Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

eksperymenty i Innowacje pedagogiczne

(wybór materiałów za lata 1996-2008)

 

Wydawnictwa zwarte

 

1. BYTNIEWSKA, ELŻBIETA

KATALOG innowacji pedagogicznych : certyfikaty : wyniki konkursów przedmiotowych, interdyscyplinarnych, informatycznych, zawodowych i wynalazczych / [oprac. Elżbieta Bytniewska]. - Łódź : ŁCDNiKP, 2006. - Sygn.: 305076 - 305077

 

2. DOSKONALENIE

DOSKONALENIE kompetencji edukacyjnych : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sitarskiej. Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2004

 

3. DRABIK-PODGÓRNA, VIOLETTA

INNOWACJA edukacyjna w poradnictwie zawodowym : aplikacja rozwiązań francuskich / Violetta Drabik-Podgórna. - Kraków : "Impuls" ; Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2005. - Sygn.: 298861 Cz (Ped. 495)

 

4. DYWERSYFIKACJA

DYWERSYFIKACJA w szkolnictwie wyższym / red. nauk. Maria Wójcicka. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2002.

 

5. EDUKACJA

EDUKACJA alternatywna : nowe teorie, modele badań i reformy : praca naukowa / pod red. Jacka Piekarskiego, Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : "Impuls", 2000. - Sygn.: 274160 Cz (Ped. 3016), 299673, 281817, 274161

 

6. EKIERT-GRABOWSKA, DOROTA

KIEROWANIE zmianą : materiały dla uczestnika / Dorota Ekiert-Grabowska, David Oldroyd. - Radom : TERM FRSE, MEN, [1996?]. - Sygn.: 248699 Cz (Met. 2250)

 

7. EKIERT-GRABOWSKA, DOROTA

KIEROWANIE zmianą : przewodnik dla edukatora / Dorota Ekiert-Grabowska, David Oldroyd. - Radom : TERM FRSE, MEN, [1996?]. - Sygn.: 248682 Cz (Met. 2243)

 

8. ELSNER, DANUTA

JAK doskonalić pracę dyrektora szkoły ? : materiały do samokształcenia. [T.]. 3 : Kierowanie szkołą / Danuta Elsner, Dorota Ekiert-Grabowska, Barbara Kożusznik. - Katowice : WOM, 1997. - Sygn.: 252903 Cz (Ped. 2558/3)

 

9. EUROPEAN

European Master of Corporate Finance Project in the European area of higher education / ed. Tomasz Dyczkowski, Andrzej Kardasz. - Wrocław : The Publishing House of the Wrocław University of Economics, 2005.

 

10. FISHER, ROBERT

UCZYMY, jak się uczyć / Robert Fisher. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1999. - Sygn.: 261068 Cz (Ped. 2701), 261069 - 261070

 

11.GAŁĄZKA, KINGA

OD pomysłu do - realizacji : (materiał pomocniczy dla nauczycieli przystępujących do opracowania programu autorskiego) / [oprac. Kinga Gałązka, Jarosław Kopania ; pod kier. Krystyny Mayer i in.]. - Łódź : WODN, 1997. - Sygn.: 307877

 

12. GIZA, TERESA

PRZYGOTOWYWANIE studentów do twórczej pracy pedagogicznej : teoria i praktyka / Teresa Giza. - Kielce : Wyższa Szk. Pedag. im. J. Kochanowskiego, 1999. - Sygn.: 275357 Cz (Ped. 3071)

 

13. GOŹLIŃSKA, ELŻBIETA

NIE lekcje, lecz zajęcia edukacyjne / Elżbieta Goźlińska. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2004. - Sygn.: 291354 Cz (Met. 4152), 302947

 

14. GRIBBLE, DAVID

EDUKACJA w wolności : w poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia / David Gribble. - Kraków : "Impuls", 2005. - Sygn.: 296543 Cz (Ped. 3673)

 

15. INNOWACJE

INNOWACJE pedagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania. - Zielona Góra : WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego, 2000. - Sygn.: 277708 Cz (Met. 3555)

 

16. INNOWACJE

INNOWACJE pedagogiczne w praktyce edukacyjnej : z prac Nauczycielskiego Zespołu Postępu Pedagogicznego : praca zbiorowa / pod red. Janusza Moosa. - Łódź : ŁCDNiKP, 2006. - Sygn.: 303683 Cz (Met. 826), 303684

 

17. INNOWACJE

INNOWACJE w Edukacji Akademickiej. Nr 1 (1) 2002 / [red. zeszytu nr 1] Aldona Pobojewska ; [aut.] Makary Krzysztof Stasiak [i in.]. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2002. - Sygn.: 289046 Cz (Ped. 3432/1), 298612 - 298613

 

18. INNOWACJE

INNOWACJE w Edukacji Akademickiej. Nr 1 (3) 2003 / [red. zeszytu] Aldona Pobojewska ; [aut.] Wiga Bednarkowa [i in.]. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2003. - Sygn.: 289046 Cz (Ped. 3432/3), 298616 - 298617

 

19. INNOWACJE

INNOWACJE w Edukacji Akademickiej : numer specjalny. Nr 2 (2) 2002 / [red. zeszytu nr 2] Janusz Maciaszek ; [aut.] Makary Krzysztof Stasiak [i in.]. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2002. - Sygn.: 289046 Cz (Ped. 3432/2), 298614 - 298615

 

20. INNOWACJE

INNOWACJE w Edukacji Akademickiej. T. 6, nr. 1/2007 / [red. nacz. Makary Krzysztof Stasiak] . - Łódź : WSHE, 2007. - Sygn.: 289046 Cz (Ped. 3432/6)

 

21. INNOWACJE

INNOWACJE w nauczaniu fizyki i matematyki : materiały XIII-XVI Seminarium Nowatorów Nauczycieli Fizyki i Matematyki : 1994-1997 / pod red. Czesława Chyły. - Rzeszów : Centrum Doskonalenia Pedagogicznego, 1998

 

22. INNOWACYJNOŚĆ

INNOWACYJNOŚĆ w nauce, edukacji i gospodarce : materiały pokonferencyjne / pod red. Jerzego Błażejowskiego. Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 2005. Sygn.: 303207

 

23. INNOWACYJNOŚĆ

INNOWACYJNOŚĆ w procesie kształcenia w uczelniach cywilnych i wojskowych / pod red. Wojciecha Horynia. Wrocław ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2006.

 

24. IWICKA-OKOŃSKA, ANNA

KATALOG innowacji pedagogicznych w przedszkolach i szkolnictwie ogólnokształcącym (podstawowym i ponadpodstawowym). Część szósta / [oprac.] Anna Iwicka-Okońska, Krystyna Mayer. - Łódź : WODN, 1997. - Sygn.: 241800

 

25. IWICKA-OKOŃSKA, ANNA

KATALOG innowacji pedagogicznych w szkolnictwie ogólnokształcącym (podstawowym i ponadpodstawowym). Część piąta / [materiał oprac. w Pracowni Informacji Pedagogicznej przez] Anna Iwicka-Okońska, Krystyna Mayer. - Łódź : WODN, 1996. - Sygn.: 241800, 249333

 

26. JAK ORGANIZOWAĆ

JAK organizować działalność innowatorską w szkole? : (II Sesja kursu dyrektorów-liderów, SP nr 10 w Tarnobrzegu : 14-16 II 1996 r.) : (praca zbiorowa) / pod red. Czesława Barańskiego. - Tarnobrzeg : ODN, 1996. - Sygn.: 249161 Cz (Met. 2285)

 

27. JAK RADZĄ

JAK RADZĄ sobie inni? : studium przypadków : analiza i sposoby rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i organizacyjnych : praca zbiorowa nauczycieli Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w Chorzowie / pod red. Bożeny Kotei.  Chorzów : "Deni-Press" Usługi Wydawnicze i Reklamowe, 2007.

 

28. JANOWSKI, ANDRZEJ

PEDAGOGIKA praktyczna : zarys problematyki, zdrowy rozsądek, wyniki badań / Andrzej Janowski. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2002. - Sygn.: 281167 Cz (Ped. 3235), 281168

 

29. KARULAK, KRZYSZTOF

SZKOŁY twórcze czyli Edukacja w ruchu : (prezentacja wybranych polskich placówek oświatowych) / Krzysztof Karulak. - Warszawa : "Głos Nauczycielski", 1999

 

30. KONCEPCJA

KONCEPCJA warsztatów literackich w ramach francuskiej "szkoły twórczej" / Beata Kędzia-Klebeko. - Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 1999.

 

31. KOSIBA, GRAŻYNA

PRACA innowacyjno-badawcza w rozwoju zawodowym nauczyciela wychowania fizycznego / Grażyna Kosiba, Eligiusz Madejski. - Kraków : "ZamKor", 2001. - Sygn.: 283602 Cz (Ped. 3324)

 

32. Kotliński, Kazimierz

Szkoła twórczych poszukiwań : (wspomnienia, relacje, fakty). T. 1 / Kazimierz Kotliński. - Puławy : Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oświatowego, 1997

 

33. KREOWANIE

KREOWANIE wizji i misji przedszkola. Plan nadzoru pedagogicznego. Standardy i wskaźniki jakości / oprac. materiałów Ewa Kuśmierska. - Chełm : SODN, 2000. - Sygn.: 277380 Cz (Ped. 3166)

 

34. KRÓLIKOWSKI, JACEK

PRZEJRZYSTA szkoła : poradnik nauczyciela / Jacek Królikowski. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2007. - Sygn.: 305619 Cz (Met. 1146)

 

35. KUJAWIŃSKI, JERZY

POSTĘP pedagogiczny w szkole / Jerzy Kujawiński. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008. - Sygn.: 307487 Cz (Ped. 1010), 307488

 

36. KUJAWIŃSKI, JERZY

SZKOŁA dialogu i samodzielnego uczenia się uczniów / Jerzy Kujawiński. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2006. - Sygn.: 302430 Cz (Ped. 2003)

 

37. KUPISIEWICZ, CZESŁAW

SZKOŁA w XX wieku : kierunki i próby przebudowy / Czesław Kupisiewicz. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2006. - Sygn.: 301928 Cz (Ped. 1281)

 

38.LEKSICKA, KRYSTYNA

PRÓBA spełniania marzeń : Kaliska Pracownia Wrocławskiej Szkoły Przyszłości / Krystyna Leksicka. - Wrocław : Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne, 1997

 

39. LESIAK-LASKA, EUGENIA IWONA

UWARUNKOWANIA i efekty innowacji pedagogicznych nauczycieli klas początkowych / Eugenia Iwona Lesiak-Laska. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998. - Sygn.: 259470 Cz (Ped. 2688), 259779, 259471 - 259472

 

40. ŁUKASZEWICZ, RYSZARD

STUDIA nad alternatywami w edukacji / Ryszard Łukaszewicz. - Wrocław : Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne, 2002

 

41. ŁUKASZEWICZ, RYSZARD

SZKOŁA jako kawałek innego świata / Ryszard Łukaszewicz. - Wrocław : Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne, 1997

 

42. MALINOWSKI, MARIUSZ

PROMOCJA proinnowacyjności w edukacji końca wieku : System Informacji Oświatowej MIŚ - Kurierem Reformy"- wywiad z Ewą Wroczyńską / Mariusz Malinowski. - Warszawa : Wydaw. CODN, 1997. - Sygn.: 255361 Cz (Ped. 1196/1)

 

43. MODERNIZOWANIE

MODERNIZOWANIE edukacji wczesnoszkolnej : wybrane próby / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004. – Sygn.: 302966, 295379 Cz (Ped. 3592)

 

44. MODUŁOWE

MODUŁOWE programy nauczania w kształceniu zawodowym : model ujednoliconego egzaminu zawodowego : eksperyment pedagogiczny / pod red. Janusz Figurski [i in.]. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji ; Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej Departamentu Edukacji dla Rynku Pracy, 2001. - Sygn.: 279037 Cz (Ped. 3191), 284945

 

45. Nakoneczna, Danuta

W POSZUKIWANIU koncepcji kształcenia zdolnych : 15-lecie Towarzystwa Szkół Twórczych 1983-1998 / Danuta Nakoneczna ; Towarzystwo Szkół Twórczych, Stowarzyszenie Szkół Aktywnych. Warszawa : TST, 1998. – Sygn.: 258130 Cz (Hist. Wych. 396)

 

46. Nauczyciel

Nauczyciel i szkoła w procesach innowacji pedagogicznych : aspekty diagnostyczne : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Pluty, Jerzego Zdańskiego. Częstochowa : WOM, 1998.

 

47. NAUCZYCIEL

NAUCZYCIEL i szkoła w procesach innowacji pedagogicznych : aspekty koncepcyjno-programowe : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Pluty [i in.]. - Częstochowa : WOM, 1996. - Sygn.: 252993 Cz (Ped. 2554), 266331

 

48. NAUCZYCIELSKI

Nauczycielski Zespół Postępu Pedagogicznego w szkolnictwie zawodowym województwa łódzkiego : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Janusza Moosa, Romana Patory. - Łódź : WCDNiKP, 1999.

 

49. Nauczycielski

Nauczycielski Zespół Postępu Pedagogicznego w szkolnictwie zawodowym województwa łódzkiego : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa. Cz. 2 / pod red. Janusza Moosa, Romana Patory. - Łódź : WCDNiKP, 1999.

 

50. NAUKA

NAUKA z eTwinningiem : przewodnik dla nauczycieli / [red. Christina Crawley i in.]. - Brussels : Central Support Service for eTwinning, 2007. - Sygn.: 305541 Cz (Ped. 378)

 

51. NOWAK-DZIEMIANOWICZ, MIROSŁAWA

OBLICZA nauczyciela, oblicza szkoły / Mirosława Nowak-Dziemianowicz. - Toruń : Adam Marszałek, 2001. - Sygn.: 274426 Cz (Ped. 3041), 274995, 274427

 

52. NOWATORSTWO

NOWATORSTWO pedagogiczne w wychowaniu fizycznym : (V edycja konkursu) : praca zbiorowa / pod red. Macieja Matczaka. - Łódź : ŁCDNiKP, 2008. - Sygn.: 308150 Cz

 

53. NOWATORSTWO

NOWATORSTWO pedagogiczne w wychowaniu fizycznym : III Łódzki Konkurs : scenariusze lekcji finałowych / [red. i konsultacja metod. Małgorzata Majewska ; aut. Ewa Brochocka i in.]. - Łódź : ŁCDNiKP, 2005. - Sygn.: 303667 Cz (Met. 921), 303668

 

54. NOWE

Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku / pod red. Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : "Impuls", 2001. - Sygn.: 280804 Cz (Ped. 3231), 296703 - 296712, 304526, 304559, 298907, 298569, 281796 - 281797

 

55. PEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA alternatywna - dylematy praktyki / red. nauk. Krystyna Baranowicz. - Kraków : "Impuls", 2000. - Sygn.: 271969 Cz (Ped. 2969/2), 271970, 262893, 260504

 

56. PEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA alternatywna - dylematy teorii / red. nauk. Bogusław Śliwerski. - Wyd. 2 zm.. - Kraków : "Impuls", 2000. - Sygn.: 271969 Cz (Ped. 2969/1), 271970, 260504, 262893

 

57. PEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA alternatywna : dylematy teorii i praktyki. [T. 3] / red. nauk. Bogusław Śliwerski . - Kraków : "Impuls", 1998. - Sygn.: 245790 Cz (Ped. 2319/3), 271969 - 271970, 245791, 262893, 260504

 

58. POPRAWA

POPRAWA jakości pracy szkoły : Program Smart, komponent 01 - polityka edukacyjna / pod red. Włodzimierza Kruszwickiego [i in.] ; aut. Jadwiga Brzdąk [i in.]. - Warszawa : Radom : ITE-Wydaw. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, 1999. - Sygn.: 265225 Cz (Ped. 2772), 284948, 265226

 

59. PRZYBOROWSKA, BEATA

STRUKTURY innowacyjne w edukacji : teoria, praktyka, rozwój / Beata Przyborowska. - Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2003. - Sygn.: 288005 Cz (Ped. 1612), 291466

 

60. RADWAN, ZBIGNIEW

ROZWÓJ organizacyjny szkoły : materiały dla uczestnika / Zbigniew Radwan. - Radom : TERM FRSE, MEN, [1996?]. - Sygn.: 248697 Cz (Met. 2237)

 

61. RADWAN, ZBIGNIEW

ROZWÓJ organizacyjny szkoły : przewodnik dla edukatora / Zbigniew Radwan. - Radom : TERM FRSE, MEN, [1996?]. - Sygn.: 248680 Cz (Met. 2244)

 

62. ROCŁAWSKI, BRONISŁAW

MEKSYK z nauką czytania i pisania, czyli o metodycznych propozycjach dr Ireny Majchrzak / Bronisław Rocławski. - Gdańsk : "Glottispol", 1999

 

63. RYLKE, HANNA

REFLEKSYJNY praktyk - nowa tożsamość nauczyciela / Hanna Rylke. - Warszawa : CODN, 1997. -  Sygn.: 255361 Cz (Ped. 1196/3)

 

64. SAWIŃSKI, JULIAN PIOTR

CECHY i funkcje klas autorskich / Julian Piotr Sawiński. - Koszalin : Wydaw. Centrum Edukacji Nauczycieli, 1996

 

65. SCHULZ, ROMAN

JAK bronić się przed innowacjami? / Roman Schulz. - Warszawa : Wydaw. CODN, 1997. - Sygn.: 255361 Cz (Ped. 1196/2)

 

66. SCHULZ, ROMAN

STUDIA z innowatyki pedagogicznej / Roman Schulz. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1996

 

67. SIEMIENIECKA-GOLIN, DOROTA

ZDOLNOŚCI i postawa twórcza a styl użytkowania elektronicznych mediów / Dorota Siemieniecka-Gogolin. WYD: Toruń : Wydawnictwo Mado, cop. 2005. - Sygn.: 299008 Cz (Ped.205)

 

68. SMAK, EWA

Z ZAGADNIEŃ innowatyki pedagogicznej / Ewa Smak:. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 1997

 

69. ŚLIWERSKI, BOGUSŁAW (1954-)

EDUKACJA autorska / Bogusław Śliwerski. - [Wyd. 2]. - Kraków : "Impuls", 2008. Sygn.: 307182

 

70. TAK PRACUJEMY

TAK pracujemy : działania innowacyjne nauczycieli kształcenia zintegrowanego. Część I : praca zbiorowa / pod red. Teresy Dąbrowskiej [i in.]. - Łódź : ŁCDNiKP, 2003. - Sygn.: 288621 Cz  (Met. 4036)

 

71. TWÓRCZOŚĆ

TWÓRCZOŚĆ w praktyce : w zarządzaniu, edukacji, psychologii i promocji zdrowia : materiały z I i II konferencji naukowej, Spała, wrzesień 1996, wrzesień 1997 / Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, cop. 1998. - Sygn.: 268197 Cz (Psych. 1344), 300917, 295457, 268198

 

72. WÓJCICKI, JERZY

ABC nauczyciela nowatora / Jerzy Wójcicki:. - Kalisz : WOM, 1996

 

73. WYCHOWYWAĆ

WYCHOWYWAĆ i nauczać inaczej / wybór mater. i oprac. Jadwiga Borkowicz. - Biała Podlaska : WOM, 1996. - Sygn.: 249767 (Met. 2355), 305542

 

74. Zapewnienie

Zapewnienie jakości w kształtowaniu kwalifikacji zawodowych : program Leonardo da Vinci : [praca zbiorowa] / pod red. Mariana Piotrowskiego; [oprac. Marian Piotrowski, Marzena Bochniak]. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 1999. – Sygn.: 263271 Cz (Ped. 2782)

 

75. "ZMIANA

"ZMIANA w szkole" : materiały wytworzone podczas zajęć warsztatowych przez uczestników kursu zorganizowanego w Kolegium Nauczycielskim w Ciechanowie "Wspieranie jakości pracy szkoły" / oprac. Danuta Kwiatkowska. - Ciechanów : ODN, 1999/2000. - Sygn.: 278411 Cz (Ped. 3176), 278412

 

76. ZMIENIAM

ZMIENIAM siebie i swoją szkołę : praca zbiorowa / pod red. Jana Kropiwnickiego. - Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, 1997. - Sygn.: 252005 Cz (Ped. 2527), 252217

 

Artykuły z czasopism

 

1.            "Gdy przedszkole pustoszeje..." : działania innowacyjne w przedszkolach - projekt środowiskowy / Jadwiga Króliczek, Helena Pawlita. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s.106-107

2.            Aktywność zawodowa twórczych nauczycieli w świetle analizy wprowadzonych innowacji / Teresa Giza // Edukacja. – 2003, nr 2, s.69-81

3.            Analiza innowacji związanych z programem Nowa Matura w województwie poznańskim, konińskim, leszczyńskim i pilskim // Otwarta Szkoła. – 1996, nr 1, s.3-8

4.            Analiza statystyczna wyników eksperymentu dydaktycznego / Eligiusz Płaszczyński // Słupski Przegląd Humanistyczny. – 1999, nr 17 b, s.165-175

5.            Bez zgody na schematy / Krzysztof Karulak // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 21, dod. s.4. - Innowacje dydaktyczne w VI Liceum im. J. Kochanowskiego w Radomiu.

6.            C jak czas na ryzyko / Katarzyna Growiec // Głos Nauczycielski. – 2007, nr 49, s.12

7.            Co to jest innowacja? / Kinga Gałązka, Anna Iwicka-Okońska, Jarosław Kopania, Krystyna Mayer // Wszystko dla Szkoły. – 1996, nr 7-8, s.2-6

8.            Co wynika z przestrogi Charliego Chaplina, czyli trening twórczego myślenia dla nauczycieli / Dorota Turska // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Psychologia. – 2000, Z. 8, s.157-162

9.            Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy / Krzysztof Symela // Pedagogika Pracy. – 2006, T. 48, s.34-47

10.        Dydaktyka ogólna a innowacyjne podejście w dydaktyce w aspekcie przygotowania przyszłych nauczycieli / Erich Petlák, Gabriela Porubská // Chowanna. - 2003, t. 2, s.107-118

11.        Dyplom z innowacji / Ryszard Szlasa // Przegląd Techniczny. – 2000, nr 51, s.12-13
V Światowy Kongres dot. doskonalenia zdolności innowacyjnych studentów i wykładowców oraz nowych technik edukacyjnych

12.        Działalność innowacyjna przedszkola nr 14 w Tychach / Dorota Borek // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 3, s.16-18

13.        Działalność innowacyjna szkoły / Krystyna Ingielewicz // Doradca. – 1997, nr 3 (1), s.32-34

14.        Edukacja czytelnicza i medialna. Innowacja pedagogiczna / Joanna Mańka // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 10, s.6-9

15.        Efektywność realizacji programów nauczania o budowie modułowej : (eksperyment pedagogiczny MEN) / Janusz Figurski, Ireneusz Woźniak // Pedagogika Pracy. – 2000, [Nr] 37, s.62-64

16.        Ekologiczne innowacje pedagogiczne w regionie skierniewickim w latach 1994-2002 / Agnieszka Dąbrowska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2003, nr 2, s.38-41

17.        Etyka innowacyjnych koncepcji w edukacji / Adam Lepa // Paedagogia Christiana.- 2006, t. 2, s.47-55

18.        Freinet jako źródło nowatorstwa / Grażyna Maszczyńska-Góra // Hejnał Oświatowy. – 1996, nr 2, s.11-12

19.        Independence in school education and scientific work / Wincenty Okoń // The New Educational Review. – 2005, Vol. 5[6], nr 2, s.15-25

20.        Innowacja - droga do podwyższenia jakości pracy przedszkola / Danuta Bartodziej // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 9, s.51-53

21.        Innowacja i postęp pedagogiczny nauczycieli : (na podstawie badań w województwie piotrkowskim) / Henryk Cudak // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - 1998, T. 5, s.149-157

22.        Innowacja pedagogiczna w klasie VI - technika z informatyką. Cz. 1 / Beata Sosnowska-Rutka, Barbara Łoszczyk // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2004, nr 1, s.13-16

23.        Innowacja pedagogiczna w Szkole Podstawowej Nr 7 w Łowiczu / Beata Tyszkowska // Biologia w Szkole. - 1998, nr 5, s.313

24.        Innowacja w zakresie pobudzania i rozwijania zainteresowań literackich uczniów / Maria Szmeja // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. – 2002, Nr 5/6, s.149-153

25.        Innowacja wspomagana komputerem / Alfred Wilk // Nowe w Szkole. – 2002, nr 3, wkł. s.6-7

26.        Innowacje - nowe wyzwania w doskonaleniu nauczycieli / Jolanta Podłowska // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 1, s.33-34

27.        Innowacje - za i przeciw / Marzenna Magda // Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr 6, s. 9-10

28.        Innowacje dydaktyczne / Stanisław Palka // Hejnał Oświatowy. - 2002, nr 3, s.3-4

29.        Innowacje jako wartość edukacyjna / Zofia Krzysztoszek // Myśl Socjaldemokratyczna. - 2004, nr 1-2, s.111-119

30.        Innowacje na uniwersytecie / Ludmiła Wierbicka ; rozm. przepr. Roman A. Sacharov ; tł. z ros. Ivan Petrov. // Tygiel Kultury. - 2007, nr 10/12, s.44-47

31.        Innowacje pedagogiczne / Anna Klim-Klimaszewska // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. – 2000,  Nr 2, s.79-83

32.        Innowacje pedagogiczne w świetle obowiązujących przepisów / Daniela Rusakowska // Nowa Szkoła. - 1997, nr 8, s.33-36

33.        Innowacje pedagogiczne w zakresie środków dydaktycznych – autorski pomysł na usprawnienie pracy szkoły / Małgorzata Kalińska // Gazeta Szkolna. – 2004, nr 22 (wkładka), s.XI

34.        Innowacje w doskonaleniu nauczycieli w zakresie wiedzy o społeczeństwie / Maria Bielecka // Społeczeństwo i Polityka. - 2005, nr 1, s.222-224

35.        Innowacje w edukacji ustawicznej dorosłych - rotacja pracy i walidacja kompetencji / Cezary Andrzej Krawczyński // Edukacja Ustawiczna Dorosłych.- 2007, t. 2, s.32-43

36.        Innowacje w edukacji wczesnoszkolnej / Iwona Borawska // Ruch Pedagogiczny. - 1999, [nr] 1/2 , s. 117-124 ; Toż // Życie Szkoły. - 2001, nr 3, s.145-148

37.        Innowacje w nauczaniu początkowym / Irena Żywno // Życie Szkoły. - 1998, nr 1, s.46-47

38.        Innowacje w procesie nauczania i ich forma realizacyjna / Marian Rzepecki // Wieści Zamkowe. – 1997, nr 2, s.21-26

39.        Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w środowisku akademickim na przykładzie Politechniki Gdańskiej / Jerzy Koszałka // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2006, Nr 9, s.79-91

40.        Innowacje w szkole / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s.13-14

41.        Innowacje w szkolnictwie koszalińskim / Julian Piotr Sawiński // Studia Bałtyckie. Pedagogika. - 1998, T. 1, s.347-378

42.        Innowacje w szkołach podstawowych / Elżbieta Lamparska // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 7/8, s.62-63

43.        Innowacyjna propozycja kształcenia regionalnego w nauczaniu wczesnoszkolnym / Grażyna Łebecka, Lilianna Mańka // Życie Szkoły. – 1998, nr 10, s.655-661

44.        Innowacyjne formy pracy z dziećmi / Władysław Użarowski // Nowa Szkoła. – 1997, nr 9, s.32-33

45.        Innowacyjne metody pracy dydaktycznej w nauczaniu początkowym / Małgorzata Gmosińska // Ruch Pedagogiczny. - 1999, [nr] 1/2, s.112-116

46.        Innowacyjne obszary ekspansjonizmu pedagogicznego w edukacji wojskowej / Zenon Nowakowski // Kultura i Edukacja. - 1998 nr 3 s.34-45

47.        Innowacyjne propozycje łączenia tematyki programowej z tematyką regionalną na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VI (na przykładzie Pszczyny i regionu Pszczyńskiego). Cz. 1 / Halina Nocoń // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1996/1997, z. 5 s.105-117

48.        Innowacyjno-przedsiębiorcze prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu marketing w handlu i usługach / Piotr Jaworowski // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Ekonomia i Zarządzanie. - T. 1 (2006), s.97-110

49.        Innowacyjność instytucji edukacyjnych - synteza badań / Beata Przyborowska // Przegląd Badań Edukacyjnych. – 2005, nr 1, s.59-69

50.        Innowacyjność nauczyciela w kontekście nowoczesnych technologii / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s.12-13

51.        Innowacyjność nauczycieli / Marek Kazimierowicz. // Nowa Szkoła. - 2008, nr 1, s.4-8

52.        Innowacyjność w procesie budowania wartości organizacji usługowej w branży edukacyjnej / Alina Oczachowska, Dariusz Oczachowski // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2006, Z. 5, s.189-198

53.        Innowacyjność w procesie kontroli i oceny szansą dla edukacji jutra / Halina Wróżyńska // Edukacja Humanistyczna (Zielona Góra). - 2000, nr 2/3, s.73-78

54.        Innowacyjność w szkolnictwie wyższym - zarys problematyki / Maria Wójcicka // Nauka i Szkolnictwo Wyższe. - 1998, Nr 12, s.7-17

55.        Innowacyjny program dziennikarski w klasach V i VI szkoły podstawowej / Elżbieta Zakorczmenna // Kwartalnik Edukacyjny. – 2001, nr 3, s.52-63

56.        Innowacyjny program nauczania techniki dla klas V-VII szkoły podstawowej / Marek Kazimierowicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 1997, nr 2, s.77-80

57.        Innowacyjny program techniki / Halina Dudzik // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 1996, nr 2, s.72-79

58.        Innowacyjny ruch pedagogiczny w początkach XX wieku i jego odzwierciedlenie w początkowym nauczaniu matematyki w drugiej Rzeczypospolitej / Władysław Dubiel // Acta Univertitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne. - 1996, Nr 113, s.115-131

59.        Innowatorzy na start / Leszek Trzaska // Remedium. – 2000, nr 9, s.6-8

60.        Innowatyka pedagogiczna - zmiany w teorii i praktyce / Teresa Giza // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s.17-21

61.        Integracja wyników badań innowacyjnych w programach nauczania / Pavel Petrovic // Edukacja Dorosłych (Radom). - 1997, nr 3, s. 59-64

62.        Jak pomóc nowatorom? / Mieczysław Wojciechowski // Remedium. – 1996, nr 8, s.24-25

63.        Kategoria twórczości pedagogicznej w perspektywie twórczości uniwersalnej / Katarzyna Szumilas // Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis. -  2001, Nr 2, s.13-37

64.        Kłębek wełny Ariadny a glottodydaktyka - w leksykalnym labiryncie metod innowacyjno-alternatywnych / Justyna Wróbel // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 1, s.24-30

65.        Kompetencje w kształceniu ustawicznym : międzynarodowa konferencja w ramach Letniego Uniwersytetu badań i Innowacji na rzecz Kształcenia Ustawicznego, 18-21 września 2006 r. / Ludmiła Łopacińska-Kupidura // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2006, t. 3 s.93-96

66.        Koncepcja Glenna Domana próbą innowacyjnego podejścia do tradycyjnej metodyki nauki czytania uczniów w klasie szkolnej / Wanda Grelowska // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s.40-44

67.        Kondycja wychowania przedszkolnego : wnioski z realizacji programu "Gdy przedszkole pustoszeje..." / Jadwiga Króliczek, Helena Pawlita // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 6, s. 51-52

68.        Konteksty rozważań nad twórczością w pedagogice / Teresa Giza // Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne. - 2000, T. 13, s. 147-167

69.        Kreowanie postaw innowacyjnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów - przyszłych studentów uczelni technicznych / Kazimierz Okraszewski, Barbara Rakowiecka // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2001, nr 2, s.26-28

70.        Lekcje otwarte dla rodziców w ramach innowacji / Grażyna Żółkiewicz // Życie Szkoły. – 1998, nr 8, s.499-500

71.        Lokomotywy / Witold Salański // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 16, s. 8. - Dziesięciolecie Klubu Przodujących Szkół.

72.        Międzynarodowa Konferencja "Przedsiębiorcza szkoła warunkiem sukcesu ucznia" : Szczecin, 18.09.2002 - sprawozdanie / Alina Matlakiewicz // Edukacja Dorosłych. - 2002 nr 4 s. 163-171

73.        Minimum wiedzy o eksperymencie pedagogicznym / Mieczysław Łobocki // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. – 2003, Vol. 16, s.19-30

74.        Młodzież - innowacja, komunikacja i informacja / Marcin Sińczuch // Remedium. – 2008, nr 5, s.10-11

75.        Możliwości systemowego kształcenia i doskonalenia nauczycieli szkół medycznych do działalności innowacyjnej / Ewa Smak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Pedagogika. – 1996, Z.34, s.19-35

76.        Można inaczej / Anna Janosz-Olszowy // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1996, nr 2, s.80-81

77.        Nasz program innowacyjny techniki z informatyką / Beata Sosnowska-Rutka, Barbara Łoszczyk // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 2, s.4-11

78.        Nauczanie tańca w szkole - fragmenty innowacji pedagogicznej / Wiesława Gutowska // Lider. – 2001, nr 6, s.11-13

79.        Nauczyciel jako badacz – między ideą a realnością / Urszula Ostrowska // Edukacja. – 1999, nr 2, s.50-58

80.        Nowatorskie rozwiązania jako wskaźnik działań innowacyjnych / Anna Stalmach, Daria Nawrat // Gazeta Szkolna. – 2005, nr 14, s.21

81.        Nowatorstwo i innowacje dydaktyczne / Stanisław Palka // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1996/97, z. 6,  s.9-15

82.        Nowatorstwo pedagogiczne w teorii i praktyce / Ewa Morzyszek-Banaszczyk, Anna Iwicka-Okońska // Przegląd Edukacyjny. – 2007, nr 3, s.2-6

83.        Nowatorstwo pedagogiczne w wychowaniu fizycznym / Janusz Bielski // Lider. – 2004, nr 2, s.8-9

84.        Nowoczesna szkoła francuska technik C. Freineta podstawą innowacji we współczesnym modelu edukacji wczesnoszkolnej / Grażyna Maszczyńska-Góra // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 2, s.35-37

85.        O innowacji „Przedszkole z rodzicami” / Regina Przyborowska-Wynimko, Zofia Rudzka // Stolem. – 1996, nr 2, s.8-10

86.        O twórczej i nietwórczej postawie nauczycieli / Bolesław Huras // Szkoła Zawodowa. – 1996, nr 9, s.30-32

87.        Oczekiwania i rzeczywista aktywność innowacyjno-badawcza nauczycieli wf / Grażyna Kosiba, Eligiusz Madejski // Kultura Fizyczna. – 2001, nr 5/6, s.65-67

88.        Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej o charakterze programowym "Klawiatura bez tajemnic" / Magdalena  Przybył // Przegląd Edukacyjny. – 2007, nr 3, s.7

89.        Pakiet edukacyjno-wychowawczy "Porządek i przygoda" : lekcje twórczości jako program mający na celu kształtowanie postaw proinnowacyjnych wśród dzieci i młodzieży / Kazimierz Okraszewski, Barbara Rakowiecka // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2001, nr 3, s.46-51

90.        Pedagogika Gestalt źródłem innowacji w pracy nauczyciela techniki. Cz. 1. / Barbara Lis // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2000, nr 5, s.26-28

91.        Pedagogika Gestalt źródłem innowacji w pracy nauczyciela techniki. Cz. 2. / Barbara Lis // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2001, nr 1, s.26-29

92.        Po pierwsze nie szkodzić / Ferdynand Mielczarek // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 2, s.42-43

93.        Postęp techniczny w szkołach zawodowych? / Andrzej Janiszewski // Dyrektor Szkoły. - 1997 nr 1 s.18-19

94.        Program innowacyjny upowszechniania wiedzy z zakresu ekologii / Ewa Nowicka // Nauczyciel i Szkoła. – 2000, nr 2, s.205-210

95.        Program innowacyjny w klasie dziennikarsko-plastycznej - cele, założenia, realizacja, efekty / Bożena Gniewek // Kwartalnik Edukacyjny. – 2000, nr 4, s.65-79

96.        Projektowanie jako naukowa metoda służąca innowacjom pedagogicznym / Józef Rejman // Zamojskie Studia i Materiały. - R. 7, z. 1 (2005), s.37-43

97.        Propozycja innowacji pedagogicznej z techniki w kl. IV szkoły podstawowej / Teresa Widomska // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 1997, nr 3, s.135-138

98.        Próby eksperymentalne w praktyce pedagogicznej / Stanisław Palka // Hejnał Oświatowy. – 1996, nr 2, s.9-11

99.        Prywatne szkoły wyższe - przykład organizacji innowacyjnej i innowacji wymuszonej przez rynek usług edukacyjnych / Joanna Barbacka // Rocznik Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. – 2004, Nr 2, s.9-27

100.     Przedsięwzięcia innowacyjne w szkolnictwie francuskim / Sabina Sawicka-Wilgusiak // Edukacja. – 1997, nr 3, s.102-109

101.     Przedsięwzięcia innowacyjne w szkołach zawodowych / Teresa Z. Sarleja // Pedagogika Pracy. - 1999, [Nr] 35, s.134-138

102.     Przyspieszenie zmian w amerykańskim szkolnictwie wyższym - nacisk nowych technologii / Vlad Wielbut // E-Mentor. - 2006, nr 4, s.88-93

103.     Psychologiczny portret nauczyciela innowatora / Edyta Kowalczyk // Nowe w Szkole. – 2003, nr 11, s.17, 18, 19, 20, 21

104.     Razem w Europie - innowacja pedagogiczna w zakresie edukacji europejskiej / Blanka Cichoń, Zdzisława Pinkosz // Geografia w Szkole. – 2002, nr 3, s.136-148

105.     Recepcja edukacji autorskiej / Bogusław Śliwerski // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 9, s. 24-31

106.     Rodzaje działań innowacyjnych w projektowaniu procesu wychowania fizycznego / Wojciech Ryszkowski // Kultura Fizyczna. - 2001, nr 9/10, s.7-9

107.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki // Dziennik Ustaw. – 2002, Nr 56, poz. 506

108.     Rozwijanie myśli proekologicznej na zajęciach techniki : innowacja programowo-metodyczna / Marzanna Rotter // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 1997, nr 4, s.248-250

109.     Sposoby organizacji lekcji wychowania fizycznego motywacją uczniów do większej aktywności fizycznej : innowacja pedagogiczna / Agata Woźniak // Lider. – 2004, nr 6, s.19-21

110.     Struktury innowacyjne w kształceniu osób dorosłych / Beata Przyborowska // Rocznik Andragogiczny. – 2000, s.66-72

111.     Szkolne procedury jakości : szkoły innowacyjne same się doskonalą / Jadwiga Maciejewska, Marek Durda // Dyrektor Szkoły. – 2003, nr 9, s.6-7

112.     Szkoła jako inspirator przemian : (wykład inauguracyjny 13 X 1995) / Włodzimierz Goriszowski // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - 1997, T. 4, s.31-36

113.     Szkoła przyjazna dla ludzi kreatywnych / Jan A. Fazlagić // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 5, s.16-17

114.     Szkoły alternatywne w Niemczech wschodnich : bilans dekady i perspektywy / Irena Mchitarjan // Edukacja. - 2001, nr 2, s.97-106

115.     Szkoły autorskie w Polsce / Bogusław Śliwerski // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 4, s.3-12

116.     Szkoły eksperymentalne we Francji / Sabina Sawicka-Wielgusiak // Nowa Szkoła. – 1997, nr 4, s.30-32

117.     Szwajcarskie innowacje w edukacji historycznej / Krystyna Zaufal // Hejnał Oświatowy. - 2002, nr 3, s.14-16

118.     Śpiewamy, rysujemy, piszemy, czytamy (Fragmenty programu innowacyjnego kształcenia zintegrowanego w klasie pierwszej) / Alfreda Rumińska // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 3, s.60-62

119.     Teoria i praktyka w działalności innowacyjnej nauczyciela / Grażyna Kosiba, Eligiusz Madejski // Wychowanie Fizyczna i Zdrowotne. – 2000, nr 4, s.161-163

120.     Twórcze poznawanie świata (pomysł na program innowacyjny) / Grażyna Polasiak, Marzena Gałka-Frejowska // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 9, s.11-12

121.     Twórczość czy konformizm? Szczepan Kutrowski // Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne. - 2000, T. 13, s. 181-189

122.     Twórczość pedagogiczna : opinie nauczycieli / Mariola Bartosiak-Tomusiak // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 3, s. 11-14

123.     Twórczy nauczyciel / Przemysław Bąbel // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 2, s.12-16

124.     U źródeł kultury europejskiej, czyli dlaczego klasycy. Innowacja programowa dla przedmiotów humanistycznych realizowanych w klasie V szkoły podstawowej / Bożena Malec // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2002/2003, nr 1, s.20-28

125.     W kręgu pedagogicznego nowatorstwa - zagadnienia terminologiczne / Eugenia I. Laska // Kwartalnik Edukacyjny. – 1996, nr 1/2 s.9-16

126.     W poszukiwaniu koncepcji nauczyciela twórczego / Małgorzata Kabat // Dydaktyka Literatury. – 1996, T. 16, s.123-130

127.     Wrocławska Szkoła Przyszłości jako teatr wyobraźni / Mirosława Nowak-Dziemianowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 6, s.8-12

128.     Wykorzystanie gier problemowych w procesie kształcenia - innowacje pedagogiczne / Maria Jolanta Kępka // Życie Szkoły. - 1998, nr 6, s. 349-357

129.     Z koła zamachowego - zamach na innowacje / Bogusław Śliwerski // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 2, s.19-32

130.     Z moich doświadczeń w innowacyjnym kształceniu nauczycieli przedmiotów technicznych / Janina Poczęsna // Hejnał Oświatowy. – 1996, nr 1, s.6-8

131.     Założenia teoretyczne innowacji  / Janina Tesznar // Sedno. – 1997, nr 2, s.13-14

132.     Zestawienie bibliograficzne obejmujące wybrane pozycje dotyczące innowacji pedagogicznych we współczesnej szkole / Anna Klimaszewska // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s.98-105

133.     Źródła innowacji w procesie przyswajania języka przez dziecko / Beata Burska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. – 1996, Z. 35, s.3-16

 

Artykuły z książek na podstawie:
 

Gumułka Artur, Piotrowska Ewa, Tłuczek Ewa, Zając Renata : Artykuły z książek. W : Innowacje pedagogiczne : zestawienie bibliograficzne za lata 1996-2007. [online]. [dostęp: 3 listopada 2008]. Dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/biblio/pliki/innowacje_pedagogiczne-bibliografia.html

 1. Bajorek Anna : Rola prasy pedagogicznej w propagowaniu innowacji pedagogicznych // W : Nowatorskie tendencje w edukacji wczesnoszkolnej / pod red. Jana Kidy. - Rzeszów, 1998. - S. 87-90
 2. Giza Teresa : Zmiany edukacyjne a innowacje nauczycielskie // W : Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie : materiały z IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego / pod red. Eugenii Malewskiej i Bogusława Śliwerskiego. - Kraków, 2002. - S. 569-584. - Sygn.: 281785 Cz (Ped. 3263)
 3. Ionescu Miron, Bocos Musata : Innowacje w edukacji - pilna potrzeba // W : Edukacyjne wyzwania w krajach postkomunistycznych  / pod red. Krzysztofa Polaka, Bronisława Urbana. - Kraków, 2003. - S. 159-164. - Sygn.: 288901 Cz (Ped. 3424)
 4. Knapik Aldona Monika : Studenci o innowacjach pedagogicznych - raport z badań // W : Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. - Kraków, 2005. - S. 87-98. - Sygn.: 298118 Cz (Ped. 72)
 5. Kubik Alicja : Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej - teoria a rzeczywistość // W : Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości : teoria i praktyka pedagogiczna / pod red. Jolanty Szempruch. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2006. - S. 119-129
 6. Musioł Adam, Gmoch Ryszard : Innowacje pedagogiczne nauczycieli jako wskaźnik ich kompetencji zawodowych // W : Kompetencje zawodowe nauczycieli i jakość kształcenia w dobie przemian edukacyjnych / pod red. Ryszarda Gmocha i Anny Krasnodębskiej. - Opole, 2005. - S. 67-73
 7. Pająk Jerzy : Problematyka kreatywności w zawodzie nauczycielskim // W : Nauczyciel epoki przemian / pod red. Stanisława Korczyńskiego. - Opole, 2004. - S. 165-169
 8. Polak Krzysztof : Między ideą a schematem: (program "Kreator" jako przykład urzeczywistniania nauczycielskiej wolności) // W : Granice wolności i przymusu w edukacji szkolnej / pod red. Joanny Danilewskiej. - Kraków, 2001. - S. 167-181. - Sygn.: 278421
 9. Przyborowska Beata : Struktury innowacyjne w edukacji w kontekście polskich doświadczeń // W : Teoria i praktyka kształcenia w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok, 2003. - S. 273-279
 10. Radziewicz Julian : Warunki podejmowania pedagogicznych decyzji innowacyjnych // W : Twórczość : wyzwanie XXI wieku / zebrały i oprac. Eliza Dombrowska, Aleksandra Niedźwiedzka. - Kraków, 2003. - S. 83-90. -Sygn.: 288749, 288727 Cz (Ped. 1607)
 11. Sowiński Andrzej J. : Pedagogiczny sens innowacji w wychowaniu // W : Edukacja alternatywna : nowe teorie, modele badań i reformy / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego. - Kraków, 2000. - S. 195-208. - Sygn.: 274160 Cz (Ped. 3016), 299673, 281817, 274161
 12. Stachura Artur : Innowacje dydaktyczne we współczesnym systemie kształcenia // W : Dydaktyka ogólna i nauki z nią współdziałające : studia dedykowane Profesorowi Franciszkowi Bereźnickiemu z okazji 70-lecia urodzin i 52-lecia pracy naukowej i dydaktycznej / pod red. Janiny Świrko-Pilipczuk. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2007. - S. 444-453. - Innowacje w zakresie treści kształcenia, form kształcenia, metod i środków kształcenia.
 13. Szlufik Władysław : Istota metody innowacji w zintegrowanej edukacji XXI wieku // W : Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej / pod red. Władysława Szlufika, Teresy Banaszkiewicz, Anny Pękali. - Częstochowa, 2004. - S. 13-26
 14. Wollman-Mazurkiewicz Lidia : Nauczyciel innowator w reformowanej szkole // W : Nauczyciel epoki przemian / pod red. Stanisława Korczyńskiego. - Opole, 2004. - S. 43-49
 15. Wollman-Mazurkiewicz Lidia : Zreformowana edukacja wczesnoszkolna - czynnik sprzyjający czy hamujący innowacyjne działania nauczycieli? // W : Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce / pod red. Władysława Puśleckiego. - Opole, 2004. - S. 235-243
 16. Wosiński Cezary : Nauczyciel XXI wieku - twórca innowacyjnej kultury dydaktyczno-pedagogicznej // W : Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości : teoria i praktyka pedagogiczna / pod red. Jolanty Szempruch. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2006. - S. 130-138                                                                          
Oprac. I. Bartczak

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony