Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

AKTYWIZACJA I AKTYWNOŚĆ LUDZI STARSZYCH :
bibliografia w wyborze

KSIĄŻKI

1. Aktywność fizyczna w promocji zdrowego starzenia / Danuta Szałtynis, Tomasz Kochańczyk - Warszawa: TKKF.ZG, 1997.
2. Aktywność ludzi starszych na przykładzie polskich i francuskich stowarzyszeń społecznych / red. Małgorzata Dzięgielewska. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000.
3. Aktywność ruchowa osób starszych / red. Andrzej Jopkiewicz. - Kielce : Radom: WSP : współpr. Instytut Technologii Eksploatacji, 1996.
4. CZERNIAWSKA OLGA
Rola osób starszych w animacji społeczno-kulturowej / Olga Czerniawska // W: Animacja kulturalna i społeczno-wychowawcza w środowiskach lokalnych. - Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 2003. s.137-145
5. GAJEWSKI ZDZISŁAW
Informator o działalności Sekcji Nieprofesjonalnej Twórczości Literackiej Seniorów w Łodzi / Zdzisław Gajewski. - Łódź : Tow. Przyjaciół Pamiętnikarstwa, 1994.
6. HALICKI JERZY
Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej : studium historyczno-porównawcze / Jerzy Halicki. - Białystok: "Trans Humana", 2000.
7. KOŁOMYJSKA GRAŻYNA
Formy rekreacji ruchowej dla osób starszych / Grażyna Kołomyjska. - Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego, 1992.
8. KONIECZNA-WOŹNIAK RENATA
Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce : profilaktyczne aspekty edukacji seniorów / Renata Konieczna-Woźniak. - Poznań: "Eruditus", 2001.
9. KUŃSKI HENRYK
Ruch i zdrowie / Henryk Kuński. - Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987.
10. MAŁECKA BARBARA ZUZANNA
Dziadkowie jako mentorzy w edukacji kulturalnej wnuków / Barbara Zuzanna Małecka // W: Edukacja kulturalna w społeczeństwie obywatelskim. - Gdańsk: GTN : Wydaw. Gdańskie, 1997. s.329-334
11. MOYNE-LARPIN YOLANDE, KORKUĆ ZDZISŁAW
Muzyka jako sposób oddziaływania na osoby w podeszłym wieku / Yolande Moyne-Larpin, Zdzisław Korkuć // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Nr 7 (12) 2000 Gerontologia. - Łódź: Wydaw. WSHE, 2000. s.101-110
12. ROSŁAWSKI ADAM
Ruch przedłuża młodość : korzyści z aktywnego trybu życia w starszym wieku / Adam Rosławski. - Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2001.
13. Trzeci wiek bez starości : Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach w latach 1985-2000 / red. Andrzej Jopkiewicz. - Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2000.

ARTYKUŁY

1. Aktywność edukacyjna w "trzecim wieku" w kontekście rozważań nad starością / Beata Bugajska // Zeszyty Naukowe, Prace Instytutu Pedagogiki / Uniwersytet Szczeciński Nr 2 (1998) s.103-115
2. Aktywność jako warunek wartościowego życia w wieku podeszłym / Barbara Zuzanna Małecka. // Edukacja Dorosłych (Tor.) 1995 nr 1 s. 41-47
3. Aktywność kulturalna i społeczna pensjonariuszy domu "Złota Jesień" w Opolu : (komunikat z badań) / Joanna Janik. // Edukacja Dorosłych 2000 nr 4 s. 31-36
4. Aktywność ruchowa w życiu osób starzejących się: badania z perspektywy kompetencji kulturowej / Henryk Olszewski // Przegląd Psychologiczny 1999 nr 4 s. 175-185
5. Aktywność w starszym wieku / Zofia Zorska // Grupa i Zabawa 1997 nr 4 s.10-15
6. Charakterystyka ludzi w średnim wieku i starszym wieku uprawiających biegi długodystansowe / Grzegorz Sadowski // Kultura Fizyczna 1996 nr 11/12 s. 23-24
7. Czas wolny i wypoczynek ludzi starszych w dobie polskich przemian systemowych / Elżbieta Trafiałek // Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne T. 12 (1999) s. 205-217
8. Czy sprawny może znaczyć długowieczny? / Halina Demianiuk // Kultura Fizyczna 1996 nr 7/8 s. 22-24 (Sprawność ruchowa ludzi starszych)
9. Dodawanie życia do lat / Katarzyna Korczak // Rocznik Sopocki (1996) s. 295-297(Muzykoterapia pacjentów Poradni Geriatrycznej w Sopocie)
10. Edukacja jako czynnik poprawy jakości życia ludzi starszych / Magdalena Pakuła // Edukacja Dorosłych (Tor.) 1996 nr 3 s.123-126
11. Edukacja w życiu ludzi starych - komunikat z badań / Agata Chabior // Edukacja 1997 nr 4 s. 99-106
12. Inwestowanie w starość / Ryszard Turkiewicz // Notes Wydawniczy 2001 nr 2 s. 32-33 (Rola bibliotek w upowszechnianiu czytelnictwa wśród ludzi starych)
13. Kinezyterapia a wydolność fizyczna osób starszych / Bohdan Trzeciak, Maciej Zawadzki // Kultura Fizyczna 1997 nr 7/8 s. 21-23
14. Malowanie nadziei / Paweł Tomczyk // Rzeczpospolita. 1997 nr 290 s. 5 (Twórczość ludzi starszych)
15. Możliwości zastosowania biblioterapii względem osób starszych / Ewa Tomasik // Roczniki Pedagogiki Specjalnej T. 8 (1997) s. 286-296
16. Niesystematyczne formy edukacji seniorów w świetle badań / Agata Chabior // Acta Scientifica Academiae. Ostroviensis. Z. 5 (1999) s. 267-281
17. O wyzwalaniu aktywności wśród mieszkańców domu pomocy społecznej - uwzględniając terapię zajęciową / Teresa Wawro // Praca Socjalna 1993 nr4 s.11-15
18. Osoby starsze jako uczestnicy pieszych pielgrzymek w Polsce / Olga Czerniawska // Roczniki Nauk Społecznych 1996 z. 2 s. 265-273
19. Oświata dorosłych a aktywność ludzi starszych / Elżbieta Trafiałek // Edukacja Dorosłych 2000 nr 2 s. 43-49
20. Potrzeby edukacyjne osób starszych w wymiarze życia egzystencjalno-religijnego (na przykładzie badań diagnostycznych) / Elżbieta Dubas // Acta Universitatis Lodziensis Folia Paedagogica et Psychologica 1993 z. 30 s.149-172
21. Samokształcenie ludzi starszych : (w świetle badań seniorów z rodzin kieleckich) / Agata Chabior // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Pedagogiczne Z. 27 (1999) s. 213-229
22. Społeczno-kulturowe uwarunkowania aktywności osób w starszym wieku / Zdzisław Wołk // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1999 z. 1 s. 67-80
23. Sprawność fizyczna i zdrowie osób starszych / Halina Szwarc // Kultura Fizyczna 1996 nr 9/10 s. 7-10
24. Starość a edukacja permanentna / Elżbieta Trafiałek // Kieleckie Studia Pedagogiczne 1995 T. 10 s.135-144
25. Ten się tylko starzeje, kto ma na to czas i ochotę. (Pchnięciem prostym ) / Zbigniew Czajkowski // Sport Wyczynowy 1999 nr 3/4 s. 120-123 (Aktywność ruchowa w wieku starszym)
26. Uwarunkowania aktywności ruchowej słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku [fragm. ] / Maria Nowak // Edukacja Dorosłych 1999 nr 4 s. 71-78
27. Uwarunkowania wychowania do czasu wolnego w rodzinie i w środowisku lokalnym ludzi III wieku / Anna Zawadzka // Edukacja Dorosłych (Tor.) 1995 nr 2 s.39-51
28. Uwarunkowania wychowania do czasu wolnego w rodzinie i w środowisku lokalnym ludzi III wieku / Anna Zawadzka // Rocznik Andragogiczny 1995/1996 s.180-190
29. Wpływ starzenia się organizmu na cechy i czynność jednostek ruchowych / Jan Celichowski // Roczniki Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Z. 47/48 .-(1998/1999) s. 153-164
30. Wydolność i aktywność fizyczna osób w starszym wieku / Józef Drabik, Piotr Drabik // Wychowanie Fizyczne i Sport 1997 nr 3 s. 47-54
31. Wypoczynek fizyczny seniorów wspólnie zamieszkałych z rodziną / Anna Zawadzka // Kultura i Edukacja 2000 nr 1/2 s. 132-137
32. Zabawa w życiu ludzi starszych / Zofia Zorska // Kultura Fizyczna 1997 nr 5/6 s. 17-19
33. Zainteresowania rekreacyjne osób w starszym wieku, o różnym poziomie sprawności samoobsługowej / Grażyna Kołomyjska // Folia Turistica Nr 7 (1997) s. 45-51
34. Zdrowie i sprawność fizyczna osób starszych / Jerzy Rudzik // Medycyna Dydaktyka Wychowanie 1998 nr 3/4 s. 162-166

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony