Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

 Wzmocnienie działalności wychowawczej szkoły
ze szczególnym uwzględnieniem wychowania patriotycznego i obywatelskiego:
zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

KSIĄŻKI

 

1.   Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym / pod red. Grażyny Pańko, pod red. Joanny Wojdon. – Sygnatury: 291022 Cz.

2.   Król, Marcin  Patriotyzm przyszłości / Marcin Król. -Warszawa : Rosner & Wspólnicy, 2004.

3.   Majdański, Kazimierz  Ojczyzna jest Matką / Kazimierz Majdański. - Łomianki : Fundacja "Pomoc Rodzinie", 2005.

4.   Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej / pod red. Józefa Kuźmy. T. II. Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2003. – Sygnatury w PBW: 290222 Cz.

5.   Patriotyzm - służba - tradycja : II Forum Dyskusyjne : materiały konferencyjne / pod red. Ludomiry Ryll ; Związek Harcerstwa Polskiego.  Warszawa : "Horyzonty", 2002.

6.   Patriotyzm polski : jaki jest? jaki winien być?. Warszawa : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej : "Rytm", 2001.

7.   Patriotyzm, obronność, bezpieczeństwo / pod red. nauk. Eugenii Anny Wesołowskiej, Andrzeja Szerauca ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie. Warszawa : 2002.

8.   Salij, Jacek  Patriotyzm dzisiaj / Jacek Salij. - Poznań : "W Drodze", 2005.

9.   Słów kilka o miłości Ojczyzny / red. Bernadeta Lipian, Lidia Tomkiewicz. Jarosław : Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke, 2000.

10. Wychowanie do patriotyzmu : 1 część ogólna, 2 część szczegółowa / pod red. Waldemara Janigi. - Przemyśl : Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej ; Rzeszów : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 2006.

11. Wychowanie patriotyczne : materiały sympozjum katechetycznego (Krosno, 30 października 2003 r.) / pod red. Waldemara Janigi, Mirosława Grendusa.
Przemyśl : Wydaw. Archidiecezji Przemyskiej, 2005.

12. Wychowanie patriotyczno-obronne : tradycje i współczesność / red. nauk. Romuald Kalinowski, Jerzy Kunikowski, Lech Wyszczelski ; [aut. Agnieszka Araucz et al.]. Siedlce : Wydaw. AP, 2004.

 

ARTYKUŁY

 

 1. Bez wielkich słów i patosu / Anna Gaj // Wychowawca. - 2003, nr 4, s. 20 Wychowanie patriotyczne
 1. Czym są wartości w procesie wychowawczym? / Edward Walewander // Roczniki Nauk Społecznych. - T. 33, z. 2 (2005), s. 169-171
 1. Dobre wychowanie człowieka / Kazimierz Romaniuk // Wychowawca. - 2005, nr 12, s. 5-7
 1. Duch patriotyzmu / Wojciech Chudy //Arcana. - 2000, nr 1, s. 6-8
 1. Edukacja postaw - manowce wychowania / Jerzy Szopa // Dyrektor Szkoły. - 2005,
  nr 7/8, s. 94-95
 1. Godność i prawa człowieka w edukacji demokratycznego państwa : (podstawy filozoficzne i prawne) / Ryszard Rosa // Forum Edukacyjne Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki. - Nr 2 (2005), s. 25-35
 1. Jak kochać Ojczyznę? : wychowanie patriotyczne dzisiaj / Marek Dziewiecki // Katecheta. – 2003, nr 1, s. 61-65
 1. Kształtowanie postaw obywatelskich dzieci i młodzieży w procesie edukacyjnym jako realizacja celu strategicznego "Programu poprawy bezpieczeństwa obywateli Bezpieczna Polska" / Magdalna Wantoła-Szumera, Danuta Dzido // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 3, s. 51-58
 1. Kształtowanie postaw patriotycznych i obronnych młodzieży / Jerzy Kunikowski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2001, nr 4, s. 2-8
 1. Kształtowanie postaw patriotycznych w edukacji wczesnoszkolnej / Renata Winiarek // Szkolne Wieści. – 2004, nr 3, s. 13-14
 1. Kształtowanie postaw patriotycznych w procesie wychowawczym szkoły / Edward Konicki // Przysposobienie Obronne w Szkole. – 2000, nr 2/3, s. 85-87
 1. Kształtowanie postawy patriotycznej : propozycja metodyczna cyklu lekcji wychowawczych (III kl. gimnazjum) / Agnieszka Kaczmarek // Wychowawca. – 2003, nr 4, s. 22-23
 1. Kto ty jesteś? / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 44[45], nr 1 (2005), s. 34-37 Kształtowanie patriotycznych wzorów zachowań u dzieci i młodzieży w rodzinie
 1. Ku czci dawnych bohaterów / Rafał Ryszka // Wychowawca. - 2003, nr 4, s. 18-19
 1. Myśli o patriotyzmie / Władysław Stróżewski // Znak. - 2001, nr 9, s. 96-103
 1. Nauczanie patriotyzmu / Kazimierz Ryczan // Wychowawca. - 2003, nr 4, s. 8-11
 1. O patriotyzmie w mediach / Adam Lepa // Wychowawca. - 2003, nr 4, s. 12-15
 1. O potrzebie edukacji patriotycznej w kontekście globalizacji / Henryk Skorowski // Homo Dei. - 2003, nr 2, s. 15-30
 1. O strategii wychowawczej szkoły / Ewa Kozak // Kultura i Edukacja. - 2004, nr 3, s. 95-97
 1. O zgubnych skutkach braku przykładu w wychowaniu do wartości / Katarzyna Olbrycht // Zeszyty Karmelitańskie. - 2004, nr 3, s. 52-56
 1. Patriotyzmu etos, granice i praktyczne zadania / Tadeusz Ślipko. // Studia Philosophiae Christianae. - 2003, nr 2, s. 37-53
 1. Polityka i wychowanie / Wojciech Wierzejski // Wychowawca. - 2005, nr 7/8, s. 44-45
 1. Potrzeba wychowania dla pokoju jako moralny nakaz współczesnej sytuacji i (dla) współczesnego człowieka / Stanisław Gawlik //Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Pedagogika. - [Z.] 12 . - (2003), s. 121-136
 1. Reforma edukacji szansą kształtowania szkoły wychowującej? / Adam Maj // Zeszyty Formacji Katechetów. - R. 4, nr 2 (2004), s. 51-58
 1. Słów kilka o roli wartości w wychowaniu / Tomasz Borowiak // Zeszyty Naukowe WSHE. - T. 18 (2005), s. 129-133
 1. Spotkanie z Polską / Andrzej Jagiełło // Przegląd Edukacyjny. – 2004, nr 5, s. 11-13
 1. Temat: Cnota patriotyzmu : scenariusz lekcji wychowawczej w III klasie gimnazjum / Piotr Gostkiewicz // Wychowawca. - 2004, nr 11, s. 23
 1. W glebie przeszłości zakiełkują ziarna / Iwona Sułkowska // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 33 Program wychowawczy szkoły
 1. Wartości - autorytet - wychowanie / Halina Gajdamowicz. // Forum Edukacyjne Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki. - Nr 2 (2005), s. 71-80
 1. Wartości patriotyczno-wojskowe w nauczaniu i wychowaniu w latach 1945-1999 / Leszek Pawelski //Rocznik Koszaliński. - Nr 30. - (2002), s. 119-131
 1. Wartości w procesie wychowania : znaczenie i konieczność / Jarosław Michalski // Forum Oświatowe. - 2005, t. 1, s. 47-69
 1. Ważne zadanie wychowawcze, czyli kilka uwag o patriotyzmie / Jolanta Derbich // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2002, nr 2, s. 2-4
 1. Wychowanie - pedagogika wzorów czy spotkanie pokoleń? / Anna Przecławska. // Nauka. - 2005, [nr] 3, s. 167-180
 1. Wychowanie dla Polski (propozycja metodyczna dla klasy VI) / Halina Czajewska // Język Polski w Szkole dla klas IV – VI. - 2003/2004, nr 2, s. 46-54
 1. Wychowanie do patriotyzmu poprzez literaturę / Małgorzata Sagan // Zeszyty Społeczne KIK. - R. 13, nr 13 (2005), s. 191-195
 1. Wychowanie obywatelskie i jego miejsce w systemie wychowania / Agnieszka Araucz // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - Nr 9 (2004), s. 25-33
 1. Wychowanie patriotyczne / Aurelia Wenzel // Nowe w Szkole. – 2003, nr 12, s. 14-16
 1. Wychowanie patriotyczne / Roman Król // Wychowawca. – 2004, nr 4, s. 8-11
 1. Wychowanie patriotyczne dzisiaj : jak kochać Ojczyznę? / Marek Dziewiecki // Zeszyty Formacji Katechetów. – 2002, nr 4, s. 10-14
 1. Wychowanie patriotyczne we współczesnej szkole / Barbara Thorz // Gazeta Szkolna. – 2003, nr 19, s. 21
 1. Wychowanie patriotyczne współczesnej młodzieży w nauczaniu religii / Anna Zellma // Studia Warmińskie. – T. 40 (2003), s. 183-197
 1. Wychowawca wobec współczesnych wyzwań moralno-społecznych / Marceli Cogiel. // Zeszyty Formacji Katechetów. - R. 5, nr 4 (2005), s. 47-52

  

Adresy internetowe

http://www.vulcan.edu.pl/eid/archiwum/2004/05/wychowanie.html (dostęp 12 października 2006)

http://www.vulcan.edu.pl/eid/archiwum/2005/02/zyc.html (dostęp 12 października 2006)

http://www.pbw.gda.pl/wo.html (dostęp 12 października 2006)

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/wychowanie_patriotyczned.html (dostęp 12 października 2006)

http://www.wychowawca.pl/miesiecznik/04_136/02.htm (dostęp 12 października 2006)

http://www.vulcan.edu.pl/eid/archiwum/1994/08/kilka.html(dostęp 12 października 2006)

http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=2150 (dostęp 12 października 2006)

http://scholaris.pl/Portal?secId=HYB6NJI70Q432XN85Q77Q0P1&refId=CP833YN5171LFV6P4KN7YAIX (dostęp 12 października 2006)

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony