Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

 

Edukacja domowa

 

Książki

 

1.        Dziecko w dawnej Polsce / Dorota Żołądź-Strzelczyk. – Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2002. Sygn.: 281067

 

2.        EDUKACJA domowa / Marek Budajczak. - [Wyd. 2]. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. Sygn.: 295097 Cz (Ped. 3614), 302190, 306060

 

3.        EDUKACJA domowa : społeczne konteksty kształcenia się w rodzinnym gronie, poza instytucjonalnym środowiskiem szkoły / Marek Budajczak. - Poznań : "Rys-Studio", 2002. Sygn.: 295989

 

4.        NAUCZANIE domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku : zbiór studiów / pod red. Krzysztof Jakubiak [i in.]. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004. Sygn.: 295835

 

5.        RODZINA i przedszkole w kształtowaniu umiejętności muzycznych dzieci : zastosowanie koncepcji Edwina E. Gordona / Beata Bonna. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego, 2005. Sygn.: 299140 Cz (Ped. 819)

 

6.        ZAMIAST edukacji : warunki do uczenia się przez działanie / John Holt ; przekł. z ang. Dorota Konowrocka ; wprow. do wyd. polsk. Bogusław Śliwerski. - Kraków : "Impuls", 2007. Sygn.: 305851 – 305852

 

7.        Źródła do dziejów nauczania domowego dzieci polskich w XIX i początku XX wieku : z bibliografią adnotowaną pamiętników i wyborem literatury pedagogicznej / pod red. Krzysztofa Jakubiaka [et al.]. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005.

 

Artykuły

 

1.        Amerykański nieuk w dyrektorskim fotelu / Tomasz Jarosz // Najwyższy Czas. – 2001, nr 42, s. XXXVI-XXVII

 

2.        Brak wsparcia w świecie / Bożena Bejnar-Sławow ; rozm. przepr. Natalia Dueholm // Najwyższy Czas. – 2004, nr 23, s. XXXVI-XXXVII

 

3.        Charakterystyka zbiorowości nauczycieli domowych w Królestwie Polskim w świetle literatury wspomnieniowej i pamiętnikarstwa / Grażyna Karłowska, Monika Nawrot // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika. - Z. 23, (2004), s. 65-94

 

4.        Domowe nauczanie / Tomasz Jarosz // Najwyższy Czas. – 2001, nr 35, s. VI-IX

 

5.        Domowa sztuka uczenia / Natalia Dueholm // Najwyższy Czas. – 2004, nr 33/34, s. XLVIII-XLIX

 

6.        Duchowni katoliccy w roli prywatnych nauczycieli i wychowawców na dworze Radziwiłłów nieświeskich w XVIII wieku / Karolina Stojek-Sawicka // Rozprawy z Dziejów Oświaty. - T. 45, (2006), s. 209-229

 

7.        Edukacja domowa w Polsce - dokonania i wyzwania / Marek Budajczak // Ethos.- R.19, nr 3 (2006), s. 186-196

 

8.        Edukacja domowa w USA / Steven Wallett. -  Tł. // Nowa Szkoła. - R. 62, nr 7 (2006), s. 48-54

 

9.        Edukacja domowa własnych dzieci / Paweł Bartosik // Edukacja i Dialog. – 2009, nr, 2, s.18-27

 

10.     Edukacja Johna Stuarta Milla w świetle współczesnych mu kontrowersji i praktyk edukacyjnych / Emma Harris // Przegląd Filozoficzny. - R. 15, nr 4, (2006), s. 109-125

 

11.     Europejska edukacja domowa / Ewa Jurkiewicz // Gazeta  Szkolna. – 2005, nr 22, s. 1, 9; nr 23, s. 10-11

 

12.     Homeschoolersi / Tomasz Włodek // W Drodze. – 2003, [nr] 10, s. 47-55

 

13.     Kompetencje edukacyjne rodziców / Maria Mendel // Edukacja i Dialog. – 1998, nr 10, s. 5-9

 

14.     Konferencja "Nauczanie domowe dzieci na ziemiach polskich w XIX i na początku XX wieku : zapatrywania teoretyczne i praktyka" : Pieczyska, 18-19 września 2003 / Grażyna Karłowska // Acta Elbingensia. - T. 2 (2004), s. 541-543

 

15.     Korepetytor w nauczaniu domowym na ziemiach polskich w dobie zaborów / Monika Nawrot // Rocznik Edukacji Alternatywnej. – 2007, nr1, s. 105-130

 

16.     Kształcenie domowe jako jeden z nowoczesnych modeli dzisiejszej edukacji / Jiří Prokop // Paedagogica at Utilitatem Disciplinae. - R. 3, (2007), s. 53-61

 

17.     Kulturotwórcza rola rodziców i nauczycieli w edukacji domowej i szkolnej / Michał J. Kawecki // Lider. – 2007, nr 10, s. 16

 

18.     Metody nauczania domowego w rodzinie polskiej w zaborze rosyjskim w XIX i na początku XX wieku / Grażyna Karłowska, Monika Nawrot // Acta Elbingensia. - T. 2, (2004), s. 119-133

 

19.     Nauczanie domowe, refleksje z doświadczenia / Renata Rej-Dębowska //  Gazeta  Szkolna. – 2004, nr 27-28, s. 19

 

20.     Nauczyciele domowi dzieci ziemiaństwa polskiego w XIX wieku / Krystyna Wróbel-Lipowa // Wiadomości Historyczne. - [R.] 50, nr 5, (2007), s. 11-26

 

21.     Nauczyciele domowi na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX w. / Teresa Jaroszuk // Łódzkie Studia Pedagogiczne. - [T.] 1, (2007), s. 63-74

 

22.     Nauka w domu / Sally Thomas ; tł. z ang. Małgorzata Szudrowicz-Garstka. // First Things. - Nr 3, (2007), s. 70-72

 

23.     Nauka domowa uczniów : uwagi kierowane do kandydatów na nauczycieli / Anna Łukawska // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/2, s. 11-18

 

24.     Obyś cudze dzieci uczył : rodzice jako nauczyciele - niewykorzystane bogactwo / Natalia Dueholm // Najwyższy Czas. – 2004, nr 17, s. XXXIV-XXXV

 

25.     Pionierzy edukacji domowej / Rafał Pazio // Najwyższy Czas. – 2001, nr 35, s. V-IX

 

26.     Problematyka wychowania domowego w poglądach pedagogicznych Henryka Wernica (1829-1905) / Halina Raczek // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - T. 18, (1997), s. 189-195

 

27.     Rola rodziny i nauczania domowego w utrzymaniu tożsamości narodowej Polaków na terenie zaboru rosyjskiego w drugiej połowie XIX wieku i w początkach wieku XX w świetle pamiętnikarstwa / Monika Nawrot  // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Institutionem et Educationem Pertinentia. - [Nr] 1, (2005), s. 177-183

 

28.     Szkoły domowe w USA / Joanna Rudkowska, Natalia Banach // Edukacja. – 2002, nr 1, dod. s. 28-30

 

29.     Uczeni inaczej / Burnetko Krzysztof // Polityka. – 2008, nr 48, s. 24-25

 

30.     Uczyć w domu / Natalia Dueholm, Mateusz Dueholm // Najwyższy Czas. – 2003, nr 24, s. XXXVI-XXXVIII

 

31.     Uniwersytety edukowanych domowo / Natalia Dueholm // Gazeta Szkolna. – 2004, nr 44, s. 16

 

32.     Uwaga na entuzjazm / Anna Wiewior // W Drodze. – 2003, [nr] 11, s. 50-54

 

33.     Walka o szkoły domowe / Natalia Dueholm // Najwyższy Czas. – 2003, nr 33/34, s. V-VII

 

34.     "Wolność w edukacji" wobec różnych form jej realizowania / Marek Budajczak // Rocznik Edukacji Alternatywnej. – 2003, nr 1, s. 147-168

 

35.     Wychowanie domowe dziewcząt w świetle poglądów publicystów pierwszej połowy XIX wieku w Królestwie Polskim : (rola i zadania matki w domowym wychowaniu córek) / Małgorzata Stawiak-Ososińska // Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej. - T. 14, (2003), s. 285-300

 

36.     Wychowanie domowe w twórczości beletrystycznej Adolfa Dygasińskiego / Elżbieta Śmiechowska // Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 2003, nr 3/4, s. 167-173

 

Strony WWW

 

http://www.edukacjadomowa.piasta.pl/

http://www.edukacjadomowa.pl/

http://www.edukacja.domowa.pl/

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony