Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

NAUCZANIE DWUJĘZYCZNE
(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 

WYDAWNICTWA ZWARTE:

 1. DWUJĘZYCZNOŚĆ angielsko-polska w Australii : języki mniejszościowe w dobie globalizacji i informatyzacji / Robert Dębski. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009.

 2. DWUJĘZYCZNOŚĆ i dwukulturowość w perspektywie psychopedagogicznej / Elżbieta Czykwin, Dorota Misiejuk. - Białystok : "Trans Humana", 1998. Sygn.: 263152 – 263153

 3. DZIECKO w środowisku dwujęzycznym i jego komunikacja międzykulturowa = Das Kind in einer Zweisprachigen Welt und seine Interkulturelle Kommunikation / Katarzyna Kainacher. - Kraków : Collegium Columbinum, cop. 2007.

 4. EDUKACJA dwujęzyczna : przedszkole, szkoła podstawowa i średnia : teraźniejszość i przyszłość : materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Glottodydaktyki Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy Instytutu im. Goethego w Warszawie, w dniach 14-15 lutego 2002 w Warszawie / pod red. Marii Dakowskiej i Magdaleny Olpińskiej ; [Uniwersytet Warszawski].    - Warszawa : [Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej], 2002.

 5. EUROPEJSKI program CLIL i możliwości zwiększenia jego efektywności / Barbara Loranc-Paszylk. - Bielsko-Biała Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009.

 6. JĘZYK, poznanie, zachowanie : perspektywy i wyzwania w studiach nad przyswajaniem języka obcego / pod red. Joanny Nijakowskiej. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009.

 7. JĘZYK ojczysty, język obcy, język drugi : wstęp do badań dwujęzyczności / Ewa Lipińska. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2003. Sygn.: 287323

 8. JĘZYK w zagrożeniu : przyswajanie języka polskiego w warunkach polsko-szwedzkiego bilinwizmu / Roman Laskowski. - Kraków : "Universitas", 2009. Sygn.: 312354

 9. MOWA dziecka : zrozum i rozwiń mowę dziecka / Laura Dyer ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : "K.E. Liber", cop. 2006. Sygn.: 299508

 10. NAUCZANIE bilingwalne : modele, koncepcje, założenia metodyczne / Jan Iluk. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2000.

 11. NOWA generacja w glottodydaktyce polonistycznej : praca zbiorowa / pod red. Władysława T. Miodunki ; Katedra Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2009.

 12. PRZEŻYĆ dwujęzyczność : jak wychowywać dziecko dwujęzycznie / Bogumiła Baumgartner. - Gdańsk : "Harmonia", 2008. Sygn.: 307533 – 307534

 13. PSYCHOLOGICZNE aspekty dwujęzyczności / red. Ida Kurcz ; przekł. Anna Ciechanowicz [i in.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007. Sygn.: 305251 Cz (Psych. 1757)

 14. RENARRACJE ustne w języku polskim i niemieckim w wykonaniu uczniów jedno- i dwujęzycznych / Björn Wiemer ; [red. nauk. Józef Porayski-Pomsta] ; Pracownia Językoznawstwa Stosowanego. Wydział Polonistyki - Instytut Języka Polskiego. Uniwersytet Warszawski. - Warszawa : "Elipsa", 2004. Sygn.: 302422

 15. WCZESNOSZKOLNA edukacja językowa a nauczanie czytania : program alfabetyzacji w języku niemieckim jako obcym na przykładzie wybranych metod i elementarzy / Ewa Wieszczeczyńska. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2007.

 16. WIELOJĘZYCZNOŚĆ i wielokulturowość pogranicza w kontekście nauczania języków obcych : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Białystok-Supraśl 27-29 maja 2002 / pod red. Zofii Abramowicz ; Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. - Białystok : Wydaw. UwB, 2003.

 17. WYCHOWANIE dwujęzyczne / Magdalena Olpińska ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich. Katedra Języków Specjalistycznych.  - Warszawa : KJS UW, 2004.

 ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. ASPEKTY dwujęzycznego wychowania / Alina Szendzielorz // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 3, s. 56-59

 2. BILINGWALNA edukacja dzieci / Małgorzata Falkiewicz-Szult // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 62, nr 6 (2009), s. 5-10

 3. BILINGWIZM a zaburzenia mowy : wyniki wstępnych badań pilotażowych w przedszkolach / Małgorzata Rocławska-Daniluk  // Logopedia. - T. 34 (2005), s. 77-83

 4. BILINGWIZM jako pedagogiczno-psychologiczny problem / Vaclav Zeman  // Szkice Humanistyczne. – 2002, nr 3/4, s. 85-89

 5. BLASKI i cienie nauczania dwujęzycznego w Polsce / Teresa Makulska // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 5, s. 53-56

 6. CO każdy rodzic powinien wiedzieć o dwujęzycznym wychowaniu / Robertus de Louw // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 4/5, s. 25-27

 7. DLACZEGO warto? [Klasy dwujęzyczne] / Aleksandra Ratuszniak, Elżbieta Świerczyńska, Monika Wilkowska // Głos Nauczycielski. – 2009, nr 18, s. 12

 8. DWUJĘZYCZNI uczniowie / Sabina M. Sadecka // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 4, s. 50-53

 9. DWUJĘZYCZNOŚĆ - wyzwanie współczesności / Krystyna Kamińska // Życie Szkoły. – 2002, nr 9, s. 522-529

 10. DWUJĘZYCZNOŚĆ w sieci - język francuski / Konrad Leszczyński // Języki Obce w Szkole. - R. 50, nr 1 (2006), s. 99-101

 11. DWUJĘZYCZNOŚĆ z perspektywy ucznia / Monika Szczucka-Smagowicz // Języki Obce w Szkole. – 2000, nr 2/3, s. 229-232

 12. DWUKULTUROWOŚĆ, dwujęzyczność - przekleństwo czy bogactwo? / Jagoda Cieszyńska // Logopedia. - T. 33 (2004), s. 25-42

 13. DZIESIĘĆ lat nauczania dwujęzycznego w Polsce / Jan Iluk // Przegląd Glottodydaktyczny. - T. 19 (2003), s. 13-19

 14. EDUKACJA dwujęzyczna: przedszkole, szkoła podstawowa i średnia : teraźniejszość i przyszłość / Magdalena Olpińska // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 220-225

 15. EFEKTYWNOŚĆ rozwoju kompetencji gramatycznej w nauczaniu dwujęzycznym / Marzena Będkowska // Języki Obce w Szkole. -  2002, nr 6, s. 95-101

 16. INTERKULTUROWI czy bilingwalni? / Iwona Maria Strachanowska // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 107-113

 17. JAK to się zaczęło? / Grażyna Migdalska // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 225-229

 18. JĘZYK obcy na etapie wczesnoszkolnym : kształcenie bilingwalne na przykładzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 Dwujęzycznej w Oleśnie / Mirosława Nikodemska, Sabina Czajkowska-Prokop // Roczniki Naukowe / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w  Wałbrzychu. - Nr 1, (2001), s. 27-35

 19. KILKA uwag o nauczaniu dwujęzycznym historii / Krystyna Szelągowska // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 205-206

 20. KILKA uwag o nauczaniu języków obcych w klasach dwujęzycznych / Ewa Dźwierzyńska // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 200-202

 21. KOMPETENCJA językowa osób jedno- i wielojęzycznych / Anna Krężałek// Języki Obce w Szkole. - R. 52, nr 5 (2008), s. 14-18

 22. KSZTAŁCENIE bilingwalne na etapie nauczania wczesnoszkolnego na przykładzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 Dwujęzycznej w Oleśnie / Sabina Czajkowska-Prokop, Mirosława Nikodemska // Neofilolog. - Nr 19, (2000) s. 80-87

 23. KSZTAŁCENIE podyplomowe nauczycieli klas dwujęzycznych / Magdalena Olpińska // Przegląd Glottodydaktyczny. - T. 22 (2006), s. 59-65

 24. KWALIFIKACJE nauczycieli w nauczaniu bilingwalnym / Marek Dudek // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 37-40

 25. LEKCJA chemii nie tylko w języku polskim / Elżbieta Dąbrowska // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 122-124

 26. MATURA w 2003 roku dla absolwentów klas dwujęzycznych z językiem francuskim - struktura i forma egzaminu / Andrzej Kwaśniewski // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 2, s. 57-59

 27. NAUCZANIE dwujęzyczne w gimnazjum / Jolanta Żurek // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 120-122

 28. NAUCZANIE dwujęzyczne w Polsce - stan prawny / Małgorzata Multańska // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 89-90

 29. NAUCZANIE dwujęzyczne w Polsce na tle międzynarodowych rozwiązań organizacyjnych / Jan Iluk // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 68-76

 30. NAUCZANIE dwujęzyczne w gimnazjum / Jolanta Żurek // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 120-122

 31. NAUCZANIE dwujęzyczne w polskim systemie oświaty / Małgorzata Multańska // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 77-79

 32. NAUCZANIE języka obcego w klasach dwujęzycznych : klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim jako drugim językiem nauczania / Izabela Bawej // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 55-58

 33. NAUCZANIE ku dwujęzyczności / Wioletta Piegzik // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 23-27

 34. NAUCZANIE/uczenie się języka w klasach dwujęzycznych : cele, treści, metody.... / Iwona Janowska // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 125-132

 35. NOWA matura w klasach dwujęzycznych / Barbara Czarnecka-Cicha // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 86-88

 36. O kształceniu dwujęzycznym w szkole / Beata Kędzia-Klebeko // Edukacja Humanistyczna (Zielona Góra). - T. 5 (2007), s. 189-195

 37. O nauczaniu w klasach dwujęzycznych / Agnieszka Dybowska // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 2, s. 55-56

 38. O potrzebie obcowania z dziełem literackim w nauczaniu dwujęzycznym / Monika Grabowska // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 65-67

 39. PROBLEMATYKA nauczania języka i przedmiotów niejęzykowych w klasach dwujęzycznych - licea z językiem francuskim / Zuzanna Dzięgielewska // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 79-82

 40. PROBLEMY kształcenia dwujęzycznego w Polsce / Jan Iluk // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 27-36

 41. PROBLEMY szkolnictwa bilingwistycznego : model szkolnictwa bilingwistycznego na Łotwie / Renata Runiewicz // Toruńskie Studia Dydaktyczne. - Nr 15 (2000) s.252-260

 42. PRZYGOTOWANIE do nauczania w klasach dwujęzycznych - język obcy w wieku wczesnoszkolnym / Magdalena Michalak // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 46-55

 43. ROLA L1 w przygotowywaniu uczniów do interakcji w L2 / Paulina Czubak // Orbis Linguarum. - Vol. 30 (2006), s. 433-439

 44. ROLA wychowania dwujęzycznego w procesie depatologizacji głuchoty / Piotr Tomaszewski // Polskie Forum Psychologiczne. - T. 10, nr 2 (2005), s. 174-190

 45. RYZYKO dwujęzycznego nauczania / Magdalena Grabowska // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 5, s. 15-16

 46. UŻYWANIE języka polskiego na lekcji języka obcego - karcić czy zezwolić w rozsądnych granicach? / Dariusz Witkowski // Języki Obce w Szkole. - R. 50, nr 6 (2006), s. 77-80

 47. WIZERUNEK nauczyciela w nauczaniu dwujęzycznym / Małgorzata Niemiec-Knaś // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Studia Neofilologiczne. - Z. 4 (2004), s.119-124

 48. WPŁYW dwujęzycznego wychowania na rozwój poznawczy i językowy / Marc Marschark ; tł. Agata Łukaszewicz // Audiofonologia. - T. 17, (2000), s. 5-10

 49. WPŁYW nauczania dwujęzycznego na rozwój dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Małgorzata Niemiec-Knaś // Poliglota. – 2005, nr 2, s. 68-73

 50. ZJAWISKO dwujęzyczności, przechowywanie i odzyskiwanie słownictwa u osób dwujęzycznych / Artur Świątek // Języki Obce w Szkole. - R. 49, nr 4 (2005), s. 3-6

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony