Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie indywidualizacji procesu edukacyjnego,
uwzględniającego możliwości dzieci i młodzieży oraz ich preferencje do uczenia się :
zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

KSIĄŻKI

 

1.         ATAMAŃCZUK KAZIMIERA

Edukacja i szkoła u progu XXI wieku / Kazimiera Atamańczuk, Roman Przybyszewski. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2001.  Sygn.: 282801, 282731 Cz

2.         BUDZEŃ HENRYK

Wybrane zagadnienia i problemy współczesnej edukacji / Henryk Budzeń. - Radom : Politechnika Radomska. Wydaw., cop. 2003.

3.         DRYDEN GORDON

Rewolucja w uczeniu / Gordon Dryden, Jeannette Vos ; przekł. Bożena Jóźwiak. - Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 2003.

4.         Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005.

5.         JANOWSKA JANINA

Rozwijanie umiejętności psychopedagogicznych w procesie kształcenia nauczycieli / Janina Janowska. - Lublin : Wydaw. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej, 2002.  Sygn.: 282152 Cz

6.         JOYCE BRUCE

Przykłady modeli uczenia się i nauczania / Bruce Joyce, Emily Calhoun, David Hopkins; tł. [z ang.] Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1999.  Sygn.: 262253 Cz, 262254 - 262255

7.         KOBYŁECKA EWA

Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych / Ewa Kobyłecka; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2005.   Sygn.: 295540 Cz

8.         Kształcenie i doskonalenie nauczycieli (dla) edukacji alternatywnej / pod red. Wojciech Mikołajewicz; Katedra Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego; Instytut Edukacji Ustawicznej Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi. - Kraków : "Impuls", 2001. Sygn.: 280803 Cz, 302070, 281798 - 281799

9.         KUJAWIŃSKI JERZY

Szkoła dialogu i samodzielnego uczenia się uczniów / Jerzy Kujawiński ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006.

10.       LEWOWICKI TADEUSZ

Indywidualizacja kształcenia : dydaktyka różnicowa / Tadeusz Lewowicki. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1977  Sygn.: 134862 Cz, 278515, 248803, 135100 - 135104, 134863 - 134868, 200381, 140426

11.       LEWOWICKI TADEUSZ

Psychologiczne różnice indywidualne a osiągnięcia uczniów / Tadeusz Lewowicki. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1977. Sygn.: 240761, 294955, 268461, 131988 - 131989, 200125

12.       MIETZEL GERD

Psychologia kształcenia / Gerd Mietzel; przekł. Aleksandra Ubertowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002. Sygn.: 284055 Cz, 295296

13.       Możliwości doskonalenia procesu kształcenia : wybrane zagadnienia / pod red. Bogusława Pietrulewicza. -  Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski., 2005.

14.       Nauczyciel i kształcenie nauczycieli : zmiany i wyzwania / pod red. Wolfgang Hörner [i in.]; teksty niem. w tł. Mirosław Szymański [i in.]. - Warszawa : "Żak", cop. 2005.  Sygn.: 298875 Cz

15.       Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli / pod red. Elżbieta Sałata. - Radom ; Warszawa : Instytut Technologii Eksploatacji, 2005.   Sygn.: 299750 Cz

16.       PERROTT ELIZABETH

Efektywne nauczanie : praktyczny przewodnik doskonalenia nauczania / Elizabeth Perrott; tł. [z ang.] Andrzej Janowski. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1995. Sygn.: 246737 Cz, 255612

17.       PREUSS-KUCHTA LUCYNA

Indywidualizacja w praktyce dydaktycznej / Lucyna Preuss-Kuchta ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. - Słupsk : Wydaw. Uczelniane WSP, 1996.

18.       SZTERNBERG ALEKSANDER

Komunikacyjne środowisko nauczania i uczenia się / Aleksander Sztejnberg. - Wrocław : "Astrum", 2006. Sygn.: 301588 Cz

19.       Uniwersyteckie kształcenie nauczycieli a psychopedagogiczne czynniki rozwoju ucznia : praca zbiorowa / pod red. Mariana Ochmańskiego. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998.

20.       WŁODARSKI ZIEMOWIT

Psychologiczne prawidłowości uczenia się i nauczania / Ziemowit Włodarski. - Wyd. 3 przejrz. i uzup.. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1980. Sygn.: 161441 - 161442, 160915, 161143 - 161146

21.       Współczesna technologia kształcenia : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Janusz Morbitzer. - Kraków : Wydaw. Nauk. WSP, 1997. Sygn.: 264781 Cz, 264782

 

 

ARTYKUŁY

1.         Doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli / Michał Pindera // Naucz. i Szk. - 2001 nr 1/2 s.156-164

2.         Doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli : tak! ale jakich? / Danuta Elsner // Dyr. Szk.-2004 nr 1 s. 16-17

3.         Doskonalenie nauczycieli na potrzeby reformy oświaty / Iwona Kacak // Pedag. Pr. -[Nr] 37 (2000) s.37-39

4.         Doskonalenie nauczycieli w warunkach reformy oświatowej / Zbigniew Osiński  // Eduk. Ustaw. Doros. - 2000 [nr] 3, s. 62-74

5.         Indywidualna praca z dzieckiem / Krzysztof Błaszczak // Probl. Opiek.-Wychow. - 2002 nr 4 s. 48-49

6.         Kompetencje nauczyciela warunkujące efektywną komunikację interpersonalną w procesie edukacyjnym / Grażyna Kowalska // Edukacja. - 2000 nr 3 s. 32-51

7.         Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Polsce - nowe wyzwania / Mirosław Stanisław Szymański // Ruch Pedag. - 2003 nr 1/2 s.5-17

8.         Metody nauczania i ich klasyfikacja / Renata Ernst-Milerska // Rocz. Teol. (Warsz.). - 2002 z. 2 s. 107-119

9.         Na cześć indywidualności / Szczepan Barański // Nowa Szk. - 2001 nr 7 s. 25-27

10.       Niepowtarzalny "klimat indywidualizacji" / Bożena Dittfeld // Wychow. w Przedszk.-1999 nr 7 s. 499-501

11.       Nowe aspekty kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kontekście przemian edukacyjnych / Svietlana Sysojeva // Pedagogika Pracy. - T. 47 (2005), s. 20-25

12.       O potrzebie kształcenia i doskonalenia nauczycieli / Ryszard Stępień // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 5, s. 25-28

13.       O profesjonalnych umiejętnościach nauczyciela / Ilona Gillernová ; tł. Bogusław Śliwerski // Rocz. Eduk. Altern. - 2003 nr 1 s. 179-189

14.       Pedagogiczna edukacja nauczycieli w Polsce - wybrane problemy / Kazimierz Denek // Wychow. na co Dzień. - 2001 nr 1/2 s.4-9

15.       Proces zmian kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Polsce / Jan Łysek // Naucz. i Szk. - 2003 nr 1/2 s. 31-49

16.       Przygotowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli / Elżbieta Nerwińska // Probl. Opiek.-Wychow. - 2004 nr 4 s.13-17

17.       Refleksje wokół indywidualizacji kształcenia / Małgorzata Brędel // Katecheta.-2002 nr 4 s. 61-65

18.       Rola metodyki nauczania w kształceniu zawodowym przyszłych nauczycieli / Seweryn Cichoń // Edukacja. - 2006, nr 2, s. 55-59

19.       Umiejętność nawiązywania kontaktu z uczniem i cechy nauczyciela w pracy dydaktyczno-wychowawczej / Dariusz Buksik  // Seminare. – T. 16 .-(2000) s. 207-214

20.       Wokół problematyki wymagań dydaktycznych nauczycieli / Astrid Męczkowska // Forum Ośw.-2003 t. 1 s. 23-40

21.       Zagadnienie indywidualizacji w pedagogice / Ewa Krochmalska-Gawrosińska // Piotr. Stud. Pedag.-T. 3 (1996) s. 225-228

22.       Zróżnicowanie sposobów pracy z uczniami w zakresie nauczania - uczenia się / Małgorzata Samujło // Lub. Rocz. Pedag. - T. 20 (2000) s. 155-160

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony