Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Skuteczność współpracy organów szkoły w procesie wychowania,
ze szczególnym uwzględnieniem działań stymulujących różne formy aktywności fizycznej uczniów,
wspierające ich harmonijny rozwój:

 zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

KSIĄŻKI

 

1. Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej / pod red. Jana Ślężyńskiego. Katowice : Wydaw. AWF, 2001 Sygn. 283627 Cz (Ped. 3340)

 

 2. GRABOWSKI HENRYK

 Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym / Henryk Grabowski. Kraków : „Impuls”, 2000 Sygn. 271155, 271154 Cz (Ped. 2611)

 

3. KRAWAŃSKI ANDRZEJ 

Ciało i zdrowie człowieka w nowoczesnym systemie wychowania fizycznego / Andrzej Krawański. Poznań : AWF, 2003 Sygn. 295348

 

4. OSIŃSKI WIESŁAW

 Zarys teorii wychowania fizycznego / Wiesław Osiński. Wyd. 2 uzup. Poznań : AWF, 2002 Sygn. 299791, 295345 Cz (Ped. 3610)

 

 

ARTYKUŁY

 

1.    Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży : stan faktyczny, obiektywne potrzeby, system uczestnictwa. Szczególna rola sportu , jako systemu rywalizacji i współzawodnictwa / Zbiniew Cendrowski // Lider 2002 nr 11 s.3-6

2.       Aktywność fizyczna podstawą edukacji zdrowotnej młodzieży / Jerzy Urniaż // Szkice Hum. 2001 nr 1/2 s.193-201

3.       Cele strategiczne oraz uwarunkowania sportu dzieci i młodzieży / Henryk Sozański // Wychow. Fiz. Zdr. 2000 nr 2/3 s.56-62

4.       Co warunkuje efekty wychowania fizycznego / Janusz Bielski // Lider 2005 nr 1 s.13-15

5.       Czy naprawdę możemy mówić o „wychowaniu” fizycznym? / Michał Bronikowski /? Lider 2007 nr 1 s.13-15

6.       Czy proces wychowania fizycznego jest możliwy? / Tomasz Frołowicz // Kult. Fiz. 2000 nr 1/2 s.26-28

7.       Czynniki warunkujące skuteczność edukacji zdrowotnej / Maria Sokołowska // Remedium 2004 nr 7-8 s.16-17

8.       Diagnozowanie stanu sprawności fizycznej uczniów klas I-III jako przeciwdziałanie regresji rozwoju dziecka / Robert Bąk // Lider 2006 nr 11 s.5-8

9.       Dlaczego i jak intensyfikować zajęcia ruchowe już w młodszym wieku szkolnym? / Lidia Mandrowska // Lider 2003 nr 12 s.12-15

10.   Dlaczego w procesie fizycznej edukacji trzeba ćwiczyć i wychowywać / Henryk Grabowski // Wychow. Fiz. i Zdr. 2001 nr 4 s.4-6

11.   Doskonalenie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży / Leonid Wołkow // Lider 2005 nr 10 s.23-28

12.   Dwa razy 90 minut czy cztery razy 45 minut? – czyli pytanie o kondycję i kierunek rozwoju szkolnego wychowania fizycznego w Polsce / Michał Bronikowski // Lider 2007 nr 2 s.28-30

13.   Dylematy wychowania fizycznego w procesie transformacji kształcenia ogólnego / Andrzej Krawański / Wychow. Fiz. i Zdr. 2001 nr 11 s.35-40

14.   Dyrektor a wychowawca – jakie relacje sprzyjają pracy wychowawczej i profilaktycznej / Leszek Trzaska // Gimnazjum 2000 nr 5 s.40-49

15.   Funkcje założone uczniowskich klubów sportowych / Piotr Paluch // Wychow. Fiz. i Zdr. 2003 nr 10 s.40-43

16.   Interakcje wychowawcze w procesie wychowania fizycznego w szkołach publicznych i niepublicznych – analiza porównawcza / Alicja Zarychta // Rocz. Nauk./AWF Warsz. (2000) T. 39 s.195-215

17.   Koszykówka przeciw narkotykom / Walerian Więch // Lider 2002 nr 10 s.18-19

18.   Krótko o znaczeniu aktywności fizycznej, dłużej o przyczynach jej braku // Józef Drabik // Wych. Fiz. Zdr. 2003 nr 4 s.11-12

19.   Kto ma prowadzić wychowanie fizyczne w klasach I-III / Anna Nitecka-Walerych // Lider 2000 nr 7-8 s.19

20.   Kultura fizyczna – sposób na agresję wśród dzieci i młodzieży / Katarzyna Kucharczyk // Lider 2006 nr 6 s.10-11

21.   Kultura fizyczna jako wartość edukacyjno-resocjalizacyjna : [ref] / Tadeusz Maszczak // Wychow. Fiz. i Zdr. 2001 nr 3 s.21-24

22.   Marketing imprez rekreacyjnych jako promocja szkoły / Ewa Fronczek // Lider 2006 nr 12 s.20-21

23.   Metody oddziaływania wychowawczego w edukacji fizycznej / Janusz Bielski // Lider 2005 nr 5 s.3-5

24.   Między teorią a praktyką szkolnego wychowania fizycznego / Seweryn Suliusz // Wychow. Fiz. Zdr. 2004 nr 3 s.3-9

25.   Międzyśrodowiskowe aspekty kształtowania postaw zdrowotnych u dzieci w wieku szkolnym – praca wychowawcza / Jolanta Kowalewska, Paweł Graeber // Lider 2003 nr 6 s.13-17

26.   Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia / Maria Dudzikowa // Probl. Opiek.-Wychow. 2000 nr 9 s.12-23

27.   Mity i fakty resocjalizacji poprzez kulturę fizyczną / Krzysztof Sas-Nowosielski // Wychow. Fiz. Zdr. 2001 nr 11 s.28-32

28.   Nauczanie i wychowanie na lekcjach wychowania fizycznego / Andrzej Rębowski // Lider 2001 nr 5 s.17

29.   Nauczyciel wychowania fizycznego – promujący zdrowie / Grzegorz Gigiel // Lider 2004 nr 9 s.12-13

30.   Nauczyciel wychowania fizycznego wobec problemu wad postawy / Małgorzata Grabara // Wychow. Fiz. Zdr. 2003 nr 11 s.21-2 3

31.   Nowoczesne wychowanie fizyczne – teoria i praktyka / Jolanta Bieńkowska // Wych. Fiz. Zdr. 2003 nr 2 s.40-41

32.   O potrzebie nadania wyższej rangi wychowaniu fizycznemu w zreformowanej szkole / Roman Trześniowski // Wychow. Fiz. Zdr. 2000 nr 1 s.38-40

33.   O sporcie szkolnym i wychowaniu fizycznym jako szkole charakterów / Adam Przybyła // Lider 2007 nr 4 s.18-19

34.   O uwarunkowaniach, mechanizmach i skutkach fizycznego kształcenia / Henryk Grabowski // Wychow. Fiz. i Zdr. 2001 nr 5 s.4-7

35.   Obraz integracji oddziaływań edukacyjnych w zakresie wychowania fizycznego w świetle wypowiedzi uczniów kończących nauczanie początkowe / Seweryn Suliusz // Wychow. Fiz. Sport. 2000 nr 4 s.71-84

36.   Od czego zależy skuteczność fizycznej edukacji / Henryk Grabowski // Wychow. Fiz. i Zdr. 2001 nr 10 s.4-7

37.   Od czego zależy skuteczność pracy nauczyciela wychowania fizycznego / Janusz Bielski // Lider 2007 nr 3 s.21-23

38.   Od uczestnictwa w lekcji do uczestnictwa w kulturze fizycznej / Lesław Lachowicz // Lider 2001 nr 3 s.8-9

39.   Odczucie zaspokojenia potrzeby ruchu u dzieci klas trzecich szkoły podstawowej w środowisku wiejskim / Jacek Dzwolak // Lider 2006 nr 2 s.5-6

40.   Ogólna strategia wychowania fizycznego w szkole / Krystyna Górna // Wychow. Fiz. i Zdr. 2002 nr 10 s.19-24

41.   Pedagogika sportu – rzeczywistość i oczekiwania / Jerzy Kosiewicz // Wychow. Fiz. i Zdr. 2001 nr 12 s.24-27

42.   Postępowanie nauczyciela wf w rozwijaniu różnych sfer zdrowia ucznia / Małgorzata Staniszewska // Wychow. Fiz. Zdr. 2004 nr 2 s.16-20

43.   Postrzeganie przez nauczycieli wychowania fizycznego własnej roli w edukacji zdrowotnej młodzieży szkolnej / Maria Gacek / Kult. Fiz. 2002 nr 5/6 s.17-19

44.   Potrzeba czy strata czasu : ćwiczenia śródlekcyjne / Barbara Kotowska // Gaz. Szk. 2001 nr 13 s.19

45.   Próba kategoryzacji wiedzy przekazywanej w procesie wychowania do kultury fizycznej / Grażyna Kosiba // Wychow. Fiz. i Zdr. 2005 nr 2 s.19-22

46.   Przeciw bylejakości w kulturze fizycznej / Henryk Papiernik // Lider 2005 nr 2 s.10-11

47.   Reformatorskie działania w wychowaniu fizycznym / Janusz Bielski // Lider 2000 nr 4 s.9-10

48.   Regionalne kierowanie rozwojem sportu dzieci i młodzieży / Wojciech Ryszkowski // Kult. Fiz. 2002 nr 11/12 s.7-10

49.   Resocjalizacyjna rola kultury fizycznej / Mateusz Klimek // Opieka, Wychow., Ter. 2006 nr 3/4 s.33-35

50.   Rodzaje działań innowacyjnych w projektowaniu procesu wychowania fizycznego / Wojciech Ryszkowski // Kult. Fiz. 2001 nr 9/10 s.7-9

51.   Rola nauczyciela wychowania fizycznego w kształtowaniu osobowości ucznia / Kamila Jankowska // Lider 2001 nr 7-8 s.24

52.   Rola nauczyciela wychowania fizycznego w kształtowaniu pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej / Ewa Wodnicka // Lider 2004 nr 6 s.10-16

53.   Rola nauczycieli wychowania fizycznego w realizacji systemowych oddziaływań profilaktycznych / Bożena Gwizdek / Remedium 2004 nr 12 s.10-11

54.   Rola szkoły w przeciwdziałaniu wadom postawy dzieci i młodzieży / Zofia Skrzypczak // Naucz. Początk. 2001/2002 nr 2 s.28-34

55.   Rola współczesnego wychowania fizycznego w kształtowaniu zdrowia : (na podstawie badań wytrzymałości za pomocą testu Coopera uczniów S.P. nr 8 w Słupsku) / Robert Bąk // Lider 2005 nr 12 s.9-13

56.   Rozwijanie potrzeb i umiejętności dbania o zdrowie własne i najbliższego otoczenia, w którym uczeń żyje na co dzień / Maria Kwasiborska // Wychow. Fiz. i Zdr. 2005 nr 5 s.14-15

57.   Rozwój – podstawowy cel i wyznacznik szkolenia sportowego dzieci i młodzieży : (wybrane aspekty) / Joachim Raczek // Sport Wyczyn. 2001 nr 9/10 s.39-61

58.   Ruch i ćwiczenia fizyczne w wychowaniu / Marek Orzechowski // Gaz. Szk. 2001 nr 11 s.19

59.   Spływy kajakowe jako pozaszkolna forma wychowania fizycznego / Ryszard Walczyński // Wychow. Fiz. Zdr. 2002 nr 6/7 s.37-38

60.   Społeczne uwarunkowania postaw uczniów wobec kultury fizycznej / Monika Klimkowska // Rocz. Nauk./AWF Warsz., Biała Podl. (2001) T. 8 s.53-71

61.   Sport jako ważny element profilaktyki / Błażej Gawroński // Remedium 2006 nr 11 s.4-5

62.   Sport w kształtowaniu dojrzałej osobowości / Zbigniew Dziubiński // Dyr. Szk. 2000 nr 11 s.6-8

63.   Stereotypy dotyczące wychowania fizycznego w poglądzie ucznia, nauczyciela i rodzica / Paweł Gąsior // Lider 2007 nr 5 s.12

64.   Szkolne wychowanie fizyczne w przemianach edukacyjnych / Dariusz Dębicki // Wych. Fiz. Zdr. 2003 nr 11 s.21-23

65.   Szkoła źródłem motywacji czy barierą do udziału w aktywności ruchowej młodzieży / Alina Wołosz, Urszula Parnicka // Rocz. Nauk./AWF Warsz. Biała Podl. (2003) T. 10 s.121-136

66.   Środowisko rodzinne i jego rola w edukacji zdrowotnej / Elżbieta Miazek // Lider 2005 nr 5 s.22

67.   Świadomość i działanie nauczyciela w propagowaniu zdrowego stylu życia / Dariusz Dębicki // Wychow. Fiz. Zdr. 2003 nr 12 s.14-16

68.   Techniki komputerowe a wspomaganie procesu kształcenia na lekcjach wychowania fizycznego / Krystyna Kulik // Prz. Eduk. [Łódź] 2002 nr 2 s.7-8

69.   Teoria wychowania fizycznego a pedagogika : przyczyny dezintegracji i możliwości reintegracji / Henryk Grabowski // Wychow. Fiz. i Zdr. 2003 nr 5 s.14-19

70.   Tezy programowe systemu upowszechniania sportu w szkole podstawowej i ich realizacja w praktyce / Piotr Paluch // Wychow. Fiz. i Zdr. 2004 nr 3 s.33-38

71.   Trzy nurty stanowienia celów wychowania / Janusz Bielski // Lider 2006 nr 12 s.3-4

72.   Uczestnictwo rodziców w lekcji wychowania fizycznego / Waldemar Westerlich // Lider 2006 nr 9 s.14-15

73.   Udział dzieci i młodzieży w pozalekcyjnych i pozaszkolnych formach aktywności ruchowej / Adam Jurczak // Wychow. Fiz. i Zdr. 2004 nr 4 s.367-378

74.   Wartości źródłem celów wychowania fizycznego / Janusz Bielski // Lider 2004 nr 9 s.3-5

75.   Wielowymiarowość sportu dzieci i młodzieży / Seweryn Suliusz // Wychow. Fiz. Sport. 2002 nr 5 s.32-38

76.   Wpływ dalekowschodnich sztuk walki na wygaszenie agresji u uczniów szkół gimnazjalnych / Grzegorz Cukrowski // Lider 2003 nr 3 s.24-26

77.   Wpływ sportu na poziom percepcji wartości społeczno-moralnych 12-16-letniej młodzieży / Michał Bronikowski // Wych. Fiz. Zdr. 2003 nr 9/10 s.17-20

78.   Wspólne kształtowanie / Elżbieta Furdyna // Gaz. Szk. 2000 nr 11 s.17

79.   Współczesne poglądy na temat determinantów aktywności ruchowej i ich implikacje pedagogiczne / Krzysztof Sas-Nowosielski // Wychow. Fiz. Zdr. 2003 nr 8/9 s.3-8

80.   Wybrane pedagogiczne determinanty uczestnictwa dzieci w wieku młodszym szkolnym w rekreacji ruchowej / Anna Milecka, Anna Rogacka // Rocznik Naukowy / Wyższa Szk. Hotel. i Gastr. W Poznaniu (2004) Z.6 s.287-295

81.   Wychowanie do rekreacji ruchowej w kategoriach wartości / Andrzej Dąbrowski // Rocznik Naukowy. Wyższa Szk. Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Z. 6 (2004) s.221-226

82.   Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna w reformie edukacji / Małgorzata Grabara // Wychow. Fiz. Zdr. 2002 nr 1 s.31-35

83.   Wychowanie fizyczne i sport jako czynnik systemu edukacji / Barbara Karolczak-Biernacka // Kult. Fiz. 2000 nr 7/8 s.8-12

84.   Wychowanie fizyczne i sport jako czynniki determinujące zdrowie w edukacji zdrowotnej / Aleksandra Bulas // Lider 2000 nr 1 s.11-15

85.   Wychowanie fizyczne jako obszar edukacji integracyjnej : [ref.] / Tadeusz Maszczak // Wychow. Fiz. i Zdr. 2001 nr 10 s.31-34

86.   Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji – szanse i zagrożenia : [ref.] / Tadeusz Maszczak // Wychow. Fiz. i Zdr. 2000 nr 5 s.196-199

87.   Wychowanie fizyczne w perspektywie edukacji jutra / Renata Czarniecka // Wych. Fiz. Zdr. 2004 nr 1 s.29-31

88.   Wychowanie fizyczne we współczesnych przemianach edukacyjnych / Janusz Bielski // Lider 2000 nr 9 s.20-22

89.   Wychowanie fizyczne według rozwojowo-zdrowotnych potrzeb dzieci i młodzieży / Władysław Pańczyk / Roczniki Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu (2005) Z.54 s.105-117

90.   Wychowanie fizyczne wobec wyzwań cywilizacji konsumpcyjnej / Władysław Pańczyk // Lider 2007 nr 3 s.4-20

91.   Wychowanie fizyczne wobec wyzwań współczesności / Henryk Grabowski // Wychow. Fiz. i Zdr. 2001 nr 11/12 s.4-7

92.   Wychowanie zdrowotne na wf / Aleksander Kumorkiewicz // Nowe w Szk. 2003 nr 6 s.11-13

93.   Wychowawcze aspekty kultury fizycznej i jej wykorzystanie w resocjalizacji nieletnich / Marta Motow // Lider 2006 nr 3 s.10-13

94.   Wychowawcze konsekwencje uczestnictwa dzieci i młodzieży w rywalizacji sportowej / Krzysztof Sas-Nowosielski // Wychow. Fiz. Zdr. 2004 nr 3 s.379-392

95.   Wychowawcze wartości edukacji ruchowej / Zyta Jurczak // Prz. Eduk. [Łódź] 2003 nr 3 s.23-24

96.   Wykorzystanie refleksoterapii w procesie wychowania fizycznego / Grażyna Grabowska // Lider 2003 nr 5 s.20-24

97.   Znaczenie autorytetu trenera w jego oddziaływaniu wychowawczym / Witold Rutkowski // Sport. Wyczyn. 2003 nr 1/2 s.51-55

98.   Znajomość rozwoju fizycznego i motorycznego młodzieży warunkiem programowania wychowania fizycznego w szkole : krótka charakterystyka rozwoju fizycznego i motorycznego młodzieży w okresie dorastania (IV etap kształcenia) / Krystyna Okoń // Lider 2001 nr 5 s.9-10

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony