Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Badania pedagogiczne – metody i techniki

(wybór materiałów)

 

 

1.      AUGUSTYŃSKA, URSZULA

STATYSTYCZNA analiza danych w badaniach pedagogicznych z wykorzystaniem programu Statistika. Z. 1, Prezentacja i opis struktury zbiorowości. Podstawy wnioskowania statystycznego / Urszula Augustyńska. - Częstochowa : Wydaw. WSP, 2003. - Sygn.: 293430 Cz (Ped. 3543)

2.      BADANIA pedagogiczne w zarysie : skrypt dla studentów pedagogiki / zebrał i oprac. Włodzimierz Goriszowski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - [Wyd. 4 zm. i rozszerz.]. - Warszawa : WSP TWP, 2005. - Sygn.: 299106 Cz (Ped. 3019), 299107

3.      BRZEZIŃSKI, JERZY

BADANIA eksperymentalne w psychologii i pedagogice / Jerzy Brzeziński. - Warszawa : "Scholar", 2000. - Sygn.: 274259. - Wyd. 2 popr., 2008. - Sygn.: 308711 Cz (Psych. 1395/1)

4.      FERGUSON, GEORGE ANDREW 

ANALIZA statystyczna w psychologii i pedagogice / George A. Ferguson, Yoshio Takane ; [przeł.] Michał Zagrodzki. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1997. - Sygn.: 254530 Bibl. (Psych. 5), 254531, 255056. - [Wyd. 2], 1999. - Sygn.: 263285, 299389. -Wyd. 2 dodruk, 2002. - Sygn.: 299390

5.      GNITECKI, JANUSZ

METODOLOGICZNE problemy pedagogiki prakseologicznej / Janusz Gnitecki. - Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusz Kotarbińskiego, 1996. - Sygn.: 256377 Cz (Ped. 939)

6.      GNITECKI, JANUSZ

STATUS metodologiczny nauk pedagogicznych / Janusz Gnitecki ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. - Sygn.: 306169 Cz (Ped. 544/1), 306170

7.      GORISZOWSKI, WŁODZIMIERZ

PODSTAWY metodologiczne badań pedagogicznych / Włodzimierz Goriszowski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2006. - Sygn.: 303191 Cz (Ped. 3737), 303192

8.      GORISZOWSKI, WŁODZIMIERZ

WYBRANE problemy z metodologii badań pedagogicznych. Cz. 1 / Włodzimierz Goriszowski ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego w Warszawie. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej. - Bielsko-Biała : IKN ODN, 1986. - Sygn.: 199552

9.      GORISZOWSKI, WŁODZIMIERZ

WYBRANE problemy z metodologii badań pedagogicznych. Cz. 2 / Włodzimierz Goriszowski ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego w Warszawie. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej. - Bielsko-Biała : IKN ODN, 1986. - Sygn.: 199552

10.  GÓRALSKI, ANDRZEJ

METODY opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii i pedagogice / Andrzej Góralski. –  [Wyd. 3 zm.]. - Warszawa : Państ. Wydaw.Naukowe, 1987. - Sygn.: 220573, 221058, 221897 - 221899

11.  GRUSZCZYŃSKI, LESZEK A.

KWESTIONARIUSZE w socjologii : budowa narzędzi do badań surveyowych / Leszek A. Gruszczyński. - Katowice : UŚ, 1991. - Sygn.: 236881 – 236882. - Wyd. 2, 1999. - Sygn.: 269477 - Wyd. 3 popr. i zm., 2001. - Sygn.: 283401 Cz (Socj. 496)

12.  HAJDUK, EDWARD

HIPOTEZA w badaniach pedagogicznych : poradnik dla studentów / Edward Hajduk. - Wyd. 4 zm. - Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego, 1994. - Sygn.: 243304 Cz (Ped. 2262), 243305

13.  JAKOŚCIOWE orientacje w badaniach pedagogicznych : studia i materiały / red. Danuta Urbaniak-Zając [i in.]. - [Wyd. 1, dodr.]. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2003. - Sygn.: 288533

14.  KONARZEWSKI, KRZYSZTOF

JAK uprawiać badania oświatowe : metodologia praktyczna / Krzysztof Konarzewski. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 2000. - Sygn.: 270490 Cz (Ped. 2858), 276238

15.  KONCEPTUALIZACJE przedmiotu badań pedagogiki / pod red. nauk. Krzysztofa Rubachy ; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. - Kraków : "Impuls", 2008. - Sygn.: 307189 Cz (Ped. 991), 307833

16.  KONTEKSTY i metody w badaniach historyczno-pedagogicznych / red. Tadeusz Jałmużna [i in.]. - Kraków : "Impuls", 2004. - Sygn.: 295153 Cz (Hist.Wych. 262)

17.  KOZERSKA, AGNIESZKA

STATYSTYCZNA analiza danych w badaniach pedagogicznych z wykorzystaniem programu „Statistika” : zbiór ćwiczeń / Agnieszka Kozerska, Urszula Augustyńska. - Częstochowa : Wydaw. Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2003. - Sygn.: 304418

18.  KRÜGER, HEINZ-HERMANN

METODY badań w pedagogice / Heinz-Hermann Krüger. - Wyd. 2 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007. - Sygn.: 310571 Cz (Ped. 1369), 310572

19.  LUTYŃSKA, KRYSTYNA

WYWIAD kwestionariuszowy : przygotowanie i sprawdzenie narzędzia badawczego / Krystyna Lutyńska. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1984. - Sygn.: 184338 - 184341, 184813

20.  ŁOBOCKI, MIECZYSŁAW

METODY badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1978. - Sygn.: 139511 Bibl. (Pedag.3), 233911, 139515, 139517-139518, 273371, 139512-139513, 309917, 311015, 139125-139126, 139509-139510, 138926. - [Wyd. 4], 1982. - Sygn.: 169670 - 169672, 294766, 170424. - Wyd. 5, 1984. - Sygn.: 188627 Cz (Ped. 1576), 258891, 188628, 194625, 258890, 188630

21.  ŁOBOCKI, MIECZYSŁAW

METODY badań pedagogicznych klasy szkolnej / Mieczysław Łobocki ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Humanistyczny. - Lublin : UMCS, 1973. - Sygn.: 110304 Cz (Ped. 641), 110305 - 110306, 154875

22.  ŁOBOCKI, MIECZYSŁAW

METODY i techniki badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki.  - Kraków : "Impuls", 2000. -  Sygn.: 271997 Cz (Ped. 2961), 280059-280060, 271998-271999, 282826-282827. – [Wyd. 3], 2004. - Sygn.: 295609-295612. - [Wyd. 5]. - 2006. - Sygn.: 301573 - 301577, 300451 - 300455, 299442, 299506 – 299507. -  [Wyd. 6], 2007. - Sygn.: 305865 – 305866. - [Wyd. 7], 2008. - Sygn.: 310625-310626. - [Wyd. 8], 2009. - Sygn.: 311858

23.  ŁOBOCKI, MIECZYSŁAW

WPROWADZENIE do metodologii badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki. - Kraków : "Impuls", 1999. - Sygn.: 260730 Cz (Ped. 2708), 262894 - 262895, 269014 - 269016, 263965 - 263967, 260865 - 260867, 260731 - 260732, 263132 - 263134, 278343, 271570. -  [Wyd. 3], 2003. - Sygn.: 291329 - 291330, 304432. - [Wyd. 6], 2007. - Sygn.: 307435. -  [Wyd. 7], 2009. - Sygn.: 311859

24.  MASZKE, ALBERT WOJCIECH

METODOLOGICZNE podstawy badań pedagogicznych / Albert Wojciech Maszke. - Rzeszów : Wydaw. UR, 2003. - Sygn.: 288048 Cz (Ped. 1608), 290622

25.  MASZKE, ALBERT WOJCIECH

METODY i techniki badań pedagogicznych / Albert Wojciech Maszke. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - Sygn.: 308089 Cz (Ped. 994), 308090

26.  MASZOREK-SZYMALA, ANNA

PODSTAWY statystyki dla studentów i nauczycieli / Anna Maszorek-Szymala. - Kraków : "Impuls", 2007. - Sygn.: 305666

27.  METODOLOGIA pedagogiki zorientowanej humanistycznie / pod red. nauk. Dariusza Kubinowskiego [i in.] ; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. - Kraków : "Impuls", 2006. - Sygn.: 300226 Cz (Ped. 434), 306674

28.  METODOLOGICZNE i utylitarne aspekty badań pedagogicznych : materiały z międzynarodowego sympozjum Metodologiczne problemy podwyższania efektywności nauk pedagogicznych oraz ich wpływu na praktykę oświatową, Sulejówek k/Warszawy 17-19.X.1988 / red. nauk. Roman Schulz ; Instytut Badań Pedagogicznych Ministerstwa Edukacji Narodowej. - Warszawa : IBP, 1990. - Sygn.: 230685

29.  MOLAK, ADOLF

SOCJOMETRYCZNE techniki badawcze : wprowadzenie do badań nad klasami szkolnymi i zespołami sportowymi / Adolf Molak. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 1974. - Sygn.: 116026

30.  NALASKOWSKI, STANISŁAW

WYBRANE zagadnienia z metodologii badań pedagogicznych / Stanisław Nalaskowski. - Toruń : IKN ODN, 1987. - Sygn.: 222508 Cz (Ped. 1925)

31.  NARRACJA, krytyka, zmiana : praktyki badawcze we współczesnej pedagogice / pod red. Ewy Kurantowicz [i in.]. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2007. - Sygn.: 306827 Cz (Ped. 1132)

32.  NOWACZYK, CZESŁAW

PODSTAWY metod statystycznych dla pedagogów / Czesław Nowaczyk. - Warszawa ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe, 1985. - Sygn.: 189874, 190116, 190019 – 190022. -  [Wyd. 3]. - Bolków : "Avis", 1995. - Sygn.: 245380

33.  NOWACZYK, CZESŁAW

PODSTAWY metod statystycznych dla pedagogów. Cz. 1, Część opisowa / Czesław Nowaczyk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze. - Zielona Góra : WSP, 1975. - Sygn.: 116707-116712

34.  NOWACZYK, CZESŁAW

PODSTAWY metod statystycznych dla pedagogów. Cz. 2, Wnioskowanie statystyczne / Czesław Nowaczyk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze. - Zielona Góra : WSP, 1976. - Sygn.: 116708

35.  NOWACZYK, CZESŁAW

PODSTAWY metod statystycznych dla pedagogów. Cz. 3, Zadania i ćwiczenia / Czesław Nowaczyk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze. - Zielona Góra : WSP, 1976. - Sygn.: 116708

36.  OPPENHEIM, A. N.

KWESTIONARIUSZE, wywiady, pomiary postaw / A.N. Oppenheim ; przeł. Stefan Amsterdamski. - Poznań : Zysk i S-ka Wydaw., cop. 2004. - Sygn.: 306125

37.  ORIENTACJE w metodologii badań pedagogicznych / pod red. Stanisława Palki. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, cop. 1998. - Sygn.: 256749 Cz (Ped. 643), 257526, 263776 - 263778

38.  OSTROWSKA, URSZULA

DIALOG w pedagogicznym badaniu jakościowym / Urszula Ostrowska. - Kraków : "Impuls", 2000. - Sygn.: 267262 - 267263

39.  PALKA, STANISŁAW

METODOLOGIA, badania, praktyka pedagogiczna / Stanisław Palka. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2006. - Sygn.: 298423 Cz (Ped. 463), 300902, 298424, 306072

40.  PASZKIEWICZ, ANGELIKA

BADANIA empiryczne w teorii wychowania : przewodnik metodologiczny dla magistrantów i dyplomantów / Angelika Paszkiewicz. - Białystok : "eBRe". Agencja Usługowo Wydawnicza : przy współpr. Trans Humana, 1995. - Sygn.: 272324 Cz (Ped. 2986), 272325

41.  PILCH, TADEUSZ

METODOLOGIA pedagogicznych badań środowiskowych / Tadeusz Pilch. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1971. - Sygn.: 87304 Cz (Ped. 622), 91377, 97302, 87305 - 87309

42.  PILCH, TADEUSZ

ZASADY badań pedagogicznych / Tadeusz Pilch. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1977. - Sygn.: 130243 - 130245, 130402

43.  PILCH, TADEUSZ

ZASADY badań pedagogicznych / Tadeusz Pilch ; rozdział 4 oprac. Teresa Bauman ; rozdział 7 oprac. Andrzej Radźko. - Warszawa : "Żak", 1995. - Sygn.: 246541 Cz (Ped. 234), 255004 - 255006, 260156, 247829 - 247834, 250221, 255822, 246542, 250055, 302095, 250223. - [Wyd. 2 popr. i rozsz.]. - Warszawa : "Żak", 1998. - Sygn.: 274668, 263737 - 263739, 263741 - 263742, 259203 - 259205, 259773

44.  PILCH, TADEUSZ

ZASADY badań pedagogicznych : strategie ilościowe i jakościowe / Tadeusz Pilch, Teresa Bauman ; rozdz. 6 oprac. Andrzej Radźko. - Wyd. 2 popr. i rozszerz. - Warszawa : "Żak", cop. 2001. - Sygn.: 284614, 298903, 301720 - 301724, 289459 - 289462, 298253, 302184 - 302185, 298578, 294305, 292068, 279131 Cz (Ped. 3122), 279132-279134

45.  PODRĘCZNIK ankietera / praca pod red. Zbigniewa Sawińskiego [i in.]. - Warszawa : Instytut Badania Rynku i Opinii SMG/KRC Poland Media : Wydaw. IFiS PAN-Instytutu Filozofii i Socjologii PAN [Polskiej Akademii Nauk], 2000. - Sygn.: 272287 Cz (Socj. 419)

46.  PUŚLECKI, WŁADYSŁAW

METODY badań pedagogicznych : obserwacja, eksperyment, test, sondaż / Władysław Puślecki. - Kalisz : ODN, 1985. - Sygn.: 197004 Cz (Met. 1353)

47.  RUBACHA, KRZYSZTOF

METODOLOGIA badań nad edukacją / Krzysztof Rubacha. - Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008. - Sygn.: 307411 Cz (Ped. 1005), 307412 - 307413

48.  SAGOR, RICHARD

BADANIE przez działanie : jak wspólnie badać, żeby lepiej uczyć / Richard Sagor ; [przekł. Krzysztof Kruszewski]. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2008. - Sygn.: 311708 Cz

49.  SPOŁECZNY kontekst badań psychologicznych i pedagogicznych : wybór testów / wybór i oprac. Jerzy Brzeziński [i in.]. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 1991. - Sygn.: 236868 Cz (Psych. 391), 264445

50.  SUŁEK, ANTONI

SONDAŻ polski : przygarść rozpraw o badaniach ankietowych / Antoni Sułek. - Warszawa : Wydaw. IFiS PAN, 2001. - Sygn.: 274820

51.  TEORETYCZNO-METODOLOGICZNE podstawy badań nad efektywnością kształcenia polonistycznego : praca zbiorowa / pod red. Mariana Sinicy ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze. - Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1993. - Sygn.: 243310 Cz (Ped. 2270)

52.  WIECZORKOWSKA-NEJTARDT, GRAŻYNA

BADANIA sondażowe i eksperymentalne : wybrane zagadnienia / Grażyna Wieczorkowska, Jerzy Wierzbiński. - Warszawa : "Elipsa" : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskieg, 2005. - Sygn.: 301342

53.  WRAGG, EDWARD C.

CO i jak obserwować w klasie? / Edward C. Wragg. - Warszawa : "Żak", 2001. - Sygn.: 277792 Cz (Ped. 3119), 277793

54.  ZABOROWSKI, ZBIGNIEW

WSTĘP do metodologii badań pedagogicznych / Zbigniew Zaborowski ; rozdział "Metody statystyki matematycznej w badaniach pedagogicznych" oprac. Marek Tabin. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1973. - Sygn.: 102751 Cz (Ped. 124), 102753 - 102756, 307890, 204217 - 204218, 204075

55.  ZACZYŃSKI, WŁADYSŁAW PIOTR

STATYSTYKA w pracy badawczej nauczyciela / Władysław Piotr Zaczyński. - Warszawa : "Żak", 1997. - Sygn.: 263693 - 263695, 251051 - 251052

56.  ZARYS metodyki badań naukowych w pedagogice muzycznej / red. nauk. Anthony E. Kemp. - Zielona Góra : WSP, 1997. - Sygn.: 256385 Cz (Ped. 779), 265503

57.  ZGLIŃSKA-PIETRZAK, ANETA

PODSTAWY statystyki dla pedagogów / Aneta Zglińska-Pietrzak, Barbara Dembowska, Marzena Lorencka. - [Wyd. 2]. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2004. - Sygn.: 299847

58.  ŻEGNAŁEK, KAZIMIERZ

METODY i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych / Kazimierz Żegnałek ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008. - Sygn.: 311234 Cz, 311235

 

Wybór artykułów od 2000 r.

 

1.      "Bricolage" w metodologii jakościowych badań edukacyjnych / Ireneusz Kawecki. // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. - T. 15, (2006), s. 53-62

2.      Analiza i interpretacja danych w badaniach o charakterze jakościowym / Magdalena Karkowska.  // Rocznik Edukacji Alternatywnej. - 2006, nr 1, s. 9-16

3.      Ankieta / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys. // Remedium. – 2004, nr 7-8, s.18-20

4.      Ankieta jako metoda badań / Agnieszka Nowicka. // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 3, s.65-67

5.      Ankieta jako technika zdobywania informacji o wychowanku / Celina Wanat. // Kwartalnik Edukacyjny. – 2003, nr 2, s.73-81

6.      Ankieta w szkole /  Iza Desperak // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2000, nr 3/4, s.97-128

7.      Ankietowanie jako metoda w mierzeniu jakości pracy szkoły / Elżbieta Gosławska. // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 9, s.11-13

8.      Ankiety a problem pomiaru jakości kształcenia / Antoni Smoluk. // Didactics of Mathematics. - Nr 3 (2006), s. 39-70

9.      Auto/biografia w badaniach nad edukacją i uczeniem się całożyciowym / Nod Miller. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – 2003, nr 1, s.121-140

10.  Badania jakościowe w pedagogice: cechy i wybrane strategie jakościowych badań terenowych / Urszula Dernowska // Ruch Pedagogiczny. - R. 78, nr 5/6 (2007), s. 75-84

11.  Badania pedagogiczne i psychologiczne w postępowaniu antymobbingowym : (na przykładzie Stowarzyszenia Antymobbingowego pod patronatem B. Grabowskiej, Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy) / Ewelina Kalczyńska-Wrzeszcz, Aneta Kokot. // Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - Nr 2 (2007), s. 85-92

12.  Badania pedagogiczne na początku XXI wieku - współczesny stan i poglądy na przyszłość / Nella Nyczkało. // Zeszyty Naukowe. Pedagogia / Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania. - Nr 3 (2003), s. 21-31

13.  Badania pedagogiczne opierające się na metodzie biograficznej / Piotr Kowalik. // Nauczyciel i Szkoła. – 2001, nr 3/4, s.115-121

14.  Badania w działaniu / Renata Wiśniewska. // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 7, s.37-40

15.  Biegunowość i komplementarność badań pedagogicznych / Stanisław Palka. // Edukacja. - 2005, nr 3, s. 5-10

16.  Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym / Urszula Ostrowska. // Studia Edukacyjne. - Nr 5, (2000), s. 159-173

17.  Dwuwymiarowy model pozycji socjometrycznej / Jacek Bogucki. // Przegląd Badań Edukacyjnych. – 2005, nr 1, s.135-140

18.  Informacje o polskich badaniach pedagogicznych // Przegląd Badań Edukacyjnych. – 2005, nr 1, s.141-159

19.  Jak zwiększać odsetek wypełnień w badaniu internetowym - fakty i mity na temat kwestionariuszy on-line / Magdalena Szpunar. // Studia Medioznawcze. - 2008, nr 1, s. 42-54

20.  Komputerowe wspomaganie badań jakościowych w pedagogice / Kazimierz Wieczorkowski // Forum Oświatowe. – 2003, t. 1, s. 143-159

21.  Konstruowanie i strukturyzacja badań naukowo-pedagogicznych w przygotowaniu nauczyciela na uczelni wyższej : [tł.]. / Svetlana I . Bryzgalova. // Edukacja Dorosłych. – 2003, nr 1, s.27-37

22.  Kontrowersje wokół badań oświatowych / Rafał Piwowarski // Edukacja . – 2000, nr 1, s. 69-74

23.  Kwestionariusze internetowe - nowe narzędzie badawcze nauk społecznych / Piotr Siuda.  // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 2 (2006), s. 265-276

24.  Metoda biograficzna w pracy pedagoga szkolnego / Piotr Kowolik // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - T. 9, (2001) s. 77-82

25.  Metoda dialogowa w badaniach pedagogicznych i psychologicznych / Mieczysław Łobocki. // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. - Vol. 14, (2001), s. 149-162

26.  Metodologia w pedagogice specjalnej - kolejne seminarium Forum Pedagogów Specjalnych XXI w. / Jacek Błeszyński. // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 6, s.25-26

27.  Metodologiczne horyzonty sytuacji wychowawczej / Krystyna Ablewicz. // Przegląd Badań Edukacyjnych. - 2005, nr 1, s. 105-117

28.  Metodologiczne podstawy pedagogicznych badań porównawczych / Włodzimierz Goriszowski. // Nauczyciel i Szkoła. – 2001, nr 3/4, s.18-27

29.  Metody komputerowe w badaniach edukacyjnych / Kazimierz Wieczorkowski. // Edukacja. – 2000, nr 1, s.52-67

30.  Metody numeryczne w badaniach pedagogicznych - zastosowanie systemów rozmytych / Marek A. Jakubowski. // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Techniczna i Informatyczna. - T. 1 (2006), s. 57-64

31.  Miejsce ankiety w pracy polonisty / Iwona Mikołajczyk. // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 2, s.61-66

32.  Możliwości zastosowania hipnozy w pedagogice / Paweł Zieliński. // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. - Z. 13 (2004), s. 219-225

33.  Niektóre kontrowersje wokół badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki. // Rocznik Pedagogiczny. - T. 24, (2001), s.55-68

34.  Niektóre techniki badania sytuacji rodzinnej dziecka / Rita Grochocińska. // Rocznik Pedagogiki Rodziny. - T. 4, (2001), s.69-80

35.  O możliwościach stosowania metody eksperymentalnej w pedagogice / Stanisław Kowalik.  // Przegląd Badań Edukacyjnych. - 2005, nr 1, s. 119-133

36.  Od badania ilościowego do systemowego w pedagogice / Ryszard Parzęcki. // Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - Nr 2, (2007), s. 9-24

37.  Odmienność celów i środków pedagogiki ekletycznej i personalistycznej / Krzysztof Wojcieszek. // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 1, s. 58-61

38.  Organizacja pedagogicznych badań empirycznych dla potrzeb katechezy / Roman Buchta. // Studia Pastoralne. - R. 2, nr 2 (2006), s. 298-314

39.  Pedagogika i badania interdyscyplinarne / Krzysztof Polak. // Ruch Pedagogiczny. – 2000, [nr] 3/4, s.52-58

40.  Pomiar jakości usług edukacyjnych metodą Serqual / Witold Nierzwicki, Agata Rudzik. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2003, nr 2, s.72-77

41.  Potrzeba badań jakościowych / Jan Czechowski // Życie Szkoły. – 2002, nr 7, s. 407-410

42.  Problem w badaniach pedagogicznych / Marek Kucharski. // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - Nr 1, (2000), s.115-124

43.  Propozycja badań naukowych dla nauczyciela / Małgorzata Kabat. // Neodidagmata. - [T.] 25/26,  (2003), s.109-123

44.  Przemiany metodologii badań pedagogicznych / Janusz Gnitecki. // Rocznik Pedagogiczny. - T. 24, (2001), s.17-53

45.  Skarby w archiwum: obrazy i fotografie w badaniach pedagogicznych / Ulrike Mietzner. // Keryks. - [R.] 4, nr 2 (2005), s. 145-152

46.  Socjometria Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys. // Remedium. – 2004, nr 11, s.8-9

47.  Studium przypadku jako metoda badań pedagogicznych - analiza krytyczna / Marta Galewska-Kustra. // Przegląd Badań Edukacyjnych. - 2006, nr 1, s. 103-116

48.  Technika grupy nominalnej i procedura "U" w praktyce szkolnej / Wanda Jasińska. // Kwartalnik Edukacyjny. – 2000, [nr] 1, s.69-72

49.  Technika wywiadu odstrukturyzowanego w badaniach pedagogicznych / Bartłomiej Walczak. // Ruch Pedagogiczny. - R. 78, nr 5/6 (2007), s. 85-98

50.  W kręgu metodologii badań pedagogicznych / Zygmunt Marceli Zimny. // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Psychologia. - Z. 10, (2003), s.15-26

51.  Wykorzystywanie socjometrii w domu dziecka / Anna Jaśkiewicz. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 4, s.25-27

52.  Wywiad diagnostyczny z rodzicem ucznia / Renata Bibik.// Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 12, s.3-6

53.  Wywiad i ankieta jako metody badań społecznych w szkole oraz zakładzie pracy / Ryszard Bryła. // Pedagogika Pracy. - Nr 39, (2001), s.108-114

54.  Zastosowanie badań jakościowych do prezentacji instytucji wychowawczej / Jacek Tendej. // Ruch Pedagogiczny. - R. 78[79], nr 1/2 (2008), s. 61-77

55.  Zastosowanie metody studium przypadku w pracy nauczyciela / Elżbieta Koźniewska. // Problemy Poradnictwa Psychologicznego. – 2003, nr 1, s.159-169

56. Zastosowanie testu zdań niedokończonych jako jednej z technik badań w oparciu o analizę własnych badań empirycznych / Justyna Szafrańska. // Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - Nr 2 (2007), s. 93-97

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony