Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

 

Zadania edukacji w kontekście potrzeb rynku pracy
(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 

Książki

 

1.       AKTYWNOŚĆ

Aktywność zawodowa i bezrobocie w województwie łódzkim w 2001 r. / [aut.] Anna Jaeschke; [kom. red.] Elżbieta Bednarska [i in.]. - Łódź : Urząd Statystyczny, 2002. Sygn.: 286551

 

2.       Ciepucha, Elżbieta

Losy zawodowe absolwentów jako instrument monitorowania rynku pracy / Elżbieta Ciepucha; Wojewódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. - Łódź : WCDN i KP, 2000. Sygn.: 272625

 

3.       Ciepucha, Elżbieta

Monitorowanie rynku pracy dla potrzeb edukacji / Elżbieta Ciepucha; Wojewódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. - Łódź : WCDN i KP, 2000. Sygn.: 272601, 266458

 

4.       Ciepucha, Elżbieta

Potrzeby kadrowe regionalnego rynku pracy : na podstawie badań ankietowych pracodawców : raport z badań / Elżbieta Ciepucha. - Łódź : Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2006. Sygn.: 305086 – 305087

 

5.       Doskonalenie

Doskonalenie edukacji na poziomie wyższym i średnim u progu XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kmiecia i Stanisława Wieczorka ; Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Państwowy - Politechnika Lwowska. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza PR, 2004.

 

6.       EDUKACJA

Edukacja i przedsiębiorczość a bezrobocie / red. nauk. Antoni Roman; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.. - Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2005. Sygn.: 298691

 

7.       EDUKACJA

Edukacja wobec współczesnego rynku pracy / pod red. Barbara Juraś-Krawczyk. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2002. Sygn.: 295459, 298655, 268172 – 268173

 

8.       EDUKACJA

Edukacja zawodowa a rynek pracy / red. Stanisława Borkowska. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1999. Sygn.: 297421 Cz

 

9.       Edukacja

Edukacja zawodowa w aspekcie przemian społeczno-gospodarczych : wyzwania, szanse, zagrożenia / pod red. Ryszarda Gerlacha. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007.

 

10.   EDUKACJA

Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji europejskiej / (red.) Stefan M. Kwiatkowski; [aut.] Henryk Bednarczyk [i in.]. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001. Sygn.: 276542

 

11.   KSZTAŁCENIE

Kształcenie zawodowe : rynek pracy : pracodawcy / pod red. Stefan Michał Kwiatkowski. - Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 2000. Sygn.: 270910 Cz, 302043

 

12.   Kwiatkowski, Stefan M.

Dostosowanie struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w kontekście zmian w systemie edukacji / Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2002.

 

13.   Lelińska, Krystyna

Kształcenie zawodowe a zawody na rynku pracy / Krystyna Lelińska, Grażyna Sołtysińska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej M.E.N, 1999. Sygn.: 264939 Cz

 

14.   Pachociński, Ryszard

Oświata i praca w erze globalizacji / Ryszard Pachociński; Instytut Badań Edukacyjnych. - Warszawa : IBE, 2006. Sygn.: 299129 Cz

 

15.   RYNEK

Rynek i kultura neoliberalna a edukacja : praca zbiorowa / pod red. nauk. Alicja Kargulowa [i in.]; [aut. Tadeusz Aleksander [i in.]]; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2005. Sygn.: 298859 Cz, 302234

 

16.   UNIWERSYTET

Uniwersytet, społeczeństwo, gospodarka / pod red. Jerzy Chłopecki. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2006. Sygn.: 302397

 

17.   Współczesne

Współczesne problemy edukacji, pracy i zatrudnienia pracowników / pod red. Bogusława Pietrulewicza ; [aut. Czarnecki Kazimierz et al. ; Uniwersytet Zielonogórski]. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski. Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2005.

 

Artykuły

 

 1. "Edukacja wobec rynku pracy (realia - możliwości - perspektywy") - Instytut Technologii Eksploatacji, Radom, Ciechocinek 28-30 kwietnia 2003 r. / Ryszard Gerlach // Pedag. Pr. - [Nr] 42, (2003), s. 166-170

 

 1. Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy - w kierunku podwyższenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym / Urszula Jeruszka // Pedag. Pr. - [Nr] 40, (2002), s. 105-120

 

 1. Analiza systemu edukacji z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy / Henryk Bednarczyk, Zbigniew Kramek, Krzysztof Symela // Pedag. Pr. - [Nr] 37, (2000), s. 26-29

 

 1. Diagnoza potrzeb szkoleniowych lokalnych rynków pracy : wyniki projektu "Agroalternatywa Mazowsze 2000" / Ireneusz Woźniak  / /Finan. Bank. Ubezp. – 2001, z. 4, s. 75-89

 

 1. Edukacja a rynek pracy / Stanisław Paluch // Rynek Pr. – 1998, nr 8, s. 13-20

 

 1. Edukacja a rynek pracy / Piotr Stronkowski // Rynek Pr . – 2003, nr 5, s. 66-76

 

 1. Edukacja a rynek pracy : między stagnacją a zaangażowaniem [ref. ] / Kazimierz Denek // Wychow. na co Dzień. –1997, nr 12, s. 3-7

 

 1. Edukacja a rynek pracy - nowe metody koordynacji : (wyniki pilotażu) / Mieczysław Kabaj //Zarządz. i Eduk. – 1998, nr 2, s. 113-124

 

 1. Edukacja a rynek pracy - poszukiwanie modelu / Elżbieta Drogosz-Zabłocka // Nauka Pol. - [T.] 8, (1999), s. 151-161

 

 1. Edukacja a rynek pracy - relacja czy jej zaprzeczenie / Józef Kargul // Eduk. Doros. (Radom). – 1998, nr 4, s. 78-83

 

 1. Edukacja a rynek pracy na obszarach wiejskich / Agnieszka Komor // Gosp. Nar. – 2004, nr 5/6, s. 124-130

 

 1. Edukacja kluczem nowoczesnej gospodarki : konferencja w Opolu / oprac. Małgorzata Wróblewska // Polityka Społeczna. - R. 34, nr 1 (2007), s. 33-35

 

 

 1. Edukacja młodzieży a bezrobocie w regionie radomskim / Anna Olejniczuk-Merta, Artur Kiwak // Finan. Bank. Ubezp. – 2001, z. 4, s. 145-153

 

 1. Edukacja spieniężona : o komercjalizacji edukacji uniwersyteckiej [ref. ] / Mieczysław Malewski // Teraź. Człow. Eduk. – 2002, nr 2, s. 131-140

 

 1. Edukacja szkolna a postawy absolwentów wobec rynku pracy na podstawie badań ankietowych / Janina Dębska-Bębenek // Rynek Pr. – 2002, nr 4, s. 79-95

 

 1. Edukacja ustawiczna wobec wymagań współczesnego rynku pracy / Rafał Grzymski // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 3, s. 109-127

 

 1. Edukacja zawodowa - potrzeba zmian / Stefan M[ichał] Kwiatkowski // Kształc. Zawod. Pedag. - [T.] 4, (2003), s. 23-28

 

 1. Edukacja zawodowa a zatrudnienie / Urszula Jeruszka // Pedag. Pr. - [Nr] 35, (1999), s. 101-105

 

 1. Edukacyjne strategie rozwiązywania problemów międzynarodowego rynku pracy / Henryk Bednarczyk, Maria Pawłowa // Pedagogika Pracy. - T. 45, (2004), s. 22-26

 

 1. Elastyczność modułowych programów nauczania a rynek pracy / Janina Rosiak. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 4, s. 5-8

 

 1. Jakość kształcenia uniwersyteckiego wobec potrzeb rynku pracy w opinii absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego / Jarosław Załęcki // Hum. Pr. – 2002, nr 4, s. 39-51

 

 1. Jakość kształcenia w świetle oczekiwań rynku pracy / Tadeusz Gawlik, Marian Piotrowski // Pedag. Pr. - [Nr] 39, (2001), s. 157-164

 

 1. Kierunki kształcenia a rynek pracy - na przykładzie kierunków ekonomicznych oraz technicznych / Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Barbara Minkiewicz // Nauka Szk. Wyż. – 2003, nr 1, s. 122-142

 

 1. Kształcenie kadr kwalifikowanych w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską / Roman Patora // Pedag. Pr. - [Nr] 40, (2002), s. 166-170

 

 1. Kształcenie ustawiczne - jego miejsce w tworzeniu nowego wizerunku rynku pracy / Renata Nowak-Lewandowska // Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Mikroekonomii / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 9, (2004), s. 117-131

 

 1. Kształcenie zawodowe - egzaminy zewnętrzne - rynek pracy / Lucja Orzechowska, Helena Sutyniec // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 12-13

 

 1. Między "młotem" rynku pracy a "kowadłem" uniwersyteckiego konformizmu, czyli uniwersytet na przełomie wieków / Krzysztof Wasielewski // Kult. i Eduk. – 2002, nr 3/4, s. 131-144

 

 1. Możliwości ograniczenia bezrobocia wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych / Alfred Poznański // Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria Ekonomia i Zarządzanie. - 2006, z. 1, s. 165-176

 

 1. Narzędzia i metody zapewnienia jakości w kształtowaniu kwalifikacji zawodowych we współpracy instytucji szkoleniowych z przedsiębiorstwami - Program Leonardo Da Vinci / Jolanta Religa // Eduk. Ustaw. Doros. – 1999, nr 1, s. 98-102

 

 1. Od praktyki do pracy / Magdalena Frańczak // Rynek Pr. – 2003, nr 3, s. 175-178

 

 1. Pojęcie kompetencji a polityka wobec edukacji i rynku pracy / Ireneusz Białecki // Nauka i Szkolnictwo Wyższe. - 2006, nr 2, s. 97-107

 

 1. Proces przejścia między edukacją a rynkiem pracy - raport Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego / Elżbieta Drogosz-Zabłocka // Nauka Szk. Wyż. - Nr 12, (1998), s. 106-109

 

 1. Prognozowanie kierunków kształcenia w kontekście potrzeb rynku pracy / Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Stefan M[ichał] Kwiatkowski  // Edukacja. – 2001, nr 2, s. 5-20

 

 1. Projekt systemu integracji edukacji zawodowej i rynku pracy : w kierunku kształcenia dualnego / Mieczysław Kabaj // Polit. Społ. – 1998, nr 9, s. 3-9

 

 1. Próby dostosowywania edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy / Kazimierz Denek // Szk. Zawod. – 1998, nr 9, s. 10-15

 

 1. Reforma edukacji w świetle potrzeb rynku pracy [fragm. ] / Zdzisław Pisz // Śl. Opol. – 2001, nr spec, s. 33-40

 

 1. Relacje między edukacją zawodową a rynkiem pracy w Polsce / Ireneusz Woźniak // Eduk. Ustaw. Doros. – 2000, [nr] 1, s. 17-22

 

 1. Rola edukacji w kreowaniu popytu na pracę / Barbara Sobolewska-Węgrzyn // Stud. Region. (Białyst.). – 2003, nr 1, s. 71-82

 

 1. Rozwój kształcenia ustawicznego - strategia rozwoju lokalnych rynków pracy / Henryk Bednarczyk, Maria Pawłowa // Finan. Bank. Ubezp. – 2001, z. 4, s. 61-74

 

 1. Rozwój usług edukacyjnych a zmieniający się rynek pracy / Marek Leszczyński // Eduk. Ustaw. Doros. – 2001, [nr] 2, s. 44-56

 

 1. Rynek pracy - implikacje dla reformowanego systemu kształcenia zawodowego / Stefan M. Kwiatkowski // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. - [T.] 6, (2004), s. 135-145

 

 1. Studia uniwersyteckie wobec wymagań rynku pracy transformującego się społeczeństwa / Aleksander Kobylarek // Nauka Szk. Wyż. – 2003, nr 1, s. 40-62

 

 1. Szkolnictwo wyższe a wymagania rynku pracy / Anna Orczykowska // Nauka i Szkolnictwo Wyższe. - 2006, nr 2, s. 49-64

 

 1. Szkoła zawodowa - kierunki rozwoju a rynek pracy / Henryk Żołubowski, Mieczysław Maciuszek // Szk. Zawod.-1998, nr 9, s. 60-62

 

 1. Techniczno-informatyczne przygotowanie młodzieży a współczesny rynek pracy / Ewa Nieroba // Pr. Nauk. WSP Częst., Wychow. Tech . - Z. 6, (2003), s. 33-37

 

 1. Wpływ nauczania informatyki na jakość siły roboczej / Stanisław Iwan // Fir. i Rynek. – 2000, nr 2, s. 155-158

 

 1. Zawodowe Drogowskazy - modernizacja oferty szkół zawodowych / Michał Butkiewicz // Pedagogika Pracy. - T. 49, (2006), s. 89-94

 

 1. Związki edukacji zawodowej ustawicznej z młodzieżowym rynkiem pracy / Krystyna Jachna // Eduk. Ustaw. Doros. – 1999, [nr] 4, s. 104-107

 

Multimedia

 

1. JAK znaleźć dobrą pracę. Cz. 2 [Film] / scen. Dariusz Ludwiczak; realizacja Andrzej Sobczak; teksty poradnika Błażej Kusztelski; koncepcja i oprac. graf. Barbara Puszczewicz; recenzenci Alicja Kargulowa, Wanda Rachalska. - Warszawa : Telewizja Polska S.A. : Min. Edukacji Nar., 1998. - 1 kas. wiz. [VHS] (60 min) : dźw., kolor. + poradnik. - (Powszechna Wideoteka Edukacyjna ; 337) Sygn.: W 443/2, W 1235/2

 

2. JAK znaleźć dobrą pracę. Cz. 1 [Film] / scen. Dariusz Ludwiczak; realizacja Andrzej Sobczak; teksty poradnika Błażej Kusztelski; koncepcja i oprac. graf. Barbara Puszczewicz; recenzenci Alicja Kargulowa, Wanda Rachalska. - Warszawa : Telewizja Polska S.A. : Min. Edukacji Nar., 1998. - 1 kas. wiz. [VHS] (60 min) : dźw., kolor. + poradnik. - (Powszechna Wideoteka Edukacyjna ; 336) Sygn.: W 443/1, W 1235/1

 

3. JAK znaleźć dobrą pracę / Błażej Kusztelski; koncepcja i oprac. graf. Barbara Puszczewicz; recenzenci Alicja Kargulowa, Wanda Rachalska. - Warszawa : Min. Edukacji Nar. : Telewizja Polska S.A., 1998. - 48 s. : il. kolor. ; 22 cm + 2 kas. wiz.. - (Powszechna Wideoteka Edukacyjna) Sygn.: W 1235/1-2

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony