Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Domy pomocy społecznej:
wybór materiałów

 

KSIĄŻKI

 

1. BELOF-WRZALIK EWA

Wiejskie domy rolnika w Polsce: analiza działalności i perspektyw rozwoju / Ewa Belof-Wrzalik ; Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Warszawa: IGPiK,1990

2. Formowanie się wspólnoty w Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach / [red. nauk. Andrzej Wojciechowski] ; Fundacja im. Brata Alberta w Krakowie oraz zespół pracowników Fundacji im. Brata Alberta W Radwanowicach, Zakład Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kraków: Tow. Słowaków w Polsce, 2001

3. KOZACZUK LUCYNA

Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej: przewodnik metodyczny / Lucyna Kozaczuk. Warszawa: „Interart” 1995

4. Prawa człowieka w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej / zespół red. Maria Nowicka (kier. zespołu) [et al.]. Warszawa: HFPC: „Exit”, 1996

5. Rehabilitacja w domach pomocy społecznej / red. Stanisław Kowalik, Zbigniew Gordziej ; Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach. Jarogniewice ; Czempiń: Dom Pomocy Społecznej, 2005

6. REINHARD-CHLANDA MAŁGORZATA

Dom Ubogich Fundacji im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie / Małgorzata Reinhard-Chlanda. Kraków: Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów, 2003

7. SUROWIK CZESŁAW

Infrastruktura pomocy społecznej: stan, potrzeby i perspektywy rozwoju / Czesław Surowik ; Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN [Polskiej Akademii Nauk]. Warszawa: KPZK PAN, [1977]

8. SZAROTA ZOFIA

Wielofunkcyjna działalność domów pomocy społecznej dla osób starszych / Zofia Szarota. Kraków: Wydaw. Naukowe WSP, 1998

9. TARKOWSKA ELŻBIETA

Życie codzienne w domach pomocy społecznej / Elżbieta Tarkowska ; przy współpr. Katarzyny Czayki-Chełmińskiej, Wiesława Krantza, Jolanty Lisek-Michalskiej ; [Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełnosprawnych]. Warszawa: Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN: Państ. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 1994

10. TARKOWSKI ZBIGNIEW

Skala aktywności i strategie aktywizacji mieszkańca domu pomocy społecznej / Zbigniew Tarkowski, Celina Jurkiewicz. Lublin: Wydaw. Fundacji „Orator”, 1997

11. TARKOWSKI ZBIGNIEW

Zarządzanie i kierowanie domem pomocy społecznej: teoria, badania, praktyka, ćwiczenia / Zbigniew Tarkowski. Lublin: „Orator”, 1998

12. UFNALEWSKA KATARZYNA

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna na obszarach mieszkaniowych / Katarzyna Ufnalewska. Warszawa: IKŚ, 1983

13. ZBYRAD TERESA

Domy Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych umysłowo / Teresa Zbyrad. Sandomierz: Wydaw. Diecezjalne, 2004

 

ARTYKUŁY

1.       Adaptacja człowieka starszego do życia w domu pomocy społecznej / Andrzej Mielczarek. // Roczniki Naukowe Caritas R. 10 (2006) s. 75-89

2.       Aktywizowanie mieszkańców domów pomocy społecznej / Anna Zawada. // Praca Socjalna R. 22 [nr] 1 (2007) s. 90-96

3.       Bal Seniora w łódzkim Pałacu Poznańskiego - przykład projektu socjalnego / Elżbieta Girczyc, Ewa Jaglewicz. // Praca Socjalna R. 21 [nr] 4 (2006) s. 75-80

4.       Dlaczego nie przyjechał ford transit? / Katarzyna Surmiak-Domańska, Marcin Kowalski // Gaz. Wybor. 2003 nr 101, dod. Duży Format nr 18 s. 13-16

5.       Dom pomocy społecznej jako miejsce życia osób starszych, niepełnosprawnych / Danuta M. Piekut-Brodzka // Rocznik Teologiczny R. 46 z. 1 (2004) s. 95-102

6.       Dom strasznej starości / Mirosław Nowak // Przegląd 2004 nr 9 s. 56-58

7.       Domy dziennego pobytu jedną z form pomocy środowiskowej dla ludzi starych / Andrzej Mielczarek. // Praca Socjalna R. 21 [nr] 1 (2006) s. 58-70

8.       Domy miłości niespełnionej: większość domów dla kobiet w ciąży i samotnych matek to placówki kościelne / Iwona Hałgas // Tyg. Powsz. 2003 nr 42 s. 5

9.       Domy pomocy społecznej - konieczność czy może luksus?: sytuacja DPS w świetle zmian ustawy o pomocy społecznej / Agnieszka Jachowicz // Polityka Społeczna R. 31[33] nr 5/6 (2006) s. 16-20

10.   Domy pomocy społecznej i wspólnoty życia jako alternatywne formy opieki całkowitej nad osobami upośledzonymi umysłowo / Dorota Podgórska-Jachnik, Anna Wróbel // Niepełnosprawność i Rehabilitacja R. 4 nr 3 (2004) s. 52-61

11.   Domy pomocy społecznej stałego pobytu / Krystyna Grabowska  // Kontr. Państ.2001 nr 5 s. 76-84

12.   Formy aktywizacji społecznej osób starszych na przykładzie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku / Marta Komorska. // Roczniki Naukowe Caritas R. 10 (2006) s. 67-74

13.   Formy przygotowywania się do starości seniorów mieszkających w domach pomocy społecznej / Anna Leszczyńska-Rejchert // Roczniki Naukowe Caritas R. 10 (2006), s. 91-105

14.   Hierarchia potrzeb kobiet a hierarchia potrzeb mężczyzn w Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie / Marzena Filipek, Krystyna Królikowska-Waś // Rocznik Żyrardowski. - T. 4 (2006), s. 451-472

15.   Informacja o wynikach kontroli gospodarki finansowej domów pomocy społecznej / Edward Bohaterewicz // Finanse Komunalne R. 12 nr 5 (2005) s. 56-65

16.   Jak komunikować się z mieszkańcami domu pomocy społecznej? / Celina Jurkiewicz // Praca Socjalna R. 21 [nr] 3 (2006) s. 66-85

17.   Możliwości wykorzystania czasu wolnego seniorów: (na podstawie wybranych Domów Pomocy Społecznej w Krakowie) / Dorota Witek // Krakowskie Studia Małopolskie Vol. 8 nr 8 (2004) s. 447-461

18.   Normalizacja jako paradygmat rehabilitacji w domu pomocy społecznej / Teresa Żółkowska // Eduk. Hum. (Szczec.) 2000 nr 1 s. 125-136

19.   O jakości życia w domach pomocy społecznej [ref. ] / Małgorzata Kościelska // Now. Psychol. 2001 nr 2 s. 81-85

20.   Ochrona zdrowia i opieka społeczna w przestrzeni urbanistycznej / Andrzej E. Gałkowski // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka Z. 6 (2006) s. 139-146

21.   Osoby niepełnosprawne w domach pomocy społecznej / Tadeusz Kamiński // Rocz. Nauk. Carit. R. 7 (2003) s. 71-78

22.   Parafialne domy ubogich na Spiszu / Gerard Brumirski // Almanach Nowotarski Nr 8 (2004) s. 86-91

23.   Personel domu pomocy społecznej / Celina Jurkiewicz // Pr. Soc. 2002 nr 1 s. 86-98

24.   Postawy pracowników domów pomocy społecznej wobec pracy / Joanna Moczydłowska. // Polityka Społeczna R. 31 nr 8 (2004) s. 19-23

25.   Pracownicy socjalni o klientkach ośrodków pomocy społecznej / Marta Czechowska-Bieluga // Pedagogika Społeczna 2007 nr 1 s. 71-78

26.   Próba oceny domów pomocy społecznej - państwowego i prywatnego - znajdujących się w powiecie żyrardowskim / Jolanta Korzębska, Krystyna Królikowska-Waś // Rocznik Żyrardowski T. 5 (2007) s. 547-554

27.   Psychologiczna analiza postaw pracowników domów pomocy społecznej wobec mieszkańców z zaburzeniami psychicznymi / Andrzej E. Sękowski, Bogumiła Witkowska // Roczniki Psychologiczne T. 7 nr 1 (2004) s. 57-75

28.   Public relations w Domu "Na Skarpie" we Włocławku / Andrzej Mielczarek // Zesz. Nauk. WSHE (Włoc.) T. 8 (2000) s. 239-251

29.   Rola i zadania Domu Samotnej Matki / Marzena Chrost // Rocz. Sekc. Pedag. WSF-P Krak. 2002 s. 195-208

30.   Rys historyczny domów pomocy społecznej w powiecie chełmskim / Waldemar Kozioł // Auxil Soc. 2003 nr 2 s. 155-158

31.   Samotność i osamotnienie ludzi starszych w placówkach opiekuńczych / Andrzej Mielczarek // Praca Socjalna R. 21 [nr] 4 (2006) s. 24-40

32.   Sąd nad domem w środku / oprac. Teresa Torańska // Gaz. Wybor. 2002 nr 249 dod. Duży Format nr 25 s. 42-44 (Dyskusja nt. lokalizacji budowy Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych umysłowo)

33.   Specyfika instytucjonalnych form pomocy ludziom starym / Marta Cichocka. // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Zeszyt Naukowy Instytutu Pracy Socjalnej Nr 1 (2004) s. 37-50

34.   Struktury instytucjonalne i prawo silniejszego w instytucjach geriatrycznych / Jean-Marc Talpin, Luis Ploton // Gerontologia Społeczna. - 2006, nr 1, s. 75-83

35.   Środowiskowe domy samopomocy w województwie wielkopolskim / Lidia Wrocińska-Sławska // Praca Socjalna R. 21 [nr] 4 (2006) s. 57-74

36.   Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublińcu / Zygmunt Podbielski. // Szkice Lublinieckie. - [T.] 6 (2004), s. 80-82

37.   Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublińcu dziś / Aneta Koza. // Szkice Lublinieckie. - [T.] 6 (2004), s. 82-85

38.   Taki dom / Igor T. Miecik // Polityka 2001 nr 33 s. 25-27 (Personel Domu Pomocy Społecznej dla chorych psychicznie w Górze Kalwarii)

39.   Uczestnictwo osób starszych w instytucjach Domu Pomocy Społecznej i Uniwersytetu III Wieku a prezentowane postawy wobec starości: (analiza wyników badań) / Urszula Miller // Eduk. Doros. 2001 nr 4 s. 49-58

40.   W poszukiwaniu sił społecznych - system wartości pracowników domów pomocy społecznej / Małgorzata Orłowska // Zesz. Nauk. WSPS, Pr. Kated. Nauk. Społ. Nr 2 (2000) s. 14-22

41.   Warunki realizacji obowiązującego standardu usług na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Różance / Waldemar Kozioł // Pr. Soc. 2002 nr 4 s. 94-105

42.   Wolontariat w placówkach pomocy instytucjonalnej / Tadeusz Kamiński // Rocz. Nauk. Carit. R. 5 (2001) s. 99-108

43.   Wspieranie terminalnie chorych i umierających w domach pomocy społecznej dla osób starszych - wymagania stawiane pracownikom / Joanna Kluczyńska. // Rocznik Teologiczny R. 46 z. 1 (2004) s. 103-115

44.   Wybrane aspekty architektury "przejścia" - dom pogodnej starości / Jadwiga C. Żarnowiecka. // Czasopismo Techniczne R. 102 z. 11 (2005) s. 435-439 (Materiały z V międzynarodowej konferencji naukowej "Definiowanie przestrzeni architektonicznej - co to jest architektura?", Kraków)

45.   Wybrane czynniki utrudniające nawiązanie i realizację procesu pomocowego w ramach działania środowiskowego domu samopomocy / Tomasz Naglewski. // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Zeszyt Naukowy Instytutu Pracy Socjalnej Nr 1 (2004) s. 65-68

46.   Wyniki badań nad funkcjonowaniem społecznym osób głębiej upośledzonych umysłowo w domu pomocy społecznej i we wspólnocie życia / Dorota Podgórska-Jachnik, Anna Wróbel // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. R. 5 nr 1 (2005), s. 16-25

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony