Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Bezdomność : wybór materiałów

 

KSIĄŻKI

1. Badania problemów społecznych / pod red. nauk. Jerzego Kwaśniewskiego. Warszawa: Wydaw. UW, 2003. – Sygn. 289223

2. Bezdomność: szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej / red. Jan Mazur. Lublin: Wydaw. KUL, 2006. - Sygn. 304295 Cz (Socj. 13)

3. Bezrobocie jako problem bezdomnych polskich / pod red. Anny Duracz-Walczak. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społ.-Ekonom., 2007

4. BŁAŻEJ EWA

O doświadczaniu bezdomności / Ewa Błażej, Bogna Bartosz. Warszawa: „Scholar”, 1995 Sygn. - 300679

5. DECLERCK PATRICK

Rozbitkowie: rzecz o paryskich kloszardach / Patrick Declerck. Warszawa: „Muza”, 2004

6. DOMAŃSKI HENRYK

Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych / Henryk Domański. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2002. – Sygn. 284867

7. DURACZ-WALCZAK ANNA

Bezdomni / Anna Duracz-Walczak ; [współaut. Tamara Uliasz, Joanna Kuleszyńska-Dobrek. Warszawa: CRSS, 1996

8. GIERMAKOWSKA REGINA

Oblicza bezdomności. Teoria i praktyka / Regina Giermakowska. W: Ekskluzja i inkluzja społeczna: diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder [i in.]. Toruń: „Akapit”, 2005. – Sygn. 300515, S.73-89

9. GILDER GEORGE F.

Bogactwo i ubóstwo / George Gilder. Poznań: Zysk i S-ka. Wydaw., 2001

10. GRABARCZYK IWONA

O funkcjonowaniu trzech pojęć: żebracy (żebractwo), włóczędzy (włóczęgostwo), bezdomni (bezdomność) / Iwona Grabarczyk. W: Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej: wokół zagadnień teoretycznych / red. nauk. Katarzyna Białobrzeska [i in.]. Toruń: „Akapit”, 2006. - Sygn. 302759-302760, S.235-248

11. GRABARCZYK IWONA

System wsparcia i pomocy bezdomnym: (na przykładzie działalności Domu Odzyskanych dla Życia – Markot w Marwałdzie) / Iwona Grabarczyk. Olsztyn: Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2007. – Sygn. 307166

12. Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie / pod red. Zofii Palak. Lublin: Wydaw. UMCS, 2006. – Sygn. 302125 Cz (Socj. 52), 302126

13. KAMIŃSKA HANNA

Bezdomność – charakterystyka zjawiska / Hanna Kamińska. W: Problemy teoretyczno-metodologiczne pedagogiki społecznej i pracy socjalnej: z warsztatów badawczych polsko-słowackich / red. Ewa Marynowicz-Hetka [i in.]. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2001. – Sygn. 282552, S.169-174

14. KAWULA STANISŁAW

Pomocniczość i wsparcie: kategorie pedagogiki społecznej / Stanisław Kawula. Olsztyn: „Kastalia”, 2002

15. KUBICKA HANNA

Bezdomność rodzin samotnych matek: społeczno-wychowawcze aspekty zjawiska / Hanna Kubicka. Łódź: Wydaw. UŁ, 2005

16. KURZYMSKI SZCZEPAN

Skrzywdzeni przez los - zwierzenia ludzi bezdomnych / Szczepan Kurzymski. Wyd. 2 popr. i posz. Gdańsk: „Roxan”, 2001

17. KURZYMSKI SZCZEPAN

Skrzywdzeni przez los - zwierzenia ludzi bezdomnych / Szczepan Kurzymski. Gdańsk: „Roxan”, 2000

18. LECH ADAM

Świat społeczny bezdomnych i jego legitymizacje / Adam Lech. Katowice: „Śląsk”, 2007. – Sygn. 306851

19. Marek Kotański - człowiek i jego dzieło: praca zbiorowa / pod red. Pawła Karpowicza. Białystok: „Kreator”, 2004

20. MATUSZCZYK ADRIAN

Rola organizacji pozarządowych w realizacji zadań pomocy osobom bezdomnym / Adrian Matuszczyk. W: Praca socjalna w organizacjach pozarządowych: z problemów działania i kształcenia / red. Barbara Kromolicka. Toruń: „Akapit”, 2005. – Sygn. 300541, S.249-255

21. MATYJAS BOŻENA

Formy pomocy udzielanej bezdomnym kobietom / Bożena Matyjas. W: Rozwój pracy socjalno-opiekuńczej / pod red. Jerzy Stochmiałek. Cieszyn: UŚ, Filia, 2000. – Sygn. 301695, S.43-52

22. MENDEL MARIA

Społeczeństwo i rytuał: heterotopia bezdomności / Maria Mendel. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2007. – Sygn. 306323

23. Modele pomocy bezdomnym / [red. Anna Pachulska]. Warszawa: Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, 2003

24. OGONOWSKA INGA

Bezdomność w krajach Wspólnoty Europejskiej w latach 1991-1992 / [przygot. Inga Ogonowska]. Warszawa: IGM, 1994

25. OLIWA-CIESIELSKA MONIKA

Piętno nieprzypisania: studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych / Monika Oliwa-Ciesielska. Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 2004. – Sygn. 296030

26. OLIWA-CIESIELSKA MONIKA

Piętno nieprzypisania: studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych / Monika Oliwa-Ciesielska. – [Wyd. 2 popr.]. - Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 2006. – Sygn. 303074 Cz (Socj. 669)

27. PIEKUT-BRODZKA DANUTA M.

Bezdomność / Danuta M. Piekut-Brodzka. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 2006

28. PIEKUT-BRODZKA DANUTA M.

O bezdomnych i bezdomności: aspekty fenomenologiczne, etiologiczne, terapeutyczne / Danuta M. Piekut-Brodzka. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 2000

29. PODGÓRNY MAREK

Poznawcze aspekty postaw obywatelskich osób bezdomnych / Marek Podgórny. W: Edukacja obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych / red. Alicja Szerląg. Kraków: „Impuls”, 2007, Sygn. 307326-307327, S.431-438

30. PRZYMEŃSKI ANDRZEJ

Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej / Andrzej Przymeński. Poznań: Wydaw. AE, 2001

31. RADWAŃSKA ANNA

Ubóstwo 1990-1995: (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Anna Radwańska. Warszawa: GBPiZS, 1995

32. STANKIEWICZ LESZEK

Zrozumieć bezdomność: (aspekty polityki społecznej) / Leszek Stankiewicz. Olsztyn: Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2002. – Sygn. 284000

33. ŚLEDZIANOWSKI JAN

Sytuacja zdrowotna bezdomnych / Jan Śledzianowski. W: Pedagogika społeczna w Polsce po 1989 roku: przemiany w nauce, obecność międzynarodowa, kręgi tematyczne prac badawczych / przygot. materiałów wraz z red. nauk. Barbara Kromilicka [i in.]. Katowice: Śląska WSZ, 2007. – Sygn. 305700 Cz (

34. Ubodzy i bezdomni / red. nauk. Piotr Dobrowolski ; współred. nauk. Irena Mądry. Katowice: Wydaw. UŚ, 1998

35. W kręgu problematyki bezdomności polskiej: praca zbiorowa / pod red. Anny Duracz-Walczak. Warszawa: Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym, Gdańsk: Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Fundacja, 2002

36. ZALEWSKA DANUTA

Formy pomocy bezdomnym: analiza ułatwień i ograniczeń problemu / Danuta Zalewska. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych: Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych „Wrzos”, 2005

 

ARTYKUŁY

 

1.          "Bezdomność" jako społeczny problem moralny / Violetta Kmiecik // Miscellanea Anthropologica et Sociologica. Nr 7 (2006) s. 60-67// Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu Nr 1 (2006) s. 245-257

2.          Administracyjno prawne zagadnienia przeciwdziałania bezdomności / Małgorzata Szreniawska, Piotr Szreniawski // Ius et Administratio. 2005 z. 3 s. 87-92

3.          Analiza przyczyn bezdomności / Magdalena Mojsiewicz, Katarzyna Wawrzyniak // Zesz. Nauk., Pr. Kated. Ekonom. Nr 13 (2002) s. 227-239

4.          Ani straty, ani łzy / Barbara Pietkiewicz // Polityka 2000 nr 10 s. 84-85 (Bezdomność)

5.          Arka / Maciej Siembieda // Odra 1997 nr 7/8 s. 24-27 (Schronisko bł. Brata Alberta we Wrocławiu)

6.          Atmosfera w rodzinach pochodzenia osób bezdomnych / Danuta M. Piekut-Brodzka // Małż. i Rodz. 2003 nr 2 s. 45-49

7.          Autobiografia jako badanie w działaniu i terapia: metodologia badania bezdomnych / Katarzyna Kmita, Maria Mendel, Katarzyna Młyńska, Jolanta Sokołowska // Pedagogika Społeczna 2007 nr 1 s. 59-70

8.          Baby z wozu / Ewa Nowakowska // Polityka 2000 nr 25 s. 32-34 (Protest bezdomnych kobiet we Wrocławiu)

9.          Bardzo mała stabilizacja / Joanna Podgórska // Polityka 2004 nr 49 s. 108-113 (Bezdomni zamieszkujący ogródki działkowe)

10.      Bezdomne w kulturze / Agata Araszkiewicz // Czas Kultury R. 21 nr 2 (2005) s. 173-177

11.      Bezdomni w Bielsku-Białej i Cieszynie / Bronisława Dudziak // Praca Socjalna. - R. 22 [nr] 4 (2007) s. 105-116

12.      Bezdomni znaczy degeneraci? / Katarzyna Zawiślak // Prz. Tyg. 1996 nr 30 s. 8 (Bezdomność jako zjawisko społeczne)

13.      Bezdomni, żebracy i włóczędzy - odwołanie historyczne / Danuta M. Piekut-Brodzka // Zesz. Nauk. WSPS, Pr Kated. Nauk Społ. Nr 2 (2000) s. 7-13

14.      Bezdomność - konieczność czy wybór ?: komunikat z badań / Joanna Nowak. // Praca Socjalna R. 21 [nr] 1 (2006) s. 71-77

15.      Bezdomność - społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zjawiska na przykładzie Poznania / Andrzej Przymeński // Pr. Soc. 1997 nr 3 s. 55-76

16.      Bezdomność - wyzwanie dla Kościoła i państwa / Tadeusz Kamiński // Saec. Christ. 1997 nr 2 s. 183-193

17.      Bezdomność / Janusz Marciniak // Znak 1996 nr 4 s. 109-112

18.      Bezdomność: "wieczna" idea czy idea "przejściowa"? / Gracjan Cimek. // Miscellanea Anthropologica et Sociologica Nr 7 (2006) s. 74-86

19.      Bezdomność: społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zjawiska na przykładzie Poznania / Andrzej Przymeński // Zesz. Nauk., Ser. 1 / AE Pozn Z. 249 (1997) s. 111-125

20.      Bezdomność bez wyjścia? / Agnieszka Katrynicz // Nowe Państ. 2001 nr 9 s. 24-25 (Organizacje pomagające bezdomnym)

21.      Bezdomność jak wyzwolenie / Przemysław Wilczyński // Tyg. Powsz. 2003 nr 34 s. 5

22.      Bezdomność jako problem społeczny w dobie niepokojącej współczesności: (realia instytucjonalne a możliwości niesienia pomocy) / Anna Nowak // Auxilium Sociale 2005 nr 2 dod. s. I-XVI

23.      Bezdomność jako problem społeczny w świadomości osób bezdomnych / Eugeniusz Moczuk // Polit. Społ. 2000 nr 10 s. 14-17

24.      Bezdomność jako przesłanka do udzielania świadczeń z zakresu pomocy społecznej / Ryszarda Michalska-Badziak // Casus Nr 34 (2004) s. 37-41

25.      Bezdomność jako wyzwanie dla społeczności lokalnej / Artur Kinal // Rocz. Lubus. T. 29 cz. 1 (2003) s. 193-206

26.      Bezdomność na Wybrzeżu / Grzegorz Borkowski // Tyg. Powsz. 2000 nr 48 s. 6 (Schronisko dla bezdomnych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Słupsku)

27.      Bezdomność polityczno-społeczna: definicja i formy zjawiska / Andrzej Przymeński // Pr. Soc. 1998 nr 4 s. 3-26

28.      Bezdomność w kontekście kary pozbawienia wolności / Dezyderiusz Jan Pol // Rocz. Nauk. Carit.-R. 1 1997) s. 119-134

29.      Bezdomność w Polsce - historyczne uwarunkowania zjawiska / Adam Lech

30.      Bezdomność w Polsce - zjawisko słabo rozpoznane / Krystyna Grabowska // Kontr. Państ. 1997 nr 6 s. 98-103

31.      Bezdomność w Polsce / Piotr Olech. // Miscellanea Anthropologica et Sociologica Nr 7 (2006) s. 9-20

32.      Bezdomność w Polsce: o ujednolicenie pojęć / Anna Duracz-Walczak // Polit. Społ. 1998 nr 5/6 s. 24-27

33.      Bezdomność w Polsce: próba definicji zjawiska / Andrzej Przymeński // Zesz. Nauk., Ser. 1 / AE Pozn Z. 257 (1998) s. 120-132

34.      Bezdomność we współczesnej literaturze przedmiotu / Monika Abucewicz-Szcześniak // Polit. Społ. 2001 nr 1 s. 15-23

35.      Bezdomny Tanatos / Magdalena Gajewska. // Miscellanea Anthropologica et Sociologica. - Nr 7 (2006), s. 87-92

36.      Bezdomnych jest już pół miliona! / Marek Kotański ; rozm. przepr. Adam Wojtasiewicz // Najwyż. Czas 2001 nr 47 s. X-XI

37.      Beznadziejnie bezdomni / Iwona Konarska // Prz. Tyg. 1997 nr 48 s. 6-7 (Schroniska dla bezdomnych)

38.      Biedni, brudni, bezbronni / Vanessa Nachabe // Tyg. Sold. 1997 nr 49 s. 14 (Działalność Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej dla bezdomnych)

39.      Bydgoskie schronisko dla bezdomnych / Aldona Chrapkowska-Zielińska, Maria Chojecka // Kro. Bydg. [T.] 14 (1992) s. 199-206

40.      Chcą mieszkań, nie noclegowni / Vanessa Nachabe // Tyg. Solid. 1998 nr 20 s. 18 (Bezdomni na Dworcu Centralnym)

41.      Ciepło, ciepło / Wojciech Markiewicz // Polityka 2001 nr 6 s. 100-105 (Zimowe problemy bezdomnych)

42.      Czyściec / Paweł Zawadzki // Fronda Nr 40 (2006) s. 126-130

43.      Dlaczego stali się bezdomnymi? (studium zjawiska) / Anna Żarow-Nitoń // Rocz. Sekc. Pedag. WSP-P Krak 2002 s. 163-194

44.      Dom bezdomnych / Marcin Kowalski, Violetta Krasnowska // Wprost 2001 nr 49 s. 38,40 (Pomoc społeczna dla bezdomnych w Polsce)

45.      Domostwo. Bezdomność. Zadomowienie / Szymon Wróbel // Konteksty R. 58 nr 1/2 (2004) s. 13-19

46.      Dysfunkcjonalność rodziny a bezdomność / Magdalena Tyl. // Praca Socjalna R. 20 [nr] 1 (2005) s. 46-59

47.      Eugeniusz pokutnik / Anna Szulc // Polityka 2000 nr 4 s. 80-81 (Losy bezdomnego)

48.      Fenomen bezdomności jako problem społeczny w woj. katowickim (lata 1996-1997) / Henryk Gąsior // Auxil. Soc. 1998 nr 1 s. 124-130

49.      Folwark bezdomnych / Iwona Konarska // Prz. Tyg. 1998 nr 30 s. 6-7 (Protest bezdomnych na Dworcu Centralnym w Warszawie)

50.      Formy wsparcia bezdomnych kobiet i samotnych matek / Jacek Figarski. // Praca Socjalna R. 20 [nr] 1 (2005) s. 60-65

51.      Instytucje pozarządowe świadczące pomoc dla bezdomnych / Renata Wielgos-Struck // Pr. Soc. 2000 nr 4 s. 5-17

52.      Jak powstawał film "Zagubieni w tłumie"? / Jędrzej Łoś // Roczniki Naukowe Caritas. - R. 10 (2006), s. 171-173 (Materiały z sesji z okazji 10-lecia Studium Pracy Socjalnej Caritas, Warszawa)

53.      Kategorie ludzi bezdomnych / Mariola Adamska // Wychow. na co Dzień 1999 nr 12 s. 7-9

54.      Kloszardzi są gdzie indziej: polska "Gazeta Bezdomnych" / Anna Mateja // Tyg. Powsz. 1998 nr 26 dod. s. II

55.      Koncepcja form pracy socjalnej z osobami bezdomnymi / Rajmund Morawski // Pr. Soc. 2001 nr 1 s. 27-34

56.      Kotańskiemu: Nie! / Halina Wrona // Prz. Tyg. 1996 nr 13 s. 9 (Ośrodek dla bezdomnych w gminie Inowłódz)

57.      Kryminogenne aspekty bezdomności / Dorota Makowiecka // Auxilium Sociale 2005 nr 1 s. 187-198

58.      Krzyk ubogiego / Violetta Błachewicz // Niedziela 2003 nr 22 s. 23 (Wspólnota św. Brata Alberta "Chleb i Światło")

59.      Kto krzywdzi bezdomnych? [polem. ] / Anna Lipowska-Teutsch / Michał Okoński // Tyg. Powsz. 1999 nr 4 s. 6

60.      Kwestie bezdomności w województwie warmińsko-mazurskim / Iwona Grabarczyk // Szkice Humanistyczne T. 5 nr 1/2 (2005) s. 181-190

61.      Lokatorzy Czarnej Dziury / Sławomir Mizerski // Polityka 1998 nr 51 s. 32,34 (Losy bezdomnych)

62.      Ludzie bezdomni / Andrzej Kulik, Jacek Szczęsny // Wprost 1998 nr 49 s. 36-39

63.      Ludzie bezdomni / Natasza Socha // Wprost 1997 nr 45 s. 56-58 (Ośrodki pomocy bezdomnym)

64.      Ludzie bezdomni [fragm. książki ] / Małgorzata Chmielewska ; rozm. przepr. Michał Okoński // Tyg. Powsz 1998 nr 26 dod. s. I,VIII

65.      Ludzie bezdomni '97 / Bogusław Paleczny ; rozm. przepr. Anna Poppek // Tyg. Solid. 1997 nr 24 s. 10-11

66.      Ludzie nadziei / Mateusz Wyrwich // Tyg. Solid. 2003 nr 19 s. 44-45 (Stowarzyszenie "Lekarze Nadziei" - Poradnia Zdrowia dla Bezdomnych [Warszawa])

67.      Ludzie podziemia / Jarosław Knap // Wprost 2000 nr 39 s. 30-31 (Bezdomni mieszkańcy miejskich kanałów)

68.      Marginalizujący charakter instytucji pomocy społecznej a pomoc bezdomnym / Monika Oliwa-Ciesielska // Pr. Soc. 2002 nr 3 s. 49-63

69.      Marginalna tożsamość wykluczonych / Monika Oliwa-Ciesielska // Człowiek i Społeczeństwo T. 26 (2006) s. 267-280

70.      Meandry pomocniczości w układach lokalnym i globalnym / Stanisław Kawula // Edukacja 2000 nr 3 s. 5-19

71.      Miejscy, nie miejscowi / Krzysztof Nawratek. // Czas Kultury R. 21 nr 2 (2005) s. 30-35

72.      Mój dom - moja bezdomność: aspekt psychologiczno-duchowy / Tadeusz Kotlewski // Prz. Powsz. 2004 nr 3 s. 449-462

73.      Mój jest ten kawałek podłogi / Sławomir Mizerski // Polityka 1998 nr 29 s. 24-25 (Bezdomni z Dworca Centralnego w Warszawie)

74.      Na dworcu jest inny świat / Katarzyna Skórko // Wiad. Kult. 1996 nr 2 s. 12 (Bezdomni w Warszawie)

75.      Nadużywanie alkoholu a bezdomność / Antoni Zieliński // Alkoh. I Narkom. 2003 nr 3/4 s. 181-197

76.      Najtańszy lokal w mieście / Maciej Piotrowski // Tyg. Solid. 2000 nr 12 s. 13 (Warszawskie jadłodajnie dla bezdomnych)

77.      Nie bezdomni, lecz wykorzenieni / Piotr Legutko // Rzeczpospolita 1999 nr 39 s. 8 (Problem bezdomności w Polsce)

78.      Nowe życie w starym klasztorze / Paulina Nowosielska // Przegląd 2004 nr 29 s. 32-34 (Pułtuskie Centrum Pomocy Bliźniemu Marka Kotańskiego [Strzegocin]) 1,62 m2 domu / Wojtek Kocołowski // Polityka 2004 nr 44 s. 116-121 (Mieszkańcy Miejskiej Noclegowni dla Mężczyzn w Krakowie)

79.      O potrzebie de-instytucjonalizacji bezdomności / Kazimierz W[ojciech] Frieske // Polit. Społ. 2001 nr 1 s. 9-15

80.      O społecznej odpowiedzialności za los bezdomnych / Tadeusz Kamiński // Seminare T. 20 (2004) s. 295-304

81.      Obrazy bezdomnych i bezdomności: instytucjonalizacja reakcji na problem społeczny / Paweł Poławski // Polit. Społ. 2001 nr 1 s. 5-9

82.      Od zmierzchu do świtu // Prz. Tyg. 1997 nr 3 dod. s. II (Noclegownia Centrum Pomocy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Warszawie)

83.      Odbudowani / Piotr Pytlakowski // Polityka 2004 nr 31 s. 92-97 (Odbudowa protestanckiego kościoła w Glaznotach przez bezdomnych z Markotu)

84.      Oddziaływania wychowawcze w rodzinach pochodzenia osób bezdomnych / Danuta M. Piekut-Brodzka // Rocz. Pedag. Rodz. T. 4 (2001) s. 193-202

85.      Ofiara losu / Anna Matałowska // Polityka 1997 nr 9 s. 70-71 (Rodzina bezdomna)

86.      Ogólnopolskie Forum Organizacji i Instytucji działających na rzecz bezdomnych / Mirosława Łućko // Rocz. Nauk. Carit. R. 1 (1997) s. 158-166

87.      Organizacja pomocy na rzecz bezdomnych w Polsce: działalność Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta / Alicja Antas // Pr. Soc. 2003 [nr] 3 s. 73-94 (Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta)

88.      Osoby bezdomne jako ofiary i sprawcy przemocy / Marcjanna Nóżka // Roczniki Naukowe Caritas R. 11 (2007) s. 69-76

89.      Ostatni sen na mrozie / Joanna Kosmalska // Prz. Tyg. 1998 nr 48 s. 7 (Bezdomni)

90.      Pasaż centralny / Rafał Geremek // Polityka 1996 nr 6 s. 90-93 (Rep. z Dworca Centralnego w Warszawie)

91.      Pasterz dziwnej owczarni: bezdomni z całej Polski odnajdują dom przy parafii w Ustroniu / Marek Łuczak // Tyg. Powsz. 2003 nr 34 s. 5

92.      Po prostu Jacek / Dariusz Kwiecień // Więź 1997 nr 7 s. 43-59 (Ośrodek dla bezdomnych pastora Jacka Pikuły w Katowicach)

93.      Pod dachami altanek: jak na Pomorzu bezdomnych policzono / Ryszarda Socha // Polityka 2002 nr 10 s. 78-79

94.      Podopieczni Fundacji Pomocy Wzajemnej "Barka" i przyczyny ich bezdomności / Stanisław Marek // Pr. Uczest. Stud. Dokt. [T.] 6 (2003) s. 87-90 (Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka")

95.      Poglądy bezdomnych na temat śmierci / Danuta M. Piekut-Brodzka // Polit. Społ. 2001 nr 1 s. 1-3

96.      Polityka społeczna wobec problemu bezdomności w Polsce po 1990 roku / Andrzej Przymeński. // Praca Socjalna R. 21 [nr] 4 (2006) s. 3-23

97.      Polska bezdomna / Iwona Konarska // Prz. Tyg. 1996 nr 31 s. 1, 13 (Ośrodki prowadzone przez Centrum Wychodzenia z Bezdomności "Markot")

98.      Pomagać, ale jak?: bezdomni na Mazowszu / Zofia Feliks // Probl. Alkoh. 2001 nr 4 s. 33-35 (Konferencja w Warszawie)

99.      Pomagamy, tak jak to czynił św. Brat Albert / Jerzy Adam Marszałkowicz // Niedziela 2004 nr 2 s. 22

100.   Pomoc bezdomnym (na terenie miasta Gliwice) / Anna Nowak // Auxil. Soc. 1999 nr 1/2 s. 33-40

101.   Pomoc bezdomnym / Aldona Chrapkowska-Zielińska // Opieka Wychow. Ter. 1996 nr 3 s. 37-40

102.   Powiązania bezdomności z zachowaniami patologicznymi: (przyczynek do badań) / Teresa Sołtysiak // Probl. Alkoh. 1997 nr 2/3 s. 13-15

103.   Pożądany i unikany absenteizm członków rodziny w oczekiwaniach osób bezdomnych / Monika Oliwa-Ciesielska // Roczniki Socjologii Rodziny T. 16 (2005), s. 153-169

104.   Problemy bezdomności / Beata Pawlik-Popielarska // Prz. Nauk. / WSSE Gdań Nr 2 (2003) s. 151-156

105.   Prosto z mrozu / Barbara Pietkiewicz // Polityka 1997 nr 2 s. 32-33 (Mieszkańcy Centrum Wychodzenia z Bezdomności)

106.   Przeciw bezdomności i obojętności / Włodzimierz Bojarski ; rozm. przepr. Jędrzej Dmowski // Myśl Pol. 2001 nr 1 s. 7

107.   Przeciw bezdomnym / Jacek Szpakowski // Tyg. Solid. 1997 nr 7 s. 18 (Sytuacja bezdomnych w Polsce)

108.   Przed mrozem i samotnością / Anna Mateja // Tyg. Powsz. 1998 nr 7 s. 5 (Albertyńskie schronisko dla bezdomnych w Krakowie)

109.   Przetasowanie / Jędrzej Morawiecki // Tyg. Powsz. 1999 nr 7 s. 5 (Bezdomna matka)

110.   Przetrwać do rana / Joanna Kosmalska // Prz. Tyg. 1998 nr 49 s. 4 (Noclegownia dla bezdomnych w Warszawie)

111.   Przystanek bezdomnych ptaków / Marek Brodowski // Prz. Tyg. 1996 nr 25 s. 9 (Schronisko dla bezdomnych prowadzone przez nyskie Koło Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta)

112.   Przytulisko - schronisko domem bezdomnych / Jan Brzozowski // Pr. Soc. 1997 nr 3 s. 77-86 (Schronisko dla Bezdomnych w Bydgoszczy)

113.   Psychospołeczne aspekty bezdomności / Sławomir Sidorowicz // Rocz. Nauk. Carit. R. 1 (1997) s. 103-118

114.   Rachunek sumienia: czy do wypełnienia testamentu Brata Alberta wystarczy szyld z jego imieniem? / Jerzy Adam Marszałkowicz // Tyg. Powsz. 2002 nr 25 s. 11 (Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta)

115.   Realizacja rządowego Programu "Bezdomność" w woj. mazowieckim / Monika Trupacz // Praca Socjalna R. 22 [nr] 2 (2007) s. 102-124

116.   Rola organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu bezdomności: (na przykładzie Białegostoku) / Beata Krzesińska-Żach // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach R. 7[8] nr 13 (2006) s. 94-100

117.   Saga rodziny "życiowych rozbitków" / Przemysław Śliwiński // Pastores. 2005 nr 2, s. 71-79 (Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”)

118.   Samotne bezdomne matki / Danuta M. Piekut-Brodzka // Pedagogika Rodziny 2006 nr 1 s. 159-166

119.   Sieroty po Kotańskim / Maciej Piotrowski // Przegląd 2004 nr 16 s. 54-56 (Warszawskie jadłodajnie dla najbiedniejszych)

120.   Siła strachu / Wojciech Markiewicz // Polityka 1998 nr 31 s. 25-26 ( Protest bezdomnych na Dworcu Centralnym w Warszawie)

121.   Siostra Małgorzata na cenzurowanym / Michał Okoński // Tyg. Powsz. 1999 nr 2 s. 4 (Sytuacja w schroniskach dla bezdomnych kobiet i samotnych matek Polem. z: Przymus zamiast pomocy / Katarzyna Montgomery // Gaz. Wybor. - 1998 nr 303)

122.   Skala i geografia zjawiska bezdomności w Polsce w końcu lat dziewięćdziesiątych / Andrzej Przymeński // Zesz. Nauk., Ser. 1 / AE Pozn Z. 270 (1999) s. 120-141

123.   Skala i zakres oraz przyczyny zjawiska bezdomności w Polsce / Alicja Antas // Podl. Zesz. Pedag. Nr 7 (2003) s. 83-89

124.   Społeczne i indywidualne uwarunkowania bezdomności mężczyzn: (wybrane aspekty społeczne i psychologiczne) / Ewelina Śledziowska // Auxil. Soc. 2002 nr 2 s. 129-140

125.   Statystyki i narzędzia badawcze dotyczące wykluczenia społecznego związanego z mieszkaniem / Danuta Graniewska. // Polityka Społeczna R. 32 nr 10 (2005), s. 16-18

126.   Studenckie spotkania z bezdomnością: nadzieja tak, obojętność nie - wolontarystyczna forma pomocy ludziom bezdomnym / Tomasz Sosnowski // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach R. 7[8] nr 13 (2006) s. 101-109

127.   System pomocy społecznej dla bezdomnych w Polsce / Andrzej Przymeński // Polit. Społ. 1998 nr 5/6 s. 19-24

128.   Sytuacja życiowa mieszkańców domu wspólnoty "Barka" w świetle ich opinii / Adrian Matuszczyk // Pr. Uczest. Stud. Dokt [T.] 6 (2003) s. 91-99 (Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka")

129.   Śmierć na mrozie / Mirosław Prandota, Maciej Siembieda, Krzysztof Duliński // Prawo i Życie 1997 nr 3 s. 10-11 (Noclegownie i schroniska dla bezdomnych)

130.   Śmiertelny chłód / Jacek Szczęsny // Wpost 2000 nr 2 s. 30-31 (Ofiary mrozu)

131.   Taki numer wyciąć mieszkańcom / Grzegorz Warchoł // Przegląd 2000 nr 10 s. 12-13 (Wydawanie obiadów dla bezdomnych w Warszawie)

132.   Tornister został w PPS-ie / Magdalena Grochowska // Gaz. Wybor. 1999 nr 43 s. 16-17 (Dom matki i dziecka "Malwa" w Warszawie)

133.   Transformacja ustrojowa w biograficznych narracjach osób bezdomnych / Maria Mendel // Pedagogika Społeczna 2006 nr 4 s. 257-274

134.   Troska Kościoła o ludzi bezdomnych / Marek Fiałkowski // Ateneum Kapłańskie T. 146 z. 3 (2006) s. 488-498

135.   Trudno tam przeżyć / Vanessa Nachabe // Tyg. Solid 1998 nr 48 s. 6 (Schroniska i noclegownie dla bezdomnych)

136.   Urzędnik i żebrak / Agnieszka Czajkowska-Masternak // Gaz. Wybor. 2001 nr 85 s. 17 (Wrocławska akcja pomocy biednym i bezdomnym "Nie dawaj na ulicy. Pomagajmy dobrze")

137.   W Hadesie bije licznik / Wiesław Bendkowski // Wiad. Kult. 1997 nr 1 s. 6 (Sytuacja bezdomnych w Warszawie)

138.   W zsypie, w kanale, na dworcu / Tomasz Sypniewski // Tyg. Solid. 2004 nr 4 s. 18-19

139.   Walka o pryczę / Marek Brodowski // Prz. Tyg. 2000 nr 5 s. 11 (Schronisko Towarzystwa im. Brata Alberta w Bielicach)

140.   Wartość pracy w życiu bezdomnych / Renata Babiarz // Rocz. Nauk. Społ. 2000/2001 z. 2 s. 121-158 (Badania wśród mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta w Lublinie)

141.   Wielowymiarowe skutki bezdomności wyzwaniem dla oddziaływań duszpasterskich / Joanna Chwaszcz // Ateneum Kapłańskie T. 147 z. 2 (2006) s. 214-226

142.   Wokół pojęcia bezdomności / Tadeusz Kamiński // Rocz. Nauk. Carit. R. 1 (1997) s. 14-28

143.   Wspólnota "Barka" sposobem na zapobieganie występowania zjawiska bezdomności / Adrian Matuszczyk // Pr. Soc. 2003 [nr] 3 s. 49-60 (Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka")

144.   Wybrane formy pomocy bezdomnym hospitalizowanym w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku / Agnieszka Kubajek // Rocz. Otwoc. T. 6 (2001) s. 50-64

145.   Za drzwiami / Andrzej Przymeński ; rozm. przepr. Elżbieta Cichocka // Gaz. Wybor. 1998 nr 169 s. 12-13 (Bezdomni w Polsce)

146.   Zagrożenie bezdomnością osób z zaburzeniami psychicznymi w kontekście działania ustawy o ochronie zdrowia psychicznego / Aleksander Pindral // Auxil. Soc. 2000 nr 3/4 s. 90-106

147.   Zamarźlaki / Iwona Konarska // Prz. Tyg. 1997 nr 2 s. 14 (Pomoc dla bezdomnych podczas mrozów)

148.   Zdążyć na autobus / Mateusz Wyrwich // Tyg. Solid 2004 nr 10 s. 30-31 (Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta - Schronisko dla Mężczyzn (Łódź)

149.   Zjawisko bezdomności: etapy przechodzenia w stan bezdomności / Leszek Stankiewicz // Auxil. Soc. 1999 nr 1/2 s. 24-32

150.   Zjawisko bezdomności: zarys problematyki / Leszek Stankiewicz // Edukacja 1999 nr 2 s. 116-122

151.   Zjawisko bezdomności kobiet w ujęciu teorii psychologicznych / Anna Białas // Auxil. Soc. 2003 nr 2 s. 30-61

152.   Zjawisko bezdomności w Polsce - pomoc, opieka dawniej i dziś / Alicja Antas // Auxil. Soc. 2003 nr 1 s. 156-166

153.   Zjawisko bezdomności w Polsce współczesnej / Andrzej Przymeński // polt. Społ. 1998 nr 4 s. 8-11

154.   Zrównoważony rozwój i bezdomność - uwarunkowania społeczne i prawne / Iwona Jaros, Ewa Kowalska-Napora // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska Z. 31 (2005) s. 49-57

155.   Zwyczajna zima / Marek Kotański ; rozm. przepr. Wojciech Orliński // Wiad. Kult. 1997 nr 4 s. 23 (Pomoc dla bezdomnych)

156.   Żebracza wolność / Mirosław Prandota // Sycyna 1996 nr 5 s. 15 (Bezdomni w Warszawie)

157.   Życie bez dachu / Monika Krzak // Tyg. Solid. 1999 nr 44 s. 24 (Pomoc dla bezdomnych)

158.      Żyć z całym tym złem / Sylwia Stępień // Prz. Tyg. 2000 nr 20 s. 9 (Mieszkańcy przytuliska im. św. Faustyny w Żukowicach)

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony