Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

MŁODZIEŻ WIEJSKA :
wybór materiałów

 

KSIĄŻKI

 

1. AMBROZIK WIESŁAW

Dewiacje wychowawcze w środowisku wiejskim / Wiesław Ambrozik. Poznań : „Eruditus”, 1997

2. BŁAŻEJEWSKI ZDZISŁAW

Przestępczość nieletnich w środowisku wiejskim / Zdzisław Błażejewski. Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 1994

3. BODASIŃSKA ANNA

Czysta gra w sporcie i życiu codziennym / Anna Bodasińska. Biała Podlaska : Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, 2007

4. BORAWSKA BEATA

Ja siebie nie widziałam na wsi : (o awansie edukacyjnym młodzieży wiejskiej w okresie zmiany systemowej) / Beata Borawska. Białystok : Wydaw. Uniw., 2006

5. BUJAK FRANCISZEK

Postawy młodzieży średnich szkół o profilu rolniczym wobec zagrożeń zdrowia i życia w rolnictwie : raport z badań / Franciszek Bujak, Jerzy Zagórski, Stanisław Lachowski. Lublin : IMW, 2002

6. CHAŁAS KRYSTYNA

W poszukiwaniu pedagogii szkoły wiejskiej / Krystyna Chałas. Lublin : Wydaw. Uczelniane PL, 1997

7. CZEREPANIAK-WALCZAK MARIA

Daleko od... szansy : (decyzje edukacyjne młodzieży wiejskiej) / Maria Czerepaniak-Walczak ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Humanistyczny. Instytut Pedagogiki. Szczecin : „PoNad”, 1999

8. EDUKACYJNY

Edukacyjny wymiar tożsamości kulturowej : raporty z badań / red. nauk. Jadwiga Kosowska-Rataj, Edward Nycz ; [przekł. Jiří Muryc, Roman Sliwka, Mariola Krakowczyk]. Opole : Wydaw. Instytut Śląski, 2008

9. HUK-WIELICZUK ELŻBIETA

Akceptacja szkoły a wpływy rodziny i rówieśników na zachowania zdrowotne młodzieży wiejskiej / Elżbieta Huk-Wieliczuk. Biała Podlaska : AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego, 2007

10. KOMOSIŃSKA KRYSTYNA

Epidemia HIV/AIDS na tle historycznym : wybrane zagadnienia pedagogiczno-wychowawcze / Krystyna Komosińska. Olsztyn : Uniw. Warmińsko-Mazurski, 1999 Sygn. 273689 Cz (Socj. 426)

11. KWIECIŃSKA-ZDRENKA MONIKA

Aktywni czy bezradni wobec własnej przyszłości? : młodzież wiejska na tle ogółu młodzieży / Monika Kwiecińska-Zdrenka. Toruń : Wydaw. UMK, 2004

12. KWIECIŃSKI ZBIGNIEW

Bezbronni : odpad szkolny na wsi / Zbigniew Kwieciński. Wyd. 2 popr. i rozszerz. Toruń : „Edytor”, 2002

13. KWIECIŃSKI ZBIGNIEW

Dynamika funkcjonowania szkoły : studium empiryczne z socjologii edukacji / Zbigniew Kwieciński. Wyd. 2. Toruń : Uniw. Mikołaja Kopernika, 1995 Sygn. 256395

14. KWIECIŃSKI ZBIGNIEW

Problemy i kierunki zmian oświaty na/dla wsi. Zarys programu nad problematyką młodzieży wiejskiej / Zbigniew Kwieciński. W: Wokół szkoły i edukacji : syntezy i refleksje / red. Krzysztofa Rubacha. Toruń : Adam Marszałek, cop. 1997 Sygn. 254090 Cz (Ped. 2567), 254091, 260852, 255913, S. 7-15

15. ŁOTYS MARZENA

Wspieranie aktywności młodzieży z terenów wiejskich : materiały informacyjno-edukacyjne : program "Aktywizacja stypendystów Ministerstwa Edukacji Narodowej" / Marzena Łotys. Warszawa : Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, 2000

16. MAŁOLEPSZY ELIGIUSZ

Kultura fizyczna w działalności wiejskich organizacji młodzieżowych II Rzeczypospolitej / Eligiusz Małolepszy. Częstochowa : Wydaw. Akademii im. Jana Długosza, 2004

17. MOŻLIWOŚCI

Możliwości i bariery stabilizacji życiowej młodzieży niepełnosprawnej na wsi dolnośląskiej / [red. Agnieszka Krawczyk]. Warszawa : Wspólnota Roborza Związków Organizacji Socjalnych Wrzos, [2003]

18. NADZIEJA

Nadzieja na zmianę : szanse edukacyjne młodego pokolenia ze środowiska wiejskiego / red. nauk. Danuta Waloszek i Krzysztof Wąż. Zielona Góra : ODN, 2002 Sygn. 284841 Cz (Socj. 514)

19. NOWICKI GRZEGORZ

Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży w rodzinach wiejskich / Grzegorz Nowicki. Bydgoszcz : Wydaw. KPSW – Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, 2004 Sygn. 297963

20. PAPIEŻ JAN

Uczenie się młodzieży wiejskiej – między potrzebą a realizacją / Jan Papież. W: Edukacja, moralność, sfera publiczna : materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP / red. Joanna Rutkowiak [i in.]. Lublin : „Verba”, 2007 Sygn. 307227 Cz (Ped. 937), S. 605-611

21. PROBLEMY

Problemy rozwoju i wychowania dziecka wiejskiego : praca zbiorowa / pod red. Mieczysława Radochońskiego i Adama Horbowskiego. Rzeszów : Wydaw. WSP, 1995 Sygn.247613 Cz (Ped. 2377)

22. SZKOŁA

Szkoła wiejska - dziecko wiejskie : realia i perspektywy / pod red. Stanisławy Czarneckiej, Zbigniewa Jakubowskiego i Stanisława Podobińskiego. Wyd. 2, nowe, przeb. i rozb. Częstochowa : Wydaw. WSP, 1999

23. TARKOWSKA ELŻBIETA

Młodzież z byłych PGR-ów : raport z badań / Elżbieta Tarkowska i Katarzyna Korzeniewska. Warszawa : ISP, 2002 Sygn. 284860

24. UWARUNKOWANIA

Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Zagórskiego, Heleny Popławskiej, Macieja Składa. Lublin : Instytut Medycyny Wsi, 2004

25. UWARUNKOWANIA

Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. T. 1 / pod red. Jerzego Saczuka. Biała Podlaska : AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego, 2006

26. UWARUNKOWANIA

Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. T. 2 / pod red. Jerzego Saczuka. Biała Podlaska : AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego, 2006

27. WALOSZEK DANUTA

Szanse edukacyjne młodego pokolenia ze środowisk wiejskich : dokument czasu przemian / Danuta Waloszek. Zielona Góra : ODN, 2001 Sygn. 284840 Cz (Ped. 3367)

28. WSKAŹNIKI

Wskaźniki rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży regionu kujawsko-pomorskiego / Grzegorz Nowicki. Bydgoszcz : Wydaw. KPSW, 2006

29. ŻELEŹNY EUGENIUSZ

Nauczyciele i młodzież w procesie polskich przemian / Eugeniusz Żeleźny. Rzeszów : Wydaw. WSP, 1992 Sygn. 247629 Cz (Ped. 2368)

 

ARTYKUŁY

 

1.          "Jakem się sponił", czyli ze wsi do miast / Bartosz Gomółka // Res. Pub. Nowa 1996 nr 9 s. 19-22 (Młodzież wiejska)

2.          Aktywizacja młodzieży na terenach wiejskich w Ochotniczych Hufcach Pracy / Elżbieta Żywiec-Dąbrowska // Rynek Pracy 2006 nr 4 s. 94-109

3.          Aktywność obywatelska młodzieży wiejskiej / Grażyna Krzyminiewska // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R. 67 z. 4 (2005) s. 301-310

4.          Aktywność ruchowa młodzieży wiejskiej / Dorota Groffik, Krzysztof Skalik // Roczniki Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Z. 54 (2005) s. 55-64

5.          Aspiracje edukacyjne uczniów III klas gimnazjów wywodzących się ze środowiska wiejskiego / Zofia Kunicka. // Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Nr 7 (2006) s. 133-154

6.          Aspiracje edukacyjne uczniów szkół średnich a ich miejsce zamieszkania / Marzena Wołk // Nowa Szkoła R. 62 nr 1 (2006) s. 44-51

7.          Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży wiejskiej / Dorota Wojtczak. // Praca Socjalna R. 22 [nr] 1 (2007) s. 53-73

8.          Aspiracje życiowe młodzieży wiejskiej / Anna Malec, Małgorzata Lipiec // Probl. Opiek.-Wychow. R. 47 nr 5 (2007) s. 51-54

9.          Awans edukacyjny młodzieży wiejskiej w okresie zmiany systemowej : (na przykładzie powiatów województwa podlaskiego) / Beata Borawska // Kultura i Edukacja 2005 nr 3 s. 91-104

10.       Bariery awansu edukacyjnego młodzieży wiejskiej w okresie transformacji systemowej / Beata Borawska // Pogranicze T. 11 (2003) s. 83-89

11.       Bariery dostępu do edukacji ludności wiejskiej a reforma edukacji / Anna Nowak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy Z. 9 (2006) s. 459-469

12.       Bez łaski : szkice do obrazu społecznego dzieci i młodzieży na wsi / Barbara Fatyga // Studia Ekonomiczno-Społeczne T. 6 (2004) s. 33-49

13.       Ciężar krytyki i lekkość nadziei / Józef Tejchma // Dziś R. 17 nr 11 (2006) s. 101-106 (Materiały z konferencji "Od Października do Okrągłego Stołu", Warszawa)

14.       Czynniki wpływające na powstawanie agresji na wsi / Aneta Malinowska // Kiel. Stud. Pedag. T. 12 (1999) s. 89-108

15.       Droga młodzieży wiejskiej na studia na podstawie badań studentów UMK w Toruniu / Krzysztof Wasielewski // Kultura i Edukacja 2005 nr 3 s. 77-90

16.       Edukacja szansą awansu społecznego młodzieży ze środowisk popegeerowskich / Renata Marks-Bielska, Roman Kisiel // Polit. Społ. 2002 nr 10 s. 17-20

17.       Idea projektu rządowego programu "Świetlica, praca i staż - socjoterapia w środowisku wiejskim" / Andrzej Trzeciecki // Rynek Pracy 2004 nr 6 s. 68-82

18.       Integracja Polski z Unią Europejską : zainteresowanie, nadzieje i obawy młodzieży wiejskiej / Zbigniew Drąg // Problemy Polityki Społecznej [Nr] 6 (2004) s. 171-184

19.       Integracja wsparcia społeczno-pedagogicznego dziecka i rodziny w środowisku wiejskim / Maria Jordan // Państwo i Społeczeństwo R. 6 nr 3 (2006) s. 97-105

20.       Józef Chałasiński : o aktualności jego myśli i jej przydatności do współczesnych badań nad awansem edukacyjnym / Beata Borawska // Kultura i Społeczeństwo - T. 50, nr 3 (2006), s. 137-148

21.       Kapitał ludzki młodzieży wiejskiej w Małopolsce / Magdalena Hoły // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy Z. 7 (2005) s. 285-292

22.       Kariera zawodowa uczniów wiejskich szkół podstawowych / Urszula Tyluś // Nowa Szk. 2003 nr 2 s. 42-44

23.       Kryzys oświaty i kształcenia młodzieży wiejskiej? / Lech Ostrowski // Polit. Społ. 1997 nr 4 s. 41-44

24.       Kultura zdrowotna i efekty studiowania młodzieży wiejskiej / Krystyna Buchta, Anna Szwajkowska // Rocz. Nauk. / AWF Warsz. Inst. Wychow. Fiz. Biała Podl. T. 6 supl. 1 (1999) s. 321-328

25.       Miejsce zamieszkania a postawy życiowe młodzieży wiejskiej w Małopolsce / Magdalena Hoły // Krak. Stud. Małop. Nr 6 (2002) s. 331-337

26.       Młode pokolenie z byłych PGR-ów: dziedziczenie biedy czy wychodzenie z biedy? / Elżbieta Tarkowska // Polityka Społeczna R. 33 nr 11/12 (2006) s. 13-16

27.       Młodzież wiejska Małopolski w procesie transformacji ustrojowej: sytuacja obecna, aspiracje, perspektywy / Stanisław Moskal, Andrzej Kotala // Krak. Stud. Małop. Nr 5 (2001) s. 305-316

28.       Młodzież wiejska w "społeczeństwie ryzyka" : od kształcenia do zatrudnienia / Birgit Jentsch, John Burnett ; tł. Urszula Maciejewska // Kult. i Eduk. 2001 nr 2 s. 68-85

29.       Młodzież wiejska w Polsce : (pogranicze kultur - pogranicze epok) / Krystyna Szafraniec // Prz. Socjol. T. 47 [z.] 2 (1998) s. 129-152

30.       Młodzież wiejska wobec zmiany społecznej : bierny obiekt czy twórczy uczestnik? / Monika Kwiecińska-Zdrenka // Acta UNC, Socjol. Wychow. Z. 15 (2003) s. 101-114

31.       Młodzież, edukacja i rozwój społeczny : perspektywa wiejska / Krystyna Szafraniec // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania. Z. 16 (2006) s. 3-19

32.       Niedostosowanie społeczne młodzieży wsi "popegeerowskiej" regionu środkowopomorskiego / Grzegorz Walasek // Studia Bałtyckie. Administracja T. 4 (2004) s. 40-51

33.       Ocena rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży z Iwieńca, Kamienia i Siwicy (Białoruś) / Joanna Rodziewicz-Gruhn // Słupskie Prace Biologiczne Nr 1 (2005) s. 135-142

34.       Orientacje życiowe młodzieży wiejskiej - diagnoza zmiany społecznej / Małgorzata Mikut // Forum Oświatowe 2005 t. 2 s. 25-38

35.       Palenie tytoniu, picie alkoholu i przyjmowanie środków odurzających przez uczniów wiejskich szkół podstawowych / Elżbieta Huk-Wieliczuk // Rocz. Nauk. / AWF Warsz. Inst. Wychow. Fiz. Biała Podl. T. 6 supl. 1 (1999) s. 339-345

36.       Plany, dążenia i cele życiowe młodzieży z osiedli byłych PGR / Ewa Sikora // Polit. Społ. 2001 nr 8 s. 22-24

37.       Postawy uczniów szkół wiejskich wobec sportu i wartości idei olimpijskiej / Anna Bodasińska // Rocz. Nauk. / AWF Warsz. Biała Podl. T. 8 (2001) s. 167-181

38.       Poziom aspiracji edukacyjnych młodzieży zamieszkałej w środowisku wiejskim / Magdalena Sadowska // Pedag. Społ. 2002 nr 3 s. 67-76

39.       Poziom otwartości interpersonalnej wiejskiej młodzieży we wczesnej fazie okresu dorastania / Tadeusz Rymarz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pedagogika i Psychologia Z. 3 (2006) s. 291-298

40.       Poziom otwartości interpersonalnej wiejskiej młodzieży we wczesnej fazie okresu dorastania / Tadeusz Rymarz // Nauczyciel i Szkoła 2004 nr 3/4 s. 144-151

41.       Poziom rozwoju somatycznego i motorycznego młodzieży w okresie pokwitania w środowisku małego miasta i wsi / Witold Półtorak // Antropomotoryka Vol. 14, nr 27 (2004), s. 51-62

42.       Próba określenia dystansu w poziomie rozwoju fizycznego pomiędzy bialskopodlaską młodzieżą wiejską i młodzieżą z dużych miast / Maciej Skład, Grzegorz Raczyński, Helena Popławska, Agnieszka Zieniewicz, Jerzy Saczuk // Rocz. Nauk. / AWF Warsz. Inst. Wychow. Fiz. Biała Podl. T. 6 supl. 1 .(1999) s. 77-87

43.       Przyczyny niedostosowania społecznego młodzieży wiejskiej w gimnazjum / Jolanta Nowosielska // Szkice Humanistyczne T. 5 nr 1/2 (2005) s. 159-172

44.       Psychologiczne i społeczno-demograficzne uwarunkowania powodzenia w nauce uczniów wiejskich szkół podstawowych / Andrzej Wichrowski // Piotr. Stud. Pedag. T. 6 (1999) s. 183-188

45.       Rozwój biologiczny młodzieży w okresie pokwitania w środowisku małego miasta i wsi / Witold Półtorak // Wychow. Fiz. i Sport T. 49 z. 2 (2005) s. 95-107

46.       Różnice w poziomie składni w wypowiedziach pisemnych uczniów ze środowisk miejskich i wiejskich / Anna Wiatrowska // Lub. Rocz. Pedag. T. 23 (2003) s. 149-153

47.       Samoocena zdrowia, sprawności i aktywności ruchowej uczniów ze środowiska wiejskiego / Maria Pyzik, Joanna Rodziewicz-Gruhn // Rocz. Nauk. / AWF Warsz. Inst. Wychow. Fiz. Biała Podl. T. 6 supl. 1 (1999) s. 527-531

48.       Składniki treściowe postaw uczniów szkół wiejskich wobec zasady fair play w sporcie / Anna Bodasińska // Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej T. 11 (2004) s. 47-62

49.       Socjalizacja do bezradności: iluzoryczna czy faktyczna cecha środowiska wiejskiego? / Monika Kwiecińska-Zdrenka // Prz. Sojol. T. 50 [z.] 1 (2001) s. 73-97

50.       Społeczne zróżnicowanie uniwersytetu : młodzież wiejska i wielkomiejska na UMK w Toruniu / Krzysztof Wasielewski // Studia Socjologiczne 2006 nr 1 s. 119-154

51.       Sprawność fizyczna dziewcząt i chłopców w świetle czynników somatotypologicznych / Maciej Skład, Dorota Olszewska // Rocznik Naukowy / AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej T. 12 (2005) s. 131-143

52.       Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej" / Agnieszka Popławska, Agnieszka Dmitruk // Antropomotoryka Vol. 14 nr 27 (2004) s. 117-118

53.       Stopień urbanizacji a poziom rozwoju somatycznego oraz motorycznego dzieci i młodzieży z Małopolski - doniesienie wstępne / Edward Mleczko // Antropomotoryka Nr 23 .(2002) s. 53-75

54.       Sytuacja młodzieży wiejskiej w świetle problematyki zróżnicowań w dostępie do oświaty / Jan Papież // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy Z. 3 (2003/2004) s. 367-376

55.       Szkoła a dążenia młodego pokolenia chłopów / Józef Obrębski // Sprawy Narodowościowe Z. 29 (2006) s. 184-187 (Przedruk rec. z 1938 roku)

56.       Świadomość i aspiracje wiejskiej młodzieży ze szkół rolniczych / Tadeusz Samulak // Ann. UMCS , Sect. I Vol. 16/17 (1991/1992) s. 275-290

57.       Telewizja i komputery w życiu nastolatków ze środowiska wiejskiego / Paweł Kossowski. // Probl. Opiek.-Wychow. R. 44 nr 7 (2004) s. 7-12

58.       Test Międzynarodowy i Test Pilicza w diagnozowaniu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z wybranych środowisk wiejskich / Barbara Bergier, Tomasz Kałkucki, Mariusz Wiesław Litwińczuk // Rocz. Nauk. / AWF Warsz. Inst. Wychow. Fiz. Biała Podl. T. 6 supl. 1 (1999) s. 481-488

59.       Tożsamość młodego pokolenia wsi (na pograniczu kultur - na granicy wyobcowania) / Krystyna Szafraniec // Rocz. Socjol. Wsi T. 24 (1991/1992) s. 149-161

60.       Uczniowie szkół wiejskich o szkole, nauczycielach, rodzicach i rówieśnikach / Elżbieta Huk-Wieliczuk, Barbara Bergier // Wychow. Fiz. Zdr. 2004 nr 2 s. 29-32

61.       Uczniowie szkół wiejskich wobec wartości idei olimpijskiej / Anna Bodasińska // Roczniki Naukowe AWF / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie T. 43 (2004) s. 16-26

62.       Uwarunkowania środowiskowe aspiracji młodzieży wiejskiej / Marzena Paczkowska, Beata Topij-Stempińska // Rocz. Sekc. Pedag. WSF-P Krak. 2000 s. 99-117 (Wyniki badań młodzieży z woj. Podkarpackiego)

63.       Wady postawy ciała oraz rozwój somatyczny, funkcjonalny i motoryczny wiejskich dzieci w książce Krystyny Górniak / Edward Mleczko // Antropomotoryka Vol. 17 nr 37 (2007) s. 157-160

64.       Wady postawy u uczniów szkół wiejskich / Waldemar Dutkiewicz // Rocz. Nauk. / AWF Warsz. Inst. Wychow. Fiz. Biała Podl. T. 6 supl. 1 (1999) s. 231-236

65.       Wiejska młodzież pogranicza "W drodze do Europy" / Kinga Gromek // Probl. Opiek.-Wychow. 2003 nr 9 s. 39-44

66.       Wpływ miejsca zamieszkania na sytuację ucznia w szkole średniej / Jolanta Krupińska, Tamara Pawlik // Zesz. Nauk. PWSZ Płock, Pedag. T. 1 (2002) s. 111-114

67.       Wpływ niektórych czynników środowiskowych na rozwój dzieci i młodzieży wiejskiej z terenu Pomorza w końcu lat 90. i początku XXI wieku / Jarosław Rożnowski, Lidia Cymek, Monika Drozd, Sławomir Jeka, Wojciech Czarny, Robert Czaja // Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego T. 6 z. 1/2 (2003) s. 89-107

68.       Wpływ położenia gminy na proces edukacji młodzieży wiejskiej z obszaru Małopolski / Magdalena Hoły // Kultura i Edukacja 2005 nr 3 s. 107-119

69.       Wychowankowie uniwersytetów ludowych w życiu wsi / Józef Obrębski // Sprawy Narodowościowe Z. 29 (2006) s. 188-208 (Przedruk art. z 1938 r.)

70.       Wykształcenie jako czynnik zróżnicowania postaw politycznych młodzieży wiejskiej we współczesnej Polsce / Zbigniew Drąg // Problemy Społeczne i Ekonomiczne Vol. 2 (2005) s. 105-122

71.       Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej : konferencja w MEN / oprac. Agnieszka Walczak // Dyr. Szk. 2000 nr 7/8 s. 3-6

72.       Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej poprzez system wsparcia stypendialnego AWRSP / Sławomir Zawisza, Monika Skomra // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy Z. 1 (2003) s. 467-475

73.       Zdrowotność oraz zachowania prozdrowotne młodzieży wiejskiej / Ewa Łuczak // Rocz. Nauk. / AWF Warsz. Inst. Wychow. Fiz. Biała Podl. T. 6 supl. 1 (1999) s. 381-388

74.       Zmiany międzypokoleniowe rozwoju fizycznego dziewcząt w zróżnicowanym środowisku wiejskim regionu bydgoskiego / Grzegorz Nowicki // Rocz. Nauk. / AWF Warsz. Inst. Wychow. Fiz. Biała Podl. T. 6 supl. 1 (1999) s. 151-161

75.       Zróżnicowanie społeczne rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży wiejskiej na Kielecczyźnie / Andrzej Jopkiewicz, Małgorzata Markowska // Rocz. Nauk. / AWF Warsz. Inst. Wychow. Fiz. Biała Podl. T. 6 supl. 1 (1999) s. 33-42

76.       Związki zapadalności na choroby z poziomem sprawności fizycznej u 8-16-letnich dzieci wiejskich / Radosław Muszkieta // Rocz. Nauk. / AWF Pozn. Z. 49 (2000) s. 73-89

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony