Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

JĘZYK MŁODZIEŻY :
wybór materiałów

 

KSIĄŻKI

 

1. CHACIŃSKI BARTEK

Totalny słownik najmłodszej polszczyzny / Bartek Chaciński ; rys. Enenek. Kraków : „Znak”, 2007

2. CHACIŃSKI BARTEK

Wyczesany słownik najmłodszej polszczyzny / Bartek Chaciński ; rys. Enenek. Kraków : „Znak”, 2005

3. CZESZEWSKI MACIEJ

Słownik slangu młodzieżowego / Maciej Czeszewski. WYD: Piła : „Ekolog”, 2001 Sygn. 274060 Cz (Sł. 1011)

4. DAWLEWICZ MIROSŁAW

Słownictwo socjolektu młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie : (na podstawie badań ankietowych) / Mirosław Dawlewicz. Kielce : „Elipsa“, 2000

5. JEDLIŃSKI RYSZARD

Językowy obraz świata wartości w wypowiedziach uczniów kończących szkołę podstawową / Ryszard Jedliński. Kraków : Wydaw. Nauk. AP, 2000. Sygn. 279033 Cz (Socj. 452), 279480

6. KARWATOWSKA MAŁGORZATA

Prawda i kłamstwo w języku młodzieży licealnej lat dziewięćdziesiątych / Małgorzata Karwatowska. Lublin : Wydaw. UMCS, 2001. Sygn. 278836 Cz (Psych. 1463)

7. KIDA JAN

Językowy obraz kultury współczesnej młodzieży / Jan Kida. W: Kultura – młodzież – edukacja / red. Agata Popławska [i in.]. Białystok : Wydaw. Niepaństwowej WSP, 2008. Sygn. 308812 S.239-253

8. KOŁODZIEJEK EWA

Człowiek i świat w języku subkultur / Ewa Kołodziejek. Szczecin : Wydaw. Nauk. Uniw. Szczecińskiego, 2005. Sygn. 298109

9. KOMUNIKACJA

Komunikacja – mowa – język w diagnozie i terapii zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej / pod red. Elżbiety M. Minczakiewicz. Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedag., 2001. Sygn. 280642 Cz (Ped. 3226)

10. KOPEĆ URSZULA

Rozwój słownictwa nazywającego uczucia w języku dzieci i młodzieży / Urszula Kopeć. Rzeszów : Wydaw. WSP, 2000. Sygn. 277590

11. KRAKOWIAK KAZIMIERA

W sprawie kształcenia języka dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem / Kazimiera Krakowiak. Lublin : Wydaw. UMCS, 1998. Sygn. 258509 Cz (Ped. 2661), 258510, 26223

12. ŁUC IZABELA

Wulgaryzacja języka w środowiskowej komunikacji nieoficjalnej uczniów jako współczesne wyzwanie dla nauczyciela i edukacji / Izabela Łuc. W: Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń / red. Aleksandra Błachnio. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2008. Sygn. 308807, S.372-384

13. OGÓLNOPOLSKIE

Ogólnopolskie Sympozjum - Język młodzieży : Kołobrzeg, 20-21 września 2007 / oprac. i red. Halina Filip ; współpr. Magdalena Olszewska, Teresa Sobko. Kołobrzeg : MBP im. Galla Anonima, 2007

14. PIOTROWICZ ANNA

O sposobach definiowania regionalizmów wielkopolskich przez uczniów / Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska. W: Słowa służebne : prace ofiarowane profesor Monice Gruchmanowej na 70-lecie Jej Urodzin / pod red. Haliny Zgółkowej. Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 1994 Sygn. 244241, S.23-39

15. RAKOWSKA ALICJA

Umiejętności językowe dzieci i młodzieży lekko upośledzonych umysłowo / Alicja Rakowska. W: Edukacja – szkoła – nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / red. Józef Kuźma [i in.]. Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2005. Sygn. 298118 Cz (Ped. 72) S.496-500

16. ROMANEK BEATA

Media jako inspiracja zachowań językowych dzieci i młodzieży. W: Kultura – młodzież – edukacja / red. Agata Popławska [i in.]. Białystok : Wydaw. Niepaństwowej WSP, 2008. Sygn. 308812 S.254-258

17. SKOWRONEK BOGUSŁAW

Konceptualizacje filmu i jego oglądania w języku młodzieży : studium kognitywno-kulturowe / Bogusław Skowronek. Kraków : Wydaw. Nauk. AP, 2007

18. SYNOWIEC HELENA

Rozwój słownictwa nazywającego cechy osobowości w języku dzieci i młodzieży / Helena Sonowiec. Katowice : UŚ, 1985. Sygn. 191043, 179250, 181661

19. ŚWIADOMOŚĆ

Świadomość językowa – kompetencja – dydaktyka : materiały ogólnopolskiej konferencji : „Z badań nad kompetencją i świadomością językową dzieci i młodzieży”, Warszawa, 25-26 listopada 1994 r. / pod red. Elżbiety Sękowskiej. Warszawa : „Elipsa”, 1996. Sygn. 265917

20. TEKST

Tekst – wypowiedź – dyskurs w dydaktyce szkolnej : materiały z III Konferencji  „Z badań nad kompetencją i świadomością językową dzieci i młodzieży”, Warszawa 12-13 czerwca 1997 roku / red. Józef Porayski-Pomsta [i in.]. Warszawa : „Elipsa”, 1998. Sygn. 267067, 299561

21. ZGÓŁKOWA HALINA

Grypsera w szkole. Przenikanie słownictwa środowisk przestępczych do żargonu uczniowskiego / Halina Zgółkowa. W: Słowa służebne : prace ofiarowane profesor Monice Gruchmanowej na 70-lecie Jej Urodzin / pod red. Haliny Zgółkowej. Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 1994 Sygn. 244241, S.41-47

22. ZGÓŁKOWA HALINA

Słownictwo polskich tekstów rockowych : listy frekwencyjne / Halina Zgółkowa, Tadeusz Zgółka, Krzysztof Szymoniak. Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 1991

 

ARTYKUŁY

 

1.       "Biała dama z zielonym panem", czyli słownictwo narkotykowe a tabu dzisiaj / Włodzimierz Moch // Por. Jęz. 2003 z. 9 s. 30-43

2.       "Europejskie" przezwiska polskiej młodzieży / Kazimierz Długosz // Europa Region. T. 2 (1997) s. 243-268

3.       "Prawdziwa Miłość" w rozumieniu przemyskich licealistów / Małgorzata Wilgucka. // Rocznik Przemyski T. 41 z. 3 (2005) s. 151-158

4.       Antroponimy nieoficjalne w funkcji adresatywnej : (na przykładzie środowiska młodzieżowego) / Lucyna Tomczak // Kształc. Jęz. T. 2 (2001) s. 97-103

5.       Badania nad wpływem języka angielskiego na polszczyznę mówioną młodego pokolenia Polaków (19-35 lat) / Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic // Poradnik Językowy 2006 z. 5 s. 39-48

6.       Człowiek w językowym obrazie świata subkultury punków / Marcin Lewandowski // Poradnik Językowy 2005 z. 5 s. 68-80

7.       Czy profesor Bladaczka może się porozumieć z blokersem? : język współczesnej młodzieży a szkolne kształcenie sprawności komunikacyjnej / Bogusław Skowronek // Nowa Polszcz. 2004 nr 1 s. 25-31

8.       Dzieło literackie jako podstawa doskonalenia sprawności leksykalnej młodzieży / Dorota Chłopek // Świat i Słowo 2004 nr 2 s. 271-295

9.       Gigantomachia słowa / Paweł Laufer. // Dziś R. 16 nr 8 (2005) s. 90-94

10.   Graffiti we współczesnej kulturze językowej polskiej młodzieży / Elżbieta Miodek // Naucz. i Szk. 2001 nr 3/4 s. 149-154

11.   Gwara młodzieży bydgoskiej / Jacek Lindner // Kronika Bydgoska T. 27 (2005) s. 251-272

12.   Język sieci jako odmiana języka młodzieżowego / Bożydar L.J. Kaczmarek // Polskie Forum Psychologiczne T. 11 nr 1 (2006) s. 121-128

13.   Kilka uwag o języku grup reprezentujących tzw. e-generację / Barbara Misztal // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Językoznawstwo Z. 2 (2005) s. 55-68

14.   Kilka uwag o przenikaniu niektórych leksemów z subkodu rockowego do języka młodzieży / Władysław Serafin // Jęz. Pol. 1997 z. 1 s. 17-21

15.   Kod ograniczony wśród współczesnej polskiej młodzieży / Kazimierz Ożóg // Polonistyka 2002 nr 9 s. 521-524

16.   Konceptualizacja rzeczywistości w socjolekcie młodzieżowym / Ewa Kołodziejek // Stud. Językozn. T. 1 (2002) s. 131-140

17.   Lux spodnie pan nosi!... / Bartłomiej Chaciński ; rozm. przepr. Katarzyna Marek, Janina Skrzypek. // Znak R. 56 nr 6 (2004) s. 154-159 (Na marginesie "Wypasionego słownika najmłodszej polszczyzny")

18.   Mechanizmy samoidentyfikacji i autokreacji w języku wlepkarzy / Rafał Zimny // Por. Jęz. 2002 z. 6 s. 15-29

19.   Młodomowa : młodzi Polacy zastępują polszczyznę własnym kodem językowym / Krzysztof Rapp // Wprost 2001 nr 37 s. 76-77

20.   Młodzi gniewni w Internecie - o agresywnych zachowaniach językowych młodzieży / Bożena Taras // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka Z 4 (2005) s. 121-128

21.   Młodzieżowy język internetowy na tle starannej odmiany języka internautów i polszczyzny ogólnej / Agnieszka Anna Niekrewicz // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza T. 10 (2003) s. 155-173

22.   Nazwy nie wprost mężczyzn o odmiennej orientacji seksualnej we współczesnym rosyjskim i polskim żargonie młodzieżowym / Joanna Nawacka // Acta Pol.-Ruthen. T. 8 (2003) s. 257-266

23.   Niektóre nowe tendencje rozwojowe w zasobie leksykalnym czeszczyzny i polszczyzny / Elżbieta Szczepańska // Bohenistyka 2004 [nr] 1 s. 19-27

24.   O kilku przejawach barier w komunikacji międzypokoleniowej / Antonina Grybosiowa // Poradnik Językowy 2007 z. 10 s. 15-22

25.   O stylu popularnych pism młodzieżowych / Wojciech Kajtoch // Polonistyka 2002 nr 9 s. 531-536

26.   Opozycja "swój" - "obcy" w języku wlepkarzy / Rafał Zimny .-Streszcz. w jęz. ang. // Por. Jęz -2002 z. 8 s. 32-43

27.   Pleonazmy i tautologie w świadomości (młodych) Polaków / Agata Hącia // Roczniki Humanistyczne T. 52 z. 6 (2004) s. 7-37

28.   Poprzez analizę synonimów do rozumienia pojęcia miłości : (na podstawie badań ankietowych) / Małgorzata Wilgucka // Rocz. Przemys. 2003 z. 1 s. 125-139

29.   Profesor Miodek zdanża / Jan Miodek ; rozm. przepr. Michał Godzic, Jakub Lubelski. // Znak - R. 56 nr 6 (2004) s. 159-163

30.   Przezwiska nauczycieli i uczniów o przejrzystej motywacji semantycznej / Maria Biolik // Onomastica R. 42 (1997) s. 195-210

31.   Przezwiska rzeszowskich harcerzy / Małgorzata Kułakowska // Zesz. Nauk. WSP Rzesz., Językozn. Z. 4 (1997) s. 127-151

32.   Przezwiska uczniów i nauczycieli stargardzkich szkół / Bożena Stramek // Onomastica R. 46 .-(2001) s. 279-290

33.   Przezwiskowe twory środowiskowe i ich zróżnicowanie motywacyjne / Izabela Łuc // Onomastica R. 49 (2004) s. 95-121

34.   Psalmy młodych ? : slang młodzieżowy w modlitwie / Paweł Ryll // Więź R. 49 nr 6 (2006) s. 52-56

35.   Struktura języka współczesnych subkultur / Ewa Kołodziejek // Studia Językoznawcze T. 3 (2004) s. 203-213 (Materiały z XIII Kolokwium Językoznawczego "Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny", Świnoujście)

36.   Walka na rymy / Justyna Telicka, Marcin Telicki. // Polonistyka [R.] 57 nr 8 (2004) s. 43-45

37.   Walka o rymy / Stanisław Wójtowicz. // Polonistyka. [R.] 58 nr 3 (2005) s. 44-47

38.   Wartościowanie rzeczywistości w socjolekcie narkomanów / Anna Giemza // Pr. Jęz. 2003 z. 2 s. 33-43

39.   Współczesna młodzież i jej zainteresowania : bogacenie słownictwa uczniów klasy III liceum medycznego / Maria Połomska-Wojtasik // Acta Univ. Wratisl., Kształc. Jęz. T. 8 (1995) s. 65-82

40.   Współczesne hybrydalne composita przezwiskowe / Kazimierz Długosz .-Streszcz. w jęz. fr. // Onomastica R. 42 (1997) s. 171-194

41.   Wulgaryzmy u dzieci / Beata Bochnia. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze R. 47 nr 10 (2007) s. 38-41

42.   Wulgaryzmy w slangu młodzieży / Ilona Biernacka-Ligięza // Kształc. Jęz. T. 2 (2001) s. 73-96

43.   Wyrazy modne i nadużywane w języku przemyskiej młodzieży / Agnieszka Niemiec, Kazimierz Ożóg // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Językoznawstwo Z. 2 (2005) s. 76-85

44.   Z obserwacji nad nazwami kobiet jako podmiotu i obiektu miłości, erotyki i seksu we współczesnym rosyjskim i polskim żargonie młodzieżowym / Joanna Nawacka // Acta Pol.-Ruthen T. 4 (1999) s. 163-170

45.   Z zagadnień frazeologii slangowej / Jolanta Ignatowicz-Skowrońska // Studia Językoznawcz.  T. 4 (2005) s. 117-125

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony