Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

GIMNAZJALIŚCI : BIBLIOGRAFIA W WYBORZE

 

 

KSIĄŻKI

 

1. BOGAJ MAŁGORZATA

Praca w systemie wartości współczesnej młodzieży – implikacje dla gimnazjum / Małgorzata Bogaj. W: Współczesne gimnazjum w Polsce : nadzieje i zagrożenia / pod red. Małgorzaty Bogaj. Kielce : „Wszechnica Świętokrzyska”, 2006 Sygn. 304826 Cz S.75-82

 

2. CISOWSKI WALDEMAR

Społeczne determinanty przemocy wśród młodzieży gimnazjalnej / Waldemar Cisowski. W: Współczesne gimnazjum w Polsce : nadzieje i zagrożenia / pod red. Małgorzaty Bogaj. Kielce : „Wszechnica Świętokrzyska”, 2006 304826 Cz S.139-151

 

3. CZEKAJ KRZYSZTOF

Narkomania i jej uwarunkowania wśród młodzieży gimnazjalnej / Krzysztof Czekaj. W: Współczesne gimnazjum w Polsce : nadzieje i zagrożenia / pod red. Małgorzaty Bogaj. Kielce : „Wszechnica Świętokrzyska”, 2006 Sygn. 304826 Cz S.243-256

 

4. DUTKIEWICZ WALDEMAR

Procesy integracyjne w gimnazjach / Waldemar Dutkiewicz. W: Współczesne gimnazjum w Polsce : nadzieje i zagrożenia / pod red. Małgorzaty Bogaj. Kielce : „Wszechnica Świętokrzyska”, 2006 Sygn. 304826 Cz S S.23-31

 

5. KĄKOL JANINA EWA

Ekstrawersja – introwersja a efekty uczenia się gimnazjalistów. Implikacje dla wychowania / Janina Ewa Kąkol. W: Kompetencje wychowawcze nauczycieli : wybrane zagadnienia / red. nauk. Janina Minkiewicz-Najtkowska. Poznań : Wydaw. AE, Sygn. 294980 Cz S 2003 S.190-205

 

6. GARMULEWICZ MARZANNA

Środowisko zewnętrzne a osiągnięcia szkolne uczniów gimnazjów / Marzanna Garmulewicz. W: Współczesne gimnazjum w Polsce : nadzieje i zagrożenia / pod red. Małgorzaty Bogaj. Kielce : „Wszechnica Świętokrzyska”, 2006 Sygn. 304826 Cz S.349-354

 

7. KOJRO LARYSA

Możliwości wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży na podstawie doświadczeń nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty (województwo warmińsko-mazurskie) / Larysa Kojro. W: Współczesne gimnazjum w Polsce : nadzieje i zagrożenia / pod red. Małgorzaty Bogaj. Kielce : „Wszechnica Świętokrzyska”, 2006 Sygn. 304826 Cz S.121-129

 

8. KOŁODZIEJSKA ELŻBIETA

Jacy jesteśmy : gimnazjaliści o sobie, nauczycielach i rodzicach / Elżbieta Kołodziejska. Warszawa : „Żak”, 2007 Sygn. 305329

 

9. Nasilenie skłonności agresywnych i ich kontroli oraz ich korelaty osobowościowe u gimnazjalistów w Bejrucie i Łodzi / Farid El-Saheli, Jan Szałański. W: Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji : monografia wydana z okazji 50-lecia pracy zawodowej i naukowej Profesora Janusza Kostrzewskiego / pod red. Jana Czesława Czabały. Warszawa : Akademia Pedag. Spec. im. Marii Grzegorzewskiej, 2006  Sygn. 303867 Cz S.139-151

 

10. PASIŃSKI PIOTR

Dzieci dyslektyczne w gimnazjum / Piotr Pasiński. W: Współczesne gimnazjum w Polsce : nadzieje i zagrożenia / pod red. Małgorzaty Bogaj. Kielce : „Wszechnica Świętokrzyska”, 2006 Sygn. 304826 Cz S.257-263

 

11. PIETRAS IWONA

Rola pedagoga w społecznym i emocjonalnym wsparciu rodziców oraz uczniów w wieku gimnazjalnym / Iwona Pietras. W: Współczesne gimnazjum w Polsce : nadzieje i zagrożenia / pod red. Małgorzaty Bogaj. Kielce : „Wszechnica Świętokrzyska”, 2006 Sygn. 304826 Cz S.369-373

 

12. TYMIAKIN LESZEK

Nakłanianie subdyrektywne : propozycja, prośba i rada w realizacjach młodzieży gimnazjalnej : zagadnienia wybrane / Leszek Tymiakin. Lublin : Wydaw. UMCS, 2007 Sygn. 305267

 

13. WĘCŁAWSKA JOANNA

Ja w gimnazjum? To bardzo dobrze! / Joanna Węcławska. Warszawa : „Asonans”, 2000 Sygn. 266871, 266872

 

14. WOSIK-KAWALA DANUTA

Korygowanie samooceny uczniów gimnazjum / Danuta Wosik-Kawala. Lublin : Wydaw. UMCS, 2007 Sygn. 304304 Cz

 

 

ARTYKUŁY

 

1.          "Drugie życie" gimnazjum / Maria Fudali // Rocz. Lubus. T. 29 cz. 2 (2003) s. 137-153

2.          "Szkoła dla rodziców" - w teorii i w praktyce / Bernadetta Stańko // Opieka, Wychowanie, Terapia. 2007, nr 1/2 s. 5-9

3.          Agresja i przemoc w gimnazjach / Iwona Gawrecka // Dyr. Szk. 2004 nr 3 s. 48-50

4.          Agresywny gimnazjalista / Leszek Pawelski / Eduk. i Dialog 2006 nr 1 s.17-19

5.          Akceptacja gimnazjalistów wobec reformy edukacji : (na przykładzie województwa świętokrzyskiego) / Jan Śledzianowski // Wychow. na co Dzień 2001 nr 1/2 s. 10-13

6.          Aktywność pozaszkolna uczniów zielonogórskich gimnazjów w opinii rodziców / Arleta Konieczna // Rocz. Lubus T. 28 cz. 2 (2002) s. 105-116

7.          Aktywność ruchowa młodzieży gimnazjalnej w czasie wolnym od nauki / Ewa Mędrala-Kuder // Kultura Fizyczna. - R. 61 nr 3/4 (2007) s. 19-20

8.          Aktywność strategiczna i wybrane wymiary stylu poznawczego uczniów gimnazjum i liceum a ich osiągnięcia szkolne / Ewa Czerniawska // Psychologia Rozwojowa. T. 11 nr 2 (2006) s. 93-103

9.          Alkoholowe doświadczenia młodzieży kończącej warszawskie gimnazjum / Danuta Niedźwiecka-Kącik, Milena Dębek // Rocz. Nauk. AWF / AWF Warsz. T. 42 (2003) s. 165-180

10.       Asertywność gimnazjalisty / Piotr Skowronek // Jęz. Pol. w Szk. Gimn. 2000/2001 nr 2 s.90-93

11.       Aspiracje edukacyjne uczniów III klas gimnazjów wywodzących się ze środowiska wiejskiego / Zofia Kunicka. // Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego. Nr 7 (2006) s. 133-154

12.       Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży gimnazjalnej przed wejściem Polski do Unii Europejskiej / Henryk Porożyński // Edukacja 2004 nr 1 s. 45-51

13.       Biblioteki kieleckich publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w pierwszym roku funkcjonowania reformy edukacji / Jolanta Dzieniakowska // Kiel. Stud. Bibliol. T. 6 (2001) s. 73-86

14.       Biblioteki publiczne i szkolne w rozwijaniu czytelnictwa wśród młodzieży gimnazjalnej / Danuta Anna Preis // Bibl. Podl. Nr 6 (2003) s. 125-127

15.       Charakterystyka środowiskowa i zdrowotna oraz aktywność fizyczna uczniów w warszawskiej gminie Bielany / Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - R. 53 nr 4 (2006) s. 12-16

16.       Charakterystyka wybranych cech osobowości kandydatów do Gimnazjum Akademickiego w Toruniu / Tomasz Kucharski // Stud. Eduk. Nr 5 (2000) s. 255-271

17.       Czego boją się uczniowie gimnazjum i liceum? / Danuta Łazarska // Nowa Polszcz. 2004 nr 1 s. 32-37

18.       Czynniki warunkujące zachowania agresywne młodzieży gimnazjalnej / Katarzyna Piniecka // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. T. 58 (2005) s. 115-124

19.       Dystans władzy jako kusząca perspektywa oglądu oczekiwań uczniowskich / Ewa Dębska // Ruch Pedagogiczny. - R. 78 nr 1/2 (2007) s. 37

20.       Działalność opiekuńcza o charakterze kompensacyjnym wobec dziecka w rodzinach niepełnych / Magdalena Remisz // Rocznik Pedagogiki Rodziny. T. 7 (2004) s. 191-204

21.       Działalność plastyczna uczniów Gimnazjum w Bydlinie / Jolanta Haberka // Wychow. Tech. Szk. 2004 nr 1 s. 31-33

22.       Funkcja opiekuńczo-wychowawcza gimnazjum / Ewa Kozak // Probl. Opiek.-Wychow. 2001 nr 7 s. 46-48

23.       Funkcjonowanie młodzieży z rodzin zastępczych w szkole / Lidia Winogrodzka. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 46, nr 8 (2006), s. 36-39

24.       Gimnazja po roku reformy z perspektywy uczniów i nauczycieli / Zdzisława Kawka // Prz. Socjol. T. 50 [z.] 1 .-(2001) s. 123-151

25.       Gimnazjalistka oskarża / Maciej Wełyczko // Przegląd 2002 nr 3 s. 58-60 (Wystawa fotograficzna "Holocaust, czemu nie?" przedstawiająca antysemickie napisy na murach Wrocławia)

26.       Gimnazjaliści i... erotyka / Urszula Kłusek // Wychowawca. - 2006, nr 5 s. 22-23

27.       Gimnazjaliści o wulgaryzmach / Krzysztof Wiczkowski // Probl. Opiek.-Wychow. 2000 nr 9 s. 42-46

28.       Gimnazjaliści wobec agresji i przemocy / Anna Brzezińska, Elżbieta Hornowska // Nowa Szk. 2001 nr 7 s. 45-48

29.       Gimnazjalne paradoksy / Piotr Legutko // Rzeczpospolita 2002 nr 88 s. A12

30.       Gimnazjum bez przemocy / Barbara Gąska // Probl. Opiek.-Wychow. 2002 nr 1 s. 44-45

31.       Integracja europejska w opiniach młodzieży gimnazjalnej i jej rodziców / Edyta Mianowska // Rocz. Lubus. T. 28 cz. 2 (2002) s. 63-77

32.       Integrowanie klasy gimnazjalnej / Anetta Katarzyna Ulikowska // Probl. Opiek.-Wychow. 2003 nr 7 s. 42-44

33.       Intensywność modlitwy gimnazjalistów na tle burzliwego rozwoju dojrzewania seksualnego oraz kryzysu tożsamości / Emilian Gołąbek // Ateneum Kapłańskie T. 147 z. 3 (2006) s. 536-546

34.       Jak młodzież gimnazjalna nazywa swoje stany uczuciowe? : propozycja ćwiczeń słownikowo-frazeologicznych do klasy drugiej gimnazjum / Urszula Kopeć // Zesz. Nauk. Urzesz., Dydak. Z. 2 (2003) s. 105-110

35.       Jak młodzież gimnazjalna spędza wakacje? : doniesienie z badań / Agnieszka Kalicińska. // Opieka, Wychowanie, Terapia 2007 nr 1/2 s. 40-41

36.       Jaki zawód wybierają gimnazjaliści - wychowankowie domu dziecka? / Katarzyna Ramirez. // Nowa Szkoła. R. 62 nr 5 (2006) s. 43-49

37.       Kim jesteś gimnazjalisto? : wybrane elementy charakterystyki okresu dorastania i sposoby zapobiegania konfliktom wychowawczym / Danuta Jackowiak. // Katecheza, Rodzina, Parafia i Szkoła. T. 4 (2006) s. 9-14 (Materiały z sympozjum "Katecheza w gimnazjum", Poznań)

38.       Koło zainteresowanych językiem rosyjskim w gimnazjum - plan pracy / Małgorzata Janowczyk // Jęz. Obce Szk. 2002 nr 4 s. 64-69

39.       Kompetencje społeczne a symptomy nieprzystosowania uczniów szkół gimnazjalnych / Anna Wojnarska // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. T. 26 (2006) s. 167-177

40.       Kreatywność najlepszych gimnazjalistów / Dorota Turska // Ruch Pedag. (2004) nr5/6 s.43-54

41.       Kreatywność prymusów gimnazjalnych / Dorota Turska // Roczniki Psychologiczne T. 8 nr 1 (2005) s. 105-120

42.       Kreowanie postaw innowacyjnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów - przyszłych studentów uczelni technicznych / Kazimierz Okraszewski, Barbara Rakowiecka // Wychow. Tech. Szk. 2001 nr 2 s. 26-28

43.       Lekcje twórczości w gimnazjum / Aleksandra Chomiuk // Polonistyka 2001 nr 1 s. 36-40

44.       Metafory w wypowiedziach gimnazjalistów / Marta Potaś // Nowa Polszcz. 2002 nr 5 s. 47-54

45.       Miejsce mediów elektronicznych w budżecie czasu wolnego młodzieży gimnazjalnej / Anna Bosch // Pedagogika Mediów. 2006 nr 1/2 s. 150-155

46.       Między teorią a praktyką, czyli o gustach czytelniczych gimnazjalistów / Anna Zielińska // Guliwer 2004 nr 4 s.106-108

47.       Młodzież w cyberprzestrzeni / Karolina Miśkiewicz // Zamojskie Studia i Materiały R. 8 z. 2[4] (2006) s. 377-394 (Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej "Etiologia alienacji społecznej", Zamość)

48.       Monitorowanie samodzielności poznawczej uczniów gimnazjum Cz. 1 / Jerzy Janowicz // Dyr. Szk. 2001 nr 1 s. 34-38

49.       Monitorowanie samodzielności poznawczej uczniów gimnazjum Cz. 2 / Jerzy Janowicz // Dyr. Szk 2001 nr 3 s. 34-38

50.       Nadwaga i otyłość gimnazjalisty : (opis i analiza przypadku) / Teresa Zygmunt // Lider 2006 nr 2 s.17

51.       Narkomania w oczach gimnazjalistów na przykładzie gminy Marcinowice / Honorata Błońska // Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości 2006 nr 1 s. 217-236

52.       Nauczyciel w oczach gimnazjalistów / Anita Famuła // Naucz. i Szk. 2003 nr 3/4 s. 139-148

53.       Niedostosowanie społeczne uczniów gimnazjum jako problem współczesnej szkoły : (na przykładzie wybranych placówek) / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // Edukacja 2003 nr 4 s. 77-87

54.       O oswajaniu gimnazjalisty z dziedzictwem kulturowym / Grzegorz Gołaszewski // Jęz. Pol. w Gim. 2007/2008 nr 1 s.56-66

55.       O potrzebie korekcji wad postawy ciała u młodzieży gimnazjalnej / Elżbieta Olszewska, Dorota Trzcińska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne R. 54 nr 3 (2007) s. 18-22

56.       Obraz matki i ojca a identyfikacja adolescentów z rodzicami / Iwona Przybył // Roczniki Socjologii Rodziny T. 17 (2006) s. 47-64

57.       Orientacja szkolna i zawodowa w gimnazjum / Daniela Rusakowska, Zdzisław Sawaniewicz // Pedag. Pr. [Nr] 40 (2002) s. 143-150

58.       Palenie tytoniu przez młodzież gimnazjalną : doniesienie z badań / Dorota Zbroszczyk. // Opieka, Wychowanie, Terapia 2006 nr 1/2 s. 9-12

59.       Poczucie umiejscowienia kontroli a styl adaptacji w pierwszej klasie gimnazjalnej / Katarzyna Barani // Psychologia Rozwojowa T. 11 nr 3 (2006) s. 123-133

60.       Podstawa programowa a szanse edukacyjne młodzieży gimnazjalnej / Anna Petkowicz // Rocz. Nauk. Społ. 2002 z. 2 s. 37-72

61.       Pokochać marzenia / Elżbieta Szymankiewicz. // Psychologia w Szkole. - 2005 nr 4 s. 77-82

62.       Portret współczesnych nastolatków : analiza psychospołeczna i wychowawcza / Marek Dziewiecki. // Zeszyty Formacji Katechetów R. 6 nr 4 (2006) s. 37-42

63.       Postawy gimnazjalistów wobec geografii szkolnej / Mirosław Mularczyk, Anna Kowalska // Geogr. w Szk.2003 nr 5 s. 272-276

64.       Postawy gimnazjalistów wobec zróżnicowań społecznych / Beata Bochnia. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze R. 47 nr 1 (2007) s. 41-44

65.       Postawy młodzieży gimnazjalnej wobec odmienności / Joanna Kaczmarek // Stud. Pedag. UStet Nr 4 (2003) s. 57-69

66.       Poziom aktywności fizycznej a cechy somatyczne i typ budowy ciała 14-letnich uczniów gimnazjów warszawskich / Joanna Lewandowska, Anna Pastuszak, Bożena Januć, Henryk Piechaczek, Jadwiga Charzewska // Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego T. 9 z. 1 (2006) s. 5-12

67.       Poziom bezpieczeństwa gimnazjalistów / Bożena Krupa // Probl. Opiek.-Wychow. (2005) nr 10 s.36-38

68.       Poziom otwartości interpersonalnej wiejskiej młodzieży we wczesnej fazie okresu dorastania / Tadeusz Rymarz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pedagogika i Psychologia Z. 3 (2006) s. 291-298

69.       Preferencje zawodowe gimnazjalistów / Anna Szczepanik // Eduk. i Dialog 2005 nr 8 s.19-22

70.       Problemy adaptacyjne młodzieży gimnazjalnej / Hanna Dąbrowska-Król // Nowa Szkoła. - R. 62 nr 6 (2006) s. 45-47

71.       Problemy gospodarki odpadami stałymi w świadomości uczniów gimnazjów / Magdalena Dróżdż-Korbyla // Środowisko i Rozwój. - 2006, nr 1, s. 225-237

72.       Przejawy agresji wśród uczniów na przykładzie Gimnazjum Specjalnego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupsku / Iwona Boruszkowska // Edukacja 2004 nr 1 s. 106-112

73.       Przejawy niedostosowania społecznego i możliwości ich przezwyciężania w szkole / Hubert Kupiec // Zamojskie Studia i Materiały R. 8 z. 2[4] (2006) s. 285-294 (Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej "Etiologia alienacji społecznej", Zamość)

74.       Przemoc wśród gimnazjalistów / Anna Górka // Opieka, Wychowanie, Terapia 2005 nr 3/4 s.10-14

75.       Przypadkowo o przypadku czytania książek przez gimnazjalistów / Zofia Borowicz // Wychow. na co Dzień 2002 nr 4/5 s. 20-23

76.       Rodzina rozbita w percepcji gimnazjalistów / Renata Ilnicka. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze R. 47, nr 3 (2007) s. 49-50

77.       Rodzinne uwarunkowania zadaniowej i obronnej strategii radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych / Danuta Borecka-Biernat // Polskie Forum Psychologiczne T. 11 nr 2 (2006) s. 271-286

78.       Rola katechezy w terapii psychologiczno pedagogicznej młodzieży upośledzonej umysłowo / Iwona Nowak // Katecheza, Rodzina, Parafia i Szkoła. T. 4 (2006) s. 117-125 (Materiały z sympozjum "Katecheza w gimnazjum", Poznań)

79.       Różnice indywidualne jako korelaty aktywności strategicznej i osiągnięć szkolnych uczniów gimnazjum i liceum / Ewa Czerniawska // Polskie Forum Psychologiczne T. 11 nr 2 (2006) s. 238-255

80.       Społeczno-kulturowe uwarunkowania aktywności ruchowej młodzieży gimnazjalnej Sanoka / Maria Zadarko-Domaradzka, Edward Tlałka, Marek Sobolewski // Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego T. 9 z. 2 (2006) s. 206-212

81.       Społeczno-kulturowe uwarunkowania pojęcia dorosłości w świadomości młodzieży wielkomiejskiej – refleksje na marginesie badań przeprowadzonych wśród warszawskich gimnazjalistów / Anna Frindt // Kwart. Pedag. (2005) nr 2 s.139-159

82.       Społeczny portret gimnazjalisty / Gaz. Szk. 2002 nr 33 s.12-13

83.       Sposoby spędzania czasu wolnego przez gimnazjalistów / Aleksandra Sarwińska // Tor. Stud. Dydak. Nr 17 (2001) s. 141-148

84.       Stan wiedzy absolwentów gimnazjów z zakresu pierwszej pomocy / Henryk Śnieżek // Eduk. dla Bezp. 2004 nr 1 s. 27-33

85.       Stosowanie substancji psychoaktywnych przez młodzież gimnazjalną / Ewa Mędrela-Kuder. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. R. 53 nr 10

86.       Stosunek gimnazjalistów do obowiązków szkolnych a dominujące formy ich aktywności w czasie wolnym / Ewa Narkiewicz-Niedbalec // Rocz. Lubus T. 28 cz. 2 (2002) s. 95-104

87.       Styl życia współczesnego młodego człowieka a rekreacja ruchowa / Barbara Górka // Turystyka i Rekreacja (Radom) [Z.] 3 (2006) s. 115-123

88.       Szkoła z charakterem – kształtowanie systemu wartości gimnazjalistów / Mariola Moczoń // Meritum 2007 nr 1 s.38-41

89.       Środowisko przyrodnicze w świadomości uczniów gimnazjów na terenie projektowanego Jurajskiego Parku Krajobrazowego / Magdalena Dróżdż-Korbyla, Justyna Walenta // Pr. Nauk., Chem. Ochr. Środ. / WSP Częst. Z. 6 (2002) s. 121-132

90.       Środowisko szkoły a zachowania ryzykowne gimnazjalistów / Joanna Mazur, Agnieszka Małkowska-Szkutnik // Remedium 2007 nr 10 s.1-3

91.       Świadomość ekologiczna uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Terespolu / Marek Ferens // Podl. Kwart. Kult. 2004 [nr] 1 s. 22-32

92.       Świadomość religijna gimnazjalistów na trzy z plusem : (z wywiadu dla KAI) / Józef Baniak // Sprawy Rodziny 2007 nr 1 s. 71-73

93.       Świetlica profilaktyczno-wychowawcza w gimnazjum / Tadeusz Borowski, Aneta Krzyżelewska, Jolanta Marczewska, Katarzyna Staniszewska, Marlena Twardo // Wychow. na co Dzień 2000 nr 10/11 dod. s. I-VII

94.       Tożsamość klasy gimnazjalnej - między poczuciem wspólnoty klasowej a indywidualnym rozwojem uczniów / Apolonia Suchora-Olech // Edukacja 2004 nr 1 s. 112-122

95.       Uczeń z trudnościami w gimnazjum / Małgorzata Iwanowska, Marek Kazimierowicz // Probl. Opiek.-Wychow. 2004 nr 5 s. 26-28

96.       Uczniowie gimnazjum a narkotyki : komunikat z badań / Rafał Parczewski // Wychowanie na co Dzień 2007 nr 1/2 s. 7-12

97.       Uczniowie w "ambitnym" gimnazjum / Maria Cyranowicz // Bez Dogmatu Nr 60 (2004) s. 15-16

98.       Uwarunkowania sprawności motorycznej uczniów klas sportowych między 11 a 14 rokiem życia / Jerzy Januszewski, Edward Mleczko // Antropomotoryka. - Vol. 16 nr 34 (2006) s. 47-59

99.       Wartości preferowane przez uczniów gimnazjum / Paweł Prusak // Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy R. 1 nr 1 (2006) s. 79-84

100.   Wizja własnej przyszłości zielonogórskich gimnazjalistów / Bogdan Idzikowski // Rocz. Lubus. T. 28 cz. 2 (2002) s. 79-94

101.   Wkład do psychologii gimnazjalisty / Sigmund Freud ; tł. Piotr Jarząbek // Świat Psychoanal. 1996 nr 2 s. 56-60

102.   Wnioski z badań eksperymentalnych kultury technicznej uczniów I klasy gimnazjum / Dariusz Gawroński // Wychow. Tech. Szk 2003 nr 3 s. 23-25

103.   Wpływ zwiększonej liczby godzin wychowania fizycznego na samoocenę uczniów klas gimnazjalnych / Ewa Węgrzyn, Anna Góral // Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Kultury Fizycznej / Uniwersytet Szczeciński Nr 21 (2004) s. 53-67

104.   Wybrane aspekty kształtowania postaw i uzdolnień twórczych uczniów na przykładzie gimnazjum / Barbara Dobrowolska // Podl. Zesz. Pedag. Nr 7 (2003) s. 151-156

105.   Wychowanie fizyczne w opinii uczniów gimnazjum / Aleksander Bych // Wychow. Fiz. Zdr. 2002 nr 8/9 s. 21-25

106.   Wyposażenie uczniów w emocje kreatywne - warunkiem rozumienia i bycia z innymi / Teresa Borowska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Pedagogika. Z. 1 (2006) s. 25-34

107.   Zainteresowania biologiczne uczniów gimnazjum [streszcz. pracy] / Marta Krutina // Eduk. Biol. Środ. 2004 nr 1 s. 71-74

108.   Zdrowie psychiczne i zachowania ryzykowne 15-latków - badania mokotowskie / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania T. 19 nr 3 (2006) s. 225-242

109.   Zdrowie w percepcji młodzieży gimnazjalnej / Maciej Janusz Wielobób // Kwartalnik Edukacyjny 2006 nr 4 s. 44-50

110.   Zjawisko trudności wychowawczych w gimnazjum / Beata Komorowska // Dyr. Szk. 2003 nr 5 s. 28-30

111.   Zmiany w rozpowszechnieniu używania substancji psychoaktywnych wśród gimnazjalistów w latach 2001-2005 : zagadkowe wyniki w Iławie / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania T. 20 nr 2 (2007) s. 133-150

112.   Znajomość Biblii wśród młodzieży gimnazjalnej / Katarzyna Lewicka // Łódz. Stud. Teol. [T.] 10 (2001) s. 79-86

113.   Związek między przemocą rówieśniczą w szkole a samopoczuciem psychicznym uczniów gimnazjum / Joanna Mazur, Hanna Kołoło // Dziecko Krzywdzone Nr 14 (2006) s. 80-92

114.   Życie gimnazjalisty / Maria Śledzińska // Gaz. Szk. 2001 nr 23 s.9

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony