Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Rodzina dysfunkcyjna

(wybór materiałów)

 

Książki: 

 1. Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja : (wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji) / Tadeusz Sakowicz.- Kraków : "Impuls", 2006. - Sygnatura: 299481 Cz (Socj. 650), 299482, 310618

 2. Dysfunkcjonalność rodziny a rozwój osobowości dzieci i młodzieży / Róża Pawłowska, Zbigniew Grzywacz.- Koszalin : Wydaw. Uczelniane BWSH, 1998. - Sygnatura: 280500 Cz (Psych. 579)

 3. Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych / Andrzej Łuczyński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Rodziny.- Lublin : Wydawnictwo KUL, cop. 2008. - Sygnatura: 306816 Cz (Socj. 679), 306817, 317506

 4. Dziecko w polskiej rodzinie dysfunkcyjnej / Lucyna Hurło. - Olsztyn ; Dywity : Oficyna Wydawnicza Prospekt, 2010.

 5. Możliwości wsparcia rodzin i osób dysfunkcyjnych przez ośrodki pomocy społecznej / Małgorzata Kowalska-Kantyka, Sławomir Kantyka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.- Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2011. - Sygnatura: 319110

 6. Następstwa dysfunkcjonalności rodziny / pod red. Marek Heine.- Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997. - (Acta Universitatis Wratislaviensis  ISSN 0239-6661. Prace Pedagogiczne  ISSN 0137-1091 ; No 1902 [og. zb.] ; 117). - Sygnatura: 256301

 7. Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej : (dziecko - rodzina - państwo) / Marek Andrzejewski.- Kraków : "Zakamycze", 2003. - Sygnatura: 296029 Cz (Socj. 621)

 8. Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kałdon ; Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli. - Stalowa Wola ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2006.

 9. Równe szanse : zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci w wieku 9-11 lat z rodzin dysfunkcyjnych / Maria Piszczek.- Warszawa : "Seventh Sea", cop. 2001. - Sygnatura: 289691 Cz (Met. 4114)

 10. Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej : przewodnik dla wychowawców i nauczycieli / Anna Maria Seweryńska.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. - Sygnatura: 291564 Cz (Ped. 214), 302931, 302932

 11. Umiejętności społeczne dzieci : dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba, dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole / Anna Grządkowska, Magdalena Pietrzak-Kurzac, Patrycja Rusiak ; Europejski Fundusz Społeczny.- Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006. - Sygnatura: 303580 Cz (Psych. 1718/4), 303581

 12. Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny / red. nauk. Mieczysław Dudek. - Ryki : Lubelska Szkoła Wyższa, 2009

 

Artykuły: 

 1. Alkoholizm rodziców jako przyczyna dysfunkcji rodziny: (w świetle analiz i badań) / Bożena Matyjas. // Pedagogika Rodziny. - 2008, nr 1, s. 95-102

 2. Dorastanie z rodzicami nadużywającymi alkoholu a krzywdzenie i zaniedbywanie dziecka oraz inne dysfunkcje rodzinne / Shanta R. Dube, Robert F. Anda, Janet B. Croft, Valerie J. Edwards, Wayne H. Giles, Vincent J. Felitti ; tł. z ang. Agnieszka Nowak. // Dziecko Krzywdzone.- Nr 8 (2004), s. 62-77

 3. Dorosłe dzieci alkoholików i dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych / Ewa Nocoń. // Niedziela. – 2004, nr 13, s. 22

 4. Dysfunkcjonalność rodziny : psychologiczny i socjologiczny aspekt definicji / Fatima Maciejewska, Przemysław Bury. // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. - R. 1, nr 2 (2008), s. 27-41

 5. Dysfunkcjonalność rodziny - efekt przemian społecznych w Polsce / Maria Szumigalska. // Praca Socjalna.- R. 22, [nr] 2 (2007), s. 27-53

 6. Dysfunkcjonalność rodziny - wybrane konsekwencje psychopedagogiczne na przykładzie młodzieży z otyłością prostą / Angelika Danek. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne. - Z. 25, (1996), s. 89-94

 7. Dysfunkcjonalność rodziny a bezdomność / Tyl Magdalena. // Praca Socjalna. - R. 20, [nr] 1, (2005), s. 46-59

 8. Dysfunkcjonalność rodziny jako przyczyna kryzysu suicydalnego / Ewa Karmolińska. // Pampaedia. - Nr 4/5, (2007/2008), s. 37-41

 9. Dysfunkcjonalność rodziny z problemem alkoholowym ujęcie systemowe / Hanna Kędzierska. // Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie. Socjologia, Pedagogika. - R. 1 (2007), s. 199-205

 10. Dysfunkcjonalność współczesnych rodzin niemieckich / Maria Meyer // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 1995, nr 2, s. 20-23

 11. Dysfunkcjonalny paradygmat emocjonalny rodziny współczesnej / Mirosława Gawęcka. // Rocznik Pedagogiki Rodziny. - T. 4, (2001), s.131-138

 12. Dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych / Jacek Szczepkowski. // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 7/8, s.16-17

 13. Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w szkole / Elżbieta Potempska. // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 53-63

 14. Funkcjonalność i dysfunkcjonalność rodziny. Przyczyny, przejawy i środki zaradcze / Dorota Rybczyńska. // Problemy Narkomanii. – 2002, nr 1, s.20-28

 15. Jakie role przyjmuje dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej? / Tomasz Garstka. // Gazeta Szkolna. – 2009, nr 25/26, s.14-15

 16. Kondycja psychiczna dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, o niskim statusie ekonomicznym w aspekcie radzenia sobie z frustracją / Agata Krasucka. -  Bibliogr. // Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. - 2009, s. 77-91

 17. Obraz domu rodzinnego postrzegany przez dzieci z rodzin dysfunkcyjnych / Beata Krzesińska-Żach. -  Bibliogr. // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach. - R. 6[7], nr 12 (2005), s. 126-132

 18. Obraz rodziny w opiniach dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych : komunikat z badań / Małgorzata Jodłowska. // Roczniki Socjologii Rodziny. - T. 11. - (1999), s. 183-195

 19. Osamotnienie dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej : wyzwanie pedagogiczne. /  Jadwiga Izdebska. // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach. - Nr 6, (2002), s.91-101

 20. Postawy rodzicielskie w percepcji dzieci i młodzieży z dysfunkcjonalnych środowisk wychowawczych / Beata Zinkiewicz. // Rocznik Pedagogiki Rodziny. - T. 6, (2003), s.241-253

 21. Praca z rodziną dysfunkcyjną na przykładzie sekcji opiekuńczo-wychowawczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - filia Widzew / Jolanta Patriarcha. // Praca Socjalna. – 2000, nr 3, s.129-134

 22. Praca z uczniami dysfunkcyjnymi w szkole ogólnodostępnej / Marek Misztal. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 48, nr 3 (2008), s. 50-51

 23. Pracujemy z rodziną dysfunkcyjną / Małgorzata Broniszewska. // Głos Pedagogiczny. – 2009, nr 2, s.32-36

 24. Prawna i społeczna regulacja sytuacji dzieci wywodzących się z dysfunkcjonalnych rodzin niemieckich [ref. ] / Maria Meyer. // Forum Oświatowe. –1996, t. 1/2, s. 107-116

 25. Przyczyny bezdomności spowodowane dysfunkcjonalnością rodziny / Jan Śledzianowski . // Roczniki Naukowe Caritas. - R. 1. - (1997), s. 57-70

 26. Refleksja nad dysfunkcjonalnością życia rodzinnego w świetle nowej sytuacji społecznej i wybranych przepisów prawnych / Mirosław Brodziak. // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - T. 9, (2001), s.161-165

 27. Rodzina dysfunkcjonalna a zachowania agresywne dzieci w okresie dorastania / Władysława Łuszczuk. // Chowanna. – 2001, t.2, s.7-18

 28. Rodzina dysfunkcjonalna wyzwaniem dla resocjalizacji / Marek Marczewski. // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 12, s. 32-34

 29. Rodzina dysfunkcyjna / Mira Prajsner. // Remedium. – 2002, nr 5, s.18-19

 30. Rodzina z problemem alkoholowym jako rodzina dysfunkcyjna / Maria Ryś. // Studia nad Rodziną. –1998, [nr] 2, s. 65-74

 31. Rodzinne uwarunkowania dysfunkcjonalności dziecka / Krystyna Barłóg. // Rocznik Przemyski. – 1999, z. 1, s. 11-16

 32. Rodziny dysfunkcyjne - dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej / Anna Dąbrowska. // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. - Z. 14, (2001), s.103-113

 33. Rola świetlic socjoterapeutycznych w wychowaniu i pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych / Anna Dębińska, Agnieszka Kolewska. // Roczniki Naukowe Caritas . - R.8/9, (2004/2005), s.101-112

 34. Rozważania o rodzinie funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej / Piotr Tadeusz Nowakowski. // Cywilizacja. - Nr 13, (2005), s. 41-51

 35. Sieroctwo społeczne jako skutek dysfunkcjonalności wychowawczej środowiska rodzinnego / Katarzyna Chrąściel. // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 7/8, s. 30-34

 36. Struktura i funkcjonowanie systemu rodzinnego rodzin dysfunkcyjnych / Maria Ryś. // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. – 2003, nr 2, s.29-48

 37. Świetlica profilaktyczna jako element wsparcia dziecka z rodziny dysfunkcyjnej / Jolanta Kacprzak. // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 5, s.20-21

 38. Wolontariat w służbie rodzinom dysfunkcjonalnym / Tadeusz Sakowicz. // Problemy Alkoholizmu. – 2001, nr 3, s.8-11

 39. Współpraca szkoły z rodziną dysfunkcyjną / Małgorzata Wolska - Długosz, Paulina Forma. // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s.24-38

 40. Zjawiska dysfunkcjonalne współczesnej rodziny / Piotr Kowolik. // Pedagogika Rodziny. - 2008, nr 1, s. 165-173

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony