Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

INTEGRACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W EDUKACJI

KSIĄŻKI

1. BARŁÓG KRYSTYNA
Efekty procesu integracji dzieci pełnosprawnych oraz z mózgowym porażeniem dziecięcym w młodszym wieku szkolnym / Krystyna Barłóg. - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001
2. BĄBKA JAROSŁAW
Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych : założenia i rzeczywistość / Jarosław Bąbka. - Poznań: Wydaw. Fundacji "Humaniora", 2001
3. Brańka Zofia, Rozenbajgier Małgorzata
Empatia jako wyznacznik adekwatnego funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych w roli ucznia i ich nauczania w systemie integracyjnym / Zofia Brańka, Małgorzata Rozenbajgier // W: Podmioty opieki i wychowania. - Kraków: Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2002 s.71-81
4. BUBICZ JOANNA, KICHNER MONIKA
Montessoriański system wychowania wobec integracji dzieci niepełnosprawnych we Włoszech / Joanna Bubicz, Monika Kichner // W: Rozwój i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia. - Lublin : UMCS, 2005 s.181-192
5. CHODKOWSKA MARIA
Socjopedagogiczne problemy edukacji integracyjnej dzieci z obciążeniami biologicznymi i środowiskowymi / Maria Chodkowska. - Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2004
6. CHRZANOWSKA IWONA
Funkcjonowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole podstawowej / Iwona Chrzanowska. - Łódź: Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2003
7. DĄBROWSKA MARZENA
Rozwój psychospołeczny ucznia w klasie integracyjnej / Marzena Dąbrowska // W: Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty. - Kraków: "Universitas", 2005. s.61-77
8. DRYŻAŁOWSKA GRAŻYNA
Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyjna : model kształcenia integracyjnego / Grażyna Dryżałowska. - Warszawa: UW, 1997
9. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i szkole / red. Elżbieta M. Minczakiewicz. - Kraków: "Impuls", 2002
10. Dziecko niepełnosprawne w szkole ogólnodostępnej / oprac. Anna Frankowska. - Radom: ODN, 2000
11. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie / red. Władysława Pilecka. - Kielce: Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2005.
12. Edukacja i integracja osób niepełnosprawnych / red. Jan Fenczyn. - Kraków: PSON. ZG : "Ostoja", 1994
13. Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich / red. Janina Wyczesany. - Kraków: "Impuls", 2005
14. Idea integracji a wychowanie : ku pedagogice integralnej / red. Bogusława Jodłowska. - Kraków: "Impuls", 2004
15. Integracja dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu i szkole : (raport z badań) / red. Małgorzata Apolinarska. - Warszawa: Wydaw. Inst. Filozofii i Socjologii PAN [Polskiej Akademii Nauk] : Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny, 1994.
16. Integracja dzieci o specjalnych potrzebach : wybrane zagadnienia etyczne / red. Gavin Fairbairn. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 2000
17. Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych / red. Zdzisław Kazanowski. - Lublin: UMCS, 2003
18. Integracja społeczna : praktyczne próby wdrażania / red. Danuta Al.-Khamisy. - Warszawa: "Żak", 2002
19. Integracja w procesie kształcenia i wychowania fizycznego / red. Tadeusz Koszczyc. - Wrocław: Wydaw. AWF, 2002
20. Integracyjne kształcenie niewidomych i słabo widzących dzieci : (możliwości i ograniczenia) : materiały z konferencji, Konstancin 29-30 listopada 1993 r. / red. Grażyna Walczak. - Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1994.
21. Jak pomóc dziecku specjalnej troski w przedszkolu masowym / oprac. Maria Ochocka. - Konin: WOM, 1996
22. JANISZEWSKA-NIEŚCIORUK ZDZISŁAWA
Znaczenie samooceny w społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk. - Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2000
23. KASPRZEWSKA EWA
Dziecko z implantem w szkole masowej / Ewa Kasprzewska // W: Dziecko niepełnosprawne jego rodzina i edukacja. - Warszawa: "Żak", 1999. s.151-170
24. KIRCZUK ANNA, PROKOCKA JUSTYNA
Szanse rozwoju dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu integracyjnym na przykładzie Przedszkola nr 16 / Anna Kirczuk, Justyna Prokocka // W: Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole. - Lublin. : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej 2005 s.65-76
25. KLIM-KLIMASZEWSKA ANNA, ZACHARUK TAMARA
Wychowanie integracyjne w przedszkolu szansą na integrację społeczną w dorosłym życiu / Anna Klim-Klimaszewska, Tamara Zacharuk // W: Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole. - Lublin. : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej 2005 s.59-63
26. KOSAKOWSKI CZESŁAW
Dziecko niepełnosprawne w szkole masowej - możliwości i ograniczenia / Czesław Kosakowski // W: Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych. - Toruń: Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2000 s.59-67
27. KOSSEWSKA JOANNA
Interpsychiczne i intrapsychiczne uwarunkowania postaw nauczycieli wobec integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych / Joanna Kossewska // W: Osoba, edukacja, dialog. T. 2. - Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. s.92-100
28. KOWAL KATARZYNA
Postawy rodziców dzieci pełnosprawnych wobec osób z niepełnosprawnością / Katarzyna Kowal // W: Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych. - Lublin: Wydaw. UMCS, 2004 s.105-115
29. LACHOWICZ AGNIESZKA, SUL BEATA
Poziom i rodzaje zachowań agresywnych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie i ich pełnosprawnych rówieśników / Agnieszka Lachowicz, Beata Sul // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży. - Bydgoszcz: Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2003. s.245-254
30. MACIARZ ALEKSANDRA
Integracja edukacyjna w świetle doświadczeń i oczekiwań dzieci niepełnosprawnych / Aleksandra Maciarz // W: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie. - Kielce: Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2005. s.79-84
31. MACIARZ ALEKSANDRA
Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych / Aleksandra Maciarz - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987
32. MACIARZ ALEKSANDRA
Uczniowie niepełnosprawni w szkole powszechnej Aleksandra Maciarz. - Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1992
33. MACIARZ ALEKSANDRA
Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych / Aleksandra Maciarz. - Kraków: "Impuls", 1999
34. MAJEWSKI TADEUSZ
Poradnik metodyczny dla nauczycieli pracujących z dziećmi z uszkodzonym wzrokiem w systemie integracyjnym / Tadeusz Majewski. - Warszawa: MEN, 1997
35. MIHILEWICZ STANISŁAWA
Nauczanie zintegrowane dzieci o nieharmonijnym rozwoju /Stanisława Mihilewicz // W: Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej. T. I. - Kraków: Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2003. s.194-198
36. NOWICKA AGNIESZKA
Psychospołeczna integracja dzieci przewlekle chorych w szkole podstawowej / Agnieszka Nowicka. - Kraków: "Impuls", 2001
37. NOWICKA AGNIESZKA
Sytuacja szkolna dzieci dyslektycznych / Agnieszka Nowicka // W: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie. - Kielce: Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2005. s.131-139
38. OSIK-CHUDOWOLSKA DANUTA
Edukacja integracyjna w opinii rodziców dzieci niepełnosprawnych / Danuta Osik-Chudowolska // W: Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych. - Lublin: Wydaw. UMCS, 2004. s.117-124
39. OSIK-CHUDOWOLSKA MIROSŁAW
Opinie uczniów, rodziców, i nauczycieli na temat integracji edukacyjnej / Mirosław Osik-Chudowolska // W: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie. - Kielce: Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2005. s.93-102
40. PALAK ZOFIA
Uczniowie niewidomi i słabowidzący w szkołach ogólnodostępnych / Zofia Palak. - Lublin: UMCS, 2000
41. POPIELA MARIA
Sytuacja dzieci niepełnosprawnych w szkole masowej / Maria Popiela // W: Kompetencje wychowawcze nauczycieli : wybrane zagadnienia. - Poznań: Wydaw. AE, 2003. s.172-189
42. POPŁAWSKA JOANNA, SIERPIŃSKA BOŻENA
Zacznijmy razem : dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej : poradnik dla nauczycieli szkół integracyjnych / Joanna Popławska, Bożena Sierpińska. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2001
43. Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych : praca zbiorowa / red. Grażyna Tkaczyk. - Warszawa: MEN, 2001
44. Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany / red. Czesław Kosakowski. - Olsztyn: Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2004
45. RUDEK IWONA
Integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych w klasach młodszych / Iwona Rudek // W: Modernizowanie edukacji wczesnoszkolnej : wybrane próby. - Zielona Góra: Oficyna Wydaw. UZ, 2004. s.307-313
46. RUDEK IWONA
Kształtowanie tolerancji wobec niepełnosprawnych zadaniem dobrego nauczyciela / Iwona Rudek // W: Pytania o edukację. - Zielona Góra: Uniw. Zielonogórski, 2003. s.174-180
47. SEKUŁOWICZ MAŁGORZATA
Rola i zadania szkoły w realizacji idei integracji osób z niepełnosprawnością / Małgorzata Sekułowicz // W: Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy. - Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004. s.429-433
48. Student niepełnosprawny : szkice i rozprawy. Z. 1 / red. Tamara Zacharuk. - Siedlce: WSRP, 1997
49. Student niepełnosprawny : szkice i rozprawy. Z. 2 / red. Tamara Zacharuk. - Siedlce: Wydawnictwa Uczelniane AP, 2000
50. Student niepełnosprawny : szkice i rozprawy. Z. 3 / red. Tamara Zacharuk. - Siedlce: Wydawnictwa Uczelniane AP, 2000
51. SZCZYGIEŁ BEATA
Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym / Beata Szczygieł. - Kraków : "Impuls", 2001
52. SZCZYGIEŁ BEATA
Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym? : konstruowanie programu zajęć, organizowanie klasy integracyjnej, konspekty zajęć / Beata Szczygieł. Wyd. 2 . - Kraków: "Impuls", 2003
53. TCHÓRZEWSKA WIOLETTA
Integracyjna edukacja dzieci w młodszym wieku szkolnym. Teoretyczne założenia kształcenia integracyjnego / Wioletta Tchórzewska // W: Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole. - Lublin. : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej 2005 s.77-90
54. Terapia psychopedagogiczna dzieci niepełnosprawnych w szkole masowej. Cz.III - Psychopedagogiczne podstawy organizacji procesu nauczania - uczenia się dziecka przewlekle chorego. Cz.IV - Przepisy prawne / red. Janina Wyczesany. - Kraków: CDN, 1990
55. Terapia psychopedagogiczna dzieci niepełnosprawnych w szkole masowej. Cz. 1, Dziecko z wadami słuchu w zespole klasowym. Cz. 2, Pomoc pedagogiczna dziecku o obniżonej sprawności umysłowej / red. Janina Wyczesany. - Kraków: CDN. O, 1990
56. Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej / red. Aleksander Hulek. - Kraków: Wydaw. Nauk. WSP, 1992
57. Uczeń niewidomy i słabo widzący w ogólnodostępnej szkole średniej : poradnik dla nauczycieli : praca zbiorowa / red. Stanisław Jakubowski. - Warszawa: MENiS, 2005
58. Uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa / red. Magdalena Loska. - Warszawa: MENiS, 2005
59. Uczeń z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa / red. Tadeusz Kott. - Warszawa: MENiS, 2005
60. Uczeń z wadą słuchu chce zrozumieć świat : poradnik dla nauczycieli ogólnodostępnych szkół ponadpodstawowych / aut. Urszula Buryn [i in.]. - Warszawa: MENiS, 2005
61. Uczymy się żyć razem : niepełnosprawne dzieci w przedszkolu : praca zbiorowa / red. Gisela Hundertmarck. - Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1993
62. Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / red. Zenon Gajdzica. - Katowice: Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2004
63. WIATR MARTA
Społeczna integracja ludzi z niepełnosprawnością - z perspektywy nauczyciela / Marta Wiatr // W: Nauczyciel i kształcenie nauczycieli : zmiany i wyzwania. Warszawa: "Żak", 2005. s.133-138
64. Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / red. Danuta Osik. - Lublin: UMCS, 2001
65. WYCZESANY JANINA
Integracja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie szkolnictwa Wielkiej Brytanii / Janina Wyczesany // W: Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich. - Kraków: "Impuls", 2005. s.47-60

ARTYKUŁY

1. "Kochajmy je takimi, jakie są" : [wypow.] : [przedszkola integracyjne] // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995 nr 6 s.362-364
2. "Niepełnosprawni są wśród nas" - spartakiada integracyjna / Marzena Polok-Latusek, Violetta Wlach // Lider. - 2005 nr 11 s.15-17
3. "Szkoła liderów - edukacja dla integracji" : program integracji osób niepełnosprawnych / Krzysztof Potocki // Kwartalnik Edukacyjny. - 2001 nr 2 s.74-80
4. Akceptacja społeczna dzieci niepełnosprawnych przez ich pełnosprawnych rówieśników w świetle wyników własnych badań / Ewa Zasępa / Roczniki Pedagogiki Specjalnej T. 11. - (2000) s.112-120
5. Blaski i cienie integracji dzieci z wadą słuchu / Kazimierz Kowańdy, Karol Penar // Problemy Rehabilitacji Społecznej. - 1998 nr 1 s.69-83
6. Czy szkoła jest gotowa do przyjęcia dzieci innych? / Katarzyna Maćkowiak // Edukacja 2003 nr 1 s.66-74
7. Czynniki optymalizujące integrację uczniów niepełnosprawnych w szkolnictwie masowym / Krystyna Błeszczyńska // Nowa Szkoła. - 1990 nr 9 s.489-494
8. Dominika / Jolanta Dmowska-Kielar, Bożena Staśkowiak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002 nr 7 s.423-424 (Dziecko niesłyszące w przedszkolu)
9. Duże sprawy małych dzieci w Kieleckim Przedszkolu Integracyjnym / Joanna Kuternoga, Joanna Pasińska, Anna Kudła [i in.] // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998 nr 6 s.440-444, 453-461
10. Dylematy edukacyjne rodziców dzieci niepełnosprawnych / Anna Fidelus Piotr // Studia Pedagogiczne T. 8. -(2001) s.27-31 (Przedszkola integracyjne)
11. Dzieci niepełnosprawne w klasach integracyjnych / Jolanta Lipińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000 nr 7 s.39-41
12. Dzieci niepełnosprawne w przedszkolu [integracyjnym] / Anna Florek // Wychowanie w Przedszkolu. - 1993 nr 9 s.561-566
13. Dzieci niepełnosprawne w szkole masowej / Cezary Zawistowski // Nowy Świat Ciszy. - 1998 nr 4 s.12-13
14. Dzieci z porażeniem mózgowym w szkole masowej / Renata Rożyńska // Nowa Szkoła. - 2002 nr 1 s.57-59
15. Dzieci z uszkodzonym słuchem w nauczaniu integracyjnym / Jolanta Barańska // Szkoła Specjalna. - 2003 nr 4 s.236-239
16. Dziecko epileptyczne w klasie szkolnej / Elżbieta Doniec // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002 nr 2 s.56-58
17. Dziecko niedosłyszące w mojej klasie / Ewa Kowalska // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004 nr 1 s.51-58
18. Dziecko niedosłyszące w szkole powszechnej / Irena Czepulonis // Nowa Szkoła. - 2004 nr 4 s.59-60
19. Dziecko niepełnosprawne w szkole masowej - możliwości i ograniczenia / Czesław Kosakowski // Wychowanie na co Dzień. - 1997 nr 7/8 s.3-6
20. Dziecko niepełnosprawne w szkole ogólnodostępnej / Andrzej Głowacki // Kaganek. - 1997 nr 4 s.9-13
21. Dziecko niepełnosprawne w szkole publicznej, czyli kogo nie boli.... / Bogusław Śliwerski // Grupa i Zabawa. - 2000 nr 3 s.2-11
22. Dziecko niepełnosprawne w środowisku przedszkolnym / Krystyna Kaźmierczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995 nr 4 s.216-218
23. Dziecko niesłyszące w szkole powszechnej / Janusz Pielaszkiewicz // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1996/97 z. 5 s.25-30
24. Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym w szkole / Maria Rowińska // Kwartalnik Edukacyjny. - 1998 nr 3 s.39-46
25. Dziecko z upośledzeniem umysłowym w przedszkolu i szkole integracyjnej. / Jadwiga Bogucka // Szkoła Specjalna. - 1993 nr3 s 116-123
26. Dziecko z wadą słuchu w szkole masowej - blaski i cienie integracji / Kazimierz Kowańdy, Karol Penar // Życie Szkoły. - 1998 nr 1 s.12-17
27. Dziecko z wadą słuchu w szkole masowej / Anna Czajkowska // Gazeta Szkolna. - 2005 nr 39 s.24
28. Dziecko z wadą słuchu w szkole masowej / Wiesława Rempel, Anna Kordzielewska // Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Pedagogicznego / Uniwersytet Szczeciński Nr 2. - (1998) s.53-75
29. Dziecko z wadą wzroku oraz z równoczesnym uszkodzeniem słuchu i wzroku w szkole masowej / Marzena Zaorska // Wychowanie na co Dzień . -1997 nr 7/8 s.7-9
30. Edukacja integracyjna : zestawienie bibliograficzne w wyborze. / Janina Madejska // Biblioteka w Szkole. - 2000 nr 1 s.10-11
31. Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych / Bąbka Jarosław // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003 nr 8 s.458-462
32. Edukacja integracyjna jako alternatywa specjalnego systemu kształcenia i wychowania dzieci niepełnosprawnych / Maria Ożóg-Radew // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne Nr 7. - (2003) s.7-24
33. Edukacja integracyjna szansą, ale dla kogo? : o organizacyjnych, społecznych, ekonomicznych i etycznych dylematach związanych z realizacją idei integracji. / Bąbka Jarosław // Forum Oświatowe. - 2001 t. 1 s.53-65
34. Edukacja specjalna i integracja w krajach Unii Europejskiej / Janina Wyczesany // Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis Nr 4. - (2003) s.155-162
35. Efektywność integracyjnych i segregacyjnych form kształcenia uczniów z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym / Dariusz Dziuba // Auxilium Sociale. - 2001 nr 2 s.81-89
36. Eksperymentalne przedszkole integracyjne / Ewa Czownicka, Ewa Dobrowolska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1991 nr 2 s.97-99
37. Ewelinka / Aleksandra Piasecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002 nr 10 s.609-610 (Dziecko niepełnosprawne w grupie)
38. Funkcje poradni w nauczaniu integracyjnym dzieci z wadą słuchu / Kazimierz Kowańdy // Szkoła Specjalna. - 1998 nr 3 s.157-162
39. Funkcje szkół specjalnych w prointegracyjnym systemie kształcenia - analiza doświadczeń zachodnioeuropejskich / Grzegorz Szumski // Roczniki Pedagogiki Specjalnej T. 11. - (2000) s.73-81
40. Funkcjonowanie integracyjnego kształcenia dzieci z wadą słuchu w opinii nauczycieli i dyrektorów szkół / Kazimierz Kowańdy, Karol Penar // Szkoła Specjalna. - 1996 nr 1 s.3-12
41. Funkcjonowanie klas integracyjnych. / Agnieszka Bochniarz, Katarzyna Lachewicz // Lubelski Rocznik Pedagogiczny T. 20. - (2000) s.95-102
42. Główne kierunki i formy integracyjnego systemu kształcenia. / Anna Zamkowska // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska. - 1999 nr 1 s.35-52
43. Gorsi - lepsi czy tacy sami? / Maria Raszewska // Grupa i Zabawa. - 2000 nr 3 s.19-(22 Syntetyczny przegląd metod "specjalnych")
44. Idea integracji a praktyka edukacyjna w kontekście zmian społeczno-gospodarczych ostatniej dekady. / Anna Gajdzica, Zenon Gajdzica // Auxilium Sociale. - 2000 nr 3/4 s.107-114
45. Idea integracji edukacyjnej dzieci niepełnosprawnych we współczesnej polskiej szkole podstawowej / Mirosław Rutkowski // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004 nr 1 s.7-16
46. Indywidualne odczucia potrzeby integracji : [dzieci niedowidzące] / Mirosław Kremer // Szkoła Specjalna. - 1994 nr 5 s.290-293
47. Integracja czy izolacja? / Jolanta Narewska, Elżbieta Woźniak // Życie Szkoły. - 2003 nr 6 s.367-369 (Kształcenie integracyjne dziecka autystycznego)
48. Integracja dzieci sprawnych i niepełnosprawnych / Anna Florek // Edukacja i Dialog. - 1999 nr 2 s.20-24
49. Integracja dziecka autystycznego z rówieśnikami / Jolanta Narewska, Elżbieta Woźniak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003 nr 4 s.43-44
50. Integracja dziecka upośledzonego umysłowo w rodzinie jako pierwszy etap integracji społecznej / Sławomira Sadowska // Kultura i Edukacja. - 1993 nr 4 s.103-108
51. Integracja edukacyjna a integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych / Grażyna Dryżałowska // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska w Suwałkach Nr 8. - (2003) s.54-59
52. Integracja edukacyjna w świetle oczekiwań i doświadczeń dzieci niepełnosprawnych / Aleksandra Maciarz // Szkoła Specjalna. - 2003 nr 4 s.196-201
53. Integracja inna niż wszystkie / Barbara Lorenc, Maria Rzempowska // Szkoła Specjalna. - 2001 nr 5 s.291-293 (Klasa integracyjna w Szkole Podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych im. L. Braille'a w Bydgoszczy)
54. Integracja niepełnosprawnych dzieci : propozycja dla małych miast i wsi / Anna Florek // Dyrektor Szkoły. - 1997 nr 7/8 s.59 (Refleksje z wizyty w Wielkiej Brytanii)
55. Integracja osób głębiej upośledzonych umysłowo / Marek Rolewicz // Kultura i Edukacja. - 1994 nr 1 s.121-126
56. Integracja osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 50 w Poznaniu / Małgorzata Posłuszna // Auxilium Sociale. - 1997 nr 2 s.157-162
57. Integracja po duńsku [Integracja dzieci kalekich w systemie szkół powszechnych w Danii] / Mirosława Baum // Edukacja i Dialog. - 1992 nr 37 s.47-49
58. Integracja po polsku.[System kształcenia dzieci niepełnosprawnych] / Lewartowski Mirosław // Głos Nauczycielski. - 1992 nr 38 s.6
59. Integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w przedszkolu, szkole i na uczelni w aspekcie ontologicznym i etycznym / Zbigniew Augustyn Baran // Roczniki Pedagogiki Specjalnej T. 7. - (1996) s.11-16
60. Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych w szkolnictwie powszechnym : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1978-1998 / Kinga Hechsman // Nowa Szkoła. - 1999 nr 3 s.55-56
61. Integracja społeczna inaczej / Krystyna Szoć // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001 nr 2 s.96-98 (Przedszkola specjalne)
62. Integracja szansą dla niepełnosprawnych dzieci. (Charakterystyka modelu duńskiego) / Mirosława Baum // Szkoła Specjalna. - 1992 nr 4 s.187-190
63. Integracja uczniów niepełnosprawnych we Francji / Genowefa Kuszek // Edukacja i Dialog. - 2002 nr 1 s.62-64
64. Integracja w grupie edukacyjnej / Błażej Smykowski // Edukacja i Dialog. - 2001 nr 6 s.57-59
65. Integracja w szkole i środowisku lokalnym / Ilona Ptak // Edukacja i Dialog. - 2004 nr 1 s.31-36
66. Integracja-utopia czy rzeczywistość. / Klasy złożone z dzieci niepełnosprawnych i zdrowych / Marianna Marek-Ruka // Roczniki Pedagogiki Specjalnej T.2. - 1991 s.38-44
67. Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach / Lesław Włodzimierz Szczerba // Nauka i Szkolnictwo Wyższe Nr 10. - (1997) s.112-115
68. Integracyjne zajęcia czytelnicze uczniów ze szkoły masowej i ośrodka specjalnego dla dzieci niesłyszących / Tersa Ciborska // Szkoła Specjalna. - 1997 nr 1 s.40-42
69. Ja - jako nauczyciel w klasie integracyjnej : (własne przemyślenia, obserwacje i uwagi) / Alicja Kuss-Kondrat // Szkoła Specjalna. - 2000 nr 1 s.26-28
70. Jaka integracja? [Dzieci niepełnosprawne] / Hanna Usielska-Ptaszek // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994 nr 6 s.371-372
71. Jeden dzień z życia... zapisany w pamiętniku : integracja dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi : scenariusz zajęć dla uczniów klas 0-3 / Marek Czarnecki // Wszystko dla Szkoły. - 2002 nr 5 s.5-6
72. Jest taka grupa.... / Elżbieta Szmaglińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001 nr 9 s.542-543 (Dzieci niepełnosprawne w Przedszkolu Miejskim nr 175 w Łodzi)
73. Kieleckie szkoły podstawowe wobec problemu integracji szkolnej uczniów niepełnosprawnych / Mirosław Rutkowski, Agnieszka Gubała // Kieleckie Studia Pedagogiczne T. 11. - (1996) s.215-226
74. Klasy specjalne jako wzmocnienie funkcji opiekuńczo -wychowawczej i terapeutycznej szkoły masowej / Piotr Paweł Barczyk // Prace Pedagogiczne [T.] 26. - (1995) s.102-112
75. Komunikować się inaczej / Ewa M. Otrębska // Dyrektor Szkoly. - 2001 nr 3 s.6-9 (Integracja dzieci niepełnosprawnych)
76. Koncerty "Cztery pory roku" sposobem na współpracę z rodzicami w przedszkolu integracyjnym / Krystyna. Burzyńska, Alicja Wieruszewska // Wychowanie na co Dzień. - 2002 nr 6 dod. s.VII-VIII
77. Konferencja popularnonaukowa "Klasy dla uczniów niesłyszących w szkołach masowych - problemy i wyzwania" : [materiały] // Kwartalnik Edukacyjny. - 2004 [nr] 1 s.3-37
78. Korzyść dla zdrowych i niepełnosprawnych / Genowefa Kuszek // Edukacja i Dialog. - 1998 nr 5 s.25-27
79. Krętymi ścieżkami integracji / Beata Igielska // Nowa Szkoła. - 2002 nr 1 s.16-19 (Uczenie tolerancji dla osób niepełnosprawnych)
80. Kształcenie dzieci niepełnosprawnych w edukacji wczesnoszkolnej / Krystyna Barłóg // Lubelski Rocznik Pedagogiczny T. 18. - (1997) s.117-124
81. Kształcenie dzieci niepełnosprawnych w systemie integracyjnym w Hiszpanii i w Polsce / Stefan Przybylski // Kultura i Edukacja. - 1994 nr 4 s.105-109
82. Kształcenie integracyjne czy specjalne? / Jolanta Siemieniuch // Przegląd Edukacyjny [Łódź]. - 2001 nr 1 s.8
83. Kształcenie integracyjne uczniów niepełnosprawnych / Jacek Kwapisz // Nowa Szkoła. 2002 nr 1 s.4-6
84. Kształcenie integracyjne uczniów niepełnosprawnych w świetle reformy oświaty / Urszula Morcinek // Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis Nr 4. - (2003) s.89-99
85. Kształcenie specjalne czy integralne / Karolina Socha // Wieści Zamkowe. - 1998 nr 2 s.30-34
86. Kształcenie specjalne i integracyjne / Urszula Grodzka //Języki Obce w Szkole. - 2001 nr 7 s.146-149 (Poradniki dla nauczycieli)
87. Logopeda o szkole integracyjnej i logoterapii dzieci z wadą słuchu / Zyta Niedźwiecka // Wychowanie na co Dzień. - 2001 nr 3 s.22-23
88. Miejsce osoby niepełnosprawnej w systemie edukacyjnym / Edyta Kopijkowska // Test. - 1996 nr 2 s.55-62
89. Miejsce ucznia z "klasy życia" w szkole ogólnodostępnej / Alina Grążawska-Czapulak // Wychowanie na co Dzień 1996 nr 9 s.29-30
90. Między autonomią a izonomią : uwarunkowania kształcenia integracyjnego pełnosprawnych i niepełnosprawnych / Bąbka Jarosław // Edukacja. - 1998 nr 4 s.23-28
91. Moda na integrację / Anna Wojciechwska // Głos Nauczycielski. - 1999 nr 42 s.10 (Kształcenie specjalne i integracyjne w Polsce)
92. Moje spostrzeżenia o pracy w klasach łączonych / Magdalena Bocheńska // Nowa Szkoła. - 1999 nr 4 s.35-39
93. Motywacja do nauki jako determinant powodzenia szkolnego uczniów z wadą słuchu w szkole masowej / Agnieszka Sakowicz-Boboryko // Szkoła Specjalna. - 1995 nr 4 s.218-224
94. Mowa a słuch : dziecko niesłyszące w szkole masowej / Anna Kołodyńska-Woźniak // Nowa Polszczyzna. - 1998 nr 2 s.54-55
95. Następstwa integracji szkolnej niepełnosprawnych dla pedagogiki specjalnej. / Grzegorz Szumski // Szkoła Specjalna. - 1998 nr 4 s.273-278
96. Nauczanie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.(Refleksje z wiedeńskiej konferencji na temat kształcenia integracyjnego) / Zofia Jaźwińska // Szkoła Specjalna. - 1993 nr 4 s.158-162
97. Nauczanie dzieci niepełnosprawnych w hiszpańskich szkołach integracyjnych / Grażyna Walczak // Kształcenie Nauczycieli 1993 [nr] 2 s.73-76
98. Nauczanie wspólnym nurtem / Krystyna Baranowicz // Edukacja i Dialog 1998 nr 5 s.6-10 (Integracja niepełnosprawnych w szkolnictwie masowym)
99. Nauczyciel i pedagog specjalny w klasie integracyjnej / Ewa Materka // Nowa Szkoła 2002 nr 1 s.19-22
100. Nauczyciel w klasie integracyjnej - zapis doświadczeń / Alicja Kuss-Kondrat // Wychowanie na co Dzień. - 2000 nr 4-5 s.39-40
101. Nauczyciele wobec integracji / Krystyna Prażmowska, Krystyna Skalik // Problemy Poradni Psychologicznej. - 1999 nr 2 s.78-82
102. Nie odrzucaj mnie / Lucyna Krysiak // Dziennik Łódzki. - 1995 nr 8 s.15
103. Nie taki diabeł straszny / Michał Żabicki // Dyrektor Szkoły. - 2001 nr 3 s.16-17 (Integracja w szkole masowej)
104. Niepełnosprawni - czy na pewno ich rozumiemy? / Marzena Pomianowska, Joanna Walczak // Poezja i Dziecko.- 2004, nr 2 s.101-104
105. Niepełnosprawni w nowoczesnej szkole / Krystyna Kondarewicz // Refleksje. - 1995 nr 5 (38) s.4-5
106. O integracji inaczej / Jadwiga August // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992 nr 6 s.375-376
107. O integracji inaczej. [Przedszkole integracyjne w Warszawie] / Ewa Kazimirska, Małgorzata Kozik // Wychowanie w Przedszkolu. - 1991 nr 3 s.170-172
108. O integracji raz jeszcze.[Przedszkole integracyjne w Warszawie] / Ewa Kazimirska, Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu. - 1993 nr 8 s.503-506
109. O integracji szkolnej dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem / Tadeusz Gałkowski // Biuletyn Audiofonologii. - 1992 nr 1 s.37-44
110. O statucie przedszkola integracyjnego / Oprac. Ewa Czownicka, Ewa Dobrowolska / Wychowanie. w Przedszkolu. - 1991 nr 9 s.442-445
111. O uczniach niepełnosprawnych. (Czy powinni chodzić do naszej szkoły? ; cz. 2) / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. - 1995 nr 5 s.26-31
112. O współpracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych / Krystyna Szoć, Maria Raszewska // Szkoła Specjalna. - 2001 nr 3 s.169-172 (Przedszkole specjalne)
113. Od izolacji do integracji / Roman Ficek // Szkoła Specjalna. - 1997 nr 3 s.163-167 (Kształcenie dzieci niepełnosprawnych w szkołach powszechnych)
114. Od segregacji do integracji - przedszkole z dietą bezglutenową / Danuta Al-Khamisy // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997 nr 1 s.14-16
115. Oddział dzieci niewidomych i słabo widzących / Aleksandra Szlendak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002 nr 9 s.550-552
116. Perspektywy integracyjnego kształcenia niepełnosprawnych w Polsce : analiza systemowo-porównawcza / Grzegorz Szumski // Ruch Pedagogiczny. - 2002 nr 3/4 s.12-24
117. Pomóż dziecku niepełnosprawnemu w klasie integracyjnej. / Marzena Sikorska // Wychowanie na co Dzień 2001 nr 9 s.20-21
118. Postawy matek dzieci niepełnosprawnych kształconych wspólnie z dziećmi pełnosprawnymi / Krystyna Baranowicz // Roczniki Pedagogiki Specjalnej T. 10. - (1999) s.93-104
119. Postawy nauczycieli wobec integracji szkolnej uczniów niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z wadą słuchu. / Małgorzata Zaborniak-Sobczak // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2004 nr 1 s.71-78
120. Postawy społeczne uczniów szkół podstawowych wobec niepełnosprawnych rówieśników / Elżbieta Minczakiewicz // Kultura i Edukacja.- 1993 nr3 s 99-106
121. Postawy społeczne wobec integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych i ich uwarunkowania / Joanna Kossewska // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Psychologiczne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Z. 7 (1999) s.55-65
122. Potrzeby dzieci niepełnosprawnych a zmiany w szkołach : (z doświadczeń szkół integracyjnych) / Jadwiga Bogucka, Dorota Żyro // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 2003 nr 1 s.98-106
123. Praca nad kształceniem literackim dzieci prelinwalnie ogłuchłych uczących się w szkołach powszechnych uwagi praktyka / Zdzisława Orłowska // Audiofonologia. - T. 21. - (2002) s.187-194
124. Praca rewalidacyjna z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym w pierwszym roku nauki w klasie integracyjnej (język polski) / Genowefa Kuszek // Szkoła Specjalna. - 1995 nr 5 s.290-296
125. Praca z dziećmi w klasach integracyjnych / Iwona Borawska // Edukacja i Dialog. - 1999 nr 2 s.17-19
126. Praca z uczniem niesłyszącym w szkole ogólnodostępnej / Marzena Klaczak // Nowa Szkoła. - 2003 nr 4 s.32-33
127. Problematyka mediów i materiałów medialnych w kontekście pedagogicznym / Stanisław Klimaszewski // Lubelski Rocznik Pedagogiczny T. 20. - (2000) s.43-48
128. Program przedszkola integracyjnego: (Przedszkole nr 21 w Lesznie) / Maria Molicka, Mirosława Mader [i in.] // Problemy Oświaty i Wychowania. 1993 nr 8/9 s.6-7
129. Przedszkole integracyjne - miejsce spotkań i wspólnego życia dzieci ze specjalnymi potrzebami i dzieci zdrowych / Małgorzata Stańczyk // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004 nr 1 s.81-84
130. Przesłanki i uwarunkowania niesegregacyjnego kształcenia osób niepełnosprawnych / Jan Pańczyk // Roczniki Pedagogiki Specjalnej T. 10. - (1999) s.75-82
131. Przez kształcenie integracyjne do integracji społecznej / Grzegorz Szumski // Ruch Pedagogiczny. - 2003 nr 5/6 s.24-39
132. Przygotowanie dziecka z wadą słuchu do nauki w szkole masowej / Jadwiga Smoleńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000 nr 6 s.47-48
133. Refleksje o studiowaniu osób z poważną niepełnosprawnością. Czesław Kosakowski // Roczniki Pedagogiki Specjalnej T. 7. - (1996), s. 109-117
134. Rola nauczyciela wspomagającego w przedszkolnym wychowaniu integracyjnym / Małgorzata Staciwa // Szkoła Specjalna. - 1999 nr 5 s.299-300
135. Rozumiem i mówię : dziecko niesłyszące w szkole masowej / Anna Kołodyńska-Woźniak // Nowa Polszczyzna. - 1998 nr 4 s.55
136. Rozwój twórczej osobowości dzieci niepełnosprawnych w warunkach nauczania integracyjnego / Aouil Bassam // Zeszyty Naukowe WSHE (Włocławek) T. 8. - (2000) s.127-135
137. Sceptycznie o integracji. Edukacja niepełnosprawnych / Helena Jakubowska // Głos Nauczycielski. - 1994 nr16 s.5
138. Słyszenie a rozumienie : dziecko niesłyszące w szkole masowej / Anna Kołodyńska-Woźniak // Nowa Polszczyzna. - 1998 nr 3 s.52
139. Socjologiczne ujęcie edukacji integracyjnej osób z niepełnosprawnościami (odchyleniami od normy w rozwoju somatopsychicznym) w świetle prac polskich pedagogów specjalnych / Maciej Sieradzki // Auxilium Sociale. - 2000 nr 2 dod. s.I-XXVIII
140. Specyfika pracy w przedszkolu integracyjnym / Elżbieta Krupińska // Wychowanie w Przedszkolu. -1991 nr 6 s.362-365
141. Społeczna integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : nauczanie i wychowanie integracyjne : (Bibliografia w wyborze za lata 1993-2003) / Anita Rudaś // Ruch Pedagogiczny. - 2003 nr 5/6 s.127-132
142. Spostrzeganie dzieci niepełnosprawnych przez nauczycieli i specjalistów realizujących założenia edukacji integracyjnej / Bąbka Jarosław / Szkoła Specjalna. - 2001 nr 4 s.203-207
143. Stosunki interpersonalne dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych w przedszkolnych grupach integracyjnych / Alicja Strzelecka // Szkolne Wieści . -2004 nr 3 s.23
144. Stosunki między dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi w klasach integracyjnych // Jolanta Lipińska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 2000 nr 1 s. 126-136
145. System wspierania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Anna Florek // Gazeta Szkolna. - 2005 nr 22 s.15, 18
146. Sytuacja dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną w szkole podstawowej / Ewa Dyduch // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Pedagogiczne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Z. 21 (1999) s.91-111
147. Szanse i zagrożenia edukacji integracyjnej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Psychologia. Z. 11. - (2003) s.29-40
148. Szanse integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku lokalnym poprzez harcerski program "Odkrywcy Nieznanego Świata" / Joanna Barańska // Auxilium Sociale. - 1998 nr 2 s.165-168
149. Szczegółowy plan pracy z języka polskiego opracowany dla dziecka niepełnosprawnego umysłowo w stopniu umiarkowanym, ucznia klasy III integracyjnej : (I półrocze) / Genowefa Kuszek // Życie Szkoły. - 1997 nr 3 s.176-187
150. Szkolnictwo integracyjne - zmierzch szkolnictwa specjalnego?./ Małgorzata Dońska-Olszko // Szkoła Specjalna. - 1999 nr 2 s.73-76
151. Szkoła dla wszystkich / Jadwiga Bogucka // Edukacja i Dialog. - 1998 nr 5 s.11-14 (Integracja niepełnosprawnych w szkolnictwie masowym)
152. Szkoła integracyjna, ale powszechna / Dorota Nowicka // Dyrektor Szkoły. - 2004 nr 1 s.43-45
153. Sztuka dziecka o obniżonej normie intelektualnej w klasie integracyjnej szkoły masowej / Aleksandra Chmielnicka-Plaskota // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J Paedagogia-Psychologia Vol. 12. - (1999) s.165-168
154. Tendencje i perspektywy kształcenia niepełnosprawnych w Polsce / Marianna Marek-Ruka // Roczniki Pedagogiki Specjalnej T. 7. - (1996) s.118-125 Kształcenie integracyjne
155. Teoria i praktyka integracyjnej edukacji studentów niepełnosprawnych / Jerzy Stochmiałek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001 [nr] 3 s.60-69
156. Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w szkole integracyjnej / Jadwiga Bogucka // Probl. Porad. Psychol. 2003 nr 2 s.15-21
157. Uczeń niepełnosprawny intelektualnie wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego - przyszłość integracji / Marcin Wlazło // Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis Nr 4. - (2003) s.141-151
158. Uczeń niepełnosprawny w szkole / Anna Żuber // Nowa Szkoła. - 2003 nr 4 s.17-21
159. Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej / Bogdan J. Krawczyk / Nowa Szkoła. - 2002 nr 1 s.9-11
160. Uczniowie niepełnosprawni w rodzinie i szkole masowej / Krystyna Błeszczyńska // Nowa Szkoła. - 1991 nr 10 s.594-597
161. Uczniowie z różnymi rodzajami niepełnosprawności w szkole ogólnodostępnej / Ewa Staśkowiak // Języki Obce w Szkole. - 2001 nr 7 s.33-37
162. Uczniowie z zaburzeniami w zachowaniu w klasach integracyjnych / Herbert Goetze // Szkoła Specjalna. - 1995 nr 5 s.259-266
163. Uwarunkowania integracji szkolnej uczniów upośledzonych umysłowo w szkołach powszechnych / Helena Łaś // Ruch Pedagogiczny. - 1992 z.5/6 s.95-107
164. Uwarunkowania procesu integracji dzieci niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami / Jadwiga Bogucka // Szkoła Specjalna. - 1990 nr 4 s.147-154
165. W kierunku integracji [szkół specjalnych] / Jadwiga Kwapisz, Jacek Kwapisz // Szkoła Specjalna. - 1992 nr 2/3 s.75-82
166. Wartości integracji dzieci zdrowych oraz niepełnosprawnych w warunkach edukacji masowej / Krystyna Barłóg // Kwartalnik Edukacyjny. - 1999 nr 3 s.47-57
167. Warunki funkcjonowania dziecka z głębokim ubytkiem słuchu w szkole masowej / Iwona Zaporowska-Stachowiak // Ruch Pedagogiczny. - 2003 nr 5/6 s.91-94
168. Warunki optymalnego funkcjonowania ucznia z dysfunkcją wzroku w klasie integracyjnej / Mirosława Błaziak, Aldona Kałkus // Szkoła Specjalna. - 2002 nr 5 s.290-295
169. Więcej przeciw / Witold Salański // Głos Nauczycielski. - 1999 nr 22 s.9 (Konferencja na temat "Kształcenie specjalne i integracyjne" w Bielsku-Białej)
170. Wiosenne spotkanie / Danuta Finke // Wychowanie w Przedszkolu - 2003 nr 3 s.175-176 (Zajęcia integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych)
171. Wokół pojęcia integracyjnego kształcenia dzieci niepełnosprawnych / Jan Pańczyk // Problemy Rehabilitacji Społecznej. - 1993 nr4 s.32-36
172. Wrażenia z przedszkola integracyjnego w Gissen / Ewa Lubianiec // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994 nr 6 s.355-357
173. Wrażliwość empatyczna dzieci z oddziałów integracyjnych / Ewa Koza // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001 nr 9 s.519-522
174. Wrażliwość empatyczna dzieci z przedszkolnych oddziałów integracyjnych. / Ewa Koza // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2002 nr 2 s.87-92
175. Wrażliwość empatyczna dzieci z przedszkolnych oddziałów integracyjnych / Ewa Koza // Wychowanie na co Dzień. - 2001 nr 10/11 s.35-37
176. Wspieranie rozwoju dziecka w przedszkolu integracyjnym / Małgorzata Staciwa // Przegląd Edukacyjny [Łódź]. - 1999 nr 3 s.8-9
177. Wspomaganie uczniów przewlekle chorych w szkołach ogólnodostępnych / Teresa Oleńska-Pawlak // Nowa Szkoła. - 2003 nr 4 s.22-27
178. Wspólne korzyści czyli o klasach integracyjnych / Jarosław Jagieła // Twoje Dziecko. - 1996 nr 10 s.30-31
179. Wspólne nauczanie dzieci słyszących i niesłyszących : (11-13.10.1996 Freiberg) / Aniela Korzon, Marzena Klaczak // Szkoła Specjalna. - 1997 nr 2 s.119-121
180. Wspólne wychowanie i nauczanie dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi. [Konferencja w Konstancinie] / Grażyna Kornet // Szkoła Specjalna. - 1991 nr 5 s.223-227
181. Współczesne modele integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych / Joanna Kossewska // Ann. APC, Stud. Psychol. - [Nr] 1. - (2003) s.61-78
182. Współpraca pedagoga ogólnego i specjalnego w nauczaniu i wychowaniu integracyjnym / Anna Klimkowska // Życie Szkoły. - 1995 nr 8 s.455-461
183. Współpraca z rodzicami w przedszkolu integracyjnym / Urszula Lesiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995 nr 10 s.620-622
184. Wychowanie w i do integracji z niepełnosprawnymi / Danuta Grzybowska // Edukacja i Dialog. - 1997 nr 7 s.120-123
185. Z doświadczeń przedszkola integracyjnego. / Maria Molicka, Mirosława Mader // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992 nr 2 s.113-115

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony