Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Zaburzenia wzroku, słuchu i mowy a proces nauczania”
(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 

 1. Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka.- Warszawa : "Żak", 2006. Sygnatura: 300214 Cz (Ped. 195), 302680, 302755, 302756

 2. Dysleksja : problem znany czy nieznany? / red. Małgorzata Kostka-Szymańska [i in.].- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. Sygnatura: 304885 Cz (Ped. 3761), 304886

 3. Dysleksja : teoria i praktyka / red. nauk. Gavin Reid [i in.] ; przekł. Hanna Kostyło [i in.].- Gdańsk, Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. Sygnatura: 308833 Cz (Ped. 797), 309969

 4. Dysleksja rozwojowa : perspektywa psychologiczna : praca zbiorowa / pod red. Grażyna Krasowicz-Kupis.- Gdańsk : "Harmonia", 2006. Sygnatura: 308184 Cz (Psych. 189), 308217, 315061

 5. Dzieci z zaburzeniami mowy wśród rówieśników w klasie szkolnej / Ewa Małgorzata Skorek.- Kraków : "Impuls", 2000. Sygnatura: 266882 Cz (Ped. 2792), 266883, 266884, 271146, 271147

 6. Edukacja dzieci z uszkodzeniem słuchu w społeczeństwie informacyjnym / Jolanta Zielińska.- Toruń : Adam Marszałek, cop. 2005. Sygnatura: 297923 Cz (Ped. 243)

 7. Funkcjonalna ocena wzroku i proces wspomagania rozwoju widzenia u dzieci słabo widzących / Małgorzata Walkiewicz.- [Wyd. 2 zm.].- Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002. Sygnatura: 284553

 8. Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych / Piotr Alfred Gindrich.- Lublin : Wydaw. UMCS, 2002. Sygnatura: 286126 Cz (Psych. 1486), 303052

 9. Integracja percepcyjno-motoryczna : teoria - diagnoza - terapia / Marta Bogdanowicz.- Wyd. 3.- Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2000. Sygnatura: 315250, 315251

 10. Jak porozumiewają się dzieci niesłyszące z osobami słyszącymi : analiza wybranych interakcji komunikacyjnych / Alicja Rakowska.- Kraków : Wydaw. Nauk. AP, 2000. Sygnatura: 272071 Cz (Ped. 2908), 272072, 272073

 11. Jak świata mniej widzę : zaburzenia widzenia a jakość życia / pod red. Piotr Oleś [i in.].- Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2002. Sygnatura: 286127

 12. Komputer w rozwoju sprawności komunikacyjnej dzieci niesłyszących / Jolanta Zielińska.- Toruń : Adam Marszałek, cop. 2005. Sygnatura: 297936 Cz (Ped. 35)

 13. Kształcenie zintegrowane uczniów niesłyszących w teorii i praktyce edukacyjnej / Aniela Korzon, Katarzyna Plutecka.- Kraków : Impuls, 2010. Sygnatura: 315069 Cz (Met. 1991), 315070

 14. Kwestionariusz badania mowy / Grażyna Billewicz, Brygida Zioło.- Wyd. 2.- Kraków : "Impuls", 2004. Sygnatura: 299351

 15. Nauka czytania krok po kroku : jak przeciwdziałać dysleksji / Jadwiga Cieszyńska.- Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2001. Sygnatura: 276556 Cz (Met. 3341), 276557

 16. Nowe media dla niewidomych i słabowidzących / Natalia Walter.- Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2007. Sygnatura: 305339

 17. Oblicza wad wymowy / Ewa Małgorzata Skorek.- Warszawa : "Żak", 2001. Sygnatura: 273903, 273904

 18. Odkrywanie niepełnosprawności wzrokowej w nauczaniu włączającym / Janusz Kirenko, Piotr Gindrich ; Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie.- Lublin : Wydaw. Akademickie Wyższej Szk. Społ.-Przyr., 2007. Sygnatura: 307156 Cz (Ped. 1001)

 19. Orientacja przestrzenna w usamodzielnianiu osób niewidomych / pod red. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz ; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.- Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2001. Sygnatura: 283496 Cz (Ped. 3322)

 20. Psychologia dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis.- [Wyd. 1 - 1 dodr.].- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Sygnatura: 310801 Cz (Psych. 1788)

 21. Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole / Aneta Jegier, Magdalena Kosowska.- Warszawa : Difin, 2011. Sygnatura: 317558 Cz

 22. Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyjna : model kształcenia integracyjnego / Grażyna Dryżałowska.- [Wyd. 2 zm. i rozszerz.].- Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. Sygnatura: 303940

 23. Standardy postępowania diagnostyczno-orzekająco-rehabilitacyjnego wobec dzieci i młodzieży : poradnik dla pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli szkół / Hanna Gryniewicz [i in.].- Warszawa : MENiS, 2005. Sygnatura: 297164 Cz (Ped. 3677), 297165, 297166

 24. Stosunki koleżeńskie dzieci z zaburzeniami mowy i ich szkolne uwarunkowania / Ewa Małgorzata Skorek.- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2000. Sygnatura: 265516 Cz (Psych. 1330), 265517

 25. Style uczenia się dzieci dyslektycznych a wymagania poznawcze szkoły / Jolanta Dyrda.- Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. Sygnatura: 287336 Cz (Ped. 3422)

 26. Subiektywny obraz zdrowia oraz zachowań zdrowotnych uczniów z wadą słuchu / Grażyna Gunia.- Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. Sygnatura: 314406 Cz (Ped. 1289)

 27. Surdopedagogika w teorii i praktyce / Bogdan Hoffmann ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.- Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2001. Sygnatura: 281287 Cz (Ped. 3236), 281288

 28. Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy : wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej / Grażyna Gunia.- Kraków : "Impuls", 2006. Sygnatura: 300480 Cz (Ped. 169), 300481

 29. Terapia wad wymowy / Edyta Joanna Lichota.- [Wyd. 2 popr.].- Kraków : "Impuls", 2006. Sygnatura: 302736

 30. Test do badania słuchu fonematycznego u dzieci i dorosłych / Elżbieta Szeląg, Aneta Szymaszek.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. Sygnatura: 299944

 31. Uczeń niewidomy i słabo widzący w ogólnodostępnej szkole średniej : poradnik dla nauczycieli : praca zbiorowa / pod red. Stanisław Jakubowski.- Warszawa : MENiS, 2005. Sygnatura: 297161 Cz (Ped. 1621), 297162, 305912, 297163

 32. Uczeń z wadą słuchu chce zrozumieć świat : poradnik dla nauczycieli ogólnodostępnych szkół ponadpodstawowych / Urszula Buryn [i in.].- Warszawa : MENiS, 2005. Sygnatura: 297155 Cz (Ped. 3678), 297156, 297157

 33. Uczniowie niewidomi i słabowidzący w szkołach ogólnodostępnych / Zofia Palak.- Lublin : UMCS, 2000. Sygnatura: 274445 Cz (Ped. 3044), 274446

 34. Wspomaganie rozwoju dziecka niesłyszącego : audiofonologia pedagogiczna / Bogdan Szczepankowski.- Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. Sygnatura: 311624

 35. Wybrane aspekty społecznego funkcjonowania młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej / Marta Wójcik.- Kraków : "Impuls", 2008. Sygnatura: 308415, 308416

 36. Wychowanie słuchowo-werbalne dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym / Ewa Kulczycka.- Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004. Sygnatura: 303202 Cz (Ped. 3741), 303203

 37. Wymowa dzieci niesłyszących / Anita Trochymiuk ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego.- Lublin : UMCS, 2008. Sygnatura: 308283

 38. Zaburzenia mowy / pod red. Stanisław Grabias ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego.- Lublin : Wydaw. UMCS, 2001. Sygnatura: 278794

 39. Zdolności poznawcze i możliwości umysłowe uczniów z uszkodzonym słuchem / Józef Stachyra.- Lublin : Wydaw. UMCS, 2001. Sygnatura: 275226 Cz (Psych. 1429), 275228, 275227

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony