Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych i czasu wolnego uczniów :
wybór materiałów

Książki

1. CZEREPANIAK-WALCZAK Maria
Gdy po nauce mamy wolny czas... : szczecińskie szkoły podstawowe wobec prawa dziecka do wypoczynku i zabawy / Maria Czerepaniak-Walczak. - Szczecin: "PoNaD", 1997
2. KOWALCZYK Danuta
Szkoła wobec doświadczeń pozaszkolnych uczniów w dobie elektronicznych środków przekazu / Danuta Kowalczyk. - Opole: PO. Oficyna Wydawnicza, 1999
3. KUJAWIŃSKI Jerzy
Metodyka zintegrowanej działalności szkolno-pozaszkolnej uczniów / Jerzy Kujawiński. - Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2003
4. MAZUR Sławomir
Praca pozalekcyjna nauczyciela : poradnik metodyczny / Sławomir Mazur, Janusz Wojtycza, Jan Ziarkowski. - Kraków: Wydaw. Nauk. WSP, 1996
5. PANEK Anna
Zajęcia pozalekcyjne w reformowanej szkole : oczekiwania a rzeczywistość / Anna Panek. - Kraków: Wydaw. Naukowe AP, 2002
6. SIWIŃSKI Wiesław
Sport, rekreacja i turystyka na zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole : studium empiryczne / Wiesław Siwiński. - Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, 1994
7. WALCZAK Mieczysław
Wychowanie do wolnego czasu / Mieczysław Walczak - Zielona Góra: WSP, 1994
8. ZROZUMIEĆ i pomóc środowisku : przewodnik do zajęć pozalekcyjnych z edukacji środowiskowej / pod red. Elwiry Samonek - Miciuk, Ewy Gajuś - Lankamer. Lublin: LFOŚN, 1998

Artykuły

1. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 12, s.32-35.
2. Aktywność uczniów szkół podstawowych w czasie wolnym / Krzysztof Lubański // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 9, s.341-346.
3. Balast czy pożyteczna konieczność : Zajęcia pozalekcyjne - wyniki ankiet / Janina Witek // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 22, s.18-19.
4. Co robi uczeń w wolnym czasie? / Małgorzata Hamada // Wychowawca. - 2003, nr 7/8,
s.31-33.
5. Czas wolny - czasem straconym? : dla uczniów klas licealnych / Wojciech Żmudziński // Katecheta. - 2002, nr 12, s.18-20.
6. Czas wolny problemy i rozterki / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 5/6, s.205-210.
7. Czas wolny - radość i problem / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 7-8,
s.9-13.
8. Czas wolny / Lidia Lebioda // Wychowawca. - 2004, nr 7/8, s.17.
9. Czas wolny dzieci / Paweł Pindera, Michał Pindera, Aneta Szostak // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 4, dod. s. 76-90.
10. Czas wolny dzieci i młodzieży : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1993-2004 / Paulina Ablewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 12, s.24-25.
11. Czas wolny młodzieży / Robert Porzak // Grupa i Zabawa. - 1998, nr 3, s.20-22.
12. Czas wolny naszych pociech / Barbara Kownacka // Nauczanie Początkowe. - 2000/2001,
nr 6, s.52-55.
13. Czas wolny to problem pedagogiczny / Katarzyna Świerzbińska // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 2, s.37-41.
14. Galicyjskie wzorce polonistycznych zajęć pozalekcyjnych / Beata Prościak // Dydaktyka Literatury. - T. 21 (2001), s.111-129.
15. Gdzie bywam, co robię. Czas wolny nastolatków / Stanisław Mijas // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 6, wkł. s.(10)-(14).
16. Jak spędza czas wolny młodzież liceów ogólnokształcących?- Cz. 1. / Marian Śnieżyński // Wychowawca. - 1996, nr 7/8, s.13-14.
17. Jak spędza czas wolny młodzież liceów ogólnokształcących?- Cz. 2. / Marian Śnieżyński // Wychowawca. - 1996, nr 9, s.15-16.
18. Koło biblioteczne w pracy pedagogicznej nauczyciela bibliotekarza / Jadwiga Witkowska-Kunach // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 2, s.1-2.
19. Kółko ortograficzne - forma pomocy dziecku nadpobudliwemu i dyslektycznemu w szkole podstawowej / Beata Płażewska // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. - 2003,
nr 1-2, s.99-102.
20. Książka - moja Arkadia, kraina szczęścia. Propozycja pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w bibliotece szkolnej / Urszula Gieleciak // Biblioteka w Szkole. - 2001,
nr 10, s.18-19.
21. Miejsce wypoczynku wśród zajęć piątoklasisty / Ewa Kozak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 9, s.23-30.
22. Młodzież uprawiająca sporty walki - jej nauk, czas wolny i aspiracje życiowe / Monika Smoleń, Dariusz Tylek // Lider. - 2002, nr 3, s.17-18.
23. O czasie wolnym młodzieży / Józef Kargul // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s.3-8.
24. O pracy kół zainteresowań / Grażyna Górska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 4, s.51-52.
25. Od tańca irlandzkiego do astronomii / Barbara Kusiel-Moroz // Gazeta Szkolna. - 2002,
nr 16, s.10.
26. Ognisko pracy pozaszkolnej / Irena Federowicz // Życie Szkoły. - 2004, nr 3, s.26-27.
27. Organizacja czasu wolnego w świetlicy szkolnej / Wioletta Barczak // Życie Szkoły. - 2002, nr 4, s.202-206.
28. Po lekcjach bywa różnie / Agnieszka Sołyga // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 16, s.11.
29. Pomysł na kółko / Lech Stawikowski // Matematyka. - 2000, nr 5, s.295-297.
30. Praca biblioteczna z uczniem trudnym : opis i analiza przypadku rozpoznawania
i rozwiązania problemu wychowawczego / Jadwiga Chmielewska // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 3, s.16-17.
31. Program profilaktyczno-wychowawczy "Czas wolny inaczej" / Zbigniew Głomski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s.20-21.
32. Przemiany wzorów wykorzystywania czasu wolnego przez młodzież / Małgorzata Prokosz // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne. - Nr 132, (2000), s.69-74.
33. Realizacja edukacji regionalnej w toku zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych / Anna Zellma // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 4/5, s.36-38.
34. Rola drużyny harcerskiej w wychowaniu do zdrowego trybu życia i umiejętności organizowania czasu wolnego / Hanna Radziszewska // Wychowanie na co Dzień. -2003,
nr 7/8, s.38-39.
35. Rola pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjno-turystycznych w zagospodarowaniu czasu wolnego / Piotr Inerowicz // Lider. - 2000, nr 9, s.23-25.
36. Sposoby spędzania czasu wolnego przez gimnazjalistów / Aleksandra Sarwińska // Toruńskie Studia Dydaktyczne. - Nr 17, (2001), s.141-148.
37. Sposób na czas wolny / Marek Janas // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s.21-22.
38. Sposób na spędzanie wolnego czasu : scenariusz zajęcia zintegrowanego dla klasy III / Bogna Kotwińska, Aleksandra Goldstein // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 2, dod. s.X.
39. Stosunek gimnazjalistów do obowiązków szkolnych a dominujące formy ich aktywności w czasie wolnym / Ewa Narkiewicz-Niedbalec // Rocznik Lubuski. - T. 28, cz. 2, (2002),
s.95-104.
40. Stymulująca funkcja zabawy w przezwyciężaniu trudności i zaburzeń w zachowaniu u dzieci z deficytami rozwoju / Elżbieta Maria Minczakiewicz // Lider. - 2005, nr 4, s.8-13.
41. Szkoła - organizatorem czasu wolnego młodzieży? / Elżbieta Jundziłł // Nowa Szkoła. - 1992, nr 1, s.53-55.
42. Szkoła aktywnego spędzania czasu wolnego / Elżbieta Biernat // Kultura Fizyczna. - 2004,
nr 9/10, s.8-12.
43. Trzecia godzina oraz plan pracy SKS / Ryszard Wosik // Lider. - 2001, nr 9, s.27-28.
44. Uniwersalizacja wzorów spędzania czasu wolnego a zróżnicowanie form uczestnictwa
w kulturze fizycznej młodzieży z różnych krajów / Włodzimierz Kocemba // Kultura Fizyczna. - 1997, nr 9/10, s.15-18.
45. Warsztaty: praca z uczniem trudnym / Joanna Witt // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3,
s.23-26.
46. Warto stworzyć koło dziennikarskie / Krzysztof Gierszal, Grażyna Miętus, Urszula Puchalska // Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 4, s.32-37.
47. Wędrówki po naszym mieście. Projekt zajęć pozalekcyjnych / Grażyna Klemba // Edukacja Medialna. - 2001, nr 3, s.47-50.
48. Wolny czas ucznia / Leszek Stundis // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 7, s.19.
49. Wypoczynek dziecka w świetlicy szkolnej - w jego uwarunkowaniach / Anna Zawadzka // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne. - Nr 132, (2000), s.9-21.
50. Wystawy naukowe jako forma pracy pozalekcyjnej / Ewa Pieczonka // Biologia w Szkole. - 2002, nr 4, s.210-212.
51. Zabawa jako forma spędzania wolnego czasu / Justyna Truskolaska // Klanza w Czasie Wolnym. - 2003, nr 1, s.3-9.
52. Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów poprzez aktywność ruchową / Teresa Stasiak // Lider. - 2003, nr 7-8, s.16.
53. Zajęcia pozalekcyjne w szkole podstawowej / Iwona Tyrna-Łoj // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 6, s.29-30.
54. Zajęcia pozalekcyjne z udziałem rodziców / Jolanta Zasińska // Przegląd Edukacyjny [Łódź]. - 2005, nr 1, s.15-16.
55. Znaczenie i możliwości realizacyjne działalności pozalekcyjnej szkoły / Inetta Nowosad // Rocznik Lubuski. - T. 29, cz. 2, (2003), s.43-51.
56. Znane i nowe problemy czasu wolnego / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 6, s.13-18.

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony