Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Aktywność fizyczna / ruchowa

(wybór materiałów)

 

Książki 

 1. Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży ; Kwalifikacja lekarska do wychowania fizycznego w szkole / Barbara Woynarowska, Anna Wojciechowska ; Instytut Matki i Dziecka. Zakład Pediatrii Społecznej i Medycyny Szkolnej. - Warszawa : "Egross", 1993. - Sygn.: 241971

 2. Aktywność fizyczna potrzebą twórczego życia : monografia / pod red. Janusza Czerwińskiego. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2004. - Sygn.: 299819, 307223

 3. Aktywność fizyczna studentów a poziom ich asertywności i samooceny w świetle występujących w środowisku akademickim zjawisk patologicznych / Zofia Żukowska, Marcin Czechowski // W:  Zjawiska patologiczne wśród studentów / pod red. Teresy Sołtysiak. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008. – s.15-26. - Sygn.: 308118

 4. Aktywność ruchowa a przebieg transakcji stresowej u młodzieży / Monika Guszkowska ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. - Warszawa : Wydaw. AWF, 2005. - Sygn.: 309756

 5. Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży / pod red. Tadeusza Koszczyca [i in.] ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007. - Sygn.: 309704 Cz (Met. 1581)

 6. Aktywność ruchowa jako element zachowań prozdrowotnych w późniejszych dekadach życia człowieka / Mirosław Kowalski // W: Dyskursy młodych andragogów 5 / red. nauk. Józef Kargul. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004. – s.91-100. - Sygn.: 281486

 7. Aktywność ruchowa jako źródło twórczych umiejętności ucznia - wybrane rozważania teoretyczne i badawcze / Małgorzata Kabat // W: Obszary wspólnego zaangażowania w edukacji dzieci / red. nauk. Iwona Kopaczyńska [i in.] ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007. – s.183-196. - Sygn.: 306831 Cz (Ped. 1237), 306832

 8. Aktywność ruchowa matek dzieci w wieku przedszkolnym / Urszula Parnicka ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. - Warszawa : AWF, 2003. - Sygn.: 309753

 9. Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych. T. 2 / red. nauk. Juliusz Migasiewicz [i in.] ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział Wojewódzki we Wrocławiu. - Wrocław : "Typoscript" : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział Wojewódzki, 2006. - Sygn.: 309705

 10. Aktywność ruchowa w świetle badań fizjologicznych. Cz. I / red. nauk. Marek Zatoń [i in.] ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wrocław : Wydaw. AWF, 2002. - Sygn.: 295190

 11. Aktywność ruchowa z piłką w doskonaleniu wybranych właściwości osobowościowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłką / pod red. Tadeusz Rzepa ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - [Wyd. 3]. - Wrocław : Wydaw. AWF, 2005. - Sygn.: 299719 - 299720

 12. Kultura fizyczna jako sfera psychofizycznej aktywności człowieka : studia teoretyczno-metodologiczne / Ireneusz Bittner. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 1995. - Sygn.: 245563, 299553

 13. Medycyna aktywności ruchowej dla pedagogów / Henryk Kuński, Mirosław Janiszewski. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 1999. - Sygn.: 263403 - 263405

 14. Motywy aktywności fizycznej a cechy temperamentalne uczniów w opinii ich rodziców i wychowawców szkolnych / Kinga Tucholska, Marian Fiedor // W: Tocząca się reforma edukacji : w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok : "Trans Humana", 2008. – s.220-231. - Sygn.: 308104 Cz (Ped. 1056)

 15. Promowanie wiedzy o zdrowiu i aktywności fizycznej dzieci sześcioletnich w kształceniu integracyjnym / Jolanta Gebreselassie // W: Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego / pod red. Czesława Kosakowskiego [i in.]. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2007. – s. 235-239. - Sygn.: 282362 Cz (Ped. 3268/6), 284913

 16. Rekreacja ruchowa i wpływ aktywności fizycznej na zdrowie / Maria Piątek // W: Agroturystyka / pod red. Krzysztofa Młynarczyka ; [aut.] Stanisława Czarniawska-Zając [i in.]. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2002. - s. 154-167. - Sygn.: 282788

 17. Zagrożenia i wyzwania w zakresie sportu i aktywności fizycznej / Leszek Michalik // W:  (Bez)radność wychowania...? : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Marka [i in.]. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydaw. WAM, 2007. – s. 201-209. -Sygn.: 306107 Cz (Ped. 48), 306108, 307774

 18. Zdrowie, sprawność, aktywność : program wychowania fizycznego w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Piotr Wróblewski. - Kielce : "Mac Edukacja", 2002. - Sygn.: 288738 Cz (Progr. 1729)

 19. Zielone szkoły miejscem aktywności fizycznej dzieci i młodzieży / Justyna Kościelnik. - Warszawa : "Almamer", 2007. - Sygn.: 306860, 309200

 

Artykuły 

 1. Aktywizacja ruchowa dziecka poprzez wykorzystanie przyborów nietypowych / Andrzej Merta. // Lider. – 2001, nr 6, s.13-15

 2. Aktywność fizyczna a cukrzyca / Iwona Otręba, Joanna Waleczek. // Lider. – 2009, nr 7-8, s.23-25

 3. Aktywność fizyczna a uroda / Beata Zaustowska. // Lider. – 2007, nr 5, s.21-23

 4. Aktywność fizyczna a zdrowy styl życia w perspektywie integracji europejskiej / Zbigniew Krawczyk. // Kultura Fizyczna. – 2002, nr 1/2, s.1-3

 5. Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży : Stan faktyczny, obiektywne potrzeby, system uczestnictwa. Szczególna rola sportu, jako systemu rywalizacji i współzawodnictwa / Zbigniew Cendrowski. // Lider. – 2002, nr 11, s.3-6

 6. Aktywność fizyczna i zachowania sedenteryjne nastolatków / Barbara Woynarowska, Hanna Kołoto. / Remedium. – 2004, nr 6, s.14-15

 7. Aktywność fizyczna młodzieży i jej zadowolenie z uczestnictwa w zajęciach wf / Piotr Sobolewski. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 1, s.36-37

 8. Aktywność fizyczna młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym / Monika Piątkowska. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - R. 54, nr 8/9 (2007) s. 30-33

 9. Aktywność fizyczna podstawą edukacji zdrowotnej młodzieży / Jerzy Urniaż. // Szkice Humumanistyczne. – 2001, nr 1/2 s.193-201

 10. Aktywność fizyczna społeczeństwa polskiego na tle Europy / Monika Piątkowska. // Kultura Fizyczna.- R. 62, nr 3/4 (2008), s. 11-18

 11. Aktywność fizyczna ucznia w czasie wolnym / Janusz Bielski. // Lider. – 2010, nr 1, s.7-10

 12. Aktywność fizyczna w budżecie czasu dziecka wiejskiego i jej wpływ na zdrowie / Stanisław Cieszkowski, Agnieszka Mirkiewicz, Justyna Lenik, Paweł Lenik, Karolina Przednowek. / Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. - T. 11, z. 1 (2008), s. 71-77

 13. Aktywność fizyczna w czasie wolnym podstawą zdrowia człowieka / Joanna Czajkowska - Kozik, Agnieszka Świder. // Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2001, z. 2, s.177-183

 14. Aktywność fizyczna w programach wychowania przedszkolnego /  Magdalena Rokicka - Hebel. // Zdrowie, Kultura Zdrowotna, Edukacja.- T. 1 (2008), s. 39-45

 15. Aktywność fizyczna w społeczeństwie konsumpcji a wychowanie fizyczne / Władysław Pańczyk. // Kultura Fizyczna. – 2002, nr 5/6, s.1-4

 16. Aktywność fizyczna w stylu życia dzieci w wieku 10-13 lat w środowisku małomiejskim / Maria Gacek. - Kultura Fizyczna. - R. 61, nr 3/4 (2007), s. 16-18

 17. Aktywność fizyczna w środowisku naturalnym / Grażyna Uryś. // Życie Szkoły. – 2002, nr 4, s.219-220

 18. Aktywność rekreacyjna a kondycja psychofizyczna jednostki / Maria Gacek. // Kultura Fizyczna. – 2000, nr 7/8, s.13-14

 19. Aktywność ruchowa - atrybutem kultury zdrowotnej człowieka / Zdzisław Czaplicki. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - [R.] 55, nr 4 (2008) , s. 25-31

 20. Aktywność ruchowa - jej znaczenie i rola w edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie / Lidia Karpińska - Sukiennik,   Jarosław  Filipiak. // Lider. – 2005, nr 4, s.21

 21. Aktywność ruchowa - to zdrowa jesień życia / Urszula Parnicka. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. -  2004, nr 4, s.38-40

 22. Aktywność ruchowa a integracja społeczna w odczuciu niepełnosprawnych / Wiesława Białek. // Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. - T. 9, (2002), s.193-205

 23. Aktywność ruchowa a kultura zdrowotna / Zygmunt Jaworski. // Lider. – 2008, nr 1, s.5-7

 24. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz – Buczko. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 12, s.32-35

 25. Aktywność ruchowa i racjonalne żywienie podstawą zdrowia i kondycji fizycznej nauczycieli i uczniów / Elżbieta Minczakiewicz. // Lider. – 2000, nr 3, s.5-9

 26. Aktywność ruchowa ludzi starszych czynnikiem adaptacyjnym do określonego wysiłku fizycznego / Anna Bicka, Ewa Kozdroń. // Kultura Fizyczna. – 2003, nr 5/6, s.26-28

 27. Aktywność ruchowa młodzieży licealnej / Krystyna Skibińska. // Kultura Fizyczna. – 2001, nr 1/2, s.23-24

 28. Aktywność ruchowa młodzieży licealnej / Krystyna Skibińska. // Lider. – 2002, nr 5, s.23

 29. Aktywność ruchowa młodzieży licealnej / Krystyna Skibińska. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2001, nr 4, s.33-34

 30. Aktywność ruchowa młodzieży szkolnej / Janusz Zieliński, Wojciech Czarny. // / Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Rzeszowskiego. - 2001, z. 2, s. 191-198

 31. Aktywność ruchowa ucznia a edukacja komunikacyjna / Filip Bąk. // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2000, nr 2/3, s.59-62

 32. Aktywność ruchowa z piłką w wychowaniu fizycznym / Tadeusz Rzepa. // Człowiek  i Ruch. – 2001, nr 1, s.56-62

 33. Autorski program wf "Aktywność fizyczna sposobem na zdrowie" / Małgorzata Krawczak. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 10, s.36-39

 34. Buda Maria : Konspekt lekcji z gimnastyki dla klasy V dziewcząt z zastosowaniem metod aktywizujących poprzez wykorzystanie przyborów nietypowych w nauczaniu wychowania fizycznego. Lider. – 2004, nr 3, s.20

 35. Czas wolny badanych uczniów a ich aktywność ruchowa : (na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Szczecinie)  Ewa Węgrzyn. // Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Kultury Fizycznej / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 15, (1998), s.103-122

 36. Czas wolny uczniów - w świetle aktywności ruchowej i zajęć sedenteryjnych / Feliks Rochowicz. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- [R.] 55, nr 3 (2008) s. 16-20

 37. Ćwiczenia fizyczne a stany emocjonalne, potrzeby psychiczne i poziom intelektualny kobiet aktywnych ruchowo / Monika Guszkowska. // Roczniki Naukowe AWF / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. - T. 39, (2000), s.135-151

 38. Jak wychowywać aktywne fizycznie dziecko? / Krzysztof Kusy. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 12, s.21-24

 39. Kompetencje rodziców w zakresie wychowania zdrowotnego i aktywizacji ruchowej dzieci / Czesław Lewicki. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 4, s.8-14

 40. Krótko o znaczeniu aktywności fizycznej, dłużej o przyczynach jej braku / Józef Drabik. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 4, s.11-12

 41. Miejsce i znaczenie aktywności fizycznej w życiu współczesnego człowieka / Władysław Mynarski. // Zeszyty Naukowe Beskidzkiej Wyższej Szkoły Turystyki w Żywcu. - Nr 3, t. 2 (2004), s. 7-13

 42. Miejsce wychowania fizycznego w międzynarodowych inicjatywach promujących aktywność fizyczną / Małgorzata Stawiak - Ososińska. // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 4, s.42-51

 43. Motywy i kierunki działań rodziców w zakresie wychowania zdrowotnego i aktywizacji ruchowej dzieci wiejskich w okresie wczesnej edukacji Czesław Lewicki. // Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Rzeszowskiego. - 2001, z. 2, s.139-144

 44. Motywy i poziom aktywności ruchowej wśród studentów I roku Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / Maria Gacek. // Kultura Fizyczna. – 2002, nr 11/12, s.26-27

 45. Nie uczyć wychowania fizycznego, a wychowywać do autoedukacyjnej aktywności fizycznej / Ryszard Jezierski. // Lider. – 2008, nr 6, s.17-18

 46. Pedagogiczne uwarunkowania rozwoju aktywności ruchowej i postaw prozdrowotnych dzieci w młodszym wieku szkolnym / Anna Nitecka - Walerych. // Lider. – 2004, nr 6, s.7-9

 47. Postawy wychowanków zakładów poprawczych wobec aktywności ruchowej / Krzysztof Sas - Nowosielski. // Wychowanie Fizyczne i Sport. – 2000, nr 2, s.59-68

 48. Powody, przejawy i uwarunkowania aktywności fizycznej człowieka i ich związek z wychowaniem fizycznym / Henryk Grabowski. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - R. 52, nr 2 (2005), s.9-11

 49. Pozalekcyjne i pozaszkolne formy aktywności ruchowej uczniów klas V i VI ze szkół podstawowych Zakopanego / Bożena Michalik, Leszek Michalik. // Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. - 2001, s.259-270

 50. Pożądana norma aktywności ruchowej człowieka. Ruch a nowotwory - rewelacje z USA. Stare i nowe propozycje i komentarze / Zbigniew Cendrowski. // Lider. – 2007, nr 6, s.4-8

 51. Problemy aktywności fizycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym / Małgorzata Markowska. // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 4, s.7-10

 52. Przegląd literatury na temat aktywności fizycznej dzieci i jej wpływu na ich wszechstronny rozwój / Anna Klimaszewska. // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 4, s.99-104

 53. Psychospołeczne uwarunkowania ruchowej aktywności rekreacyjnej / Jacek Gracz. // Studia Humanistyczne/Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha w Krakowie. - nr 6 (2006), s. 35-45

 54. Rodzinne uwarunkowania aktywności ruchowej kobiet / Urszula Parnicka. // Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. -  T. 8 (2001) s.31-42

 55. Rok aktywności fizycznej / Paweł Woźny. // Lider. – 2005, nr 10, s.19-22

 56. Rola szkoły w propagowaniu aktywności ruchowej wśród uczniów / Elżbieta Niedzielska. // Rocznik Naukowy / Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. - T. 3 (2000/2001) s.58-63

 57. Różnorodność - podobieństwa i różnice w wychowaniu fizycznym i sportowej aktywności ruchowej / Zdzisława Wyżnikiewicz - Kopp. // Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu. - 2007, s. 24-27

 58. Samoocena aktywności fizycznej a cechy somatyczne / Beata Dencikowska, Alfreda Dencikowska, Dariusz Dencikowski. // Lider. – 2009, nr 1, s.10-11

 59. Sposoby organizacji lekcji wychowania fizycznego motywacją uczniów do większej aktywności fizycznej : innowacja pedagogiczna / Agata Woźniak. // Lider. – 2004, nr 6, s.19-21

 60. Sprawność fizyczna i wiedza na temat zdrowia i aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym / Gabriela Antoszczuk. // Kultura Fizyczna. – 2002, nr 7/8, s. 19-21.

 61. Sprawność fizyczna oraz sposoby spędzania czasu wolnego i podejmowane formy aktywności ruchowej przez uczniów gimnazjum w Piotrkowie / Grażyna Adamin. // Lider. – 2006, nr 4, s.18-19

 62. Sprawność i aktywność fizyczna w kontekście oddziaływań środowiskowych i zdrowia / Waldemar Zgurski. // Lider. – 2006, nr 11, s.3-4

 63. Stosunek do lekcji wychowania fizycznego a aktywność fizyczna w czasie wolnym gimnazjalistów w Rawiczu / Zofia Stolaś. // Lider. – 2009, nr 11, s.24-26

 64. Struktura aktywności ruchowej dzieci i młodzieży w dużych aglomeracjach miejskich oraz wynikające z nich konsekwencje / Stanisław Żak. // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. - Z. 10, (2002), s.5-16

 65. Szkoła źródłem motywacji czy barierą do udziału w aktywności ruchowej młodzieży / Alina Wołosz, Urszula Parnicka. // Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. - T. 10 (2003) s.121-136

 66. Tenis ziemny jako przykład aktywności ruchowej dzieci i młodzieży / Dominik Olejniczak, Diana Pietrusiewicz. // Lider. – 2008, nr 10, s.22-23

 67. Turystyka jako forma aktywności fizycznej / Gabriela Błażejczyk. // Walory poznawcze i wychowawcze naszego kraju. Lider. – 2008, nr 10, s.4-6

 68. Uwarunkowania społeczne samooceny aktywności fizycznej chłopców / Beata Dencikowska, Dariusz Dencikowski, Alfreda Dencikowska // Lider. – 2010, nr 3, s.13-15

 69. Warunki i działania dla zwiększenia aktywności fizycznej uczniów - opinie dyrektorów szkół / Barbara Woynarowska. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- [R.] 55, nr 3 (2008) s. 9-15

 70. Wpływ aktywności fizycznej na proces starzenia się / Iwona Otręba, Joanna Waleczek. // Lider. – 2010, nr 7-8, s.27-28

 71. Wpływ aktywności ruchowej na dojrzałość szkolną dziecka / Iwona Otręba, Joanna Waleczek. // Lider. – 2010, nr 7-8, s.25-26

 72. Wpływ systematycznej aktywności fizycznej na organizm człowieka (pomysł na realizację ścieżki prozdrowotnej) / Marzena Kurzak. // Lider. – 2007, nr 9, s.7-9

 73. Współczesne poglądy na temat determinantów aktywności ruchowej i ich implikacje pedagogiczne / Krzysztof Sas – Nowosielski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 8/9, s.3-8

 74. Wybór aktywności fizycznej / Kinga Klaś – Pupar. // Remedium. – 2007, nr 7, s.21

 75. Wybrane czynniki stymulujące aktywność ruchową młodzieży / Krystyna Skibińska. // Lider. – 2003, nr 12, s.16

 76. Wybrane koncepcje kształtowania twórczej aktywności muzyczno-ruchowej / Katarzyna Turek. // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Pedagogika. - Z. 11, (2002), s.159-168

 77. Wytyczne Unii Europejskiej dotyczące aktywności fizycznej. // Lider. – 2010, nr 10, s.4-5

 78. Wyzwalanie aktywności psychomotorycznej przez zastosowanie tańców integracyjnych, zabaw i gier ruchowych / Elżbieta Adamczuk. // Lider. – 2005, nr 3, s.11-13

 79. Zainteresowanie dzieci szkół podstawowych aktywnością fizyczną / Cezary Wysocki. // Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu.- 2005, s. 19-22

 80. Zmiany społeczne jako czynnik warunkujący rozwój różnych form aktywności fizycznej / Michał Bronikowski. // Wychowanie Fizyczne i Sport. – 2001, nr 4, s.445-467

 81. Znaczenie aktywności fizycznej w utrzymaniu należnej masy ciała i wysokiej jakości życia / Agnieszka Jakubek, Piotr Susik. // Lider. – 2006, nr 10, s.3-6

 82. Znaczenie aktywności ruchowej w procesie wychowania / Wiesława Wróbel. // Szkolne Wieści. – 2008, nr 3, s.18-19

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony