Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

KATYŃ:
wybór materiałów

 

 

KSIĄŻKI

 

1. 60. rocznica zbrodni katyńskiej: materiały z sesji naukowej, Suwałki, 13 marca 2000 r. / [red. Grażyna Sobecka]; Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Suwałki: BP, 2000

2. ABARINOV VLADIMIR KONSTANTINOVIČ

Oprawcy z Katynia / Władimir Abarinow; przekł. Walentyna Dworak, Klaudia Rumińska. Kraków: „Znak” 2007

3. ÂŽBOROVSKẬ INESSA SERGEEVNA

Katyń: zbrodnia chroniona tajemnicą państwową / Inessa Jażborowska, Anatolij Jabłokow, Jurij Zoria; z ros. przeł. Maria Putrament i Alicja Wołodźko-Butkiewicz. Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1998

4. BANASZAK KAZIMIERZ

Kawalerowie Orderu Virtuti Militari w mogiłach katyńskich / Kazimierz Banaszek, Wanda Krystyna Roman, Zdzisław Sawicki. Warszawa: Kapituła Orderu Wojennego Virtuti Militari: „Rytm”, 2000

5. BASAK ADAM

Historia pewnej mistyfikacji: zbrodnia katyńska przed Trybunałem Norymberskim / Adam Basak. Wrocław: Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1993

6. BAUER PIOTR

Żołnierska droga przez mękę: Wielkopolanie w obozach sowieckich / Piotr Bauer, Jerzy Zielonka; Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej; Redakcja "Wiadomości Kościańskich". Kościan: Biblioteczka „Wiadomości Kościańskich”, 1990

7. BERGANDER HANNA

Zbrodnia katyńska: bibliografia, wybór / [oprac. Hanna Bergander]. Wrocław: WiMBP, 1990

8. Bez procesu, bez wyroku...: ludobójstwo katyńskie we wspomnieniach / [wybór tekstów Piotr Czartoryski-Sziler; red. i oprac. Maria Kalińska, Beata Rojek]. Szczecinek: Fundacja „Nasza Przyszłość”. Oddział, 2005

9. BOCHEŃSKI JÓZEF

... tylko nie mogą wrócić ...: dowody w sprawie sowieckiego mordu w Katyniu / Józef Bocheński. [b.m.]: “Text”: Atu”, [1990]

10. BRATKO JÓZEF

Dlaczego zginąłeś, prokuratorze ? / Józef Bratko. Kraków: Stowarzyszenie Twórcze. Krakowski Klub Artystyczno-Literacki 1998

11. BRYGIDYN ANDRZEJ

Sanocka lista katyńska: jeńcy Kozielska, Ostaszkowa, Starobielska oraz innych obozów i więzień Polski kresowej pomordowani w Rosji Sowieckiej / Andrzej Brygidyn. Sanok: Andrzej Brygidyn, 2000

12. BUGAJ JAN

Nauczyciele, żołnierze, ofiary NKWD / Jan Bugaj. Łazy: Bibl. Publ. Miasta i Gminy, 2000

13. Charków, Katyń, Miednoje: polskie cmentarze wojenne = Polish war cemetery / [red. i oprac. graficzne Andrzej Spanily]. Wyd. 2. Gdynia: ASP Rymsza, 2000

14. Charków, Katyń, Twer: w sześćdziesiątą rocznicę zbrodni: zbiór studiów / pod red. Andrzeja Koli i Jana Szilinga. Toruń: Uniw. Mikołaja Kopernika. Wydaw., 2001

15. Decyzja: dokumenty Katynia / zespół red. Jacek Snopkiewicz, Andrzej Zakrzewski; kalendarium [oraz oprac. wstępu i bibliogr.] Jerzy Jaruzelski; [z ros. przeł. Jerzy Wrzesiński]. Warszawa: „Interpress”, 1992

16. DELOWICZ JAN

Zginęli na Wschodzie: Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków / Jan Delowicz. Żory: Miejski Ośrodek Kultury, 1995

17. DUDA HARRY

Szlakiem zbrodni II: Opolanie w sprawie katyńskiej / Harry Duda. Opole: Tadeusz Podkówka, 1998

18. FUSIECKI STANISŁAW SZCZĘSNY

Generał Mieczysław Makary Smorawiński: 25. 12. 1893 Kalisz - 1940 Katyń: w stulecie urodzin / oprac. Stanisław Szczęsny Fusiecki. [Warszawa: nakł. autora], cop. 1994

19. Gdziekolwiek są Wasze prochy... / [red. Aleksandra Matuszczyk; Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Katowicach. Katowice: Górnośląskie Centrum Kultury: SRK, [2003]

20. GIZA JERZY

Nowosądecka lista katyńska: Sądeczanie i oficerowie 1 pułku strzelców podhalańskich, jeńcy obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku pomordowani w Rosji Sowieckiej / Jerzy Giza; Towarzystwo im. Józefa Piłsudzkiego. [Kraków]: Oficyna Literacka, 1991

21. Golgota Wschodu - Polska pamięta / [red. Anna Rastawicka]. Warszawa: „Soli Deo”, 1995

22. Golgota Wschodu: materiały pomocnicze dla nauczycieli w 60. rocznicę zbrodni w Katyniu: konkurs szkolny / [oprac. zespół pod kier. Wojciecha Książka w składzie K. Kawęcki i in.]; Ministerstwo Edukacji Narodowej. Warszawa: [MEN], 1999

23. HARZ MARIA

Bibliografia zbrodni katyńskiej: materiały z lat 1943-1993 / Maria Harz; Wojskowy Instytut Historyczny; Centralna Biblioteka Wojskowa. Warszawa: WIH, 1993

24. II [Drugie] półwiecze zbrodni: Katyń, Twer, Charków / [pod red. Marka Tarczyńskiego]. Warszawa: Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej. Polska Fundacja Katyńska, 1995

25. Informator historyczny dla pielgrzymów Katyń - Charków - Miednoje = A historic reference-book for the pilgrims to Katyń - Kharkov - Mednoe / [oprac. redakcyjne Zdzisław Sawicki]; Fundacja "Straż Mogił Polskich Bohaterów". Wyd. 3 uzup. Warszawa: Redakcja „Sybiracy” – Niezależne Czasopismo Historyczne, 1999

26. Informator historyczny dla pielgrzymów Katyń - Charków - Miednoje / [oprac. red. Janusz Zaleski]; Fundacja "Straż Mogił Polskich Bohaterów". Warszawa: „Straż Mogił Polskich Bohaterów”, 1994

27. Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie / wstęp i oprac. Stanisław M. Jankowski, Adam Roliński. Kraków: Fundacja CDCN: Księgarnia Akademicka, 2002

28. JANKOWSKI STANISŁAW MARIA

Czterdziestu co godzinę / Stanisław M. Jankowski. [Warszawa]: Polska Fundacja Katyńska, [2002]

29. JANKOWSKI STANISŁAW MARIA

Literaci a sprawa katyńska - 1945 / Stanisław M. Jankowski, Ryszard Kotarba; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Kraków: Wydaw. Tow. Nauk. „Societas Vistulana”, 2003

30. Katyn: documents of genocide: documents and materials from the Soviet archives turned over to Poland on October 14, 1992 / selected and ed. by Wojciech Materski, introd. by Janusz K[azimierz] Zawodny; Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences; [documents transl. from Russ. by Jan Kolbowski and Mark Canning]. Warsaw: IPS. PAS, 1993

31. Katyń - 55 rocznica zbrodni: materiały z konferencji naukowej w Szczecinie 21-22 kwietnia 1995 / pod red. Zdzisława Chmielewskiego; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Humanistyczny, Stowarzyszenie "Katyń" w Szczecinie. Szczecin: [„Dokument”], 1996

32. Katyń - dokumenty ludobójstwa: dokumenty i materiały archiwalne przekazane Polsce 14 października 1992 r. / [tł. z ros. Wojciech Materski]; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Warszawa: ISP PAN, 1992

33. Katyń - Kalwaria Polska. Podkowa Leśna: „Lumen”, cop. 1999

34. Katyń - synteza: świadek historii, rewelacje pułkownika, drogi wyjścia. [b.m.: b.w], 1990]

35. Katyń - zbrodnia i propaganda: niemieckie fotografie dokumentacyjne ze zbiorów Instytutu Zachodniego / [wstęp, oprac. zbioru i koncepcja graf. Krzysztof Szczepanik, Janusz Zgudka]. Poznań: Instytut Zachodni, 2003

36. Katyń: (zestaw bibliograficzny) / oprac. w Dziale Informacji i Bibliografii. Łódź: MBP im. L. Waryńskiego, 1990

37. Katyń: dokumenty zbrodni. T. 2, Zagłada: marzec-czerwiec 1940 / red. nauk. Wojciech Materski [i in.; oprac. Wojciech Materski i in.; red. t. 2 Aleksandra Belerska]; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie [i in.]. Warszawa: NDAP: „Trio”, 1998

38. Katyń: dokumenty zbrodni. T. 4, Echa Katynia: kwiecień 1943 - marzec 2005 / red. nauk. Wojciech Materski [i in.]; oprac. Wojciech Materski [i in.; red. t. 4 Aleksandra Belerska]; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych [i in.]. Warszawa: Naczelna Dyr. Arch. Państw. – Wydz. Wydaw., 2006

39. Katyń: księga cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego / [oprac. zespół Jan Kiński i in.; red. Janina Snitko-Rzeszut]. Warszawa: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2000

40. Katyń: lista ofiar i zaginionych jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk / wstęp i oprac. Andrzej Leszek Szcześniak. Warszawa: „Alfa”, 1989

41. Katyń: lista ofiar i zaginionych jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków Starobielsk / wstęp i oprac. Andrzej Leszek Szcześniak. [Wyd. 2]. Warszawa: „Alfa”, 1989

42. Katyń: polska Golgota Wschodu: scenariusze zajęć edukacyjnych / pod red. Radosława Pawlikowskiego; [oprac. zespół w składzie Bożena Baranowska i in.]. Rzeszów: Centrum Doskonalenia Pedagogicznego, 2000

43. Katyń: problemy i zagadki: dedykowane Józefowi Czapskiemu / [red. Jerzy Jackl]. Warszawa: „Pomost” 1990

44. Katyń: relacje, wspomnienia, publicystyka / wstęp i oprac. Andrzej Leszek Szcześniak. Warszawa: „Alfa”, 1989

45. Katyń: wybór publicystyki 1943-1988. [Warszawa]: „Myśl”, 1988

46. Katyń w dokumentach Kongresu USA: Izba Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych / [słowo wstępne R. Kaczorowski]. Pelplin [i in.]: „Bernardinum“, 2003

47. Katyń w literaturze: międzynarodowa antologia poezji, dramatu i prozy / oprac. Jerzy R. Krzyżanowski; wstęp Włodzimierz Odojewski. Wyd. 2, popr. i uzup. Lublin: „Norbertinum”, 2002

48. Katyń w literaturze: międzynarodowa antologia poezji, dramatu i prozy / oprac. Jerzy R[oman] Krzyżanowski; wstęp Włodzimierz Odojewski; Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewoda Lubelski, Federacja Rodzin Katyńskich. Lublin: „Norbertinum”, 1995

49. Katyń w świetle badań terenowych 1994-1995: praca zbiorowa / pod red. Mariana Głoska. Łysomice: „Duet”, cop. 2004

50. Katyńska Rodzina w Gdyni: monografia nekrologiczna / [zespół red. Ewa Bąkowska i in.]. Gdynia: Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska, 1995

51. Kontradmirał Xawery Stanisław Czernicki / [red. zespół pod kier. Jerzego Przybylskiego w składzie Jerzy Chłopecki, Ryszard Kuraż, Zbigniew Wojciechowski]; Dowództwo Marynarki Wojennej, Muzeum Marynarki Wojennej. Gdynia: MMW, 2001

52. Kontradmirał Xawery Stanisław Czernicki / [red. zespół pod kier. Jerzego Przybylskiego w składzie Jerzy Chłopecki, Ryszard Kuraż, Zbigniew Wojciechowski]; Dowództwo Marynarki Wojennej, Muzeum Marynarki Wojennej. Wyd. 2. Gdynia: MMW, 2002

53. KOROWAJCZYK WŁADYSŁAW

Rodzinne losy jak Wilii meandry i wiry czyli Okruchy obwarzanka / Władysław Korowajczyk. Bydgoszcz: Tow. Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 2003

54. KOWIESKI LUDWIK

Lista katyńska oficerów lekarzy, członków Izby Lekarskiej Lubelskiej / Ludwik Kowieski. Lublin: Lubelska Izba Lekarska, 2004

55. KOŹLIŃSKI ZBIGNIEW

Czas Wernyhory: [polskie losy] / Zbigniew Koźliński. Warszawa: Vocatio”, 1997

56. Krzyk o świcie: Katyń w poezji / wybór Alicja Patey-Grabowska, Stefan Melak. Warszawa: „Królowa Apostołów” 1992

57. Ku cmentarzom polskim w Katyniu, Miednoje, Charkowie / [pod red. Marka Tarczyńskiego]. Warszawa: Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej. Polska Fundacja Katyńska, 1997

58. Losy policjantów polskich po 1 września 1939 / pod red. Piotra Majera i Andrzeja Misiuka. Szczytno: Wydaw. WSP, 1994

59. LUTYŃSKI WŁADYSŁAW

Lista lekarzy weterynarii jeńców obozów w Kozielsku i Starobielsku zamordowanych w Katyniu i Charkowie / oprac. Władysław Lutyński; Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna oraz Koło Seniorów Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Warszawa: KILW: WILW.KS, 1998

60. ŁOJEK JERZY

Dzieje sprawy Katynia / Jerzy Łojek [nazwa] (Leopold Jerzewski [pseud.]). Białystok: „Versus”, 1989

61. ŁOJEK JERZY

Dzieje sprawy Katynia / Leopold Jeżewski [i. e. Jerzewski pseud.]. WYD: Łódź: NWS „Paragraf” [1981]

62. MACKIEWICZ JÓZEF

Katyń - zbrodnia bez sądu i kary / Józef Mackiewicz; zebrał i oprac. Jacek Trznadel. Warszawa: „Antyk”: Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej.1997

63. MADAJCZYK CZESŁAW

Dramat katyński / Czesław Madajczyk. Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1989

64. MASTALSKI LECH Oficerowie częstochowskiej 7 Dywizji Piechoty zamordowani na Wschodzie w 1940 roku: noty biograficzne / Lech Mastalski Kraków: Księg. Akademicka, Częstochowa: Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2005

65. MĄDRO ROMAN

Katyń 1940-1994 / Roman Mądro. [Lublin]: Akademia Medyczna, [1995]

66. Mężom i ojcom naszym / pod red. Tomasza Mysłka i Zbigniewa Ziętala. Częstochowa: Stow. Rodzina Katyńska, 2006

67. MIKKE STANISŁAW

"Śpij, mężny" w Katyniu, Charkowie i Miednoje / Stanisław Mikke; wstęp Zbigniew Brzeziński. Wrocław: Radar Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 1998

68. Ministerstwo Edukacji Narodowej o zadaniach wychowawczych: podsumowanie konkursu szkolnego "Katyń - Golgota Wschodu" / [zeszyt oprac. zespół Kazimierz Korab, Cezary Makowski, Barbara Ziółkowska; pod kier. Wojciecha Książka]. Warszawa: MEN. Biuro Adm.-Gospodarcze, 2001

69. MOSZYŃSKI ADAM

Lista katyńska: jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk i zaginieni w Rosji Sowieckiej / oprac. Adam Moszyński. Warszawa: „Omnipress”: Polskie Tow. Hist., 1989

70. Mój Ojciec. Cz. 2 / [oprac. red. Stanisław Maria Jankowski]. Kraków: Instytut Katyński w Polsce: Wydaw. Zakonu Pijarów, cop. 1995

71. Muzeum Katyńskie - Oddział Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie: przewodnik / [fot. Aleksander Załęski; oprac. red. Zdzisław Sawicki]. Warszawa: wyd. staraniem Krystyny Krzyszkowiak Usługi Wydaw. „K.K”: Estrella, 2004

72. Muzeum Katyńskie w Warszawie / Bożena Łojek [i in.] Warszawa: MON. Departament Społeczno-Wychowawczy: Agencja Wydaw. CB, 2000

73. OLECH URSZULA

Bibliografia zbrodni katyńskiej: materiały z lat 1993-1999 / Urszula Olech, Elżbieta Pawińska; Centralna Biblioteka Wojskowa. Warszawa: [CBW], 2000

74. Ostatnia droga: Charków, Katyń, Miednoje / [zespół red. Cecylia Grygo i in.]; Stowarzyszenie "Rodzina Katyńska" w Białymstoku. Białystok: SRK, 1998

75. Ostatnia wachta - Mokrany, Katyń, Charków... / [red. zespół pod kier. Jerzego Przybylskiego w składzie Jerzy Chłopecki et al.]; Dowództwo Marynarki Wojennej, Muzeum Marynarki Wojennej. Gdynia: DMW, 2000

76. Pamiętniki znalezione w Katyniu / z przedm. Janusza Zawodnego. Wrocław: NWW „Ogniwo”, 1990

77. Pamiętniki znalezione w Katyniu / z przedmową Janusza Zawodnego. [Wyd. 2 rozsz.]. Paris; Warszawa: Editions Spotkania, cop. 1990

78. PAUL ALLEN

Katyń: stalinowska masakra i tryumf prawdy / Allen Paul; tł. i oprac. red. Zofia Kunert. Warszawa: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2003

79. PERCZAK WANDA

Nasi najbliżsi: Katyń, Charków, Twer / [oprac. Wanda Perczak]; Rodzina Katyńska w Toruniu. Toruń: RK, 1995

80. PESKA ROMAN

Ból co tkwi jak nóż: pabianiczanie zamordowani w Katyniu, Miednoje i Charkowie 1939-1989 / Roman Peska. Pabianice: „Pamięć”, 2000

81. PESZKOWSKI ZDZISŁAW

Pamięć Golgoty Wschodu / Zdzisław J. Peszkowski. Wyd. 3 rozsz. Warszawa: „Soli Deo”, 2000

82. PESZKOWSKI ZDZISŁAW

Pamięć Golgoty Wschodu / Zdzisław J. Peszkowski. [Wyd. 2 rozsz.]. Warszawa: „Soli Deo”, 1998

83. PESZKOWSKI ZDZISŁAW

Pamięć Golgoty Wschodu / Zdzisław J. Peszkowski. Warszawa: „Soli Deo”, 1995

84. PESZKOWSKI ZDZISŁAW

Pamjat' Golgofy Vostoka / Zdzislav E. Peškovskij; [per. na rus. Miroslava Vežbickaja, Igor' Zakševskij]. Warszawa: “Soli Deo”, 1997

85. PESZKOWSKI ZDZISŁAW

Poland's Eastern Calvary remembered / Zdzisław J. Peszkowski; [transl. from the Polish by Stanley L. Cuba]. Warsaw: “Soli Deo”, 1996

86. PESZKOWSKI ZDZISŁAW

Świętokrzyskie w grobach Katynia / Z. J. Peszkowski, S. Z. Zdrojewski. Opole [i in.]: Tadeusz Podkówka, 1999

87. PESZKOWSKI ZDZISŁAW

Wspomnienia jeńca z Kozielska / Zdzisław Peszkowski. Warszawa: Wydaw. Archidiecezji Warszawskiej, 1989

88. PESZKOWSKI ZDZISŁAW

Zbrodnia katyńska w świetle prawa / Zdzisław Peszkowski, Grzegorz Jędrejek; słowo wstępne Ryszard Kaczorowski. Warszawa; Pelpin: „Bernardinum”, 2004

89. PIĄTKOWSKI JAN

Dotyk zbrodni: Katyń / Jan Piątkowski. Warszawa: „Pro Arte”, 2001

90. Podlasiacy w Katyniu / [red. nauk. Piotr Matusak]; Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. [Wyd. 2]. Siedlce: IH. WSR-P, 1996

91. Podlasiacy w Katyniu / [red. nauk. Piotr Matusak]; Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Siedlce: ICH. WSR-P, 1996

92. Pokolenie 2000 o Katyniu / [aut. Zbigniew Czyż i in.]. Pelplin: „Bernardinum“, 2000

93. Pomnik katyński we Wrześni: [w 55 rocznicę mordu] / Społeczny Komitet Budowy Pomnika Katyńskiego we Wrześni. Września: SKBPK, 1995

94. Powrót do Katynia / [aut. wyboru] Stanisław M. Jankowski, Edward Miszczak. Rzeszów: Kraj. Ag. Wydaw., 1990

95. Prawda i pamięć: Katyń w odczuciu młodzieży / oprac. Barbara Teresa Dominiczak; [wstęp Barbara Dominiczak]; Stowarzyszenie Katyń w Szczecinie, Związek Literatów Polskich. Oddział w Szczecinie. Szczecin: SK, 2001

96. Rodziny katyńskie: [praca zbiorowa / zespół red. Włodzimierz Dusiewicz, Andrzej Spanily]. Pelpin: „Bernardinum”; Gdynia: „ASP Rymsza”, 2001

97. Rozstrzelani w Katyniu: alfabetyczny spis 4410 jeńców polskich z Kozielska rozstrzelanych w kwietniu-maju 1940, według źródeł sowieckich, polskich i niemieckich / [Maria Skrzyńska-Pławińska - red. i koordynacja całości; w oprac. danych uzup. biogramy uczestniczyli Stanisław Maria Jankowski i in.]. Warszawa: „Karta”, 1995

98. RUBAS MIROSŁAW JAN

Katyńska lista strat polskich formacji granicznych: żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariusze Straży Granicznej pomordowani i zaginieni na Wschodzie na przełomie lat 1939/1940 / Mirosław Jan Rubas. Warszawa: Komenda Główna Straży Granicznej, 2000

99. RYBICKI ANDRZEJ

Uniwersytecka księga katyńska: pamięci pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego zamordowanych wiosną 1940 roku przez NKWD / Andrzej Rybicki; wykaz prac naukowych zestawił Jan Brzeski. Kraków: „Księgarnia Akademicka”, 2000

100. SIOMKAJŁO ALINA

Katyń w pomnikach świata = Katyń monuments around the world / Alina Siomkajło. Warszawa: Ag. Wydaw. CB: „Rytm”, cop. 2002

101. SKARŻYŃSKI KAZIMIERZ

Katyń: raport Polskiego Czerwonego Krzyża / Kazimierz Skarżyński; Instytut Józefa Piłsudskiego w Kraju; [przedm. Wojciech Ziembiński]. Warszawa: „Pokolenie”, 1989

102. SKOCZYLAS JERZY

Katyń / Jerzy Skoczylas. Warszawa: Wydaw. „Edipresse Polska” 2005

103. SOLSKI ADAM

Pamiętnik znaleziony w Katyniu / Adam Solski; [oprac. red. Karol Twardowski]. Warszawa: „Most”, 1989

104. SWIANIEWICZ STANISŁAW

W cieniu Katynia / Stanisław Swianiewicz. Warszawa: „Czytelnik”, 1990

105. SZCZEŚNIAK ANDRZEJ LESZEK

Katyń: tło historyczne, fakty, dokumenty / Andrzej Leszek Szcześniak. Warszawa: „Alfa”, 1989

106. SZCZEŚNIAK ANDRZEJ LESZEK

Katyńska zbrodnia / A. L. Szcześniak. Radom: Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, 2006

107. SZCZEŚNIAK ANDRZEJ LESZEK

Katyńska zbrodnia / A. L. Szcześniak. WYD: Radom: Polskie Wydaw. Encyklopedyczne „Polwen”, 2004

108. SZYMAŃSKI TADEUSZ

Przebaczyć nie znaczy zapomnieć: o znaczeniu zbrodni katyńskiej dla powstania ładu powojennego oraz czasów współczesnych / Tadeusz Szymański, Zdzisław Peszkowski, Grzegorz Jędrejek. Lublin: „Bramka”; Warszawa: staraniem Zarządu Głównego Stowarzyszenie Polskich Prawników Katolickich, 2003

109. Śladem zbrodni katyńskiej / [kom. red. Zuzanna Gajowniczek, Grzegorz Jakubowski, Jędrzej Tucholski; oprac. i red. nauk. Z. Gajowniczek; wstępem opatrzył J. Tucholski]; Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP. Warszawa: CAMSWiA, 1998

110. TOKAR’EV DMITRIJ STEPANOVIČ

Zeznanie Tokariewa / [tł. z ros. i konsult. Fryderyk Zbiniewicz]. Warszawa: Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej, 1994

111. Tragedia katyńska: polscy inżynierowie i technicy, jeńcy obozów Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa - straceni w Katyniu i innych miejscach zagłady / zestawił i oprac. Tadeusz Skarzyński. Warszawa: Redakcja Słownika Biograficznego Techników Polskich, 1990

112. TRZNADEL JACEK

The crime of Katyń / Jacek Trznadel; [transl. Bartłomiej Zborski]. Warsaw: Central Club of the Polish Army, 2000

113. TUCHOLSKI JĘDRZEJ

Mord w Katyniu: Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk: lista ofiar / Jędrzej Tucholski. Warszawa: „Pax”, 1991

114. TUSZYŃSKI BOGDAN

Przerwany bieg: sportowcy z Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska / Bogdan Tuszyński. Warszawa: Editions Spotkania, [1993]

115. Ukraiński ślad Katynia / [oprac. Zuzanna Gajowniczek; wstęp Jędrzej Tucholski]; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Warszawa: MSW, 1995

116. W przeddzień zbrodni katyńskiej: agresja sowiecka 17 września 1939 roku / [pod red. Marka Tarczyńskiego]. Warszawa: : Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej. Polska Fundacja Katyńska,1999

117. WIDELSKI CZESŁAW

Katyńczycy Ziemi Kutnowskiej: [Starobielsk, Ostaszków, Kozielsk] / Czesław Widelski i Andrzej Olewnik. Kutno: Tow. Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, 1993

118. WOJDECKI WALDEMAR

Pierwszy krzyż w Katyniu / Waldemar Wojdecki. Warszawa: nakł. Autora. Katowice: przy współudz. Kurii Metropolitalnej, 2000

119. Wokół prawnych aspektów Golgoty Wschodu: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Prawników Katolickich 2 marca 2002 roku w Warszawie (Galeria im. Jana Pawła II Fundacji J. i Z. Porczyńskich) / [Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski, Grzegorz Jędrejek, Tadeusz Szymański]; Stowarzyszenie Polskich Prawników Katolickich. Zarząd Główny w Lublinie. Lublin: staraniem SPPK; Sandomierz: Wydaw. Diecezjalne, 2002

120. WOŁĄGIEWICZ RYSZARD

Katyń w albumach rodzinnych / Ryszard Wołągiewicz; Stowarzyszenie "Katyń" w Szczecinie. Szczecin: „Katyń”, 1991

121. WOŁĄGIEWICZ RYSZARD

Katyń w albumach rodzinnych: suplement / Ryszard Wołągiewicz; Stowarzyszenie "Katyń" w Szczecinie. Szczecin: „Katyń”, 1993

122. WROŃSKI STANISŁAW

Zbrodnia katyńska: gdzie jest brat twój? / Stanisław Wroński. Kraków: [Wydaw. „Plus”], 2005

123. ZAJĄC STANISŁAW Ocalić od zapomnienia: pracownicy naukowi oraz absolwenci - wychowankowie Uniwersytetu Jagiellońskiego - oficerowie Wojska Polskiego ofiary zbrodni stalinowskiego NKWD - 1940 r. / Stanisław Zając. Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 2002, 2002

124. ZAJĄC STANISŁAW

Pokój wam: ocalić od zapomnienia / Stanisław Zając; [Dowództwo Krakowskiego Okręgu Wojskowego]. Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 1994

125. ZAWODNY JANUSZ KAZIMIERZ

Katyń: zagłada w lesie / Janusz Kazimierz Zawodny; tł. z fr. Beta-Omega [pseud.]; oprac. Franciszek Milwid. Warszawa: „CDN”, 1989

126. ZAWODNY JANUSZ KAZMIERZ

Katyń / Janusz Kazimierz Zawodny; z przedmową Zbigniewa Brzezińskiego; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; [tł. z ang.]. [2 wyd. polskie (1 krajowe)]. Lublin; Paryż: Wydaw. TNKUL: Editions Spotkania, 1989

127. Zbrodnia katyńska: dokumenty i publicystyka / wybór, wstęp i oprac. Józef Czmut. Warszawa: IWZZ, 1990

128. Zbrodnia Katyńska: droga do prawdy: historia, archeologia, kryminalistyka, polityka, prawo / pod red. Marka Tarczyńskiego; [aut. Czesław Grzelak i in.]. WYD: Warszawa: Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej 1992

129. Zbrodnia katyńska: polskie śledztwo / [pod red. Marka Tarczyńskiego]. Warszawa: Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej: Polska Fundacja Katyńska, 2005

130. Zbrodnia Katyńska: problem przebaczenia / [pod red. Marka Tarczyńskiego]. Warszawa: Polska Fundacja Katyńska, 2003

131. Zbrodnia katyńska: próba bilansu / [pod red. Marka Tarczyńskiego]. Warszawa: Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej. Polska Fundacja Katyńska, 2001

132. Zbrodnia katyńska: pytania pozostałe bez odpowiedzi / [pod red. Marka Tarczyńskiego]. Warszawa: Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej. Polska Fundacja Katyńska, 2002

133. Zbrodnia Katyńska: upamiętnienie ofiar i zadośćuczynienie / [pod red. Marka Tarczyńskiego]. Warszawa: : Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej. Polska Fundacja Katyńska,1998

134. Zbrodnia katyńska: wina i oskarżenie. Warszawa: Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej. Polska Fundacja Katyńska, 2004

135. Zbrodnia katyńska po 60 latach: polityka, nauka, moralność / [pod red. Marka Tarczyńskiego]. Warszawa: Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej. Polska Fundacja Katyńska, 2000

136. Zbrodnia katyńska w oczach współczesnych Rosjan / [pod. red. Marka Tarczyńskiego]. Warszawa: Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej: Polska Fundacja Katyńska, 2007

137. Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów / z przedm. Władysława Andersa. [b.m.: b.w.], 1989]

138. Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów / z przedm. Władysława Andersa. [b.m.: b.w.], 1990]

139. Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów / z przedm. Władysława Andersa. [Warszawa ?: [b.w.], 1989

140. Zbrodnia katyńska w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej: (bibliografia - wybór) / [oprac. Magdalena Rakowska]; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie. Leszno: WBP, 1995

141. Zbrodnia nie ukarana: Katyń, Twer, Charków / [pod red. Marka Tarczyńskiego]. Warszawa: Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej. Polska Fundacja Katyńska, 1996

142. ZWILNIAN GRABOWSKI TADEUSZ

Tryptyk katyński / Tadeusz Zwilnian Grabowski. [Gorzów Wlkp. - Wielkopolski]: „Tau”, 1990

143. ŻAROŃ PIOTR

Ostatnia wieczerza w Ostaszkowie / Piotr Żaron [!]. Warszawa: Sp. Wydaw. Neutron, 1990

144. Żołnierze Garnizonu Leszno zamordowani przez Sowietów w 1940 r.: słownik biograficzny / oprac. Szymon Bąkowski [i in.]; pod opieką Krzysztofa Handke i Waldemara Handke. Leszno: Ośrodek Doskonalenia Pedagogicznego, 2000

ARTYKUŁY

 

1.          "Memoriał" o Katyniu: oświadczenie o śledztwie w sprawie "zbrodni katyńskiej" w Rosji / tł. z ros. Agnieszka Knyt // Karta Nr 44 (2005) s. 145-147

2.          "Prawdy nie można rozstrzelać": scenariusz akademii upamiętniającej 65. rocznicę zbrodni katyńskiej / Anna Chojnacka // Wychowawca 2005 nr 4 s. 23-24

3.          "Wasze legjony, nasze miljony" - nieznany niemiecki materiał propagandowy w sprawie Katynia / Daniel Boćkowski // Stud. Podl. T. 12 (2002) s. 371-378

4.          [Konferencja naukowa "Dokumentowanie zbrodni NKWD na obywatelach II Rzeczypospolitej w czasie drugiej wojny światowej" w Warszawie: referaty] // Archeion T. 102 (2000) s. 7-64

5.          [Sesja naukowa z okazji 50 rocznicy zbrodni katyńskiej, Opole 7 VI 1990: materiały] // Łambin. Rocz. Muz. T. 15 (1992) s. 39-122

6.          Adwokaci - ofiary Katynia / Stanisław Mikke // Palestra 2003 nr 3/4 s. 14-17

7.          Adwokaci - ofiary Katynia: Katyń, Charków, Kalinin (Twer) - Miednoje, Lista ukraińska, Lista białoruska / Stanisław Mikke // Palestra 2000 nr 4 s. 23-107

8.          Amnezja Putina [korespondencja z Moskwy ] / Witold Laskowski // Wprost 2004 nr 33 s. 78-82

9.          Anty-Katyń / Bogusław Kopka // Nowe Państwo 2004 nr 9 s. 29-30 (Obozy rosyjskich jeńców wziętych do polskiej niewoli w 1920 r.)

10.      Archeologa Jana Bartysa pamiętnik z Kozielska / M.M. Blombergowa // Analecta R. 15 z. 1/2 (2006) s. 279-292

11.      Bibliografia zbrodni katyńskiej / Monika Biedrzycka, Irena Sawicka // Prz. Hist.-Wojs. 2000 nr 3 s. 109-111

12.      Bykownia - zagubiony "Katyń"? / Sebastian Reńca // Najwyż. Czas. 2001 nr 48 s. XXX-XXXI

13.      Chcieli wrócić / Tadeusz M. Płużański // Tyg. Solid 1999 nr 43 s. 15 (Kwestia lokalizacji cmentarzy polskich oficerów zamordowanych na Wschodzie)

14.      Chełmska delegacja w Katyniu / Stanisław Błaszczuk // Rocz. Chełm. T. 6 (2000) s. 255-259

15.      Cmentarze katyńskie muszą powstać na miejscu kaźni polskich oficerów! / Jacek Trznadel // Tyg. Solid. 1998 nr 2 s. 18

16.      Córka katyńska / Ewa Gruner-Żarnoch; oprac. Teresa Kaczorowska // Karta Nr 36 (2002) s. 81-94 (Fragm. książki "Dzieci Katynia nie kłamią")

17.      Czwarty Katyń / Witold Laskowski // Wprost 1998 nr 34 s. 74-75 (Informacje o mordzie dokonanym na polskich jeńcach w Tawdzie)

18.      Czy o Katyniu napisano już wszystko?: czyli o dostępnej na rynku polskim literaturze dotyczącej Katynia / Grzegorz Jędrejek // Golg. Wsch. T. 1 (2003) s. 43-50

19.      Czy prawda i sprawiedliwość zatriumfują?: o śledztwach w sprawie zbrodni katyńskiej / Sławomir Kalbarczyk // Łambinowicki Rocznik Muzealny T. 28 (2005) s. 53-69

20.      Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności...? / Svetlana Filonova; tł. Eugeniusz Kabatc // Palestra 2000 nr 4 s. 112-117 (Postawa Rosjan wobec zbrodni w Katyniu)

21.      Dokument - wyrok Ł.P. Berii i J.W. Stalina w sprawie zbrodni katyńskiej [tł. ] // Pam. Pol. 2000 nr 1/2 s. 123-124

22.      Dziesięciolecie Gdyńskiej Rodziny Katyńskiej 1989-1999 / Maria Krystyna Kubska // Rocz. Gdyń. Nr 14 (1999) s. 153-161

23.      Echa strzałów w Lesie Katyńskim w prasie Niezależnego Państwa Chorwacji (IV-VI 1943 r.) / Mario Jareb; tł. Magdalena Najbar-Agičić // Arcana 2000 nr 2 s. 39-48

24.      Efekty rozmów szefów IPN w Moskwie i zachowanie władz Rosji komentują ks. prałat Zdzisław Peszkowski, dr Grzegorz Jędrejek // Golgota Wschodu T. 3 (2005) s. 71-72

25.      Ekshumacji dołu śmierci nr 8 w Lesie Katyńskim nie będzie... / Mirosław Pietrzak // Stud. Goth. T. 1 (1996) s. 227-229

26.      Epitafia policyjne / Bolesław Sprengel // Prz. Polic. 2002 nr 1 s. 199-202 (Biogramy polskich policjantów zamordowanych w 1940 r. w Ostaszkowie i Katyniu)

27.      Fragmenty wywiadu z Księdzem Prałatem Zdzisławem Peszkowskim, więźniem Kozielska, kapelanem Rodzin Katyńskich: (opublikowanego na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Sztokholmie: rozmowa miała miejsce przy okazji uroczystości poświęcenia pomnika katyńskiego w Sztokholmie, 8 maja 2001) / rozm. przepr. Łukasz Lech // Golgota Wschodu T. 2 (2004) s. 41-46

28.      Golgota Wschodu - fakty / Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski // Rocznik Sanocki R. 8 (2001) s. 49-78

29.      Golgota Wschodu - ludobójstwo, które nie uległo przedawnieniu / Grzegorz Jędrejek. - Fragm. książki "Zbrodnia katyńska w świetle prawa" // Golgota Wschodu T. 2 (2004) s. 53-75

30.      Golgota Wschodu - zapomniane ludobójstwo / Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski // Golgota Wschodu T. 4 (2006) s. 9-17

31.      Golgota Wschodu - zapomniane ludobójstwo / Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski // Golgota Wschodu T. 4 (2006) s. 9-17

32.      Gra Katyniem: kto i dlaczego przemilczał prawdę o zbrodni katyńskiej? / Dariusz Baliszewski //Wprost 2004 nr 19 s. 70-72

33.      Gruzini - ofiary zbrodni katyńskiej: (dokument z postsowieckiego zasobu archiwalnego) / Wojciech Materski // Pro Georgia Nr 11 (2004) s. 89-93

34.      Historiografia zbrodni katyńskiej / Stanisław Jaczyński // Przegląd Historyczno-Wojskowy R. 6 nr 1 (2005) s. 31-56

35.      Interpretacja zdjęć lotniczych Katynia w świetle dokumentów i zeznań świadków / Wacław Godziemba-Maliszewski // Fotointerpr. w Geogr. T. 25 (1995) s. 1-164

36.      Jak żyjący Remigiusz Henryk Bierzanek znalazł się na liście ofiar katyńskich: (glosa do pracy Czesława Madajczyka, "Dramat katyński", Warszawa 1989) / Witold Stankiewicz // Dzieje Najnow. 1995 nr 4 s. 127-130

37.      Janka / Henryka Wolna-Van Das // Odra 2000 nr 11 s. 27-30 (Losy porucznika lotnictwa Janiny Lewandowskiej, zamordowanej w Katyniu)

38.      Jeńcy niewypowiedzianej wojny / Natal'ja S. Lebedeva; rozm. przepr. Natalia Woroszylska // Arkusz 1998 nr 9 s. 3-4 (O książce "Katyń: zbrodnia przeciwko ludzkości")

39.      Jest zbrodnia, kary nie ma / Piotr Lisiewicz // Gaz. Pol. 2004 nr 32 s. 3 (Stanowisko Rosji w sprawie zbrodni katyńskiej)

40.      Kalendarium katyńskie: (IV 1990 - V 1994) / Zdzisław Sawicki, Jędrzej Tucholski // Łambin. Rocz. Muz. T. 17 (1994) s. 253-260

41.      Kalendarz zbrodni / oprac. St.M. // Palestra 2003 nr 3/4 s. 10-13 (60 rocznica ujawnienia zbrodni katyńskiej)

42.      Katalog wystawy Od "cudu nad Wisłą" do Katynia / Maria Babnis // Libri Gedan T. 17/18 (1998/2000) s. 235-251 (Wystawa w Bibliotece Gdańskiej PAN)

43.      Katyń - Charków. Ziemia oskarża. Pokonserwatorska wystawa przedmiotów wydobytych z grobów oficerów polskich w trakcie ekshumacji w 1995 roku / Andrzej Przewoźnik // Prz. Region. 1996/1997 nr 1 s. 201-204 (Wystawa w Toruniu)

44.      Katyń - droga do pojednania? / Wiesław Celiński // Więź 2000 nr 9 s. 9-11 (Uroczystość poświęcenia Cmentarza Wojennego)

45.      Katyń - fakty i dokumenty: zbrodnia podszyta kłamstwem / Stefan Mielnik // Rocz. Mińsko-Maz. Z. 8 (2001) s. 86-111

46.      Katyń - Golgota Wschodu / Daria Kłos // Rocz. Mińsko-Maz. Z. 8 (2001) s. 112-119 (Praca na konkurs szkolny)

47.      Katyń - prawda, której nie zdołano zataić... / Romuald Szeremietiew // Grot R. 7 nr 27 (2006) s. 5-13

48.      Katyń - problem nie tylko prawa międzynarodowego / Grzegorz Jędrejek // Golgota Wschodu T. 3 (2005) s. 33-40

49.      Katyń - technika zbrodni / Michał Synoradzki, Jacek Grodecki, Victoria Plewak // Gaz. Wybor. 2003 nr 87 s. 20-22

50.      Katyń: problem odpowiedzialności karnej sprawców w świetle Norymbergi / Adam Basak // Acta Univ. Wratisl., Stud. Fasz. Nr 21 (1998) s. 325-360

51.      Katyń: w poszukiwaniu śladów [fragm. pow. ] / Włodzimierz Odojewski // Rzeczpospolita 2002 nr 180 s. A12

52.      Katyń 1940. Droga do prawdy: sprawozdanie z konferencji naukowej / Jacek Pietrzak // Rocz. Łódz. T. 42 (1995) s. 301-302

53.      Katyń 1995 r. - przedostatni rozdział / Stanisław Mikke // Palestra 1996 nr 7/8 s. 67-98

54.      Katyń bez echa: rodziny ofiar sowieckich bez odszkodowań / Wojciech Duda // Prawo i Życie 1997 nr 39 s. 18

55.      Katyń osądzimy / oprac. Ewa Zarzycka // Gaz. Pol. 2004 nr 49 s. 7-8

56.      Katyń szczególną cząstką Golgoty Wschodu / Zdzisław Peszkowski; rozm. przepr. Krzysztof Warecki // Golgota Wschodu T. 3 (2005) s. 67-70

57.      Katyń w audycji "Fala 49" z 2 marca 1952 r. / Michał Rogalski // Prz. Powsz. 2003 nr 4 s. 124-133

58.      Katyń, czyli nasza hańba: w 60. rocznicę zbrodni / Natal'ja S. Lebedeva; rozm. przepr. Jan Strzałka // Tyg. Powsz. 2000 nr 17 s. 13

59.      Katyń: dzieje pewnego kłamstwa / Artur Domosławski // Gaz. Wybor. 2000 nr 88 s. 4,6-9

60.      Katyń: pytania nie zadane / Jerzy Eisler // Gaz. Pol. 2003 nr 15 s. 20

61.      Katyń: wspólnota milczenia / Stanisław M. Jankowski; rozm. przepr. Piotr Śmiałowski // Kino R. 41 nr 9 (2007) s. 19-22

62.      Katyńscy kłamcy / Witold Gadowski // Gaz. Pol. 2000 nr 18 s. 6-7

63.      Katyńska miara / Svetlana Filonova; tł. A.M.-M. // Więź 1996 nr 2 s. 30-35

64.      Katyński pomnik w Londynie 1945-1976 / Bogusław Polak // Rocz. Koszal. Nr 29 (2001) s. 113-118

65.      Katyński żart Stalina: Norymberga 1946 / Krystyna Grzybowska // Rzeczpospolita 1996 nr 47 s. 17

66.      Katyński życiorys / Tadeusz M. Płużański // Najwyż. Czas. 2002 nr 16 s. XXIX-XXX

67.      Katyński życiorys / Tadeusz M. Płużański // Tyg. Solid. 2000 nr 35 s. 11 (Wojenne losy Mieczysława Welzandta)

68.      Katyńskie relikwie / Dariusz Walusiak // Niedziela 2003 nr 22 s. 20 (Pamiątkowe przedmioty należące do polskich oficerów w archiwum krakowskiej Kurii)

69.      Katyńskie rozgrywki / Kazimierz Barcikowski // Dziś 2000 nr 6 s. 39-41 (Pamięć o zbrodni katyńskiej a polityka wewnętrzna)

70.      Kłamstwo i knebel / Tomasz Kornaś // Najwyż. Czas 2002 nr 16 s. XXXI-XXXII

71.      Kłamstwo i prawda: w rocznicę odkrycia grobów polskich oficerów w Katyniu / Piotr Śmiałowski // Kino R. 41 nr 4 (2007) s. 54-57

72.      Kolokwium: Stan badań nad problematyką Katynia / Mieczysław Wieliczko // Stud. Pol. T. 16 (1994) s. 167-175 (Ogólnopolskie spotkanie w Łodzi)

73.      Komuniści o swojej zbrodni: cały świat wydał wyrok na hitlerowskich morderców z Katynia / oprac. Marcin Gugulski // Głos 2002 nr 9 s. 15

74.      Koncepcja ideowo-przestrzenna polskiego cmentarza wojennego w Katyniu / Zdzisław Pidek, Andrzej Sołyga // Orońsko 2001 nr 1/2 s. 22-26

75.      Konferencja naukowa "Katyń 1940. Droga do prawdy" / Przemysław Waingertner // Dzieje Najnow. 1995 nr 3 s. 195-197

76.      Konferencja naukowa pt. "Katyń - Miednoje - Charków. Odsłanianie śladów zbrodni": Zgierz, 15-16 III 1996 / Tomasz Toborek // Rocz. Łódz. T. 43 (1996) s. 323-326

77.      Konferencje i sesje w 60. rocznicę zbrodni katyńskiej / Bolesław Woszczyński // Arch. Pol. 2000 nr 4 s. 63-67

78.      Krwawiąca rana narodu / Zdzisław Aleksander Jastrzębiec Peszkowski // Golgota Wschodu T. 2 (2004) s. 77-79

79.      Kto pilnował skrzyń katyńskich / Stanisław M[aria] Jankowski // Gaz. Pol. 1999 nr 2 s. 21 (Losy dokumentacji z ekshumacji grobów katyńskich przez Niemców w 1943 roku)

80.      List otwarty w sprawie śledztwa katyńskiego / Jacek Trznadel // Głos 2004 nr 45 s. 20

81.      Lista ofiar Zbrodni Katyńskiej z terenu ziemi piotrkowskiej / Włodzimierz Pawełczyk // Biul. Okr. Komis. Bad. Zbrod. [T.] 5 (1997) s. 211-237

82.      Lista osób z dawnego powiatu włoszczowskiego pomordowanych w 1940 roku przez NKWD w Katyniu i innych miejscowościach / Jan Banaśkiewicz // Włoszcz. Zesz. Hist. T. 10 (2000) s. 187-213

83.      Ludobójstwo kwalifikowane / Zdzisław J. Peszkowski // Golgota Wschodu T. 3 (2005) s. 15-24

84.      Marian Heitzman - badacz zbrodni katyńskiej / Piotr Biliński // Arcana 2000 nr 2 s. 32-38

85.      Masakra katyńska a Słowacja: obraz tragedii w prasie słowackiej wiosną 1943 roku / Martin Lacko; tł. Tomasz Grabiński // Pamięć i Sprawiedliwość 2005 [nr] 2 s. 217-236

86.      Materiały do epitafiów katyńskich / Krzysztof Błaszczyk // Grot R. 5 nr 20 (2004) s. 151-161

87.      Materiały dotyczące zbrodni katyńskiej nadesłane przez Stowarzyszenie "Memoriał" // Golgota Wschodu T. 4 (2006) s. 114-121

88.      Modlitwa do Matki Boskiej Katyńskiej [w. ] / Marian Jonkajtys // Zesłaniec Nr 5 (2000) s. 8

89.      Mord katyński w dokumentach SOE [tł. ] / Ian Soutar // Zesz. Hist. Z. 116 (1996) s. 214-218

90.      Mussolini, Hitler i Katyń: (Włochy wobec zbrodni katyńskiej i Polski w 1943 r.) / Krzysztof Strzałka // Arcana 1999 nr 4 s. 63-79

91.      Muzeum Katyńskie / Zdzisław Sawicki // Łambin. Rocz. Muz. T. 17 (1994) s. 179-181 (Działalność Oddziału Muzeum Wojska Polskiego)

92.      Niemieckie ofiary Katynia / Krystyna Grzybowska // Wprost 2004 nr 34 s. 62-64

93.      Niespłacony rachunek krzywd: leczyli w Łodzi, zginęli w Katyniu / Mieczysław Gumola // Kronika Miasta Łodzi 2004 [z.] 2 s. 89-92

94.      Niewolnicy przeszłości / Zdzisław J. Peszkowski // Golgota Wschodu T. 3 (2005) s. 25-32

95.      Niewymazani z pamięci / Agnieszka Gruszka // Śląsk 2001 nr 9 s. 18-21 (Zbrodnie NKWD na policjantach Górnego Śląska)

96.      Norymberga - otwarty rozdział historii / Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski // Golgota Wschodu T. 4 (2006) s. 93-95 (Zaniedbania dot. wyjaśnienia zbrodni katyńskiej na procesie norymberskim)

97.      Noty biograficzne Łęczycan zamordowanych w Katyniu / Bolesław Solarski // Not. Płoc. 1995 [nr] 4 s. 30-31

98.      Nowe nabytki Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytutu Pamięci Narodowej dotyczące zbrodni katyńskiej / Mieczysław Motas // Biul. Gł. Komis. Bad. Zbrod. [T.] 36 (1993) s. 154-158

99.      O potrzebie powołania Instytutu Naukowego Golgota Wschodu / Zdzisław J. Peszkowski // Golgota Wschodu T. 2 (2004) s. 135-138

100.   Ocalić godność / Vjačeslav Bragin; rozm. przepr. Teresa Kruszona // Gaz. Wybor. 1997 nr 256 s. 24 (Zbrodnia katyńska)

101.   Oddział Muzeum Wojska Polskiego w Forcie nr IX im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego na Czerniakowie: Muzeum Katyńskie / Jerzy Murgrabia // Muz. Wojs. [T.] 6 (1995) s. 233-243

102.   Odkrycie masowych grobów w Katyniu oraz problematyka polska w prasie Protektoratu Czech i Moraw w okresie od kwietnia do czerwca 1943 roku / Pavel Suk; tł. Tomasz Grabiński // Pamięć i Sprawiedliwość 2005 [nr] 2 s. 237-255

103.   Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa państwa na tle zbrodni katyńskiej / Robert Andrzejczuk // Golgota Wschodu T. 3 (2005) s. 41-52

104.   Ofiary Stalina / Mirosław Miodoński. // Karta Groni Nr 24 (2005) s. 353-355

105.   Oficerowie 42 pułku piechoty na Liście Katyńskiej / Dorota Michaluk // Białostocczyzna1995 nr 4 s. 125-131

106.   Ogólna charakterystyka zawartości akt Komisji Izby Reprezentantów USA zajmującej się sprawą Katynia / Piotr Łysakowski, Małgorzata Żaryn // Biul. Gł. Komis. Bad. Zbrod. [T.] 36 (1993) s. 159-176

107.   Ojciec Święty Jan Paweł II - orędownik Golgoty Wschodu / Zdzisław Aleksander Jastrzębiec Peszkowski // Golgota Wschodu T. 2 (2004) s. 49-52

108.   Omówienie wyników sondażu w sprawie zbrodni katyńskiej / Przemysław Grobelny // Golgota Wschodu T. 4 (2006) s. 96-109

109.   Orędzie rodzin katyńskich do świata: (odczytane przez Kapelana Federacji Rodzin Katyńskich Księdza Prałata Zdzisława Jastrzębca Peszkowskiego, Katyń, 4 czerwca 1995 r.). // Golgota Wschodu T. 2 (2004) s. 9-11

110.   Osobliwości leksykalne "Pamiętników znalezionych w Katyniu" / Zygmunt Gałecki // Pr. Filol. T. 45 (2000) s. 179-185

111.   Ostatnia zagadka Katynia: dlaczego Stalin i Beria zostawili ślady zbrodni na piśmie / Jerzy Pomianowski // Polityka 2000 nr 15 s. 85-86,88-89

112.   Ostrowczanie wśród ofiar zbrodni katyńskiej - geneza zagadnienia i noty biograficzne / Marek Wójcicki // Rocz. Muz. / Muz. Ostrow. Świętokrz. T. 3 (2000) s. 195-218

113.   Oświęcim i Katyń w świetle postaw społeczeństwa polskiego 1940-1944: zarys problematyki / Jacek Chrobaczyński // Rocz. Nauk.-Dydak., Pr. Hist. / WSP Krak. Z. 18 (1997) s. 133-139

114.   Pamiętać i przebaczać / Zdzisław J. Peszkowski; rozm. przepr. Małgorzata Rutkowska // Golgota Wschodu T. 2 (2004) s. 37-39

115.   Pamiętnik wydobyty z grobów Katynia / Adam Solski; oprac. Janusz K[azimierz] Zawodny // Pam. Pol. 2000 nr 1/2 s. 115-122

116.   Paszkwil w Dumie / Zdzisław Raczyński // Polityka 1996 nr 5 s. 18 (Publikacja "Katyńskiej sprawy kryminalnej" Jurija Muchina)

117.   Pierwszy film katyński musi być szczególny / Michał Kwieciński; rozm. przepr. Konrad J. Zarębski // Kino R. 41 nr 1 (2007) s. 14-16

118.   Pięćdziesiąt lat później / Svetlana Filonova; tł. z ros. Eugeniusz Kabatc // Palestra 1996 nr 1/2 s. 67-72 (Postawa Rosjan wobec zbrodni w Katyniu)

119.   Pilska Rodzina Katyńska / Iwona Publicewicz // Kronika Wielkopolski 2006 nr 1 s. 118-120

120.   Podlasiacy zamordowani w Katyniu / Tadeusz Boruta // Podl. Kwart. Kult. 1995 nr 4 s. 61-64

121.   Podlaski Katyń / Bogdan Bosko // Nowa Myśl Pol. 2003 nr 48 s. 17

122.   Pokazał światu prawdę o Katyniu / Andrzej Kaczyński // Rzeczpospolita 2002 nr 252 s. A12

123.   Polska Droga Krzyżowa - Golgota Wschodu / Eugeniusz Sakowicz // Człow. w Kult. [Nr] 14 (2002) s. 257-264 (Cmentarz w Katyniu)

124.   Polska Podziemna, Katyń i komuniści / Andrzej Krzysztof Kunert // Gaz. Pol. 1997 nr 22 s. 18

125.   Polskę trzeba kochać heroicznie! / Anna Dąbrowska // Niedziela 2003 nr 34 s. 23

126.   Pomniki ofiar zbrodni katyńskiej / Agnieszka Bender // Zesz. Społ. KIK Nr 8 (2000) s. 137-142

127.   Powrót siedmiu oficerów / Jacek Antczak // Tyg. Powsz. 2003 nr 17 s. 5 (Starania o ustalenie tożsamości szczątków ofiar zbrodni katyńskiej) spoczywających w Katedrze Medycyny Sądowej przy Akademii Medycznej we Wrocławiu

128.   Prawda historyczna w zreformowanej szkole / Wojciech Książek; rozm. przepr. Anna Zygoń // Tyg. Solid. 2000 nr 11 s. 4 (Konkurs "Katyń - Golgota Wschodu" - Historia – popularyzacja)

129.   Prawda o Katyniu - ziarno pojednania [przem. ] / Lech Wałęsa // Ethos 1995 nr 2/3 s. 73-75 (Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego cmentarza polskich oficerów)

130.   Prawny aspekt zbrodni katyńskiej / Andrzej Kostrzewski // Wojs. Prz. Hist. 1996 nr 3 s. 333-337

131.   Pro memoria / oprac. Janina Snitko-Rzeszut, Jan Kiński // Wojs. Prz. Hist. 1996 nr 4 s. 383-408 (Sylwetki pomordowanych w Lesie Katyńskim)

132.   PRO memoria / oprac. Janina Snitko-Rzeszut, Jan Kiński // Wojs. Prz. Hist 1995 nr 3/4 s. 355-391 (Sylwetki pomordowanych w lesie Katyńskim)

133.   Pro memoria / oprac. Janina Snitko-Rzeszut, Jan Kiński // Wojs. Prz. Hist. 1996 nr 1 s. 262-293 (Sylwetki pomordowanych w Lesie Katyńskim)

134.   Pro memoria / oprac. Janina Snitko-Rzeszut, Jan Kiński // Wojs. Prz. Hist. 1997 nr 1/2 s. 360-386 (Sylwetki pomordowanych w lesie Katyńskim)

135.   Pro memoria / oprac. Janina Snitko-Rzeszut, Jan Kiński // Wojs. Prz. Hist. 1996 nr 2 s. 251-280 (Sylwetki pomordowanych w Lesie Katyńskim)

136.   Pro memoria / oprac. Janina Snitko-Rzeszut, Jan Kiński // Wojs. Prz. Hist. 1996 nr 3 s. 347-373 (Sylwetki pomordowanych w Lesie Katyńskim)

137.   Promocja drugiego tomu katyńskiego / Izabella Rdzanek // Archeion T. 100 (1999) s. 443-446 ("Zagłada. Marzec-czerwiec 1940")

138.   Przyczyny podjęcia uchwały z 5 marca 1940 roku / Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski, Grzegorz Jędrejek // Golgota Wschodu T. 4 (2006) s. 26-35

139.   Przypadki Viggo - strażnika / Witold Gadowski // Gaz. Pol. 1998 nr 51/52 s. 13 (Losy dokumentacji z ekshumacji grobów katyńskich przez Niemców w 1943 r.)

140.   Pułkownik KGB i Katyń / Oleg Zakirov // Golgota Wschodu T. 4 (2006) s. 122-134 (Ukrywanie przez władze rosyjskie prawdy o stalinowskich zbrodniach ludobójstwa dokonanych na Polakach)

141.   Pułkownik Kowalewski w Lizbonie: dwa epizody / Bernard Wiaderny // Zesz. Hist. Z. 144 (2003) s. 88-102

142.   Rajd po lekcję historii / Mateusz Wyrwich // Tyg. Solid. 2004 nr 38 s. 8-9

143.   Raport Zorii: Katyń / Krystyna Kurczab-Redlich // Rzeczpospolita 2000 nr 176 s. D1,D6

144.   Reakcja amerykańska na masakrę w Katyniu [skrót pracy ] / Niels Heintze; tł. Piotr Madajczyk // Dzieje Najnow. 1999 nr 1 s. 81-83

145.   Refleksje u kresu Roku Katyńskiego 2005 / Zdzisław J. Peszkowski; rozm. przepr. Piotr Czartoryski-Sziler // Golgota Wschodu T. 4 (2006) s.135-150

146.   Robert Brasillach - świadek Katynia / Maciej Kubicki // Arcana 1999 nr 2 s. 154-159

147.   Rok Katyński / Janusz Wojtczak // Prz. Polic. 1995 nr 4 s. 165-174

148.   Rosyjskie opinie o Polsce / Marcin Małek // Dziś 2003 nr 2 s. 122-128 (Prasa rosyjska o zbrodniach w Katyniu i Jedwabnem)

149.   Rozliczenie narodowej tragedii przed europejskim sądem / Ireneusz C. Kamiński // Rzeczpospolita 2004 nr 220 s. C3 (Dot. uznania zbrodni katyńskiej za ludobójstwo)

150.   Rozpracowanie agenturalne polskich oficerów ocalałych z zagłady katyńskiej, czerwiec 1940 - sierpień 1941 / Stanisław Jaczyński // Przegląd Historyczno-Wojskowy R. 7 nr 1 (2006) s. 49-80

151.   Sąd o Katyniu: sprawa Mikołaja Marczyka / Stanisław Dobrowolski // Stud. Rzesz. T. 8 (2002) s. 213-219

152.   Sesja historyczna "Od paktu Ribbentrop-Mołotow do Zbrodni Katyńskiej", Czudec, 30 maja 2000 r. / Rosław Pawlikowski // Kwart. Eduk. 2000 [nr] 2 s. 73-75

153.   Skandal katyński w Waszyngtonie / Henryk Grynberg // Gaz. Wybor. 1998 nr 79 dod. s. 18-20 (Wspomnienia z okresu pracy w Polskim Serwisie radia "Głos Ameryki")

154.   Słowo Księdza Prałata Zdzisława J. Peszkowskiego na przyjazd prezydenta Władimira Putina do Polski // Golgota Wschodu T. 2 (2004) s. 173-176

155.   Sosnowiczanie w Kozielsku-Katyniu, Ostaszkowie-Miednoje i Starobielsku-Charkowie / Marian Łabuz // Rocz. Sosnow. T. 2 (1993) s. 66-80 (Biogramy polskich oficerów z Sosnowca zamordowanych w radzieckich obozach)

156.   Spór o święte kurhany / Jacek Trznadel // Tyg. Solid. 1999 nr 46 s. 9 (Kwestia lokalizacji cmentarzy polskich oficerów zamordowanych na Wschodzie)

157.   Stalinizm / Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski // Golgota Wschodu T. 4 (2006) s. 18-25

158.   Stalinizm w prowincji rosyjskiej" - wystawa czasowa ze zbiorów "Memoriału Katyń" / Paweł Kendra // Piotrkowskie Zeszyty Historyczne T. 7/8 (2005/2006) s. 245-247

159.   Stan publikacji dokumentów dotyczących sprawy katyńskiej uzyskanych dotychczas z archiwów rosyjskich / Wojciech Materski // Pamęć i Sprawied. [T.] 38 (1995) s. 288-298

160.   Sześciolecie Memoriału Katyńskiego / Tomasz Bohun // Mówią Wieki 2006 nr 09 s. 30-31

161.   Szukanie anty-Katynia / Boris Nosov; rozm. przepr. Wacław Radziwinowicz // Gaz. Wybor. 2000 nr 188 s. 13-14 (Jeńcy wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.)

162.   Ślady zbrodni katyńskiej na Opolszczyźnie / Edmund Nowak // Łambin. Rocz. Muz. T. 15 (1992) s. 31-35 (Wnioski do sądów grodzkich o uznanie za zmarłych oficerów z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku)

163.   Ślązacy zamordowani w ZSRR (Ostaszków - Kozielsk - Starobielsk) Cz. 2 / Marian Łabuz // Zar. Śl. 1992 [z.] 1/2 s. 83-116

164.   Świadek zbrodni katyńskiej / Stanisław Zieliński // Niepodl. i Pamięć 1995 nr 3 s. 193-196 (Wojenne losy Bogusława Zaleskiego)

165.   Tel Awiw - Katyń - Tel Awiw: w Jerozolimie odsłonięto pomnik katyński / Roman Frister // Tyg. Powsz 2000 nr 23 s. 5

166.   To był taki cichy las / Wacław Radziwinowicz // Gaz. Wybor. 2000 nr 158 s. 11 (Cmentarz katyński)

167.   To jeszcze nie koniec sprawy Katynia / Bożena Łojek; rozm. przepr. Ewa Zarzycka // Gaz. Pol. 2000 nr 32 s. 14 (Otwarcie Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu)

168.   Trwa perwersja prawna / Grzegorz Jędrejek; rozm. przepr. Mariusz Bober // Golgota Wschodu T. 3 (2005) s. 61-66 (Przewlekłość rosyjskiego śledztwa w sprawie zbrodni katyńskiej)

169.   Trzy spiżowe dzwony / Tadeusz Kijonka // Śląsk 2000 nr 9 s. 4-5 (Otwarcie polskich cmentarzy wojennych w Katyniu, Charkowie i Miednoje)

170.   Uczeni polscy rozstrzelani w Katyniu, Charkowie i Twerze / Maria Magdalena Blombergowa // Analecta 2000 nr 2 s. 7-62

171.   Ujawnili Katyń / Aleksandr Gurjanov; rozm. przepr. Jan Strękowski // Tyg. Solid. 2000 nr 31 s. 5 (Fragm. książki "Polska w oczach cudzych")

172.   Usuwanie ciernia / Andrzej Przewoźnik // Tyg. Solid. 2000 nr 26 s. 11 (Ustalanie miejsc pochówku polskich ofiar zbrodni katyńskiej)

173.   W cieniu Katynia / Andrzej Przewoźnik // Palestra 2000 nr 4 s. 108-111 (Polskie cmentarze wojenne w Katyniu, Miednoje i Charkowie)

174.   W podkatyńskim lesie: Włodzimierza Odojewskiego pejzaż śmierci i zmartwychwstania / Grzegorz Czerwiński // Topos R. 14 nr 5 (2006) s. 73-78

175.   Walka o prawdę, czyli o działalności Księdza Prałata Zdzisława J. Peszkowskiego, Kapelana Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie / Grzegorz Jędrejek // Golgota Wschodu T. 2 (2004) s. 31-35

176.   Widziałem doły katyńskie / Robert Brasillach; tł. Maciej Kubicki // Arcana 1999 nr 2 s. 160-167

177.   Widziałem na własne oczy [fragm. ] / Józef Mackiewicz // Rzeczpospolita 2003 nr 87 s. A8-A9

178.   Wręczenie odznaki "Adwokatura Zasłużonym" - rodzinom Adwokatów - Ofiar Katynia / oprac. Jerzy Turczyn // Palestra 2001 nr 7/8 s. 247-249

179.   Wspomnienie o Henryku Sewerynie Ruebenbauerze / Albin Ruebenbauer, Ewa Mołoń. // Rocznik / Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia T. 16 (2005) s. 217-224

180.   Wybrane teksty Księdza Prałata Zdzisława J. Peszkowskiego - Droga Krzyżowa // Golgota Wschodu T. 2 (2004) s. 145-155

181.   Wystawa: "Warszawa rozstrzelana w Katyniu" / Ryszard Wojtkowski // Archeion T. 97 (1997) s. 391-394

182.   Wystąpienie w 60-lecie Katynia przy Grobie Nieznanego Żołnierza / Aleksander Kwaśniewski // Pam. Pol. 2000 nr 1/2 s. 110-111

183.   Z problematyki katyńskiej: straty środowiska medycznego na przykładzie Centrum Wyszkolenia Sanitarnego w Ujazdowie / Marek Dutkiewicz, Andrzej Felchner //Piotr. Zesz. Hist T. 2 (2000) s. 283-293

184.   Z Uniwersytetu Jagiellońskiego do mogił katyńskich: wystawa w Archiwum UJ / Mieczysław Barcik, Adam Cieślak // Alma Mater Nr 31 (2001) s. 33-34

185.   Zaolziańskie ofiary Katynia / Mečislav Borák // Łambin. Rocz. Muz. T. 15 (1992) s. 21-27

186.   Zapomniał koca i jaśka / Janina Brandwajn-Ziemian; rozm. przepr. Elżbieta Isakiewicz // Gaz. Pol. 2000 nr 20 s. 5 (Sylwetka lekarza zamordowanego w Katyniu)

187.   Zbrodnia / Stanisław Mikke // Palestra 2000 nr 4 s. 8-22 (Kalendarium zbrodni w Katyniu, Charkowie i Miednoje)

188.   Zbrodnia katyńska - droga do prawdy: historia i teraźniejszość / Zdzisław Sawicki // Kresy Południowo-Wschodnie R. 3/4 z. 1 (2005/2006) s. 291-332

189.   Zbrodnia katyńska a relacje z Rosją / Grzegorz Jędrejek // Golg. Wsch. T. 1 (2003) s. 33-42

190.   Zbrodnia katyńska jako przykład "perwersji prawnej" / Zdzisław J. Peszkowski, Grzegorz Jędrejek // Golgota Wschodu T. 2 (2004) s. 83-95

191.   Zbrodnia katyńska na łamach pisma Stowarzyszenia Marynarki Wojennej "Nasze Sygnały" / Sławomir Kudela // Biul. Hist. / Muz. Mar. Wojen. Nr 17 (2001) s. 34-37

192.   Zbrodnia katyńska w literaturze naukowej / Wojciech Materski // Łambin. Rocz. Muz. T. 20 (1997) s. 89-102

193.   Zbrodnia katyńska w świetle badań meksykańskich / Marcos Pablo Moloeznik; tł. z hisz. Barbara Kunicka-Michalska // Przegląd Prawa Karnego [Z.] 25 (2006) s. 5-15

194.   Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów / Władysław Anders // Pam. Pol. 2000 nr 1/2 s. 113-114

195.   Zbrodnia katyńska w świetle materiałów zgromadzonych w Archiwum Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu / Norbert Honka // Łambin. Rocz. Muz. T. 20 (1997) s. 175-185

196.   Zbrodnia katyńska w świetle polskojęzycznej prasy okupacyjnej / Grzegorz Szopa // Rocznik Historyczno-Archiwalny T. 18 (2004) s. 121-145

197.   Zbrodnia nieznana światu / Allen Paul; rozm. przepr. Zofia Kunert // Rzeczpospolita 2004 nr 97 s. A11 (O książce "Katyń. Stalinowska masakra i triumf prawdy")

 

 

RECENZJE FILMU „Katyń” Andrzeja Wajdy

 

1.            Katyń: droga do prawdy / Konrad J. Zarębski // Kino R. 41 nr 9 (2007) s. 17-18 (Zawiera rec. filmu: Katyń / reż. Andrzej Wajda)

2.            Katyń: wspólnota milczenia / Stanisław M. Jankowski; rozm. przepr. Piotr Śmiałowski // Kino R. 41 nr 9 (2007) s. 19-22

3.            Pierwszy film katyński musi być szczególny / Michał Kwieciński; rozm. przepr. Konrad J. Zarębski // Kino R. 41, nr 1 (2007) s. 14-16

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony