Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Prawo autorskie:
zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

KSIĄŻKI

 

1. Aktualne problemy własności intelektualnej / pod red. Janusz Barta.- Międzyuczelniany Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej: Kraków Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1995. (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej. Sygn.: 264549

2. BARTA, JANUSZ
Prawo autorskie / wprowadzenie Janusz Barta, Ryszard Markiewicz - Stan prawny na 11 kwietnia 2002 r.- Kraków: "Zakamycze", 2002.

3.BARTA, JANUSZ
Prawo autorskie : przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodowe / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz - Wyd. 4 rozsz. i zaktual.- Warszawa : "ABC", cop. 2002.

4. BARTA, JANUSZ
Prawo autorskie i prawa pokrewne : komentarz / Janusz Barta [et al.] - Wyd. 4, stan prawny na 10 marca 2005 r.- Kraków : "Zakamycze", 2005.

5. BARTA, JANUSZ
Prawo autorskie w Światowej Organizacji Handlu (WTO) / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz.- Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1996.

6 .DOMAŃSKA-BAER, ALINA
Prawo autorskie w działalności wydawniczej i informacyjnej ośrodków doradztwa rolniczego : materiały seminaryjne / Alina Domańska-Baer ; Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Oddział w Poznaniu.- Poznań: KCDRRiOW.O, 1999.

7. FIJAŁKOWSKI, TADEUSZ
Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz prawo probiercze, prawo o miarach, o głównym urzędzie miar, o urzędzie patentowym, o badaniach i certyfikacji, o normalizacji, prawo prasowe, o wynalazczości i inne : stan prawny na dzień 20.05.1994 r. / Tadeusz Fijałkowski.- Warszawa: "Trio", 1994. Sygn.: 242236, 260271

8. GOLAT, KATARZYNA
Prawo autorskie w praktyce : nowe pola eksploatacji, opłaty, twórcze bazy danych, obrót cywilnoprawny, opodatkowanie, ochrona prawa autorskiego / Katarzyna Golat, Rafał Golat.- Warszawa: "Infor", cop. 2003.

9. GOLAT, KATARZYNA
Prawo autorskie w praktyce : objaśnienia, tekst ustawy, wzór / Katarzyna Golat, Rafał Golat.- Warszawa: "Infor", 1998. Sygn.: 257430 M

10. GOLAT, RAFAŁ
Prawo autorskie : poradnik dla twórców / Rafał Golat.- Warszawa: "ABC", cop. 2004.

11. GOLAT, RAFAŁ
Prawo autorskie : pytania, kazusy, tablice / Rafał Golat.- Warszawa: C.H. Beck, 2002.

12. Golat, Rafał
Prawo autorskie i prawa pokrewne / Rafał Golat.- Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2006.

13. GOLAT, RAFAŁ
Umowy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych : wzory i komentarz / Rafał Golat. – Warszawa: "Difin", 2001.Sygn.: 277593

14. HOWORKA, BOLESŁAW
Prawo autorskie w działalności bibliotekarskiej / Bolesław Howorka.- Warszawa: Wydaw. SBP, 1997.(Nauka, Dydaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich). Sygn.: 256549 Bibl., 256548

15. Informacja elektroniczna a prawo autorskie : materiały z warsztatów Warszawa 30 września - 1 października 1999 r. / [oprac. tekstów i red. tomu] Lucjan Biliński.- Warszawa: SBP, 2000. (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich). Sygn.: 270382 Bibl., 270383

16. KARPOWICZ, ANDRZEJ
Prawo autorskie i prasowe dla dziennikarzy / Andrzej Karpowicz.-Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1997.

17. Kodeks wydawcy / wprow. Andrzej Karpowicz - Stan prawny na 10 kwietnia 1997 r.- Kraków :"Zakamycze", 1997. Sygn.: 261326 M

18. KONONIUK, TADEUSZ
Problemy prawne zawodu dziennikarskiego / Tadeusz Kononiuk, Bogdan Michalski.- Warszawa: "Elipsa", 1998. Sygn.: 267055

19. KRAJEWSKI, RADOSŁAW
Prawnokarna ochrona własności intelektualnej na podstawie przepisów prawa autorskiego / Radosław Krajewski; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku.- Włocławek: WSHE 1998. Sygn.: 273351 M

20. KUŚ, IWONA
Prawo autorskie i prawa pokrewne : zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej : poradnik przedsiębiorcy / Iwona Kuś, Zofia Senda.- Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, cop. 2004.

21. LESSIG, LAWRENCE
Wolna kultura / Lawrence Lessig; wstęp Edwin Bendyk; [tł.] Przemek Białokozowicz [i in.].- Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag. , cop. 2005. Sygn.: 297345

22. Mass media w systemie komunikacji społecznej w Polsce / pod red. nauk. Andrzej Kudłaszyk [i in.].- Wrocław: Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1995. Sygn.: 278316

23. MATLAK, ANDRZEJ
Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym / Andrzej Matlak.- Kraków: "Zakamycze", 2004.

24. POŹNIAK-NIEDZIELSKA, MARIA
Prawo autorskie i prawa pokrewne : zarys wykładu / Maria Poźniak-Niedzielska, Jerzy Szczotka, Marek Mozgawa ; pod red. Marii Poźniak-Niedzielskiej.- Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta, 2007.

25. Prawo autorskie / red. Janusz Barta aut. Janusz Barta [et al.].-Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, 2007.

26. Prawo autorskie : [ustawa z 10.07.52 r. o prawie autorskim, ustawa z 4.02.94 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych].- Gdańsk: Wydaw. M. Rożak, 1994.

27. Prawo autorskie : orzecznictwo, akty wykonawcze, konwencje międzynarodowe / zebrał i oprac. Bolesław Kurzępa.- Kraków: "Audytoriat", 2001.

28. Prawo autorskie : ustawa z dnia 4 lutego 1994 r / Bielsko-Biała: "Sto", 1994.

29. Prawo autorskie a postęp techniczny / pod red. Janusz Barta [i in.].- Kraków: "Universitas", cop. 1999. Sygn.: 258867

30. Prawo autorskie i prasowe wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aleksandra Olkowicz] Stan prawny lipiec 2002 r.- Warszawa: C. H. Beck, 2002.

31. Prawo autorskie i prasowe wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek] stan prawny listopad 2007 r.- Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2007.

32. Prawo autorskie i prasowe wraz z indeksem rzeczowym / [red. Barbara Porzecka] Wyd. 7, stan prawny marzec 2006 r.- Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2006.

33. Prawo autorskie i prasowe wraz z indeksem rzeczowym / [red. wprow. Barbara Porzecka] 8 wyd., stan prawny sierpień 2006 r.- Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2006.

34. Prawo autorskie i prawa pokrewne : zarys wykładu / Maria Poźniak-Niedzielska, Jerzy Szczotka, Marek Mozgawa ; pod red. Marii Poźniak-Niedzielskiej Stan prawny na 30 września 2006 r.- Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta, 2007.

35. Prawo autorskie w kształceniu i badaniach naukowych architektów : I Konferencja Naukowa z cyklu Prawo Autorskie w Architekturze Wrocław 10-11 kwietnia 2003 / [oprac. red. Danuta Sowińska].- Wrocław: Oficyna Wydawnicza PW, 2003.

36. Prawo autorskie wraz z indeksem rzeczowym / [red. Anna Tenerowicz] 2. wyd., stan prawny marzec 2000.- Warszawa: C. H. Beck, cop. 2000.

37. Prawo autorskie wraz z Konwencją Berneńską / zebrał i oprac. Wiesław Czerwiński.- Toruń:Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora",1994.

38. Prawo autorskie. / Gdański : M. Rożak, 1994. Sygn.: 242040

39. Prawo mediów / pod red. Janusz Barta [i in.].-Warszawa: "LexisNexis", 2001. 3 CD-ROMy (Pracownia Audiowizualna). Sygn.: 277611 Bibl.

40. Problemy prawa autorskiego / pod red. Janusz Barta. - Kraków : Uniw. Jagielloński 2001. (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej).Sygn.: 279423 M

41. ROGUCKA-MOJSIK, ELŻBIETA
Wybrane aspekty prawnego otoczenia współczesnej biblioteki / Elżbieta Rogucka-Mojsik; red. Marcin Drzewiecki [i in.].- Warszawa: CEBIiD, 2004.(Warsztaty Dydaktyczne / Centrum Edukacji Bibliotekarskiej i Dokumentacyjnej ). Sygn.: 294436 Bibl.

42. SOBCZAK, JACEK
Prawo środków masowej informacji : prasa, radio, telewizja / Jacek Sobczak.-Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999. Sygn.: 273353 M

43. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych : znowelizowany tekst ustawy z omówieniem najnowszych zmian / omówienie Rafał Golat.- Warszawa-Jaktorów Ośrodek Doradztwa i Szkolenia, 2000. Sygn.: 270900 M

44.Własność intelektualna : prawo autorskie, znaki towarowe, układy scalone, wynalazczość, rzecznicy patentowi, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, przeciwdziałanie monopolom, porozumienia międzynarodowe / oprac. Jan Błeszyński [i in.] Stan prawny na dzień 1 stycznia 1995 r.- Bielsko-Biała: "Park", 1995. Sygn.: 243278 M

45. WOJNICKA, ELŻBIETA
Ochrona autorskich dóbr osobistych / Elżbieta Wojnicka.- Łódz: Wydaw. UŁ, 1997. Sygn.: 251968 M
 

ARTYKUŁY

 

 1. "Copy and past": rzecz o muzyce w dobie kultury cyfrowej / Kamil Antosiewicz. Streszcz. w jęz. ang. // Kultura Współczesna.- 2005, nr 1, s. 150-157
 2. "Droit moral" w polskiej ustawie o prawie autorskim z 1926 roku / Leonard Górnicki. Streszcz. w jęz. niem. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo.-2006, nr 298, s. 211-240
 3. Autorom trzeba płacić / Edward Pałłasz ; rozm. przepr. Andrzej Godlewski //Zesz. Telew.-2004, nr 3, s. 66-75
 4. Autoryzacja - ograniczenie czy gwarancja wolności słowa? / Wojciech Machała. // Palestra.-2006, R. 51, nr 7/8, s. 110-113
 5. Autoryzacja - ograniczenie czy gwarancja wolności wypowiedzi : replika / Michał Zaremba. // Palestra.-2006, R. 51, nr 11/12, s. 336-339
 6. Character merchandising jako nowa forma reklamy / Wojciech Kowalski. Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska.-2004, Z. 24, s. 147-156
 7. Charakter prawny oznaczenia zwanego "logo" oraz historyczno-prawne uwarunkowania tej instytucji / Ewa Ferenc-Szydełko. Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe. Roczniki Prawnicze / Uniwersytet Szczeciński.-2003, Nr 15, s. 95-110
 8. Copyleft / Anna Kalenik. // Bez Dogmatu.-2005, nr 63, s. 16
 9. Cywilnoprawna ochrona wizerunku / Andrzej Matlak. // Kwartalnik Prawa Prywatnego.-2004, R. 13, z. 2, s. 317-358
 10. Czy możliwa jest ochrona tzw. formatów telewizyjnych w polskim prawie autorskim : zarys zagadnienia w ujęciu komparatystycznym / Marta Cyran. // Palestra.-2006, R. 51, nr 3/4, s. 38-55
 11. Disc Jockey jako twórca zależny - problem miksowania utworów w świetle przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Piotr Piesiewicz. Streszcz. w jęz. ang. // Środkowoeuropejskie Studia Polityczne.- 2003, t. 2, s. 165-173
 12. Dobra intelektualne w świetle odpowiedzialności za produkt niebezpieczny - ograniczenia w zakresie odpowiedzialności i w rozumieniu pojęcia produktu niebezpiecznego / Cezary Czech-Śmiałkowski //Transform. Prawa Pryw.- 2004, [t.] 1/2, s. 51-77
 13. Dokąd zmierza prawo autorskie we współczesnym świecie? - konferencja w Krakowie / oprac. Igor B. Nestoruk. // Radca Prawny.-2005, R. 18, nr 4, s. 159-161
 14. Dozwolony użytek baz danych / Arkadiusz Michalak //Prz. Prawa Hand .-2004, nr 4, s. 33-39
 15. Dozwolony użytek publiczny z art. 31 prawa autorskiego / Piotr Sadowski //Prz. Ustawod. Gosp.- 2004, nr 2, s. 16-26
 16. Dozwolony użytek utworów w prawie europejskim i w ustawie o prawie autorskim / Wojciech Machała. // Państwo i Prawo.-2004, R. 59, z. 12, s. 16-28
 17. Dozwolony użytek z utworów w działalności muzeów / Rafał Golat. Streszcz. w jęz. ang. // Muzealnictwo.-2006, [Nr] 47, s. 224-227
 18. Dziedziczenie praw majątkowych w świetle polskiego prawa autorskiego / Piotr Ślęzak. // Rejent.-2007, R. 17, nr 1, s. 94-108
 19. Dzieło muzyczne i nowe technologie : (aspekty prawne "samplingu") / Piotr Piesiewicz. // Państwo i Prawo.-2006, R. 61, z. 3, s. 56-69
 20. Geneza i rozwój pojęcia plagiatu w kulturze i prawie na ziemiach polskich / Ewa Ferenc-Szydełko. Streszcz. w jęz. ang. // Opolskie Studia Administracyjno-Prawne.-2003, [T.] 1, s. 99-110
 21. Granice wykładni językowej : (rozważania na tle art. 40 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) / Marcin Danilewicz, Dominik Skoczek. // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.-2004, R. 57, nr 7, s. 26-30
 22. Innowacyjność w gospodarce światowej i politce państw a ochrona własności intelektualnej / Leonard Łukaszuk Streszcz. w jęz. ang. // Stosunki Międzynarodowe - 2005, nr 3/4, s. 97-118
 23. Jak korzystać z cudzych tekstów w publikacjach / Klemens Stróżyński. // Nowa Szkoła.-2006, R. 62, nr 6, s. 4-7
 24. Komentarz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 stycznia 2006 roku (sygn. akt SK 40/04) w sprawie zgodności z Konstytucją RP art. 108 ust. 3, w związku z art. 109 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Jan Błeszyński. // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.-2006, R. 59, nr 8, s. 10-24
 25. Komercjalizacja muzealiów / Piotr Stec. Streszcz. w jęz. ang. // Muzealnictwo.-2006, nr 47, s. 214-223
 26. Konstytucyjnie gwarantowana wolność badań naukowych : złudzenia i rzeczywistość / Jacek Sobczak. Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Politologiczny.-2007, R. 12, nr 1, s. 7-25
 27. Kwoty programowe - narzędzie wspierania europejskiej twórczości audiowizualnej / Magdalena Chytła. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zeszyty Prawnicze.-2004, Z. 11/12, s. 351-364
 28. Miecz Damoklesa nad wolną kulturą / Mieczysław Muraszkiewicz. // Świat Nauki.-2005, nr 9, s. 83-84
 29. Miejsce porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) w prawie polskim / Tomasz Targosz. // Kwartalnik Prawa Prywatnego.-2005, R. 14, z. 3, s. 735-763
 30. Mówi Jerzy Górzyński : co słychać? / oprac. Julita Kosińska. // Ruch Muzyczny.-2005, R. 49, nr 8, s. 5
 31. Najnowsza literatura z zakresu prawa własności przemysłowej / Halina Przybysz. // Zeszyty Naukowe. Własność Intelektualna / Politechnika Opolska.-2004, Z. 5, s. 167-171
 32. Niech żyje wolność (kultury)? / Anatol Arciuch //Nowe Państ.-2004, nr 3, s. 54-55
 33. Nieobowiązkowe prawo / Jerzy Skrzypowski. // Forum Akademickie.-2006, R. 13, nr 7/8, s. 87-88
 34. Niezarejestrowany wzór wspólnotowy / Anna Tischner. // Przegląd Prawa Handlowego.- 2006, nr 7, s. 36-42
 35. Nowe pola eksploatacji utworu muzycznego w telefonii komórkowej na przykładzie dzwonków telefonicznych / Arkadiusz Michalak. Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.-2007, R. 60, nr 3, s. 26-31
 36. O sprzeczności instytucji autoryzacji z konstytucją / Michał Zaremba. // Palestra.-2006, R. 51, nr 3/4,s. 56-71
 37. Ochrona autorskich dóbr osobistych / Marcin Sokalski. Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. // Myśl Ekonomiczna i Prawna.- 2005, nr 2, s. 81-109
 38. Ochrona autorskich dóbr osobistych po śmierci twórcy / Marcin Sokalski. Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. // Myśl Ekonomiczna i Prawna.- 2005, nr 3, s. 142-158
 39. Ochrona dzieł naukowych w świetle przepisów prawa autorskiego / Ewa Ferenc-Szydełko. Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe. Roczniki Prawnicze / Uniwersytet Szczeciński.-2002, nr 14, s. 155-169
 40. Ochrona oznaczeń geograficznych w WTO jako przedmiot konfliktu pomiędzy "Starym Kontynentem" a "Nowym Światem" / Agnieszka Szymecka. // Wspólnoty Europejskie.- 2005, nr 5, s. 26-34
 41. Ochrona prawnoautorska publikacji naukowych - aspekt międzynarodowy / Maciej Barczewski. // Studia Prawnicze.- 2004, z. 3, s.117-137
 42. Ochrona produktów informatycznych w prawie własności przemysłowej / Aleksander Stuglik. // Studia Prawnicze.- 2004, z. 2, s. 83-93
 43. Ochrona tytułu utworu w prawie autorskim i prawie prasowym / Grzegorz Tylec. // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.-2006, R. 59, nr 6, s. 29-34
 44. Ochrona wizerunku w prawie polskim / Jacek A. Żurawski //Zesz. Telew.-2004, nr 3, s. 44-65
 45. Odpowiedzialność licencjodawcy za wady produktów informatycznych / Aleksander Stuglik. // Przegląd Prawa Handlowego.- 2004, nr 9, s. 43-47
 46. Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego do zrealizowanego obiektu architektonicznego - wybrane elementy sytuacji prawnej twórców takiego dzieła / Julian Jezioro. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo.-2006, nr 300, s. 105-120
 47. Ograniczenia autorskich praw majątkowych do programów komputerowych / Jakub Kępiński. Streszcz. w jęz. ang. // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny.-2007, R. 69, z. 1,s. 65-84
 48. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i ich członkowie w świetle definicji przedsiębiorcy z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów / Grzegorz Materna //Prz. Ustawod. Gosp.-2004, nr 4, s. 23-31
 49. Otwarty kod kultury / Bogdan Rogatko. // Dekada Literacka. –2004, R. 14, nr 3, s. 132-133
 50. Polskie prawo autorskie w szkole i bibliotece (po harmonizacji przepisów z dyrektywami Unii Europejskiej) / Polesław Howorka // Biblioteka w szkole.- 2005, nr 3, s. 2-3
 1. Pomoc w zarządzaniu prawami autorskimi do dzieł muzycznych- Międzynarodowy Znormalizowany Kod Dzieł Muzycznych (ISWC) / Iwona Zaborowska. // Normalizacja.-2004, R. 72, nr 8, s. 33-34
 2. Prace nad przygotowaniem prawa o ochronie własności naukowej i udział w nich Marii Skłodowskiej-Curie / Jan Piskurewicz. Streszcz. w jęz. ang. // Nauka i Szkolnictwo Wyższe.- 2004, nr 2, s.103-115
 3. Prawa autorskie - creative commons - nowe zasady dystrybucji i kopiowania utworów / Karolina Zioło. Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe. Własność Intelektualna / Politechnika Opolska.-2006, Z. 6, s. 65-74
 4. Prawa autorskie do Józefa Mackiewicza : życie i rzeczywistość sądowa / Jacek Trznadel. // Arcana.- 2006, nr 6, s. 171-179
 5. Prawa pokrewne w systemie opodatkowania przychodów osób fizycznych / Rafał Golat. Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe. Własność Intelektualna / Politechnika Opolska.-2004, Z. 5,s. 125-133
 6. Prawnoautorska czy patentowa ochrona programów komputerowych? / Marta Pomykała. Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing.-2006, Z. 7, s.121-129
 7. Prawo autorskie - zagrożenie dla kultury? / Rafał Lizut. // Ethos.-2006, R. 19, nr 1/2, s. 341-347
 8. Prawo autorskie a technologia informacyjna-krótki przewodnik dla nauczycieli / Dorota Janczak // Meritum.- 2006, nr 1, s. 52-57
 1. Prawo autorskie a uczelnie wyższe / Ryszard Markiewicz ; rozm. przepr. Anna Wojnar. // Alma Mater.-2004, nr 63,s. 14-16
 2. Prawo autorskie udostępnianie książek naukowych i dydaktycznych / Lucjan Biliński // Poradnik Bibliograficzny.-2006, nr 1, s. 9-12
 1. Prawo do wydań naukowych i krytycznych w polskim prawie autorskim / Katarzyna Klafkowska-Waśniowska. // Kwartalnik Prawa Prywatnego.-2005, R. 14, z. 2, s. 393-424
 2. Problematyka praw autorskich zakonnika Kościoła łacińskiego w prawie kanonicznym i polskim prawie cywilnym / Bartosz Rakoczy. Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe WSHE.-2005, T. 20, s. 69-82
 3. Przedmiot własności przemysłowej / Alicja Adamczak ; rozm. przepr. Piotr Kieraciński. // Forum Akademickie.-2007, R. 14, nr 3,s. 19-22
 4. Przestrzeganie praw własności intelektualnej w Chinach po przystąpieniu do Światowej Organizacji Handlu / Piotr Niezgódka. Streszcz. w jęz. ang. // Azja-Pacyfik.-2006, T. 9, s. 177-189
 5. Roszczenie twórcy o podwyższenie wynagrodzenia / Dorota Sokołowska. // Kwartalnik Prawa Prywatnego.-2006, R. 15, z. 4,s. 1025-1061
 6. Rozprawy pod opieką / Bolesław Howorka. // Forum Akademickie. –2006, R. 13, nr 1, s. 30-32
 7. Rozwiązaniem jest zmiana mentalności / Paweł Esse ; rozm. przepr. Piotr Kieraciński. // Forum Akademickie .-2005, R. 12, nr 11, dod. Forum Książki nr 2,s. 2-3
 8. Rozwój idei praw autorskich od początków do II wojny światowej / Leonard Górnicki. // Kwartalnik Prawa Prywatnego.-2006, R. 15, z. 3,s. 735-809
 9. Skąd się bierze kradzież lub akceptacja kradzieży własności intelektualnej? / Karolina Wigura, Jarosław Kuisz. Streszcz. w jęz. ang. // Etyka.-2004, nr 37, s. 195-214
 10. Sleńdziński contra Jachimowicz : przyczynek do prawa autorskiego Polski międzywojennej / Wojciech Szafrański. // Czasopismo Prawno-Historyczne.-2005, T. 57, z. 2, s. 293-301
 11. Status utworów nadawanych w audycjach wyborczych / Jan Błeszyński. // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.-2005, R. 58, nr 10, s. 2-7
 12. Status, charakter i pozycja hierarchiczna regulacji prawa własności intelektualnej i przemysłowej w Unii Europejskiej na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości - zarys problemu / Jarosław Sozański. Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. // Roczniki Nauk Prawnych.-2006, T. 16, nr 1, s. 41-67
 13. Szkoły muzyczne a prawo autorskie / Ewa Żołnierczuk-Dec. // Ruch Muzyczny.-2006, R. 50, nr 6, s. 15-17
 14. Tendencje Unii Europejskiej w zakresie kształtowania pozycji prawnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi / Jacek Skubikowski. // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.-2004, R. 57, nr 6, s. 24-36
 15. Twórczość pracownicza : prawo do utworu w świetle art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Lech Jaworski .-Warsz. , 2003 .-Rec. Janusz Barta //Państ. i Prawo.- 2004, z. 4, s.104-106
 16. Twórczy charakter utworu dziennikarskiego - prawne przesłanki ochrony / Katarzyna Błeszyńska .-Streszcz. w jęz. ang. //Stud. Mediozn.- 2004, nr 1, s. 82-91
 17. Udostępnianie programów radiowych i telewizyjnych w hotelach / Justyna Mordwiłko. // Studia Iuridica.-2005, T. 44, s. 241-249
 18. Unia Europejska wobec naruszeń praw autorskich / Barbara Sieniewska. Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe. Własność Intelektualna / Politechnika Opolska.-2006, Z. 6, s. 75-81
 19. Uzasadnienie wprowadzenia do polskiego prawa ochrony pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych / Katarzyna Klafkowska-Waśniowska. // Przegląd Sądowy.-2004, R. 14, nr 6, s. 64-80
 20. Własność intelektualna w epoce nowych mediów / Wojciech Bobrowicz. // Pedagogika Kultury.-2005, T. 1, s. 201-205
 21. Wokół problemów prawa autorskiego, czyli spór między Piotrem Świtkowskim a Michałem Gröllem / Irena Łossowska. // Napis.-2004, Ser. 10, s. 109-118
 22. Wolne niczym wiatr : o nowych formach regulacji ekspresji twórczej w epoce cyfrowej / Alek Tarkowski, Justyna Hofmokl. Streszcz. w jęz. ang. // Kultura Współczesna.- 2005, nr 1, s.167-179
 23. Wpływ prawa wspólnotowego na prawo cywilne i prawo własności intelektualnej / Marian Kępiński. // Przegląd Legislacyjny.-2004, R. 11, nr 6, s. 67-70
 24. Wprowadzenie utworu do obrotu w internecie / Michał Król. // Przegląd Prawa Handlowego.- 2007, nr 6, s. 34-39
 25. Wybrane postacie plagiatu / Julian Jezioro. // Roczniki Naukowe- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.-2006, nr 10, s. 79-87
 26. Wynagrodzenie twórców z tytułu udostępniania utworów przez biblioteki / Dorota Sokołowska. // Przegląd Prawa Handlowego.- 2007, nr 2, s. 39-43
 27. Zabezpieczenia rzeczowe a prawa na dobrach niematerialnych / Piotr Stec //Prz. Ustawod. Gosp.-2004, nr 4, s. 14-22
 28. Zagadnienia powiernictwa na gruncie praw autorskich i pokrewnych / Jacek Skubikowski. // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.-2004, R. 57, nr 9, s. 21-33
 29. Zasady i funkcje odpowiedzialności z tytułu naruszenia własności intelektualnej / Piotr Stec. // Kwartalnik Prawa Prywatnego.-2007, R. 16, z. 2,s. 429-469
 30. Zbiorowy zarząd prawami autorskimi i pokrewnymi : zakres udzielonego zezwolenia, ustawowa reprezentacja oraz właściwości organizacji zbiorowego zarządzania / Jacek Skubikowski. // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.-2005, R. 58, nr 11, s. 21-34

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony