Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Współczesna szkoła zawodowa a europejskie i krajowe ramy kwalifikacji : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Książki:

 1. Być liderem zarządzania procesem kształcenia zawodowego / [aut. i koordynator projektu] Alicja Oleska.- Łódź : Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2009. Sygnatura: 313479 Cz (Ped. 2009)

 2. Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii Europejskiej : ze szczególnym uwzględnieniem Irlandii i Danii / Anna Paszkowska-Rogacz.- Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2001. Sygnatura: 278061 Cz (Ped. 3147)

 3. Dyplom dla Europejczyka : egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe po technikum i szkole policealnej : poradnik dla uczniów / Elżbieta Goźlińska.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2009. Sygnatura: 314106

 4. Edukacja w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej / Barbara Baraniak.- Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2008. Sygnatura: 310263 Cz (Ped. 1374)

 5. Edukacja wobec rynku pracy : realia, możliwości, perspektywy / pod red. Ryszard Gerlach.- Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2003. Sygnatura: 288129 Cz (Ped. 1249)

 6. Edukacja zawodowa : wyzwania, zagrożenia / pod red. Stanisław Czygier ; Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, Urząd Miejski w Suwałkach.- Suwałki ; Radom : Wydaw. ITE, 2004. Sygnatura: 295845

 7. Edukacja zawodowa w aspekcie przemian społeczno-gospodarczych : wyzwania, szanse, zagrożenia / pod red. Ryszard Gerlach.- Bydgoszcz : Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego, 2007. Sygnatura: 305325

 8. Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji europejskiej / (red.) Stefan M. Kwiatkowski ; [aut.] Henryk Bednarczyk [i in.].- Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001. Sygnatura: 276542

 9. Kompetencje zawodowe młodych : możliwości szkolnictwa zawodowego a potrzeby pracodawców / Marcin Kęsy.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. Sygnatura: 307788

 10. Kształcenie zawodowe - wyzwania, priorytety, standardy / Stefan M. Kwiatkowski.- Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2006. Sygnatura: 301532

 11. Kształcenie zawodowe : dylematy teorii i praktyki / Stefan M. Kwiatkowski.- Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 2001. Sygnatura: 276550 Cz (Ped. 3091)

 12. Kształcenie zawodowe : rynek pracy : pracodawcy / pod red. Stefan Michał Kwiatkowski.- Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 2000.  Sygnatura: 270910 Cz (Ped. 2943), 302043

 13. Kwalifikacje zawodowe : poglądy teoretyczne a rzeczywistość / Urszula Jeruszka.- Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006. Sygnatura: 303854

 14. Oświata i praca w erze globalizacji / Ryszard Pachociński; Instytut Badań Edukacyjnych. - Warszawa : IBE, 2006. Sygn.: 299129 Cz

 15. Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości / pod red. Ryszarda Gerlacha.- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010. Sygnatura: 317590 Cz

 16. Podstawy teoretyczne i modele systemów zarządzania w ustawicznej edukacji zawodowej / pod red. Henryk Bednarczyk.- Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2005. Sygnatura: 299757

 17. Przemiany w edukacji zawodowej : praca zbiorowa / pod red. Janusza Moosa.- Łódź : Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2010. Sygnatura: 317061 Cz (Ped. 716)

 18. Szkoła a rynek pracy : podręcznik akademicki / red. nauk. Andrzej Bogaj [i in.].- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Sygnatura: 304220, 302476

 19. Uniwersytet, społeczeństwo, gospodarka / pod red. Jerzy Chłopecki. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2006. Sygn.: 302397

 20. Współczesne problemy edukacji, pracy i zatrudnienia pracowników / pod red. Bogusława Pietrulewicza ; [aut. Czarnecki Kazimierz et al. ; Uniwersytet Zielonogórski]. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski. Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2005.

 21. Zawodowe kształcenie ustawiczne w Republice Federalnej Niemiec ze szczególnym uwzględnieniem firm symulacyjnych / Norbert F. B. Greger ; [zespół red.] Tadeusz Aleksander [i in.].- Warszawa ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2002. Sygnatura: 284946 Cz (Ped. 3379)

 22. Zmiany w kształceniu zawodowym w obliczu wyzwań rynku pracy : praca zbiorowa / pod red. Janusz Moos [i in.] ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Wyd. 2 uzup.- Łódź : Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2009. Sygnatura: 312099, 317060

 Artykuły:

 1. "Edukacja wobec rynku pracy (realia - możliwości - perspektywy") - Instytut Technologii Eksploatacji, Radom, Ciechocinek 28-30 kwietnia 2003 r. / Ryszard Gerlach // Pedag. Pr. - [Nr] 42, (2003), s. 166-170

 2. Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy - w kierunku podwyższenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym / Urszula Jeruszka // Pedag. Pr. - [Nr] 40, (2002), s. 105-120

 3. Analiza systemu edukacji z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy / Henryk Bednarczyk, Zbigniew Kramek, Krzysztof Symela // Pedag. Pr. - [Nr] 37, (2000), s. 26-29

 4. Diagnoza potrzeb szkoleniowych lokalnych rynków pracy : wyniki projektu "Agroalternatywa Mazowsze 2000" / Ireneusz Woźniak  / /Finan. Bank. Ubezp. – 2001, z. 4, s. 75-89

 5. Edukacja a rynek pracy / Piotr Stronkowski // Rynek Pr . – 2003, nr 5, s. 66-76

 6. Edukacja a rynek pracy na obszarach wiejskich / Agnieszka Komor // Gosp. Nar. – 2004, nr 5/6, s. 124-130

 7. Edukacja kluczem nowoczesnej gospodarki : konferencja w Opolu / oprac. Małgorzata Wróblewska // Polityka Społeczna. - R. 34, nr 1 (2007), s. 33-35

 8. Edukacja młodzieży a bezrobocie w regionie radomskim / Anna Olejniczuk-Merta, Artur Kiwak // Finan. Bank. Ubezp. – 2001, z. 4, s. 145-153

 9. Edukacja spieniężona : o komercjalizacji edukacji uniwersyteckiej [ref. ] / Mieczysław Malewski // Teraź. Człow. Eduk. – 2002, nr 2, s. 131-140

 10. Edukacja szkolna a postawy absolwentów wobec rynku pracy na podstawie badań ankietowych / Janina Dębska-Bębenek // Rynek Pr. – 2002, nr 4, s. 79-95

 11. Edukacja ustawiczna wobec wymagań współczesnego rynku pracy / Rafał Grzymski // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 3, s. 109-127

 12. Edukacja zawodowa - potrzeba zmian / Stefan M[ichał] Kwiatkowski // Kształc. Zawod. Pedag. - [T.] 4, (2003), s. 23-28

 13. Edukacyjne strategie rozwiązywania problemów międzynarodowego rynku pracy / Henryk Bednarczyk, Maria Pawłowa // Pedagogika Pracy. - T. 45, (2004), s. 22-26

 14. Elastyczność modułowych programów nauczania a rynek pracy / Janina Rosiak. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 4, s. 5-8

 15. Jakość kształcenia uniwersyteckiego wobec potrzeb rynku pracy w opinii absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego / Jarosław Załęcki // Hum. Pr. – 2002, nr 4, s. 39-51

 16. Jakość kształcenia w świetle oczekiwań rynku pracy / Tadeusz Gawlik, Marian Piotrowski // Pedag. Pr. - [Nr] 39, (2001), s. 157-164

 17. Kierunki kształcenia a rynek pracy - na przykładzie kierunków ekonomicznych oraz technicznych / Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Barbara Minkiewicz // Nauka Szk. Wyż. – 2003, nr 1, s. 122-142

 18. Kształcenie kadr kwalifikowanych w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską / Roman Patora // Pedag. Pr. - [Nr] 40, (2002), s. 166-170

 19. Kształcenie ustawiczne - jego miejsce w tworzeniu nowego wizerunku rynku pracy / Renata Nowak-Lewandowska // Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Mikroekonomii / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 9, (2004), s. 117-131

 20. Kształcenie zawodowe - egzaminy zewnętrzne - rynek pracy / Lucja Orzechowska, Helena Sutyniec // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 12-13

 21. Między "młotem" rynku pracy a "kowadłem" uniwersyteckiego konformizmu, czyli uniwersytet na przełomie wieków / Krzysztof Wasielewski // Kult. i Eduk. – 2002, nr 3/4, s. 131-144

 22. Możliwości ograniczenia bezrobocia wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych / Alfred Poznański // Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria Ekonomia i Zarządzanie. - 2006, z. 1, s. 165-176

 23. Od praktyki do pracy / Magdalena Frańczak // Rynek Pr. – 2003, nr 3, s. 175-178

 24. Pojęcie kompetencji a polityka wobec edukacji i rynku pracy / Ireneusz Białecki // Nauka i Szkolnictwo Wyższe. - 2006, nr 2, s. 97-107

 25. Prognozowanie kierunków kształcenia w kontekście potrzeb rynku pracy / Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Stefan M[ichał] Kwiatkowski  // Edukacja. – 2001, nr 2, s. 5-20

 26. Reforma edukacji w świetle potrzeb rynku pracy [fragm. ] / Zdzisław Pisz // Śl. Opol. – 2001, nr spec, s. 33-40

 27. Relacje między edukacją zawodową a rynkiem pracy w Polsce / Ireneusz Woźniak // Eduk. Ustaw. Doros. – 2000, [nr] 1, s. 17-22

 28. Rola edukacji w kreowaniu popytu na pracę / Barbara Sobolewska-Węgrzyn // Stud. Region. (Białyst.). – 2003, nr 1, s. 71-82

 29. Rozwój kształcenia ustawicznego - strategia rozwoju lokalnych rynków pracy / Henryk Bednarczyk, Maria Pawłowa // Finan. Bank. Ubezp. – 2001, z. 4, s. 61-74

 30. Rozwój usług edukacyjnych a zmieniający się rynek pracy / Marek Leszczyński // Eduk. Ustaw. Doros. – 2001, [nr] 2, s. 44-56

 31. Rynek pracy - implikacje dla reformowanego systemu kształcenia zawodowego / Stefan M. Kwiatkowski // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. - [T.] 6, (2004), s. 135-145

 32. Studia uniwersyteckie wobec wymagań rynku pracy transformującego się społeczeństwa / Aleksander Kobylarek // Nauka Szk. Wyż. – 2003, nr 1, s. 40-62

 33. Szkolnictwo wyższe a wymagania rynku pracy / Anna Orczykowska // Nauka i Szkolnictwo Wyższe. - 2006, nr 2, s. 49-64

 34. Techniczno-informatyczne przygotowanie młodzieży a współczesny rynek pracy / Ewa Nieroba // Pr. Nauk. WSP Częst., Wychow. Tech . - Z. 6, (2003), s. 33-37

 35. Wpływ nauczania informatyki na jakość siły roboczej / Stanisław Iwan // Fir. i Rynek. – 2000, nr 2, s. 155-158

 36. Zawodowe Drogowskazy - modernizacja oferty szkół zawodowych / Michał Butkiewicz // Pedagogika Pracy. - T. 49, (2006), s. 89-94

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony