Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Awangarda w literaturze i sztuce
zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

1. Awangarda krakowska: 1924-1930: wybór poezji / [wybór tekstów przygot. Lothar Herbst]. Wyd. 2. - Wrocław: Wydaw. UW, 1985

2. Awangarda w perpektywie postmodernizmu / pod red. Grzegorza Dziamskiego. - Poznań: Wydaw. Fundacji Humaniora, 1996.

3. Balcerzan, Edward

    O nowatorstwie / Edward Balcerzan. - Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2004.

4. Baranowicz, Zofia

    Polska awangarda artystyczna 1918-1939 / Zofia Baranowicz. - Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975.

5. Bürger, Peter

    Teoria awangardy / Peter Bürger. Zniesienie sztuki w praktyce życiowej?: o aktualności dyskusji na temat historycznych prądów awangardowych / Burkhardt Lindner ; przekł. Jadwiga Kita-Huber ; red. nauk. Krystyna Wilkoszewska. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas ; Polskie Towarzystwo Estetyczne, cop. 2006.

6. Dziamski, Grzegorz

    Awangarda po awangardzie: od neoawangardy do postmodernizmu / Grzegorz Dziamski. - Poznań: Wydaw. Fundacji Humaniora, 1995.

7. Film awangardowy w Polsce i na świecie / [red. nauk. Ryszard W. Kluszczyński]. - Łódź: Łódzki Dom Kultury, 1989.

8. Gazda, Grzegorz

    Awangarda, nowoczesność i tradycja: w kręgu europejskich kierunków literackich pierwszych dziesięcioleci XX w. / Grzegorz Gazda. - Łódź: Wydaw. Łódzkie, 1987

9. Giżycki, Marcin

    Awangarda wobec kina: Film w kręgu polskiej awangardy artystycznej dwudziestolecia międzywojennego / Marcin Giżycki. - Warszawa: Wydawn. Małe, 1996.

10. Gołaszewska, Maria

    Estetyka i antyestetyka / Maria Gołaszewska. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1984.

11. Jaworski, Stanisław 

    Awangarda / Stanisław Jaworski. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992

12. Jaworski, Stanisław

    U podstaw awangardy: Tadeusz Peiper-pisarz i teoretyk / Stanisław Jaworski. - Wyd. 2 przejrz. i uzup. - Kraków: Wydaw. Literackie, 1980

13. Kamiński, Ireneusz Jan

    Trudny romans z awangardą / Ireneusz J. Kamiński. - Lublin: Wydaw. Lubelskie, 1989.

14. Kluszczyński, Ryszard Waldemar

    Awangarda: rozważania teoretyczne / Ryszard Waldemar Kluszczyński. - Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1997

15. Kluszczyński, Ryszard Waldemar

    Film - sztuka Wielkiej Awangardy / Ryszard W. Kluszczyński. - Warszawa ; Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.

16. Kluszczyński, Ryszard Waldemar

    Obrazy na wolności: studia z historii sztuk medialnych w Polsce / Ryszard W. Kluszczyński. - Warszawa: Instytut Kultury, 1998.

17. Kossakowska, Maria

    Teoria awangardy francuskiej: puryzm i jego twórcy / Maria Kossakowska ; Polska Akademia Nauk, Instytut Sztuki. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980

18. Kowalska, Bożena

    Polska awangarda malarska 1945-1980: szanse i mity / Bożena Kowalska. - Wyd. 2 popr. i poszerz. - Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1988.

19. Książek, Andrzej

    Sztuka przeciw Sztuce: z teorii awangardy XX wieku / Andrzej Książek. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Warszawa: AKME, 2001.

20. Lam, Andrzej

    Polska awangarda poetycka: programy lat 1917-1923. 1, Instynkt i ład / Andrzej Lam. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1969.

21. Lam, Andrzej

    Polska awangarda poetycka: programy lat 1917-1923. 2, Manifesty i protesty: antologia / Andrzej Lam. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1969.

22. Lipski, Aleksander

    Elementy socjologii sztuki: problem awangardy artystycznej XX wieku / Aleksander Lipski. - Wrocław: "Atla 2", 2001.

23. Majerski, Paweł

    Odmiany awangardy / Paweł Majerski. - Katowice: EGO, 2001.

24. Od awangardy do postmodernizmu / pod red. Grzegorza Dziamskiego. - Warszawa: Instytut Kultury, 1996

25. Paleczny, Tadeusz

    Bunt "nadnormalnych" / Tadeusz Paleczny. - Kraków: TAiWPN "Universitas", 1998.

26. Piotrowski, Piotr

    Awangarda w cieniu Jałty: sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989 / Piotr Piotrowski. - Poznań: "Rebis", 2005.

27. Pisarze awangardy dwudziestolecia międzywojennego: autokomentarze: (Leśmian, Witkacy, Schulz, Gombrowicz) / wybór i wprowadzenie Tomasz Wójcik. - Warszawa: "Semper", 1995

28. Poetyckie awangardy: awangarda przedwojenna / [wstęp i wybór Piotr Śliwiński]. - Kraków: Wydaw. Literackie, 2004.

29. Polit, Krzysztof

    Sztuka awangardy w teoriach estetycznych / Krzysztof Polit. - Lublin: Wydaw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.

30. Problemy awangardy / pod red. Tadeusza Kłaka. - Katowice: UŚ, 1983

31. Skowron, Zbigniew

    Teoria i estetyka awangardy muzycznej drugiej połowy XX wieku / Zbigniew Skowron. - Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1989

32. Sławoński, Janusz

    Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej / Janusz Sławiński. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1998.

33. Szkołut, Tadeusz

    Awangarda, neoawangarda, postawangarda / Tadeusz Szkołut. - Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999.

34. Sztabiński, Grzegorz

    Problemy intelektualizacji sztuki w tendencjach awangardowych / Grzegorz Sztabiński. - Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1991

35. Sztuka i estetyka po awangardzie a filozofia postmodernistyczna / pod red. Anny Zeidler-Janiszewskiej. - Warszawa: Instytut Kultury, 1994

36. Śniecikowska, Beata

    Słowo - obraz - dźwięk: literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej awangardy 1918-1939 / Beata Śniecikowska. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2005.

37. Turowski, Andrzej

    Awangardowe marginesy / Andrzej Turowski. - Warszawa: "Instytut Kultury", 1998.

38. Turowski, Andrzej

    Wielka utopia awangardy: artystyczne i społeczne utopie w sztuce rosyjskiej 1910-1930 / Andrzej Turowski. - Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1990.

39. W kręgu zagadnień awangardy IV / red. z Grzegorz Gazda, Grażyna Szymczyk-Kluszczyńska. - Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1992.

40. W kręgu zagadnień awangardy. [I] / red. Grzegorz Gazda, Tadeusz Szczepański. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1982.

41. W kręgu zagadnień awangardy. V / red. Grzegorz Gazda, Małgorzata Leyko. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1995.

42. Walczak-Delanois, Dorota

    Inne oblicze awangardy: o międzywojennej poezji Jana Brzękowskiego, Jalu Kurka i Adama Ważyka / Dorota Walczak-Delanois. - Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, 2001.

43. Wartości i antywartości w kontekście przeobrażeń kultury współczesnej / pod red. Tadeusza Szkołuta. - Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999.

44. Waśkiewicz, Andrzej K.

    W kręgu futuryzmu i awangardy: studia i szkice / Andrzej K. Waśkiewicz. Wrocław: "Atut", 2003.

45. Wiek awangardy / red. Lilianna Bieszczad. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2006.

46. Wybory i ryzyka awangardy: studia o teorii awangardy / pod red. Urszuli Czartoryskiej i Ryszarda W. Kluszczyńskiego ; Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki w Łodzi. - Warszawa ; Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.

47. Zaleski, Marek

    Przygoda drugiej awangardy / Marek Zaleski. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2000.

48. Źródła do historii awangardy / oprac. Tadeusz Kłak ; Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich. - Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony