Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl


Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

(wybór literatury od 2000 r.)

 

Wydawnictwa zwarte 

 1. DIAGNOZA i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzena Klaczak [i in.]. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2006. Sygn.: 305319 Cz (Ped. 3782)

 2. DZIECKO o specjalnych potrzebach edukacyjnych / pod red. nauk. Czesława Kosakowskiego i Marzenny Zaorskiej. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2000. Sygn.: 286032, 286031 Cz (Ped. 3408)

 3. EDUKACJA dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z perspektywy teorii Jacques'a Delorsa / Maria Jolanta Stąpor. W: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie / pod red. Władysława Pilecka [i in.]. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2005. Sygn.: 298114 Cz (Ped. 445), 298115

 4. INTEGRACJA dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie szkolnictwa Wielkiej Brytanii / Janina Wyczesany. W: Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich / pod red. nauk. Janina Wyczesany [i in.]. - Kraków : "Impuls", 2005. Sygn.: 298834

 5. JAK krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : "Impuls", 2006. Sygn.: 300474 Cz (Met. 1487), 300475

 6. JAK pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Fintan J. O'Regan ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : "Liber", 2005. Sygn.: 298067 Cz (Ped. 94), 302504

 7. JAK zaplanować pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych : opracowanie metodyczne dla nauczycieli / Richard Byers, Richard Rose ; tł. Michał Kamionka ; przygot. wersji w j. pol. Joanna Głodkowska [i in.]. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002. Sygn.: 283492 Cz (Ped. 3288), 283493

 8. KOMPUTEROWE wspomaganie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Izabela Bieńkowska. - Kraków : Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda, 2008.

 9. KSZTAŁCENIE zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / pod red. Janiny Wyczesany, Adama Mikruta. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2002. Sygn.: 285734, 282819 Cz (Ped. 2898)

 10. METODY terapii stosowane wobec dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce szkolnej. Propozycje programów stymulujących / Urszula Morcinek. W: Wielowymiarowość procesu rehabilitacji / pod red. Jerzy Rottermund. - Kraków : "Impuls", 2007.. Sygn.: 304727 – 304728

 11. MOŻLIWOŚCI poprawy jakości życia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Marta Jędryka-Plesińska. W: Jakość życia w niepełnosprawności - mity a rzeczywistość / pod red. Maria Flanczewska-Wolny. - Gliwice ; Kraków : "Impuls", 2007.. Sygn.: 303830

 12. O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Władysławy Pileckiej, Karola Bidzińskiego, Małgorzaty Pietrzkiewicz. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego,2008.

 13. OPIEKA nad dziećmi o specjalnych potrzebach w warunkach szkoły ogólnodostępnej / Jolanta Rybska-Klapa. W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2 / pod red. Bożena Muchacka. - Kraków : "Impuls", 2006. Sygn.: 301563 Cz (Ped. 1985/2), 301564

 14. POMOC dzieciom z trudnościami w uczeniu się / Marzena Kowaluk. W: Pedagogika specjalna / [red. tomu Mariusz Korczyński] ; Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie. - Lublin : Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza, 2006. Sygn.: 310147 Cz (Ped. 1263)

 15. POZIOM osiągnięć szkolnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na etapie gimnazjum a forma organizacyjna kształcenia / Iwona Chrzanowska. - Łódź : Wydaw. UŁ, 2004.

 16. SZANSE i bariery czyli O specjalnych potrzebach edukacyjnych : materiały z konferencji naukowo-dydaktycznej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne, Polskie Towarzystwo Dysleksji / red. nauk. Irena Borecka. - Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2004.

 17. SZKOŁA i nauczyciel we wspieraniu rozwoju uczniów z trudnościami w uczeniu się / Marzena Kowaluk W: Nauczyciel kompetentny : teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz [i in.]. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007 Sygn.: 304894 Cz (Ped. 3762), 304895

 18. WSPIERANIE uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : wskazówki dla nauczycieli / Agnieszka Olechowska. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydaw., 2001.

 19. WSPOMAGANIE rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Danuta Osik [i in.]. - Lublin : UMCS, 2001. Sygn.: 274450 Cz (Ped. 3042), 274451 – 274452

 20. WYRÓWNYWANIE szans edukacyjnych uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Teresa Wejner. W: Polska dla Dzieci : ogólnopolski szczyt w sprawach dzieci Warszawa 23-24 maja 2003 : materiały i dokumenty / [red. odpow.] Mirosław Kaczmarek [i in.] ; [tł. tekstu na jęz. ang.] Anna Małgorzata Barańska. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2003. Sygn.: 290351

 21. ZABAWY i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Kraków : "Impuls", 2003. Sygn.: 293211 Cz (Ped. 3556)

 22. ZNACZENIE terapii pedagogicznej w funkcjonowaniu społecznym dzieci z trudnościami w uczeniu się / Marzena Kowaluk. W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian / pod red. nauk. Grażyna Miłkowska [i in.] ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2008. Sygn.: 306904 – 306905

 

Artykuły z czasopism 

 1. Aspekty prawne i organizacyjne kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Jacek Maciej Kwapisz // Szkoła Specjalna. - T. 67, nr 1 (2006), s. 3-14

 2. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole masowej / Anna Bijak // Gospodarka Regionalna i Turystyka. - 2005, z. 1, s. 145-150

 3. Edukacja polonistyczna ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole masowej / Katarzyna Pałaszewska // Gospodarka Regionalna i Turystyka. - 2005, z. 1, s. 109-116

 4. Egzamin gimnazjalny z języka obcego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Małgorzata Dudkiewicz-Świerzyńska // Języki Obce w Szkole. - R. 52, nr 3 (2008), s. 59-63

 5. Globalne wyzwania w edukacji uczniów o specjalnych potrzebach - X Międzynarodowa Konferencja IASE w Hongkongu / Małgorzata Paplińska. // Szkoła Specjalna. - T. 69, nr 1 (2008), s. 66-69

 6. Integracja w kształceniu i wychowaniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Wiesława Pacholec-Maślak // Zeszyty Naukowe Instytutu Socjologii / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. - Nr 1 (2008), s. 103-115

 7. Jak wspierać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych? / Maria Czudek // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11, s. 17-18

 8. Kształcenie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Ewa Syrek, Magdalena Kamińska // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. - [T.] 7 (2005), s. 47-63

 9. Nauczanie języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Anna Jurek // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 5, s. 177-179

 10. Nauczyciel w gąszczu terminologii / Ewa Materka // Nowa Szkoła. – 2004, nr 4, s. 4-7

 11. Nauczyciel wobec dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej - w opiniach studentów studiów pedagogicznych / Ewa Bartuś // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. - T. 4, cz. 2 (2005), s. 839-853

 12. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych : (o współpracy między szkołą a poradnią psychologiczno-pedagogiczną) / Ewa Materka // Nowa Szkoła. -2003, nr 8, s. 27-30

 13. Potrzeby edukacyjne dzieci z FASD / Marta Komorowska // Remedium. – 2007, nr 9, s. 24-25

 14. Poziom wypalenia zawodowego nauczycieli a adekwatność oceniania osiągnięć szkolnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na etapie nauczania zintegrowanego / Iwona Chrzanowska, Joanna Milczarek // Ruch Pedagogiczny. - R. 76, nr 3/4 (2005), s. 31-46

 15. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w bibliotece szkolnej / Edward Grott // Studia Ecologiae et Bioethicae. - T. 3 (2005), s. 451-455

 16. Przygotowanie nauczycieli - terapeutów do pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych / Małgorzata Zaleska // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 9, dod. s. VII-XI

 17. Specyficzne potrzeby edukacyjne uczniów z uszkodzonym słuchem / Dorota Podgórska-Jachnik // Gazeta Szkolna. – 2008, nr 2, s. 22

 18. Specyficzne potrzeby społeczne uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Zuzanna Zbróg // Forum Oświatowe. – 2007, t. 2, s. 123-139

 19. Technologie informatyczne w rewalidacji młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Tomasz Bobrowski // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - R. 8, nr 1 (2008), s. 75-94

 20. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej / Barbara Skałbania // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - 2005, nr 1/2, s. 147-154]

 21. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej / Dariusz Dziuba // Auxilium Sociale. – 2002, nr 1, s. 35-57

 22. Udział techniki komputerowej w rozwoju oralnym dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi / Jolanta Zielińska // Roczni Komisji Nauk Pedagogicznych. - T. 56, (2003), s. 103-116

 23. W jaki sposób można wyrównywać szanse dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Bożena Wróbel // Forum Humanistów. – 2001, nr 1, s. 31-34

 24. Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zreformowanej szkole / Wanda Zych // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. - Z. 13 (2004), s. 199-203

 25. Współpraca nauczyciela wf z rodzicami uczniów - o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Maria Brudnik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - [R.] 55, nr 10 (2008), s. 13-15

 26. Wybrane elementy organizacyjno-prawne edukacji zawodowej młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Anna Ziętek // Problemy Profesjologii. - 2006, nr 1, s. 115-126

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony