Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

INTEGRACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KSIĄŻKI

1. BARANOWICZ KRYSTYNA
Zakres pojęcia "Integracja" w Pedagogice Specjalnej / Krystyna Baranowicz // W: Forum pedagogów specjalnych XXI wieku. T. 1. - Łódź: Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2002, s.32-39
2. Człowiek niepełnosprawny : rodzina i praca / Małgorzata Kościelska. - Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004.
3. Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. Jarosław Bąbka. - Warszawa: "Żak", 2004
4. Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich / red. Janina Wyczesany. Kraków: "Impuls", 2005.
5. FRANEK ANNA
Integracja dorosłych niepełnosprawnych / Anna Franek // W: Integracja, Nauczyciel, Wychowanie T. 1 Idea integracji a wychowanie : ku pedagogice integralnej. - Kraków: "Impuls", 2004 s.189-193
6. GIRYŃSKI ANDRZEJ, PRZYBYLSKI STEFAN
Integracja społeczna osób upośledzonych umysłowo w świetle ujawnianych do nich nastawień społecznych / Andrzej Giryński, Stefan Przybylski. - Warszawa: WSPS im. M. Grzegorzewskiej, 1993.
7. GOLINOWSKA STANISŁAWA
Integracja społeczna osób niepełnosprawnych : ocena działań instytucji / Stanisława Golinowska. - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004
8. GOLIŃSKA URSZULA
Sportowe zabawy integracyjne z udziałem dzieci specjalnej troski / Urszula Golińska. - Kalisz: Wydaw. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, cop. 2003
9. Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych / red. Zdzisław Kazanowski. - Lublin: UMCS, 2003
10. Integracja osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej / red. Andrzej Juros. - Lublin: FŚCEDS, 1997
11. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych / red. Grażyna Dryżałowska. - Warszawa: "Żak", cop. 2004
12. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych : prawo i rzeczywistość : materiały z sesji zorganizowanej przez Barbarę Labudę, Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Belweder 30 października 1996 r. / red. Ewa Hunca. - [Warszawa]: Biuro Spraw Społecznych Kancelarii Prezydenta RP [Rzeczypospolitej Polskiej], 1996.
13. KLIMASZEWSKA KINGA
Właściwy wybór zawodu młodzieży upośledzonej umysłowo szansą integracji społecznej / Kinga Klimaszewska // W: Integracja, Nauczyciel, Wychowanie T. 1 Idea integracji a wychowanie : ku pedagogice integralnej. - Kraków: "Impuls", 2004 s.105-116
14. KOSAKOWSKI CZESŁAW
Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych / Czesław Kosakowski - Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005
15. KOŚCIELAK RYSZARD
Integracja społeczna niepełnosprawnych umysłowo / Ryszard Kościelak. - Gdańsk: Wydaw. UG, 1995
16. KOWALCZYK OLGA
Rola pomocy osobistej w procesie integracji społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce i w innych krajach / Olga Kowalczyk. - Wrocław: Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, 2003
17. KRAKOWIAK KAZIMIERA
Szansa młodzieży niepełnosprawnej na uczestnictwo w kulturze / Kazimiera Krakowiak // W: Młodzież w kontekście formowania się nowoczesnych społeczeństw. - Lublin: Wydaw. KUL, 2004. s.193-201
18. KRAUSE AMADEUSZ
Integracyjne formy pomocy dorosłym osobom z upośledzeniem umysłowym w Niemczech - przykład Lebenshilfe / Amadeusz Krause // W: Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych. - Toruń: Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2000. s.73-82
19. KRAUSE AMADEUSZ
Integracyjne złudzenia ponowoczesności : (sytuacja ludzi niepełnosprawnych) / Amadeusz Krause. - Kraków: "Impuls", 2000.
20. LACHOWICZ AMADEUSZ KRAUSE, SUL BEATA
Poziom i rodzaje zachowań agresywnych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie i ich pełnosprawnych rówieśników / Amadeusz Krause Lachowicz, Beata Sul // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży. - Bydgoszcz: Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2003 s.245-254
21. MACIARZ ALEKSANDRA
Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych / Aleksandra Maciarz. -Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987
22. MACIARZ ALEKSANDRA
Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych / Aleksandra Maciarz. - Kraków: "Impuls", 1999
23. Niepełnosprawni czy sprawni inaczej - partnerstwo zamiast wykluczenia społecznego : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Kędzierzyn-Koźle 16-17. 10. 2003 r. / red. Edward Nycz. - Opole: Wydaw. Instytut Śląski, 2003.
24. O integrację społeczną młodocianych i dorosłych upośledzonych umysłowo : materiały z sympozjum / red. Ignacy Wald. - Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1978
25. Od tradycjonalizmu do ponowoczesności : dyskursy pedagogiki specjalnej / red. Ewa Górniewicz. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2002
26. OSTROWSKA ANTONINA, SIKORSKA JOANNA
Syndrom niepełnosprawności w Polsce : bariery integracji / Antonina Ostrowska, Joanna Sikorska. - Warszawa: Wydaw. IFiS PAN, 1996
27. Podstawowe zasady dotyczące wyrównania możliwości rozwojowych osób niepełnosprawnych. W: Forum pedagogów specjalnych XXI wieku. T. 5. - Łódź: Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2004 s.189-195
28. Praca, zdrowie psychiczne, gospodarka społeczna : "Przyszłość pracy dla osób chorujących psychicznie" : wybór prac / red. Andrzej Cechnicki. - Kraków: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej COGITO, 2005.
29. Problemy integracji społecznej osób niepełnosprawnych i niedostosowanych / red. Marek Heine. - Zielona Góra: Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych, 2001
30. Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany / red. Czesław Kosakowski. - Olsztyn: Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2004
31. RUDEK IWONA
Kształtowanie tolerancji wobec niepełnosprawnych zadaniem dobrego nauczyciela / Iwona Rudek // W: Pytania o edukację. - Zielona Góra: Uniw. Zielonogórski, 2003. Sygn. s.174-180
32. SĘKOWSKI TOMASZ
Psychologiczne aspekty rehabilitacji zawodowej osób niewidomych zatrudnionych w warunkach pełnej i częściowej integracji / Tomasz Sękowski. - Lublin: Wydaw. UMCS, 2001
33. SPECK OTTO
Niepełnosprawni w społeczeństwie : podstawy ortopedagogiki / Otto Speck. - Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005
34. WIATR MARTA
Społeczna integracja ludzi z niepełnosprawnością - z perspektywy nauczyciela / Marta Wiatr // W: Nauczyciel i kształcenie nauczycieli : zmiany i wyzwania. - Warszawa: "Żak", 2005. s.133-138
35. Wymagania i zasady kształtowania integracyjnych placów zabaw dla dzieci przy uwzględnieniu potrzeb dzieci niepełnosprawnych : materiały pomocnicze / red. Zdzisław Nowak. - Warszawa: COBPBO, 1997.
36. ŻYWANOWSKA AGNIESZKA
Integracyjna rola czasu wolnego osób z niepełnosprawnością intelektualną / Agnieszka Żywanowska // W: Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 3 Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany. - Olsztyn: Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2004 s.199-204

ARTYKUŁY

1. Bytowe wyznaczniki procesów integracji / Andrzej Wojciechowski // Wychowanie na co Dzień. - 1998 nr 4/5 s.20-24
2. Czy wyjazdy zagraniczne sprzyjają integracji młodzieży zdrowej z niesłyszącymi?./ Wojciech Labocha // Szkoła Specjalna. - 2003 nr 4 s.235-236
3. Dwa światy niesłyszących : uwagi na temat tożsamości kulturowej i środowiskowej głuchych / Bogdan Szczepankowski // Nowy Świat Ciszy. - 1998 nr 1 s.8-10
4. Edukacja zdrowotna warunkiem integracji niepełnosprawnych w społeczeństwie / Marianna Barlak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1997 nr 4 s.155-158
5. Integracja czy odrzucenie? : postawy wobec osób niepełnosprawnych : nowe problemy, nowe wątpliwości / Włodzisław Zeidler // Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis Nr 3. - (2002) s.99-115
6. Integracja dziecka niesłyszącego z rodziną parafialną / Krzysztof Młynarczyk // Katecheta 2001 nr 1/2 s.33-35
7. Integracja osób niepełnosprawnych - możliwości i granice / Walter Bachmann // Szkoła Specjalna. - 1995 nr 2 s.76-82
8. Integracja osób niepełnosprawnych / Anna Nowak // Auxilium Sociale. - 1998 nr 2 dod. s.I-XXIII
9. Integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną z osobami pełnosprawnymi - szanse czy zagrożenia? / Jolanta Lausch-Żuk // Wychowanie na co Dzień. - 1998 nr 3 s.15-18
10. Integracja przez rekreację możliwością powrotu do społeczeństwa / Urszula Oleś, Irena Gołąb, Jolanta Wiercińska // Auxilium Sociale. - 2002 nr 2 s.180-184
11. Integracja społeczna inaczej / Krystyna Szoć // Grupa i Zabawa 2000 nr 3 s.23-25
12. Integracja społeczna niepełnosprawnych w terminalnym okresie choroby / Mariola Bartusek // Polityka Społeczna. - 2001 nr 4 s.57-60
13. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych : Warszawa, 19-22 listopada 2003 / Grażyna Dryżałowska, Hanna Żuraw // Ruch Pedagogiczny. - 2003 nr 5/6 s.114-116
14. Integracja upośledzonych dorosłych poprzez normalizację ich środowiska : (wybrane aspekty sytuacji w Niemczech) / Amadeusz Krause // Auxilium Sociale. - 1998 nr 2 s.9-19
15. Integracja w szkole i środowisku lokalnym / Ilona Ptak // Edukacja i Dialog. -2004 nr 1 s.31-36
16. Nauka na rzecz niepełnosprawnych : wielkie problemy integracyjne / Ryszard Bobecki // Nauka i Przyszłość. - 1998 nr 1 s.16-17
17. Niektóre psychospołeczne bariery integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem / Tadeusz Witkowski // Problemy Rehabilitacji Społecznej. - 1993 nr4 s.15-31
18. Osoba niepełnosprawna w jedności ze społecznością lokalną / Teresa Sikoń, Róża Sikoń // Roczniki Naukowe Caritas R.7. - (2003) s.109-112
19. Osoby niepełnosprawne w środowisku społecznym / Marcina Garbat // Auxilium Sociale. - 2003 nr 1 s.75-88
20. Podstawy integracji osób niepełnosprawnych / Beata Sul // Auxilium Sociale. - 2001 nr 2 s.33-44
21. Problemy integracji społecznej w sytuacji i odbiorze osób niepełnosprawnych / Wioletta Grabowska // Debiuty Naukowe WSHE T. 4. - (2003) s.181-187
22. Przemiany w ujęciu istoty i uwarunkowań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych / Aleksandra Maciarz // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2001 nr 1 s.77-81
23. Psychologiczne i społeczne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych / Kazimierz Jacek Zabłocki // Roczniki Naukowe Caritas R.7. - (2003) s.19-25
24. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych a integracja społeczna / Anna Turowska // Studia Włocławskie T. 1. - (1998) s.194-204
25. Rządowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem. Wypow. Andrzej Tymowski [i in.]. Problemy Rehabilitacji Społecznej. - 1994 nr 2 s.50-62
26. Samoocena a społeczna integracja w lokalnym środowisku młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk // Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis Nr 4. - (2003) s.115-128
27. Społeczne otoczenie jednostek upośledzonych umysłowo a nowa formuła rehabilitacji / Sławomira Sadowska // Wychowanie na co Dzień. - 1995 nr 7-9 s.28-30
28. Społeczne wspieranie osób niepełnosprawnych w procesie ich integracji / Aleksandra Maciarz, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk // Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis. Nr 4. - (2003) s.31-40
29. Sztuka akceptacji / Anna Osuchowska // Gazeta Szkolna. - 2001 nr 40 s.16
30. Uczeń niepełnosprawny intelektualnie wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego - przyszłość integracji / Marcin Wlazło // // Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis. Nr 4. - (2003) s.141-151
31. Walka co dzień od nowa : spostrzeżenia dotyczące własnej rehabilitacji i integracji ze środowiskiem / Maciej Sieradzki // Problemy Rehabilitacji Społecznej. - 1996 nr 4 s.159-166
32. Z badań nad integracją w rodzinie dziecka upośledzonego umysłowo / Sławomira Sadowska // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika - 1994 Z. 20 s.53-62

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony