Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

HARCERSTWO
(zestawienie bibliograficzne w wyborze 2000-2012)

 

Książki:

 1. "Wszystko co nasze Polsce oddamy..." : szkice z dziejów skautingu i harcerstwa polskiego / Zbigniew Mierzwiński. - Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2009.

 2. 100 lat ZNP : ludzie, fakty, sprawy, wydarzenia : 1905-2005 Związek Nauczycielstwa Polskiego / wstęp Bolesław Grześ ; aut. Czesław Banach [i in.].- Warszawa, Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2005. Sygnatura: 295996, 303330

 3. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 5-6 (114-115) maj-czerwiec 2010 / red. nacz. Jan M. Ruman ; Instytut Pamięci Narodowej.- Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2010. Sygnatura: 276386, 315367

 4. Bogu, Polsce, bliźnim... : 90 lat polskiego harcerstwa : materiały z sesji historyczno-naukowej 19 maja 2001 r. w Rzeszowie zorganizowanej przez Podkarpacki Okręg ZHR / pod red. Adama F. Barana. - Kraków : "Drukarnia GS" : na zlec. Podkarpackiego Okręgu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, 2004.

 5. Braterstwo : propozycje dla gromad i drużyn / pod red. Emilia Kulczyk ; [fot.] Krzysztof Budziński [i in.] ; Związek Harcerstwa Polskiego.- Łódź, Warszawa : "Marron Edition", 2008. Sygnatura: 312000

 6. Dorobek pedagogiki harcerskiej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w 50. rocznicę powstania "Nieprzetartego Szlaku" / pod red. Janusza Wojtyczy ; Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", Komisja Historyczna Krakowskiej Chorągwi ZHP. - Kraków : inGraphic Mateusz Indyka, 2008.

 7. Dzieje harcerstwa na obczyźnie 1912-2006 : zarys problematyki / Wiesław Kukla, Marian Miszczuk ; [Światowa Rada Badań nad Polonią. Komisja ds. Dziejów Harcerstwa na Obczyźnie]. - Warszawa : Wydawnictwo Tomiko, 2006.

 8. Harcerki i harcerze starsi : zarys metodyki / [aut. Ewa Gąsiorowska et al.]. - [Warszawa] : "Horyzonty" : na zlec. Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego, [2003].

 9. Harcerski słownik biograficzny. T. 1 / pod red. Janusza Wojtyczy ; [aut. Wacław Błażejewski et al.]. - Warszawa : Muzeum Harcerstwa ; [Łódź] : Marron Edition, 2006.

 10. Harcerski system wychowania / Marek Gajdziński.- Warszawa : Niezależne Wydawnictwo Harcerskie, 2011. Sygnatura: 318984

 11. Harcerski szlak / Józef Lipiec. - Kraków : Wydawnictwo Fall, 2011.

 12. Harcerski trop prowadzi w przyszłość : harcerstwo na ziemi łódzkiej 1910-2010 / [wybór, oprac. i red. Agnieszka Kazek]. - Łódź : Marron Edition : Chorągiew Łódzka ZHP im. A. Kamińskiego, 2010.

 13. Harcerskie drogi do wolności : materiały z sympozjum Harcerskie drogi do wolności "Salezjańskie Dęby" Aleksandrów Kujawski 26 listopada 2005 roku / pod red. Zbigniewa Formella. - [Piła : Towarzystwo Salezjańskie. Inspektoria pw. św. Wojciecha], 2006.

 14. Harcerskie drużyny jeździeckie / Helena Anna Jędrzejczak ; fot. Helena Jędrzejczak [i in.] ; Związek Harcerstwa Polskiego.- Łódź, Warszawa : "Marron Edition", 2008. Sygnatura: 312002

 15. Harcerskie drużyny wodne / Wiktor Wróblewski, Piotr Nowacki ; współpr. Magdalena Suchan ; fot. Piotr Nowacki [i in.] ; Związek Harcerstwa Polskiego.- Łódź, Warszawa : "Marron Edition", 2008. Sygnatura: 312004

 16. Harcerskie ideały / Związek Harcerstwa Polskiego. Wyd. 2. - Warszawa : "Horyzonty", 2002.

 17. Harcerskie specjalności / Emilia Kulczyk-Prus, Tomasz Nowak ; Związek Harcerstwa Polskiego.- Łódź, Warszawa : "Marron Edition", 2008. Sygnatura: 312003

 18. Harcerstwo Niepokorne / red. Kazimierz Wiatr ; Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Kancelaria Senatu, 2011.

 19. Harcerstwo Poleskie : Brześć - Kobryń / materiały zebrała i oprac. Helena Arciszewska-Jakubowska.- Ząbki : "Apostolicum", 2001. Sygnatura: 280328

 20. Harcerze gorszego Boga : Związek Harcerstwa Polskiego w okresie transformacji ustrojowej państwa lat 1989-1990 / Jerzy Chrabąszcz.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005. Sygnatura: 298965

 21. Historia harcerstwa odznaką pisana : katalog / Bogdan Bednarczyk. - Warszawa : nakł. autora, 2003.

 22. Idea harcerska Andrzeja i Olgi Małkowskich / Adam Krzanowski, Henryk Bogacz, Wacław Mika. - Korczyna ; Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2009.

 23. Ideały wychowawcze i myśl polityczna harcerstwa polskiego : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 100-lecia harcerstwa w Polsce / pod red. Grzegorza Baziura. - Oświęcim : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, 2011.

 24. Instruktorskie rozważania : teksty o metodzie harcerskiej i Zobowiązaniu dla kadry instruktorskiej / Kamila Bokacka, Grzegorz Całek, Marzena Przepiórkowska. - Warszawa : "Ruch Całym Życiem", 2001.

 25. Jak promować harcerstwo : poradnik dla harcerskich komend / Grzegorz Całek. - Warszawa : Centrum NLP i Technik Perswazji, 2000.

 26. Kafle z obrzędowego pieca / Marek Kudasiewicz. Wyd. 5 poszerz. i uzup. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Text", 2007.

 27. Kamyk na szańcu : gawęda o druhu Aleksandrze Kamińskim w stulecie urodzin / Barbara Wachowicz.- Warszawa : "Rytm", cop. 2002. Sygnatura: 281397

 28. Konferencja instruktorska "Harcerstwo 2010+", Łódź, 23 października 2010 r. / [red. Agnieszka Kazek, Magdalena Barańska] ; Chorągiew Łódzka ZHP im. Aleksandra Kamińskiego. - Łódź : Marron Edition, 2011.

 29. Mam szczerą wolę : propozycja programowa Głównej Kwatery ZHP i Rzecznika Praw Dziecka / [aut. Ewa Chełstowska et al.]. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka : Główna Kwatera ZHP, [2010].

 30. Metoda pracy harcerskiej w zarysie / Józef Sowa, Zdzisław Niedzielski.- Rzeszów : "Fosze", 2003. Sygnatura: 286371

 31. Metoda wędrownicza : skrypt dla drużynowych / oprac. przez zespół w składzie Paweł Zarzycki, Robert Kowalski, Karol Wesołowski. - Warszawa : Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, 2000.

 32. Młode pokolenie polskich emigrantów - jego losy i problemy w XX wieku : zbiór studiów / pod red. Ryszard Sudziński ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Światowa Rada Badań nad Polonią.- Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna : Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2004. Sygnatura: 301355

 33. Moje wędrowanie : książka dla wędrowników - o pracy z młodzieżą starszą / Jacek Kurzępa ; Instytut Socjologii, Unwersytet Zielonogórski, Wileńsko-Warszawski Instytut Harcerski.- Paryż ; Wilno ; Praga : B.w., 2002. Sygnatura: 286550

 34. Na tropach harcerskiej metodyki : 100 lat harcerstwa polskiego / pod red. Grażyny Miłkowskiej, Krystyny Stech. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011.

 35. O wartościach w harcerskim mundurze : system wychowawczy Polskiej Organizacji Harcerskiej / Dariusz T. Wesołowski. - Konin : Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich, 2011.

 36. Patriotyzm jutra a wyzwania współczesnego harcerstwa / red. Kazimierz Wiatr ; Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Kancelaria Senatu, 2008.

 37. Poradnik drużynowego gromady zuchowej / pod red. Sławomira Rudzińskiego i Ewy Prędkiej ; [aut. rozdz. Aleksandra Piotrowska et al.]. Wyd. 2 uzup. i popr. - Warszawa : "Horyzonty", 2004.

 38. Poradnik harcerski / [przygot. zespół w składzie Maciej Bechtold et al. ; red. Agnieszka Kazek] ; Związek Harcerstwa Polskiego. Wyd. 4. - Łódź : Marron Edition ; Warszawa : na zlec. Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego, 2010.

 39. Poradnik harcerski / [red.] Agnieszka Kazek ; Związek Harcerstwa Polskiego.- [Wyd. 2].- Łódź : "Wing", 2001. Sygnatura: 284313

 40. Poradnik związkowca. Cz. I / Stanisław Kłak.- Katowice : Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych, 2003. Sygnatura: 291066

 41. Powstanie harcerstwa i jego udział w walkach o niepodległość i kształt granic odrodzonej Rzeczpospolitej : materiały z konferencji naukowej odbytej w sali obrad Rady Miasta Krakowa w dniach 18-19 sierpnia 2010 roku / pod red. Janusza Wojtyczy ; Instytut Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodwej, Komisja Historyczna Chorągwi Krakowskiej ZHP. - Kraków : Komisja Historyczna Chorągwi Krakowskiej ZHP, 2010.

 42. Przewodnik dla przewodnika : poradnik drużynowego drużyny harcerskiej / pod red. Ewy Prędkiej ; [aut. Kamila Bokacka, Ewa Prędka, Jerzy Rzędowski].    Wyd. 2 popr. - Warszawa : Składnica Harcerska 4 Żywioły HBW "Horyzonty", 2006.

 43. Przyroda, przygoda, wędrowanie... / zespół pod kierunkiem Artur Doliński [i in.] ; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.- Zielona Góra : ZHP, [2004]. Sygnatura: 299350

 44. Przyrzeczenie harcerskie : historia, metodyka, manipulacje / Bogusław Śliwerski.- Kraków : "Impuls", 2009. Sygnatura: 312256

 45. Przyszłość w przeszłości : na ścieżce wychowania patriotycznego w harcerstwie / Wojciech Hausner. - Warszawa : Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Główna Kwatera Harcerzy, 2006.

 46. Refleksje o harcerstwie i wychowaniu / Tomasz Strzembosz ; wstęp, wybór i oprac. Adam F. Baran ; przedm. Marcin Jędrzejewski. Wyd. 2. - Poznań : ZHR Poznańczyk ; Warszawa : na zlec. Naczelnictwa Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, 2006.

 47. Rola i miejsce harcerstwa w czasach kryzysu wartości i wychowania : Konferencja Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Polskiego, Warszawa, 6 marca 2004 / [materiały oprac. Wanda Czarnota]. - Warszawa : Składnica Harcerska 4 Żywioły : na zlec. Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego, 2005.

 48. Rozciągnij sieć : książeczka szefa samodzielnych zastępów / Jacques Mougenot ; [tł. O. Jaromin, G. Kręcicka]. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza". Federacja Skautingu Europejskiego, 2006.

 49. Różne oblicza harcerstwa / Wojciech Śliwerski.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. Sygnatura: 318339

 50. Rudy, Alek, Zośka : gawęda o bohaterach "Kamieni na szaniec" / Barbara Wachowicz.- Warszawa : "Rytm", 2003. Sygnatura: 287262

 51. Skauting plus niepodległość : (przygody z historią harcerstwa) / Wojciech Hausner. - Kraków : Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Okręg Małopolski, 2008.

 52. Sokół - skauting - harcerstwo / Jan Sochacki. - Sędziszów Małopolski : nakł. autora, 2003.

 53. Światło pustyni : wyprawa do krainy Lehete / Monika Panfil, Karolina Maciołek. - Zielona Góra : "Chroma" Drukarnia Krzysztof Raczkowski : na zlec. Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego, 2006.

 54. To "Zośki" wiara! : gawęda o Harcerskim Batalionie Armii Krajowej "Zośka". Cz. 1-2 / Barbara Wachowicz.- Warszawa : "Rytm", 2005. Sygnatura: 296327

 55. Tropami druha "Huragana" czyli Harcerstwo polskie na Białorusi / Jan Bońkowski. - Międzyrzecz ; Łomża : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, 2008.

 56. Twórcy polskiego skautingu - Olga i Andrzej Małkowscy / Edyta Głowacka-Sobiech.- Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2003. Sygnatura: 288883

 57. Vademecum zastępowego Chytrego Kota / Marek Kudasiewicz. Wyd. 5. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Text", 2007.

 58. Warsztat drużynowego : książeczka skutecznego szefa / Jacques Mougenot ; [tł. J. Wolska]. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza". Federacja Skautingu Europejskiego, 2006.

 59. Walka o kształt harcerstwa w Polsce (1980-1990) : niepokorni i niezależni / Adam F. Baran. - Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN [etc.], cop. 2007.

 60. Wędrowniczki i wędrownicy : zarys metodyki. - [Warszawa] : "Horyzonty" : na zlec. Głównej Kwatery Związku Harcerstwa, 2003.

 61. Wychowanie chrześcijańskie metodą harcerską / red. Anna Petkowicz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009.

 62. Wydawcy gorszego boga : Harcerska Oficyna Wydawnicza w Krakowie : czasy, ludzie, wydarzenia 1988-1992 / Wojciech Śliwerski.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. Sygnatura: 318598

 63. Zuchowe teatrum : porady dla zuchmistrzów / Jakub Czarkowski.- Warszawa : "Horyzonty", 2001. Sygnatura: 274682

 64. Zuchy : zarys metodyki / [aut. Aldona Kasza et al.]. - [Warszawa] : "Horyzonty" : na zlec. Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego, [2003].

 

Artykuły z czasopism:  

Bariery rozwoju Związku Harcerstwa Polskiego w III Rzeczypospolitej / Kamil Wais // Polska i Jej Wschodni Sąsiedzi. - T. 6 (2005), s. 162-172

Bycie instruktorem ZHP to moja pasja i styl życia / Małgorzata Sinica ; rozm. przepr. Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 11, s. 18-21

Drużyna Nieprzetartego Szlaku formą uspołecznienia osób niepełnosprawnych / Bożena Olszak-Krzyżanowska // Łużyckie Zeszyty Naukowe. - Z. 4 (2008), s. 79-90

Gromada zuchowa w przedszkolu / Małgorzata Gaweł // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 61, nr 5 (2008), s. 61-62

Harcerska metoda wychowawcza / Wacław Leszczyński // Wychowawca. - 2005, nr 7/8, s. 21-23

Harcerski ideał wychowawczy / Zbigniew Formella // Paedagogia Christiana. - [T.] 3, (1999), s. 87-103

Harcerski system wartości w powieściach dla młodzieży / Katarzyna Slany // Guliwer. - 2008, nr 3, s. 21-31

Harcerstwo - fundamentem mojego pedagogicznego zaangażowania / Bogusław Śliwerski // Nowa Szkoła. - R. 66, nr 8 (2010), s. 18-21

Harcerstwo - jako trwały element historii i kultury polskiej / Adam Massalski // Nowa Szkoła. - R. 67, nr 7 (2011), s. 39-44

Harcerstwo jako pedagogia : w stulecie ruchu harcerskiego w Polsce / Bogusław Śliwerski // Ruch Pedagogiczny. - R. 81, nr 5/6 (2010), s. 25-39

Harcerstwo na progu XXI wieku : wychowawcza funkcja organizacji pozaszkolnych / Adam F. Baran // Ethos. - R. 19, nr 3 (2006), s. 177-185

Harcerz obywatelem - obywatelskie aspekty wychowawczej działaności ZHP / Jakub Ryszard Stempień // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 52, nr 2 (2007), s. 81-105

Kilka refleksji o harcerskim wychowaniu / Michał Bobrzyński // Cywilizacja. - Nr 7, (2003), s. 179-192

Literatura o tematyce harcerskiej jako nośnik wartości etosowych / Marta Zborowska-Matusiewicz // Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna. - Nr 13 (2006), s. 165-185

Mechanizmy kształtowania wychowanka idealnego : panegiryk harcerstwu / Marta Wrzosek // Pedagogika Społeczna. - R. 9, nr 2 (2010), s. 41-56

Metoda harcerska w wychowaniu / Łukasz Hajduk // Horyzonty Wychowania. - [R.] 6, nr 11 (2007), s. 251-258

Metoda zuchowa w przedszkolu / Anna Kabacińska, Aleksandra Żuber // Bliżej Przedszkola. – 2008, nr 6, s. 54-55

Miejsce "Nieprzetartego Szlaku" w procesie rehabilitacji / Józef Sowa // Szkoła Specjalna. - T. 66, nr 1 (2005), s. 40-48

O sile harcerstwa... / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. - 2001, nr 2, s. 33-36

Rola drużyny harcerskiej w wychowaniu do zdrowego trybu życia i umiejętnego organizowania czasu wolnego / Hanna Radziszewska // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 7/8, s. 38-39

Rola organizacji harcerskich w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego / Jacek Kurzępa // Rocz. Lubus. T. 29, (2003) s.281-294

Różnice w podejściu do celów wychowania w skautingu i harcerstwie na początku XX wieku / Katarzyna Marszałek // Zeszyty Naukowe WSHE.- T. 25 (2008), s. 77-97

Stulecie harcerstwa / Andrzej Janowski.// Nowa Szkoła. - R. 66, nr 8 (2010), s. 4-12

Szkoła ma wychowywać poprzez rzetelne uczenie / Michał Bobrzyński ; rozm. przepr. Patrycja Mikulska // Ethos. - R. 19, nr 3 (2006), s. 197-208

Wykorzystanie metodyki zuchowej w pracy z dziećmi 6-letnimi / Joanna Blaut, Joanna Palacz // Nauczyciek i Szkoła. – 2001, nr 3-4, s. 200-207

Zalety wychowania w drużynie harcerskiej / Maciej Oleszkiewicz // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 8, s. 68-70

Zuchy poznają kraj / Eugenia Bera // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 4, s. 30-34

Związek Harcerstwa Polskiego w szkole / Adam Czetwertyński // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 11, s. 22,24-25

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony