Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Dydaktyka i metodyka nauczania historii
(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 

Książki

 

1. Bondaruk Melania

DYDAKTYKA historii w szkole podstawowej : praca zbiorowa /, Jerzy Centkowski, Janina Rżysko. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989 Sygn.: 229003 Cz, 229103 - 229106, 229000 - 229002

 

2. Cele i treści kształcenia historycznego / pod red. Jerzego Maternickiego i Alojzego Zieleckiego. Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996

 

3. Kondrat Sylwester

FORMY i metody wykorzystywania podręcznika jako środka dydaktycznego na przykładzie pracy nauczyciela historii w szkole podstawowej : raport z badań / Sylwester Kondrat. - Warszawa : IPS. MEN, 1990. Sygn.: 233184 Cz

 

4. Maternicki Jerzy

DYDAKTYKA historii / Jerzy Maternicki, Czesław Majorek, Adam Suchoński. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1993. Sygn.: 241672 Cz.

 

5. Maternicki, Jerzy

Edukacja historyczna młodzieży : problemy i kontrowersje u progu XXI wieku / Jerzy Maternicki.  Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1998.

 

6. NOWE drogi w nauczaniu historii : współczesna dydaktyka niemiecka / pod red. Jerzy Centkowski [i in.]. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999. Sygn.: 285218 Cz

 

7. WYBRANE problemy warsztatowo - dydaktyczne studiów historycznych : materiały dla nauczycieli i studentów historii / red. nauk. Maciej Szczurowski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001 Sygn.: 275004

 

8. Zielecki Alojzy

WPROWADZENIE do dydaktyki historii / Alojzy Zielecki. - Kraków : "Avalon", 2007. Sygn.: 304767

  

Artykuły

 

1.       Aktywne metody nauczania historii w gimnazjum / Stanisław Lenard // Wiad. Hist. 2000 nr 4 s.183-197

2.       Aktywno-refleksyjny model kształcenia historycznego / Jerzy Maternicki // Wiad. Hist. 2003 nr 2 s.82-92

3.       Badania empiryczne edukacji historycznej / Czesław Nowarski // Wiad. Hist .-1996 nr 5 s. 277-286

4.       Być nauczycielem historii - ale jakim? / Irena Koszyk // Wiad. Hist .-1999 nr 1 s. 47-51

5.       Edukacja historyczna i regionalna w zreformowanej szkole / Danuta Parczuk // Dyr. Szk. 2002 nr 6 s.27-28

6.       Emocje i wartości w edukacji historycznej / Janusz Rulka // Forum Hum. 2000 nr 1 s.50-54

7.       Etyka nauczyciela historii [ref. ] / Janusz Rulka // Eduk. Hum. (Ziel. Góra) .-T. 1 .-(2001) s. 141-148

8.       Europejski wymiar polskiej edukacji historycznej / Maria Kujawska, Violetta Julkowska // Wiadomości Historyczne. - [R.] 48, nr 3 (2005), s. 24-34

9.       Formułowanie celów kształcenia w układzie taksonomicznym w nauczaniu historii / Ryszard Halaburda // Kwart. Eduk. 2000 [nr] 2 s.57-64

10.   Historia powróci do zdrowia, czyli nie reformujmy reformy / Grzegorz Chomicki. // Wiadomości Historyczne. - [R.] 48, nr 1 (2005), s. 47-54

11.   Historiografia a praktyka edukacyjna / Andrzej Radomski // Wiad. Hist .-2000 nr 1 s. 25-30

12.   Internet w nauczaniu i uczeniu się historii / Joanna Wojdon // Wiad. Hist. 2002 nr 4 s.207-209

13.   Internet w pracy nauczyciela historii / Krzysztof Jurek // Wiad. Hist. 2001 nr 4 s.212-219

14.   Jak połączyć naukę z zabawą w edukacji historycznej? / Anna Gorlewska // Wiad. Hist. 2002 nr 1 s.52-56

15.   Jakie stężenie pH (polityki Historycznej) w nauczaniu historii? / Mirosław Sielatycki. // Borussia. - R. 15[16], nr 39 (2006), s. 201-213

16.   Karykatura i alegoria w nauczaniu historii / Henryka Figaj-Nowak // Eduk. Medial. 2000 nr 2 s.34-38

17.   Kilka refleksji o tym, jak uczyć historii / Władysław Sobecki // Nowa Szk .-1996 nr 7 s. 44-45

18.   Kilka uwag nauczyciela historii / Jarosław Durka // Wiadomości Historyczne. - [R.] 48, nr 1 (2005), s.55-56

19.   Kilka uwag nauczyciela historii / Jarosław Durka. // Wiadomości Historyczne. - [R.] 48, nr 1 (2005), s. 55-56

20.   Kontrowersje wokół metod edukacji historycznej / Alojzy Zielecki // Wiad. Hist. 2000 nr 2/3 s.112-123

21.   Metoda grup roboczych i prezentacyjnych na lekcjach historii / Izabela Lewandowska // Wiad. Hist. 2000 nr 4 s.216-220

22.   Metoda projektów na lekcji powtórzeniowej z historii / Grzegorz Adamczyk // Wiad. Hist. 2001 nr 4 s.227-229

23.   Metoda projektów w nauczaniu historii / Grażyna Okła // Wiad. Hist. 2000 nr 1 s.38-44

24.   Metodologiczny wstęp do pracy ze źródłem historycznym / Barbara Jakubowska // Wiad. Hist. 2000 nr 1 s.20-24

25.   Metody aktywizujące na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie / Anna Skworzec // Wiad. Hist. 2002 nr 2 s.109-111

26.   Metody nauczania historii w zreformowanej szkole / Elżbieta Biesiadecka // Wiad. Hist. 2000 nr 1 s.15-17

27.   Młodzi nauczyciele o wartościowaniu na lekcjach historii / Monika Kulawiec, Magdalena Rybarska // Wiad. Hist .-1999 nr 1 s. 51-55

28.   Nauczanie historii regionalnej metodami aktywnymi / Sławomir Jóźwik // Wiad. Hist. 2000 nr 2/3 s.155-158

29.   Nauczyciel historii wobec zmian w systemie edukacji / Henryk Palkij // Forum Hum. 2001 nr 1 s.73-75

30.   Niekonwencjonalne techniki rozwijania umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów / Piotr Wojciechowski // Wiad. Hist. 2000 nr 2/3 s.151-154

31.   Nowe tendencje w szkolnej edukacji historycznej / Anna Zacharz. // Wiadomości Historyczne. - [R.] 48, nr 5 (2005), s. 50-54

32.   Nowe zadania historii jako przedmiotu nauczania / Maria Jadczak // Wiad. Hist. 2000 nr 2/3 s.142-145

33.   Nowe zadania historii jako przedmiotu nauczania / Maria Jadczak // Wiad. Hist .-2000 nr 2/3 s. 142-145

34.   Odpowiedzialność za przyszłość młodej generacji : dydaktyka historii na drodze do wspólnej Europy [przem. ] / Karl Pellens ; tł. Jerzy Centkowski // Wiad. Hist .-2003 nr 1 s. 24-27

35.   Odzyskać historię! / Paweł Juśko // Eduk. i Dialog 2006 nr 4 s.10-16

36.   Perspektywiczny model nauczyciela historii / Jerzy Maternicki // Wiad. Hist .-1996 nr 1 s. 9-22

37.   Podmiotowość ucznia w nauczaniu-uczeniu się historii, jej uwarunkowania i granice / Jerzy Maternicki // Wiad. Hist. 2000 nr 4 s.198-204

38.   Polska edukacja historyczna u progu XXI wieku : problemy i kontrowersje / Jerzy Maternicki // Wiad. Hist. 2001 nr 1 s.23-35

39.   Postmodernistyczne problemy edukacji historycznej / Janusz Rulka // Wiad. Hist .-1997 nr 3 s. 147-152

40.   Postmodernistyczne problemy edukacji historycznej / Janusz Rulka .-Streszcz. w jęz. ang. // Ars Educ .-T. 1 .-(1998) s. 105-114

41.   Problemy edukacji historycznej w Polsce w warunkach przemian ustrojowych (1990-1998) : (wykład na inaugurację roku akademickiego) / Maria Kujawska // Maz. Stud. Hum .-1998 nr 2 s. 171-178

42.   Propozycja wykorzystania metody analizy przypadków w klasie I gimnazjum / Elżbieta Rewizorska // Wiad. Hist. 2002 nr 2 s.112-114

43.   Przegląd metod i technik kształcenia historycznego w gimnazjum w dobie reformy systemu edukacyjnego / Maria Bieniek // Echa Przeszłości. - [T.] 5 (2004), s. 247-278

44.   Przeprowadzajmy lekcje metodą projektu / Izabella Tomczy-Gąstoł // Nowa Szk. 2003 nr 7 s.54-55

45.   Reforma edukacji historycznej po pięciu latach realizacji / Edmund Maliński. // Wiadomości Historyczne. - [R.] 48, nr 1 (2005), s. 25-30

46.   Reforma nauczania historii w świetle pięcioletnich doświadczeń / Jerzy Maternicki, Andrzej Stępnik, Grażyna Pańko, Andrzej Masiewicz. // Wiadomości Historyczne. - [R.] 48, nr 2 (2005), s. 49-59

47.   Rola filmu w gimnazjalnej edukacji historycznej / Jacek Piotrowski // Eduk. Hum. (Ziel. Góra) 2000 nr 1 s.91-101

48.   Rozterki wykładowcy historii / Marcin Kula // Prz. Hum .-2002 nr 4 s. 69-75

49.   Stan nauczania historii i perspektywy edukacji historycznej [ref. ] / Janusz Rulka // Wiad. Hist .-1996 nr 1 s. 23-30

50.   Strategie aktywizujące ucznia w nauczaniu historii w szkolnictwie ponadgimnazjalnym / Elżbieta Biesiadecka // Wiad. Hist. 2003 nr 4 s.220-223

51.   Teksty kultury w edukacji historycznej. Cz. 1. / Melania Sobańska-Bondaruk // Wiad. Hist. 2003 nr 2 s.107-120

52.   Teksty kultury w edukacji historycznej. Cz. 2./ Melania Sobańska-Bondaruk // Wiad. Hist. 2003 nr 3 s.162-176

53.   Trzy modele szkolnej historii najnowszej / Jerzy Maternicki // Wiad. Hist .-1997 nr 1 s. 29-37

54.   U progu reformy szkolnej : refleksja nad celami kształcenia historycznego / Janina Mazur // Rocz. Nauk.-Dydak., Pr. Hist. / WSP Krak .-Z. 17 .-(1995) s. 91-100

55.   Unowocześnianie podręczników wspierających problemowe nauczanie historii / Czesław Nowarski // Wiadomości Historyczne. - [R.] 48, nr 5 (2005), s. 24-30

56.   Warsztaty historyczne akademią partnerstwa w szkole / Weronika Woźniak // Wiad. Hist. 2002 nr 4 s.236-238

57.   Wychowawcza rola edukacji historycznej / Tomasz Tokarz // Wiadomości Historyczne. - [R.] 48, nr 1 (2005), s.33-36

58.   Wychowawcza rola edukacji historycznej / Tomasz Tokarz. // Wiadomości Historyczne. - [R.] 48, nr 1 (2005), s. 33-36

59.   Wykorzystanie inscenizacji do stworzenia sytuacji problemowej na lekcji historii / Grzegorz Wierzchowski // Wiad. Hist. 2002 nr 1 s.56-58

60.   Z doświadczeń w kształceniu umiejętności kluczowych w zakresie nauczania historii / Anna Prokop // Prace Naukowe. Pedagogika/ Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - 2002 nr 1 s.108-117

61.   Zastosowanie pierwiastka biograficznego w zakresie ścieżki filozoficznej i w nauczaniu historii / Maria Jadczak // Wiad. Hist. 2004 nr 2 s.95-100

62.   Źródła historyczne jako ślady przeszłości i ich znaczenie w edukacji historycznej w gimnazjum / Wioletta Gołygowska // Edukacja Humanistyczna (Zielona Góra). - T. 3 (2003), s.139-143

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony