Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej.


 

 

REGULAMIN

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi

 

§ 1

Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać mieszkańcy województwa łódzkiego, w szczególności:

1) nauczyciele i inni pracownicy placówek oświatowych,

2) nauczyciele akademiccy uczelni województwa łódzkiego,

3) słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli województwa łódzkiego,

4) studenci i słuchacze uczelni województwa łódzkiego (na podstawie umowy z PBW),

5) maturzyści szkół województwa łódzkiego.

 

§ 2

Wyszczególnione w § 1 osoby, po zarejestrowaniu się jako użytkownicy Biblioteki i otrzymaniu karty bibliotecznej, mogą korzystać ze wszystkich usług wydziałów udostępniania zbiorów Biblioteki.

 

§  3

1.   Pozostałe, nie wyszczególnione w § 1 osoby, zainteresowane zbiorami mogą korzystać z nich tylko na miejscu, w  Czytelni  Biblioteki, za okazaniem odpowiedniego dokumentu.

2.   W szczególnych przypadkach osoby te mogą zarejestrować się jako użytkownicy i otrzymać kartę biblioteczną tylko po uzyskaniu zgody kierownika Wypożyczalni.

 

§  4

Rejestracja użytkowników odbywa się w Wypożyczalni. Przy rejestracji należy okazać:

1) nauczyciele, nauczyciele akademiccy, inni pracownicy oświaty - dowód osobisty, ważną legitymację służbową (lub inny dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie w oświacie),

2) studenci - dowód osobisty, ważną legitymację lub indeks z aktualnym wpisem,

3) maturzyści – dowód osobisty, ważną legitymację szkolną,

4) inni – dowód osobisty,

    oraz potwierdzić własnym podpisem zobowiązanie do ścisłego przestrzegania regulaminu Biblioteki.

 

§  5

(Uchylony).

 

§  6

1.   Przy rejestracji użytkownik otrzymuje kod dostępu do własnego konta umożliwiający zalogowanie się na stronie PBW i samodzielną obsługę konta (prolongata, zamawianie, rezerwacja książek).

2.   Po zarejestrowaniu się użytkownik otrzymuje kartę biblioteczną ważną na okres 12 miesięcy, która stanowi podstawę do  korzystania z usług Biblioteki, a w szczególności do wypożyczania książek i materiałów audiowizualnych.

 

§  7

Użytkownik zobowiązany jest zgłosić każdorazowo zmianę nazwiska, miejsca zamieszkania i pracy (uczelni, szkoły).

 

§  8

Zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni, w przeciwnym wypadku właściciel ponosi konsekwencje wynikające z ewentualnego używania tej karty przez inną osobę, a przede wszystkim odpowiedzialność za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych książek i materiałów audiowizualnych. Użytkownik otrzymuje nową kartę po wniesieniu stosownej opłaty.

 

§  9

Użytkownik wypożycza książki i materiały audiowizualne osobiście, przedstawiając aktualną kartę biblioteczną.

 

§  10

Użytkownik posiadający aktualną kartę biblioteczną może:

1.   wypożyczyć jednorazowo 8 jednostek bibliotecznych na okres 30 dni, w tym do 4 egz. multimediów na okres tygodnia;

2.   wypożyczyć jednorazowo 12 jednostek bibliotecznych na okres 30 dni, w tym do 4 egz. multimediów na okres tygodnia – studenci studiujący na dwóch kierunkach oraz piszący prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie;

 

§  11

Użytkownik odpowiada osobiście za wypożyczone materiały biblioteczne.

  

§  12

Wypożyczenia są rejestrowane na komputerowym koncie użytkownika. Zapis komputerowy stanowi podstawę wszelkich roszczeń wobec użytkownika.

 

§  13

Najpóźniej w ostatnim dniu regulaminowego terminu zwrotu materiałów bibliotecznych należy je zwrócić lub prolongować termin, zgłaszając się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu (osobiście po zalogowaniu się na  własne konto, poczta elektroniczna, komunikatory internetowe Gadu-Gadu, Tlen). Prolongaty nie dokonuje się na pozycje zamówione przez innego użytkownika.

§  14

1.   Zamówienia na wypożyczone materiały biblioteczne dokonuje osobiście, po zalogowaniu na swoje konto, poprzez pocztę elektroniczną, komunikatory Gadu-Gadu, Tlen lub telefonicznie. Po zwróceniu zamówionej pozycji Biblioteka zawiadamia oczekującego użytkownika na podany adres e-mail.

2.   Osoby nie posiadające konta e-mailowego nie będą powiadamiane o zamówionych książkach.

3.   Zamówienie jest ważne przez 30 dni (chyba, że użytkownik zamawiający po zalogowaniu na konto zdecyduje inaczej).

4.   Można zamówić maksymalnie liczbę książek przewidzianych limitem konta. Przy zamówieniu telefonicznym można zamówić maksymalnie 3 vol.

 

§  15

1.   Użytkownik może zarezerwować książkę znajdującą się w zbiorach Biblioteki, osobiście, po zalogowaniu na swoje konto, poprzez pocztę elektroniczną, komunikatory Gadu-Gadu, Tlen lub telefonicznie.

2.   Rezerwacja jest ważna przez tydzień.

3.   Można zarezerwować maksymalnie liczbę książek przewidzianych limitem konta. Przy zamówieniu telefonicznym można zarezerwować maksymalnie 3 vol.

 

§  16

W wyjątkowych przypadkach Biblioteka może żądać zwrotu materiałów bibliotecznych przed upływem terminu zwrotu.

 

§  17

1.   W przypadku przetrzymywania materiałów bibliotecznych poza wyznaczony termin, określony w § 10, Biblioteka naliczy opłaty karne za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu. Wysokość opłaty karnej za 1 vol. lub jednostkę inwentarzową ustala w każdym roku dyrektor Biblioteki i ogłasza w formie decyzji na tablicy ogłoszeń.

2.   Biblioteka zawiadamia użytkownika o przetrzymywaniu materiałów bibliotecznych wysyłając upomnienia    poprzez Internet bądź pisemnie.

3.   Biblioteka ma prawo dochodzenia zwrotu materiałów bibliotecznych na drodze postępowania sądowego, którego kosztami obciąża użytkownika.

 

§  18

Użytkownik zamieszkały poza terenem Łodzi może wypożyczyć materiały biblioteczne korespondencyjnie. Wszystkie opłaty pocztowe pokrywa użytkownik.

 

§  19

Na prośbę użytkownika sprowadza się pozycje, których biblioteka nie posiada, z innych bibliotek spoza terenu Łodzi. Pozycje te są udostępniane tylko na miejscu w Czytelni. Koszty wypożyczenia międzybibliotecznego pokrywa użytkownik.

 

§  20

W razie zagubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest zwrócić Bibliotece pozycję taką samą pod względem wydawniczym. W przypadku niemożności odkupienia materiałów bibliotecznych Komisja Doboru i Selekcji Księgozbioru dokonuje wyceny zagubionej lub zniszczonej pozycji. Ustaloną sumę powiększa się o ewentualne koszty oprawy. użytkownik zobowiązany jest wpłacić ustaloną kwotę na konto dochodów własnych Biblioteki. W wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu z Wydziałem Gromadzenia Zbiorów użytkownik może odkupić inną pozycję lub przekazać pozycję z własnych zbiorów.

§  21

Wycena wartości zagubionych lub zniszczonych materiałów bibliotecznych uwzględnia:

1) bieżącą wartość pozycji,

2) aktualność merytoryczną,

3) dostępność na rynku wydawniczym,

4) zapotrzebowanie ze strony użytkowników,

5) poniesione przez Bibliotekę koszty związane z zakupem, opracowaniem i udostępnieniem pozycji.

  

§  22

Procedura rekompensowania strat poniesionych przez Bibliotekę na skutek zagubienia materiałów bibliotecznych nie może trwać dłużej niż 1 miesiąc od daty wystawienia upomnienia poprzedzającego skierowanie sprawy na drogę sądową.

 

§  23

Materiały biblioteczne mające w katalogu oznaczenia literowe przy sygnaturze są udostępniane tylko na miejscu w Czytelni lub Wydziale Informacji.

 

§  24.

1.   PBW w Łodzi pracuje w godzinach:

§ od poniedziałku do piątku od godz.8.00 do 20.00;

§ w soboty od godz.8.00 do 15.00.

2.   PBW w Łodzi jest otwarta dla czytelników w następujących godzinach:

§ w poniedziałek od godz.14.30 do 19.30;

§ od wtorku do piątku od godz.8.30 do 19.30;

§ w soboty od godz.8.00 do 14.00.

3.   W okresie ferii letnich Biblioteka pracuje w skróconym wymiarze:

1)  w poniedziałki i czwartki od godz. 12.00 do godz. 20.00, udostępnianie dla czytelników od godz. 13.30 do godz. 19.30,

2)  we wtorki, środy i piątki od godz. 7.30 do godz. 15.30, udostępnianie dla czytelników od godz. 8.30 do godz. 14.30.

 

§  25

Szczegółowe zasady działania oraz godziny pracy wydziałów i filii określają regulaminy wewnętrzne.