Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

UBEZWŁASNOWOLNIENIE
(wybór materiałów)

 KSIĄŻKI 

 1. CHARAKTER prawny decyzji o ubezwłasnowolnienie w sądowym stosowaniu prawa / Monika Tomaszewska. -  Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008

 2. KODEKS postępowania cywilnego. - Stan prawny na 15 marca 2006 r.. - Warszawa : Gazeta Prawna, 2006. Ubezwłasnowolnienie, s.159-162. - Sygn.: 300271

 3. OPIEKA nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną / Stanisława Kalus. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1989

 4. POSTĘPOWANIE o ubezwłasnowolnienie / Kazimierz Lubiński. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1979. - Sygn.: 147261, 147263

 5. PRAWO cywilne – część ogólna / Agnieszka Kawałko, Hanna Witczak. Wyd. 2. – Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Zdolność do czynności prawnych, s.76-82. – Sygn.: 305275

 6. PRZECIW wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych / red. Lucyna Frąckiewicz. – Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008

 7. UBEZWŁASNOWOLNIENIE / Józef Jagieła. W: Prawo nie tylko dla prawników : encyklopedia / [aut.] Barbara Adynowska [i in.]. – Bielsko-Biała: „Park”, 2000, s.688-689. – Sygn.: 267773 Bibl. (Przep. pr. 37)

 8. UBEZWŁASNOWOLNIENIE / oprac. Barbara Kowalska-Ehrlich. W: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak [i in.]. - Warszawa : "Żak", 1999, s.319-320. - Sygn.: 263612 Bibl. (Pedag. 19), 279111, 263614 - 263617, 305645 - 305646, 279112 Cz (Ped. 3220)

 9. UBEZWŁASNOWOLNIENIE ; Opieka i kuratela / Bogdan Bladowski, Alfred Gola. Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1989

 

ARTYKUŁY 

 1. Charakter i ocena zmian przepisów w sprawie postępowania o ubezwłasnowolnienie oraz postulaty de lege ferenda / Justyna Kindrat-Nongiesser. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 79 (2009), s. 107-119

 2. Doradca tymczasowy jako forma pomocy prawnej dla osoby ubezwłasnowolnionej / Monika Tomaszewska. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2006, nr 1/2, s. 41-43

 3. Instytucja ubezwłasnowolnienia w Polskim Prawie Cywilnym / Aleksandra Marszałek. // Ekonomia i Humanistyka .- 2000 nr 2 s. 111-118

 4. Kiedy domagać się ubezwłasnowolnienia : kodeks postępowania cywilnego / Małgorzata Kryszkiewicz. // Dziennik Gazeta Prawna. - 2010, nr 181, s. B15

 5. Kiedy można zastosować całkowite lub częściowe ubezwłasnowolnienie : zdolność do czynności prawnych / Monika Burzyńska. // Gazeta Prawna. - 2009, nr 18, s. 14

 6. Metodologiczny status pojęć - przesłanek ubezwłasnowolnienia na przykładzie choroby psychicznej / Monika Tomaszewska. // Prawo i Medycyna. - Vol. 10, nr 4 (2008), s. 99-112

 7. Mniej wniosków do sądów : procedura ubezwłasnowolnienia / Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz. // Gazeta Prawna. - 2007, nr 200, s. 21

 8. Narkomania jako przesłanka ubezwłasnowolnienia / Monika Tomaszewska. //  Problemy Alkoholizmu – 2005 nr 1 s. 13-16

 9. Postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu jako decyzja o charakterze konstytutywnym i deklaratoryjnym / Monika Tomaszewska. -  Streszcz. ang. // Opolskie Studia Administracyjno-Prawne. - [T.] 5 (2008), s. 103-117

 10. Praktyka ubezwłasnowalniania osób z niepełnosprawnością intelektualną w polskich sądach : raport z badań / Anna Firkowska-Mankiewicz, Małgorzata Szeroczyńska. -Bibliogr. -  Streszcz. w jęz. ang. // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. - 2005, nr 2, s. 87-117

 11. Problematyka pełnomocnictwa udzielonego osobie ubezwłasnowolnionej częściowo / Przemysław Kondrat. -  Streszcz. ang. // Warszawskie Studia Pastoralne. - Nr 8 (2008), s. 188-196

 12. Psychiatryczno-neurologiczno-psychologiczne aspekty postępowania cywilnego w przedmiocie ubezwłasnowolnienia - zagadnienia prawne / Lech K. Paprzycki. -  Referat. -  Streszcz. ang. // Palestra. - R. 54, nr 1/2 (2009), s. 9-21

 13. Rola biegłego w kształtowaniu decyzji sądu w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie / Monika Tomaszewska. -  Bibliogr. -  Streszcz. ang. // Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL. - T. 3, z. 1 (2007), s. 195-215

 14. Sytuacja prawna opiekuna oskarżonego ubezwłasnowolnionego całkowicie w polskim postępowaniu karnym przed sądem pierwszej instancji / Paweł Mazur. -  Streszcz. w jęz. ang. // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 69, z. 1 (2007), s. 85-100

 15. Ubezwłasnowolnienie / Kama Dąbrowska. // Terapia. Uzależnienia i Współuzależnienia. – 2008, nr 2, s.37-38

 16. Ubezwłasnowolnienie / Anita Siemaszko. // Integracja. – 2008, nr 4, s.80-82

 17. Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe / Joanna Czajka. // Gazeta Prawna. – 2000, nr 44, s.34

 18. Ubezwłasnowolnienie chorych uzależnionych / W. Kotowski // Palestra. – 1986, nr 10/11, s.41-46

 19. Ubezwłasnowolnienie w prawie polskim / K. Krzekotowska // Zeszyty Naukowe IBPS. – 1989, nr 32, s.54

 20. Zmiany w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie / Antoni Górski, Jan Paweł Górski. // Przegląd Sądowy. - R. 17, nr 11/12 (2007), s. 15-24

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony