Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

WYPALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI : wybór literatury

 

 

KSIĄŻKI

 

1. AOUIL BASSAM

Wypalenie zawodowe wśród nauczycieli szkół specjalnych / Bassam Aouil, Mariana Komniczak-Tietze. W: Człowiek niepełnosprawny : rodzina i praca / pod red. Małgorzaty Kościelskiej [i in.]. Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004 Sygn. 295836 S.249-266

 

2. CHRZANOWSKA IWONA

Wypalenie zawodowe nauczycieli a ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i uczniów o prawidłowym rozwoju na etapie szkoły podstawowej / Iwona Chrzanowska. Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2004 Sygn. 295175 Cz, 295176

 

3. FENGLER JŐRG

Pomaganie męczy : wypalenie w pracy zawodowej. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000 Sygn. 265388, 265389

 

4. GÓRSKA IWONA

Wypalenie zawodowe nauczycieli / Iwona Górska. W: Nauki pedagogiczne : z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej, pedeutologii, nauk współdziałających. Z. 3. Włocławek : WSHE, 2001 (Zeszyty Naukowe WSHE. Seria C. T. 9) Sygn. 273363 M S.127-137

 

5. HAŁAJ JOANNA BARBARA

Kompetencje interpersonalne a syndrom wypalenia zawodowego u nauczycieli / Joanna Barbara Hałaj. W: Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej. T. 1 / pod red. Józefa Kuźmy [i in.]. Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2003 Sygn. 290222 Cz S.402-408

 

6.HAŁAJ JOANNA BARBARA

Stres organizacyjny a syndrom wypalenia zawodowego w grupie zawodowej nauczycieli / Joanna Barbara Hałaj. W: Edukacja – szkoła – nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa Kuźmy [i in.]. Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedag., 2005 Sygn. 29818 Cz S.247-251

 

7. PERZ KATARZYNA

Agresja jako reakcja na stres u nauczycieli zagrożonych wypaleniem zawodowym / Katarzyna Perz W: Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Ireny Pufal-Struzik. Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, 2007 Sygn. 305428 Cz, 305429 S.88-94

 

8. RONGIŃSKA TATIANA

Wczesna profilaktyka wypalenia zawodowego wśród przyszłych nauczycieli / Tatiana Rongińska. W: Osoba, edukacja, dialog. T. 2 / pod red. Marii Ledzińskiej [i in.]. Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2002 Sygn. 288912/2 Cz S.82-91

 

9. SEKUŁOWICZ MAŁGORZATA

Nauczyciele szkolnictwa specjalnego wobec zagrożenia wypaleniem zawodowym : analiza przypadków / Małgorzata Sekułowicz. Wrocław : Wydaw. Nauk. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2005 Sygn. 300766 Cz

 

10. SEKUŁOWICZ MAŁGORZATA

Wypalenie zawodowe nauczycieli pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną : przyczyny – symptomy – zapobieganie – przezwyciężanie / Małgorzata Sekułowicz. Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2002 (Acta Universitatis Wratislaviensis ; Nr 2454) Sygn. 286008 Cz

 

11. SĘK HELENA

Wypalenie zawodowe u nauczycieli : uwarunkowania i możliwości zapobiegania. W: Wypalenie zawodowe : przyczyny, mechanizmy, zapobieganie. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2000 Sygn. 299367, 299368, 275195 S.149-167

 

12. Szkoła a wypalenie zawodowe / red. Jan Kropiwnicki . Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, 1999 Sygn. 267087 Cz

 

13. TUCHOLSKA STANISŁAWA

Wypalenie zawodowe u nauczycieli : psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań / Stanisława Tucholska. Lublin : Wydaw. KUL, 2003 Sygn. 288983 Cz

 

 

ARTYKUŁY

 

1.          „Nauczycielu – uważaj, bo możesz się wypalić!” / Maria Katarzyna Grzegorzewska // Hejnał Ośw. 1995 nr 5 s.18-19

2.          „Wypalenie zawodowe” u katechetów... / Bożena Morawska // Katecheta 2001 nr 5 s.68-70

3.          Aby światło nie zgasło – czyli jak zapobiegać zespołowi wypalenia zawodowego / Renata Bibik // Wszystko dla Szk. 2002 nr 9 s.1-5

4.          Analiza czynników wypalenia zawodowego u nauczycieli szkół średnich / Anna Krawulska-Ptaszyńska // Prz. Psychol. 1992 nr 3 s.403-410

5.          Analiza wypalenia zawodowego nauczycieli szkolnictwa specjalnego - ocena zjawiska / Małgorzata Sekułowicz // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo 2006 nr 1 s.127-138

6.          Cechy osobowości nauczycieli a syndrom wypalenia zawodowego / Maria Kliś, Joanna Kossewska // Psychol. Wychow. 1998 nr 2 s.125-140

7.          Czy zawodowi nauczycielskiemu grozi „syndrom wypalenia”? / Maria Katarzyna Grzegorzewska // Inspiracje 1996 nr 2/3 s.4-6

8.          Efektywne szkoły a zdrowie nauczycieli / Klaus Johann Jacobs // Dyr. Szk. 1997 nr 1 s.31-35

9.          Gdy braknie energii i chęci do pracy ... / Waldemar Kozłowski. // Nowa Szkoła R. 61 nr 9 (2005) s.31-35

10.       Jak radzić sobie z syndromem wypalenia / Andrzej Jedynak // Gestalt 1992 nr 5 s.26-28

11.       Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym / Anna Gawkowska // Głos Naucz. 2005 nr 34 s.14

12.       Jak rozpoznać pierwsze objawy wypalenia zawodowego / Ewa Sokołowska // Prz. Eduk. 2007 nr 2 s.2-5

13.       Kilka rad dla zmęczonego katechety / Agata Rusak // Pastores 2002 nr 3 s.51-59

14.       Konieczne jest społeczne wsparcie... / Maja Piotrowska // Nowa Szkoła R. 62 nr 2 (2006) s.18-25

15.       Kryzys wypalenia / Wojciech Szlagura // Katecheta 2002 nr 7/8 s.50-60

16.       Nauczycielu, nie daj się wypalić! / Bożena Będzińska-Wosik // Dyr. Szk. 2003 nr 7/8 s.47-48

17.       Nauczycielu, nie nudź się! / Agnieszka Niezgoda // Polityka 2004 nr 37 s.82-84

18.       Nie budujmy w wyobraźni katastrof / Stanisław Orłowski ; rozm. przepr. Beata Igielska // Głos Naucz. 2004 nr 28 s.4

19.       Nie daj się wypalić / Małgorzata Nowak // Nowa Szk. 2001 nr 10 s. 21-23 (Wyczerpanie zawodowe nauczycieli)

20.       Niektóre uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli placówek specjalnych – próba analizy / Małgorzata Sekułowicz // Teraź. Człow. Eduk. 2002 nr 3 s.131-141

21.       Ocena wypalenia zawodowego nauczycieli w województwie opolskim / Iwona Mulicka, Maksymilian Gajek, Aldona Mulicka // Zastosowania Ergonomii 2006 nr 1/3 s.139-147

22.       Osobowość a wypalenie się zawodowe u nauczycieli szkół średnich / Jan Feliks Terelak, Agata Zub // WSSuw.-Mazur. Nr 7 (2003) s.178-207

23.       Poczucie koherencji a wypalenie w zawodzie nauczyciela / Waldemar Świętochowski // Acta  Universiatis Lodziensis. Folia Psychologica. [Z.] 8 (2004) s.55-66

24.       Poziom wypalenia zawodowego nauczycieli a adekwatność oceniania osiągnięć szkolnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na etapie nauczania zintegrowanego / Iwona Chrzanowska // Ruch Pedag. 2005 nr 3/4 s.31-46

25.       Poziom wypalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli / Joanna Milczarek // Ruch Pedag. 2005 nr 3/4 s.47-54

26.       Przeciwdziałanie wypalaniu się w pracy wychowawczej / Blanka Król // Chowanna 1994 t. 1 s.51-56

27.       Realistki zdołowane / Halina Drachal // Głos Naucz. 2007 nr 12 s.12

28.       Ryzyko wypalenia zawodowego w zawodzie nauczyciela / Stanisława Tucholska // Psych. w Szk. 2004 nr 2 s.95-108

29.       Stan wypalenia / Andrzej Twardowski // Głos Naucz. 1996 nr 27 dod. nr 10 s.1-3

30.       Stres organizacyjny i syndrom wypalenia zawodowego w pracy nauczyciela / Tomasz Grad // Naucz. i Szk. 2004 nr 1/2 s.32-38

31.       Stres w pracy a wypalenie zawodowe / Ewa Proch-Masłowska // Probl. Narkom. 2005 nr 4 s.70-72

32.       Syndrom wypalenia się u nauczycieli szkół specjalnych / Volker Rutte // Rocz. Nauk.-Dydakt. WSP Krak. Pr. Inst. Pedag. 1992 z. 14 s.29-49

33.       Syndrom wypalenia się zawodowego a błędy wychowawcze pedagogów specjalnych / Adam Mikrut // Szk. Spec. 2003 nr 2 s.73-82

34.       Syndrom wypalenia zawodowego - stan wiedzy nauczycieli o zjawisku / Dorota Turska // Ann. UMCS, Sect. J. Vol. 14 (2001) s.133-138

35.       Syndrom wypalenia zawodowego a tożsamość płciowa nauczycielek / Eugenia Mandal // Psychol. Wychow. 1999 nr 1 s.27-33

36.       Syndrom wypalenia zawodowego u nauczycieli / Henryk Pietrzak, Joanna Barbara Hałaj //Zesz. Nauk. URzesz, Pedag Z. 1 (2003) s.115-130

37.       Temperamentalne i osobowościowe determinanty wypalenia zawodowego u nauczycieli / Lucyna Golińska, Waldemar Świętochowski // Psychol. Wychow. 1998 nr 5 s.385-398

38.       Wypalenie na własne życzenie / Klemens Stróżyński // Nowa Szk. 2001 nr 10 s.19-20

39.       Wypalenie się zawodowe nauczycieli / Ewa Kędracka // Szk. Zawod. 1998 nr 4 s.40-45

40.       Wypalenie zawodowe - mit czy realny problem? / Janina Zawadowska. // Dyrektor Szkoły 2007 nr 4 s.9-10

41.       Wypalenie zawodowe - uwarunkowania, przyczyny, konsekwencje / Joanna Barbara Hałaj, Henryk Pietrzak // Kwart. Eduk. 2002 nr 1 s.11-28

42.       Wypalenie zawodowe / Anna Olech // Remedium 1999 nr 2 s.7-9

43.       Wypalenie zawodowe / Janina Zawadowska  // Gaz. Szk. 2001 nr 11 s.16

44.       Wypalenie zawodowe / Krystyna Budzianowska // Gaz. Szk. 2002 nr 9 s.13

45.       Wypalenie zawodowe / Magdalena Chodak // Gaz. Szk. 2004 nr 45 s.16

46.       Wypalenie zawodowe / Małgorzata Taraszkiewicz // Gaz. Szk. 2001 nr 29/30 s.42-43

47.       Wypalenie zawodowe a dolegliwości somatyczne u nauczycieli / Waldemar Świętochowski // Acta UL Fol. Psychol. [Z.] 5 (2001) s.95-109

48.       Wypalenie zawodowe nauczycieli / Anna Gawkowska // Gaz. Szk. 2005 nr 33 s.10

49.       Wypalenie zawodowe nauczycieli / Iwona Górska // Zesz. Nauk. WSHE (Włocł.) T. 9 (2001) s.127-137

50.       Wypalenie zawodowe nauczycieli / Krystyna Klimaszewska // Szkolne Wieści 2005 nr 4 s.5-6

51.       Wypalenie zawodowe nauczycieli / Małgorzata Orłowska // Gaz. Szk. 2001 nr 21 s.15

52.       Wypalenie zawodowe nauczycieli / Violetta Tomal // Nowa Szk. 2002 nr 8 s.18-24

53.       Wypalenie zawodowe nauczycieli. Lekcja 7/18 rok szkolny 2006/2007 / Irena Dzierzgowska. // Dyrektor Szkoły 2007 nr 3 dod. s. I-VIII

54.       Wypalenie zawodowe u nauczycieli – co to jest i jak się przed nim bronić / Waldemar Świętochowski // Szk. Zawod. 1995 nr 10 s.29-32

55.       Wypalenie zawodowe u nauczycieli / Anna Krawulska-Ptaszyńska // Probl. Opiek.-Wychow. 1996 nr 8 s.9-12

56.       Wypalenie zawodowe u nauczycieli a rola wsparcia społecznego / Maja Piotrowska // Eduk. Dorosłych 2006 nr 1/2 s.45-56

57.       Wypalenie zawodowe wychowawców / Tomasz Polkowski // Probl. Opiek.-Wychow. 2005 nr 10 s.29-35

58.       Wypalenie zawodowe... / Marcelina Ptak // Katecheta 2001 nr 10 s.77-79

59.       Z badań nad wypaleniem zawodowym nauczycieli wychowania fizycznego / Katarzyna Pecr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.R. 52, nr 6/7 (2005), s. 28-33

60.       Zespół wypalenia zawodowego / Małgorzata Taraszkiewicz // Gaz. Szk. 2000 nr 31 s.23

61.       Zespół wypalenia zawodowego u nauczycieli / Monika Poświatowska, Ewa Styrnik. // Wychowawca 2006 nr 10 s. 24

62.       Zjawisko syndromu wypalenia w zawodzie nauczyciela w Stanach Zjednoczonych / Maria Katarzyna Grzegorzewska // Zesz. Wszechn. Świętokrz z. 11 (2000) s.23-39

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony