Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Stereotyp Niemca
(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 

Książki: 

 1. BERLIN - Warszawa : studia o Niemcach i ich relacjach z Polakami / Andrzej Sakson. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010.

 2. DYLEMATY tożsamości europejskich pod koniec drugiego tysiąclecia / pod red. Janusz Mucha [i in.] ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń).- Toruń : UMK, 1997. Sygnatura: 264540, 265341

 3. ETNICZNE odsłony pogranicza : kwestie etniczne a pogranicze polsko-niemieckie : praca zbiorowa / pod red. Wiesława S. Burgera. Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 2001.

 4. FAJKI, diesel i szparagi czyli Polak Niemiec dwa bratanki / Henryk Martenka ; wstęp Zygmunt Broniarek ; il. Piotr Rajczyk. Bydgoszcz : "Martenka i Partnerzy", 2007.

 5. GOJ patrzy na Żyda : dzieje braterstwa i nienawiści od Abrahama po współczesność / Piotr Kuncewicz.- Warszawa : "Kopia", 2000. Sygnatura: 268540

 6. JAK Polacy i Niemcy widzą siebie nawzajem? / Mieczysław Tomala. Warszawa : Friedrich Ebert Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce, 2000.

 7. JAK powstają stereotypy narodowe / Dominika Maison.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1997. Sygnatura: 315894

 8. KABANOSY czy Westerplatte? czyli Polak, Niemiec dwa bratanki / Henryk Martenka ; wstęp Krzysztof Mroziewicz ; il. Piotr Rajczyk. Dortmund ; Bydgoszcz : "Martenka i Partnerzy", 2011.

 9. KONTAKT międzykulturowy a obraz Niemca w świadomości gdańszczan / Jarosław Załęcki. Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008.

 10. KULTURA polityczna w Polsce. (T. 4), Swoi i obcy. Cz. 2 : praca zbiorowa / pod red. Marceli Kosman ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.- Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2005. Sygnatura: 302562

 11. MOI kochani Niemcy / Krzysztof Wojciechowski. Gdańsk : "Mefisto Ed.", 2000.

 12. MITY i stereotypy w dziejach Polski / red. Janusz Tazbir.- Warszawa : "Interpress", 1991. Sygnatura: 236694

 13. NARODY i stereotypy / pod red. Teresa Walas.- Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 1995. Sygnatura: 244156 Cz (Psych. 990)

 14. NARODY w Europie : tożsamość i wzajemne postrzeganie : zbiór studiów / pod red. Lecha Zielińskiego i Marka Chamota ; [tł. art. z jęz. niem. Łukasz Jasiński oraz Lech Zieliński]. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2007.

 15. NIEMCY i Polacy : wzajemne postrzeganie i stereotypy / Tomasz Szarota. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996

 16. OBRAZ Niemców w oczach młodzieży pogranicza kulturowego : studium dynamiki zmian na przykładzie Głogówka / Urszula Swadźba ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katowice ; Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2007.

 17. "POD wielkim dachem nieba" : granice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński [i in.].- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. Sygnatura: 313024

 18. PRZEWODNIK ksenofoba - Niemcy / Stefan Zeidenitz, Ben Barkow ; przeł. Marek Czekański. Wyd. 4. zm. Warszawa : Grupa Wydawnicza Adamantan, 2011.

 19. POLACY - Niemcy : literatura i pamięć / red. nauk. Jerzy Fiećko, Jerzy Kałążny, Sławomir Piontek ; Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela B. Lindego w Poznaniu. Poznań : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela B. Lindego, 2010.

 20. POLACY, Niemcy, Pogranicze : studia historyczne / red. nauk. Grażyna Wyder, Tomasz Nodzyński ; Uniwersytet Zielonogórski. Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006.

 21. POLACY i Niemcy : wzajemny wizerunek po rozszerzeniu Unii Europejskiej / Mateusz Fałkowski, Agnieszka Popko. Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2006.

 22. POLACY i Niemcy : sondaż opinii i postaw / Ludwik Janiszewski, Robert Woźniak ; Uniwersytet Szczeciński. Instytut Socjologii. Szczecin : US, 1992

 23. "POLNISCHE Wirthschaft" : nowoczesny niemiecki dyskurs o Polsce / Hubert Orłowski ; [przekł. z niem.] Isabela Sellmer.- Olsztyn : "Borussia", 1998.Sygnatura: 257513

 24. POLSKA, Niemcy, Francja : wzajemne postrzeganie po rozszerzeniu UE / pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Mateusza Fałkowskiego ; Instytut Spraw Publicznych. Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2008.

 25. POLSKI dowcip etniczny : stereotyp a tożsamość / Dorota Brzozowska ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008.

 26. POLSKIE stereotypy i uprzedzenia / [red. nauk. Jerzy Jarco, Grażyna Dolińska] ; "Edukacja" Wyższa Szkoła Zarządzania we Wrocławiu. Wrocław : Wydaw. WSZ "Edukacja", 2002.

 27. POLSKO-niemieckie kontakty obywatelskie : stan badań i postulaty badawcze / pod red. Piotra Madajczyka i Pawła Popielińskiego. Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2008.

 28. POMOST medialny : rola mediów w międzynarodowej komunikacji politycznej na przykładzie relacji polsko-niemieckich / Agnieszka Hess, Agnieszka Szymańska. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009.

 29. PORTRETY "obcego" : od stereotypu do symbolu / Zbigniew Benedyktowicz.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Sygnatura: 277130

 30. "PRZEZWYCIĘŻYĆ uprzedzenia" : materiały pokonferencyjne / pod red. Katarzyny Warzechy ; Theodor Heuss-Kolleg der Robert Bosch Stiftung. Sandomierz : Sandomierskie Stowarzyszenie Regionalne "Goworek", 2004.

 31. PRZESZŁOŚĆ i teraźniejszość stosunków polsko-niemieckich w świadomości społecznej Polaków / Andrzej Sakson ; [Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego. Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań]. [Poznań : IZ, 2002].

 32. PSYCHOLOGIA kultury : doświadczenia graniczne i transkulturowe / Zenon Waldemar Dudek, Andrzej Pankalla.- Warszawa : "Eneteia", 2005. Sygnatura: 298386 Cz (Psych. 214)

 33. SIEDEM granic, osiem kultur i Europa / wstęp Janusz Tazbir ; red. Bronisław Gołębiowski ; wybór Stanisław Zagórski ; [aut. tekstów Józef Borzyszkowski et al.]. Łomża : "Stopka", 2001.

 34. SPOŁECZNO-gospodarcze aspekty współpracy polsko-niemieckiej / red. Oleg Gorbaniuk, Bartosz Jóźwik ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009.

 35. SPRAWCZOŚĆ i wspólnotowość : podstawowe wymiary spostrzegania społecznego / Bogdan Wojciszke.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. Sygnatura: 314337 Cz (Psych. 636)

 36. STEREOTYPY a kultura / Zbigniew Bokszański ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.- Wrocław : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej : "Leopoldinum", 1997. Sygnatura: 257162

 37. STEREOTYPY a rzeczywistość : na przykładzie wybranych kategorii społecznych / pod red. Ewa Malinowska.- Łódź : "Tercja", 2008. Sygnatura: 308138

 38. STEREOTYPY a tożsamość narodowa / Jan Błuszkowski. Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2005.

 39. STEREOTYPY i stereotypizacja / red. nauk. Waldemar Domachowski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych.- Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2007. Sygnatura: 307248

 40. STEREOTYPY i uprzedzenia / red. C. N. Macrae [i in.] ; aut. Luciano Arcuri [i in.] ; tł. Małgorzata Majchrzak [i in.].- [Wyd. 1 w jęz. pol.].- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1999. Sygnatura: 258146 Cz (Psych. 1244), 258147

 41. STEREOTYPY i uprzedzenia : uwarunkowania psychologiczne i kulturowe / pod red. Mirosław Kofta [i in.].- Warszawa : "Scholar", 2001. Sygnatura: 278096

 42. STEREOTYPY i uprzedzenia etniczne u dzieci i młodzieży : studium empiryczne / Barbara Weigl.- Warszawa : Wydaw. Instytutu Psychologii PAN, 1999. Sygnatura: 281871

 43. STEREOTYPY narodowościowe na pograniczu / pod red. Włodzimierza Bonusiaka. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2002.

 44. STEREOTYPY narodowe w świadomości Polaków : studium socjologiczno-politologiczne / Jan Błuszkowski. Warszawa : "Elipsa", 2003.

 45. STEREOTYPY w literaturze : (i tuż obok) / pod red. Włodzimierz Bolecki [i in.] ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.- Warszawa : Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Wydawnictwo, 2003. Sygnatura: 293839

 46. TOŻSAMOŚCIOWE uwarunkowania posługiwania się stereotypami / Monika Grzesiak-Feldman.- Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. Sygnatura: 306328

 47. WOKÓŁ stereotypów Niemców i Polaków / pod red. Wojciech Wrzesiński.- Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993. Sygnatura: 252631

 48. WYCHOWANIE a polityka : mity i stereotypy w polskiej myśli społecznej XX wieku / pod red. Witold Wojdyło ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.- Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2000. Sygnatura: 270041, 270042

 49. ZMIENNOŚĆ i nieuchronność stereotypów : studium na temat roli stereotypów w reprezentacji umysłowej świata społecznego / Ida Kurcz. Warszawa : Wydaw. Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, 1994

 

Artykuły: 

 1. ASYMETRYCZNE partnerstwo? : uwagi o stosunkach pomiędzy Polakami i Niemcami / Andrzej Sakson. // Rocznik Polsko-Niemiecki. - [T.] 9, (2000), s. 83-91

 2. BLISKOŚĆ buduje zaufanie / Thomas Urban ; tł. z niem. Iwona Chudzyńska. Polacy dobrzy i źli / Mariusz Muszyński, Krzysztof Rak.  // Rzeczpospolita (W3). - 2006, nr 273, s. A10

 3. CECHY wrodzone : jacy są Niemcy? / Helmut Schmidt, Fritz Stern. -  Fragm. książki "Unser Jahrhundert".  // Forum. - 2010, nr 15, s. 20-21

 4. CO Polscy i niemieccy sąsiedzi myślą o sobie? : (w kontekście rozszerzenia UE) / Marian Eckert. // Pro Libris. - 2004, nr 2, s. 6-13

 5. DLACZEGO Polacy w rozmowie z Niemcami wciąż wracają do historii? / Gerhard Gnauck. // Dialog. - R. 53, nr 4 (2008), s. 110-112

 6. HISTORIA już nie straszy : po sandażu "Gazety" - "Polacy i Niemcy: jacy jesteśmy?" / Basil Kerski. // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 175, s. 21

 7. HITLER i złodzieje / Magdalena Łęcka. -  Korespondencja z Berlina. // Polityka. - 2007, nr 21, s. 61-62

 8. JAK nas widzą...? / Tomasz Markiewicz. // Polska w Europie. - Z. 35, (2001), s. 89-96

 9. JAK studenci spostrzegają zachodnich sąsiadów - przez pryzmat stereotypu czy postawy? / Teresa Rzepa, Tymoteusz Leoński. // Człowiek i Społeczeństwo. - T. 27 (2007), s. 47-61

 10. JAK widzimy zachodniego sąsiada w 10 lat później / Mieczysław Tomala. // Rocznik Polsko-Niemiecki. - [T.] 9, (2000), s. 93-105

 11. JAK świat światem, nie będzie Niemiec Polakowi bratem? : polsko-niemieckie stereotypy / Krzysztof Ruchniewicz. // Zeszyty Niemcoznawcze PISM. - 2008, z. 2, s. 65-92

 12. KONTAKTY międzyludzkie w obliczu utrwalonych stereotypów : (na przykładzie Polski i Niemiec) / Katarzyna Ślebarska. // Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. - T. 40, z. 1 (2007), s. 131-140

 13. KONTAKTY osobiste jako sposób likwidacji wzajemnych stereotypów młodych Polaków i Niemców / Karolina Pfont. // Przegląd Zachodni. - 2001, nr 4, s. 125-141

 14. KTO się lubi, ten się czubi, czyli bez stereotypów mało ciekawe sąsiedztwo / Brigitte Schniggenfittig. // Postscriptum Polonistyczne. - 2008, nr 1, s. 227-236

 15. KULTUROWE dziedziczenie stereotypów etnicznych / Ludwik Janiszewski. // Europa Regionum. - T. 4, (1999), s. 7-17

 16. LICEALIŚCI o Niemcach i autochtonach zamieszkujących Warmię i Mazury / Izabela Lewandowska. // Zbliżenia Polska-Niemcy. - 2003, [nr] 3, s. 39-46

 17. MŁODZI Polacy, Niemcy, Czesi i Rosjanie - stereotypy, autostereotypy i wzajemne postrzeganie / Elżbieta Wojtaś, Jacek Wojtaś. // Przegląd Zachodni. - 2003, nr 2, s. 199-205

 18. "MÓJ mąż - Niemiec nietypowy!" / Piotr Świątkowski. // Arcana. - 2000, nr 4, s. 180-193

 19. NAUCZYCIELE niemieckiego dobra / Zdzisław Krasnodębski. // Wprost. - 2005, nr 41, s. 86-88

 20. NIE będzie Niemiec... / Andrzej Dryszel. // Przegląd. - 2008, nr 23, s. 6-10

 21. NIEMCY i Polacy wśród narodów europejskich : (wiedza o Niemcach i Niemczech - badania ankietowe przeprowadzone z uczniami liceów w Bydgoszczy). Cz. 2 / Jan Papiór. // Studia Niemcoznawcze. - T. 24, (2002), s. 902-911

 22. NIEWYGODNY świat uprzedzeń / Olga Nadskakuła. // Tygiel Kultury. - 2005, nr 7/9, s. 6-10

 23. OBRAZ na wskroś subiektywny : stereotyp Niemca w Polsce / Marek Strąkowski. // Kronika Miasta Łodzi. - 2005, [z.] 3, s. 39-43 

 24. OBRAZ Niemca w świadomości Gdańszczan / Jarosław Załęcki. // Studia Socjologiczne. - 2010, nr 3, s. 111-132

 25. OBRAZ Niemca w świadomości ludności kaszubskiej oraz młodych gdańszczan / Jarosław Załęcki. // Cywilizacja i Polityka. - Nr 1 (2003), s. 253-261

 26. OBRAZ Niemca we wspomnieniach nowych mieszkańców niemieckiego miasta / Anna Wylegała. // Kultura i Społeczeństwo. - T. 53, nr 3 (2009), s. 45-66

 27. OBRAZ Niemców i Niemiec w opinii młodych Polaków / Teresa Z. Sarleja. // Pedagogika Pracy. - [Nr] 40, (2002), s. 160-165

 28. OBRAZ Polaków i Niemców w niemieckim i polskim dowcipie etnicznym / Joanna Szczęk. // Rozprawy Komisji Językowej / Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. - T. 31 (2005), s. 137-147

 29. OPINIE o Niemcach : postawy mieszkańców Gubina / Henryk Kuszczak. // Przegląd Zachodni. - R. 62, nr 2 (2006), s. 161-189

 30. ORIENTACJE społeczne młodzieży pogranicza polsko-niemieckiego / Leszek Gołdyka.  // Zeszyty Naukowe. Studia Sociologica / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 17 (2007), s. 111-125

 31. PALENIE esesmana / Paweł Sztarbowski. // Dialog. - R. 53, nr 4 (2008), s. 113-119

 32. POLSKO-niemieckie stereotypy i przesądy : lustro naszej wspólnej historii? / Anna Freuenfelder. // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne. - T. 1, (2003), s. 187-204

 33. POLSKO-niemiecki dyskurs międzykulturowy bez polonocentryzmu i germanofobii : diagnoza i propozycje / Igor Borkowski. // Zbliżenia Polska-Niemcy. - 2002, [nr] 1, s. 101-108

 34. ROZMAWIAĆ tak, jak się powinno / Karolina Gil ; rozm. przepr. Artur Bazak, Jakub Lubelski. // Znak. - R. 58, nr 2 (2006), s. 178-184

 35. ROLA prasy w tworzeniu obrazu Niemców w oczach studnetów AGH / Dorota Żuchowska-Skiba, Maria Stojkow.// Studia Humanistyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. - T. 3 (2005), s. 105-122

 36. ROLA stereotypów we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich : Polacy i Niemcy - paradoksy wzajemnych stosunków / Ireneusz Smolarkiewicz. // Przegląd Zachodni. - R. 63, nr 3 (2007), s. 295-298

 37. SĄSIAD pod specjalnym nadzorem : Polska - Niemcy / Anna Wolff-Powęska. // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 94, s. 20-21

 38. STARE uprzedzenia, nowe wyzwania : refleksje z podróży wykładowcy / Marek Hałub. // Zbliżenia Polska-Niemcy. - 2002, [nr] 1, s. 65-69

 39. STEREOTYP etniczny : studium na przykładzie Niemiec i Niemców / Waldemar Nowak. // Zeszyty Naukowe. Nauki Społeczne / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. - Z. 30, (2001), s. 23-34

 40. STEREOTYPY etniczne w społeczności pogranicza kulturowego : przypadek Górnego Śląska / Urszula Swadźba. // Zbliżenia Polska-Niemcy. - 2005, [nr] 1, s. 28-37

 41. STEREOTYPY i uprzedzenia wobec Niemców : przypadek Gdańska / Jarosław Załęcki.// Kultura i Społeczeństwo. - T. 52, nr 2 (2008), s. 189-207

 42. STEREOTYP Niemca w społeczności polskiej / Ewa Komorowska. // Zeszyty Naukowe. Slavica Stetinensia / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 10, (2000), s. 175-186

 43. SYZYF w koleinach stereotypów / Jan M. Piskorski. // Odra. - R. 47, nr 12 (2007), s. 12-18

 44. "TYPISCH Deutsch"? : stereotypowy wizerunek Niemca w zbiorowej świadomości Polaków i w kulturze polskiej / Małgorzata Szkolnicka. // Rozprawy Naukowe i Zawodowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. - Z. 4 (2008), s. 47-55

 45. UPRZEDZENIA i stereotypy narodowe w obliczu jednoczącej się Europy na przykładzie stosunków polsko-niemieckich / Krystyna Mihułka. // Neofilolog. - Nr 26 (2005), s. 29-35

 46. WIZERUNEK Niemca w polskim dowcipie politycznym XX wieku / Barbara Rogowska. // Wrocławskie Studia Politologiczne. - T. 6 (2005), s. 80-90

 47. WIZERUNEK Niemców w świadomości polskich uczniów gimnazjum w Löcknitz / Anna Waszczuk. // Zeszyty Naukowe. Studia Sociologica / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 18 (2008), s. 107-128

 48. WPŁYW dowcipów na rozpowszechnianie i utrwalanie stereotypów narodowych / Krystyna Mihułka.// Języki Obce w Szkole. - R. 51, nr 4 (2007), s. 5-15

 49. WSPÓŁCZESNY stereotyp Polaka i Niemca / Marta Guziuk. // Pedagogika Społeczna. - 2004, nr 1, s. 32-42

 50. ZSIĄŚĆ z furmanki / Justyna Golińska, Klaus Ziemer, Cezary Gmyz, Aleksander Kaczorowski. // Dialog. - R. 50, nr 2 (2005), s. 38-45

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony