Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ :
zestawienie bibliograficzne w wyborze

KSIĄŻKI

1. CZELAKOWSKA DANUTA
Nauczyciel a kształcenie postawy twórczej uczniów w edukacji wczesnoszkolnej / Danuta Czelakowska // W: Kształcenie nauczycieli przedszkoli i klas początkowych w okresie przemian edukacyjnych. - Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004, s.89-98
2. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w warunkach przemian początku XXI wieku / red. Anna Jakubowicz-Bryx. - Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004.
3. GORISZOWSKI WŁODZIMIERZ, OLSZEWSKI LUCJAN, WRÓBLEWSKA TERESA
Mechanizmy kształtowania się potrzeb zawodowych nauczycieli nauczania początkowego w środowisku wiejskim : (na przykładzie województwa piotrkowskiego) / Włodzimierz Goriszowski, Lucjan Olszewski, Teresa Wróblewska. - Piotrków Trybunalski: Wydaw. WZ WSP, 1997
4. GORISZOWSKI WŁODZIMIERZ, WRÓBLEWSKA TERESA
Warsztat pracy zawodowej nauczyciela, jego rozwijanie się i doskonalenie w trakcie studiów zaocznych : (raport z badań nr 202/W/97) / Włodzimierz Goriszowski, Teresa Wróblewska. - Piotrków Trybunalski: Wydaw. Filii Kieleckiej WSP, 1998
5. GÓRNIOK-NAGLIK ALINA
Założone a rzeczywiste funkcje nauczyciela w procesie edukacji wczesnoszkolnej. / Górniok-Naglik. - Katowice: Wydaw. UŚ, 2003
6. JODŁOWSKA BOGUSŁAWA
Start zawodowy nauczyciela klas początkowych / Bogusława Jodłowska. - Kraków: UJ, 1988.
7. Kompetencje nauczycieli w reformowanej szkole / red. Maria Terea Michalczewska. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2003
8. Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji : scenariusze zajęć / red. Anna Czubak. - Warszawa: [Ministerstwo Edukacji Narodowej], 1999
9. LASKOWSKA ELŻBIETA
Charakterystyka słownictwa nauczycieli i kandydatów na nauczycieli klas początkowych / Elżbieta Laskowska. - Bydgoszcz: WSP, 1989
10. LESIAK-LASKA EUGENIA IWONA
Uwarunkowania i efekty innowacji pedagogicznych nauczycieli klas początkowych. / Eugenia Iwona Lesiak-Laska. - Wyd. 2 popr. i uzup. Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998
11. OCHAB JOLANTA
Nauczyciel nauczania początkowego / Jolanta Ochab. - Sierpc: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Demon", 1996
12. Osobowość nauczyciela a swoistość pracy w klasach początkowych : materiały z ogólnopolskiej konferencji nt. "Kształcenie nauczycieli klas niższych", Wrocław 6-9 stycznia 1986 / red. t. Maria Alicja Andruszko. - Wrocław: Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1991
13. Praca nauczyciela i ucznia w klasach 1-3 : praca zbiorowa / red. Marian Lelonek. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990
14. Praca nauczyciela w klasach I-IV / red. Tadeusz Wróbel. - Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1974
15. RADWIŁOWICZ MARIA, RADWIŁOWICZ RYSZARD
Nauczyciele klas początkowych / Maria Radwiłowicz, Ryszard Radwiłowicz. - Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1981.
16. SOBIESZCZYK MARIA
Kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji a potrzeby edukacyjne dzieci / Maria Sobieszczyk. W: Zeszyty Naukowe WSHE / Włocławek Seria C T. 9 Nauki pedagogiczne : z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej, pedeutologii, nauk współdziałających. Z. 3. - Włocławek: WSH-E, 2001, s.139-146
17. SZADZIŃSKA EWA
Umiejętności dydaktyczne nauczycieli klas I-III : (na przykładzie realizacji ćwiczeń syntaktycznych) / Ewa Szadzińska. - Katowice: Wydaw. UŚ, 2001
18. SZAJEK STANISŁAW
Przygotowanie nauczycieli klas początkowych do nauczania przedmiotu praca-technika / Stanisław Szajek. - Poznań: IKN ODN, 1986
19. WILK ANDRZEJ
Problemat kompetencji muzyczno-pedagogicznych studentów pedagogiki wczesnoszkolnej i nauczycieli klas początkowych szkoły podstawowej w świetle przeprowadzonych badań w latach 1992-1999 / Andrzej Wilk. - Kraków: Wydaw. Naukowe AP, 2004
20. Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej / red. Władysław Szlufik. - Częstochowa: Wydaw. Akademii im. Jana Długosza, 2004

ARTYKUŁY

1. "Chodzi więc o stwarzanie atmosfery, która sprzyja ekspresji uczniów".... / Teresa Zatoń // Dyrektor Szkoły. - 1996 nr 5 s.13-14 (Nauczanie początkowe metodą blokową)
2. Aspiracje i oczekiwania zawodowe nauczycieli szkoły podstawowej (w świetle badań nauczycieli klas początkowych) / Jolanta Maciąg // Słupskie Prace Humanistyczne. - Nr 16b. - (1999) s.83-89
3. Czynniki warunkujące twórczą pracę nauczyciela klas początkowych / Marianna Szpiter // Słupskie Prace Humanistyczne Nr 14b. - (1997) s.201-212
4. Dobór uczniów do oddziałów klasy pierwszej szkoły podstawowej w opinii nauczycieli klas początkowych / Elżbieta Lisowska // Edukacja. - 1997 nr 4 s. 75-83
5. Edukacja i samoedukacja wczesnoszkolna w poczuciu współpodmiotowości uczniów i nauczycieli / Jerzy Kujawiński // Nauczyciel i Szkoła. - 1997 nr 2 s.14-20
6. Efektywność kształcenia wielostronnego w nauczaniu początkowym / Franciszek Bereźnicki // Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Prace Instytutu Pedagogiki i Psychologii. - 1992 nr19 s.65-71
7. Elementy preorientacji zawodowej w nauczaniu początkowym / Aldona Grądzka // Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Rolniczo Pedagogiczna w Siedlcach. Seria Nauki Humanistyczne. - 1992 nr33 s.89-96
8. Funkcja opiekuńcza w świadomości nauczycieli nauczania początkowego / Dorota Toczyszyn // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003 nr 1 s.5-13
9. Innowacyjne metody pracy dydaktycznej w nauczaniu początkowym / Małgorzata Gmosińska // Ruch Pedagogiczny. - 1999 [nr] 1/2 s.112-116
10. Integracja pracy nauczyciela bibliotekarza z nauczycielem nauczania początkowego / Maria Marciszewska // Biblioteka w Szkole. - 1996 nr 6 s.4-5
11. Kompetencje nauczycieli nauczania początkowego w zakresie operacjonalizacji celów lekcji / N. Cybulska // Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Prace Instytutu Pedagogiki i Psychologii. - 1992 nr19 s.73-83
12. Komunikacja na płaszczyźnie nauczyciel - uczeń na poziomie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej - raport z badań / Urszula Ordon, Edyta Skoczylas-Kotla // Mazowieckie Studia Humanistyczne. - 2003 nr 1/2 s.211-225
13. Konferencja nauczycieli doradców nauczania początkowego / Anna Wiśniewska // Życie Szkoły - 1992 nr 9 s.568-570
14. Moje doświadczenia w zakresie rozwijania wszechstronnej aktywności twórczej uczniów klas początkowych / Tamara Minda // Nauczanie Początkowe. - 1995/96 z. 6 s.15-30
15. Moje doświadczenia z uczenia wg Programu nauczania zintegrowanego w klasie III J. Korzańskiej i R. Mreńcy / Alina Cieśla // Nauczanie Początkowe 1998/99 z. 4 s.105-108
16. Motywy wyboru zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Małgorzata Szumilas // Kieleckie Studia Edukacji Wczesnoszkolnej T.3. - (2000) s.149-156
17. Nauczanie i wychowanie w klasach początkowych w polskiej myśli pedagogicznej dwudziestolecia międzywojennego - stan i potrzeby badań. / Ewa Trojanowska // Acta Universitatis Lodziensis Folia Paedagogica et Psychologica. - 1992 z.29 s.107-126
18. Nauczyciel - wychowawca klas początkowych i jego rozwój zawodowy w aspekcie doradztwa pedagogicznego / Piotr Kowolik // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne T.1. - (1994) s.147-158
19. Nauczyciel klas początkowych - tradycyjne i nowe obszary działania / Józefa Bałachowicz // Z Doświadczeń Pedagoga. - 2000 nr 1 s.13-24 (Metody nauczania)
20. Nauczyciel małego dziecka / Ewa Arciszewska, Jolanta Wach // Życie Szkoły - 2001 nr 6 s.379-380 Powołanie Zespołu Projektowego NAMAD (Nauczyciel Małego Dziecka) przy Departamencie Doskonalenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej
21. Nauczyciel nauczania początkowego i jego kompetencje w zakresie edukacji zdrowotnej / Urszula Macioł-Kisiel // Nauczyciel i Szkoła. - 2001 nr 1/2 s.67-73
22. Nauczyciele edukacji początkowej w okresie reformy oświaty / Małgorzata Żytko // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2001 nr 3/4 s.147-162
23. Nauczyciele edukacji początkowej wobec nowych zadań i sytuacji wynikających z reformy systemu szkolnego / Zdzisław Ratajek // Kieleckie Studia Edukacji Wczesnoszkolnej T. 3. - (2000) s.57-76
24. O błędach w pracy początkujących nauczycieli klas młodszych / Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szkoła. - 1996 nr 1/2 s.72-78
25. Osobowość nauczyciela klas początkowych jako wartość w procesie edukacji / Anna Szkolak // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006 nr 1 s.62-66
26. Potrzeba i możliwości wykorzystywania koncepcji pedagogicznej Freineta w przygotowaniu nauczycieli klas początkowych / Krystyna Lenartowska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy Studia Pedagogiczne - 1990 z.17 s.39-44
27. Projektowanie edukacji wczesnoszkolnej w poczuciu współpodmiotowości uczniów i nauczycieli / Jerzy Kujawiński // Życie Szkoły. - 1996 nr 2 s.67-74
28. Przygotowanie nauczyciela z onomastyki do realizacji niektórych zagadnień programowych w nauczaniu początkowym / Maria Czaplicka-Niedbalska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy Studia Pedagogiczne. - 1992 z.19 s.49-59
29. Przygotowanie nauczycieli klas początkowych do realizacji ćwiczeń sprawności językowej uczniów / Małgorzata Mnich // Chowanna. - 1996 t. 1/2 s.34-40
30. Reforma oświaty - oczekiwania nauczycieli nauczania początkowego / Kazimierz Żegnałek // Zeszyty Naukowe, Nauki Humanistyczne. / Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedaogiczna w Siedlcach. - Nr 52. - (1998) s.17-24
31. Rola nauczyciela w integracji środowiska domowego i szkolnego dziecka w młodszym wieku szkolnym / Beata Korus // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005 nr 2 s.49-54
32. Trudności w adaptacji zawodowej nauczycieli klas początkowych / Jan Łysek // Nauczyciel i Szkoła - 1996 nr 1-2 s.63-71
33. Twórczy nauczyciel / Przemysław Bąbel // Nauczanie Początkowe - 2003/2004 nr 2 s.12-16
34. Uczestnictwo nauczyciela klas początkowych w procesie edukacyjnym / Elżbieta Marek // Życie Szkoły. - 1996 nr 5 s.264-267
35. Uczniowski wizerunek nauczyciela klas początkowych / Tatiana Kłosińska // Nauczyciel i Szkoła. - 2000 nr 1 s.37-45
36. Umiejętność analizowania tekstów lirycznych przez nauczycieli klas początkowych : (komunikat z badań) / Monika Rustkowska-Urbańczyk // Roczniki Naukowo-Dydaktyczne, Prace Pedagogiczne Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie. - 1995 Z. 17 s.47-52
37. Umiejętność indywidualizacji nauczania w działalności pedagogicznej nauczycieli klas początkowych / Ewa Krzysztofik // Roczniki Naukowo-Dydaktyczne, Prace Pedagogiczne Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie. - 1991 z.12 s.65-79
38. Współdziałanie nauczycieli i rodziców w klasach początkowych. / Wiktor Żłobicki, Zofia Lewandowska, Agnieszka Młot // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991 nr10 s.452-456
39. Wybrane problemy metodyki nauczania początkowego w teorii i praktyce. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy Studia Pedagogiczne. - 1992 z.19 s.9-29,tab.
40. Z zagadnień metodyczno-praktycznego kształcenia studentów - kandydatów do zawodu nauczyciela klas początkowych / Piotr Kowolik // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - T. 4 (1997) s.113-122

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony