Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Jak konstruktywnie współpracować z rodzicami

(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

           

Książki:         

 1. Babiuch, Małgorzata

JAK współpracować z rodzicami "trudnych" uczniów? / Małgorzata Babiuch. - Warszawa : WSiP, 2002. Sygn.: 283780 Cz (Ped. 1719), 298120

 1. Błaszczyk, Klaudia

Potrzeba aktywnej współpracy nauczyciela z rodzicami klas propedeutycznych / Klaudia Błaszczyk [w:] Modernizowanie edukacji wczesnoszkolnej : wybrane próby / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Oficyna Wydaw. UZ, 2004. Sygn.: 295379 Cz (Ped. 3592), 302966

 1. Borzęcka, Maria

Z rodzicami w szkole : wiedzieć, rozumieć, współpracować / Maria Borzęcka, Renata Mreńca. - Warszawa : Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, 2000. Sygn.: 270471 – 270472

 1. Christopher, Cindy J.

NAUCZYCIEL - rodzic : skuteczne porozumiewanie się / Cindy J. Christopher ; przekł. Jolanta Bartosik. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. Sygn.: 290625 Cz (Ped. 3494)

 1. Dręczewska-Kamińska, Urszula

Współpraca szkoły ze środowiskiem rodzinnym uczniów / Urszula Dręczewska-Kamińska [w:] Kompetencje wychowawcze nauczycieli : wybrane zagadnienia / red. nauk. Janina Minkiewicz-Najtkowska ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. AE, 2003. Sygn.: 294980 Cz (Ped. 3591)

 1. Durnaś, Krzysztof

Współpraca z rodzicami : czy jest inna alternatywa wychowawcza / Krzysztof Durnaś [w:] Pedagogika alternatywna : postulaty, projekty i kontynuacja. T. 2, Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne / pod red. nauk. Bogusław Śliwerski. - Kraków : "Impuls", 2007 Sygn.: 305867 Cz (Ped. 38/2)

 1. Fechner-Sędzicka, Iwona

NAUCZYCIELE - rodzicom : spotkania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową w szkole podstawowej : scenariusze spotkań z celami i przykładami ćwiczeń, ankietami, zagadnieniami do przemyślenia i przedyskutowania / Iwona Fechner-Sędzicka, Ewa Lachowska-Żarska. - Toruń : "Bea-Bleja", 2002. Sygn.: 286157 Cz (Ped. 3404/1)

 1. Gawlina, Zofia

Rodzina i szkoła - o współdziałanie służące dziecku / Zofia Gawlina [w:] Życie rodzinne : wybrane konteksty / red. Tadeusz Dyrda. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, 2006. Sygn.: 305374 Cz (Socj. 257)

 1. Hautumm, Annette

[Dwanaście] zasad efektywnej współpracy pomiędzy nauczycielkami a rodzicami / Annette Hautumm, Roger Prott [w:] Nigdy nie jest za wcześnie - rozwój i edukacja małych dzieci / pod red. Teresa Ogrodzińska. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2004. Sygn.: 295121 Cz (Ped. 3609)

 1. Homplewicz, Janusz

Szkoła rodzinie, ale i rodzina szkole - dylemat stale otwarty / Janusz Homplewicz [w:] Rodzicielstwo : wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydaw. KUL, 2007. Sygn.: 305623

 1. Jankowski, Dzierżymir

SZKOŁA, środowisko, współdziałanie / Dzierżymir Jankowski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001. Sygn.: 279226

 1. Jaszczyszyn, Elżbieta

Jakość kontaktów interpersonalnych rodziców i nauczycieli w trakcie procesu edukacyjnego / Elżbieta Jaszczyszyn [w:] Teoria i praktyka kształcenia : w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok : "Trans Humana", 2003.  Sygn.: 290230 Cz (Ped. 3492)

 1. Kaja, Beata

Nie "wywiadówki", lecz "spotkania". Projekt współpracy z rodzicami / Beata Kaja Animacja współpracy środowiskowej na wsi / pod red. Maria Mendel. - Toruń : Adam Marszałek, 2005. Sygn.: 297914

 1. Kochanowska, Ewa

W poszukiwaniu modelu pedagogicznego wspierania rodziny przez szkołę / Ewa Kochanowska [w:]  Rodzina - w świetle zagrożeń realizacji dotychczasowych funkcji : szkice monograficzne / pod red. Wiesława Korzeniowska [i in.]. - Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2007. Sygn.: 307162 - 307163

 1. Konieczna, Agnieszka

Zachowania komunikacyjne nauczycieli w sytuacji rozmowy z rodzicami uczniów / Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2 / pod red. Bożena Muchacka. - Kraków : "Impuls", 2006. Sygn.: 301563 Cz (Ped. 1985/2), 301564

 1. Korzon Aniela

Współpraca rodziców z przedszkolem i szkołą warunkiem integracji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Aniela Korzon [w:] Paradygmaty i przeobrażenia edukacji specjalnej w świetle dorobku profesora Aleksandra Hulka : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Warszawa 24-25 maja 1999 r. / pod red. Grażyna Dryżałowska. - Warszawa : "Żak", 2001. Sygn.: 274174 Cz (Ped. 3029), 282841

 1. Koźmiński, Grzegorz

EFEKTYWNA współpraca nauczycieli i rodziców : praca zbiorowa / pod red. Grzegorz Koźmiński. - Złotów : "K&K", 2002. Sygn.: 290972 Cz (Met. 4128)

 1. Mendel, Maria

ANIMACJA współpracy środowiskowej / pod red. Maria Mendel ; z wstępem Jan Żebrowski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. Sygn.: 293004 Cz (Ped. 3534)

 1. Nowosad, Inetta

NAUCZYCIELE i rodzice : inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu. Cz. II / red. nauk. Inetta Nowosad [i in.]. - Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002. Sygn.: 281848 Cz (Ped. 3264/2)

 1. Nowosad, Inetta

Niepowodzenia we współpracy nauczycieli z rodzicami - samospełniająca się przepowiednia / Inetta Nowosad [w:] Dziecko : sukcesy i porażki / pod red. Rafał Piwowarski. - Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 2007. Sygn.: 304393 Cz (Ped. 1770)

 1. Pawlak, Bożena

JAK współpracować z rodzicami uczniów klas początkowych? / Bożena Pawlak. - Kraków : Wydaw. Nauk. AP, 2003 Sygn.: 291625 Cz (Ped. 100)

 1. Piotrowiak, Ewa

Przygotowanie nauczycieli do współpracy z rodziną ucznia - potrzeby i uwarunkowania / Ewa Piotrowiak [w:] Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań : praca zbiorowa / pod red. Andrzej W. Janke. - Toruń : "Akapit", 2004 Sygn.: 303189 Cz (Ped. 3728), 303190

 1. Twardowski, Andrzej

Współpraca nauczycieli i rodziców w procesie wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych intelektualnie / Andrzej Twardowski [w:] Współprzestrzenie edukacji : szkoła, rodzina, społeczeństwo, kultura / pod red. nauk. Mirosława Nyczaj-Drąg [i in.] ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2005. Sygn.: 298849 Cz Ped. 112

 1. Wolny, Barbara

Edukacja zdrowotna w szkole - współpraca szkoły z rodzicami / Barbara Wolny [w:] Rodzicielstwo : wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydaw. KUL, 2007. Sygn.: 305623

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony