Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

MUZYKOTERAPIA : bibliografia w wyborze

 

KSIĄŻKI

 

1. Antosiewicz Janusz : Wykorzystanie muzykoterapii w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo. Tarnobrzeg : ODP, 1995.

2. Berezowska Danuta : Muzykoterapia dziecięca - możliwości i realia zastosowania w pedagogice i medycynie. W: Nowe trendy w edukacji muzycznej. Lublin : UMCS, 2005 s.285-290

3. Biliński Marian : Elementy muzykoterapii w leczeniu logopedycznym. W: Pedagog - terapeuta XXI wieku. Opole : Uniw. Opolski, 2002. s.43-47

4. Borecka Irena, Piotrowska Liliana: Zastosowanie biblioterapii i muzykoterapii w procesie dydaktyczno-wychowawczym i terapii pedagogicznej. Wałbrzych : WOM, 1992.

5. Cylulko Paweł : Aktywność twórcza dzieci niepełnosprawnych wzrokowo w działaniach muzykoterapeutycznych. W: Twórczość - wyzwanie XXI wieku. Kraków : "Impuls", 2003. s.137-146

6. Cylulko Paweł : Diagnoza i terapia dziecka niepełnosprawnego wzrokowo poprzez zastosowanie sztuki muzycznej. W: Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy. Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004. s.172-179

7. Cylulko Paweł : Muzykoterapia w rehabilitacji ruchowej dzieci niewidomych i słabowidzących. Warszawa : Upowszechnianie Nauki - Oświata "UN-O" , 1998

8. Cylulko Paweł : Muzykoterapia w wychowaniu (rehabilitacji) niepełnosprawnych wzrokowo dzieci. W: Forum pedagogów specjalnych XXI wieku. T. 3 Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2002. s.44-56

9. Cylulko Paweł : Muzykoterpia jako metoda wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami. W: Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. s.152-162

10. Cylulko Paweł : Tyflomuzykoterapia dzieci : teoria i praktyka muzykoterapii dzieci z niepełnosprawnością wzrokową. Wrocław : AM im. Karola Lipińskiego, 2004.

11. Dewhurst-Maddock Ilivea : Terapia dźwiękiem : jak osiągnąć zdrowie poprzez muzykę i śpiew. Białystok : Studio Astropsychologii, 2001.

12. Gąsienica-Szostak Aldona : Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003.

13. Grzeszewski Henryk : Muzyka w wychowaniu i terapii dziecka niepełnosprawnego. W: Pedagogika opiekuńcza w okresie demokratycznych przemian. Gdańsk : GTN, 1998. s.257-261

14. Janiszewski Mirosław : Muzyka w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji. Łódź : Akademia Muzyczna, 1998.

15. Janiszewski Mirosław : Muzykoterapia aktywna. Warszawa Łódź : Wydaw. Naukowe PWN. Oddział , 1993

16. Janiszewski Mirosław : Muzykoterapia w promowaniu zdrowia. Łódź : Akademia Muzyczna, 1998.

17. Janiszewski Mirosław : Podstawy muzykoterapii. Łódź : Akademia Muzyczna, 1997.

18. Janiszewski Mirosław : Zastosowanie wybranych technik muzykoterapii aktywnej jako formy kinezyterapii u pacjentów z nadciśnieniem pierwotnym. Łódź : Wydaw. UŁ, 1987. Praca habilitacyjna

19. Janiszewski Mirosław, Drózd Barbara, Walkiewicz Mieczysław: Muzykoterapia aktywna jako forma rehabilitacji ruchowej u pacjentów ze schorzeniami układu krążenia. W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Nr 2 (2) 1998. Łódź : Wydaw. WSHE, 1998. s.15-19

20. Janiszewski Mirosław, Kuński Henryk : Muzykoterapia w promowaniu zdrowia. Łódź : Akademia Muzyczna , 1998

21. Jutrzyna Ewelina : Muzykoterapia w szkole specjalnej : perspektywy i problemy. W: Forum pedagogów specjalnych XXI wieku. T. 3. Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2002. s.87-96

22. Jutrzyna Ewelina : Wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci niepełnosprawnych przez muzykę. W: Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy. Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004. s.186-196

23. Kierył Maciej, Skarżyńska Maria : Literatura i muzyka dla osób ze schorzeniami serca i układu krążenia : poradnik. Toruń Warszawa : Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. Mikołaja Kopernika. Ośrodek Informacyjno-Metodyczny Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych , 1993

24. Konaszkiewicz Zofia : Dziecko niepełnosprawne i muzyka : (założenia podstawowe). Warszawa : AM, 1994.

25. Krauze-Sikorska Hanna, Frąckowiak Maria: Improwizacje muzyczno-ruchowe w terapii i wspomaganiu rozwoju dzieci z cechami lękliwości społecznej. W: Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy. Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004. s.208-214

26. Kronenberger Małgorzata : Muzykoterapia : podstawy teoretyczne do zastosowania muzykoterapii w profilaktyce stresu. Szczecin : "Mediatour" , cop. 2003

27. Kronenberger Małgorzata : Muzykoterapia : wykorzystywanie technik aktywnych i receptywnych w profilaktyce stresu. Łódź : "Global Enterprises" , 2004

28. Laskowska Halina, Rokitiańska Mirosława: Polska - wychowawcza i profilaktyczna rola muzyki. W: Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych. Lublin : UMCS, 2005. s.243-247

29. Lewandowska Barbara, Lewandowska Kinga, Sołowiej Józefa : Techniki stymulacyjne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. [Wyd. 2] Gdańsk : Wydaw. UG , 1990

30. Lewandowska Kinga : Muzykoterapia dziecięca : zbiór rozpraw z psychologii muzycznej dziecka i muzykoterapii dziecięcej. Wyd. 2 poszerz. Gdańsk : [nakł. autora] , 2001

31. Maman Fabien : Rola muzyki w XXI wieku. Lublin : "Morpol" , 1999

32. Metera Anna : Muzykoterapia : muzyka w medycynie i edukacji : poradnik dla lekarzy, muzykoterapeutów, nauczycieli, wychowawców, studentów kierunków pedagogicznych : materiały do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Leszno : Wydaw. Centrum Technik Nauki "Metronom" , 2002

33. Minczakiewicz Elżbieta M. : Terapia muzyką w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i językowych u dzieci z zespołem Downa. W: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie. Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2005. s.417-429

34. Moyne-Larpin Yolande, Korkuć Zdzisław: Muzyka jako sposób oddziaływania na osoby w podeszłym wieku. W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Nr 7 (12) 2000 Gerontologia. Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000. s.101-110

35. Muzyka w pracy bibliotekarza i biblioterapeuty : poradnik / oprac. przez Macieja Kieryła i Marię Skarżyńską. Warszawa : Ośrodek Informacyjno-Metodyczny Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych Toruń : Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. Mikołaja Kopernika , 1990

36. Muzyka w życiu osób niepełnosprawnych / [red. nauk. Zofia Konaszkiewicz]. Warszawa : Wydaw. AM im. F. Chopina , 2004

37. Muzykoterapia w agresji, lęku i cierpieniu : Międzynarodowe Jubileuszowe Sympozjum Muzykoterapii, 20-21 listopada 1998 r. / pod red. Sławomira Sidorowicza i Pawła Cylulko. Wrocław : AM , 2000

38. Natanson Tadeusz : Wstęp do nauki o muzykoterapii. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1979

39. Piotrowska Bożena : Muzykoterapia. Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, 1998.

40. Romanowska Barbara : Inny głos Barbary B. : moc muzyki. Katowice : "Alt" , 2003

41. Romanowska Barbara : Kamertony i muzykoterapia w leczeniu dźwiękiem. Katowice : "Kos", 2004.

42. Rueger Christoph : Muzyczna apteczka : na każdy nastrój od A do Z. Warszawa : "Diogenes" : "Świat Książki" , 2000

43. SchiftanYair, Stadnicki Andrzej : Terapia akustyczno-wibracyjna Musica Medica w oddziaływaniach zdrowotnych i pedagogicznych. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej , 2003

44. Sekułowicz Małgorzata : Rola muzykoterapii w usprawnianiu dzieci z niepełnosprawnościami wielozakresowymi. W: Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy. Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004. s.203-207

45. Siemież Małgorzata : Wspólne elementy biblioterapii i muzykoterapii. W: Nowe trendy w edukacji muzycznej. Lublin : UMCS, 2005. s.235-241

46. Stadnicka Janina : Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową. Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1998

47. Szczyrba Sebastian : Muzykoterapia w nauczaniu dzieci sześcioletnich. W: Edukacja elementarna w zreformowanym systemie szkolnym. T. 1. Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2004. s.107-114

48. Twórczość - wyzwanie XX1 wieku / [zebrały i oprac. Eliza Dombrowska, Aleksandra Niedźwiedzka]. Kraków : "Impuls", 2003

49. Twórczość i sztuka w życiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych : I Ogólnopolskie sympozjum, Wrocław 8-9 grudnia 1984 r. / [kol. red. Zbigniew Hora (przewodn.)] Wrocław : Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem , 1986

50. Wesołowska Małgorzata : Wędrówki po muzykoterapii : nauka, fakty, ciekawostki. Warszawa : "Andiamo!", 2005.

51. Zwolińska Ewa : Rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych u dzieci sześcioletnich wykazujących fragmentaryczne deficyty rozwojowe. Bydgoszcz : Wyższa Szk. Pedag. Wydaw. Uczelniane, 1996

52. Żurawska-Seta Ewa, Seta Roman: Muzykoterapia w pracy z dzieckiem autystycznym. W: Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem. Kraków : "Impuls", 2005. s.83-103

53. Żychowska Teresa : Walory terapeutyczno-wychowawcze muzykoterapii dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. W: Nowe trendy w edukacji muzycznej. Lublin : UMCS, 2005. s.261-269

 

ARTYKUŁY

 

1. Arciszewska-Miłan Maria : Muzyka w rewalidacji dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Acta UNC, Pedag. 1995 Z. 21 s.143-150

2. Baran Ewa : Muzykoterapia na zajęciach szkolnych. Lider 2004 nr 12 s.15-16

3. Biedrzycka Agata : Muzykoterapia jako jedna z metod rozładowywania napięć emocjonalnych. Wychowanie na co Dzień. 2004, nr 7/8, dod. Wkładka Metodyczna nr 7/8, s. I-III

4. Bissinger-Ćwierz Urszula : Muzyka i ruch w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Grupa i Zabawa 1997 nr 1 s.11-12

5. Cesarz Helena : Muzykoterapeuta dźwiękiem mówiący, czyli kilka refleksji na temat komunikacji za pomocą instrumentu. Muzykoter. Pol. 2003 nr 2 s. 7-12

6. Cesarz Helena : Psychoterapeutyczna wartość referencjalnego znaczenia muzyki. Muzykoterapia Polska. - T. 2, nr 3/4 (2003), s. 7-12 (Materiały z I Forum Muzykoterapeutów "Współczesne oblicza muzykoterapii", Wrocław)

7. Cesarz Helena : Znaczenie przeżyć muzycznych u osób z zaburzeniami psychicznymi. Muzykoter. Pol. 2002 nr 1/2 s. 11-16

8. Colonna-Kasjan Daniela : Elementy psychorysunku i psychodramy w przebiegu muzykoterapii. Muzykoter. Pol. 2002 nr 3/4 s. 7-11

9. Cylulko Paweł : Elementy wychowania muzycznego w muzykoterapii dzieci niepełnosprawnych wzrokowo. Wychow. Muzycz. Szk. 1997 nr 3 s. 116-123

10. Cylulko Paweł : Terapeutyczna funkcja muzyki w życiu niepełnosprawnego dziecka. Teraź. Człow. Eduk. 2000 nr 2 s. 123-133

11. Cylulko Paweł : Wybrane zagadnienia z muzykoterapii osób niepełnosprawnych wzrokowo. Muzykoter. Pol. 2002 nr 1/2 s.19-32

12. Cylulko Paweł : Zastosowanie muzykoterapii we wspomaganiu rozwoju dzieci z niepełnosprawnością wzrokową. Muzykoter. Pol. 2003 nr 2 s. 13-21

13. Cylulko Paweł : Znaczenie wczesnej muzykoterapeutycznej interwencji dla rozwoju małego niepełnosprawnego dziecka. Muzykoterapia Polska. - T. 2, nr 3/4 (2003), s. 13-18 (Materiały z I Forum Muzykoterapeutów "Współczesne oblicza muzykoterapii", Wrocław)

 

14. Cylulko Paweł :Wybrane zagadnienia z muzykoterapii osób niepełnosprawnych wzrokowo. Muzykoter. Pol .-2002 nr 1/2 s. 19-32

15. Dębicka Izabela : Muzykoprofilaktyka i muzykoterapia w leczeniu nerwic dziecięcych. Naucz. Początk. 2004/2005 nr 3 s.41-46

16. Dębicka Izabela : Muzykoterapia w przedszkolu Cz. 1. Wychow. Muzycz. Szk. 1997 nr 3 s. 123-128

17. Dębicka Izabela : Muzykoterapia w przedszkolu Cz. 2. Wychow. Muzycz. Szk. 1997 nr 4 s. 170-178

18. Dębicka Izabela : Scenariusz pozalekcyjnej edukacji muzycznej z elementami muzykoterapii. Naucz. Początk. 2004/2005 nr 3 s.91-101 (Temat zajęć: "Do re mi fa sol" - muzyczna gama nastrojów)

19. Dobiegała Ewa : Wykorzystanie muzyki w terapii dziecka dyslektycznego. Prz. Eduk. [Łódź] 2002 nr 2 s.12-13

20. Duniec Beata Mariola : Wpływ zajęć muzyczno-ruchowych z elementami muzykoterapii na dzieci z nadpobudliwością psychoruchową. Naucz. i Szk. 2001 nr 1/2 s.111-123

21. Dywicki Zdzisław : Elementy muzykoterapii w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo. Wychowawca 1/1998 s. 20-21, 36-37

22. Dziadzio Maria : Muzykoterapia w szkole. Gaz. Szk. 2001 nr 47 s.13

23. Galińska Elżbieta : "Ciało", "emocje", "myślenie" w obrazie Ja pacjentek anorektycznych w muzykoterapii. Gestalt 1994 nr 14 s.28-31

24. Galińska Elżbieta : Analiza mechanizmów poznawczych muzykoterapii nerwic. Psychoterapia 1995 nr 2 s.27-60

25. Galińska Elżbieta : Doświadczenia muzyczne pacjenta a jego ocena efektów terapeutycznych metodą "portretu muzycznego". Psychoterapia 1999 Nr 4 s.83-91

26. Galińska Elżbieta : Doświadczenia urazowe a metoda "portretu muzycznego" (PM). Albo albo. 2001 z. 4 s. 46-60

27. Galińska Elżbieta : Elementy reparacji w psychodramie i w muzykoterapii według teorii Melanie Klein. Psychoterapia 2004 nr 4 s.17-28

28. Galińska Elżbieta : Możliwości i ograniczenia muzykoterapii i psychodramy w leczeniu osób ze schizofrenią. Psychoterapia 2001 nr 3 s.5-15

29. Galińska Elżbieta : Muzykoterapia zaburzonego poczucia tożsamości. "Kodowanie muzyczne" - instalacja ego. Psychoterapia 2003 nr 3 s.61-72

30. Galińska Elżbieta : Ocena niektórych aspektów efektywności metody portretu muzycznego na tle analogicznych metod psychoterapii nerwic. Psychoterapia 1994 nr 4 s.49-60

31. Galińska Elżbieta : Poglądy na lecznicze działanie muzyki. Albo albo 1992 z.1 s.41-57

32. Galińska Elżbieta : Portret muzyczny jako metoda harmonizacji struktury "ja" pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi. Probl. Porad. Psychol. 2001 nr 1 s. 55-67

33. Galińska Elżbieta, Aranowska Elżbieta : Metodologiczne podstawy analizy stylu komunikacji muzycznej. Przegląd Psychologiczny. T. 47 nr 4 (2004) s. 327-344

34. Gąsierkiewicz Ryszard : Zacznij od Bacha, czyli jak się uczyć XXI wieku. Charaktery 2004 nr 9 s.39-40 Utwory muzyczne wspomagające uczenie się

35. Gładyszewska-Cylulko Joanna : Rysunek inspirowany wizualizacją przy muzyce. Muzykoterapia Polska. - T. 2, nr 3/4 (2003), s. 19-23 (Materiały z I Forum Muzykoterapeutów "Współczesne oblicza muzykoterapii", Wrocław)

36. Gładyszewska-Cylulko Joanna : Zastosowanie muzyki w wybranych metodach psychoterapii dzieci. Muzykoter. Pol. 2002 nr 3/4 s. 13-17

37. Gozdecka Marta, Kierył Maciej: Rola muzyki fortepianowej w profilaktyce i terapii muzycznej. Zesz. Nauk. / A. Muzycz. Warsz. Z. 32 (1995) s.14-36

38. Grzeszczuk Aneta : Muzyka a autyzm : moje doświadczenia w prowadzeniu zajęć muzyczno-rytmicznych z dziećmi autystycznymi. ISME 1999 nr 1 s. 28-44

39. Grzeszewski Henryk : Muzyka w wychowaniu i terapii dziecka niepełnosprawnego. Szk. Spec. 1998 nr 3 s. 150-154

40. Gulińska-Grzeluszka Diana : Rola muzykoterapii w pracy z dziećmi agresywnymi w wieku 9-11 lat. Wychow. Muzycz. Szk. 2004 nr 1 s. 13-17

41. Gutowska-Tęcza Beata : Ekspresja w muzyce i jej wykorzystanie w metodach muzykoterapii (metodzie aktywnej percepcji oraz terapii poprzez twórczość kompozytorską).Ann. UMCS, Sect. J. Vol. 11 .-(1998) s. 125-140

42. Jaborska Elżbieta : Muzykoterapia w szkole. Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/2, s. 265-285

43. Jaworska Andrea : Aspekty psychologiczne w terapii audiopsychofonologii Alfreda Tomatisa.Eduk. Estet. [T.] 1 (1998) s. 77-90

44. Karwat Renata : Beethoven ze skalpelem. Wprost. 1996 nr 30 s. 57-58

45. Kaszczyszyn Robert : Możliwości wykorzystania muzyki w procesie resocjalizacji. Szk. Spec. 1991 nr 4 s.187-196

46. Kierył M: Muzykoterapia dla każdego. Wychow. Muz. Szk. 1993 nr 1 s.18-25

47. Kierył Maciej : Terapia i wychowanie przez muzykę niekonwencjonalną. Albo albo 1992 z. 1 s.64-70

48. Kisiel Mirosław : Profilaktyka muzyczna w szkole. Nauczyciel i Szk. 1998 nr 2 s.128-137

49. Klimas-Kuchtowa Ewa : Muzyka a ruch. Muzykoterapia Polska. - T. 2, nr 3/4 (2003), s. 25-31 (Materiały z konferencji naukowej "Rola arteterapii w procesie leczenia i rehabilitacji niepełnosprawnych pacjentów", Zakopane)

50. Klimas-Kuchtowa Ewa : Muzyka jako tło pracy umysłowej. Muzykoterapia Polska. T. 2 nr 3/4 (2003) s. 33-38 (Materiały z konferencji naukowej "XXX-lecie Wrocławskiej Muzykoterapii", Wrocław)

51. Kobierzycki Tadeusz : Osobowość : muzyka i dźwięk. [Muzykoterapia]. Albo Albo 1992 z.1 s.58-63

52. Kołda Urszula : Terapeutyczne oddziaływanie muzyki na całkowite lub częściowe wyeliminowanie agresji u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Szk. Spec. 1998 nr 5 s.360-361

53. Kołda Urszula : Terapeutyczne oddziaływanie muzyki na całkowite lub częściowe wyeliminowanie agresji u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Szk. Spec. 1998 nr 5 s. 360-361

54. Konaszkiewicz Zofia : Edukacja i terapia muzyczna w odniesieniu do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Szk.Spec.1993 nr1/2 s 20-26

55. Konaszkiewicz Zofia : Wychowanie muzyczne i muzykoterapia w pedagogice specjalnej. ISME 1990 nr 1-2 s.17-31

56. Kopacz Małgorzata : Wpływ muzykoterapii na obniżenie poziomu agresji u dorastającej młodzieży. Psychoterapia 1997 nr 4 s.45-50

57. Korczak Katarzyna : Dodawanie życia do lat. Rocz. Sopoc. R. 11 .-(1996) s. 295-297 (Muzykoterapia pacjentów Poradni Geriatrycznej w Sopocie)

58. Kruźlak Magdalena, Utzig Krystyna: O miejsce dla nauki o muzykoterapii w edukacji nauczyciela. ISME 1995 nr 3/4 s.96-100

59. Krzemińska Agnieszka : Moje spotkanie z muzykoterapią prof. Detleva Cramera. Szk. Spec. 1996 nr 5 s. 309-310

60. Kuczyńska Alicja, Makowska Hanna : Muzyka w terapii. Muzykoterapia Polska. - T. 2, nr 3/4 (2003), s. 39-46 (Materiały z konferencji naukowej "XXX-lecie Wrocławskiej Muzykoterapii", Wrocław)

61. Kukiełczyńska-Krawczyk Klaudia : J.S. Bach czy L. van Beethoven - analiza metodą S. Ertla i J.A. Hartleya. Muzykoterapia Polska. - T. 2, nr 3/4 (2003), s. 47-51 (Materiały z I Forum Muzykoterapeutów "Współczesne oblicza muzykoterapii", Wrocław)

62. Kukiełczyńska-Krawczyk Klaudia :Kompozycja a muzykoterapia. Muzykoter. Pol. 2003 nr 2 s. 23-29

63. Kwiatkowski Piotr : Trening autogenny i regulatywna muzykoterapia w eliminowaniu zaburzeń nerwicowych u młodzieży-niektóre aspekty teoretyczne i metodyczne. Acta Univ.Wratisl.Pr.Pedag.1993 t.97 s.79-99

64. Lecourt Edith : Muzyka i struktura muzyczna. Psychoterapia 2004 nr 1 s.77-81

65. Lecourt Edith : Praca muzykoterapeuty w psychiatrii. Psychoterapia 2004 nr 1 s.83-88

66. Lindström Dorota : Walory wychowawcze i estetyczne uczestnictwa w chórze. Prace Zakładu Pedagogiki Muzycznej Uniwersytetu Łódzkiego. - Z. 8 (2004) s. 15-17

67. Lorenc Barbara : Muzykoterapia. Wiadomości, Głosy, Rozm. o Szk. 1995 nr 9 s.14-15

68. Magda Małecka-Myślik Muzykoterapia : cele, zasady, formy - krótki szkic. Auxil. Soc. 2002 nr 1 s. 281-284

69. Makowska Jolanta : Muzyka łagodzi obyczaje? [Muzykoterapia w szkole]. Probl. Opiek.-Wychow. 1994 nr 3 s.26-28

70. Małecka-Myślik Magda : Muzykoterapia : cele, zasady, formy - krótki szkic. Auxil. Soc. 2002 nr 1 s.281-284

71. Mazepa-Domagała Beata : Aukcja pełna muzyki, tańca i radości - komunikatAuxil Soc. 2002 nr 3/4 s. 133-135 (Warsztaty terapeutyczne dla dzieci ze szkół specjalnych w Katowicach)

72. Mączyńska-Dilis Agnieszka : Muzyka łagodzi obyczaje i objawy dysleksji. Gaz. Szk. 2005 nr 15 s.23

73. Mej Agata : Muzykoterapia w redukcji lęku. Muzykoter. Pol. 2002 nr 3/4 s.27-30

74. Metera Anna : Muzyka w procesie leczenia. Probl. Ośw. i Wychow. 1994 nr 10 s.6-7

75. Mikulska Monika : Rytm i improwizacja w rehabilitacji psychicznej osób dorosłych. Muzykoterapia Polska. - T. 2, nr 3/4 (2003), s. 53-57 (Materiały z konferencji naukowej "XXX-lecie Wrocławskiej Muzykoterapii", Wrocław)

76. Moyne-Larpin Yolande, Korkuć Zdzisław: Muzyka jako sposób oddziaływania na osoby w podeszłym wieku. Zesz. Nauk. WSHE Łódź 2000 nr 7 s.101-110

77. Natanson Tadeusz : Pedagogiczna i profilaktyczna funkcja muzyki - jej możliwości współkształtowania osobowości w warunkach współczesnego świata. Pedag. Pr. Kult. UŚL 1991 t. 12 s.26-78

78. Naumowicz Małgorzata : Terapia muzyką i ruchem. Muzykoterapia Polska. T. 2 nr 3/4 (2003) s. 59-62 (Materiały z konferencji naukowej "XXX-lecie Wrocławskiej Muzykoterapii", Wrocław)

79. Obuchowicz-Caban Anna : Terapeutyczne funkcje muzyki. Plast. I Wychow. 1996 nr 3 s. 20-22

80. Orff Gertrud : Kluczowe pojęcia muzykoterapii Orff. Psychoterapia 1995 nr 2 s.5-13

81. Palider Anna, Poręba Monika : Zajęcia muzyczno-taneczne jako forma terapii przez sztukę. Wychow. Muzycz. Szk. 2003 nr 4 s. 213-214 (Zespół "Sylaba" wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Nowym Targu)

82. Pękala Anna, Wyczesany Janina : Rola i znaczenie muzyki w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim klas I-III. Rocz. Nauk.-Dydak., Pr. Pedag. / WSP Krak Z. 18 (1995) s. 43-51

83. Podbielski Zygmunt, Śnioch Jan: Historia muzykoterapii w szpitalu psychiatrycznym w Lublincu. Psychoterapia 1995 nr 4 s.55-59

84. Portalska Halina, Portalski Marek: Muzykoterapia a najnowsze zdobycze techniki. Gestalt 1995 nr 19/20 s.19-23

85. Posłuszna Joanna, Burtowy Agnieszka : Muzyka w terapii - przegląd literatury światowej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. - Vol. 17 (2004), s. 91-100

86. Potaczek Violetta : Muzykoterapia w przedszkolu. Wychow. w Przedszk. 1998 nr 4 s. 296-299

87. Raszewska Maria : Rola muzykoterapii w pracy z dziećmi upośledzonymi. Kult. Fiz. 1998 nr 3/4 s. 21-23

88. Regner Anna : Techniki pracy z ciałem przy muzyce, poprawiające płynność mówienia według metody R. Castillo-Morales'a. Muzykoter. Pol. 2002 nr 3/4 s. 31-37

89. Rudzik Jerzy : Człowiek - muzyka - medycyna. Med. Dydak. Wychow. 2000 nr 3/4 s. 119-123

90. Salik Władysław :Nauka gry na instrumencie z nut dziecka upośledzonego umysłowo. Szk. Spec. 1996 nr 5 s. 289-295

91. Samela Krzysztof : Ośrodek pomocy społecznej miejscem aktywizacji ludzi starych : rola i wykorzystanie muzykoterapii. Muzykoter. Pol. 2003 nr 2 s. 31-38

92. Schiftan Yair, Stadnicki Andrzej : Musica Medica - Musica Lingua. Szk. Spec. 1999 nr 1 s. 47-49

93. Schiftan Yair, Stadnicki Andrzej : Musica Medica - Musica Lingua. Wychow. Muzycz. Szk. 1999 nr 1 s. 42-44

94. Stachyra Krzysztof : Stan polskiego piśmiennictwa dotyczącego muzykoterapii dla dzieci. Wychow. Muzycz. Szk. 2002 nr 3 s.115-119

95. Stadnicka Aleksandra : Muzykoterapia Nordoff-Robbins. Szk. Spec. 2000 nr 1 s. 29-30 (Metody pracy z dziećmi upośledzonymi prezentowane przez Simona Proctera)

96. Stadnicki Andrzej : Międzynarodowy Kongres Muzykoterapeutyczny. Szk. Spec. 1997 nr 3 s.179-182

97. Stempińska Kalina Monika : Inspiracje etniczne w muzykoterapii. Albo albo. - 2003, z. 4, s. 121-125

98. Strycharska-Gać Berta : Propozycja oddziaływań resocjalizacyjnych : muzykoterapia. Prz. Więzien. Pol. Nr 36 (2002) s. 111-115

99. Szczyrba Sebastian : Muzyka w rewalidacji niewidomych. / Studia Artystyczne Akademii Świętokrzyskiej. T. 1 (2004), s. 57-63

100. Szczyrba Sebastian : Rola muzykoterapii w edukacji i wychowaniu. Naucz. Początk. 2004/2005 nr 3 s.47-54

101. Szlasa Ryszard : Uzdrawiająca moc dźwięku. Przegląd Techniczny. 2005 nr 14/15 s. 28,32

102. Szulc Wita : Muzykoterapia na progu i u kresu ludzkiego życia : ból narodzin i lęki starości : z doświadczeń muzykoterapeutów amerykańskich : [ref.]. Muzykoter. Pol. 2002 nr 3/4 s.39-56

103. Śliwińska Anna : Rytmika jako jedna z metod terapii i wychowania muzycznego dzieci i młodzieży. Kiel. Stud. Eduk. Wczesnoszk. T. 2 .-(2000) s. 119-126

104. Tokarz Joanna : Muzyczna terapia najmłodszych. Wychow. Muzycz. Szk. 1992 nr 4 s.172-180

105. Turkot Agnieszka : Doświadczenia w prowadzeniu muzykoterapii dla pacjentów oddziału psychogeriatrycznego. Psychoterapia 2001 nr 2 s.55-60

106. Walczak Joanna, Wilamowska Ewa : Terapeutyczne, twórcze i relaksacyjne oddziaływanie muzyki. Biblioterapeuta 2004 nr 2 s.11-13 (Zawiera scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów gimnazjum i liceum)

107. Worożańska Wiesława : Człowiek a dźwięk. Pr. Zakł. Muz. UŁ. - Z. 5 (2001) s.125-133 (Terapeutyczne funkcje muzyki)

108. Wybrane zagadnienia z muzykoterapii. Probl. Ośw. i Wychow. 1994 nr 10 s.8-9

109. Żurek Kazimiera : Muzykoterapia w ośrodku rehabilitacyjno-wychowawczym (w grupie dzieci 7-12 letnich). Szk. Spec. 1992 nr 2/3 s.122-126

110. Żychowska Teresa : Terapeutyczno-wychowawcze walory muzyki. Wychow. Muzycz. Szk. 1999 nr 2 s. 58-68

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony