracy bibliotekarza szkolnego. Artykuł ma zainspirować i zachęcić nauczycieli bibliotekarzy do stosowania prezentacji w codziennej praktyce bibliotecznej i szkolnej. 

Turkiewicz R. : Bibliotekarka, jaka jest – nie każdy dobrze widzi. // „Bibliotekarz” 2011 nr 5 s. 6-9. 

Autor podejmuje temat wyglądu zewnętrznego osób pracujących w bibliotece (przede wszystkim bibliotekarek) oraz świata bibliotekarskiego, jak wyglądał i był opisywany kiedyś
i  jak to jest w najnowszej literaturze. Po długim czasie w 2010 r. ukazały się dwie książki, których bohaterkami są bibliotekarki: „Ptaki bogini mądrości. Powieść autobiograficzna” Elżbiety Krzemińskiej i „Bibliotekarki” Teresy Moniki Rudzkiej, czego możemy dowiedzieć się po lekturze tych książek? Czy zmienił się stereotyp bibliotekarki?

Chymkowski R. : Z czytelnictwem nadal źle – raport z badań Biblioteki Narodowej. // „Poradnik Bibliotekarza” 2011 nr 4 s. 10-11. 

Autor przedstawia treść raportu z badań społecznego zasięgu książki w Polsce, przeprowadzonego w listopadzie 2010 r. przez Bibliotekę Narodową i TNS OBOP. Niestety wyniki nie są optymistyczne, aż 56 % Polaków nie zagląda do żadnych książek, nawet kucharskich czy słowników. Roman Chymkowski zastanawia się nad przyczynami spadku czytelnictwa, analizuje udział szkoły w rozwoju czytelnictwa, proces czytania jako źródło gromadzenia wiedzy i rozumienia świata, problem ludzi wykształconych, którzy nie czytają. Wskazuje również na konkretne działania, które systematycznie podejmowane wpływają na dostępność książki.

Kleiber A. : „Trudny czytelnik” naszym wyzwaniem. // „Bibliotekarz” 2011 nr 4 s. 7-12.

Konfliktowe sytuacje istniały zawsze i nadal będą się pojawiać tak w życiu prywatnym jak i zawodowym. Oczywiście konflikty zwykle mają konkretną przyczynę, ale niejednokrotnie zdarza się, że ich zarzewiem jest tylko i wyłącznie niewłaściwa komunikacja. Jako bibliotekarze w momencie pojawienia się konfliktu musimy szczególnie nad sobą panować, kulturalnie i rzeczowo poprowadzić konwersację z czytelnikiem. W artykule między innymi o regułach interpersonalnych, komunikatach niewerbalnych, cenne wskazówki jak postępować z „trudnym czytelnikiem”.  

Niwińska J. : Czytająca Bydgoszcz. O festiwalu pięknego czytania. // „Biblioteka w Szkole” 2011 nr 4 s. 16-17.

Ciekawy pomysł na promocję książki i czytelnictwa, szkoły i biblioteki szkolnej, miasta i lokalnej twórczości. Autorka opisuje zorganizowany festiwal pięknego głośnego czytania dla młodzieży gimnazjalnej i przedstawia wnioski z jego ewaluacji.  

Zwierzyńska B. : Bookcrossing w bibliotece pedagogicznej. // „Biblioteka w Szkole” 2011 nr 4 s. 5-6.

Bookcrossing to bardzo prosta forma popularyzacji czytelnictwa, w którą może się włączyć każda osoba. Walory popularyzatorskie, marketingowe i społeczne bookcrossingu doceniło wiele mniej lub bardziej ważnych instytucji, przede wszystkim biblioteki - promując i organizując uwalnianie książek wśród swoich użytkowników. Autorka opisuje bookcrossing w praktyce na przykładzie bytomskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.

Brzezińska D. : Karta Nauczyciela – to brzmi dumnie! // „Biblioteka w Szkole” 2011 nr 3 s. 3-4. 

Autorka przybliża czytelnikom zmiany jakie w Karcie Nauczyciela przygotowuje MEN. Między innymi: od kogo zależeć będą płace i urlopy nauczycieli, jak będzie przebiegał awans zawodowy nauczycieli, jaki czas pracy szkoły i nauczyciela oraz kogo obejmie nowa Karta Nauczyciela, najważniejsze czy nauczyciele bibliotekarze będą nauczycielami?

Grabowska M. : Wirtualne uzależnienie: jak mu zapobiegać. //  „Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji” 2011 nr 2 s. 20-21.

Komputer i Internet – trudno dzisiaj sobie wyobrazić funkcjonowanie jakiejkolwiek dziedziny bez udziału tych mediów. Jednak pomimo wielu zalet wirtualna rzeczywistość może być również niebezpieczna. Propozycja lekcji bibliotecznej dla młodzieży gimnazjalnej.

Hys J., Kwiatkowska J. : Zapis pionowy UKD w „Przewodniku Bibliograficznym”. // „Bibliotekarz” 2011 nr 3 s. 20-23.

Artykuł omawia nowy zapis pionowy UKD w „Przewodniku Bibliograficznym” (zmiana od  stycznia 2011 roku). Nowy sposób zapisywania symboli obowiązuje w „PB”, natomiast dla innych bibliotek nie jest obowiązujący. Symbole muszą być dostosowywane do specyfiki katalogów poszczególnych bibliotek.

Kontkiewicz A. : Warszawskie adresy Madame Curie. // „Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji” 2011 nr 2 s. 12-13.

Rok 2011 został ogłoszony przez polski sejm Rokiem Marii Curie-Skłodowskiej. Propozycja scenariusza zajęć z wykorzystaniem różnych źródeł informacji, odwołującego się do kilku warszawskich adresów laureatki Nagrody Nobla. Scenariusz został zaplanowany tak, aby można go było realizować z uczniami w różnym wieku dostosowując do ich wiedzy i umiejętności.

Ostrowska-Pałyga K. : Wolontariat w bibliotece – prawne uregulowania. // „Poradnik Bibliotekarza” 2011 nr 3 s. 16-17.

Wolontariusze (w większości młodzi ludzie) bez przymusu i wynagrodzenia angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego, również w bibliotekach. W artykule czytelnicy znajdą informacje: o statusie prawnym odbywania wolontariatu w bibliotece, kto może korzystać ze świadczeń wolontariuszy, jakie prawa i obowiązki ma wolontariusz a jakie instytucja, która go przyjmuje. 

Brewczyńska M., Safian A.: Cloud computing w pracy bibliotekarza. (Bibliotekarz bujający w obłokach). // „Poradnik Bibliotekarza” 2011 nr 2 s. 12-15.

Tytułowy cloud computing – „praca w chmurze” oznacza pracę w zwirtualizowanym środowisku internetowym. System ten z pewnością przyczyni się do modyfikacji, modernizacji i podniesienia standardów świadczonych usług bibliotecznych. Autorki wyjaśniają m. in. dlaczego warto pracować w chmurze, jakie niedogodności można spotkać, czym jest pakiet Google Apps i jak go praktycznie wykorzystać w bibliotece

Drzewiecki M.: Biblioteka wobec kompetencji informacyjnych młodzieży. // „Bibliotekarz” 2011 nr 2 s. 9-13.

Autor skupia się głównie na problemach kształtowania kultury informacyjnej wśród ludzi młodych, które niesie ze sobą edukacja szkolna, ale także pozaszkolna i równoległa. W artykule m. in. omówienie zadań szkoły, bibliotek szkolnych i publicznych w zakresie kształcenia kultury informacyjnej, terminów ściśle związanych z kulturą informacyjną: alfabetyzacja informacyjna i alfabetyzacja informatyczna, a także siedem filarów alfabetyzacji informacyjnej, główne elementy diagnozy trudności w rozwijaniu kompetencji informacyjnych młodych ludzi i na koniec istotne wnioski.

Marzec L.: Pedagogizacja rodziców zadaniem bibliotek szkolnych i pedagogicznych. // „Biblioteka w Szkole” 2011 nr 2 s. 5-6.

 Coraz większą popularność zyskują programy, w których radzi się jak postępować z dziećmi. Nauczyciele bibliotekarze mogą wykorzystać zainteresowanie tym tematem do nawiązania współpracy z rodzicami m.in. poprzez propagowanie literatury fachowej w formie wystawek lub zestawień, wystąpienia na ogólnym zebraniu z rodzicami z odczytem o dowolnym zagadnieniu wychowawczym lub przedstawiając księgozbiór biblioteki.

Skrzyński D.: Obowiązkowe uzupełnienie zbiorów bibliotek szkolnych. // „Biblioteka w Szkole” 2011 nr 2 s. 10.

 Tekst dotyczy nowych przepisów, które weszły w życie 10 lutego, wg których dyrektor szkoły ma obowiązek uzupełnić zbiory biblioteki szkolnej m. in. o potrzebne nauczycielom programy nauczania objęte szkolnym zestawem programów nauczania, czasopisma metodyczne związane z nauczanymi przedmiotami lub prowadzonymi zajęciami.

Walczak B.: Biblioteki szkolne i pedagogiczne w obliczu nowej podstawy programowej. // „Poradnik Bibliotekarza” 2011 nr 2 s. 3-6.

 Kolejne zmiany w oświacie decydowały o przystosowaniu bibliotek szkolnych i pedagogicznych do przemian i wspomagania realizacji założeń nowych reform. Jednak mimo szybkiej transformacji placówki te nie są w pełni doceniane, a ich zasoby i kompetencje nauczycieli bibliotekarzy efektywnie wykorzystane. Autorka omawia aktualną sytuację bibliotek szkolnych i pedagogicznych w kontekście nowej podstawy programowej, nowe wyzwania dotyczące aktywnego włączenia się tych placówek w proces wspierania kształcenia i wychowania młodzieży, pomagania nauczycielom w procesie doskonalenia.

Dunin-Wilczyńska E. : Jak zachęcić do odwiedzenia biblioteki. // „Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji” 2011 nr 1 s. 16-19. 

Propozycje różnych inicjatyw biblioteki szkolnej przedstawione w formie planu rocznego, w którym autorka prezentuje swój sposób na zainteresowanie uczniów książkami i czasopismami – czyli plan działań zmierzający do podniesienia stanu czytelnictwa w klasach I-VI szkoły podstawowej.  

Klich A. : Książka mówiona we współczesnej bibliotece (na przykładzie Książnicy Pomorskiej). // „Poradnik Bibliotekarza” 2011 nr 1. s. 3-6. 

Książka mówiona zdobywa coraz więcej zwolenników, nie są to tylko osoby z dysfunkcją wzroku, ale również dyslektycy, osoby starsze czy też ludzie chcący mieć kontakt z literaturą, którzy nie mają czasu na tradycyjną lekturę. Autorka omawia problematykę audiobooków w aspekcie rynku wydawniczego, biblioteki, odbiorców, zastanawia się czy książka mówiona może być zagrożeniem dla książki drukowanej i opisuje działalność Czytelni i Wypożyczalni Książki Mówionej w Książnicy Pomorskiej.

Kontkiewicz A. : Środki finansowe na pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. // „Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji” 2011 nr 1 s. 22-25. 

Artykuł dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich uczniów. W nowych uregulowaniach nacisk położony jest na rolę szkoły i nauczycieli w zapewnieniu uczniom wsparcia i zindywidualizowanej pomocy, zarówno w pokonywaniu trudności, jak i w rozwijaniu uzdolnień. Jak pozyskać fundusze unijne, które pomogą skutecznie organizować pomoc dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – wskazówki w artykule.

Rzępała T. : Google – miłość bywa ślepa. // „Poradnik Bibliotekarza” 2011 nr 1 s. 8-10. 

Autor porusza problem pozyskiwania informacji i jej jakości poprzez wyszukiwarkę Google (obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych) oraz uzyskiwanej w bibliotece, wskazując na wady i zalety. Pomimo kłopotliwej sytuacji bibliotek pocieszające jest to, że jako jedne z najstarszych w świecie instytucji, mają zdolność przetrwania mimo wielu niesprzyjających okoliczności. Autor tekstu apeluje do czytelników i bibliotekarzy oraz innych mądrych ludzi, którzy kochają Google, Explorera, Operę, …  żeby kochali też tradycyjne książki.

Zasacka Z. : Czytelnictwo młodzieży. // „Bibliotekarz” 2011 nr 1. s. 13-20.  

Jak wygląda stan czytelnictwa młodzieży w czasach kiedy obserwuje się proces przejmowania budżetu czasu (zwłaszcza młodych ludzi) przez odbiór i wykorzystanie nowych środków komunikowania, przechowywania i przekazywania informacji. Pojawia się kwestia czym lektura książki drukowanej różni się od czytania online, czym jest owo czytanie i jak je badać. Autorka na podstawie polskich i międzynarodowych badań czytelnictwa wysuwa kilka istotnych wniosków.

Ziarkowski D. : Bibliotekarz – zawód dla wybranych? // „Bibliotekarz” 2011 nr 1 s. 8-13. 

W artykule m. in. o osobliwościach zawodu bibliotekarza, typach bibliotekarzy według autora artykułu (bibliotekarz ostentacyjny, bibliotekarz-myszka, bibliotekarz-chimera…), jak również ranking cech osobowości dobrego bibliotekarza, o zyskach dla pracujących w tym zawodzie, cechy charakterystyczne dla zawodu bibliotekarza i wymagania stawiane bibliotekarzom.Jaka jest odpowiedź – czy bibliotekarz to zawód dla wybranych?.... Artykuł będzie interesującą lekturą dla wszystkich bibliotekarzy.

 

arrow4.gif (5188 bytes)powrót do strony głównej

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony