Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Wzmocnienie roli rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły :
zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Książki

 

1. Animacja współpracy środowiskowej / pod red. Marii Mendel. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004. Sygn. 293004 Cz.

2. Animacja współpracy środowiskowej na wsi / pod red. Marii Mendel. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005. Sygn. 297914

3. Babiuch, Małgorzata Jak współpracować z rodzicami "trudnych" uczniów? / Małgorzata Babiuch. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2005]. Sygn. 283780 Cz., 298120

4. Boguszewska, Edyta Współpraca z rodzicami / Edyta Boguszewska. - Warszawa: Fundacja Wychowawców i Młodzieży "Prom", 1998.

5. Borzęcka, Maria Razem w szkole: o próbie znalezienia wspólnego języka między nauczycielami i rodzicami / Maria Borzęcka. - Warszawa: "Dialog", 2003.

6. Borzęcka, Maria Z rodzicami w szkole: wiedzieć, rozumieć, współpracować / Maria Borzęcka, Renata Mreńca. - Warszawa: Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, cop. 2000. Sygn. 270471-270472

7. Christopher, Cindy J. Nauczyciel - rodzic: skuteczne porozumiewanie się / Cindy J. Christopher ; przekł. Jolanta Bartosik. - Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. Sygn. 290625 Cz.

8. Czerepaniak-Walczak, Maria Świadomość podmiotów edukacji gimnazjalnej: perspektywa pedagogiczna / Maria Czerepaniak-Walczak. - Szczecin: "Hogben", 2002.

9. Dzierzgowska, Irena Rodzice w szkole / Irena Dzierzgowska. - Wyd. 3. - Warszawa: Wydawnictwa CODN - Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 2000. Sygn. 298914

10. Edukacyjne aspekty współpracy i partnerstwa w środowiskach lokalnych / red. nauk. Czesław Lewicki. - Rzeszów: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, 2004.

11. Efektywna współpraca nauczycieli i rodziców: praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Koźmińskiego. - Złotów ; Piła: "K&K", 2002. Sygn. 290972 Cz.

12. Gaweł-Luty, Elżbieta Wymiana informacji pomiędzy nauczycielem-wychowawcą klasy I-III szkoły podstawowej a rodzicami uczniów: kompendium metodyczne / Elżbieta Gaweł-Luty. - Słupsk: WSP, 1995

13. Jak zachęcić rodziców do współpracy? / pod red. Jolanty Siwak. - Kalisz: Wydaw. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 2004.

14. Janke, Andrzej W. Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przełomie XX i XXI wieku: perspektywy zmiany społecznej w edukacji / Andrzej W. Janke. - Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002. Sygn. 292418 Cz.

15. Kosińska, Ewa Rodzice a szkoła: krótki poradnik psychologiczny / Ewa Kosińska. - Kraków: "Rubikon", 1999. Sygn. 264146 Cz., 264147, 298918

16. Ku partnerstwu szkoła - rodzice: praca zbiorowa / pod red. Jana Kropiwnickiego. - Jelenia Góra: Wydaw. Nauczycielskie, 1999. Sygn. 267095 Cz.

17. Mastalski, Janusz Szkolne interakcje zaburzające skuteczne wychowanie / Janusz Mastalski. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2005.

18. Mendel, Maria Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy / Maria Mendel. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2002. Sygn. 270786 Cz., 271207, 286253

19. Mendel, Maria Rodzice i szkoła: jak współuczestniczyć w edukacji dzieci? / Maria Mendel. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1998. Sygn. 255278 Cz., 255279, 260724, 271212

20. Nauczyciele i rodzice: inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu. Cz. 2 / red. nauk. Inetta Nowosad, Halina Jerulank. - Zielona Góra: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002. Sygn. 281848 Cz.

21. Nauczyciele i rodzice: współpraca w wychowaniu / red. nauk. Inetta Nowosad.- Zielona Góra: Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych UZ, 2001. Sygn. 281848 Cz., 281849

22. Nauczyciele i rodzice. [Cz. 3], W poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy / red. nauk. Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański. - Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza UZ ; Kraków: AP, 2004. Sygn. 295381 Cz.

23. Pawlak, Bożena Jak współpracować z rodzicami uczniów klas początkowych? / Bożena Pawlak. - Kraków: Wydaw. Naukowe AP, 2003. Sygn. 291625 Cz.

24. Pedagogiczna relacja rodzina-szkoła - dylematy czasu przemian / red. Andrzej W. Janke. - Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1995. Sygn. 251595 Cz.

25. Prawa rodziców w szkole / Wojciech Starzyński [et al.]. - Warszawa: Społeczne Towarzystwo Oświatowe, 2002.

26. Przewodnik po najlepszych praktykach w zakresie nawiązywania dobrych relacji pomiędzy domem a szkołą / [zespół Kamila Bisaga et al.]. - Opole: Wydaw. Instytut Śląski, cop. 2003.

27. Segiet Waldemar Rodzice - nauczyciele: wzajemne stosunki i reprezentacje / Waldemar Segiet . - Poznań ; [Warszawa]: "Książka i Wiedza", 1999. Sygn. 261548 Cz., 258553-258554

28. W poszukiwaniu partnerstwa rodziny, szkoły i gminy: praca zbiorowa / pod red. Marii Mendel. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2000. Sygn. 270793 Cz., 271216, 286254

29. Współpraca szkoły z rodzicami / red. Grażyna Łaniewska]. - Białystok: Wydaw. ODN, 2001.

30. Współpraca z rodzicami: praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Koźmińskiego. - Złotów "K&K", 2001. Sygn. 275594 Cz., 275595, 276408

31. Żłobicki, Wiktor  Rodzice i nauczyciele w edukacji wczesnoszkolnej / Wiktor Żłobicki. - Kraków: "Impuls", 2000. Sygn. 298915

 

Artykuły

 

1.      Autonomia i partnerstwo w relacjach rodziny i szkoły / Barbara Lulek //Kwart. Eduk .-2001, nr 4, s. 3-12

2.      Dialog i współpraca nauczycieli i rodziców / Mikołaj Winiarski //Nowa Szk .-2002, nr 10, s. 4-8

3.      Formy kontaktów nauczycieli z rodzicami / Bernadeta Kosztyła //Wychow. na co Dzień .-2002, nr 7/8, s. 11-13

4.      Interwencja edukacyjna wspomagająca rodziców dzieci niepełnosprawnych: idea i realizacja w praktyce szkolnej / Jarosław Bąbka //Rocz. Lubus .-T. 29, cz. 2 .-(2003) s. 189-201

5.      Jak nauczyciel powinien rozmawiać z rodzicami, żeby rodzice chcieli z nim rozmawiać / Ewa Bober //Nowa Szk .-2002, nr 10, s. 20-23

6.      Jak pokonać agresję?: scenariusz warsztatów dla rodziców uczniów klas I-III SP / Lucyna Tomczyk //Wychowawca .-2003, nr 3, s. 24-25

7.      Kształtowanie świadomości wychowawczej rodziców / Elżbieta Wolańska //Probl. Opiek.-Wychow .-2003, nr 6, s. 32-33

8.      Makrostrukturalne uwarunkowania edukacyjnych funkcji rodziny / Waldemar Segiet. Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2004, [nr] 2/4, s. 17-27

9.      Metody aktywizujące na zebraniach z rodzicami / Teresa Drwalewska Biesiada. // Wychowawca. - 2005, nr 9, s. 18-19

10.  Nie ma dwóch stron... / Małgorzata Nowak //Nowa Szk .-2002, nr 10, s. 16-19

11.  Nie wywiadówki, a spotkania / Urszula Gawron //Nowa Szk .-2003, nr 10, s. 18-21

12.  O harmonijną relację między szkołą a rodziną / Andrzej Mazan //Stud. nad Rodz .-2001, nr 2, s. 95-102

13.  O współpracy rodziców i nauczycieli / Jolanta Podolak-Zając. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 45, nr 8 (2005), s. 46-49

14.  Ocena funkcjonowania szkoły przez rodziców uczniów szkół publicznych i niepublicznych / Artur Fabiś //Kwart. Pedag .-2000, nr 3/4, s. 173-176

15.  Odmiany kreacji środowiskowej / Mikołaj Winiarski //Pedag. Społ .-2001, nr 2, s. 47-58

16.  Partnerstwo jako jeden z paradygmatów współczesnych przemian edukacyjnych / Maria Jakowicka //Naucz. i Szk .-2002, nr 1/2, s. 131-144

17.  Partnerzy wychowania? / Małgorzata Nowak //Nowa Szk .-2003, nr 10, s. 32-39

18.  Partycypacja nauczycieli i rodziców we współczesnej szkole / Klaudia Błaszczyk //Nowa Szk .-2003, nr 8, s. 37-40

19.  Partycypacja rodziców w edukacji szkolnej dziecka / Krystyna Socha-Kołodziej //Pr. Nauk., Pedag. / WSP Częst .-Z. 8/10 .-(1999/2001) s. 761-766

20.  Po co komu rada rodziców? / Antoni Jeżowski //Dyr. Szk .-2002, nr 1, s. 24-25

21.  Podmiotowość rodziny i szkoły w edukacji dzieci i młodzieży / Grażyna Gajewska //Rocz. Lubus .-T. 29, cz. 2 .-(2003) s. 177-188

22.  Podmiotowość we współdziałaniu nauczycieli, rodziców i uczniów klas początkowych / Piotr Kowolik //Piotr. Stud. Pedag .-T. 5 .-(1998), s. 175-182

23.  Porozmawiajmy z rodzicami... / Stanisław Lis //Życie Szk .-2003, nr 9, s. 554-555

24.  Problem współpracy katechetów z rodzicami w kontekście polskich przemian edukacyjnych / Anna Zellma //Paedag. Christ .-2002, t. 1, s. 189-199

25.  Program "Jesteśmy razem" / Bożena Masarz, Leokadia Marczuk //Probl. Opiek.-Wychow .-2001, nr 9, s. 42-43

26.  Relacje między nauczycielem a środowiskiem rodzinnym ucznia / Małgorzata Mikszta. // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 12, s. 22-24

27.  Relacje szkoła - rodzina / Zdzisława Barankiewicz //Probl. Opiek.-Wychow .-2001, nr 6, s. 38-40

28.  Rodzice w szkole / Elżbieta Tąpała //Życie Szk .-2003, nr 5, s. 316-318

29.  Rodzice w szkole: sprzymierzeńcy czy intruzi? / Urszula Grygier //Nowa Szk .-2002, nr 2, s. 32-37

30.  Rodzina i szkoła - razem: (program autorski) / Krystyna Krawczuk //Nowa Szk .-2001, nr 8, s. 31-33

31.  Rodzina jako jeden z czynników kształtowania nowego oblicza szkoły / Paweł Migała //Z Dośw. Pedag .-2000, nr 2, s. 81-88

32.  Scenariusze zajęć otwartych z rodzicami / Alicja Iwaniec //Wychowawca .-2003, nr 11, s. 24-25

33.  Spotkać rodziców ucznia i przeżyć / Jakub Kołodziej. // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 137-140

34.  Szkoła i rodzice: zestawienie bibliograficzne / Marzena Rusnak //Wychowawca .-2003, nr 11, s. 30-31

35.  Szkoła miejscem oddziaływań wychowawczych nauczycieli wspieranych przez rodziców / Barbara Lulek //Kwart. Eduk .-2002, nr 3/4, s. 6-12

36.  Szkoła w służbie rodziny / Adam Skreczko .-Streszcz. w jęz. ang. //Stud. nad Rodz .-2002, nr 1, s. 95-104

37.  Szkoła wobec wychowania rodzinnego / Janusz Homplewicz //Dyr. Szk .-2002, nr 4, s. 28-29

38.  Tworzenie klimatu sprzyjającego efektywnemu współdziałaniu rodziców i nauczycieli / Krystyna Chramęga //Dyr. Szk .-2001, nr 7/8, s. 50-52

39.  Udział rodziców w realizacji polityki edukacyjnej w krajach Unii Europejskiej / Lidia Wasilewska //Dyr. Szk .-2001, nr 10, s. 33-34

40.  Udział rodziców w zreformowanej edukacji / Mirosława Kowalczyk-Szymańska //Wychow. na co Dzień .-2002, nr 9, s. 5-7

41.  Włączanie rodziców w realizację zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych / Małgorzata Rokicka //Życie Szk .-2002, nr 7, s. 433-436

42.  Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie edukacyjnym: (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Aldona Grądzka-Tys, Małgorzata Lipińska-Rzeszutek. // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - Nr 9 (2004), s. 175-179

43.  Współpraca nauczycieli i rodziców w procesie wychowania / Monika Grzyb. // Pedagogika Pracy. - T. 45 (2004), s. 139-144

44.  Współpraca rodziców ze szkołą w dziele wychowania dzieci / Katarzyna Kuziel, Zofia Szarota. Bibliogr. // Państwo i Społeczeństwo. - R. 5, nr 3 (2005), s. 89-101

45.  Współpraca rodziny i szkoły jako funkcja życia społecznego / Andrzej Olubiński. Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 1/2, s. 8-12

46.  Współpraca rodziny i szkoły w realizacji założeń edukacji regionalnej / Anna Zellma //Kwart. Eduk .-2001, nr 4, s. 13-22

47.  Współpraca szkoły i rodziny w wychowaniu dzieci / Paweł Pindera, Piotr Kowolik, Michał Pindera //Naucz. i Szk .-2002, nr 1/2, s. 145-151

48.  Wymiary i znaczenie dialogu w procesie współpracy rodziców i nauczycieli / Mikołaj Winiarski //Ruch Pedag .-2001 nr 3/4 s. 19-32

49.  Wywiadówka jako forma współpracy szkoły z rodzicami / Bogdan Mielech //Kwart. Eduk .-2004, [nr] 1, s. 58-67

50.  Wzmacnianie więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi jako jeden z głównych celów psychoprofilaktyki prowadzonej przez szkołę / Agnieszka Balicka. Bibliogr. // Państwo i Społeczeństwo. - R. 5, nr 3 (2005), s. 103-111

51.  Zasady współpracy z rodzicami / Maria Talik. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 1, s. 15-17

52.  Zebranie z rodzicami uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej / Anna Gorczowska. // Wychowawca. - 2005, nr 9, s. 20-21

53.  Żeby język giętki... rozmowa z rodzicami / Aleksandra Rutkowska //Katecheta .-2002, nr 7/8 s. 35-37

 

Adresy internetowe

http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=472 (dostęp 10.10.2006)

http://cen.pl/strona.php?strona=publikacje&id_artykul=674 (dostęp 10.10.2006)

http://www.vulcan.edu.pl/eid/archiwum/2001/03/pedagogizacja.html (dostęp 10.10.2006)

http://www.edukacja.edux.pl/publikacja_rolawspoldzialania.html (dostęp 10.10.2006)

http://www.plock.edu.pl/zawidz/sp/publikacje/wspolpraca.html (dostęp 10.10.2006)

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony