Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Edukacja zdrowotna w szkole : zestawienie bibliograficzne
(wybór materiałów)
 

 1. "ŻYJ bezpiecznie i zdrowo" - program profilaktyczno-wychowawczy edukacji zdrowotnej / Mariola Kwiatkowska-Łozińska. - Kraków: "Impuls", 2007. - Sygn.: 305853 Cz (Met. 1128), 308686 - 308687, 310613, 306664, 305854

 2. A można inaczej...: konspekty, scenariusze, inscenizacje - profilaktyka / [red. prowadzący Teresa Król ; rys. Marzena Astramowicz]. - Kraków: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców, 2006. - Sygn.: 303801 Cz (Met. 442), 303802 - 303803

 3. BIORĘ odpowiedzialność: program profilaktyczno-edukacyjny / Teresa Jadczak-Szumiło, Katarzyna Kałamajska-Liszcz. - Warszawa: "Parpamedia": Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2009. - Sygn.: 311593 Cz (Met. 1689)

 4. BUDOWANIE kompetencji zdrowotnych ludzi w środowisku ich życia: propozycje metodyczne dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców i pracowników medycznych, wskazówki dla rodziców / Joanna Bulska. - Toruń: "Akapit", 2008. - Sygn.: 311594 Cz (Ped. 1218)

 5. EDUKACJA zdrowotna - systemowa analiza zagadnień / Czesław Lewicki. - Rzeszów: Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2006. - Sygn.: 309172 Cz (Ped. 1271), 309173, 302519 - 302520

 6. EDUKACJA zdrowotna / Ewa Syrek, Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz. - Warszawa: Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2009. - Sygn.: 312994 Cz (Ped. 2034), 312995

 7. EDUKACJA zdrowotna: podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska ; [oraz Alicja Długołęcka i in.]. - Warszawa: Państ. Wydaw. Nauk., 2007. - Sygn.: 305435, 306341 - 306342

 8. EDUKACYJNE przestrzenie zdrowia: praca zbiorowa / pod red. Zbigniew Marek [i in.]. - Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum": Wydaw. WAM, 2009. - Sygn.: 312927

 9. EFEKTYWNOŚĆ problemowego nauczania i uczenia się biologii człowieka i zachowania zdrowia / Eleonora Bobrzyńska. - Kraków: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2008. - Sygn.: 310265 - 310266

 10. KOMUNIKOWANIE wartości zdrowia w polskich kampaniach społecznych - wymiar edukacyjny / Agnieszka Piasecka. - Toruń: Adam Marszałek, 2008. - Sygn.: 311122

 11. KSZTAŁTOWANIE zachowań zdrowotnych w procesie socjalizacji a styl życia młodzieży (w regionie górnośląskim) / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz. - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - Sygn.: 152551

 12. MATERIAŁY dydaktyczne do zajęć z wychowania zdrowotnego i promocji zdrowia / Katarzyna Sygit ; Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin: Uniw. Szczeciński, 2008. - Sygn.: 308428 Cz (Ped. 1130), 308429

 13. METODA projektów w edukacji prozdrowotnej / [aut. Sebastian Bilski i in.] ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. - Łódź: ŁCDNiKP, 2006. - Sygn.: 305058 Cz (Met. 236)

 14. METODYKA wychowania fizycznego i zdrowotnego: podręcznik dla nauczycieli wychowania fizycznego i studentów studiów pedagogicznych / Janusz Bielski. - Kraków: "Impuls", 2005. - Sygn.: 295544 Cz (Met. 4380), 295545

 15. O stresie inaczej: wykorzystanie modelu synektycznego w edukacji zdrowotnej / Izabella Maria Łukasik. - Kraków: "Impuls", 2005. - Sygn.: 298852 Cz (Psych. 1691), 302706

 16. OSOBOWOŚĆ, stres a zdrowie / Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński. - Warszawa: "Difin", 2008. - Sygn.: 307356 Cz (Psych. 212)

 17. PEDAGODZY wobec wartości zdrowia / Anna Gaweł. - Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, cop. 2003. - Sygn.: 288915

 18. POLSKA polityka zdrowotna a akcesja Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej / pod red. Tomasz Maksymiuk [i in.]. - Poznań: UAM, 2006. - Sygn.: 302575

 19. POSTAWY zdrowotne uczniów i ich socjokulturowe uwarunkowania / Gabriela Piechaczek-Ogierman ; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. - Sygn.: 313025

 20. PRAKTYKA i teoria promocji zdrowia: wybrane zagadnienia / Jerzy B. Karski. - [Wyd. 2]. - Warszawa: "CeDeWu", 2006. - Sygn.: 307244

 21. PRAWO dziecka do zdrowia / pod red. Jadwiga Bińczycka. - Kraków: "Impuls", 2007. - Sygn.: 305872

 22. PROFILAKTYKA w szkole: poradnik dla nauczycieli: praca zbiorowa / pod red. Bożenna Kamińska-Buśko [i in.]. - Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2005. - Sygn.: 299888 Cz (Ped. 1286), 306140

 23. PROGRAM edukacji prozdrowotnej w klasach IV-VI: bezpieczeństwo - zagrożenia - profilaktyka: scenariusze zajęć / Krzysztof Zajączkowski. - Kraków: "Impuls", 2005. - Sygn.: 296080 Cz (Met. 4422)

 24. PROMOCJA zdrowia: dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. T. 1, Teoretyczne podstawy promocji zdrowia / red. nauk. Anna Andruszkiewicz [i in.] ; [aut. Anna Andruszkiewicz i in.]. - Lublin: Czelej, 2008. - Sygn.: 312501

 25. PROMOCJA zdrowia: kształtowanie przyszłości / Violetta Korporowicz. - Wyd. 2, zm. i uzup.. - Warszawa: Szk. Główna Handlowa, 2008. - Sygn.: 308440 - 308441

 26. PROMOCJA zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie / Jerzy B. Karski. - Warszawa: "CeDeWu", 2009. - Sygn.: 311314

 27. PROMOCJA zdrowia i edukacja zdrowotna: przewodnik dla edukatorów zdrowia / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz. - Kraków: "Impuls", 2006. - Sygn.: 303104 Cz (Met. 714), 303105 - 303106

 28. PROMOCJA zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej / pod red. Helena Wrona-Polańska [i in.]. - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. - Sygn.: 311920

 29. PSYCHOLOGIA zdrowia: w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji / red. Irena Heszen [i in.]. - Warszawa: "Academica", 2008. - Sygn.: 309487

 30. SPORT i wychowanie fizyczne w teorii i praktyce: materiały z sesji naukowych Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego / pod red. Janusz Czerwiński [i in.]. - Olsztyn: Olsztyńska Szkoła Wyższa, 2006. - Sygn.: 304276

 31. SUBIEKTYWNY obraz zdrowia oraz zachowań zdrowotnych uczniów z wadą słuchu / Grażyna Gunia. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. - Sygn.: 314406 Cz

 32. ŚRODOWISKO - młodzież - zdrowie: pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży / red. nauk. Jan A. Malinowski [i in.] ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Studium Pedagogiczne. - Toruń: "Akapit", 2007. - Sygn.: 305363 Cz (Ped. 3776), 307094

 33. W zgodzie z naturą, ludźmi i samym sobą: wybór scenariuszy godzin wychowawczych dla klas IV-VI z zakresu ścieżki ekologicznej i prozdrowotnej / Krystyna Cygal, Beata Kuczera. - Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2007. - Sygn.: 303948 Cz (Met. 311), 313315

 34. WSPARCIE społeczne, stres i zdrowie / pod red. Helena Sęk [i in.]. - Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2004. - Sygn.: 291663 Cz (Psych. 67), 292713

 35. WYCHOWANIE zdrowotne / Marian Sygit, Katarzyna Sygit ; Uniwersytet Szczeciński. - [Wyd. 3 uzup. i popr.]. - Szczecin: Wydaw. Nauk. Uniw. Szczecińskiego, 2008. - Sygn.: 308448 Cz (Ped. 794), 308449

 36. WYKORZYSTANIE metody projektów w edukacji wczesnoszkolnej: (z doświadczeń łódzkich nauczycieli) / red. Hanna Derewlana ; [aut. Elżbieta Kozicka i in.] ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. - Łódź: ŁCDNiKP, 2006. - Sygn.: 303699 Cz (Met. 180), 303700

 37. Z badań nad zdrowiem psychicznym uczniów - wstęp do działań profilaktycznych szkoły / pod red. Maria John-Borys [i in.]. - Katowice: Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2006. - Sygn.: 307095

 38. ZACHOWANIA zdrowotne młodzieży akademickiej / Monika Binkowska-Bury. - Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. - Sygn.: 313064

 39. ZAGROŻENIA zdrowia chorobami cywilizacyjnymi: pedagogiczne konteksty badawcze / red. nauk. Joanna Bulska. - Kraków: "Impuls", 2008. - Sygn.: 310665

 40. ZANIEDBANE i zaniechane obszary edukacji w szkole / pod red. Małgorzata Suświłło ; [wprow. Małgorzata Suświłło]. - Olsztyn: Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2006. - Sygn.: 303875 Cz (Ped. 1465), 304830, 304292

 41. ZDROWIE - wartość - edukacja / Mirosław Kowalski, Anna Gaweł ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - [Wyd. 2]. - Kraków: "Impuls", 2007. - Sygn.: 307086 - 307087

 42. ZDROWIE i choroba: perspektywa socjologiczna / red. nauk. Włodzimierz Piątkowski [i in.]. - Tyczyn: Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, 2005. - Sygn.: 302433

 43. ZDROWY i aktywny uczeń / pod red. Sylwia Toczek-Werner. - Wrocław: Stowarzyszenie "EKO-EDUKACJA", 2009. - Sygn.: 313402 Cz (Met. 1790), 313403

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony