Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
: wybór materiałów

 

KSIĄŻKI

 

1. BORZYSZKOWSKA HALINA

Izolacja społeczna rodzin mających dziecko upośledzone umysłowo w stopniu lekkim / Halina Borzyszkowska. Gdańsk ; Sopot: Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 1997 - Sygn. 256847

2. Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej: wokół zagadnień teoretycznych / red. nauk. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula ; [wstęp Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula]. Toruń: „Akapit”, 2006

3. Dzieci i młodzież - bariery i szanse rozwojowe: materiały z konferencji zorganizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. / [oprac. Biuro Rzecznika Praw Dziecka]. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2006

4. Edukacja przeciw wykluczeniu: teoria i praktyka: III Ogólnopolska Konferencja Ochotniczych Hufców Pracy, 13-14 kwietnia 2005 r. / red. nauk. Zdzisław Sirojć ; Ochotnicze Hufce Pracy. Komenda Główna. Warszawa: OHP. Komenda Główna.: Oficyna Wydaw. Aspra-Jr, 2005

5. Efektywność instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym / red. nauk. Zbigniew B. Gaś. Lublin: Pracownia Wydaw. Fundacji „Masz Szansę”, 2008 – Sygn. 307264-307266

6. Ekskluzja i inkluzja społeczna: diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. Toruń: „Akapit”, 2005 – Sygn. 300515

7. GOFFMAN ERVING

Piętno: rozważania o zranionej tożsamości / Erving Hoffman. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychol., 2005 - Sygn. 297876

8. Homofobia po polsku / pod red. Zbyszka Sypniewskiego i Błażeja Markockiego. Warszawa: "Sic!", 2004 – Sygn. 293800

9. KRÓLIKOWSKA JADWIGA

Socjologia dobroczynności: zarys problematyki biedy i pomocy na tle doświadczeń angielskich / Jadwiga Królikowska. Warszawa: "Żak", cop. 2004 – Sygn. 296461

10. LASZUK ANNA

Dziewczyny, wyjdźcie z szafy! / Anna Laszuk. Płock: Fundacja Lorga, 2006

11. MAJEWSKI TADEUSZ

Gmina a niepełnosprawność: podręcznik dla samorządów gminnych z zakresu aktywizacji zawodowej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych / Tadeusz Majewski, Cezary Miżejewski, Włodzimierz Sobczak. Warszawa: Krajowa Izba Gospod.-Rehabilit., 2007

12. Marginalizacja: w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki ; przy współpr. Haliny Guzy-Steinke, Anny Rutkowskiej. Bydgoszcz: Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego, 2005 – Sygn. 299122 Cz (Socj. 643)

13. NALASKOWSKI FILIP

Ubóstwo a wykluczenie z kultury jako problem dla edukacji / Filip Nalaskowski. Olsztyn: Wydaw. Uczelniane WSIiE TWP, 2007

14. OLIWA-CIESIELSKA MONIKA

Piętno nieprzypisania: studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych / Monika Oliwa-Ciesielska. Wyd. 2 popr. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2006 – Sygn. 296030

15. Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego: między rozwojem a wykluczeniem w Zjednoczonej Europie / pod red. Arkadiusza Marca i Iwony Wagner ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza, Warszawa: Ośrodek Wydawn.-Poligraficzny SIM, 2005

16. Programy edukacyjne w zwalczaniu wykluczenia społecznego: doświadczenia i perspektywy: zbiór materiałów z konferencji 29-30 maja 2007 roku w Wyższej Szkole Zawodowej "Kadry dla Europy" w Poznaniu / pod red. Julii Hoffmann. Poznań: WSZ „Kadry dla Europy”, 2007

17. Przeciw wykluczeniu społecznemu: propozycje nowych rozwiązań na tle doświadczeń krajów UE: wybrane materiały z konferencji przygotowanej przez Caritas Polską, Caritas Diecezji Kieleckiej i Instytut Spraw Publicznych, Kielce 17-18 czerwca 2003 r. / [red. Barbara Czarnocka] ; Caritas Polska, Caritas Kielecka, Instytut Spraw Publicznych. Warszawa: Fundacja „Pro Caritate”, 2003

18. Skazani na wykluczenie / pod red. Małgorzaty Orłowskiej. Warszawa: Akademia Ped. Spec. Im. Marii Grzegorzewskiej, 2005 – Sygn. 298188 Cz (Socj. 631)

19. SZEWCZYK AGNIESZKA

Oblicza ubóstwa w społeczeństwie informacyjnym / Agnieszka Szewczyk. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2006

20. Toruńskie Dni Demokracji i Praw Człowieka / wprow., układ i wybór Przemysław Osóbka. Toruń: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Młodzieży "Junak", 2005

21. Ubóstwo i wykluczenie społeczne: badania, metody, wyniki / red. nauk. Stanisława Golinowska, Elżbieta Tarkowska, Irena Kopińska. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005 - Sygn. 298766

22. Utopie inkluzji: sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej / red. Kazimierz W. Frieske. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004 – Sygn. 302398

23. WOJCIECHOWSKA JOLANTA

Stygmat i dyskryminacja jako trzecia faza epidemii HIV/AIDS / Jolanta Wojciechowska. Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 2004 – Sygn. 295400

24. Wokół społecznej przedsiębiorczości / [red. Ewa Ślęzak]. Kraków: Małopolska Ag. Rozwoju Regionalnego. Departament ds. Rozwoju Rynku Pracy, 2007

25. Wybrane społeczno-socjalne aspekty marginalizacji: praca zbiorowa / pod red. Anny Nowak ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. generała Jerzego Ziętka w Katowicach. Katowice: Wydaw. Śląskiej Wyższej Szkoły Zarz. Im. Generała Jerzego Ziętka, 2005 – Sygn. 298770

26. Wykluczeni: wymiar społeczny, materialny i etniczny / red. Maria Jarosz. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2008 306586

27. Wykluczenie i marginalizacja społeczna: wokół problemów diagnostycznych i reintegracji psychospołecznej / red. nauk. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula. Toruń: „Akapit”, 2006 – Sygn. 303204

28. Wykluczenie społeczne: praca zbiorowa / pod red. nauk. Lucyny Frąckiewicz. Katowice: Wydaw. Akademii Ekonom. im. Karola Adamieckiego, 2005

29. Wykluczenie, rewitalizacja, spójność społeczna: praca zbiorowa / pod red. nauk. Lucyny Frąckiewicz. Katowice: "Śląsk", 2004

30. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu: praca zbiorowa / pod red. Lucyny Frąckiewicz. Katowice: Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005

 

ARTYKUŁY

1.          "Tam i z powrotem": o próbach rzekomego unikania wykluczenia społecznego przez podejmowanie studiów pedagogicznych / Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, Adela Kożyczkowska. // Forum Oświatowe 2005 t. 2 s. 151-160

2.          "Jak odnaleźć się na rynku pracy?: przykłady modelowych działań na rzecz grup defaworyzowanych" - sprawozdanie z debaty / Katarzyna Bryczkowska-Kiraga // Rocznik Andragogiczny 2006 s. 227-233

3.          Aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym / Iwona Barszcz. // Pedagogika Pracy T. 47 (2005) s. 76-84

4.          Alfabetyzacja informatyczna dorosłych w kontekście procesu wykluczenia społecznego / Jerzy Stochmiałek // Chowanna R. 48 t. 2 (2005) s. 102-110

5.          Alkoholizm a zagrożenie wykluczeniem społecznym / Krzysztof Piątek // Wychowanie na co Dzień 2005 nr 10/11 s. 3-6

6.          Analiza efektywności współdziałania państwa i organizacji pozarządowych w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego / Piotr Broda-Wysocki // Polityka Społeczna R. 33 nr 11/12 (2006) s. 39-45

7.          Anomia jako instrument poszerzania obszaru i zakresu władzy, marginalizacji i wykluczenia / Wojciech Pawnik // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy Z. 4 (2004) s. 129-138

8.          Badania nad ubóstwem i wykluczeniem społecznym - metody i wyniki: międzynarodowa konferencja naukowa IPiSS / Przemysław Chmiel // Polityka Społeczna R. 32 nr 4 (2005) s. 33-38

9.          Bezrobocie a zjawisko wykluczenia społecznego / Beata Błaszczyk // Biuletyn IGS R. 46[45] nr 1/4 (2002/2005) s. 31-51

10.      Bieda: zmieniające się zjawisko niedostatku w procesie zmian społeczno-ekonomicznych współczesnego społeczeństwa globalnego / Arkadiusz Staniszewski // Społeczeństwo i Kościół. T. 3 (2006) s. 147-167

11.      Byli pracownicy PGR jako "przegrani" transformacji ustrojowej / Renata Marks-Bielska // Polityka Społeczna R. 31[32] nr 7 (2005) s. 9-12

12.      Centra integracji społecznej jako pomysł na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu?: refleksje wokół "Ustawy o zatrudnieniu socjalnym" / Tomasz Kaźmierczak // Trzeci Sektor Nr 2 (2005) s. 94-103

13.      Człowiek w obliczu marginalizacji i społecznego wykluczenia: w drodze ku normalizacji życia / Stanisław Kawula // Pedagogika Społeczna 2006 nr 3 s. 23-36

14.      Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej / Jan A. Malinowski // Wychowanie na co Dzień 2005 nr 12 s. 26-28

15.      Czy brak polityki zatrudnienia to droga do społecznego wykluczenia? / Stanisława Golinowska // Polityka Społeczna R. 33 nr 11/12 (2006) s. 20-29

16.      Działalność ochotniczych hufców pracy w zakresie zatrudniania oraz przeciwdziałania bezrobociu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży / Teresa Listwan // Problemy Profesjologii 2006 nr 1 s. 137-142

17.      Edukacja dorosłych sposobem przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu na obszarach wiejskich: Kaszubski Uniwersytet Ludowy - Starbienino, 30.11-01.12.2005 / Anna Kławsiuć, Dominika Pogorzelska // Rocznik Andragogiczny 2005 s. 165-174

18.      Edukacyjne, w tym wychowawcze, obowiązki państwa wobec społeczeństwa / Mirosław Sawicki // Dyrektor Szkoły 2007 nr 3 s. 12-13

19.      Efekty realizacji programu "Rozwijanie umiejętności nauczycieli w relacjach z uczniem trudnym w prowadzeniu i zagrożonym wykluczeniem" / Jolanta Szarek // Szkice Humanistyczne T. 6 nr 3/4 (2006) s. 203-209 (Materiały z sesji naukowej "Współczesne wyzwania zawodu nauczyciela - wychowawcy", Olsztyn)

20.      Ekonomia społeczna w Polsce - nowe perspektywy w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu / Tomasz Sadowski. // Rynek Pracy 2005 nr 3 s. 11-26

21.      Finansowanie przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu w ramach EFS / Jarosław Pichla // Polityka Społeczna. - R. 31[32] nr 7 (2005) s. 1-4 (I edycja konkursu na projekty przeznaczone dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)

22.      II Interdyscyplinarna Konferencja "Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych": Wrocław, 5-6 czerwca 2006 roku / Agnieszka Zubik // Przegląd Psychologiczny T. 49 nr 4 (2006) s. 475-481

23.      Instytucja "obserwatorium" jako instrument ustawodawcy racjonalnego / Barbara Godlewska-Bujok // Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2006 nr 3 s. 7-11

24.      Instytucja "obserwatorium" jako instrument ustawodawcy racjonalnego / Barbara Godlewska-Bujok // Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2006 nr 3 s. 7-11

25.      Internet - źródłem reintegracji: praktyczne doświadczenia europejskie / Magdalena Łukasik // Zamojskie Studia i Materiały R. 8 z. 2[4] (2006) s. 367-373 (Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej "Etiologia alienacji społecznej", Zamość)

26.      Kościół i państwo wobec wykluczenia i marginalizacji ludzi w świetle projektu "Daj sobie szansę - Tobie też się uda" realizowanego w diecezji drohiczyńskiej / Andrzej Lubowicki // Społeczeństwo i Kościół T. 3 (2006) s. 129-145

27.      Kryteria, mechanizmy i konsekwencje odrzucenia dziecka przez grupę rówieśniczą / Bronisław Urban // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne. - Z. 28 (2001) s. 9-22

28.      Księdza Franciszka Mirka rozumienie i ocena wykluczenia społecznego i marginalizacji ludzi / Dariusz S. Malinowski // Społeczeństwo i Kościół T. 3 (2006) s. 75-85

29.      Modele procesu odrzucenia społecznego dzieci a ich funkcjonowanie społeczne / Jacek Bogucki // Przegląd Badań Edukacyjnych 2006 nr 1 s. 65-74

30.      Nadwaga i otyłość jako czynniki wykluczenia społecznego / Beata Bykowska // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Z. 4 (2006), s. 140-149 (Materiały z konferencji "Oblicza przemian. Społeczne, gospodarcze i polityczne aspekty polskiej transformacji", Kraków)

31.      Narkotyki a marginalizacja i wykluczenie społeczne młodzieży / Mariusz Jędrzejko // Artes Liberales R. 1 nr 1 (2006) s. 117-130

32.      Narkotyki drogą do wykluczenia społecznego - badanie skali rozpowszechnienia doświadczeń związanych z narkotykami wśród młodzieży szkolnej / Barbara Toroń // Auxil. Soc. 2005 nr 2 s. 239-249

33.      Niepełnosprawni - społecznie wykluczeni? / Monika Parchomiuk // Niepełnosprawność i Rehabilitacja R. 6 nr 4 (2006) s. 3-16

34.      Oblicza marginalizacji i wykluczenia w aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski: w drodze ku normalizacji życia / Stanisław Kawula // Zamojskie Studia i Materiały R. 8 z. 2[4] (2006) s. 47-61 (Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej "Etiologia alienacji społecznej", Zamość)

35.      Oświata dorosłych wobec wykluczenia społecznego: przeszłość - teraźniejszość - przyszłość, 12-14 września 2003 r., Gdańsk - Starbienino / Dariusz Jach // Rocz. Andrag. 2003 s. 186-188

36.      Polityka mieszkaniowa wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego / Hanka Zaniewska // Polityka Społeczna R. 33 nr 11/12 (2006) s. 33-35

37.      Polityka społeczna wobec procesów ekskluzji społecznej w Polsce lat 90. / Ludmiła Dziewięcka-Bokun. // Wrocławskie Studia Politologiczne. - T. 5 (2004) s. 96-102

38.      Polityka uznania a nauczanie Kościoła o wykluczeniu i marginalizacji ludzi / Janusz Węgrzecki // Społeczeństwo i Kościół T. 3 (2006) s. 87-103

39.      Polskie wykluczenia / Radosław S. Czarnecki // Dziś R. 18 nr 9 (2007) s. 79-83

40.      Poszukiwanie rozwiązania problemów wykluczenia społecznego podczas Międzynarodowej Konferencji "Oświata dorosłych wobec wykluczenia społecznego: przeszłość - teraźniejszość - przyszłość" / Dorota Kufell-Wojciechowska, Patrycja Karolina Sihinkiewicz // Eduk. Doros. 2003 nr 3 s. 140-142

41.      Praktyczne wykluczenie i marginalizacja ludzi na przykładzie życia więziennego / Błażej Michalewski // Społeczeństwo i Kościół T. 3 (2006) s. 169-178

42.      Prawo bez autorytetu - prawo pozbawione sumienia a wykluczenie społeczne jednostek / Andrzej Bałandynowicz // Horyzonty Wychowania. - [R.] 4 nr 8 (2005) s. 69-87

43.      Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego na początku XXI wieku / Ewa Polak // Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji Z. 4 (2007) s. 236-255

44.      Problem wykluczania w perspektywie założeń edukacyjnych Strategii Lizbońskiej: wybrane aspekty / Adela Kożyczkowska // Studia Gdańskie / Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna T. 3 (2006) s. 139-159

45.      Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych: konferencja w Katowicach / Wiesława Walkowska, Dominika Błasiak // Polityka Społeczna R. 34 nr 5/6 (2007) s. 39-40

46.      Przeciwdziałać drodze od ubóstwa do wykluczenia społecznego: debata Fundacji Friedricha Eberta / Anna Ruzik // Polityka Społeczna R. 33 nr 3 (2006) s. 34-38

47.      Przedsiębiorczość społeczna: raport specjalny / Ewa Leś // Nowe Życie Gosp. 2004 nr 15 s. 5-8

48.      Rodzina wobec wykluczenia społecznego - analiza "Pamiętników bezrobotnych" / Paweł Kubicki, Ewa Cichowicz. // Polityka Społeczna R. 32 nr 4 (2005) s. 26-30

49.      Rola twórczych metod kształcenia w procesie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu / Małgorzata Bębenek. // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego 2005 nr 1/2 s. 141-146

50.      Rozwijanie umiejętności nauczycieli w relacjach z uczniem trudnym do prowadzenia i zagrożonym wykluczeniem: (program profilaktyki szkolnej) / Joanna Wiecińska // Szkice Humanistyczne T. 6 nr 3/4 (2006) s. 199-202 (Materiały z sesji naukowej "Współczesne wyzwania zawodu nauczyciela - wychowawcy", Olsztyn)

51.      Sposoby przezwyciężenia wykluczeń i marginalizacji ludzi o odmiennych przekonaniach i poglądach w świetle "Orędzia o potrzebie dialogu i tolerancji" / Mirosław Mróz // Społeczeństwo i Kościół T. 3 (2006) s. 179-197

52.      Statystyki i narzędzia badawcze dotyczące wykluczenia społecznego związanego z mieszkaniem / Danuta Graniewska // Polityka Społeczna R. 32 nr 10 (2005) s. 16-18

53.      Stracone szanse - czas wolny dzieci z rodzin wykluczonych społecznie / Małgorzata Orłowska // Pedagogika Społeczna 2006 nr 3 s. 89-100

54.      Subkultury młodzieżowe a wykluczanie i marginalizacja społeczna / Krzysztof Sawicki // Pedagogika Społeczna 2006 nr 1 s. 57-64

55.      System edukacji, ubóstwo, wykluczenie społeczne / Elżbieta Tarkowska, Katarzyna Górniak, Agnieszka Kalbarczyk // Polityka 2007/06

56.      Ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz metody ich zwalczania: konferencja IPiSS / oprac. Marta Styrc // Polityka Społeczna R. 33 nr 11/12 (2006) s. 49-52

57.      Ubóstwo jako element wykluczenia społecznego / Jolanta Kędzior // Pro Publico Bono Z. 2 (2006) s. 155-165

58.      Ubóstwo, marginalizacja i wykluczenie w kontekście asynchronii zmian społecznych: wybrane problemy / Ewa Bielska, Andrzej Radziewicz-Winnicki // Chowanna R. 46 t. 2 (2003) s. 7-24

59.      W stronę wielowymiarowej analizy ubóstwa i społecznego wykluczenia / Anna Szukiełojć-Bieńkuńska // Wiadomości Statystyczne R. 51 nr 5 (2006) s. 5-15

60.      Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ramach otwartej metody koordynacji / Olga Soszyńska // Polityka Społeczna R. 31 nr 10 (2004) s. 17-19

61.      Wskaźniki wykluczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej / Małgorzata Radziukiewicz // Wiadomości Statystyczne R. 51 nr 3 (2006) s. 18-27

62.      Współczesne problemy wykluczenia społecznego i marginalizacji / Wioletta Danilewicz // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach R. 7[8] nr 13 (2006) s. 73-81

63.      Wykluczeni społecznie w oczach gminnych pracowników samorządowych - omówienie wyników badań / Paweł Kubicki, Marta Olcoń. // Biuletyn IGS. - R. 46[45] nr 1/4 (2002/2005) s. 53-63

64.      Wykluczenie osób o nienormatywnych orientacjach seksualnych z dyskursu pedagogiki i praktyki edukacyjnej / Piotr Skuza // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja 2005 nr 1 s. 61-80

65.      Wykluczenie społeczne: konferencja polityków społecznych / oprac. Beata Kaczyńska. // Polityka Społeczna R. 31[32] nr 5/6 (2005) s. 32-37

66.      Wykluczenie społeczne czy marginalizacja społeczna? / Janusz Sztumski // Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Z. 28 (2006) s. 32-39

67.      Wykluczenie społeczne w Polsce / Edward Przychodaj // Zamojskie Studia i Materiały. - R. 8, z. 2[4] (2006), s. 131-140 (Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej "Etiologia alienacji społecznej", Zamość)

68.      Wykluczenie społeczne w Unii Europejskiej na przełomie XX i XXI wieku / Urszula Świętochowska // Cywilizacja i Polityka Nr 3 (2005) s.

69.      Wypisani z życia: społeczne koszty polskiej transformacji czyli lądowanie na marginesach / Marek S. Szczepański // Przegląd Polityczny Nr 73/74 (2005) s. 82-87

70.      Zaangażowany Kopciuszek: bajka o wykluczeniu / Magda Pustoła // Kultura Współczesna 2005 nr 1 s. 63-74

71.      Zaawansowanie procesu integracji społecznej w Unii Europejskiej: konferencja w Luksemburgu / Magdalena Andrałojć // Polityka Społeczna R. 32 nr 8 (2005) s. 33-38

72.      Zaawansowanie procesu integracji społecznej w Unii Europejskiej: konferencja w Luksemburgu / Magdalena Andrałojć // Polityka Społeczna R. 32 nr 8 (2005) s. 33-38

73.      Zadania katolickich uniwersytetów ludowych w przeciwdziałaniu społecznej ekskluzji / Małgorzata Rosalska // Edukacja, Teologia i Dialog T. 3 (2006) s. 183-191 (Materiały z ogólnopolskiej konferencji "Pedagogika miłosierdzia w praktyce edukacyjnej", Poznań)

74.      Zdrowie i choroba a ubóstwo i wykluczenie społeczne / Agnieszka Sowa // Polityka Społeczna R. 33 nr 11/12 (2006) s. 16-20

75.      Zjawisko wykluczenia społecznego w obszarze edukacji / Piotr Broda-Wysocki // Roczniki Naukowe Caritas R. 8/9 (2004/2005) s. 71-79

76.      Zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego w ramach polityki realizowanej na szczeblach samorządu terytorialnego / Piotr Błędowski, Paweł Kubicki // Polityka Społeczna R. 33 nr 11/12 (2006) s. 36-38

77.      Źródła napięć i lęków kandydatów na rodziców adopcyjnych przed wykluczeniem w środowisku społecznym / Arkadiusz Wąsiński // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Pedagogika Z. 1 (2006) s. 51-61

78.      Żeby nie zatrzaskiwać bramy / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły 2006 nr 12, s. 19-21

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony