Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Depresja materiały ogólne

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

ARTYKUŁY

 

 1. Autodestruktywny wymiar jakości życia ludzi doświadczających lęku i depresji / Bernadetta Izydorczyk // Chowanna. - R. 48, t. 1 (2005), s. 78-91
 2. Cudowna tabletka / Ewa Ornacka // Prawo i Życie. – 1997, nr 19, s. 22.
 3. Czy światłem można leczyć? / Łukasz Święcicki // Nauka i Przyszł. – 2001, nr 11, s. 1,6-7.
 4. Depresja - choroba nieznana? /  Jerzy Maj. Rozm. przepr. Anna Bilska // Nauka i Przyszł. –2000, nr 9, s. 10-11.
 5. Depresja - wybrane modele teoretyczne Cz. 1 / Mirosława Huflejt-Łukasik // Now. Psychol. –1999, nr 1, s. 5-20.
 6. Depresja - wybrane modele teoretyczne Cz. 2 / Mirosława Huflejt-Łukasik // Now. Psychol. –1999, nr 2, s. 37-52.
 7. Depresja bez depresji - o depresji maskowanej /  Agnieszka Bratkiewicz // Now. Psychol. -2000, nr 2, s. 53-70.
 8. Depresja i emocje: ujęcie transakcyjne / Małgorzata Fajkowska-Stanik, Magdalena Marszał-Wiśniewska // Stud. Psychol. / PAN. – 2003, z. 1, s. 107-132.
 9. Depresja i poczucie koherencji u osób z chorobą Parkinsona / Emilia Modzelewska, Łucja Domańska // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. - Vol. 17, (2004), s. 227-244.
 10. Depresja i samobójstwa /  Stanisław Pużyński // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. - Nr 2, (2005), s. 119-133.
 11. Depresja jako problem XXI wieku / Danuta Dudek //Wszechświat. – 2004, z. 1/3, s. 16-18.
 12. Depresja jest zawsze próbą duchową / Jacek Pleskaczyński. // Pastores. - 2004, nr 4, s. 145-148.
 13. Depresja po traumie : porównanie przebiegu depresji u pacjentów o zróżnicowanym stopniu ekspozycji na traumę / Agnieszka Bratkiewicz, Maja Lis- Turlejska // Studia Psychologiczne. - T. 43, z. 4, (2005), s. 23-35.
 14. Depresja u ludzi starszych / Alina Woźnicka, Leszek Pabjan // Pr. Soc. – 1996, nr 2, s. 31-42.
 15. Depresja, starzenie się i zagrożenie stereotypem : te same czy różne źródła trudności poznawczych? /  Grzegorz Sędek // Kolokwia Psychologiczne. - T. 12, (2004), s.141-156.
 16. Depresyjni rodzice i ich dzieci / Tomasz L. Tyra  // Prz. Psychol. – 2000, nr 3, s. 323-337.
 17. Depresyjność osób dokonujących prób samobójczych / Jan Szałański. // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. - Z. 7, (2005), s. 201-212.
 18. Diagnostyczno-terapeutyczne walory koncepcji salutogenezy i poczucia koherencji (SOC) A. Antonovsky'ego / Wiesław Sikorski // Opieka Wychow. Ter. – 1998, nr 4, s. 19-24.
 19. Efektywność strategii wolicjonalnych u osób depresyjnych / Agata Magdalena Wytykowska  // Acta UL, Fol. Psychol.- [Z.] 6, (2002), s. 71-84.
 20. Jak pokonać depresję /  Małgorzata Jałocho // Remedium. – 2004, nr 1, s.14-15.
 21. Kiedy potrzebny jest psychiatra? /  Storrada Grabińska-Ujda // Terapia. – 2005, nr 5, s.19-21. 
 22. Kiedy życie staje się cieżarem - egzystencjalny wymiar depresji / Marian Ledwoch // Stud. Psychol. KUL. - T. 11, (2003), s. 157-170.
 23. Leczenie depresji zimowej światłem (fototerapia) a melatonina / Łukasz Święcicki // Wszechświat. – 1996, z. 4, s. 99-100.
 24. Lepeniesa koncepcja melancholii / Paweł Dybel //Stud. Socjol. – 1997, nr 1, s. 137-139.
 25. Łaska depresji /  Natalia Budzyńska // Fronda. - Nr 27/28, (2002), s. 150-175.
 26. Melancholia - gra pozorów i masek : (koncepcja melancholii Sigmunda Freuda) / Paweł Dybel // Świat Psychoanal. – 1999, nr 2, s. 96-115.
 27. Melancholia - między dewiacją psychiczną a nastrojem intelektualnym / Jarosław Barański // Nauki Hum. - Nr 5, (2000), s. 13-24.
 28. Melancholia - próba legitymizacji zjawiska / Wolf Lepenies ; tł. z niem. Paweł Dybel // Stud. Socjol. – 1997, nr 1, s. 141-153.
 29. Melancholia / Krystyna Zielińska // Wiad. Kult. - 1997, nr 24, s. 14.
 30. Melancholia i akt etyczny / Slavoj Žižek ; tł. Marcin Szuster // Res Pub. Nowa. – 2001, nr 10 s. 94-109.
 31. Menopauza bez depresji /  Eleonora Bielawska-Batorowicz // Charaktery. – 2006, nr 3, s. 66-67.
 32. Neurobiologia depresji / Charles B. Nemeroff ; tł. z ang. Jolanta Zagrodzka // Świat Nauki. –1998, nr 8, s. 28-35.
 33. Neurobiologia przeżyć stresowych : interakcyjny model depresji /  Sławomir Murawiec // Albo albo. – 2002, z. 3, s.45-50.
 34. Obniżenie nastroju - kiedy regulacja nastrojem zawodzi / Magdalena Marszał-Wiśniewska, Małgorzata Fajkowska-Stanik // Kolokwia Psychologiczne. - T. 13, (2005), s. 85-104.
 35. Ocena depresji poudarowej /  Łucja Domańska // Ann. UMCS, Sect. J. - Vol. 16, (2003), s. 91-100.
 36. Od decyzji do działania: model wyjaśniający zachowania suicydalne / Zygfryd Juczyński  // Acta UL, Fol. Psychol. - Z. 2, (1998), s. 3-13.
 37. Organizacja funkcjonalna procesów poznawczych w otępieniu, depresji i starzeniu się / Wioletta Radziwiłłowicz // Czas. Psychol. – 2001, nr 2, s. 185-200.
 38. Pogoda na smutek /  Milena Karlińska Rozm. przepr. Dorota Krzemionka // Charaktery. – 2006, nr 11, s. 10-16.
 39. Pokonać stres / Robert M. Sapolsky //Świat Nauki. – 2003, nr 10, s. 69-77.
 40. Porównanie ograniczeń pamięci operacyjnej w starzeniu się i depresji : przegląd i wnioski z badań własnych / Aneta Brzezicka-Rotkiewicz, Grzegorz Sędek // Studia Psychologiczne. - T. 43, z. 1, (2005), s. 63-73.
 41. Postawy religijne a poziom lęku i depresji u 12-14-letniej młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu lekkim / Ewa Zasępa // Psychologia Jakości Życia. - T. 2, nr 2 (2003), s. 187-205.
 42. Poziom lęku, depresji oraz poczucie bezpieczeństwa a postawy wobec osób niepełnosprawnych / Iwona Kocemba, Sylwia Szymańska // Rocz. Pedag. Spec. - T. 10, (1999), s. 189-196.
 43. Prądy w mózgu / Irena Fober // Prz. Tech. – 1996, nr 32, s. 8-9.
 44. Problematyka depresji w poradnictwie pastoralnym / Olgierd Benedyktowicz // Rocz. Teol. (Warsz.). – 2003, z. 1, s. 107-116.
 45. Problematyka zaburzeń depresyjnych wieku podeszłego i ich diagnoza / Hubert Teichert, Paweł Wysocki  // Psyche. - Nr 6, (2002), s. 133-144.
 46. Problemy seksualne u pacjentów z depresją / Zbigniew Lew-Starowicz // Probl. Rodz. - 1998 , nr 2, s. 44-52.
 47. Przezwyciężyć szaleństwo / Kristin Leutwyler ; tł. z ang. Elżbieta Kołodziej-Józefowicz // Świat Nauki. – 1996, nr 1, s. 27-29.
 48. Psychologiczne aspekty depresji / Krzysztof Goliński // Szkice Humanistyczne. - T. 4, nr 3/4 (2004), s.113-125.
 49. Rola aktywności fizycznej w leczeniu depresji / Agnieszka Zagórska, Anna Czopek, Jolanta Obniska, Maciej Pawłowski // Antropomotoryka. - Vol. 15, nr 30 (2005), s. 49-60.
 50. Różne oblicza melancholii : (refleksje wokół książki Wolfa Lepeniesa "Melancholie und Gesellschaft") / Paweł Dybel // Kult. i Społ. – 1999, nr 2, s. 129-143
 51. Samoocena i depresja u osób bezrobotnych / Romuald Derbis // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Psychologia. - Z. 12, (2004), s. 53-58.
 52. Słowa zamiast prozacu / Steven D. Hollon, Michael E. Thase, John C. Markowitz // Świat Nauki. - 2005, wyd. spec. nr 1, s. 62-67.
 53. Smutna choroba / Jolanta Makowska // Probl. Opiek.-Wychow. – 1998, nr 10, s. 25-27.
 54. Społeczne konsekwencje depresji /  Robert Oberman // Rocznik Naukowy Wyższej Służby Społecznej im. ks. Franciszka Blachnickiego w Suwałkach. - R. 6, (2002/2004), s. 167-181.
 55. Społeczno-środowiskowe uwarunkowania depresji / Walentyna Łyczkowska  // Auxil. Soc. –1997, nr 3/4, s. 82-96.
 56. Stres i depresja u matek a zachowanie dzieci z autyzmem w zmodyfikowanej obcej sytuacji /  Ewa Pisula // Przegląd Psychologiczny. - T.47, nr 3, (2004), s.291-304.
 57. Struktura osobowości pacjentek depresyjnych / Agnieszka Tomczak-Witych // Nowiny Psychologiczne. - 2005, nr 3, s. 19-29.
 58. Sytuacja egzystencjalna człowieka : pomoc psychoterapeutyczna w zaburzeniach poczucia sensu życia / Ewa Ryś, Karol Mausch // Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis. - Nr 6 (2005), s. 169-185.
 59. Świadomość siebie /  Krystyna Bonenberg // Aura.-  2005, nr 1, s.34-35.
 60. Ucieczka od życia : depresja / Marta Rogowska. // Zeszyty Karmelitańskie. - 2006, nr 1, s. 61-66.
 61. Uwaga selektywna i pamięć krótkotrwała w depresji klinicznej / Agata Blaut // Stud. Psychol. / PAN. – 2003, z. 1, s.89-106.
 62. Uwarunkowania depresji studiujących nauczycieli szkół podstawowych / Piotr Gindrich // Lub. Rocz. Pedag. - T. 22, (2002), s.129-137.
 63. Uwarunkowania osobowościowe pacjentów z endogennym zespołem depresyjnym / Iwona Czuma // Probl. Alkoh. – 1999, nr 3, dod. s. III-IV.
 64. Więcej światła - więcej zdrowia / Łukasz Święcicki // Nauka i Przyszł. – 1997, nr 10, s. 8.
 65. Wpływ uzależnienia od alkoholu, depresji endogennej i fizjologicznego starzenia się na wzorzec EEG snu / Halina Ekiert, Wojciech Jernajczyk, Bohdan T[deusz] Woronowicz  // Alkoh. i Narkom. – 1998, nr 4, s. 433-440.
 66. Wsparcie psychologiczne osób chorych na depresję i ich rodzin / Katarzyna Nowak // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - 2005, nr 1/2, s. 52-59.
 67. Współpraca psychologiczna z rodzinami pacjentów depresyjnych w starszym wieku / Anna Kwiecień, Teresa Leśniak  // Probl. Rodz. – 1999, nr 2/3, s. 6-9.
 68. Wymiary i korelaty depresji u ojców dzieci przewlekle chorych / Jarosław Rola //Rocz. Pedag. Spec. - T. 10, (1999).
 69. Zaburzenia depresyjne u osób z demencją / Łucja Domańska //Ann. UMCS, Sect. J. - Vol. 11, (1998), s. 77-85.
 70. Zaburzenia depresyjne u pacjentów z zależnością alkoholową / Antoni Florkowski, Wojciech Gruszczyński, Krzysztof Zboralski // Probl. Alkoh. – 2002, nr 1, s. 13-14.
 71. Zaburzenia funkcjonowania pamięci operacyjnej w depresji subklinicznej : metodyka poznawczej psychofizyki / Aneta Brzezicka-Rotkiewicz, Grzegorz Sędek // Stud. Psychol. / PAN. – 2003, z. 1, s. 61-87.
 72. Zaburzenia lękowe i depresyjne u Dorosłych Dzieci Alkoholików / Katarzyna Kurza // Terapia. – 2006, nr 1/2, s. 27-29.
 73. Zaburzenia samoregulacji przy niskim poczuciu własnej wartości i w depresji / Andrzej Nowak, Urszula Strawińska, Sheri Johnson, Robin R. Vallacher // Kolokwia Psychologiczne. - T. 13 (2005), s. 67-83.
 74. Zespoły depresyjne u mężczyzn uzależnionych od alkoholu hospitalizowanych w Oddziale Leczenia Uzależnień w Bydgoszczy / Marcin Ziółkowski, Janusz Rybakowski, Wojciech Kosmowski, Aleksander Araszkiewicz  //Alkoh. i Narkom. – 1997, nr 4, s. 609-617.

 

KSIĄŻKI

 

 1. Amen Daniel G.

Leczenie lęków i depresji / Daniel G. Amen, Lisa C. Routh; przeł. Kris Nowicki. - Poznań : "Rebis", 2005. - Sygn.: 298785

 1. Atkinson Sue

Jak wydobyć się z depresji / Sue Atkinson; przeł. [z ang.] Józef Radzicki. - [Wyd. 4]. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2002. - Sygn.: 289300

 1. Baldwin David S.

Depresja a zaburzenia seksualne / David S. Baldwin, Sally C. Thomas ; [tł. Maria Bnińska]. - Gdańsk: "Via Medica", 2000.

 1. Bałus Wojciech

Mundus melancholicus : melancholiczny świat w zwierciadle sztuki / Wojciech Bałus. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1996

 1. Ban Thomas A.

Złożona ocena diagnostyczna zaburzeń depresyjnych [CODE-DD] / Thomas A. Ban ; [z ang. tł. Stanisław Pużyński, Marek Jarema, Janusz Wdowiak]. - [S. l. : s. n., 1990]

 1. Callahan Rachel

Modlitwy na depresję : terapia duchowością / Rachel Callahan, Rea McDonnell ; z ang. przeł. Ewa Czerwińska. - Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, 2005.

 1. Catalan Jean-François

Depresja a życie duchowe / Jean-François Catalan ; przekł. Zofia Pająk. - Kraków : "eSPe", 2002.

 1. Chave-Jones Myra

Jak sobie radzić z depresją : przyczyny, osoby podatne, objawy, co można zrobić?, jak pomóc innym? / Myra Chave-Jones ; przeł. z ang. Grażyna Woyda. - Warszawa : "Iskry", 1993

 1. Co radzi lekarz : depresja / pod red. Keith Kramlinger. - Warszawa : "Świat Książki", 2006 Sygn.: 303215
 2. DEPRESJA : zwięzły poradnik / przeł. z ang. Agnieszka Brzezowska; American Medical Association. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2002. - Sygn.: 282386
 3. DEPRESJA w chorobie niedokrwiennej serca / pod red. Dominika Dudek, Andrzej Zięba. - Kraków : Komitet Red.-Wydaw. Polskiego Tow. Psychiatrycznego, 2001. - Sygn.: 284888
 4. DEPRESJA, esencja i ciało : antologia / pod red. Jacek Santorski; [wybór i oprac.] Jacek Santorski. - Warszawa : Jacek Santorski & Co. Ag. Wydaw., 1992. - Sygn.: 252039
 5. Domowe sposoby na depresję / z ang. przeł. Dorota Bilska-Kamińska. - Warszawa : "Diogenes", 2003.
 6. Downs Alan

Jak przezwyciężyć życiowy kryzys : odzyskaj wiarę w siebie, odkryj miłość na nowo, spełniaj swoje marzenia , nadaj życiu sens / Alan Downs; przekł. Ewa Zaremba-Papławska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. - Sygn.: 286688, 289226

 1. Dryden Windy

Wygrać z depresją / Windy Dryden, Sarah Opie ; [tł. tekstu Marek Myczkowski]. -Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2005.

 1. Edwards Virginia

Depresja : jak ją rozpoznać, jak pokonać / Virginia Edwards; z ang. przeł. Sławomir Kaczorowski. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2004. Sygn.: 295066

 1. Falvo Serafino

Jak zwyciężyć depresję / Serafino Falvo ; w przekł. Grażyny Bukowieckiej. - Łódź : Wydaw. Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym, 2000.

 1. Francis-Cheung Theresa

Mężczyzna w depresji : co robić, kiedy bliski Ci mężczyzna popadł w depresję? Jak pomóc jemu, jak pomóc sobie? / Theresa Francis-Cheung, Robin Grey. - Warszawa : "Muza SA", 2004. - Sygn.: 290805

 1. Frankel Lois P.

Kobieta i depresja : jak dotrzeć do swojej wewnętrznej siły / Lois P. Frankel; przeł. Małgorzata Trzebiatowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002. - Sygn.: 284599

 1. Górka Zbigniew

Znaczenie chronobiologii dla badań nad lekami przeciwdepresyjnymi i depresją / Zbigniew Górka. - Kraków : IF. PAN, 1993 ([s. l. : s. n.]).

 1. Granet Roger

A jeśli to... depresja / Roger Granet, Robin K. Levinson ; przeł. Jerzy Ludwik Pyś. -  Warszawa : Prószyński i S-ka, [2000].

 1. Hammen Constance

Depresja / Constance Hammen; przekł. Małgorzata Trzebiatowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. - Sygn.: 295093 Cz, 295642

 1. Hart Archibald D.

Męska depresja / Archibald D. Hart; przeł. Aleksander Gomola. - Poznań : "W Drodze", 2004. - Sygn.: 293508, 295039

 1. Hart Archibald

Jak pokonać depresję : pytania i odpowiedzi na temat depresji / Archibald Hart ; [przekł. z ang. Zbigniew Kościuk]. - Warszawa : "Rodzinny Krąg", [1994]

 1. Hauck Paul

Depresja : dlaczego powstaje i jak ją przezwyciężać / Paul Hauck; przeł. [z ang.] Jarek Król. - Warszawa : "Książka i Wiedza" : "Polczek", 1992. - Sygn.: 258658, 238935

 1. Hesse Andrea M.

Drogi wyjścia z depresji i lęku : cień na duszy / Andrea M. Hesse; przekł. Andrzej Porębski. - Kraków : Wydaw. WAM, 2003. - Sygn.: 291442

 1. Hinchliffe Mary K.

Melancholia małżeńska / Mary K. Hinchliffe, Douglas Hooper, F. John Roberts; przeł. [z ang.] Krystyna Dudziak [i in.]. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1987. - Sygn.: 218417 Cz, 278484, 218696, 249387

 1. Jervis Giovanni

Depresja : ...w poszukiwaniu drogi wyjścia / Giovanni Jervis ; [przeł. Waldemar Babicz]. - Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2005.

 1. Kępiński Antoni

Melancholia / Antoni Kępiński. - Warszawa : "Muza", 1996. - Sygn.: 265143

 1. Koszewska Iwona

Depresja jest przemijająca : poradnik dla chorych i ich rodzin / Iwona Koszewska, Ewa Habrat. - Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2000.

 1. Koszewska Iwona

O depresji, o manii, o nawracających zaburzeniach nastroju / Iwona Koszewska, Ewa Habrat-Pragłowska. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003. - Sygn.: 286662, 291418

 1. Kramer Peter D.

Wsłuchując się w Prozac / Peter D. Kramer; przekł. [z ang.] Maria Szwed-Szelenberger [i in.]. - Warszawa : Jacek Santorski & Co., cop. 1995. - Sygn.: 246311

 1. Krawczyk Krystyna

Depresja / Krystyna Krawczyk. - Radom : W.A. Alagor, cop. 2005.

 1. Krzyżowski Janusz

Kazuistyka psychiatryczna / Janusz Krzyżowski. - Warszawa : "Medyk", 2001. - 106, [2] s.: il. ; 21 cm. - Sygn.: 280311

 1. Kubera Marta

Cytokinowa teoria depresji - potencjalna rola cytokin w wywoływaniu objawów depresji / Marta Kubera. Kraków : IF PAN, 2003.

 1. LaHaye Tim

Jak sobie radzić z depresją? / Tim LaHaye ; [przekł. Robert Jankowski]. - Lublin : "Pojednanie", 2005.

 1. Lawson Michael

W obliczu depresji / Michael Lawson ; [tł. z ang. Mariusz Bereta]. - Kraków : "M", cop. 1994

 1. Lazarus Arnold A.

Jak nie wpaść w depresję : 40 szkodliwych przesądów, które zatruwają nam życie / Arnold A. Lazarus, Clifford N. Lazarus, Allen Fay; przekł. Jacek Bielas. - Kraków : WAM, 2005. - Sygn.: 297931

 1. Leczenie depresji / pod red. S[tanisława] Pużyńskiego ; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. - Warszawa : CMKP, 1992
 2. Ledwoch Marian

Egzystencjalne aspekty depresji : badania empiryczne / Marian Ledwoch. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005.

 1. Littauer Florence

Rozpędź czarne chmury / Florence Littauer ; [przekł. Monika Kwiecień]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Logos, cop. 1996.

 1. Loo Henri

Depresja / Henri Loo, Thierry Gallarda; przeł. z fr. Małgorzata Jarosiewicz. - Katowice : "Książnica", 1999. - Sygn.: 259911

 1. Malhi Gin

Postępowanie w depresji / Gin Malhi i Paul Bridges ; tł. i adapt. Małgorzata Kantorska-Janiec. - Wrocław : "Urban & Partner", cop. 2003.

 1. Mariano Artur

Widziałem ciemne słońce : doświadczenie depresji / Artur Mariano. - Warszawa : Jacek Santorski & Co., 1995. - Sygn.: 242245 - 242246

 1. Marmurowska-Michałowska Halina

Depresja a osobowość / Halina Marmurowska-Michałowska ; Akademia Medyczna w Lublinie. - Lublin : AM, 1995

 1. Matter Jacek

Chrześcijanin a depresja / Jacek Matter. - Warszawa : "Znaki Czasu", cop. 1999

 1. Maud Vicky

Depresja w pracy / Vicky Maud ; [tł. Ewa Klimas-Kuchtowa]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006.

 1. McKenzie Kwame

Depresja / Kwame McKenzie ; [tł. i konsult. Jarosław Białek]. - Warszawa : "Wiedza i Życie", 2001.

 1. Mieścicka-Mellibruda Lidia

Nie poddawaj się smutkowi / Lidia Mieścicka-Mellibruda. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości : Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1992

 1. Müller Wunibald

Jak wyjść z depresji? / Wunibald Müller; przeł. Urszula Poprawska. - Kraków : WAM, 2002. - Sygn.: 292735, 280733, 283925

 1. Nowicki Zbigniew

Przydatność kliniczna badań poligraficznych snu w endogennych zespołach depresyjnych : rozprawa habilitacyjna / Zbigniew Nowicki ; Akademia Medyczna w Gdańsku. - Gdańsk : AM, 1990

 1. Papolos Demitri F.

Przezwyciężyć depresję / Demitri F. Papolos, Janice Papolos; przeł. [z ang.] Grażyna Brelik [i in.]. - Wyd. 3. - Poznań : "Rebis", 2002. -  Sygn.: 283929

 1. Pausch Johannes

Jak uniknąć depresji : życie we właściwym rytmie / Johannes Pausch, Gert Böhm ; przekł. Andrzej Porębski. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2004.

 1. Preston John

Pokonać depresję / John Preston; przekł. Jolanta Bartosik. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002. - Sygn.: 285792

 1. Pużyński Stanisław

Depresje i zaburzenia afektywne / Stanisław Pużyński. - Wyd. 3 popr. i zm.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2002. - Sygn.: 295133, 148661 - 148662

 1. Rogóż Zofia

Rola czynnika troficznego pochodzenia mózgowego w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych / Zofia Rogóż. - Kraków : Instytut Farmakologii PAN, 2005.

 1. Rosellini Gayle

Jutro wzejdzie słońce : jak przetrwać depresję / Gayle Rosellini, Mark Worden; przekł. [z ang.] Helena Grzegołowska-Klarkowska. - Warszawa : Jacek Santorski & Co., 1995. - Sygn.: 242241 - 242242

 1. Rosenthal Norman E.

Zimowe smutki / Norman E. Rosenthal; tł. [z ang.] Aleksandra Lenobel. - Warszawa : "W.A.B", 1995. - Sygn.: 246176

 1. Rosenthal Sara M.

Depresja / M. Sara Rosenthal; przeł. z ang. Marcin Stopa. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2002. - Sygn.: 284476

 1. Sachs Judith

Zamiast prozaca / Judith Sachs; przeł. [z ang.] Stanisław J. Namysłowski. - Warszawa : "Amber", 1999. - Sygn.: 263908

 1. Salomon Andrew

Anatomia depresji : demon w środku dnia / Andrew Salomon; tł. Jolanta Bartosik. - Poznań : "Zysk i S-ka", 2004. - Sygn.: 296335, 293416

 1. Seligman Martin E. P.

Optymizmu można się nauczyć : jak zmienić swoje myślenie i swoje życie / Martin E. P. Seligman; przeł. Andrzej Jankowski. - Wyd. 3. - Poznań : "Media Rodzina", 1996. - Sygn.: 297019

 1. Servan-Schreiber David

Pokonać stres, lęk i depresję bez leków i psychoanalizy / David Servan-Schreiber; przeł. Barbara Krupa. - Warszawa : Prószyński i S-ka, [2004?]. - Sygn.: 292673

 1. Siwiak-Kobayashi Maria M.

"Rozpacz i drżenie" po polsku, japońsku i angielsku : badania transkulturowe nad poznawczymi aspektami zespołów depresyjnych i lękowych / Maria M. Siwiak-Kobayashi. - Warszawa : [Instytut Psychiatrii i Neurologii], 1989

 1. Słowikowski Mirosław

Powiedz stop!!! : apatii, depresji, chandrze, nerwicom, stresowi, nadpobudliwości, wewnętrznej pustce, niekontrolowanym emocjom / Mirosław Słowikowski; współpr. Tomasz Curlej. - Łódź : "Ravi", 2004. - Sygn.: 290835, 301912 - 301913

 1. Sokołowska Kazimiera

Jak pokonałam depresję i nerwicę / Kazimiera Sokołowska. - Białystok : Studio Astropsychologii, 2006. - Sygn.: 299904

 1. Stach Ryszard

Człowiek, depresja, terapia / Ryszard Stach, Andrzej Zięba; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Kraków : "Secesja", 1992. - Sygn.: 244689

 1. Stach Ryszard

Uzależnienie od alkoholu a depresja : możliwość stosowania psychoterapii poznawczej w leczeniu uzależnienia / Ryszard Stach. - Kraków : nakł. UJ, 1991

 1. Starość, neurodegeneracje, depresja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Wolfatha ; Instytut Farmakologii PAN, Komisja Biologii Starzenia. Komitet Patologii Komórkowej i Molekularnej PAN, Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Klinika Neurologii. - Kraków : IF PAN, 2002.
 2. Steiner Meir

Depresja u kobiet : zaburzenia nastroju związane z cyklem rozrodczym / Meir Steiner, Kimberly A. Yonkers ; [tł. Maria Bnińska]. - Gdańsk : "Via Medica", 1999.

 1. Strauss Claudia J.

Pokonać depresję : proste metody podtrzymywania relacji z osobą cierpiącą na depresję : walka z depresją, objawy - czy to jeszcze smutek, czy już depresja? choroba czy zaburzenie? jak możemy pomóc - gesty i codzienne czynności / Claudia J. Strauss ; tł. Paulina Głuchowska. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, cop. 2006.

 1. Stres, lęk, depresja : [naturalne sposoby leczenia skuteczne i nieszkodliwe - akupunktura, ziołolecznictwo, odżywianie, homeopatia, techniki relaksacyjne] / William Bergman [et al.] ; pod red. Diany L. Ajjan ; przekł. [z ang.] Barbara Orłowska. - Warszawa : "Amber", 1996
 2. Sutherland Stuart

Pokonac depresję / Stuart Sutherland; przeł. z ang. Adriana Bosak. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2001. - Sygn.: 278928

 1. Taylor Clifford

A jeśli to... depresja sezonowa / Clifford Taylor, Robin K. Levinson; przeł. Krystyna Broczek. - Warszawa : "Prószyński i S-ka", 2000. - Sygn.: 271193

 1. Trickett Shirley

Lęk i depresja : jak radzić sobie z lękiem i depresją / Shirley Trickett; [tł. tekstu] Piotr Żak. - Kielce : "Jedność", 1999. - Sygn.: 267819

 1. Tyra Tomasz L.

Melancholia rodzinna / Tomasz L. Tyra. - Białystok : "Trans Humana", 1999.

 1. Tyra Tomasz L.

Relacje małżeńskie pacjentów depresyjnych / Tomasz L. Tyra ; Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku. - Białystok : Dział Wydawnictw Filii UW, 1993

 1. Vanier Jean

Depresja - dlaczego? / Jean Vanier ; [tł. Zofia Piątkowska]. - Katowice : "Kos", cop. 2001.

 1. Walewska Katarzyna

Depresja : ujęcie psychoanalityczne / red. Katarzyna Walewska, Jerzy Pawlik. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1992. - Sygn.: 238131 - 238132

 1. Wasilewska-Pordes Monika

Depresja porodowa u kobiet / Monika Wasilewska-Pordes. Kraków : "Radamsa", 2000.

 1. Weintraub Amy

Joga na depresję / Amy Weintraub ; z ang. przeł. Marcin Stopa. Warszawa : Bauer-Weltbild Media, cop. 2005.

 1. Wolf Doris

Zrozumiesz uczucia - pokonasz problemy : jak zwalczać lęki, niepewność, kompleks niższości, poczucie winy, zazdrość i nastroje depresyjne / Doris Wolf, Rolf Merkle; z niem. przeł. Barbara Tarnas. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2000. - Sygn.: 289327

 1. Wolpert Lewis

Depresja - złośliwy smutek : jak rozpoznawać i leczyć / Lewis Wolpert ; [tł. Dorota Bartnik]. - Warszawa : "Muza", 2001.

 1. Wpływ lęku i depresji na funkcjonowanie psychospołeczne studentów / pod red. Bożeny Grochmal-Bach. - Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1996
 2. Wright H.

Norman Jak przezwyciężyć zniechęcenie, odrzucenie i chandrę / H. Norman Wright; przekł. Michał Pietras. - Kraków : Wydaw. WAM, 2003. - Sygn.: 285953 Cz

 1. Yapko Michael

Kiedy życie boli : dyrektywy w leczeniu depresji : strategiczna terapia krótkoterminowa / Michael Yapko; przekł. [z ang.] Anna Kacmajor [i in.]. - [Wyd. 1 w jęz. polskim]. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1996. - Sygn.: 246970

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony