Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

 

Rola funduszy strukturalnych w finansowaniu innowacyjności
(Zestawienie bibliograficzne  w wyborze)

 

KSIĄŻKI

 

1.       Anusz, Jan

Programy pomocowe Unii Europejskiej : zestawienie funduszy pomocowych Unii Europejskiej, wykorzystywanie funduszy europejskich / Jan Anusz, Dariusz Kotlewski. [Warszawa] : INGO, [2003].  

 

2.       Bajorek-Ziaja, Hanna

Dotacje w ramach projektów infrastrukturalnych / Hanna Bajorek-Ziaja, Sebastian Ziaja. Warszawa : "Prawo i Praktyka Gospodarcza", 2006.

 

3.       Ciepielewska, Maria

Fundusze strukturalne w Unii Europejskiej / Maria Ciepielewska ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, 2000.

 

4.       Działalność

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw : zagadnienia prawno-finansowe : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Łączaka ; [aut. oprac. Grzegorz Drozdowski et al.]. Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007.

 

5.       Europejskie

Europejskie fundusze strukturalne, fundusz spójności - wstępne propozycje dla Polski / aut. Dariusz Czarnasiewicz [et al.] ; korekta Ewa Kimak. Szczecin : Instytut Rozwoju Regionalnego, 2003.  

 

6.       Europejski

Europejski Fundusz Społeczny : szansa i wyzwanie dla Polski / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Programów Przedakcesyjnych i Strukturalnych. Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2001.

 

7.       Europejski

Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - od teorii do praktyki / pod red. Mirosława Grewińskiego ; współpraca merytoryczna Katarzyna Głąbicka, Lidia Idzikowska, Jarosław Zarychta. Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2006.  

 

8.       Fundusze

Fundusze strukturalne i polityka regionalna Unii Europejskiej / pod red. Konstantego A. Wojtaszczyka. Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2005.

 

9.       Fundusze

Fundusze strukturalne w polityce regionalnej / pod red. Stanisława Naruszewicza ; Politechnika Białostocka. Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2005.

 

10.   Fundusze

Fundusze strukturalne w Polsce / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002.

 

11.   Fundusze

Fundusze Unii Europejskiej : doświadczenia i perspektywy : [praca zbiorowa / pod red. Jerzego Babiaka]. Warszawa : "Studio Emka", 2006.

 

12.   Fundusze

Fundusze Unijne a rozwój gospodarki polskiej : (ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa) / red. nauk. Jerzy Sikorski ; [Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa]. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2005.  

 

13.   Gęsicka, Grażyna

Fundusze strukturalne szansą rozwoju Polski / Grażyna Gęsicka ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu.  Zamość : Centrum Badawczo-Szkoleniowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, 2005.

 

14.   Innowacje

Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską : praca zbiorowa / pod red. nauk. Władysława Janasza. Warszawa : "Difin", cop. 2005.  

 

15.   Innowacje

Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy / [red. nauk. Piotr Niedzielski, Edward Stawasz, Krystyna Poznańska]. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007.  

 

16.   Innowacyjność

Innowacyjność polskiej gospodarki : finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych, ochrona praw własności intelektualnej, stymulowanie napływu inwestycji do sektorów wysokich technologii : praca zbiorowa / pod red. Michała Górzyńskiego i Richarda Woodwarda.  Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, cop. 2003.

 

17.   INNOWACYJNOŚĆ

Innowacyjność w nauce, edukacji i gospodarce : materiały pokonferencyjne / pod red. Jerzy Błażejowski. - Gdańsk : Gdańskie Tow. Nauk., 2005. Sygn.: 303207 

 

18.   Jankiewicz, Joanna

Wspieranie innowacyjności przez Unię Europejską : V Program Ramowy Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w latach 1998-2002 na przykładzie II Programu Horyzontalnego Promocja Innowacji i Popierania Udziału Małych i Średnich Przedsiębiorstw / Joanna Jankiewicz. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2003. Sygn.: 292760

 

19.   Jewtuchowicz Aleksandra

Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju / Aleksandra Jewtuchowicz. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2005. Sygn.: 298586

 

20.   Kowalak, Bronisława

Konkurencyjna gospodarka : innowacje, infrastruktura, mechanizmy rozwoju / Bronisława Kowalak. - Warszawa ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2006.

 

21.   Marciniak, Stefan

Innowacje i rozwój gospodarczy / Stefan Marciniak.  Warszawa : Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, 2000.

 

22.   Maziarka, Monika

Projekty kulturalne - krok po kroku / [aut.] Monika Maziarka [i in.]; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004. Sygn.: 294799 M

 

23.   NARODOWA

Narodowa Strategia Rozwoju Kultury : na lata 2004-2013 / [red.] Klemens Górski. - Warszawa : Ministerstwo Kultury, 2005. Sygn.: 297721-722 

 

24.   Pangsy-Kania, Sylwia

Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju / Sylwia Pangsy-Kania. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007.

 

25.   POLSKIE

Polskie przedsiębiorstwa, regiony i rolnictwo w procesie integracji europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Tomasz Domański; Uniwersytet Łódzki. Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2004. Sygn.: 300739

 

26.   Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość i innowacyjność : wyzwania współczesności / red. nauk. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz, Leszek Woźniak. Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2006.

 

27.   Przygotowanie

Przygotowanie Polski do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Grewińskiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2003.

 

28.   Regionalizm

Regionalizm, polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej / red. Artur Adamczyk, Jan Borkowski ; Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa : CEUW, 2005.

 

29.   REGIONALNA

Regionalna strategia innowacji - foresight regionalny / [tł. Zbigniew Pyszka [i in.]]; Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. - Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2004. Sygn.: 299956

 

30.   Rogoda, Bogdan

Przedsiębiorczość i innowacje / Bogdan Rogoda. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005.  

 

31.   Rola

Rola funduszy strukturalnych w społeczno-gospodarczym rozwoju Polski : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Babiaka ; Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie. Jarocin : Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna ; Poznań : ARP "Promocja 21", 2005.  

 

32.   Rzychoń, Tomasz

Dotacje na inwestycje : fundusze strukturalne UE, fundusze norweskie i z EOG, programy krajowe / Tomasz Rzychoń.  Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006.

 

33.   Sadurska-Kisiel, Monika

Fundusze strukturalne w Unii Europejskiej / Monika Sadurska-Kisiel. Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej. Min. Spraw Zagranicznych, 2002.

 

34.   Samecki, Paweł

Programy Unii Europejskiej dla Polski : przewodnik / [oprac.] Paweł Samecki. - Warszawa : Komisja Europejska, 2003. Sygn.: 292528

 

35.   Tkaczyński, Jan Wiktor

Fundusze Unii Europejskiej / Jan Wiktor Tkaczyński, Guido Rossmann ; [tł. Ewa M. Guzik i Maciej Aleksandrowicz]. Białystok : Temida 2, 2003.  

 

36.   Urbańska, Katarzyna

Wdrażanie funduszy strukturalnych [Praca magisterska] : na przykładzie województwa łódzkiego / Katarzyna Urbańska. - Łódź : nakł. autora, 2005.

 

37.   Uryga, Józef

Środki unijne : klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie / Józef Uryga, Wilhelm Magielski, Ilona Bienias. Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007.

 

38.   Wysokińska, Zofia

Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami / Zofia Wysokińska. - Warszawa ; Łódź : Wydaw. Nauk. PWN, 2001. Sygn.: 292720

 

39.   Zintegrowany

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego, 2006.

 

40.   Żuromski, Paweł

Fundusze strukturalne i pomoc przedakcesyjna Unii Europejskiej / Paweł Żuromski; Uniwersytet Łódzki. Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2001. Sygn.: 300737

 

Artykuły

 

1.          Działania innowacyjne i pomoc techniczna w zmniejszaniu bezrobocia w Unii Europejskiej i Polsce / Agnieszka Wierzbicka  // Myśl Ekon. Praw. - [Nr] 4/5, (2003), s. 96-115

 

2.          Fundusze strukturalne UE jako potencjalne źródło finansowania rozwoju polskich przedsiębiorstw w latach 2004-2006 / Ireneusz Ratuszniak // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu. - Z. 18, (2004), s. 337-369

 

3.          Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - istota, zasady pozyskiwania / Elżbieta Firlej-Kusak // Zarządzanie i Edukacja. - R. 8, nr 4, (2004), s. 27-51

 

4.          Fundusze strukturalne Unii Europejskiej jako instrument aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Stanisław Grycner // Roczniki Naukowe / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. - [Nr] 10, (2006), s. 65-72

 

5.          Innowacje w gospodarce rynkowej - istota, uwarunkowania i źródła / Witold Kasperkiewicz, Jerzy Szpakowski
//
Zeszyt Naukowy / Instytut Ekonomii Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim. - Z. 5, (2004), s. 95-127

 

6.          Innowacyjność polskiej gospodarki / Paweł Wieczorek  // Kontrola Państwowa. - R. 50, nr 6, (2005), s. 28-47

 

7.          Instrumenty finansowe w polityce strukturalnej Unii Europejskiej / Aneta Rosejno // Acta Elbingensia. - T. 2, (2004), s. 305-322

 

8.          Polityka innowacji w Polsce - zbieżność z celami Unii Europejskiej / Joanna Knas. // Wspólnoty Europejskie. - 2006, nr 6, s. 34-42

 

9.          Programy Unii Europejskiej źródłem finansowania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwie / Anna Kłopotek  // Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej. - T. 89, (2004), s. 177-216

 

10.       Regionalne strategie innowacji w procesie absorpcji funduszy strukturalnych / Tadeusz A. Grzeszczyk // Przegląd Organizacji. - 2006, nr 4, s. 23-26

 

11.       Rola funduszy strukturalnych we wspieraniu rozwoju regionalnego / Katarzyna Głąbicka  // Rocznik Żyrardowski. - T. 4, (2006), s. 141-166

 

12.       Sytuacja finansowa a innowacyjność / Piotr Boguszewski //Gosp. Nar. – 1998, nr 5/6, s. 2-23

 

13.       Środki funduszy strukturalnych szansą dla rozwoju polskich regionów w Unii Europejskiej / Jolanta Ciak. // Współczesne Zarządzanie. - 2005, nr 2, s. 36-49

 

14.       Udział funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w finansowaniu rozwoju regionalnego województwa małopolskiego / Dorota Murzyn // Krakowskie Studia Małopolskie. - Vol. 8, nr 8, (2004), s. 111-125

 

15.       Wpływ funduszy strukturalnych na gospodarkę Polski / Marta Borkowska // Studia i Prace / Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. - Z. 7, (2005), s. 9-18

 

16.       Wpływ środków unijnych na inwestycje realizowane we Wrocławiu / Stanisław Korenik // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu. - Z. 20, (2005), s. 59-72

 

17.       Wspieranie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce / Alicja Panenka. // Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. - Nr 13, (2006), s. 165-177

 

18.       Wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw funduszami strukturalnymi / Rozalia Sitkowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, t. 2, s. 15-24

 

19.       Wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Narodowego Planu Rozwoju Polski / Krzysztof Napieraj, Monika Stańczak. // Zeszyty Naukowe WSHE. - T. 15, (2004), s. 115-124

 

Strony WWW

 

  1. www.gazetainnowacyjnna.pl/innowacja21/strona12.htm - ostatni dostęp 28.11.07
  2. www.gazetainnowacyjna.pl/innowacja23/strona7.htm - ostatni dostęp 28.11.07
  3. www.infoeu.pl - ostatni dostęp 28.11.07
  4. www.larr.lodz.pl - ostatni dostęp 28.11.07
  5. www.funduszestrukturalne.gov.pl - ostatni dostęp 28.11.07

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony