Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

STEREOTYP W MYŚLENIU POLAKÓW O CZECHACH, NIEMCACH, ROMACH, ROSJANACH, ŻYDACH

 

 

CZESI

 

KSIĄŻKI

 

1. Colloquium Opole

Colloquium Opole '99 - Dziesięć lat po przełomie w Europie - rzeczywiste sąsiedztwo i wspólne wartości i Colloquium Opole 2000 - Stereotypy i uprzedzenia w stosunkach między Polakami, Niemcami i Czechami / pod red. Wiesława Lesiuka i Aleksandry Trzcielińskiej-Polus ; [aut. tekstów Dieter Bach et al.] ; Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu. Opole : Państ. Inst. Naukowy - Instytut Śląski, 2001

2. Polaków i Czechów

Polaków i Czechów wizerunek wzajemny (X-XVII w.) / pod red. Wojciecha Iwańczaka i Ryszarda Gładkiewicza ; Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Komisja Dziejów Czech i Stosunków Polsko-Czeskich Komitetu Nauk Historycznych PAN, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Wrocław : Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniw. Wrocławskiego : Warszawa : Wydaw. Inst. Historii PAN, 2004

 

ARTYKUŁY

 

1. Dobry wojak Czech / Aleksander Kaczorowski // Polityka. - 2004 nr 27, s. 88-89

2. Interfaces: obraz vzájemných vztahů Čechů, Poláků a Němců w jejich jazycích, literaturách a kulturách / Piotr Sobolczyk // Ruch. Lit. - 2002 z. 2 s. 229-231 (Międzynarodowa konferencja w Pradze)

3. Kredens byłby pański / Antoni Kroh ; rozm. przepr. Krzysztof Masłoń // Rzeczpospolita. - 2002 nr 278, s. A14 (O książce "O Szwejku i o nas")

4. Lech and Czech : cultural heritage of national stereotypes in unifying Europe / Maria A[ntonina] Łukowska // Int. Stud. - 2002 nr 2, s. 197-202

5. Młodzi Polacy, Niemcy, Czesi i Rosjanie - stereotypy, autostereotypy i wzajemne postrzeganie / Elżbieta Wojtaś, Jacek Wojtaś // Prz. Zach. - 2003 nr 2, s. 199-205 (Badania studentów uniwersytetów we Wrocławiu, Pradze, Sankt Petersburgu, Giesen i Poczdamu)

6. Refleksje nad badaniami o stereotypach polsko-czeskich / Małgorzata Babińska //Rocz. Nauk. / PWSZ Wałb .-Nr 4 .-(2003), s. 135-142

 

 

NIEMCY

 

KSIĄŻKI

 

1. DOBROSZ JANUSZ KONRAD

Polska - Niemcy : trudne sąsiedztwo / Janusz Konrad Dobrosz. Warszawa : Lud. Spółdz. Wydaw., 2001

2. LIPSKI JAN JÓZEF

Powiedzieć sobie wszystko ... : eseje o sąsiedztwie polsko-niemieckim / Jan Józef Lipski ; teksty wybrał i wstępem opatrzył Georg Ziegler. [Wyd. 2 popr.]. Warszawa : Wydaw. Polsko-Niemieckie, 1996

3. MICHALSKI RYSZARD

Obraz Rzeszy Niemieckiej na łamach polskiej prasy pomorskiej w Drugiej Rzeczypospolitej (1920-1939) : studium z dziejów kształtowania się stereotypu wiedzy o rozwoju niemieckiego nacjonalizmu / Ryszard Michalski. Toruń : UMK, 1995

4. NAWROCKI WITOLD

Patrioci i wrogowie : stereotypy Polaków i Niemców w literaturze polskiej XIX i początków XX wieku / Witold Nawrocki. Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie, 2002

Obcy, Obcy, sąsiedzi, niechciani partnerzy ? / pod red. Krzysztofa Glassa, Zdzisława Puśleckiego, Barbary Serloth. Poznań : Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Uniw. im. Adama Mickiewcza :Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1995

5. Polacy i Niemcy

Polacy i Niemcy : historia - kultura - polityka / red. Andreas Lawety [i in.]. Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2003

6. Polska i Niemcy

Polska i Niemcy : dalecy i bliscy / oprac. red. Danuta Kurczak [i in.] Lublin : Stow. "Dialog i Współpraca", 2001

7. SAKSON ANDRZEJ

Przeszłość i teraźniejszość stosunków polsko-niemieckich w świadomości społecznej Polaków / Andrzej Sakson. [Poznań : Instytut Zachodni, 2002].

8. SZAROTA TOMASZ

Niemcy i Polacy : wzajemne postrzeganie i stereotypy / Tomasz Szarota. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996

9. TOMALA MIECZYSŁAW

Jak Polacy i Niemcy widzą siebie nawzajem? / Mieczysław Tomala. Warszawa : Friedrich Ebert Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce, 2000

10. WOJCIECHOWSKI KRZYSZTOF

Moi kochani Niemcy / Krzysztof Wojciechowski. Gdańsk : "Mefisto Ed", 2000

11. WRZESIŃSKI WOJCIECH

Między Królewcem, Warszawą, Berlinem a Londynem : studia i szkice z dziejów XX wieku. [1] / Wojciech Wrzesiński. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001

12. WRZESIŃSKI WOJCIECH

Między Królewcem, Warszawą, Berlinem a Londynem : studia i szkice z dziejów XX wieku. [2] / Wojciech Wrzesiński. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2002

13. WRZESIŃSKI WOJCIECH

Między Królewcem, Warszawą, Berlinem a Londynem : studia i szkice z dziejów XX wieku. [4] / Wojciech Wrzesiński. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004

14. WRZESIŃSKI WOJCIECH

Sąsiad, czy wróg ? : ze studiów nad kształtowaniem obrazu Niemca w Polsce w latach 1795-1939 / Wojciech Wrzesiński. Wrocław : Wyd. Uniw. Wrocławskiego, 1992

15. ZEIDENITZ STEFAN

Poradnik ksenofoba - Niemcy / Stefan Zeidenitz, Ben Barkow. Wyd. 2. Warszawa : "Adamantan", 2001

 

ARTYKUŁY

 

1. Co Polscy i niemieccy sąsiedzi myślą o sobie? : (w kontekście rozszerzenia UE) / Marian Eckert // Pro Libris. - 2004, nr 2, s. 6-13

2. Czy Niemcom mniej wolno? / Rafał Woś // Gazeta Wyborcza. - 2004 nr 239, s. 18 (Antyniemieckość młodych Polaków)

3. Licealiści o Niemcach i autochtonach zamieszkujących Warmię i Mazury / Izabela Lewandowska. // Zbliżenia Polska-Niemcy. - 2003, [nr] 3, s. 39-46

4. Młodzi Polacy, Niemcy, Czesi i Rosjanie - stereotypy, autostereotypy i wzajemne postrzeganie / Elżbieta Wojtaś, Jacek Wojtaś // Prz. Zach. - 2003 nr 2, s. 199-205 (Badania studentów uniwersytetów we Wrocławiu, Pradze, Sankt Petersburgu, Giesen i Poczdamu)

5. Niemcy chcą być kochani [korespondencja z Berlina ] / Piotr Jendroszczyk // Rzeczpospolita. - 2003 nr 170, s. A6

6. Niemcy i Polacy wśród narodów europejskich : (wiedza o Niemcach i Niemczech - badania ankietowe przeprowadzone z uczniami liceów w Bydgoszczy) Cz. 2 / Jan Papiór // Stud. Niemcozn. - T. 24 .-(2002), s. 902-911

7. Nowi Niemcy / Piotr Grochowski // Nowe Państwo. - 2001 nr 14, s. 13-14

8. Obraz na wskroś subiektywny : stereotyp Niemca w Polsce / Marek Strąkowski // Kronika Miasta Łodzi. - 2005, [z.] 3, s. 39-43

9. Obraz Niemca w świadomości ludności kaszubskiej oraz młodych gdańszczan / Jarosław Załęcki. // Cywilizacja i Polityka. - Nr 1 (2003), s. 253-261

10. Obraz Niemców i Niemiec w opinii młodych Polaków / Teresa Z. Sarleja // Pedag. Pr. - [Nr] 40. - (2002), s. 160-165

11. Polsko-niemiecki dyskurs międzykulturowy bez polonocentryzmu i germanofobii : diagnoza i propozycje / Igor Borkowski // Zbilż Pol. Niem. - 2002 [nr] 1, s. 101-108

12. Polsko-niemieckie stereotypy i przesądy : lustro naszej wspólnej historii? / Anna Freuenfelder //Zesz. Nauk. PWSZ Włoc., Rozpr. Hum .-T. 1 .-(2003) s. 187-204

13. Stare uprzedzenia, nowe wyzwania : refleksje z podróży wykładowcy / Marek Hałub // Zbilż Pol. Niem. - 2002 [nr] 1, s. 65-69 (Stosunki polsko-niemieckie)

14. Stereotypy etniczne w prasie kujawsko-pomorskiej na przełomie XIX i XX wieku / Marek Chamot // Ziem. Kuj. - T. 14 .-(2000/2001), s. 97-105

15. Uprzedzenia i stereotypy narodowe w obliczu jednoczącej się Europy na przykładzie stosunków polsko-niemieckich / Krystyna Mihułka // Neofilolog. - Nr 26 (2005), s. 29-35 (Materiały z konferencji "Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej: tendencje, problemy, zadania", Poznań)

16. Wizerunek Niemców w Polsce czasów odrodzenia / Urszula Świderska // Stud. Zach. - Nr 4. - (1999) s. 63-71

17. Współczesny stereotyp Polaka i Niemca - wzajemne relacje / Marta Guziuk // Szkice Hum. - 2003 nr 1/2, s. 221-231

18. Współczesny stereotyp Polaka i Niemca / Marta Guziuk. // Pedagogika Społeczna. - 2004, nr 1, s. 32-42

19. Zsiąść z furmanki / Justyna Golińska, Klaus Ziemer, Cezary Gmyz, Aleksander Kaczorowski. // Dialog. - R. 50, nr 2 (2005), s. 38-45 (Rozmowa o stereotypach w relacjach polsko-niemieckich)

 

 

 ROMOWIE

 

KSIĄŻKI

 

1. MILEWSKI JACEK

Romowie żyją wśród nas / [autor tekstu Jacek Milewski]. Suwałki : "Integracja", 2001

2. MIRGA ANDRZEJ

Cyganie - odmienność i nietolerancja / Andrzej Mirga, Lech Mróz. Warszawa ; [Katowice] : Wydaw. Naukowe PWN : Górnośląska Macierz Kultury, 1994

3. SEJNY ADAM BARTOSZ

Nie bój się Cygana / Adam Bartosz. Sejny : "Pogranicze", 1994

 

ARTYKUŁY

 

1. Cygan jak góral, czy góral jak Cygan? / Seweryn Aleksander Wisłocki. // Dialog=Pheniben. - 2005, nr 7, s. 16-17

2. Cyganka prawdę ci powie / Seweryn A[leksander] Wisłocki // Dialog-Pheniben. - 2004 nr 4 s. 22-23 (Wróżbiarstwo Romów)

3. Cygański karnawał widziany oczami Roma i gadzia : socjologiczne rozważania na temat romskiej ludyczności / Łukasz Kwadrans // Człowiek i Społeczeństwo. - T. 22 .-(2004) s. 95-106

4. Fałszywy wizerunek Cygana / Teresa Dras. // Dialog=Pheniben. - 2005, nr 8, s. 17-19

5. Inteligentny, bystry, sprytny : wizerunek Roma w dawnym oraz współczesnym humorze / Aleksander Żuławski. // Dialog=Pheniben. - 2004, nr 6, s. 17-20

6. Mądrej głowie : Romowie w facecjach, przysłowiach i obrzędach / Aleksander Babibński. // Dialog=Pheniben. - 2004, nr 11, s. 16-18

7. Poziom uprzedzeń, deprywacja kontroli a stereotypowe przetwarzanie informacji na temat Cyganów / Mirosław Kofta, Władysław Narkiewicz-Jodko // Stud. Psychol. / PAN. - 2003 z. 1 s. 133-158

8. Romowie kradną : powszechne stereotypy i uprzedzenia. // Dialog=Pheniben. - 2005, nr 10, s. 17-19

9. Romowie w oczach gadziów / Marek Isztok. // Dialog=Pheniben. - 2005, nr 6, s. 21-22

10. Stereotyp Żyda i Cygana w przysłowiach polskich / Sylwia Grodzka // Pr. Językozn. (Olszt). - Z. 3 .-(2001) s. 39-46

11. Stereotypy i postrzeganie Romów przez Polaków / Anetta Manecka // Dialog-Pheniben. - 2001 nr 4 s. 33-47

12. Stereotypy na temat Romów a rola mediów [przem. ] / Leszek Bończuk // Nadwarciań, Rocz. Hist.-Arch. - Nr 10 .-(2003) s. 337-342

13. Swój - inny - obcy : jak Polacy widzą Romów / Łukasz Kwadrans // Dialog-Pheniben. - 2004 nr 4 s. 27-33

14. Wizerunek Cygana w polskich przysłowiach i jego historyczno-kulturowe uwarunkowania / Irena Seiffert // Rozpr. Komis. Jęz. / Wroc. TN. - [T.] 27 .-(2001) s. 91-103

15. Wszyscy wiemy : złodziej? wspólnik diabła? baron cygański? / Seweryn Aleksander Wisłocki. // Dialog=Pheniben. - 2004, nr 11, s. 19-20

 

 

 ROSJANIE

 

KSIĄŻKI

 

1. DMITRÓW EDMUND

Obraz Rosji i Rosjan w propagandzie narodowych socjalistów 1933-1945 : stare i nowe stereotypy / Edmund Dmitrów ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Warszawa : ISP PAN 1997

2. Dusza polska

Dusza polska i rosyjska : (od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna) : materiały do "katalogu" wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan / pod red. Andrzeja de Lazari. Warszawa : PISM, 2004

3. Polacy i Rosjanie

Polacy i Rosjanie przezwyciężanie uprzedzeń / pod red. Andrzeja de Lazari i Tatiany Rongińskiej ; Interdyscyplinarny Zespół Badań Sowietologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Zakład Psychologii Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Łódź ; Kurowice koło Łodzi : Wydaw. Ibidem, 2006

4. Polacy w oczach

Polacy w oczach Rosjan - Rosjanie w oczach Polaków : zbiór studiów / red. Roman Bobryk i Jerzy Faryno ; Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki. Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2000

5. POMORSKI ADAM

Imperialna baba / Adam Pomorski. Warszawa : "Open", 2003

6. ZACKIEWICZ GRZEGORZ

Polska myśl polityczna wobec systemu radzieckiego : 1918-1939 / Grzegorz Zackiewicz. Kraków : "Acana", 2004

 

ARTYKUŁY

 

1. "My i oni" : współczesna prasa rosyjska o autostereotypach, stereotypach, wizerunkach i uprzedzeniach etnicznych w zetknięciu kultury rosyjskiej z zachodnią / Maria Doroszkiewicz // Acta Nephil. - [Nr] 3 .-(2001) s. 33-45

2. Młodzi Polacy, Niemcy, Czesi i Rosjanie - stereotypy, autostereotypy i wzajemne postrzeganie / Elżbieta Wojtaś, Jacek Wojtaś // Prz. Zach. - 2003 nr 2, s. 199-205 (Badania studentów uniwersytetów we Wrocławiu, Pradze, Sankt Petersburgu, Giesen i Poczdamu)

3. Nauczyć się żyć z przesądami : polsko-rosyjska dyskusja "Bliscy - dalecy" / Viktor Erofeev, Dmitrij Bykov, Andrzej de Lazari, Tomasz Łubieński, Asar Eppel, Irina Barmetova, Adam Pomorski, Aleksander Archangielski, Valerij Masterov, Krzysztof Masłoń, Zbigniew Gluza, Ljudmila Lvova, Krzysztof Zanussi, Sławomir Popowski ; oprac. K. Masłoń, S. Popowski // Rzeczpospolita. - 2004 nr 125 s. A10

4. O Rosji - wbrew naszym stereotypom / Andrzej Walicki // Przegląd. - 2002 nr 2, s. 46-47 (Omówienie książki Stephena Kotkina "Armageddon averted. The Soviet collapse, 1970-2000")

5. Polska - Rosja - stereotypy / Andrzej Skrzypek // Cogitatus. - Nr 1. - (2002), s. 123-142

6. Polska - Rosja : stereotypy i realia / Jan Golec // Dziś. - 2003 nr 8, s. 60-64

7. Profilowanie stereotypu Rosjanina w polskim kręgu językowo-kulturowym / Irina Lappo .-Streszcz. w jęz. ang. // Etnolingwistyka. - [Vol.] 14 .-(2002) s. 153-174

8. Rosyjski syndrom / Jacek Wojciechowski // Zdanie. - 2003 nr 1/2, s. 33-35 (Polska a Rosja)

9. Stereotyp Rosjanina i jego profilowanie we współczesnej polszczyźnie / Jerzy Bartmiński, Irina Lappo, Urszula Majer-Baranowska // Etnolingwistyka. - [Vol.] 14 .-(2002) s. 105-151

10. Stereotypy w stosunkach polsko-rosyjskich / Joanna Dzwończyk, Robert Jakimowicz // Zesz. Nauk. / AE Krak. - Nr 611. - (2002), s. 117-131

 

 

ŻYDZI

 

KSIĄŻKI

 

1. CAŁA ALINA

Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej / Alina Cała. Warszawa : Wyda. Uniw. Warszawskiego, 1992

2. KUNCEWICZ PIOTR

Goj patrzy na Żyda : dzieje braterstwa i nienawiści od Abrahama po współczesność / Piotr Kuncewicz. Warszawa : "Kopia", 2000

3. MICHALSKI RYSZARD

Obraz Żyda i narodu żydowskiego na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1920-1939 / Ryszard Michalski. Toruń : UMK, 1997

4. STEINLAUF MICHAEL C.

Pamięć nieprzyswojona : polska pamięć zagłady / Michael C. Steinlauf. Warszawa : "Cyklady", 2001

5. SZLAJFER HENRYK

Polacy - Żydzi : zderzenie stereotypów : esej dla przyjaciół i innych / Henryk Szlajfer. Warszawa : "Scholar', 2003

 

ARTYKUŁY

 

1. Antysemityzm jako modyfikator znaczeń / Tomasz Żukowski // Teksty Drugie. - 2002 nr 1/2 s. 254-258

2. Antysemityzm nasz powszedni / Sergiusz Kowalski // Rzeczpospolita. - 2002 nr 221, s. A7

3. Goj patrzy na Żyda : dzieje braterstwa i nienawiści od Abrahama po współczesność / Piotr Kuncewicz .-Warszawa : "Kopia", 2000

4. Gwiazda na starej chałupie : antysemityzm bez Żydów Cz. 2 / Andrzej Mencwel // Gazeta Wyborcza. - 2002 nr 144, s. 20-22

5. Jestem inny / Aleksander Rozenfeld // Rzeczpospolita. - 2004 nr 113, s. A13 (Polem. z: Obywatel M. / Krzysztof Kłopotowski // Tamże. - 2004, nr 86)

6. Nowe fakty i interpretacje : (w kręgu problematyki Holocaustu) / Michał Horoszewicz // Myśl Socjaldemokr. - 2001 nr 4, s. 117-123

7. O mitach i stereotypach - raz jeszcze / Janusz Rulka. O mitach, stereotypach i... Żydach w PRL oraz III RP / Jerzy Eisler. // Wiadomości Historyczne. - [R.] 48, nr 3 (2005), s. 50-58 (Polem. z: Mity i stereotypy w PRL / Jerzy Eisler. - Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 2)

8. Po obu stronach muru getta : przyczynek do hermeneutyki uprzedzeń w refleksji dialogicznej / Romana Kolarzowa // Kwart. Filozof. - 2002, z. 3, s. 115-138

9. Poczuć cierpienie drugiego / Tanna Jakubowicz-Mount // Gazeta Wyborcza. - 2001 nr 149, s. 18 (Stereotypy kształtujące stosunki polsko-żydowskie)

10. Polish-Jewish relation, anti-Semitism and national identity / Ireneusz Krzemiński // Pol. Sociol. Rev. - 2002 [nr] 1, s. 25-51

11. Rozmowa powagą zagłuszona : wystawa "Delikatesy Adam@" i niemiecka debata o antysemityzmie / Nawojka Cieślińska // Gazeta Wyborcza. - 2002 nr 163, s. 16-17

12. Stereotyp Żyda i Cygana w przysłowiach polskich / Sylwia Grodzka // Pr. Językozn. (Olszt.). - Z. 3 .-(2001) s. 39-46

13. Stereotyp Żyda w dowcipach z przełomu XIX/XX wieku / Ewa Jakubiak // Etnolingwistyka - [Vol.] 15. - (2003) s. 129-137

14. The stereotypes of Jews in Polish eyes and the stereotypes of Poles in the eyes of Jews / Alina Cała. // Kwartalnik Historii Żydów. - 2004, nr 4, s. 528-531 (Materiały z konferencji "Wzajemne postrzeganie chrześcijan i Żydów na ziemiach polskich", Lipsk)

15. Wspólnota węszących nosów : czy filosemici słuchają mądrych Żydów / Lech Stępniewski // Najwyższy Czas. - 2002 nr 27/28, s. XXXVI-XXXVII (Polem. z: Gwiazda na starej chałupie : antysemityzm bez Żydów / Andrzej Mencwel // Gazeta Wyborcza. - 2002, nr 138,144)

16. Zakładnicy stereotypów? / Agnieszka Magdziak-Miszewska. // Więź. - R. 48, nr 4 (2005), s. 9-15 (Stosunki polsko-żydowskie w USA)

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony