Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Kurator:
wybór materiałów

 

KSIĄŻKI

 

1. BERNER KRYSTYNA

Poradnik kuratora nieletnich / Krystyna Berner, Marzena Petryk-Kozub, Jadwiga Sokołowska-Warzycka. Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1977

2. Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna sądów rodzinnych: (w świetle nowej ustawy dla nieletnich) / Jacek Górnikiewicz [i in.]; pod red. nauk. Grażyny Olszewskiej-Baka ; Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku. Białystok: UW. F, 1990

3. GAGARA JÓZEF

Opieka i kuratela / Józef Cagara ; [Zrzeszenie Prawników Polskich, Zarządy Okręgów w Warszawie i Katowicach]. Katowice: Wydaw.-a ZPP, 1966

4. GROMEK KRYSTYNA

Kuratorzy sądowi: komentarz / Krystyna Gromek. Wyd. 2, stan prawny na 15 listopada 2004 roku. Warszawa: Wydaw. Prawnicze „LexisNexis”, 2005

5. GROMEK KRYSTYNA

Kuratorzy sądowi: komentarz do ustawy z 27 lipca 2001 r. / Krystyna Gromek. Stan prawny na dzień 1 marca 2002 r. Warszawa: Wydaw. Prawnicze „LexisNexis”, 2002

6. HEINE MAREK

Wprowadzenie do metodyki pracy kuratora sądowego dla nieletnich / Marek Heine ; Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. Wrocław: Wydaw. UW, 1986

7. HOLKA-MARZEC KRYSTYNA

Instytucja społecznych kuratorów sądowych w świetle badań / Krystyna Marzec-Holka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1994

8. JANKOWIAK ROBERT

Poradnik prawny kuratora rodzinnego i nieletnich / Robert Jankowiak ; [konsult. merytoryczna i prawna Eugeniusz Bosacki] ; Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach. Żary: „Monogram”, 2006

9. JEDYNAK TADEUSZ

Funkcjonowanie polskiej kurateli sądowej w świetle regulacji prawnych: zadania kuratorów / Tadeusz Jedynak, Krzysztof Stasiak ; [Instytut Europejski. Studium Prawa Europejskiego]. Warszawa: [Fundacja Prawo Europejskie], 2007

10. KALINOWSKI MARIAN

Vademecum rodzinnego kuratora sądowego / Marian Kalinowski. Warszawa: Inst. Wydaw. Zw. Zaw., 1984

11. KAMIŃSKI JERZY

Resocjalizacja skazanych: poradnik dla kuratorów sądowych / Jerzy Kamiński, Stanisław Milewski. NRW: Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1979

12. KAMIŃSKI JERZY

Resocjalizacja skazanych: poradnik dla kuratorów sądowych / Jerzy Kamiński, Stanisław Milewski ; [przedm. Stanisław Pawela]. Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1975

13. KOPEĆ-CHRÓŚCICKA MICHALINA

Kurator sądowy - zadania profilaktyczne i resocjalizacyjne /Michalina Kopeć-Chróścicka. Warszawa: WSP im. Marii Grzegorzewskiej, 1984

14. Kurator w społeczeństwie obywatelskim: biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu / [red. Jan Lipski, Andrzej Chodyra]. Warszawa: BsiE, 2003

15. Kuratorzy sądowi: zbiór przepisów ze skorowidzem / [red. Ewa Płacheta]. Stan prawny na 1 października 2006 r. Kraków: Kantor Wydaw. Zakamycze. Wolters Kluwer Polska, cop. 2006

16. MAJER JANINA

Zostań kuratorem / Janina Majer. Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1984

17. MARCINIAK JULIAN

Treść i sprawowanie opieki nad małoletnim / Julian Marciniak. Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1975

18. MUDRECKA IRENA

Rodzinny kurator sądowy w percepcji nadzorowanych / Irena Mudrecka. Opole: Wydaw. UO, 1997

19. OPORA ROBERT

Rola sędziów i kuratorów w resocjalizacji nieletnich / Robert Opora. Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 2006

20. OSTIHANSKA ZOFIA

Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego / Zofia Ostrihanska, Aneta Greczuszkin. NRW: Wyd. 3. Lublin: “Norbertinum”, 2005

21. PASZKIEWICZ ANETA

Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora sądowego: (ze szczególnym uwzględnieniem metody kontraktu) / Aneta Paszkiewicz. Lublin: Norbertinum Wydaw. –Drukarnia – Księgarnia, 2006

22. PASZKIEWICZ ANGELIKA

Efektywność i uwarunkowania wykonywanego nadzoru kuratora przy orzekanych wobec nieletnich środkach poprawczych: fakty i artefakty / Angelika Paszkiewicz ; Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku. Białystok: Wydział Pedagogiki i Psychologii Filli UW, 1992

23. SIWEK DANUTA

Metodyka pracy kuratora sądowego i opiekuna społecznego: przewodnik do zajęć z przedmiotu: (przeznaczony dla studentów II i III roku pedagogiki resocjalizacyjnej studiów dziennych i zaocznych) / Danuta Siwek. Katowice: UŚ, 1982

24. ŚPIEWAK JULIAN

Kurator sądowy w postępowaniu karnym wykonawczym: poradnik dla sprawujących dozory / Julian Śpiewak. Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1999

25. TOKARSKI MIROSŁAW

Poradnik kuratora sądowego dla dorosłych / Mirosław Tokarski, Stanisław Szałajko. Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania, [2000]

26. TOKARSKI MIROSŁAW

Poradnik wojskowego kuratora społecznego / Mirosław Tokarski ; Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej. Oddział Społeczno-Wychowawczy. Warszawa: WLIiOP. Oddział, 2000

27. WIŚNIEWSKI TADEUSZ

Model kurateli sądowej w Polsce / Tadeusz Wiśniewski. Warszawa: Państ. Wydaw. Nauk., 1978

 

ARTYKUŁY

 

1.       Analiza porównawcza stresu zawodowego społecznych kuratorów dla dorosłych oraz funkcjonariuszy służby więziennej / Grażyna Kuziora // Opieka Wychow., Ter., 2006 nr 3/4 s. 36-43

2.       Aspekty socjalne w pracy kuratorów zawodowych dla dorosłych / Andrzej Banaszek // Pr. Soc. 2004 nr 2 s. 44-65

3.       Aspekty wychowawcze w pracy społecznych kuratorów dla dorosłych / Krzysztof Gogacz // Auxil. Soc. 2003 nr 1 s. 144-155

4.       Aspekty wychowawcze w pracy społecznych kuratorów dla dorosłych / Krzysztof Gogacz // Opieka Wychow. Ter. 2003 nr 2 s. 27-33

5.       Czy kurator sądowy może być mediatorem? / Dariusz Mazur // Opieka Wychow. Ter. 2003 nr 2 s. 37-40

6.       Czy w postępowaniu klauzulowym sąd może ustanowić kuratora z urzędu? / Andrzej Rychter // Prawo Bankowe 2007 nr 9 s. 110-113

7.       Dobry pan z teczką / Andrzej Goszczyński // Polityka 2004 nr 38 s. 98-99

8.       Działalność kuratora alternatywą mediacji / Dariusz Mazur // Probl. Opiek.-Wychowaw. R. 44[45] nr 1 (2005) s. 27-31

9.       Dzień z życia kuratora / Helena Leman // Przegląd 2003 nr 47 s. 20-22

10.   Efektywność dozorów kuratorskich wobec skazanych za przemoc w rodzinie na terenie okręgu nowosądeckiego / Agnieszka Bulzak // Auxil. Soc. 2003 nr 1 s. 167-176

11.   Efektywność oddziaływań resocjalizujących w percepcji zawodowych kuratorów rodzinnych / Krzysztof Gogacz // Opieka Wychow. Ter. 2002 nr 4 s. 29-36

12.   Efektywność pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej sądowego kuratora zawodowego ze sprawcami przestępstw o charakterze seksualnym / Beata Zawiślak, Małgorzata Gajek-Olszewska // Prz. Więzien. Pol Nr 36 .2002) s. 51-66

13.   Etos i misja zawodowa sądowych kuratorów rodzinnych / Andrzej Węgliński // Opieka Wychow. Ter. 2006 nr 3/4 s. 29-32

14.   Funkcjonowanie kurateli zawodowej dla osób dorosłych w systemie przeciwdziałania patologii społecznej / Michał Szykut // Eduk. Doros. 1999 nr 1 s. 85-94

15.   Instytucja kuratora sądowego w systemie opieki profilaktyki i resocjalizacji / Beata Zinkiewicz // Nauczyciel i Szkoła 2004 nr 3/4 s. 97-103

16.   Kuratela dla dorosłych - pomoc w przystosowaniu do życia w społeczeństwie / Andrzej Bałandynowicz // Przegląd Policyjny R. 16 nr 4 (2006) s. 5-26

17.   Kuratela dla dorosłych - pomoc w przystosowaniu do życia w społeczeństwie / Andrzej Bałandynowicz. // Prokuratura i Prawo 2007 [nr] 9 s. 5-28

18.   Kuratela sądowa w Wielkiej Brytanii / Andrzej Bałandynowicz // Prok. i Prawo 2004 nr 2 s. 96-120

19.   Kurator dla osoby ułomnej - de lege ferenda / Waldemar Ziętek. // Rodzina i Prawo 2007 nr 2 s. 59-65

20.   Kurator jako zastępca procesowy strony w postępowaniu administracyjnym / Andrzej Matan // Rocz. Adm. Prawa R. 1 (2000) s. 64-81

21.   Kuratorzy sądowi i zadania przez nich wykonywane po dokonanej reformie / Teodor Szymanowski // Archiwum Kryminologii T. 27 (2003/2004) s. 67-113

22.   Mąż czeka przed bramą / Wioletta Gnacikowska // Gaz. Wybor. 1999 nr 53 s. 16-17 (Kuratorki sądowe)

23.   Międzynarodowy Kongres Kuratorów Sądowych, 18-20.05.2005 Unieście k. Mielna / Michał Szykut // Edukacja Dorosłych 2005 nr 2/3 s. 227-230

24.   Nadużywanie alkoholu przez dozorowanych / Paweł Sobierajski // Auxil. Soc. 2004 nr 2 s. 77-83

25.   O możliwości usprawnienia pracy zawodowych kuratorów sądowych przez zastosowanie komputerów / Barbara Białczyk, Jerzy Białczyk, Wanda Chudy, Sławomir Duszyński. // Opieka Wychow. Ter. 2004 nr 3/4 s. 24-27

26.   O programie komputerowym "Akurat - asystent kuratora" / Barbara Białczyk, Sławomir Duszyński, Jerzy Białczyk // Probl. Opiek.-Wychow. 2003 nr 4 s. 28-30

27.   Oddziaływanie kuratora jako rodzaj wsparcia udzielanego skazanym w toku procesu resocjalizacji / Karolina Malińska. // Nowiny Psychologiczne 2004 nr 4 s. 85-92

28.   Opiekun z nakazu / Joanna Kosmalska // Prz. Tyg. 1999 nr 28 s. 17 (Sądowi kuratorzy nieletnich)

29.   Organizacja pracy zawodowych kuratorów rodzinnych w zespołach kuratorskich: propozycje / Andrzej Węgliński // Opieka Wychow. Ter. 1996 nr 1 s. 23-33

30.   Pedagogiczne i prawne bariery wdrażania reformy zawodowej kurateli rodzinnej w Polsce / Andrzej Węgliński // Lub. Rocz. Pedag. T. 17 (1995/1996) s. 99-111

31.   Pod kuratelą: kuratorzy / Teodor Szymanowski // Rzeczpospolita 1999 nr 301 s. C3

32.   Pozycja społeczna rodzinnego kuratora sądowego w podopiecznych rodzinach / Irena Mudrecka // Zesz. Nauk., Pedag. / UO Z. 31 (1994) s. 77-84

33.   Praca kuratora sądowego jako forma opieki nad nieletnimi / Marta Bąkowska // Kiel. Stud. Pedag., T. 10 (1995) s. 197-206

34.   Praca z indywidualnym przypadkiem w ramach dozoru kuratorskiego: (założenia modelowe) / Paweł Sobierajski // Auxil. Soc. 1999 nr 1/2 s. 41-57

35.   Praca z uzależnionymi w warunkach dozoru kuratorskiego / Paweł Sobierajski // Wychow. na co Dzień 1999 nr 10/11 s. 15-18

36.   Probacja - mity i rzeczywistość / Piotr Stępniak // Opieka Wychow. Ter. 1998 nr 1 s. 39-44

37.   Probacja po polsku / Wojciech Knap // Prawo i Życie 1998 nr 11 s. 12-13 (Kuratorzy społeczni)

38.   Probacja, czyli nie wykorzystana szansa / Janusz Zagórski // Rzeczpospolita 1996 nr 13 s. 15 (Warunkowe zwolnienia skazanych a kuratorzy sądowi)

39.   Problem alkoholizmu młodzieży w działalności kurateli sądowej / Lucyna Fidor // Wychow. na co Dzień 2004 nr 10/11 s. 24-27

40.   Propozycje zmian w modelu kurateli dla nieletnich / Kinga Wojciechowska // Dyr. Szk. 2002 nr 3 s. 21-22

41.   Relacje między kuratorem a nieletnim - dylematy sprawowania nadzoru / Andrzej Świerczek. // Opieka Wychow. Ter. 2004 nr 3/4 s. 19-23

42.   Rola i skuteczność kurateli dla nieletnich / Anna Korpanty // Opieka Wychow. Ter. 2004 nr 3/4 s. 42-45

43.   Rola kuratora sądowego w systemie wsparcia rodziny i dziecka w kryzysie / Beata Zinkiewicz. // Probl. Opiek.-Wychow. R. 45 nr 8 (2005) s. 17-23

44.   Rola kuratora sądowego w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w nowym Kodeksie karnym wykonawczym / Julian Śpiewak // Prz. Więzien Pol. Nr 18 (1998) s. 5-16

45.   Rola społecznych kuratorów sądowych w warunkach nowych uregulowań w zakresie kurateli / Kazimierz Kordowski // Eduk. Doros. 1999 nr 2 s. 85-91

46.   Rola zawodowego kuratora sądowego dla dorosłych w systemie probacji / Alina Roskosz // Naucz. i Szk. 2003 nr 1/2 s. 154-167

47.   Romowie a kurator sądowy: problematyka wzajemnych kontaktów / Łukasz Kwadrans. // Dialog=Pheniben 2005 nr 9 s. 14-15

48.   Samotność kuratora / Maciej Stefański // Prawo i Życie 1998 nr 19 s. 7-9

49.   Sposoby oddziaływań wychowawczych społecznych kuratorów sądowych w toku dozorów probacyjnych / Krzysztof Gogacz. // Opiek. Wychow., Ter. 2007 nr 1/2 s. 21-27

50.   Spróbujmy inaczej: wykonanie kar wolnościowych nie może być fikcją / Janusz Zagórski // Rzeczpospolita 2002 nr 33 s. C4

51.   Status prawny zawodowych kuratorów sądowych / Małgorzata Sękara // Prz. Sąd. 2003 [nr] 4 s. 99-123

52.   Stres w pracy społecznych kuratorów sądowych / Grażyna Kuziora // Auxil. Soc. 2005 nr 2 s. 250-260

53.   Stres w pracy społecznych kuratorów sądowych / Grażyna Kuziora // Opieka Wychow., Ter., 2006 nr 1/2 s. 47-52

54.   Umiejscowienie kontroli (LOC) rodzinnych kuratorów sądowych a ich pozycja w percepcji podopiecznych / Irena Mudrecka // 2000 nr 2 s. 40-44

55.   Ustawa o kuratorach sądowych na tle pozostałych przepisów normujących ich zadania i obowiązki / Teodor Szymanowski // Prz. Więzien. Pol. Nr 34/35 (2002) s. 3-24

56.   Uwagi pedagoga na temat kurateli sądowej dla nieletnich / Mariusz Tański // Wychow. na co Dzień 2002 nr 10/11 s. 35-38

57.   Wady i zalety systemu kuratorskiego w Polsce w percepcji kuratorów zawodowych Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Lublinie / Monika Szyszko // Opieka Wychow. Ter. 2004 nr 3/4 s. 46-48

58.   Wybrane obszary działalności rodzinnych kuratorów sądowych / Anna Nowak // Opieka Wychow. Ter. 1999 nr 3 s. 5-11

59.   Wyrwać człowieka z zawiasów / Katarzyna Surmiak-Domańska // Gaz. Wbor. 2002 nr 62, dod. Magazyn nr 11 s. 12-16

60.   Zahamowanie modernizacji służb kuratorskich w Polsce / Andrzej Węgliński // Opieka Wychow. Ter. 2002 nr 3 s. 27-33

61.   Założenia pracy resocjalizacyjnej kuratorów sądowych w systemie zapobiegania kryzysom życiowym podopiecznych / Ryszard Prusiński // Eduk. Doros. 2001 nr 2 s. 85-95

62.   Założone a rzeczywiste funkcje kurateli dla dorosłych / Róża Pawłowska // Stud. Gdań. / Gdań. WSHum T. 1 (2002) s. 87-94

63.   Zastępowanie osoby prawnej, a w szczególności spółki kapitałowej, przez kuratora / Krzysztof Rudnicki. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji T. 64 (2004) s. 165-177

64.   Zastosowanie metody analizy przypadku w pracy kuratora sądowego / Janusz Skwarek, Dariusz Zagdański // Zamojskie Studia i Materiały R. 8 z. 2[4] (2006) s. 207-215 (Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej "Etiologia alienacji społecznej", Zamość)

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony