Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

 

Edukacja dorosłych

(zestawienie bibliograficzne w wyborze
na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi)

 

KSIĄŻKI

1.        Aksjologia edukacji dorosłych / pod red. Janina Kostkiewicz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Pedagogiki Dorosłych. - Lublin : Wydaw. KUL, 2004. Sygn.: 295839 Cz (Ped. 3629), 295840

 

2.        Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym / pod red. Wojciech Horyń [i in.]. - Wrocław : Uniwerystet Wrocławski, 2007. Sygn.: 307466 Cz (Ped. 954), 307467

 

3.        Człowiek dorosły - istota /nie/ znana? / pod red. Elżbiety Dubos ; [aut. Sebastian Ciszewski et al.]. - Łódź ; Płock : Wydawnictwo Naukowe Novum, 2005.  Sygn.: 303529 Cz.

 

4.        Człowiek na edukacyjnej fali : współczesne konteksty edukacji dorosłych / pod red. nauk. Marka Podgórnego. ; [aut. Teresa Bauman et al.]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.  Sygn.: 300461 Cz.

 

5.        Edukacja dorosłych : podręcznik akademicki / Malcolm S. Knowles, Elwood F. Holton III, Richard A. Swanson ; [tł. Miłosz Habura i in.]. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2009. Sygn.: 310454 Cz (Ped. 1382), 310455

 

6.        Edukacja dorosłych w zjednoczonej Europie : bogactwo, różnorodność, doświadczenie / red. Heribert Hinzen [i in.] ; [tł. z jęz. ang. Filip Nowakowski i in. ; tł. z jęz. niem. Agnieszka Nalaskowska]. - Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2005. Sygn.: 304394 Cz (Ped. 1916)

 

7.        Edukacja dorosłych, doradca zawodowy, rynek pracy : praca zbiorowa / pod red. Agnieszka Stopińska-Pająk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2006. Sygn.: 301303

 

8.        Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : (diagnoza, potrzeby, prognozy) / pod red. Adam Horbowski [i in.]. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2007. Sygn.: 305322 Cz (Ped. 19)

 

9.        Kształcenie ustawiczne w perpektywie globalnej i lokalnej : miedzy wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi / Ewa Solarczyk-Ambrozik. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2004. Sygn.: 295377 Cz (Ped. 3585)

 

10.     O uczących się społecznościach : wybrane praktyki edukacyjne ludzi dorosłych / Ewa Kurantowicz. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2007.  Sygn.: 304751 Cz.

 

11.     Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych : przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej / Józef Kargul. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2005.  Sygn.: 298749 Cz., 275635, 275607

 

12.     Podstawy teoretyczne i modele systemów zarządzania w ustawicznej edukacji zawodowej / pod red. Henryka Bednarczyka. - Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2005.  Sygn.: 299757

 

13.     Społeczny wymiar edukacji ustawicznej / pod red. Henryka Bednarczyka i Ireny Kurzępy. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2004.  Sygn.: 295270

 

14.     Stan współczesnej oświaty dorosłych w Polsce / Tadeusz Aleksander. [W]: „Gorące” problemy edukacji w Polsce : ekspertyzy i opinie / pod red. Tadeusz Lewowicki. - Warszawa : Komitet Nauk Pedagogicznych PAN : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, 2007 Sygn.: 305593 Cz (Ped. 1481)

 

15.     Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji kulturalnej oraz oświaty dorosłych / pod red. Tadeusza Aleksandra. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006.  Sygn.: 301328

 

16.     Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie : praca zbiorowa / pod red. nauk. Teresy Bauman.  - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.  Sygn.: 298863 Cz.

 

17.     Uniwersytet Trzeciego Wieku - przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych / Jan Sikora. [W]:  ENKLAWY życia społecznego / red. nauk. Leszek Gołdyka [i in.] ; Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : Uniw. Szczeciński, 2007Sygn.: 308423

 

18.     Współczesne zadania edukacji dorosłych a kształcenie nauczycieli andragogów / Jerzy Potoczny. [W]:  Aksjologiczne horyzonty wychowania człowieka XXI wieku / pod red. Zofia Frączek. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2004 Sygn.: 298105

 

Artykuły

 

1.        "Open Doors for Europe" - doświadczenia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku / Małgorzata Maria Stanowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych.- 2007, t. 2, s. 52-59

 

2.        Edukacja dorosłych w środowisku wiejskim - potrzeby i oczekiwania w świetle badań / Magdalena Zasada // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, t.4, s. 95-105

 

3.        Edukacja seniorów - odpowiedź na wymagania współczesności / Artur Fabiś // Edukacja Dorosłych.- 2006, nr 1/2, s. 33-44

 

4.        Edukacja seniorów priorytetem krajowym / Małgorzata Kacprzak  // Edukacja Ustawiczna Dorosłych.- 2007, t. 2, s. 59-62

 

5.        Europejskie Stowarzyszenie Kształcenia Dorosłych / oprac. Małgorzata Szpilska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, t. 2, s. 87-90

 

6.        Europejskie trendy w zakresie profesjonalizacji edukacji dorosłych / Ewa Przybylska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych.- 2008, t. 1, s. 18-30

 

7.        Fazy zawodowej i socjokulturowej edukacji dorosłych w rozumieniu Unii Europejskiej / Joachim H Knoll // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, t.4, s. 41-46

 

8.        Finansowanie edukacja ustawicznej dorosłych jako temat debaty międzynarodowej i działań sieciowych / Jolanta Religa // Edukacja Ustawiczna Dorosłych.- 2006, t. 3, s. 30-33

 

9.        Innowacje w edukacji ustawicznej dorosłych - rotacja pracy i walidacja kompetencji / Cezary Andrzej Krawczyński // Edukacja Ustawiczna Dorosłych.- 2007, t. 2, s. 32-43

 

10.     Katolickie uniwersytety ludowe - oświatowa propozycja dla społeczności wiejskich / Małgorzata Rosalska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, t.4, s. 106-113

 

11.     Kształcenie dorosłych : zawsze jest dobry czas na naukę / Ewa Przybylska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, t.4, s. 37-40

 

12.     O doskonaleniu zawodowym i kształceniu dorosłych / Beata Owczarska, Hanna Kołodziejczyk // Gazeta Szkolna. – 2007, nr 17-18, s.19

 

13.     Od nauczania do uczenia się, czyli współczesne konteksty rozumienia edukacji dorosłych / Alicja Jurgiel // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2006, nr 4, s. 25-35

 

14.     Perspektywy zapewniania jakości w edukacji dorosłych / Giesela Wiesner // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, t.4, s. 26-36

 

15.     Poradnictwo andragogiczne : konsekwencje paradygmatycznego przesunięcia / Alicja Kargulowa // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja.- 2006, nr 2, s. 53-61

 

16.     Problemy i trendy edukacji dorosłych w wymiarze europejskim / Joachim Knoll ; tł. Karolina Maleńczak. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, t. 2, s. 7-13

 

17.     Program e-kształcenia "Promowanie znajomości technologii cyfrowych wśród osób starszych zamieszkujących tereny wiejskie" / Ludmiła Łopacińska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych.- 2007, t. 2, s. 62-67

 

18.     Przełamywanie stereotypów pomaga w uczeniu dorosłych / Małgorzata Taraszkiewicz // Gazeta Szkolna. – 2008, nr 3-4, s.31

 

19.     Trzeci wiek twórczy i uśmiechnięty / Agnieszka Mączyńska-Dilis // Gazeta Szkolna. – 2008, nr 3-4, s.8-9

 

20.     Uczenie się dorosłych - zadaniem pedagogiki / Jerzy Niemiec // Edukacja.- 2007, nr 4, s. 32-38

 

21.     Uczenie się i kształcenie dorosłych w Europie dzisiaj / Janos Sz. Toth Małgorzata Jesionek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, t. 2, s. 79-86

 

22.     Uczeń dorosły w procesie edukacyjnym / Ryszard Kalamarz // Kwartalnik Edukacyjny. - 2006, nr 3, s. 41-51

 

23.     W poszukiwaniu teorii uczenia się ludzi dorosłych / Mieczysław Malewski // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2006, nr 2, s. 23-51

 

24.     Z badań nad diagnozą stanu edukacji ustawicznej w Polsce / Ireneusz Woźniak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych.- 2006, t. 1, s. 7-17

 

25.     Zadania edukacji dorosłych i kształcenia ustawicznego w Stanach Zjednoczonych / Józef Półturzycki // Edukacja Ustawiczna Dorosłych.- 2008, t. 1, s. 68-71

 

26.     Zmiany w edukacji dorosłych - elementy tradycji i nowoczesności / Jerzy Stochmiałek // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 2/3, s. 77-90

 

27.     Znaczenie teorii andragogicznych dla wyjaśnienia i prognozowania aktywności edukacyjnej dorosłych / Ewa Solarczyk-Ambrozik // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2006, nr 2, s. 9-22

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony