Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

RODZINA ZASTĘPCZA : wybór materiałów

 

 

KSIĄŻKI

 

1. ADOPCJA

Adopcja - temat bez tajemnic / pod red. Marii Kwiecień. - Warszawa : Wydaw. Księży Marianów, 2004

2. BADORA SYLWIA

Uczucia i profesjonalizm : o formach opieki zastępczej / Sylwia Badora. - Częstochowa : Wydaw. WSP, 1998

3. CZEREDRYCKA BARBARA

Alternatywy dla opieki instytucjonalnej / Barbara Czeredrycka, Urszula Gruca-Miąsik. W: Reforma oświatowa wobec wiedzy pedagogicznej. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2004 s.66-72

4. GRUCA-MIĄSIK URSZULA

Funkcje profilaktyczno-resocjalizacyjne rodzin zastępczych / Urszula Gruca-Miąsik. W: Resocjalizacja instytucjonalna : perspektywy i zagrożenia. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2004 s. 417-432

5. GRUCA-MIĄSIK URSZULA

 Strategie zmagania się z kryzysem w rodzinach zastępczych / Urszula Gruca-Miąsik. W: Psychologia współczesna : oczekiwania i rzeczywistość. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedag., 2005 s. 119-128

6. JAMROŻEK MIROSŁAW

Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze : (analiza longitudinalna) / Mirosław Jamrożek. - Kielce : Wydaw. Uczelniane Wszechnica Świetokrzyska, 2005

7. JOACHIMOWSKA MAGDALENA

Rodzina zastępcza szansą powrotu dziecka do rodziny naturalnej / Magdalena Joachimowska. W: Edukacja a życie codzienne. T. 2. - Katowice Wydaw. UŚ, 2002 s. 121-128

8. KAMIŃSKA URSZULA

Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania / Urszula Kamińska. - Wyd. 4. - Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2005

9. KELM ALBIN

Formy opieki nad dzieckiem w Polsce Ludowej / Albin Kelm. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1983

10. KUSIO URSZULA

Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze : studium socjologiczne na przykładzie Lublina / Urszula Kusio. - Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 1998

11. KWIECIEŃ MARIA

Rodziny zastępcze - rodziny nadziei / Maria Kwiecień. - Warszawa : Wydaw. Księży Marianów, 2003

12. ŁOPATKOWA MARIA

Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną, - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1980

13. MILEWSKA EWA

Kim są rodzice adopcyjni?... : studium psychologiczne / Ewa Milewska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2003

14. OPIEKA I WYCHOWANIE

Opieka i wychowanie w rodzinie / pod red. Czesława Kępskiego. - Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2003

15. PROGRAM PRIDE

Program PRIDE rodzinna opieka zastępcza, adopcja : podręcznik dla kandydatów na opiekunów zastępczych / [tł. praca zespołowa ; pol. adaptacja Tomasz Polkowski]. - Warszawa : Towarzystwo Nasz Dom, 2003.

16. RELACJA DOROSŁY-DZIECKO

Relacja dorosły-dziecko w opiece zastępczej / Judit Falk [i in.]. - Warszawa : Dom Małych Dzieci im. ks. G. P. Baudouina : "Żak", 1999

17. RODZINY ZASTĘPCZE

Rodziny zastępcze Łodzi / oprac. A. Majewska [i in.]. - Łódź : Polski Instytut Służby Społecznej, 1948

18. RÓŻAŃSKA ELŻBIETA

Rodzina zastępcza jako forma opieki nad dzieckiem / Elżbieta Różańska, Aleksander Tynelski. - Kielce : Wydaw. WSP im. Jana Kochanowskiego, 1981

19. SAFJAN MAREK

Instytucja rodzin zastępczych : problemy prawno-organizacyjne / Marek Safjan. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1982

20. SAFJAN MAREK

Osamotnione dzieci : rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka / Marek Safjan. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1983

21. Sieroctwo społeczne

Sieroctwo społeczne i jego kompensacja / red. nauk. Marek Heine, Grażyna Gajewska. - Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999

22. ŚWIĘCICKA HANNA

Dom wreszcie własny : problemy dziecka samotnego. - Warszawa : PZWL, 1970

23. W ŚWIECIE DZIECKA

W świecie dziecka osieroconego i rodziny adopcyjnej / red. Alicja Kalus. - Opole : Red. Wydaw. WT UO, 2003

24.WĄSIŃSKI ARKADIUSZ

Dziecko, rodzice, adopcja : ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej / Arkadiusz Wąsiński. - Kraków : "Impuls", 2005

 

ARTYKUŁY

 

1. [Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze : materiały z konferencji zorganizowanej przez Towarzystwo "Nasz Dom" w Waplewie] // Probl. Opiek.-Wychow. - 2003 nr 9 s. 3-34

2. Alternatywa dla "kontraktowych rodzin zastępczych" / Maria Sylwestrowicz // Zesz. Nauk. UJ, Pr. Pedag. - Z. 25 .-(1996) s. 95-99

3. Biegnijmy dalej / Andrzej Olszewski // Głos Naucz. - 2000 nr 16 s. 6 (Rodziny zastępcze)

4. Biologia, mity i akty normatywne / Jacek Nawrot // Probl. Opiek.-Wychow. - 2001 nr 5 s. 21-24 (Rodziny zastępcze)

5. Diabeł w sednie, nie w szczegółach / Jolanta Makowska // Probl. Opiek.-Wychow. - 1999 nr 2 s. 16-19 (Państwowe domy dziecka a rodziny zastępcze)

6. Do zaofiarowania mają tylko miłość / Eliza Olczyk // Rzeczpospolita. - 2000 nr 260 s. A6 (Rodziny zastępcze)

7. Dobro dziecka / Edyta Mętel // Tyg. Powsz. - 1999 nr 45 s. 4 (Rodziny zastępcze)

8. Dom dziecka jako... ośrodek rodzin zastępczych? / Andrzej Łabądź // Probl. Opiek.-Wychow. - 1998 nr 6 s. 18-19

9. Domy będą puste / Agnieszka Kołodyńska // Gaz. Wybor. - 2001 nr 2 s. 16-17 (Szkolenia dla rodzin zastępczych wg amerykańskiego programu Pride we Wrocławiu)

10. Dopomóc : o reformie opieki zastępczej / Marek Andrzejewski // Więź. - 2000 nr 11 s. 72-82

11. Droga małego dziecka do rodziny zastępczej / Małgorzata Burchardt // Probl. Opiek.-Wychow. - 2001 nr 3 s. 24-29

12. Dyskusja o reformowanym systemie opieki / J.R. // Probl. Opiek.-Wychow. - 2001 nr 2 s. 54-56 (Seminarium w Warszawie nt. "Placówki opiekuńcze i rodziny zastępcze w reformowanym systemie opieki nad dzieckiem")

13. Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w zakresie tworzenia zastępczych środowisk rodzinnych : (na przykładzie województwa małopolskiego) / Ewa Sierankiewicz // Państ. i Społ. - Nr 2 .-(2002) s. 255-261

14. Dzieci jak towar / Beata Znamirowska-Soczawa // Przegląd. - 2000 nr 41 s. 8 (Rozwiązanie rodziny zastępczej)

15. Dzieciaki na antresoli / Włodzimierz Nowak // Gaz. Wybor. - 2003 nr 55, dod. Duży Format nr 10 s. 14-17

16. Dziecko w rodzinie zastępczej / Zofia Waleria Stelmaszuk // Pr. Soc. - 2000 nr 3 s. 83-105

17. Edukacja do zastępczego rodzicielstwa / Marian Duda, Marta Haręzga // Probl. Opiek.-Wychow. - 2000 nr 3 s. 15-16

18. Edukacja do zastępczego rodzicielstwa : program szkolenia w zakresie pozyskiwania, kwalifikowania, przygotowania i wspierania rodzin zastępczych / Marian Duda, Marta Haręzga, Barbara Kubit, Anna Wojciechowska //Zesz. Nauk. URzesz., Pedag .-Z. 1 .-(2003) s. 245-264

19. Fundacja "Rodzina Nadziei" / Ryszarda Socha // Probl. Opiek.-Wychow. - 1996 nr 5 s. 27-29

20. Funkcjonowanie rodzin zastępczych a sukces szkolny dzieci / Józefa Brągiel, Alicja Kurcz // Rocz. Pedag. Rodz. - T. 5 .-(2002) s. 265-282

21. Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych / Teresa Klatka, Teresa Postrzednik // Probl. Opiek.-Wychow. - 1998 nr 10 s. 14 (Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Krakowie)

22. Grupowe przygotowanie rodzin zastępczych : pakiet szkoleniowy "Rodzina" / Danuta Wiecha // Probl. Opiek.-Wychow. - 2000 nr 4 s. 51-54

23. Historia polskich rodzin zastępczych / Agnieszka Siejda, Marta Bąkała // Probl. Opiek.-Wychow. - 1998 nr 8 s. 37-41

24. Idea rodziny zastępczej / Jerzy Pająk, Beata Skwarek // Małż i Rodz. - 2002 nr 3 s. 18-21

25. Instytucja rodzin zastępczych w świetle nowej regulacji prawnej / Ryszarda Michalska-Badziak // Stud. Praw.-Ekon. - T. 49. - (1994) s. 27-42

26. Instytucja rodzin zastępczych w świetle nowych regulacji prawnych / Marek Andrzejewski // Probl. Opiek.-Wychow. - 1999 nr 8 s. 9-16

27. Jak im pomóc? / Aleksandra Makowska // Głos Naucz.. - 1996 nr 1 s. 5 (Rodziny zastępcze)

28. Kara za dobroć : między przysposobieniem a rodziną zastępczą / Janina Zaporowska, Jacek Mazurkiewicz // Rzeczpospolita. - 1996 nr 33 s. 15

29. Katalog umiejętności rodziców zastępczych / Andrzej Łabądź // Probl. Opiek.-Wychow. - 2002 nr 8 s. 24-27

30. Klub Rodzin Zastępczych / Dorota Zawadzka. // Probl. Opiek.-Wychow. - R. 44, nr 8 (2004), s. 46-48

31. Kodeks etyczny rodzin zastępczych / Zofia Waleria Stelmaszuk // Probl. Opiek.-Wychow. - 1998 nr 8 s. 21-25

32. Kontakty dziecka z rodziny zastępczej z rodzicami / Marek Andrzejewski // Probl. Opiek.-Wychow. - 2001 nr 3 s. 8-15

33. Kryteria kwalifikowania rodzin adopcyjnych / Grzegorz Grempka. // Probl. Opiek.-Wychow. - R. 44, nr 8 (2004), s. 19-28

34. Kształtowanie się modelu rodzin zastępczych w Polsce / Maria Sitko // Edukacja. - 2001 nr 4 s. 28-38

35. Macierzyństwo zastępcze - aspekty moralno-prawne / Oktawian Nawrot // Etyka. - Nr 33. - (2000) s. 175-194

36. Matki spontaniczne / Barbara Pietkiewicz // Polityka. - 2002 nr 5 s. 74-75 (Rodzina zastępcza a dziecko upośledzone)

37. Między ideałem a rzeczywistością : rodziny zastępcze / Grażyna Rostek-Stypa // Prawo i Życie. - 2000 nr 7 s. 39-42

38. Międzynarodowe spotkania poświęcone rodzinom zastępczym / Kazimierz Pospiszyl // Probl. Opiek.-Wychow. - 1994 nr 7 s. 42-43

39. Moje doświadczenia z PRIDE / Wanda Boczek // Probl. Opiek.-Wychow. - 2001 nr 6 s. 27-29 (Program "Rodzinna opieka zastępcza. Adopcja")

40. Na półmetku zmian w opiece / Jan Wszołek // Probl. Opiek.-Wychow. .- 2003 nr 3 s. 9-13 (Zastępcza opieka rodzinna)

41. Najlepiej w rodzinie / Barbara Passini ; rozm. przepr. Irena Malanowska // Opieka Wychow. Ter. - 1998 nr 1 dod. s. VII-IX (Formy opieki nad dzieckiem osieroconym)

42. Najpierw rodzina / Stanisław Drzażdżewski // Opieka Wychow. Ter. - 1998 nr 1 dod. s. IV-VII (Opieka nad dzieckiem)

43. Niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze / Andrzej Kalisz // Probl. Opiek.-Wychow. - 2003 nr 5 s. 18-20

44. Niewystarczające zachęty / Joanna Staręga-Piasek ; rozm. przepr. Jolanta Koral // Gaz. Wybor. - 2000 nr 272 s. 18 (Rodziny zastępcze dla nieuleczalnie chorych dzieci)

45. Nowe rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych / Barbara Passini // Probl. Opiek.-Wychow. - 2001 nr 1 s. 18-21

46. O "licencjonowanych" rodzinach zastępczych / Ewa Sierankiewicz // Opiek. Wychow. Ter. - 1995 nr 1 s. 14-20

47. O reformie rodzin zastępczych krytycznie / Sylwia Badora, Ryszard Gołębiowski // Probl. Opiek.-Wychow. - 2000 nr 5 s. 18-22

48. O rodzinach zastępczych polemicznie / Marek Andrzejewski // Probl. Opiek.-Wychow. - 2000 nr 8 s. 29-32

49. O rodzinach zastępczych w Polsce prawie wszystko / Henryk Cudak. - // Probl. Rodz. - 1996 nr 4 s. 25-31

50. Obowiązkowo, lecz niekoniecznie / Jacek Nawrot // Probl. Opiek.-Wychow. - 2000 nr 9 s. 24-29 (Relacje dzieci z rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych z rodziną biologiczną)

51. Ocena funkcjonowania rodzin zastępczych / Albin Kelm // Probl. Opiek.-Wychow. - 1993 nr 3 s. 109-115

52. Ojciec u Salomona : spór o dziecko / Anna Szulc // Polityka. - 2002 nr 39 s. 84-85

53. Opieka nad dzieckiem czy opieka "zastępcza"? : problemy terminologiczne czy komedia omyłek? / Zofia Waleria Stelmaszuk // Probl. Opiek.-Wychow. - 2002 nr 2 s. 12-21

54. Osiągnięcia i problemy placówki rodzinnej / Teresa Zelek // Probl. Opiek.-Wychow. - 2003 nr 8 s. 32-35

55. Ośrodek Rodzin Zastępczych "Szansa" / Andrzej Łabądź // Probl. Opiek.-Wychow. - 2001 nr 6 s. 25-27 (Program realizowany przez Dom Dziecka w Bytomiu)

56. Pedagogiczne funkcjonowanie rodzin zastępczych / Stanisław Kawula // Stud. Pedag. - 1992 t. 58 s. 107-120

57. Pogotowie rodzinne / Tamara Uliasz // Probl. Opiek.-Wychow. - 2000 nr 6 s. 11-12 (Rodziny zastępcze)

58. Pomoc Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego rodzinom zastępczym / Aleksandra Król // Probl. Opiek.-Wychow. - 2003 nr 4 s. 22-25

59. Prawdziwa twarz Kopciuszka / Barbara Pietkiewicz / Polityka. - 2000 nr 41 s. 28-29, 31

60. Prawne podstawy funkcjonowania rodzin zastępczych : zarys problematyki / Radosław Krajewski // Zesz. Nauk. WSHE (Włoc.). - T. 12. - (2003) s. 77-88

61. Prawo dziecka do pieczy zastępczej a prawo do życia w rodzinie / Marek Andrzejewski // Probl. Opiek.-Wychow. - 1997 nr 4 s.6-11

62. PRIDE [Parental Resources for Information, Development and Education] - program szkoleniowy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych / Tomasz Polkowski // Probl. Opiek.-Wychow. - 2000 nr 8 s. 47-52

63. Problemy spokrewnionych rodzin zastępczych / Alina Dziędziura // Probl. Opiek.-Wychow. - 2004 nr 2 s. 33-34

64. Program grupowego przygotowania rodzin zastępczych / Maria Kolankiewicz, Iwona Ozygała // Probl. Opiek.-Wychow. - 1995 nr 8 s. 23-27

65. Program PRIDE po czterech latach / Tomasz Polkowski // Probl. Opiek.-Wychow. - 2003 nr 6 s. 12-20 (Rodzinna opieka zastępcza)

66. Program ratowania rodzin i rodziny zastępcze w USA / Tomasz Polkowski // Probl. Opiek.-Wychow. - 1998 nr 2 s. 31-36

67. Prorodzinna opieka nad dzieckiem : ważniejsze pojęcia Cz. 1-2 / Stanisław Drzażdżewski // Probl. Opiek.-Wychow. - 1998 nr 5 nr 6 s. 11-18 s. 9-15

68. Prorodzinny system opieki / Barbara Passini // Przyjaciel Dziecka. - 1997 nr 10-12 s. 5-8

69. Przepisy prawne regulujące funkcjonowanie rodzin zastępczych // Przyjaciel Dziecka. - 2001 nr 1-3 s.6-8

70. Przygotowanie dzieci do życia w rodzinach zastępczych / Bożena Religa, Kornelia Ziętek // Probl. Opiek.-Wychow. - 2002 nr 7 s.47-50

71. Przygotowywanie rodziców zastępczych i adopcyjnych / Andrzej Łabądź // Probl. Opiek.-Wychow. - 2002 nr 7 s. 44-47 (Ośrodek Rodzin Zastępczych "Szansa" w Bytomiu)

72. Psychopedagogiczna analiza funkcjonowania rodzin zastępczych w ujęciu systemowym / Urszula Gruca-Miąsik // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. - T. 57 (2004), s. 113-126

73. Rodzice na zastępstwie / Maciej Kułak // Głos Naucz. - 2004 nr 16 s. 8-9 (Funkcjonowanie systemu opieki nad dzieckiem)

74. Rodzina kontraktowa : czy w Polsce są potrzebni "zawodowi rodzice"? / Joanna Kostyła // Wprost. - 2000 nr 17 s. 68-69

75. Rodzina zastępcza - obszar zmian w pracy socjalnej / Magdalena Joachimowska // Pr. Soc. - 2003 [nr] 3 s. 60-72

76. Rodzina zastępcza - przeobrażenia i stan badań / Mirosław Jamrożek // Kiel. Stud. Pedag. - T. 11 .-(1996) s. 57-72

77. Rodzina zastępcza / Edyta Gietka // Przegląd. - 2003 nr 7 s. 53-55

78. Rodzina zastępcza // Przyjaciel Dziecka. - 2001 nr 1-3 s. 1-2

79. Rodzina zastępcza a opieka prawna / Maria Skoczyńska-Puchała // Probl. Opiek.-Wychow. - 2001 nr 8 s. 17-20

80. Rodzina zastępcza i adopcyjna jako szansa dla dziecka osieroconego / Małgorzata Dąbrowska // Seminarce. - [T.] 10. - 1994 s.23-33

81. Rodzina zastępcza i jej finanse / Jolanta Kroner // Rzeczpospolita. - 2001 nr 175 s. C2

82. Rodzina zastępcza i rodzina adopcyjna w świetle międzynarodowych standardów praw człowieka / Tadeusz Płoski // Stud. Warm. - T. 36 .-(1999) s. 301-344

83. Rodzina zastępcza jako forma opieki nad dziećmi osieroconymi / Zbigniew Węgierski // Zesz. Nauk. WSHE (Włoc.). - T. 12 .-(2003) s. 49-66

84. Rodzina zastępcza jako instytucja wspomagająca w środowisku lokalnym / Urszula Gruca-Miąsik // Kwart. Eduk. - 1999 nr 1/2 s. 127-137

85. Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze // Przyjaciel Dziecka. - 2001 nr 1-3 s. 4-5

86. Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze : (diagnoza, propozycje modyfikacji oraz wariantów zastosowań) / Mirosław Jamrożek // Kiel. Stud. Pedag. - T. 9 .-(1994) s. 117-127

87. Rodzina zastępcza pod pieczą starosty : zmiany w regułach pomocy społecznej / Jolanta Kroner // Rzeczpospolita. - 2001 nr 87 s. C3

88. Rodzinna opieka zastępcza w Bytomiu / Grażyna Karczewska-Wypiór // Probl. Opiek.-Wychow. - 2002 nr 7 s. 42-44

89. Rodzinne formy opieki zastępczej / Zofia Waleria Stelmaszuk // Probl. Opiek.-Wychow. - 1998 nr 3 s. 35-37

90. Rodzinny dom dziecka szansą dobrego wychowania / R. Gołębiowski // Częstochowski Biul. Ośw. - 1993 nr 2 s.29-30

91. Rodziny adopcyjne a mikrostruktura społeczna / Iwona Kuźlan // Probl. Rodz. - 1992 nr 5 s. 25-30

92. Rodziny adopcyjne w Polsce : aspekty psychologiczno-prawne / Iwona Wagner // Auxil. Soc. - 1997 nr 3/4 s. 20-33

93. Rodziny zastępcze - pytania i odpowiedzi / Barbara Głowacka, Wanda Smolińska // Probl. Opiek.-Wychow. - 1994 nr 7 s.9-10

94. Rodziny zastępcze : alternatywa dla domów dziecka / Tomasz Polkowski // Probl. Opiek.-Wychow. - 1999 nr 9 s. 10-13

95. Rodziny zastępcze : próba typologii / Urszula Kusio // Ann UMCS, Sect. I - Vol. 16/17 .-(1991/1992) s. 373-379

96. Rodziny zastępcze i ich pełnoletni wychowankowie kontynuujący naukę u progu trzeciego tysiąclecia / Małgorzata Świtka // Naucz. i Szk. - 2003 nr 3/4 s. 149-158

97. Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze jako instytucje pomocy społecznej / Marek Andrzejewski // Probl. Opiek.-Wychow. - 1999 nr 3 s. 11-18

98. Rodziny zastępcze w powiecie ryckim / Anna Gajewska. // Zeszyty Naukowe. Pedagogia / Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania. - Nr 3 (2003), s. 59-65

99. Rodziny zastępcze w rejonie Gostynia / Leszek Szczepaniak // Probl. Ośw. i Wychow. - 1995 nr 10 s. 20-21 ; nr 11 s. 12-14

100. Rodziny zastępcze w systemie pomocy społecznej / Maria Pokój // Probl. Opiek.-Wychow. - 2000 nr 10 s. 17-21

101. Rodziny zastępcze w świetle prawa szwedzkiego / Katarzyna Mujzel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 44, nr 8 (2004), s. 54-56

102. Rola pracowników socjalnych w organizacji i funkcjonowaniu rodzinnych form opieki zastępczej / Iwetta Krzyżanowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 44, nr 6 (2004), s. 31-36

103. Rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych z komentarzem / Marzena Bartosiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 44[45], nr 1 (2005), s. 10-19

104. Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i domów dziecka / Ewa Łuczak // // Probl. Opiek.-Wychow. - 1994 nr 9 s. 15-18

105. Społeczność terapeutyczna jako rodzina zastępcza / Jacek Chałubiński // Probl. Narkom. - 2005 nr 3 s.65-67

106. Stereotypy w ocenie kandydatów na rodziców adopcyjnych / Dorota Merkel // Probl. Rodz. - 2000 nr 4 s. 44-47

107. Stosunki międzyludzkie w rodzinach zastępczych / Józef Pełczyński // Zesz. Nauk. WSHE (Włocł.). - T. 12. - (2003) S. 67-76

108. Sytuacja opiekuńczo-wychowawcza rodzin terapeutycznych / Róża Pawłowska // Probl. Alkoh. - 1996 nr 1 dod. s. I-V

109. Sytuacja społeczno-rodzinna dzieci z rodzin zastępczych / Iwona Jaśkiewicz-Wyrębska // Auxil Soc. - 1998 nr 2 s. 129-138

110. Sytuacja życiowa byłych wychowanków rodzin zastępczych / H. Jaworska-Maj // Probl. Opiek.-Wychow. - 1991 nr 2 s. 82.-86

111. Środowisko wychowawcze rodzin zastępczych / Ewa Łuczak // Opiek. Wychow. Ter. - 1994 nr 1 s. 13-18

112. Świadczenia pomocy społecznej na rzecz rodzin zastępczych / Małgorzata Waszkiewicz-Stefańska, Piotr Sadowski // Pedag. Społ. - 2002 nr 2 s. 95-99

113. Świadczenia pomocy społecznej na rzecz rodzin zastępczych / Małgorzata Waszkiewicz-Stefańska, Piotr Sadowski // Pr. Soc. - 2002 nr 3 s. 41-48

114. Święci albo nienormalni / Agnieszka Hyży // W Drodze. - 2000 nr 3 s. 45-50

115. Tworzenie zastępczych środowisk rodzinnych / Ewa Sierankiewicz // Probl. Opiek.-Wychow. - 2001 nr 10 s. 9-12

116. Usamodzielnieni wychowankowie o rodzinie własnej i zastępczej / H. Jaworska-Maj // Probl. Opiek.-Wychow. - 1991 nr 10 s. 466-470

117. W cudzym domu jak u siebie / Jolanta Kroner // Rzeczpospolita. - 2000 nr 248 s. C2 (Nowe przepisy dotyczące rodzin zastępczych)

118. W czym tkwi sedno? / Marek Andrzejewski // Probl. Opiek.-Wychow. - 1999 nr 4 s. 31 (Państwowe domy dziecka a rodziny zastępcze)

119. Warunki powodzenia zastępczej opieki rodzinnej / Barbara Passini // Przyjaciel Dziecka. - 2001 nr 1-3 s. 9-10

120. Wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych / Iwona Jaśkiewicz-Wyrębska // Probl. Rodz. - 1998 nr 3 s. 29-32

121. Wychowanie dziecka upośledzonego w stopniu lekkim w placówce opiekuńczo-wychowawczej jako rodzinie zastępczej / Grzegorz Lewandowski // Aten Kapł. - T. 134 z. 2 (2000)

122. Wychowanie dziecko poza rodziną własną / Przyjaciel Dziecka. - 2001 nr 1-3 s. 3-4

123. Wychowankowie rodzin zastępczych - ich obecne i poprzednie środowisko wychowawcze / Monika Sajkowska, Ewa Łuczak // Opiek. Wychow. Ter. - 1994 nr 1 s. 8-12

124. Wycofana książka / Teresa Kądzielowa // Tygiel Kult. - 2002 nr 1/3 s. 123-129 ("Rodziny zastępcze Łodzi" wydana w 1948 r.)

125. Zaspokajanie potrzeb dzieci w rodzinach zastępczych / Anna Tatko // Probl. Opiek.-Wychow. - 1995 nr 4 s. 25-27

126. Zastępcza opieka rodzinna / Barbara Passini // Probl. Opiek.-Wychow. - 2001 nr 10 s. 3-8

127. Zastępcza opieka rodzinna w Łomżyńskiem / Bożena Elwira Jabłońska // Probl. Opiek.-Wychow. - 2004 nr 3 s. 35-38

128. Zastępcza opieka rodzinna w Polsce / Izabela Szczepaniak-Wiecha // Państ. i Społ. - 2003 nr 1 s. 175-180

129. Zastępcze rodziny terapeutyczne w systemie wsparcia społecznego w rehabilitacji / Lidia Bogusz // Opieka Wychow. Ter. - 2003 nr 3 s. 20-22

130. Zastępcze rodziny terapeutyczne w systemie wsparcia społecznego w rehabilitacji / Lidia Bogusz // Szk. Spec. - 2003 nr 2 s. 68-73

131. Zastępcze środowiska rodzinne - ich miejsce w systemie opieki nad dzieckiem / Barbara Passini // Pr. Soc. - 1992 nr 3 s.8-25

132. Zmiany w ustawie o pomocy społecznej / Tamara Uliasz // Probl. Opiek.-Wychow. - 2001 nr 7 s. 18-20 (Finansowanie rodzin zastępczych)

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony