Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

KOMPETENCJE NAUCZYCIELA : wybór materiałów

 

 

KSIĄŻKI

 

1. BARANIEWICZ DANUTA

Kompetencje nauczycieli nauczania integracyjnego / Danuta Baraniewicz, Tamara Cierpiałowska. W: Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej. T. 1 / red. Józef Kuźma [i in.]. Kraków : Wydaw. Nauk. AP, 2003 Sygn. 290222 Cz S.241-246

 

2. CHODOROWSKA-CHROMIEC MAŁGORZATA

Kompetencje komunikacyjne nauczyciela w pracy z uczniem / Małgorzata Chodorowska-Chromiec. W: Nauczyciel kompetentny : teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz [i in.]. Lublin : Wydaw. UMCS, 2007 Sygn. 304894 Cz, 304895 S.10-115

 

3. Dylematy kształcenia i kompetencji nauczycieli wobec potrzeb reformującej się szkoły. W: Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej. T. 1 / red. Józef Kuźma [i in.]. Kraków : Wydaw. Nauk. AP, 2003 Sygn. 290222 Cz S.500-507

 

4. GAJDZICA ANNA

Kompetencje nauczyciela we współczesnej szkole / Anna Gajdzica. W: Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły / pod red. Zenona Gajdzicy [i in.]. Kraków : „Impuls”, 2008 Sygn. 306906, 306907 S.13-22

 

5. GROCHOWALSKA MAGDALENA

Kompetencje komunikacyjne nauczycieli a edukacja / Magdalena Grochowalska. W: Kształcenie nauczycieli przedszkoli i klas początkowych w okresie przemian edukacyjnych / pod red. Bożeny Muchackiej [i in.]. Kraków : Wydaw. Nauk. AP, 2004 Sygn. 295376 Cz S.32-39

 

6. HAŁAJ JOANNA BARBARA

Kompetencje interpersonalne a syndrom wypalenia zawodowego u nauczycieli / Joanna Barbara Hałaj. W: Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej. T. 1 / red. Józef Kuźma [i in.]. Kraków : Wydaw. Nauk. AP, 2003 Sygn. 290222 Cz S.402-408

 

7. HAŁAJ JOANNA BARBARA

Kompetencje interpersonalne nauczycieli różnych szczebli nauczania / Joanna B. Hałaj. W: Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci / pod red. Eugenii Iwony Laski. Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2007 Sygn. 306129 Cz, 306130

 

8. Jakość kształcenia a kompetencje zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych / pod red. Ryszarda Gmocha. Opole : Wydaw. UO, 2003 Sygn. 293422

 

9. JANIK STANISŁAW

Specyfika kompetencji zawodowych nauczyciela szkoły wiejskiej / Stanisław Janik. W: Edukacja – szkoła – nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa Kuźmy [i in.]. Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedag., 2005 Sygn. 298118 Cz S.57-61

 

10. KŁOSIŃSKA TATIANA

Kompetencje medialne nauczycieli wczesnej edukacji / Tatiana Kłosińska. W: Pedagogika alternatywna : postulaty, projekty i kontynuacje. T. 2, Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne / pod red. nauk. Bogusława Śliwerskiego. Kraków : „Impuls”, 2007 Sygn.305867/2 S.93-105

 

11. Kompetencja w porozumiewaniu się nauczyciela akademickiego : wielorakie perspektywy / pod red. Wojciecha J. Maliszewskiego. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2007 Sygn. 305330

 

12. Kompetencje dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze nauczycieli w zreformowanej szkole : praca zespołowa / pod red. Kazimierza Misiołka. Mysłowice : GWSP, 2000 Sygn. 278914 Cz, 278915

 

13. Kompetencje nauczyciela : stan, potrzeby i kierunki zmian / red. nauk. Edward Kozioł [i in.]. Zielona Góra : Uniw. Zielonogóski, 2002 Sygn. 288245 Cz

 

14. Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole / pod red. Edyty Bańkowskiej [i in.]. Warszawa : Wydział Polonistyki UW, 2006 Syg. 304035 Cz, 304036

 

15. Kompetencje nauczyciela wychowawcy / red. nauk. Krystyny Ferenz [i in.]. Zielona Góra : Uniw. Zielonogórski, 2002 Syg. 281610 Cz, 295375

 

16. Kompetencje nauczycieli w reformowanej szkole / pod red. Marii Teresy Michalczewskiej. Katowice : Wydaw. UŚ, 2003 (Prace Naukowe UŚ ; nr 2157) Sygn. 152551 Cz

 

17. Kompetencje wychowawcze nauczycieli : wybrane zagadnienia / red. nauk. Janina Minkiewicz-Najtkowska. Poznań : Wydaw. AE, 2003 Sygn. 294980 Cz

 

18. Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej / pod red. Elżbiety Sałaty. Radom PR Wydaw., 2001 Sygn. 281882

 

19. Komunikacyjne kompetencje zawodowe nauczycieli / pod red. Henryki Kwiatkowskiej [i in.]. Warszawa : Instyt. Technologii Eksploatacji, 1997 (Studia Pedagogiczne ; 62) Sygn. 21351 Cz, 21349-21350, 21352

 

20. KOROL KRZYSZTOF

Kompetencje nauczyciela wychowania muzycznego wobec przemian edukacyjnych XXI wieku / Krzysztof Korol. W: Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w świetle programów i potrzeb oświatowych / pod red. Jana Kidy. Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2003. Sygn. 291621 Cz S.115-118

 

21. Kształtowanie kompetencji metodycznych nauczyciela geografii : scenariusze ćwiczeń z dydaktyki geografii / aut. Marianna Nowak [i in.]. Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2004 Sygn. 295706 Cz

 

22. MĘCZKOWSKA ASTRID

Od świadomości nauczyciela do konstrukcji świata społecznego : nauczycielskie kompetencje wymagań dydaktycznych a problem rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia / Astrid Męczkowska. Kraków : „Impuls”, 2002 Sygn. 285584 Cz

 

23. MIKO-GIEDYK JUSTYNA

Kompetencje i zadania nauczyciela współczesnej szkoły / Justyna Miko-Giedyk. W: Nauczyciel i uczeń we wspólnej przestrzeni edukacyjnej. Częstochowa : Wydaw. Im. Stanisława Podobińskiego, 2005 Sygn. 304403 Cz S.161-172

 

24. MINKIEWICZ-NAJTKOWSKA JANINA

Komunikowanie się nauczycieli jako jedna z kompetencji wychowawczych / Janina Minkiewicz-Najtkowska. W: Kompetencje wychowawcze nauczycieli : wybrane zagadnienia / red. nauk. Janina Minkiewicz-Najtkowska. Poznań : Wydaw. AE, 2003 Sygn. 294980 Cz S.25-38

 

25. MORBITZER JANUSZ

Kompetencje nauczyciela przedszkola i klas I-III w zakresie edukacji medialnej / Janusz Morbitzer. W: Kształcenie nauczycieli przedszkoli i klas początkowych w okresie przemian edukacyjnych / pod red. Bożeny Muchackiej [i in.]. Kraków : Wydaw. Nauk. AP, 2004 Sygn. 295376 Cz S. 180-193

 

26. Nauczyciel kompetentny : teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz [i in.]. Lublin : Wydaw. UMCS, 2007 Sygn. 304894 Cz, 304895 S.110-115

 

27. NOWAK AGNIESZKA

Kompetencje nauczyciela w projektowaniu zajęć stymulujących i wspierających rozwój uczniów klas początkowych. W: Dylematy wczesnej edukacji / pod red. Doroty Klus-Stańskiej [i in.]. Olsztyn : WSP, 1998.Sygn. 264061 Cz, 264062-264063 S.370-376

 

28. OKRASA MARZENA

Kompetencje wychowawców burs i internatów szkolnych niezbędne w pracy opiekuńczo-wychowawczej – w świetle badań / Marzena Okrasa. W: Nauczyciel kompetentny : teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz [i in.]. Lublin : Wydaw. UMCS, 2007 Sygn. 304894 Cz, 304895 S.281-290

 

29. OLSZAK ALICJA

Psychopedagogiczne kompetencje nauczycieli szkół specjalnych / Alicja Olszak. Lublin : UMCS, 2001 Sygn. 274432 Cz, 274433

 

30. OLSZOWIEC RENATA

Kompetencje nauczycieli szkół specjalnych w świetle literatury zagadnienia / Renata Olszowiec. W: Współczesne problemy pedeutologii i edukacji / pod red. Elżbiety Sałaty. Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2007 Sygn. 306167 Cz, 306168 S.351-357

 

31. PŁUSA PAWEŁ

Optymalizacja kompetencji w procesie kształcenia i doskonalenia nauczycieli języków obcych : (studium porównawcze i próba modelowania na przykładzie języka francuskiego) / Paweł Płusa. Katowice : UŚ, 1990 Sygn. 230726

 

32. PUFAL-STRUZIK IRENA

Agresja i rygoryzm w postawach wychowawczych nauczycieli a poziom ich kompetencji społecznych. W: Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Ireny Pufal-Struzik. Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, 2007 Sygn. 305428 Cz, 305429 S.75-87

 

33. SCHNEIDER MAŁGORZATA

Kompetencje komunikacyjne nauczyciela w zakresie doradztwa zawodowego / Małgorzata Schneider. W: Komunikacja społeczna a wartości w edukacji. Nowe znaczenie i sytuacje. [T. 2], Szkolna przestrzeń interakcji i działań komunikacyjnych / red. nauk. Wojciech J. Maliszewski. Sygn. 306119 Cz, 306120 S. 253-261

 

34. SERDYŃSKI ANDRZEJ

Kompetencje informatyczno-medialne nauczyciela / Andrzej Serdyński. Szczecin : Wydaw. Nauk. Uniw. Szczecińskiego, 2007 Sygn. 306610

 

35. SOBIESZCZYK MARIA

Kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji a potrzeby edukacyjne dzieci / Maria Sobieszczyk. W: Nauki pedagogiczne : z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej, pedeutologii, nauk współdziałających. Z. 3. Włocławek : WSH-E, 2001 (Zeszyty Naukowe WSHE. Seria C; T. 9) Sygn. 273363 M S.139-146

 

36. SOŁTYS DANUTA

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie diagnozy edukacyjnej / Danuta Sołtys, Maria Krystyna Szmigel. Kraków : „Zamiast Korepetycji”, 1997 Sygn. 254964 Cz, 254965

 

37. SOŁTYS DANUTA

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie diagnozy edukacyjnej / Danuta Sołtys, Maria Krystyna Szmigel. Kraków : „Zamiast Korepetycji”, 1999 Sygn. 263996-263997

 

38. STACHYRA KRZYSZTOF

Muzykoterapia i wizualizacja w przygotowaniu nauczyciela kompetentnego emocjonalnie / Krzysztof Stachyra. W: Nauczyciel kompetentny : teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz [i in.]. Lublin : Wydaw. Uniw. UMCS, 2007 Sygn. 304894 Cz, 304895 S.152-157

 

39. STRYKOWSKI WACŁAW

Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej / Wacław Strykowski, Justyna Strykowska, Józef Pielachowski. Poznań : „eMPi2”, 2003 Sygn. 289421 Cz, 292090, 295760-295761, 296942

 

40. SYMELA KRZYSZTOF

Kształcenie modułowe a kwalifikacje i kompetencje nauczycieli przedmiotów zawodowych / Krzysztof Symela. Warszawa : CODN, 1994 Sygn. 243652 Cz

 

41. SZALENIEC HENRYK

Egzaminy zewnętrzne : podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie oceniania zewnętrznego / Henryk Szaleniec, Maria Krystyna Szmigel. Kraków : „Zamiast Korepetycji”, 2001 Sygn. 276591 Cz

 

42. WILK ANDRZEJ

Problemat kompetencji muzyczno-pedagogicznych studentów pedagogiki wczesnoszkolnej i nauczycieli klas początkowych szkoły podstawowej w świetle przeprowadzonych badań w latach 1992-1999 / Andrzej Wilk. Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004 Sygn. 295263 Cz

 

43. ZIOŁO IRMINA

Specyfika kompetencji do edukacji środowiskowej nauczycieli klas początkowych / Irmina Zioło. W: Kształcenie nauczycieli przedszkoli i klas początkowych w okresie przemian edukacyjnych / pod red. Bożeny Muchackiej [i in.]. Kraków : Wydaw. Nauk. AP, 2004 Sygn. 295376 Cz S. 124-134

 

44. ŻEGNAŁEK KAZIMIERZ

Kompetencje wychowawcze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej / Kazimierz Żegnałek. W: : Współczesne problemy pedeutologii i edukacji / pod red. Elżbiety Sałaty. Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2007 Sygn. 306167 Cz, 306168 S.65-69

 

45. ŻUCHELKOWSKA KRYSTYNA

Kompetencje nauczyciela przedszkola w zmieniającym się świecie / Krystyna Żuchelkowska. W: Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci / red. Iwona Eugenia Laska. Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2007 Sygn. 306129 Cz, 306130 S.9-15

 

 

ARTYKUŁY

 

1.          "Jakość kształcenia - kompetencje nauczyciela" : konferencja w Kamieniu Śląskim / Ryszard Gmoch // Fiz. w Szk. 2002 nr 1 s. 54-55

2.          Ideologie i kompetencje edukacyjne w świadomości potocznej : studium empiryczne / Zbigniew Kwieciński // Forum Ośw. 1998 t. 1 s. 95-106

3.          Inteligencja emocjonalna jako kluczowa kompetencja współczesnego nauczyciela / Irena Przybylska // Chowanna. R. 49 t. 1 (2006) s. 83-95

4.          Jakość kształcenia - kompetencje nauczyciela : konferencja Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN / Ryszard Gmoch // Ruch Pedag. 2001 nr 3/4 s. 135-137

5.          Kluczowe kompetencje dyrektora w "Szkole z klasą" / Julian Piotr Sawiński // Dyr. Szk. 2003 nr 4 s. 16-18

6.          Kluczowe kompetencje nauczyciela biologii w "Szkole z klasą" / Julian Piotr Sawiński // Eduk. Biol. Środ. 2003 nr 2 s. 42-47

7.          Kompetencja jako problem dydaktyczny / Barbara Guzik // Rocz. Nauk.-Dydak., Pr. Pedag. / WSP Krak. Z. 15 (1994) s. 29-40

8.          Kompetencja komunikacyjna / Franciszek Nieckula // Polonistyka 1997 nr 6 s. 324-327

9.          Kompetencja komunikacyjna nauczycieli i uczniów warunkiem demokratyzacji życia szkoły / Elżbieta Wołodźko // Forum Ośw. 2002 t. 2 s. 125-137

10.       Kompetencja komunikacyjna w nauczaniu języków obcych - retrospekcje, introspekcje i prognozy / Jolanta Zając. // Języki Obce w Szkole. - R. 48 nr 2 (2004) s. 3-98/01

11.       Kompetencja komunikacyjna w ujęciu R. Adlera i N. Towne'a i jej implikacje dla nauczania / Jadwiga Michalik-Surówka // Zarządz. i Eduk. 1999 nr 1 s. 101-109

12.       Kompetencje ewaluacyjne nauczyciela / Jolanta Szempruch // Kwart. Eduk. 2001 nr 1 s. 8-16

13.       Kompetencje i rozwój zawodowy nauczyciela / Władysław Puślecki // Zesz. Nauk., Pedag. / UO Z. 32 (1995) s. 9-19

14.       Kompetencje informatyczne i moralne nauczycieli - w dobie budowy społeczeństwa informacyjnego / Andrzej Aftański // Kultura i Edukacja 2004 nr 1 s. 78-86

15.       Kompetencje kluczowe w lekcji wf [materiały ] // Wychow. Fiz. Zdr. 2001 nr 8/9 dod. s. 1-16

16.       Kompetencje komunikacyjne w pracy penitencjarnej wychowawcy / Sławomir Meler // Przegląd Więziennictwa Polskiego Nr 49 (2005) s. 251-260

17.       Kompetencje menedżerskie dyrektora współczesnej szkoły / Bernard Sack // Zesz. Nauk., Pr. Inst. Pedag. / Uszczec. Nr 3 (1999) s. 141-148

18.       Kompetencje menedżerskie nauczycieli akademickich wynikające z potrzeb współczesnego stylu zarządzania / Apolonia Suchora-Olech // Zesz. Nauk. Inst. Zarządz. / PKoszal. Nr 4 (1998) s. 263-272

19.       Kompetencje moralne nauczyciela / Jan W. Cynarski // Dydaktyka Literatury [T.] 26 (2006) s. 125-133/03

20.       Kompetencje muzyczne nauczycieli klas początkowych w okresie przemian edukacyjnych / Agnieszka Weiner. // Wychowanie Muzyczne w Szkole 2006 nr 4 s. 5-11007/09

21.       Kompetencje nauczyciela / Stefan Wlazło // Dyr. Szk. 1999 nr 4 s. 14-18

22.       Kompetencje nauczyciela a problem agresji w szkole / Małgorzata Agnieszka Samujło // Acta Elbingensia T. 3 (2005) s. 73-78

23.       Kompetencje nauczyciela a realizacja ścieżki edukacyjnej "Obrona cywilna" - oczekiwania i rzeczywistość / Urszula Zimińska // Eduk. dla Bezp. 2002 nr 2 s. 8-12

24.       Kompetencje nauczyciela w sytuacjach trudnych / Joanna Cieślikowska // Wychow. na co Dzień 2004 nr 1/2 s. 16-17

25.       Kompetencje nauczyciela warunkujące efektywną komunikację interpersonalną w procesie edukacyjnym / Grażyna Kowalska // Edukacja 2000 nr 3 s. 32-51

26.       Kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji a potrzeby edukacyjne dzieci / Maria Sobieszczyk // Zesz. Nauk. WSHE (Włoc.) T. 9 (2001) s. 139-146

27.       Kompetencje nauczyciela wychowania fizycznego / Janusz Bielski // Kult. Fiz. 2001 nr 1/2 s. 12-13

28.       Kompetencje nauczycieli osób z uszkodzonym wzrokiem - relacja z warsztatu w Bratysławie / Grażyna Walczak // Szk. Spec. 2000 nr 4 s. 216-218

29.       Kompetencje nauczycieli z perspektywy pedagogiki zdolności i twórczości / Teresa Giza // Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej T. 16 (2006) s. 97-117007/04

30.       Kompetencje nauczycieli zajmujących się edukacją integracyjną / Jarosław Bąbka // Wychow. w Przedszk. 2001 nr 9 s. 515-519

31.       Kompetencje nauczycieli... / Joanna Jaśkowska // Życie Szk. 2003 nr 8 s. 472-474

32.       Kompetencje nauczycielskie w literaturze pedagogicznej / Anna Bochenek, Ryszard Cieśliński // Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego T. 10 z. 1 (2007) s. 55-61

33.       Kompetencje profesjonalne nauczycieli / Władysław Puślecki // Zesz. Nauk., Pedag. / UO Z. Z. 35 (1996) s. 9-15

34.       Kompetencje przestrzenne nauczycieli przedszkola w świetle badań empirycznych / Małgorzata Falkiewicz-Szult // Wychow. na co Dzień 2002 nr 7/8 s. 25-27

35.       Kompetencje rady pedagogicznej szkoły publicznej / Józef Pielachowski // Dyr. Szk. 1996 nr 6 s. 5-7

36.       Kompetencje społeczne dyrektora szkoły / Jarosław Kordziński. // Dyrektor Szkoły 2004 nr 12 s. 50-51

37.       Kompetencje społeczne i umiejętności interpersonalne nauczyciela-wychowawcy w świetle wymagań współczesności / Bazyli Panasiuk // Eduk. Doros. (Tor.) 1997 nr 2 s. 77-88

38.       Kompetencje twórcze studentów jako element przydatności do zawodu nauczycielskiego / Janina Uszyńska // Nowy Test 2000 nr 1 s. 44-58

39.       Kompetencje współczesnego nauczyciela / Wacław Strykowski // Neodidagmata [T.] 27/28 (2004/2005) s. 15-28

40.       Kompetencje współczesnego wychowawcy fizycznego / Ryszard Cieśliński, Anna Bochenek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne R. 54 nr 1 (2007) s. 4-10

41.       Kompetencje zawodowe nauczyciela : w kontekście reformy systemu edukacji / Ewa Mikszta // Dyr. Szk. 2002 nr 3 s. 10-12

42.       Kompetencje zawodowe nauczyciela na wsi w dobie reformowania oświaty - badania własne / Grażyna Petryka. // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - 2004, nr 1, s. 174-181

43.       Nauczyciel i jego kompetencje jako podstawowy element struktury szkolnego systemu edukacji zdrowotnej / Czesław Lewicki. // Kwartalnik Edukacyjny 2006 nr 1 s. 37-4305/01

44.       Nauczyciel informatyki - sylwetka, kompetencje pedagogiczne, kwalifikacje / Grzegorz Kiedrowicz // Kształc. Zawod. Pedag. [T.] 4 (2003) s. 333-343

45.       Nauczyciel informatyki - sylwetka, kompetencje pedagogiczne, kwalifikacje / Grzegorz Kiedrowicz // Kształc. Zawod. Pedag. [T.] 4 (2003) s. 333-343

46.       Nauczyciel muzyki i jego kompetencje / Jerzy Kurcz // Wychow. Muzycz. Szk. 1997 nr 3 s. 111-115

47.       Nauczyciel nauczania początkowego i jego kompetencje w zakresie edukacji zdrowotnej / Urszula Macioł-Kisiel // Naucz. i Szk. 2001 nr 1/2 s. 67-73

48.       O kompetencjach : skąd się biorą i co z nich wynika / Barbara Zarzecka // Wychow. Tech. Szk. 1997 nr 5 s. 262-265 (Edukacja techniczna w nowoczesnej szkole)

49.       O kompetencjach aksjologicznych nauczycieli polonistów / Ewa Kobyłecka // Dydak. Lit. [T.] 20 (2000) s. 89-95

50.       O kompetencjach nauczyciela / Adolf E. Szołtysek // Dydaktyka Literatury [T.] 26 (2006) s. 95-1147/06

51.       O refleksji pedagogicznej i kompetencjach nauczyciela / Irena Oksińska // Wychow. w Przedszk 1998 nr 6 s. 423-427

52.       O specyficznych i niespecyficznych kompetencjach nauczycieli / Jarosław Bąbka // Wychow. w Przedszk. 1997 nr 8 s. 465-469

53.       Oceniać kompetencje? / Julian Piotr Sawiński // Nowa Szk. 1999 nr 8 s. 14-18

54.       Pojęcie "kompetencje edukacyjne nauczycieli" w opiniach nauczycieli języka polskiego szkoły podstawowej / Elżbieta Perzycka // Dydak. Lit. [T.] 23 (2003) s. 147-151

55.       Rozumienie pojęcia kompetencja emocjonalna / Mirosława Anna Leopold // Pol. Forum Psychol. 2001 nr 2 s. 155-182

56.       Rozwijanie myślenia twórczego uczniów za pomocą technik komputerowych jako kompetencja dydaktyczna nauczyciela / Małgorzata Makiewicz // Chem. Dydak. Ekol. 2000 nr 1/2 s. 57-61

57.       Spór o kompetencje nauczyciela polonisty / Małgorzata Kowalczyk. // Przegląd Humanistyczny R. 51 nr 2 (2007) s. 161-164 (Ogólnopolska konferencja naukowa w Warszawie nt. "Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole")

58.       X Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja na temat "Jakość kształcenia - kompetencje nauczyciela" - Kamień Śl. Opole 29-30.06.2001 r. / Elżbieta Wieczór // Rocz. Andrag. 2001 s. 244-250

59.       Zmiany w kompetencjach współczesnych nauczycieli w kontekście wyzwań społeczno-ekonomicznych / Roman Gawrach. // Przegląd Naukowy / Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku Nr 5 (2006) s. 67-74

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony