Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

DOMY DZIECKA
: literatura w wyborze

 

 

KSIĄŻKI

 

1. ANDRZEJEWSKI MAREK

Domy na piasku: rzecz o sieroctwie i domach dziecka / Marek Andrzejewski. Poznań: „W Drodze”, 1997 – Sygn. 304654 Cz (Ped. 1488), 304655

2. CZEREDRECKA BARBARA

Potrzeby psychiczne sierot społecznych / Barbara Czeredrecka. Warszawa: Instyt. Wydaw. Zw. Zaw., 1988 – Sygn. 222370-222371, 222729-222731, 222369 Cz (Psych.728)

3. CZYŻ ELŻBIETA

Prawa wychowanków domów dziecka: raport z monitoringu / oprac. Elżbieta Czyż. Warszawa: HFPC: Kraków: „Ieg Acalta”, cop. 2000

4. Dom na Krochmalnej na łamach "Małego Przeglądu" / [wybór i oprac. Marta Ciesielska]. Warszawa: „Ezop”, 1997

5. FILIPCZUK HALINA

Dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej / Halina Filipczuk. Warszawa: „Nasza Księgarnia”, 1988 – Sygn. 223231 Cz (Ped. 1884), 223480-223481, 224768

6. GUMIENNY BEATA

Funkcjonowanie domu dziecka na przykładzie Domu dla Dzieci "Nasza Chata" / Beata Gumienny. Rzeszów: „Fosze”, cop. 2005 – Sygn. 297205

7. HULANICKA BARBARA

Wzrastanie dzieci: badanie knemometryczne / Barbara Hulanicka, Lidia Gronkiewicz, Sławomir Kozieł. Wrocław: ZA PAN, 1999

8. KAMIŃSKA URSZULA

Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania / Urszula Kamińska. Wyd. 4. Katowice: Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2005 – Sygn. 298179

9. KAMIŃSKA URSZULA

Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania / Urszula Kamińska. Katowice: Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2002 – Sygn. 281608 Cz (Ped. 3248), 283422

10 .KOLANKIEWICZ MARIA

Porzuceni i powierzeni trosce: Dom Małych Dzieci / Maria Kolankiewicz. Katowice: „Śląsk”, 2002 - Sygn. 281125

11. KORCZAK JANUSZ

Jak kochać dziecko ; Momenty wychowawcze ; Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak ; [red. nauk. t. Stefan Wołoszyn ; oprac. tekstów Elżbieta Cichy ; przypisy Stefan Wołoszyn] ; Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Badań Literackich PAN, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Warszawa: „Latona”, 1993 - Sygn. 246719

12. KOZAK STANISŁAW

Sieroctwo społeczne: psychologiczna analiza zaburzeń w zachowaniu się wychowanków domów dziecka / Stanisław Kozak. Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1986 – Sygn. 197467 Cz (Psych.648), 198413-198415, 197937-197938

13. KRUSZEWSKI TOMASZ

Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych / Tomasz Kruszewski. Toruń: „Akapit”, 2006 - Sygn. 300499 Cz (Psych. 535), 300500

14. LIS STANISŁAW

Proces socjalizacji dziecka w środowisku pozarodzinnym / Stanisława Lis. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 1992 – Sygn. 238215 Cz (Psych. 842), 257980

15. ŁOPATKOWA MARIA

Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną / Maria Łopatkowa. [Wyd. 2 popr. i uzup. ]. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1980 – Sygn. 155859, 157119-157123, 181141, 266615

16. ŁOPATKOWA MARIA

Samotność dziecka / Maria Łopatkowa. Wyd. 2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1989 – Sygn. 225689

17. MATUSZKIEWICZ IRENA

Kochaj mnie! / na podstawie scenariusza Atheny Sawidis i Grzegorza Siedleckiego napisała Irena Matuszkiewicz. Warszawa: „Prószyński i S-ka”, 2003 – Sygn. 290416

18. MATYJAS BOŻENA

Aktywność kulturalna dzieci i młodzieży w teorii i praktyce pedagogicznej Janusza Korczaka: aktualność doświadczeń korczakowskich w pracy współczesnych domów dziecka / Bożena Matyjas. Kielce: WSP, 1996

19. MATYJAS BOŻENA

Postawy moralno-społeczne wychowanków domów dziecka: (na przykładzie Warszawy) / Bożena Matyjas. Kielce: WSP, 1989 – Sygn. 236918

20. Pielęgnacja niemowląt i małych dzieci w placówkach opiekuńczych / przekł. Tünde Trojan ; red. Maria Kolankiewicz ; oprac. na podstawie artykułów Judit Falk [i in.]. Warszawa: Dom Małych Dzieci im. ks. G. P. Baudouina: „Żak”, 1998 – Sygn. 259177, 263627

21. RACZKOWSKA JADWIGA

Wychowanie w domu dziecka / Jadwiga Raczkowska. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1983 – Sygn. 180390 Cz (Ped. 1490), 181774-181777, 181959, 182018, 240742, 306948

22. Relacja dorosły-dziecko w opiece zastępczej / Judit Falk [i in.]; red. Maria Kolankiewicz ; tł. Aleksandra Rączka, Zofia Szymanowska, Anna Sikorska. Warszawa: Dom Małych Dzieci im. ks. G. P. Baudouina: „Żak”, 1999 – Sygn. 259177, 263627

23. SAJKOWSKA MONIKA

Stygmat instytucji: społeczne postrzeganie wychowanków domów dziecka / Monika Sajkowska ; Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z monitoringu przestrzegania praw dziecka w polskich domach dziecka opracowała Elżbieta Czyż ; Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Uniwersytet Warszawski. Warszawa: ISNS UW, 1999 – Sygn. 290640 Cz (Socj. 554)

24. SCHÜTTERLY-FITA MARIA

Kompensacja sieroctwa społecznego: monografia pedagogiczna wybranych domów dziecka / Maria Schütterly-Fita. Kraków: Wydaw. Naukowe WSP, 1986

25. SIERANKIEWICZ EWA

Opieka, wychowanie, terapia w domach dziecka / Ewa Sierankiewicz. Kraków: Wydaw. Naukowe WSP, 1999

Sieroctwo społeczne i jego kompensacja / red. nauk. Marek Heine, Grażyna Gajewska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. Zielona Góra: Wydaw. WSP, 1999 – Sygn. 267173 Cz (Ped. 2869), 281854

26. SOCHA WŁADYSŁAW

Efektywność procesu wychowawczego w domu dziecka / Władysław Socha ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Lublin: UMCS, 1987 -

27. SZYMAŃSKA BOŻENA

Żyć, aby kochać / Bożena Szymańska. Bydgoszcz: „Pomorze”, [1990] (Warsz.: ZG, 1990)

28. URBAN BRONISŁAW

Niedostosowanie społeczne w domach dziecka / Bronisław Urban. Kraków: nakł. UJ. 1982

29. Węzłowe problemy opieki i wychowania w domu dziecka / pod red. Zdzisława Dąbrowskiego. [Wyd. 2]. Olsztyn: Wyższa Szk. Pedag. Wydaw. 1997 – Sygn. 257696 Cz (Ped. 2622), 264053, 257697, 264055

30. Wprowadzenie do metodyki opieki i wychowania w domu dziecka: praca zbiorowa: [skrypt przeznaczony dla studentów pedagogiki i nauczycieli-wychowawców] / pod red. Zdzisława Dąbrowskiego ; [aut. Z. Dąbrowski i in.]. Warszawa ; Łódź: Państ. Wydaw. Nauk. 1985 – Sygn. 215795

31. Z opieki zastępczej w dorosłe życie: założenia a rzeczywistość / pod red. Anny Kwak ; Instytut Spraw Publicznych. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2006 – Sygn. 301836 Cz (Socj. 88)

32. ZASTEMPOWSKI JERZY

Pedagogiczne aspekty działalności domów dziecka / Jerzy Zastempowski ; Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie. Oddział w Bydgoszczy. Bydgoszcz: CDN. O, 1990 – Sygn. 233494 Cz (ped. 2135), 233495-233496

33. Żywienie niemowląt w placówkach służby zdrowia / [oprac. pod red. Haliny Weker ; zespół aut. Halina Weker [i in.] ; Instytut Matki i Dziecka Warszawa. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka, 2005

 

ARTYKUŁY

 

1.      "Z domu dziecka do domu" / Tomasz Polkowski // Probl. Opiek. Wychow. 2003 nr 8 s. 16-19 (VII Ogólnopolska konferencja nt. reformy systemu pomocy dziecku i rodzinie, Waplewo)

2.      [Odrzuceni - recenzja] / Elżbieta Holewińska-Łapińska. // Rodzina i Prawo. 2007 nr 2 s. 96-104 (Zawiera rec. książki: Odrzuceni: analiza procesu umieszczania dzieci w placówkach opieki / Józefina Hrynkiewicz. Warszawa, 2006)

3.      [Odrzuceni - recenzja] / Marek Andrzejewski. // Probl. Opiek.-Wychow. R. 47 nr 4 (2007) s. 57-60 (Zawiera rec. książki: Odrzuceni: analiza procesu umieszczania dzieci w placówkach opieki / Józefina Hrynkiewicz Warszawa, 2006)

4.      500 [Pięćset] adresów do nikąd / Katarzyna Surmiak-Domańska // Gaz. Wybor. -2002 nr 166 dod. Duży Format nr 11 s. 12-17 (Wychowankowie domów dziecka)

5.      98 [Dziewięćdziesiąt osiem] procent / Marek Andrzejewski // W Drodze 1997 [nr] 7 s. 45-49 (Fragm. książki "Domy na piaskach" )

6.      A jednak zawsze... / Elżbieta Plucińska // Probl. Opiek. Wychow.-2002 nr 10 s. 52-54 (Wspomnienia wychowanki domu dziecka)

7.      Adaptacja Karty pobytu dziecka / Dariusz Perszko / Probl. Opiek. Wychow .-2002 nr 10 s. 39-41

8.      Adaptacja wychowanków do warunków placówki / Dorota Protasiewicz // Probl. Opiek. Wychow. 2004 nr 2 s. 27-29

9.      Biblioterapia w pracy domu dziecka / Sonia Labryga // Probl. Opiek. Wychow. - R. 45 nr 8 (2005) s. 36-37

10.   Budzenie i rozwój zainteresowań wychowanków / Bożena Mróz // Probl. Opiek. Wychow. 1999 nr 5 s. 21-23 (Dom Dziecka nr 2 w Kielcach )

11.   Coś wisiało w powietrzu / Witold Salański // Głos Naucz. 1997 nr 33 s. 7 (Zniszczenie szkół i domów dziecka przez powódź )

12.   Ćwiczenia rodzicielskie / Jarosław Pleta ; rozm. przepr. Ewa Wilk (Zamknijmy domy dziecka! ) // Polityka 1998 nr 10 s. 32-33

13.   Diabeł w sednie, nie w szczegółach / Jolanta Makowska // Probl. Opiek. Wychow. 1999 nr 2 s. 16-19 (Państwowe domy dziecka a rodziny zastępcze

14.   Dokąd zmierza opieka zakładowa? / Marian Bybluk // Pedag. Christ. 2000 t. 2 s. 81-87 (Dot. domów dziecka)

15.   Dom dla Młodzieży - miejsce szczególne / Grzegorz Rzeźnik. // Probl. Opiek. Wychow. R. 46 nr 8 (2006) s. 42-43

16.   Dom dziecka - opinie i propozycje zmian / Barbara Kromolicka // Probl. Opiek. Wychow. 1998 nr 3 s. 18-21

17.   Dom dziecka - potrzeba czy konieczność? / Bogusława Stępień // Opieka Wychow. Ter. 2000 nr 1 s. 8-11

18.   Dom dziecka a środki unijne / Jacek Bursa, Olga Oczkowska-Fiuk. // Probl. Opiek. Wychow. R. 46 nr 8 (2006) s. 44-46

19.   Dom dziecka jako... ośrodek rodzin zastępczych? / Andrzej Łabądź // Probl. Opiek. Wychow. 1998 nr 6 s. 18-19

20.   Dom Dziecka w Krzyżu Wielkopolskim / Marian Bakinowski // Kron. Wielkop. -2003 nr 2 s. 192-194

21.   Dom Dziecka w Rumi 1947-1960: historia i wychowanie / Jan Niewęgłowski // Seminare. T. 14 (1998) s. 201-214

22.   Dom krzywdy: fala w domu dziecka / Małgorzata Kozerawska // Gaz. Wybor. 2003 nr 8 s. 4 [Dom Dziecka nr 5 (Łódź)]

23.   Dom siostry, dom matki / Barbara Pietkiewicz // Polityka 2003 nr 35 s. 78-79

24.   Dom smutnych kobiet / Dominik Waszek // Polityka 2000 nr 47 s. 32,34 (Konflikt lokatorek z władzami Domu Dziecka im. Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach)

25.   Dom spokojnego dzieciństwa / Paweł Kościuk // Prz. Tyg. 2000 nr 16 s. 14-15 (Państwowe i rodzinne domy dziecka)

26.   Dom w Kożuchowie przyjazny dzieciom / Wojciech Żurowski // Probl. Opiek.-Wychow R. 46 nr 6 (2006) s. 40-42

27.   Dom w Kożuchowie przyjazny dzieciom / Wojciech Żurowski. // Probl. Opiek. Wychow. R. 46 nr 6 (2006) s. 40-42

28.   Domy dzieci maltretowanych / Dorota Bernhardt-Kowalska // Prawo i Życie 1998 nr 15 s. 36-37

29.   Domy dzieci niechcianych / Iwona Konarska // Prz. Tyg. 1998 nr 32 s. 19 (Domy dziecka )

30.   Domy dziecka - i co dalej? / Halina Kmiotek, Izabella Jesionowska, Anna Korpanty, Bożena Winczewska, Mateusz Korwin-Szymanowski, Teresa Kaniowska, Barbara Passini, Barbara Głowacka, Alicja Macińska, Stanisław Drzażdżewski, Krystyna Jasińska, Tadeusz Cysek, Andrzej Martuszewicz ; oprac. Jadwiga Cegielska // Opieka Wychow. Ter. 1998 nr 1 dod. s. XII-XXII

31.   Domy dziecka pod kreską / Tadeusz Olszewski // Głos Naucz. 1996 nr 5 s. 7 (Problemy finansowe Domu Dziecka w Olsztynie)

32.   Domy Dziecka w obliczu wyzwań współczesności / Jarosław Horowski // Aten. Kapł. T. 136 z. 2 (2001) s. 368-370 (Konferencja w Toruniu)

33.   Domy dziecka w obliczu wyzwań współczesności / Małgorzata Jędrzejewska // Pedag. Christ. 2000 t. 2 s. 171-173 (Konferencja naukowa w Toruniu)

34.   Domy dziecka w powojennym czterdziestopięcioleciu / Albin Kelm // Probl. Opiek. Wychow. 1998 nr 1 s. 33-36

35.   Domy dziecka w województwie wielkopolskim / oprac. Radosław Dukat. // Probl. Opiek. Wychow. R. 44 nr 6 (2004), s. 18-25

36.   Dwa smutki, jeden dach / Barbara Pietkiewicz // Polityka .-2004 nr 9 s. 116-121

37.   Dyskusja o reformowanym systemie opieki / J.R. // Probl. Opiek. Wychow.-2001 nr 2 s. 54-56 (Seminarium w Warszawie nt. "Placówki opiekuńcze i rodziny zastępcze w reformowanym systemie opieki nad dzieckiem")

38.   Działalność katolickich ośrodków adopcyjno-opiekuńczych i innych inicjatyw adopcyjnych w Kościele katolickim w Polsce [fragm. pracy ] / Jacek Błeszyński // Pedag. Christ. -2001 t. 2 s. 115-125

39.   Dzieci z HIV+ w domu małych dzieci / Maria Kolankiewicz // Probl. Opiek. Wychow .-2001 nr 6 s. 29-32

40.   Dzieci za zamkniętymi drzwiami / Dorota Bernhardt-Kowalska // Prawo i Życie -1998 nr 10 s. 6-9

41.   Dziecko puka do drzwi / Mirosław Prandota // Sycyna. -1998 nr 7 s. 12-13 (Sytuacja wychowanków domów dziecka )

42.   Elementy biblioterapii w domach dziecka / Irena Borecka // Probl. Opiek. Wychow. -1995 nr 9 s. 25-27

43.   Formy aktywności realizowane w czasie wolnym w domach dziecka / Bożena Matyjas. // Acta Univ. Wratisl., Pr. Pedag. Nr 132 (2000) s. 75-84

44.   Formy pracy w nowoczesnym domu / Janusz Kur. // Probl. Opiek. Wychow. - R. 44, nr 6 (2004), s. 40-43

45.   Formy terapii w praktyce wychowawczej domów dziecka / Halina Bejger // Opieka Wychow. Ter. 2001 nr 3 s. 18-27

46.   Funkcjonowanie domów dziecka w województwie warmińsko-mazurskim / Maria Fabiańska, Elżbieta Piechowicz, Witold Uziełło. // Probl. Opiek. Wychow. - R. 44 nr 6 (2004) s. 13-17

47.   Funkcjonowanie przekształconego Domu Dziecka / Anna Czarnik, Barbara Pszczoła. // Probl. Opiek. Wychow. R. 44 nr 8 (2004) s. 43-46

48.   Głos nawiedzonego / Tomasz Polkowski // Głos Naucz. -1998 nr 12/13 s. 20 (Przyszłość domów dziecka)

49.   Grupa usamodzielnienia / Urszula Kamińska, Irena Święcicka // Probl. Opiek. Wychow.-1998 nr 4 s. 22-24 (Filia Domu Dziecka nr 1 w Gliwicach )

50.   Grupa usamodzielnienia po dwóch latach funkcjonowania / Piotr Malesa, Marzena Kukawska-Makuła. // Probl. Opiek. Wychow. R. 45, nr 7 (2005) s. 32-34

51.   Helenka szuka domu / Joanna Piotrowska // Polityka 1997 nr 49 s. 30,32 (Sytuacja porzuconych dzieci rumuńskich w polskich domach dziecka)

52.   Identyfikacja z rolami społecznymi związanymi z płcią u wychowanek domów dziecka / Anna Królikowska. // Zesz. Nauk., Stud. Social / U Szczec. Nr 9 (1997) s. 149-162

53.   Imperium zła / Franciszek Kulpiński // Głos Naucz. 1998 nr 8 s. 8 (Przyszłość domów dziecka)

54.   Indywidualny plan pracy z dzieckiem / Ireneusz Drzewiecki, Mariola Duda, Bernadeta Martynowicz // Probl. Opiek. Wychow. 2002 nr 10 s. 44-46

55.   Indywidualny plan pracy z dzieckiem i rodziną w instytucji opiekuńczo-wychowawczej / Tomasz Polkowski // Probl. Opiek. Wychow. 2002 nr 3 s. 17-30

56.   Interakcje wychowawcze w pogotowiu opiekuńczym / Stanisław Kowal // Edukacja. 1996 nr 1 s. 101-105

57.   Jagody we łzach / Witold Salański // Głos Naucz. 2004 nr 40 s. 6

58.   Jak sprywatyzowano dom dziecka / Beata Żmuda // Probl. Opiek. Wychow.-1998 nr 3 s. 16-18 (Dom dla Dzieci "Nasza Chata" w Przemyślu)

59.   Jaki zawód wybierają gimnazjaliści - wychowankowie domu dziecka? / Katarzyna Ramirez // Nowa Szkoła. R. 62 nr 5 (2006) s. 43-49

60.   Jest już za późno / Paweł Smoleński // Gaz. Wybor. 2002 nr 267 s. 14-15

61.   Jestem uczestnikiem, inicjatorem i doradcą / Mariusz Lemanek // Probl. Opiek. Wychow. 2003 nr 8 s. 41-43 (Funkcjonowanie mieszkania dla usamodzielniających się wychowanków w Mrągowie)

62.   Kameralne formy opieki / Tadeusz Perzanowski // Probl. Opiek. Wychow. 2002 nr 5 s. 22-26

63.   Kameralne formy pracy z młodzieżą / Lidia Nastula // Probl. Opiek. Wychow. -1998 nr 10 s. 15-16 (Program usamodzielniania wychowanków placówek opiekuńczych )

64.   Kamień porzucenia / Aureliusz Leżeński ; rozm. przepr. Barbara Pietkiewicz // Polityka 2002 nr 36 s. 69-70

65.   Karta pobytu dziecka w Wiosce Dziecięcej / Maria Janas // Probl. Opiek. Wychow -2002 nr 10 s. 41-44

66.   Kciuk w buzi / Aleksandra Fandrejewska // Rzeczpospolita. 1996 nr 257 s. 3 (Sytuacja finansowa domów dziecka)

67.   Kilka uwag o koncepcji indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną / Tadeusz Perzanowski // Probl. Opiek. Wychow. 2002 nr 10 s. 36-39

68.   Klub rozbitka / Iwona Chaszczewicz // Polityka -2002 nr 36 s. 68-70 (Działalność wakacyjna Fundacji Robinson Crusoe)

69.   Kolejność pieczy / Marek Andrzejewski (Zamknijmy domy dziecka! ) // Polityka 1998 nr 6 s. 27-29 (System opieki nad dziećmi pozbawionymi rodzin )

70.   Kołchoz dziecięcy: państwowe domy dziecka są trzy razy droższe niż rodzinne / Krzysztof Łoziński // Wprost 2003 nr 17 s. 32-33

71.   Kompensacyjna funkcja domu dziecka jako placówki opiekuńczo-wychowawczej: (wybrane zagadnienia) / Elżbieta Bielecka // Test. 1996 nr 2 s. 103-109

72.   Konflikty i ich rozwiązywanie w środowisku domu dziecka / Robert Rutkowski // Opieka Wychow. Ter. 1999 nr 1 s. 8-14

73.   Kontra / Maria Aulich // Głos Naucz. -2000 nr 50 s. 1,6 (Konflikt wokół wyboru dyrektora Domu Dziecka nr 2 w Białymstoku)

74.   Korczakowska koncepcja wychowania i wychowawcy w domu dziecka / Maria Raszewska // Opieka Wychow. Ter. 1997 nr 4 s. 27-28

75.   Krok za krokiem / Joanna Staręga-Piasek ; rozm. przepr. Witold Salański // Głos Naucz. 2000 nr 44 s. 6-7 (Zarządzanie i finansowanie placówek opiekuńczych )

76.   Krótka bajka o "Kopciuszkach" / Anna Tomczyk, Marta Szwedko-Organek. // Probl. Opiek. Wychow. R. 46, nr 8 (2006) s. 39-42

77.   Kto daje i odbiera / Witold Salański // Głos Naucz. 2000 nr 33 s. 1,4 (Dom Dziecka w Grudziądzu)

78.   Kto grał losem dzieci / Rafał Bubnicki // Rzeczpospolita -1998 nr 28 s. 3 (Wstrzymanie likwidacji domu dziecka w Sułowie)

79.   Kto naprawdę kocha te dzieci? / Natalia Wojciechowska // Przegląd. -2002 nr 11 s. 33-35 (Konflikt pomiędzy dyrekcją a personelem ełckiego domu dziecka )

80.   Łazarze III Rzeczypospolitej / Witold Kalinowski // Tyg. Solid. -1996 nr 51/52 s. 31 (Domy dziecka)

81.   Makaron z truskawkami / Iza Kujawska // Głos Naucz. -1996 nr 46 s. 1,6 (Dom Dziecka "Bratoszewo" w Gostyninie)

82.   Małe dzieci w zmieniającym się systemie opieki / Maria Kolankiewicz. // Probl. Opiek. Wychow. - R. 45, nr 2 (2005), s. 3-13

83.   Mamy nadzieję, że wrócą... / Janusz Wachowicz // Probl. Opiek. Wychow.-2004 nr 2 s. 22-25 (Powroty z domów dziecka do rodzin)

84.   Marzenia / Witold Salański // Głos Naucz. -1996 nr 51/52 s. 1,6 (Święta Bożego Narodzenia w domach dziecka )

85.   Metody przekształceń instytucji opiekuńczo-wychowawczych: z doświadczeń Towarzystwa "Nasz Dom" / Tomasz Polkowski // Probl. Opiek. Wychow. 2002 nr 1 s. 15-26

86.   Miało być prorodzinnie: domy dziecka / Iwona Trusewicz // Rzeczpospolita -1999 nr 100 s. 4

87.   Mieszkanie usamodzielniające korzystną formą opieki / Lidia Kępińska. // Probl. Opiek. Wychow. R. 44 nr 8 (2004) s. 36-37

88.   Możliwości kompensacji sieroctwa w małym domu dziecka / Aleksandra Maciarz // Probl. Opiek. Wychow. -1999 nr 4 s. 17-19

89.   Mój dom dzisiaj i jutro / Teresa Skudniewska // Probl. Opiek. Wychow. 1997 nr 5 s. 26-29 ("Nasz Dom" na Bielanach w Warszawie )

90.   Na pedagogicznych piaskach: czy likwidować domy dziecka? / Marek Andrzejewski // Tyg. Powsz. 1998 nr 25 s. 5

91.   Na skromnym garnuszku / Krystyna Strużyna // Głos Naucz. -2002 nr 33 s. 7 (Wyniki kontroli placówek opiekuńczo-wychowawczych)

92.   Nasz Dom" w latach 1992-2002 / Tomasz Polkowski // Probl. Opiek. Wychow -2002 nr 7 s. 61-64

93.   Nie jesteście gorsi... / Lechosław Gawrecki // Głos Naucz. -1996 nr 28 s. 10,12 (Dom Dziecka w Bytowie)

94.   Nie ma czasu na nudę / Wojciech Górecki // Probl. Alkoh. -1995 nr 11/12 dod. s. VIII-X (Dom dziecka w Winiarach Dolnych )

95.   Niech przepadnie bidul / Barbara Pietkiewicz // Polityka -2002 nr 23 s. 26-28

96.   Niechciane dzieci / Katarzyna Sadura // Śląsk. R. 13 nr 2 (2007) s. 34-35

97.   Niechciane i niekochane / Renata Kamińska, Danuta Korcz // Prz. Tyg. 2000 nr 25 s. 10-11 (Dom Dziecka w Porszewicach )

98.   Niedokończona bajka o Kopciuszku / Katarzyna Kotowska // Poezja i Dziecko. 2005 nr 1 s. 97-101 (Warsztaty teatralne dla wychowanków wielkopolskich domów dziecka)

99.   Niekochany / Danuta Mystkowska // Prz. Tyg. 1996 nr 27 s. 6-7 (Samobójstwo wychowanka Domu Dziecka )

100.       Niepowodzenia szkolne w opinii wychowanków domu dziecka / Renata Szczepanik // Opieka Wychow. Ter. 2000 nr 3 s. 31-36

101.       Nowe szanse - lepsze jutro? / Rafał Osiński. // Probl. Opiek. Wychow. - R. 46, nr 3 (2006), s. 13-17 (Program dla wychowanków domów dziecka )

102.       O domu dziecka z pozycji wychowanki i wychowawczyni / Maria Malik // Probl. Opiek. Wychow. 2004 nr 4 s. 40-43

103.       O górach, skałach i nie tylko... / Małgorzata Pielak // Probl. Opiek. Wychow -2001 nr 8 s. 26-28 (Projekt edukacyjny "Z głową w chmurach" w opolskim Domu Dziecka )

104.       O odrzuceniu bardziej naukowo czyli hipokamp sieroty / Andrzej Olszewski // Myśl Protest. 2003 nr 3/4 s. 3-12

105.       O przekształcaniu domu dziecka w wielofunkcyjną placówkę / Andrzej Wróblewski ; rozm. przepr. Danuta Szymańska // Probl. Opiek. Wychow. 2002 nr 4 s. 16-26 (Dom Dziecka nr 10 w Pyrach )

106.       O standardach opieki i wychowania / Barbara Wojciechowska-Charlak. // Probl. Opiek. Wychow. R. 45 nr 8 (2005) s. 23-26

107.       O tym jak uwolnić wychowanków domów dziecka od traumatyzujących przeżyć z przeszłości / Beata Boćwińska-Kiluk // Probl. Rodz. 2000 nr 5 s. 58-59

108.       Opieka i pieniądze / Jerzy Szyszko ; rozm. przepr. Julian Radziewicz // Nowa Szk. 1996 nr 4 s. 3-5 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze )

109.       Opieka nad dzieckiem w Polsce (na przykładzie Domu Małego Dziecka w Piotrkowie Tryb.) / Michał Pindera, Piotr Kowolik, Teresa Szczepańska // Piotr. Stud. Pedag. .-T. 6 .-(1999) s. 43-55

110.       Organizacja pracy w filii Domu dla Dzieci / Monika Pezdek. // Probl. Opiek. Wychow. R. 44 nr 6 (2004), s. 43-45

111.       Organizacja życia rodzinnego byłych wychowanków domu dziecka / Jolanta Sokołowska // Auxil Soc. 2003 nr 1 s. 57-74

112.       Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy w powiecie / Barbara Passini // Probl. Opiek. Wychow. 1999 nr 7 s. 19-22

113.       Ośrodek Rodzin Zastępczych "Szansa" / Andrzej Łabądź // Probl. Opiek. Wychow.-2001 nr 6 s. 25-27 (Program realizowany przez Dom Dziecka w Bytomiu )

114.       Pamięć - dobroczynny nóż: zamknijmy domy dziecka / Barbara Chojnacka ; rozm. przepr. Barbara Pietkiewicz // Polityka 1998 nr 3 s. 28,30

115.       Państwowe bicie dzieci / Iwona Konarska // Przegląd. 2000 nr 31 s. 12-13 (Przemoc w domach dziecka )

116.       Państwowy posag / Krystyna Strużyna // Głos Naucz. 2001 nr 51/52 s. 14 (Kontrola funduszy przeznaczonych na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych)

117.       Petra i jej dzieci [korespondencja z Pragi ] / Patrycja Bukalska // Tyg. Powsz. -2001 nr 26 s. 6 (Sierociniec w Groznym prowadzony przez czeską wolontariuszkę )

118.       Plan przekształceń domu dziecka / Anna Czarnik // Probl. Opiek. Wychow .-2003 nr 8 s. 26-32 (Domu Dziecka nr 1 w Krakowie )

119.       Planowanie sytuacji życiowej wychowanków / Beata Gumienny // Probl. Opiek. Wychow. 2004 nr 2 s. 29-31 (Dom Dziecka "Nasza Chata" w Przemyślu )

120.       Poczucie godności wychowanków / Teresa Lewandowska-Kidoń, Danuta Wosik-Kawala // Probl. Opiek. Wychow. 2000 nr 2 s. 10-12

121.       Poczucie samotności wychowanków domu dziecka i ich rówieśników przebywających w środowisku naturalnym [fragm. pracy ] / Aleksandra Nowakowska // Z Dośw. Pedag. 2000 nr 3/4 s. 148-156

122.       Pomoc usamodzielnianym wychowankom / Janusz Wachowicz // Probl. Opiek. Wychow. 2003 nr 6 s. 20-24

123.       Poradnik przeciwsierocy / Ewa Wilk (Zamknijmy domy dziecka! ) // Polityka 1998 nr 12 s. 34-35

124.       Postępowanie wobec małoletnich ofiar wykorzystywania seksualnego - przypadek wychowanek z domu dziecka w X / Jacek Ciechanowski // Dziecko Krzywdzone. Nr 6 (2004) s. 207-216

125.       Potrzeby poznawcze wychowanków domów dziecka / Karolina Kusiak // Auxil Soc. 2003 nr 2 s. 29-31

126.       Potrzeby rozwoju placówek opieki całkowitej w Polsce w latach 1945-1989 / Marian Ochmański // Lub. Rocz. Pedag. T. 16 (1994) s. 279-289

127.       Poza nawiasem / Elżbieta Podczaska // Wiad. Kult. -1998 nr 6 s. 5 (Domy dziecka a problem adopcji w Polsce)

128.       Praca domu dziecka z rodziną wychowanka / Maria Posłuszna-Owcarz // Probl. Opiek. Wychow -2002 nr 4 s. 26-28

129.       Praca z personelem domu dziecka / Tadeusz Perzanowski // Probl. Opiek. Wychow. 1997 nr 2 s. 32-33

130.       Praca z rodzinami wychowanków / Bożena Błaszczyk, Maria Posłuszna-Owcarz // Probl. Opiek. Wychow. 2003 nr 3 s. 43-44

131.       Praca z rodzinami wychowanków / Iwetta Krzyżanowska // Probl. Opiek. Wychow. 2002 nr 7 s. 36-38

132.       Praca z rodziną wychowanka / Bożena Cierpioł // Probl. Opiek. Wychow. 2002 nr 1 s. 27-28

133.       Prawda o procesie wychowania w domu dziecka / Romana Świderska // Psyche Nr 7 (2003) s. 55-62

134.       Prawdziwi i fałszywi przyjaciele / Anna Paciorek // Rzeczpospolita 1996 nr 142 s. 3 (Dom Dziecka w Giżycach)

135.       Problemy domu dziecka / Bożena Cierpioł // Probl. Opiek.-Wychow. R. 46 nr 10 (2006) s. 38-39

136.       Problemy domu małych dzieci / Beata Skwarek // Probl. Opiek. Wychow. 2002 nr 5 s. 31-34 (Dom Małych Dzieci w Jaworze )

137.       Problemy resocjalizacji młodzieży w lubelskich domach dziecka / Halina Bejger // Opieka Wychow. Ter. 2001 nr 1 s. 10-20

138.       Problemy usamodzielnianych wychowanków / Barbara Czajka. // Probl. Opiek. Wychow. - R. 44, nr 7 (2004), s. 50-51

139.       Proces usamodzielniania w grupie autonomicznej / Krzysztof Pezdek. // Probl. Opiek. Wychow. R. 44, nr 8 (2004) s. 37-39

140.       Proces usamodzielnienia wychowanków domów dziecka. Cz. 1 / Mariola Bieńko // Probl. Opiek. Wychow. R. 46 nr 4 (2006) s. 15-22

141.       Proces usamodzielnienia wychowanków domów dziecka. Cz. 2 / Mariola Bieńko // Probl. Opiek. Wychow. R. 46 nr 5 (2006) s. 21-30

142.       Program "Ku rodzinie" / Irena Jaroń // Probl. Opiek. Wychow. -1997 nr 8 s. 22-24 (Metody wychowawcze w Domu Dziecka nr 10 w Warszawie )

143.       Program "Praca z rodziną w domu" / Dorota Żurowska // Probl. Opiek. Wychow. 2004 nr 2 s. 26-27 (Dom Dziecka w Kożuchowie )

144.       Program ukryty placówki opiekuńczo-wychowawczej / Franciszek Kulpiński // Opieka Wychow. Ter. 1997 nr 3 s. 21-25

145.       Program wsparcia wychowanków i ich rodzin / Franciszek Bronk // Probl. Opiek. Wychow. 2002 nr 8 s. 30-33 (Dom Dziecka w Gdyni )

146.       Projekt Karty pobytu dziecka w placówce / Jolanta Gościewska, Katarzyna Renczyńska // Probl. Opiek. Wychow. 2002 nr 4 s. 28-30

147.       Projekt socjalizacyjno-terapeutyczny / Tomasz Kończak, Leszek Czyżewski // Probl. Opiek. Wychow. 2004 nr 3 s. 38-39 (Program działania Domu Dziecka "Orle Gniazdo" w Martwicy )

148.       Propozycja standardów pracy w mieszkaniach dla dzieci i młodzieży / Tomasz Polkowski // Probl. Opiek. Wychow. R. 45 nr 9 (2005) s. 28-36

149.       Propozycje metodyczne Domu Dziecka nr 8 w Krakowie / Tadeusz Perzanowski // Probl. Opiek. Wychow. 1998 nr 1 s. 14-17

150.       Propozycje zmian, dotyczące funkcjonowania placówek opieki całodobowej / Elżbieta Potempska // Opieka Wychow. Ter. 1997 nr 1 s. 10-15

151.       Przeciw przemocy rówieśniczej w domu dziecka / Mariola Marcinkowska // Probl. Opiek. Wychow. 2001 nr 2 s. 45-47

152.       Przejawy demoralizacji i czynów karalnych u wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych / Iwona Niewiadomska, Katarzyna Rok. - // Roczniki Teologiczne. T. 52 z. 10 (2005) s. 183-197

153.       Przekształcanie domów dziecka w Ustce i Mrągowie / Tomasz Polkowski. // Probl. Opiek. Wychow. R. 43[44] nr 9 (2004) s. 43-47

154.       Przekształcenie Domu Dziecka / Bożena Cierpioł // Probl. Opiek. Wychow. 2002 nr 8 s. 27-30 (Reorganizacja pracy Domu Dziecka w Chorzowie)

155.       Przekształcenie domu dziecka w placówkę wielofunkcyjną / Zofia Wesołowska // Probl. Opiek. Wychow. R. 44 nr 6 (2004) s. 37-40

156.       Przerwany sen / Witold Salański // Głos Naucz. 1996 nr 47 s. 1,7 9 (Pożar Domu Dziecka w Szczecinie-Zdrojach )

157.       Przygotowanie dzieci do samodzielności / Lechosław Grabiński // Probl. Opiek. Wychow. 1996 nr 2 s. 34-35 (Wychowanie w domach dziecka)

158.       Przygotowanie dzieci do życia w rodzinach zastępczych / Bożena Religa, Kornelia Ziętek // Probl. Opiek. Wychow. -2002 nr 7 s. 47-50

159.       Przyjaźń w percepcji wychowanków domu dziecka / Piotr Napierski // Wychow. na co Dzień. 1997 nr 10/11 s. 24-26

160.       Przyjmowanie wychowanka do domu dziecka / Iwona Kurek // Probl. Opiek. Wychow. 2002 nr 6 s. 13-14

161.       Przytulić Anetkę / Barbara Pietkiewicz // Polityka -2001 nr 42 s. 81-82 (Dom Dziecka nr 10 w Warszawie)

162.       Przywracanie dzieci rodzinie: studium przypadku / Sylwia Borowiec // Probl. Opiek. Wychow. R. 46 nr 7 (2006) s. 38-46

163.       Pustki w domu / Beata Pawlak // Gaz. Wybor. 2000 nr 126 s. 19-21 (Dom Dziecka w Krasnem)

164.       Ratunek w kozach / Iza Kujawska // Głos Naucz -2001 nr 32 s. 4 (Sytuacja placówek opiekuńczo-wychowawczych w woj. łódzkim)

165.       Reality sierociniec: czy telenowela "Kochaj mnie" przekracza dopuszczalne granice etyczne? / Edyta Gietka // Przegląd. 2004 nr 10 s. 20-23

166.       Realizacja charyzmatu Sługi Bożego ks. B. Markiewicza w michalickich domach dziecka: (na przykładzie Domu Dziecka "Moja Rodzina" Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Prałkowcach k. Przemyśla) / Jan Polak // Pedag. Christ -2001 t. 2 s. 133-140

167.       Realizacja programu "Rodzina przyjazna dziecku" / Anna Osowska, Anna Pochopień. // Probl. Opiek. Wychow. R. 43[44] nr 10 (2004) s. 25-27

168.       Refleksje na temat zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka / Izabela Mularczyk // Probl. Opiek. Wychow. R. 46 nr 6 (2006) s. 37-40

169.       Reintegracja rodzin wychowanków / Elżbieta Gomułka // Probl. Opiek. Wychow. 2002 nr 1 s. 26-27

170.       Relacje małżeńskie byłych wychowanków domu dziecka / Jolanta Sokołowska // Auxil Soc. 2001 nr 3/4 s. 176-190

171.       Robinson walczy o swoje / Anna Fostakowska // Gaz. Wybor. 2002 nr 225 dod. Duży Format nr 21 s. 12-13 (Obóz dla dzieci z domu dziecka prowadzony przez Aureliusza Leżeńskiego)

172.       Rodzicielstwo, sieroctwo - przyczynek do metodyki wychowania zastępczego / Tomasz Kruszewski // Wychow. na co Dzień 2005 nr 1/2 s. 33-34

173.       Rodzina autonomiczna "Moje miejsce" / Beata Gola // Probl. Opiek. Wychow. R. 44 nr 8 (2004), s. 41-43

174.       Rodzina w życiu wychowanków domu dziecka / Elżbieta Gomułka // Probl. Opiek. Wychow. 1997 nr 1 s. 30-31

175.       Rodzina, ach rodzina / Maria Aulich // Głos Naucz -2002 nr 42 s. 11

176.       Rodzinny charakter niepublicznych domów dziecka na przykładzie Domu Dziecka im. Matki U. Ledóchowskiej w Otorowie / Aleksandra Kmieciak // Pedag. Christ. 2001 t. 2 s. 127-132

177.       Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze jako instytucje pomocy społecznej / Marek Andrzejewski // Probl. Opiek. Wychow. 1999 nr 3 s. 11-18

178.       Rozwój fizyczny a środowisko życia dziecka / Mariusz Adamus // Probl. Opiek. Wychow. R. 43[44] nr 9 (2004) s. 39-43

179.       Różnice w treści i sile lęków przeżywanych przez młodzież wychowywaną w domu dziecka i w rodzinie naturalnej / Justyna Dobrołowicz // Kiel. Stud. Pedag. T. 11 (1996) s. 83-92

180.       Samoocena wychowanków domów dziecka / Andrzej Chudnicki. // Probl. Opiek. Wychow. R. 45 nr 6 (2005) s. 40-43

181.       Serce za serce / Jerzy Łaniewski // Przegląd 2003 nr 44 s. 56-57

182.       Sesja popularnonaukowa "Działalność opiekuńczo-wychowawcza w Wioskach Dziecięcych SOS", Lublin 1999 / Wiesław Kowalski // Lub. Rocz. Pedag. T. 20 (2000) s. 231-235

183.       Sieroctwo jako podstawowa sytuacja wychowanków domów dziecka / Ireneusz Pyrzyk // Pedag. Christ. 2000 t. 2 s. 89-96

184.       Sieroctwo międzyresortowe / Stanisław Drzażdżewski (Zamknijmy domy dziecka!) // Polityka 1998 nr 11 s. 80-81

185.       Sierotka dzienna / Barbara Pietkiewicz // Polityka 1998 nr 4 s. 32,34 (Reformy w Domu Dziecka w Nowej Hucie)

186.       Sieroty po wyroku / Marek Brodowski // Prz. Tyg. 1998 nr 5 s. 6 (Dom Dziecka w Sułowie)

187.       Siniaki na mózgu / Andrzej Olszewski. // Probl. Opiek. Wychow. R. 45 nr 2 (2005) s. 31-34 (Psychika dzieci z domu dziecka )

188.       Smutek domów dziecka: raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka / Agata Nowakowska // Gaz. Wybor. 2000 nr 288 s. 6

189.       Społeczna percepcja wychowanków domów dziecka / Urszula Kamińska // Probl. Opiek. Wychow. 2002 nr 5 s. 16-22

190.       SQN, czyli narkotyki w domu dziecka / Tadeusz Perzanowski // Probl. Opiek. Wychow. 2001 nr 1 s. 22-27

191.       Standardy procesu opiekuńczo-wychowawczego XXI wieku / Mirosław Urbaczewski // Opieka Wychow. Ter. 1999 nr 2 s. 43-46 (Domy dziecka)

192.       Stawka na przeżycie / Zuzanna Dąbrowska // Prz. Tyg. 1996 nr 4 s. 8 (Sytuacja finansowa domów dziecka)

193.       Stawką jest dom / Anna Wojciechowska // Głos Naucz. 2001 nr 30 s. 1,7 (Protest przeciwko likwidacji Domu Dziecka nr 3 we Wrocławiu)

194.       Stowarzyszenie "Ku Rodzinie" / Andrzej Ochremiak // Probl. Opiek. Wychow -2003 nr 4 s. 27-28 (Współpraca warszawskich domów dziecka z Pyr i Białołęki

195.       Sytuacja szkolna wychowanków domów dziecka / Irena Żeromska, Marian Fiks // Probl. Opiek. Wychow. 1996 nr 2 s. 32-33

196.       Sytuacja w domach dziecka w rok po reformie / Tadeusz Perzanowski // Probl. Opiek. Wychow. 2000 nr 5 s. 22-24

197.       Sytuacje trudne jako czynnik deprywujący potrzeby wychowanków domów dziecka w okresie dorastania / Ewa Sierankiewicz // Rocz. Nauk.-Dydak., Pr. Pedag../ WSP Krak. Z. 16 (1995) s. 161-167

198.       Szkoła praktyczna: program przekształceń domu dziecka / Tadeusz Perzanowski // Probl. Opiek. Wychow. 1996 nr 5 s. 30-31 (Dom Dziecka nr 8 w Krakowie)

199.       Środowisko instytucjonalne a funkcjonalność domów dziecka / Małgorzata Sadomska // Zesz. Nauk. UJ., Pr. Pedag. Z. 25 (1996) s. 101-108

200.       Środowiskowy Dom Dziecka / Lidia Nastuła // Probl. Opiek. Wychow. 1997 nr 9 s. 29-30 (Dom Dziecka w Chorzowie )

201.       Świąteczne matki / Alina Kietrys // Prz. Tyg. 1998 nr 51 s. 6 (Domy Małego Dziecka )

202.       Święty Mikołaj od Nowaków / Beata Igielska // Głos Naucz. 2002 nr 51/52 s. 10-11

203.       Terapia logopedyczna w domu dziecka / Zofia Doniec // Probl. Opiek. Wychow. -2001 nr 10 s. 32-34

204.       Tożsamość dzieci wychowywanych w rodzinach i w placówkach / Małgorzata Kościelska // Probl. Opiek. Wychow. 1997 nr 6 s. 3-6

205.       Trzeba iść do wójta / Tomasz Polkowski ; rozm. przepr. Ewa Wilk (Zamknijmy domy dziecka!) // Polityka 1998 nr 7 s. 68-69 (Problem osieroconych dzieci w społecznościach lokalnych )

206.       Trzeba ratować mniejszych / Andrzej Niziołek // W Drodze 2005 [nr] 5 s. 81-94

207.       Tu" i "tam" / Marek Andrzejewski // Tyg. Powsz. 1996 nr 50 s. 6 (Współpraca domów dziecka z rodzicami )

208.       Tylko frajer jest Landrynkiem / Mariusz Maślanka ; rozm. przepr. Katarzyna Surmiak-Domańska // Gaz. Wybor. 2004 nr 69 dod. Duży Format nr 12 s. 19 (O książce "Bidul" )

209.       U nas się pali / Wioleta Bąk, Ewa Zientarska // Gaz. Wybor. 1998 nr 3 s. 14-15 (Sytuacja wychowanków domu dziecka w Łodzi)

210.       Uciekli z bidula / Beata Znamirowska-Soczawa // Przegląd 2003 nr 23 s. 22-23

211.       Udane małżeństwo / Beata Igielska // Głos Naucz 2003 nr 47 s. 10-11

212.       Usamodzielnianie na wyspie, czyli założenia programowe Fundacji "Robinson Crusoe" / Aureliusz Leżeński // Probl. Opiek. Wychow -2003 nr 8 s. 43-48

213.       Usamodzielnianie w Grupie Autonomicznej / Piotr Szafarowicz // Probl. Opiek. Wychow. 2002 nr 7 s. 35-36 (Grupa wsparcia dla dorosłej młodzieży działająca przy filii Domu dla Dzieci im. W. Rutkowskiej we Wrocławiu)

214.       Usamodzielnianie wychowanków / Halina Bejger // Probl. Opiek. Wychow. 2001 nr 3 s. 29-32

215.       Uwagi o modelu domu dziecka / Wiesław Walc // Probl. Opiek. Wychow.-1998 nr 8 s. 8-10

216.       W ciasnych rusztowaniach / Ewa Wilk (Zamknijmy domy dziecka!) // Polityka -1998 nr 9 s. 78,80

217.       W czym tkwi sedno? / Marek Andrzejewski // Probl. Opiek. Wychow. 1999 nr 4 s. 31 (Państwowe domy dziecka a rodziny zastępcze )

218.       W Domu dla Młodzieży / Joanna Migacz, Małgorzata Zdanek // Probl. Opiek. Wychow. R. 44 nr 8 (2004), s. 39-41

219.       W Domu Dziecka w Mrągowie / Bożena Skórzewska ; rozm. przepr. Iza Kujawska // Probl. Opiek. Wychow. 2000 nr 5 s. 52-54

220.       W Domu Dziecka w Tarasce / Małgorzata Brylska // Probl. Opiek. Wychow -1995 nr 10 s. 31-32

221.       W imieniu dziecka porzuconego / Jerzy Chełstowski // Podl. Zesz. Pedag. Nr 3 (2001) s. 41-45

222.       W obronie bezbronnych / Barbara Pietkiewicz, Ewa Wilk (Zamknijmy domy dziecka!) // Polityka 1998 nr 14 s. 34-35

223.       W oknie / Witold Salański // Głos Naucz -1999 nr 51 s. 4 (Dom Dziecka w Pasymiu)

224.       W Sułowie, czyli wszędzie / Grażyna Čupaila-Tomaszewska ; rozm. przepr. Barbara Pietkiewicz // Polityka 1998 nr 8 s. 34-35 (Likwidacja domu dziecka)

225.       Więcej sierot / Witold Salański // Głos Naucz. 1998 nr 47 s. 10 (Wychowankowie placówek opieki całkowitej)

226.       Więzienne dzieci / Jolanta Makowska // Probl. Opiek. Wychow. 1997 nr 5 s. 32-34 (Domy dziecka przy zakładach karnych dla kobiet w Polsce )

227.       Więź emocjonalna a wychowanie w domu dziecka / Tomasz Polkowski // Probl. Opiek. Wychow. R. 46 nr 7 (2006) s. 31-38

228.       Wiktymizacja wychowanków domów dziecka / Monika Sajkowska. // Probl. Opiek. Wychow. R. 45 nr 10 (2005) s. 3-17

229.       Wioska dziecięca w opinii matek / Ines Kierzkowska // Probl. Opiek. Wychow. 1999 nr 9 s. 15-19

230.       Wioska dziecięca w Rajsku / Małgorzata Bzibziak // Probl. Opiek. Wychow. 1995 nr 10 s. 29-30

231.       Wioski dziecięce SOS / Wiesław Kowalski // Głos Naucz. 1999 nr 30 s. 10

232.       Wioski dziecięce SOS w minionym półwieczu [ref. ] / Mieczysław Łobocki // Zarządz. i Eduk. 2001 nr 2 s. 55-73

233.       Wizja samodzielnego życia wychowanków domów dziecka / Wojciech Buczkowski. // Zamojskie Studia i Materiały. R. 7 z. 1 (2005) s. 212-217 (Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu)

234.       Wspomaganie procesu przekształcania domu dziecka / Hanna Rylke, Magdalena Olszańska // Probl. Opiek. Wychow. 1998 nr 8 s. 19-21

235.       Współpraca domu dziecka z rodzinami wychowanków / Ewa Wolska // Probl. Opiek. Wychow. 2001 nr 7 s. 33-35

236.       Wszystko, byle nie dom dziecka / Ryszarda Socha // Probl. Opiek. Wychow. 1995 nr 9 s. 21-22

237.       Wybacz nam, Dyrektorko! / Beata Znamirowska-Soczawa // Przegląd 2000 nr 32 s. 16-17 (Sprawa zwolnienia z pracy dyrektorki Domu Dziecka nr 2 w Bytomiu )

238.       Wybacz, ale się boimy / Beata Znamirowska-Soczawa // Przegląd 2001 nr 14 s. 15 (Proces dyrektorki Domu Dziecka w Bytomiu oskarżonej o znęcanie się nad wychowankami)

239.       Wychowanie prorodzinne a ciąże młodocianych matek w domach dziecka / Bożena Kuras // Pr. Uczesz. Stud. Dokt. [T.] 2 (2000) s. 21-25

240.       Wychowanie przez teatr / Grażyna Jasikowska // Probl. Opiek. Wychow. 1995 nr 8 s. 30-31 (Teatrzyk kukiełkowy w Domu Dziecka nr 1 w Sosnowcu)

241.       Wychowanie w wioskach dziecięcych SOS / Mieczysław Łobocki // Probl. Opiek. Wychow. 2000 nr 3 s. 16-19

242.       Wychowankowie domów dziecka o agresji i przemocy / Mariola Duda, Bernadeta Martynowicz, Joanna Bęben. // Probl. Opiek. Wychow. R. 43[44] nr 10 (2004) s. 27-29

243.       Wychowankowie domów dziecka w szkole / Renata Szczepanik // Piotr. Stud. Pedag. T. 8 (2001) s. 33-39

244.       Wychowankowie domu dziecka w klasie szkolnej / Beata Gumienny // Auxil Soc.-2003 nr 2 s. 31-33

245.       Wychowankowie i wychowawcy o placówce opiekuńczej / Robert Geisler // Probl. Opiek. Wychow. 1998 nr 5 s. 18-22

246.       Wypchnięci w dorosłość / Ewa Mazur // Tyg. Solid. 1998 nr 51/52 dod. s. 10-12 (Przyszłość wychowanków domów dziecka )

247.       Wypracowanie standardów usług profilaktyczno-opiekuńczych w Domu Dziecka w Puławach / Dariusz Perszko // Pr. Soc. 2001 nr 2 s. 68-74

248.       Wzory osobowe w opiniach wychowanek domu dziecka / Anna Gańko // Probl. Opiek. Wychow. -1996 nr 8 s. 30-32

249.       Z deszczu pod rynnę? / Witold Salański // Głos Naucz. 2002 nr 17 s. 7 (Ocena skutków przejścia placówek opiekuńczo-wychowawczych pod zarząd Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej)

250.       Z dziejów rozwoju ruchu SOS Kinderdorf International po drugiej wojnie światowej / Wiesław Kowalski // Lub. Rocz. Pedag. T. 17 (1995/1996) s. 245-257

251.       Z dziesięcioletnich doświadczeń grup usamodzielniania / Danuta Szczubiał, Irena Święcicka // Probl. Opiek. Wychow. R. 44 nr 8 (2004) s. 33-35

252.       Z historii "naszych" domów dziecka w latach 1944-1984 / Jolanta Biała // Kiel. Stud. Pedag. T. 11 (1996) s. 73-81 (woj. kieleckie )

253.       Z innej gliny? / Witold Salański // Głos Naucz. 2003 nr 21 s. 1,6 (Sprawa zwolnienia dyrektorki Domu Dziecka w Tychach)

254.       Z tradycji domów młodzieży w Polsce / Zofia Zacniewska // Probl. Opiek. Wychow. 2004 nr 5 s. 49-52

255.       Z wychowankami w Rimini / Tomasz Polkowski // Probl. Opiek. Wychow. 1998 nr 8 s. 16-19 (Wycieczka dla dzieci z placówek wychowawczych )

256.       Zadania pedagoga w placówce opiekuńczo-wychowawczej / Ewa Olejnik // Probl. Opiek. Wychow. R. 44[45] nr 1 (2005) s. 31-34

257.       Zajęcia: "Jestem niegrzeczny, bo nikt mnie nie kocha" / Grażyna Przybyło // Probl. Opiek. Wychow. R. 46 nr 6 (2006) s. 42-43

258.       Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci skrzywdzonych / Beata Boćwińska-Kiluk // Probl. Opiek. Wychow. 2000 nr 9 s. 50-52

259.       Zaklęty krąg / Ewa Miłoszewska // Głos Naucz -2001 nr 51/52 s. 15 (Sytuacja wychowanków domów dziecka )

260.       Zamknąć domy dziecka? / Maria Łopatkowa // Wiad. Kult. 1998 nr 4 s. 1,5

261.       Zamknijmy domy dziecka! / Barbara Pietkiewicz, Ewa Wilk // Polityka -1998 nr 1 s. 3-6,8

262.       Zapobieganie i postępowanie w przypadkach przemocy seksualnej w ośrodkach pobytowych dla młodzieży - wnioski z realizacji programu DAPHNE / Piotr Kalbarczyk // Dziecko Krzywdzone. Nr 7 (2004) s. 135-139

263.       Zasady pedagogiczne wiosek dziecięcych SOS / Wiesław Kowalski // Lub. Rocz. Pedag. T. 18 (1997) s. 255-262

264.       Zastosowanie metody Video Interaction Training na terenie domów dziecka / Ewa Reczek // Pedag. Christ. 2002 t. 1 s. 133-135

265.       Zdrowy jak sierota / Iwona Konarska // Prz. Tyg. 1999 nr 16 s. 9 (Sytuacja organizacyjna i finansowa domów dziecka)

266.       Zmiany statusu i kompetencji wychowawcy domu dziecka / Agnieszka Ustrzycka. // Probl. Opiek. Wychow. R. 44 nr 6 (2004) s. 45-48

267.       Znaleźć przystań / Tomasz Polkowski // Głos Naucz. 1997 nr 21 s. 9 (Domy dziecka)

268.       Żadna nie powie, że nie kocha / Jolanta Koral // Gaz. Wybor. 2000 nr 259 s. 16-17 (Domy opieki dla nieletnich matek)

 

 

DOMY DZIECKA ZA GRANICĄ

 

1.          "Serce Dzieciom" / Ewa Górska // Niedziela -2004 nr 38 s. 22 (Litwa)

2.          Archipelag dzieci / Dominika Pszczółkowska // Gaz. Wybor. -1999 nr 266 s. 14 (Sierocińce w Rosji)

3.          Instytucjonalizacja małych dzieci w Europie / Kevin Browne, Catherine Hamilton-Giachritsis, Rebecca Johnson, Shihning Chou, Maria Keller-Hamella, Maria Kolankiewicz ; // Dziecko Krzywdzone. - Nr 15 (2006), s. 16-22

4.          Instytut Emmi Pikler w Budapeszcie / Maria Kolankiewicz // Probl. Opiek. Wychow. -1999 nr 10 s. 48-50

5.          Krajobraz bez mamy / Maja Narbutt // Rzeczpospolita -1997 nr 51 s. 3 (Internat dla dzieci z polskich rodzin w Podbrodziu na Litwie)

6.          Mieszkania usamodzielnień / Wojciech Żurowski // Probl. Opiek. Wychow.-2000 nr 8 s. 32-34 (Francja)

7.          Petra i jej dzieci [korespondencja z Pragi ] / Patrycja Bukalska // Tyg. Powsz. -2001 nr 26 s. 6 (Sierociniec w Groznym prowadzony przez czeską wolontariuszkę )

8.          Ukochane kolory Ineski / Zbigniew Lentowicz // Rzeczpospolita -1997 nr 51 s. 3 (Pomoc z Polski dla domu dziecka w Podgrodziu)

9.          Wychowanie w społecznościach młodzieżowych SOS w Niemczech / Agnieszka Kania // Lub. Rocz. Pedag. -T. 18 .-(1997) s. 173-177

10.      Z pomocą dzieciom / Andrzej Kalisz // Probl. Opiek. Wychow. -1999 nr 10 s. 51-52 (Wizyta przedstawicieli Towarzystwa "Nasz Dom" w Słowacji)

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony