Pomoc zdrowotna przyznawana jest dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego

 

 

REGULAMIN

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi

 

§ 1

1.        Biblioteka służy w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych sprawami edukacji, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych.

2.        Biblioteka obejmuje swoim działaniem teren województwa łódzkiego.

3.        Usługi biblioteczna są bezpłatne z wyjątkiem opłat pobieranych za zagubienie
i niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

 

§  2

Ze zbiorów i usług Biblioteki mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby,
w szczególności:

a)    nauczyciele i inni pracownicy placówek oświatowych,

b)    nauczyciele akademiccy,

c)    studenci uczelni wyższych,

d)    słuchacze szkół policealnych,

e)    maturzyści.

 

§ 3

Rejestracja użytkowników odbywa się w Wypożyczalni. Przy rejestracji należy okazać dowód osobisty oraz wypełnić i potwierdzić własnym podpisem zobowiązanie do przestrzegania regulaminu Biblioteki.

 

§  4

1.    Po zarejestrowaniu się użytkownik otrzymuje kartę biblioteczną ważną na okres 12 miesięcy, która stanowi podstawę do  korzystania z usług Biblioteki, a w szczególności do wypożyczania książek i materiałów audiowizualnych.

2.    Przy rejestracji użytkownik otrzymuje kod dostępu do własnego konta umożliwiający zalogowanie się na stronie www Biblioteki i samodzielną obsługę konta (prolongata, zamawianie, rezerwacja zbiorów).

 

§  5

1.    Po zarejestrowaniu się i otrzymaniu karty bibliotecznej użytkownicy Biblioteki mogą korzystać ze zbiorów i usług świadczonych przez Bibliotekę.

2.    Osoby nie zarejestrowane jako użytkownicy Biblioteki mogą korzystać z jej zbiorów na miejscu w Czytelni.

 

§  6

Użytkownik zobowiązany jest zgłosić każdorazowo zmianę nazwiska, miejsca zamieszkania
i dowodu osobistego.

 

§  7

Zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni, w przeciwnym wypadku właściciel ponosi konsekwencje wynikające z ewentualnego używania tej karty przez inną osobę i odpowiedzialność za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych zbiorów.

 

§  8

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...):

1.    Biblioteka jest administratorem danych osobowych użytkowników. Dane te podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2.    Dane użytkowników są przetwarzane i przechowywane w celach związanych z działalnością statutową Biblioteki i mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym w celu prawidłowej realizacji usług wyszczególnionych w Regulaminie.

3.    Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania, a także do ich usunięcia w przypadku zaprzestania korzystanie z usług Biblioteki, pod warunkiem nie posiadania zobowiązań wobec Biblioteki.

4.    Dane użytkowników są przechowywane przez okres 5 lat od ostatniej aktywności.

5.    Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa ich podania wiąże się jednak z brakiem możliwości rejestracji jako użytkownik Biblioteki.

 

§  9

Użytkownik posiadający aktualną kartę biblioteczną może:

1.    wypożyczyć jednorazowo 10 jednostek bibliotecznych na okres 30 dni, w tym do 4 egz. multimediów na okres tygodnia;

2.    wypożyczyć jednorazowo 15 jednostek bibliotecznych na okres 30 dni, w tym do 4 egz. multimediów na okres tygodnia – studenci studiujący na dwóch kierunkach oraz piszący prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie;

 

§  10

1.        Użytkownik wypożycza książki i materiały audiowizualne osobiście, przedstawiając aktualną kartę biblioteczną.

2.        Użytkownik odpowiada osobiście za wypożyczone materiały biblioteczne.

 

 

§  11

Wypożyczenia są rejestrowane na komputerowym koncie użytkownika. Zapis komputerowy stanowi podstawę wszelkich roszczeń wobec użytkownika.

 

 §  12

1.    Najpóźniej w ostatnim dniu regulaminowego terminu zwrotu materiałów bibliotecznych należy je zwrócić lub prolongować termin ich wypożyczenia.

2.  Prolongaty można dokonać w godzinach pracy biblioteki: osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej albo samodzielnie przez całą dobę, poprzez zalogowanie się na własne konto na stronie www Biblioteki.

3.    Prolongaty nie dokonuje się na pozycje zamówione przez innego użytkownika.

 

§  13

1. Zamówienia na wypożyczone materiały biblioteczne dokonuje osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej albo samodzielnie poprzez zalogowanie się na własne konto na stronie www Biblioteki.

2.    Po zwróceniu zamówionej pozycji Biblioteka zawiadamia oczekującego użytkownika na podany adres e-mail. 

3.    Osoby nie posiadające konta e-mailowego nie będą powiadamiane o zamówionych książkach.

4.    Zamówienie jest ważne przez 30 dni (chyba, że użytkownik zamawiający po zalogowaniu na konto zdecyduje inaczej).

5.    Można zamówić maksymalnie liczbę książek przewidzianych limitem konta. Przy zamówieniu telefonicznym można zamówić maksymalnie 3 vol.

 

 §  14

1.    Użytkownik może zarezerwować książkę znajdującą się w zbiorach Biblioteki, osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej albo samodzielnie poprzez zalogowanie się na własne konto na stronie www Biblioteki.

2.    Rezerwacja jest ważna przez tydzień.

3.    Można zarezerwować maksymalnie liczbę książek przewidzianych limitem konta. Przy zamówieniu telefonicznym można zarezerwować maksymalnie 3 vol.

 

§  15

W wyjątkowych przypadkach Biblioteka może żądać zwrotu materiałów bibliotecznych przed upływem terminu zwrotu.

 

 

§  16

1.        W przypadku przetrzymywania materiałów bibliotecznych poza wyznaczony termin, określony w § 9, Biblioteka nalicza opłaty karne za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu. Wysokość opłaty karnej za 1 vol. lub jednostkę inwentarzową ustala dyrektor Biblioteki i ogłasza w formie decyzji.

2.        Biblioteka zawiadamia użytkownika o przetrzymywaniu materiałów bibliotecznych wysyłając upomnienia poprzez Internet bądź pisemnie.

3.        Biblioteka ma prawo dochodzenia zwrotu materiałów bibliotecznych na drodze prawnej, której kosztami obciąża użytkownika.

4.        Zobowiązania materialne użytkownika wobec Biblioteki powodują zablokowanie jego konta.

 

§  17

Użytkownik zamieszkały poza terenem Łodzi może wypożyczyć materiały biblioteczne za pośrednictwem biblioteki w miejscu swojego zamieszkania drogą wypożyczenia międzybibliotecznego.

 

§  18

Na prośbę użytkownika sprowadza się materiały biblioteczne, których biblioteka nie posiada, z innych bibliotek spoza terenu Łodzi. Materiały te są udostępniane tylko na miejscu
w Czytelni.

 

§  19

1.        W razie zagubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest zwrócić Bibliotece pozycję taką samą pod względem wydawniczym.

2.        W przypadku niemożności odkupienia materiałów bibliotecznych Komisja Doboru
i Selekcji Księgozbioru dokonuje wyceny zagubionej lub zniszczonej pozycji. Ustaloną sumę powiększa się o ewentualne koszty oprawy.

3.        Użytkownik zobowiązany jest wpłacić ustaloną kwotę na konto Biblioteki.

4.        W wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu z Wydziałem Gromadzenia
i Opracowania Zbiorów, użytkownik może odkupić inną pozycję lub przekazać pozycję
z własnych zbiorów.

 

§  20

Wycena wartości zagubionych lub zniszczonych materiałów bibliotecznych uwzględnia:

1)    bieżącą wartość pozycji,

2)    aktualność merytoryczną,

3)    dostępność na rynku wydawniczym,

4)    zapotrzebowanie ze strony użytkowników,

5)    poniesione przez Bibliotekę koszty związane z zakupem, opracowaniem
i udostępnieniem pozycji.

  

§  21

Procedura rekompensowania strat poniesionych przez Bibliotekę na skutek zagubienia materiałów bibliotecznych nie może trwać dłużej niż 1 miesiąc od daty wystawienia upomnienia poprzedzającego skierowanie sprawy na drogę sądową.

 

§  22

Materiały biblioteczne mające w katalogu oznaczenia literowe przy sygnaturze są udostępniane tylko na miejscu w Czytelni lub innym wydziale Biblioteki.

 

§  23

1.   PBW w Łodzi pracuje w godzinach:

·         od poniedziałku do piątku od godz.8.00 do 20.00;

·         w soboty od godz.8.00 do 15.00.

2.   PBW w Łodzi jest otwarta dla czytelników w następujących godzinach:

·         w poniedziałek od godz.14.30 do 19.30;

·         od wtorku do piątku od godz.8.30 do 19.30;

·         w soboty od godz.8.00 do 14.00.

3.   W okresie ferii letnich Biblioteka pracuje w skróconym wymiarze:

·         w poniedziałki i czwartki od godz. 12.00 do godz. 20.00, udostępnianie dla czytelników od godz. 13.30 do godz. 19.30,

·         we wtorki, środy i piątki od godz. 7.30 do godz. 15.30, udostępnianie dla czytelników od godz. 8.30 do godz. 14.30.

 

§  24

Szczegółowe zasady działania oraz godziny pracy wydziałów i filii określają regulaminy wewnętrzne.