Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

 

Kształcenie ustawiczne
(wybór materiałów za lata 2000-2012)

 1. Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa dorosłych : pod red. Artura Fabisia i Soni Kędziory ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Zakopane ; Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2009 

 2. ...bo życie to nieustanny rozwój : poradnik / red. nacz. Katarzyna Razik. - Łódź : Edustacja.pl, 2010. - Sygnatura: 314903

 3. ...bo życie to nieustanny rozwój : przewodnik po placówkach kształcenia ustawicznego. - Poznań : Edustacja.pl, 2010. - Sygnatura: 314904

 4. Człowiek na edukacyjnej fali : współczesne konteksty edukacji dorosłych / pod red. nauk. Marka Podgórnego ; [aut.] Teresa Bauman [i in.]. - Kraków : "Impuls", 2005. - Sygnatura: 300461

 5. Dorosły w procesie kształcenia / Artur Fabiś, Beata Cyboran ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. - Bielsko-Biała, Zakopane : Wyższa Szkoła Administracji, 2009. - Sygnatura: 312987

 6. Dorośli uczą się inaczej / Alina Matlakiewicz, Hanna Solarczyk-Szwec. – Wyd. 2 popr i rozsz. -Toruń : Wydawnictwo Centrum Kształcenia Ustawicznego, 2009

 7. Edukacja, praca, rynek pracy / red. Bogusław Pietrulewicz. Zielona Góra : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010

 8. Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych / Stanisław Suchy. - Warszawa : Difin, cop. 2010. - Sygnatura: 316045 Cz (Ped. 1601), 316903

 9. Edukacja dorosłych w zjednoczonej Europie : bogactwo, różnorodność, doświadczenie / red. Heribert Hinzen [i in.] ; tł. z jęz. ang. Filip Nowakowski [i in.] ; tł. z jęz. niem. Agnieszka Nalaskowska.- Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2005. - Sygnatura: 304394 Cz (Ped. 1916)

 10. Edukacja dorosłych, doradca zawodowy, rynek pracy : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Stopińskiej-Pająk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2006. - Sygnatura: 301303

 11. Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego. 1 / Magdalena Gawrońska-Garstka (red. nauk.). - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2009

 12. Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego. 2 / Andrzej Zdunak (red. nauk.). - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2010

 13. Edukacja permanentna : rozdroża i nadzieje / Bogdan Suchodolski ; przekł. Irena Wojnar. - Warszawa : Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, 2003

 14. Edukacja permanentna dorosłych w dobie przemian / red. nauk. Tamara Zacharuk, Beata Boczukowa ; Akademia Podlaska. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009

 15. Edukacja ustawiczna dorosłych w europejskiej przestrzeni kształcenia z perspektywy polskich doświadczeń : studia i szkice socjopedagogiczne : dedykowane profesorowi Janowi Saranowi / pod red. Magdaleny Pakuły [i in.] ; korekta tekstów w jęz. ang. Agnieszka Szcześniak. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2009. - Sygnatura: 312691

 16. Edukacja ustawiczna w dobie współczesnych przemian / red. nauk. Jan Saran ; [Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie]. Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2009

 17. Edukacja ustawiczna w okresie transformacji systemowej : Jan Saran ; Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji [w Lublinie]. Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2010

 18. Edukacja ustawiczna w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego / pod red. Elżbiety Walkiewicz. - Warszawa, Gdańsk : Inst. Badań Edukacyjnych, 2006. - Sygnatura: 303845 Cz (Ped. 512)

 19. Edukacja ustawiczna w szkołach wyższych : pod red. Renaty Góralskiej i Józefa Półturzyckiego. - Płock ; Radom :  Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji, 2004

 20. Edukacja w przebiegu życia : od dzieciństwa do starości / red. nauk. Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. – Sygnatura : 316617 Cz (Ped. 728)

 21. Edukacja zawodowa w aspekcie przemian społeczno-gospodarczych : wyzwania, szanse, zagrożenia / pod red. Ryszarda Gerlacha. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego, 2007. - Sygnatura: 305325

 22. Europejski Fundusz Społeczny : zasady korzystania z funduszy strukturalnych na rzecz rozwoju zasobów ludzkich / red. nauk. Kazimierz Sobotka. - Łódź : Instytut Europejski, 2000. - Sygnatura: 276956

 23. Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) / Komisja Europejska. Edukacja i Kultura. - Luksemburg : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2009. - Sygnatura: 314873

 24. Fundusze unijne bez tajemnic / Jan Śliwa. - Warszawa : Uniw. Warszawski, 2008. - Sygnatura: 309336

 25. Fundusze unijne dla oświaty : [aut. Irena Wolińska ; współpr. Adriana Niedoszewska, Elżbieta Pilch, Piotr Stronkowski]. Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009

 26. Jakość ustawicznej edukacji zawodowej / pod red. Henryka Bednarczyka, Arkadego Shklyara. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy ; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, 2006

 27. Kapitał ludzki i społeczny w procesie kształcenia ustawicznego w świetle badań / red. Tadeusz Popławski, Joanna Truszkowska. - Łomża : Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, 2010

 28. Karta porozumienia organizacji oświaty dorosłych / [red. Henryk Bednarczyk, Andrzej Kirejczyk]. Radom : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji, cop. 2003

 29. Komisja Europejska wobec wyzwań współczesnego rynku pracy i miejsca na nim osób defaworyzowanych : Zofia Sujkowska, Artur Życki. Warszawa :  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia, 2009

 30. Kompetencje informacyjne w kształceniu ustawicznym / Barbara Kędzierska. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007. - Sygnatura: 306117 Cz Ped. 466)

 31. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy : podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z : monografia / red. Marta Znajmiecka-Sikora, Bogna Kędzierska, Elżbieta Roszko ; [aut. Marta Zajmiecka-Sikora et al.]. - Łódź : Wydawnictwo Ego, 2011

 32. Kształcenie na odległość w praktyce edukacyjnej / pod red. Tadeusza Lewowickiego [i in.]. - Toruń : Adam Marszałek, 2009. - Sygnatura: 311804

 33. Kształcenie przez całe życie : praca pod red. nauk. Jarosława Górniaka i Barbary Worek ; [aut.] Ewa Bodzińska-Guzik [et al.]. Kraków :  Wojewódzki Urząd Pracy, 2008

 34. Kształcenie przez całe życie w zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw : [zespół red. Tomasz Mrożek, Ewa Wosik]. Warszawa :  Fundacja "Fundusz Współpracy", 2008

 35. Kształcenie ustawiczne a edukacja europejska w Polsce / pod red. Dimtcho Tourdanova. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2004

 36. Kształcenie ustawiczne - idee i doświadczenia / pod red. Zbigniewa Pawła Kruszewskiego [i in.] ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. - Płock : "Novum", 2003. - Sygnatura: 288141 Cz (Ped. 1606)

 37. Kształcenie ustawiczne - kierunek na wiedzę : lepsze zarobki, kariera, edukacja, rozwój, nowa praca / [Elżbieta Roszko, Iwona Wieczorek, Justyna Wiktorowicz ; red nauk. Bogusława Urbaniak]. - Łódź : Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, 2009. - Sygnatura: 317054

 38. Kształcenie ustawiczne - potrzeby i możliwości : Andrzej Szuwarzyński ; EFS Europejski Fundusz Społeczny, EQUAL. Gdańsk :  Wydział Zarządzania i Ekonomii. Politechnika Gdańska : przy udziale Zarządu Regionu Gdańskiego "Solidarność", 2005

 39. Kształcenie ustawiczne - światowym standardem mistrzostwa w każdym zawodzie / [red. Ewa Superczyńska, Iwona Wysocka]. Poznań : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2010

 40. Kształcenie ustawiczne dorosłych / oprac. Piotr Błędowski, Monika Nowakowska. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR : na zlec. Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, 2010

 41. Kształcenie ustawiczne i jego praktyczny wymiar / red. nauk. Wojciech Horyń. - Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, 2003

 42. Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka / [Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej]. - Kielce : Wojewódzki Urząd Pracy, 2011

 43. Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej : miedzy wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi / Ewa Solarczyk-Ambrozik. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2004. - Sygnatura: 295377 Cz (Ped. 3585)

 44. Kształcenie ustawiczne w Polsce : korzyści i bariery rozwoju / Anna Matysiak ; [Polskie Forum Strategii Lizbońskiej]. - Gdańsk : PFSL : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2003

 45. Kształcenie ustawiczne w procesie przemian rynku pracy / red. nauk. Zofia Hasińska ; Wyższa Szkoła zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu. - Wrocław : Wydaw. WSZ "Edukacja", 2001. - Sygnatura: 282818 Cz (Socj. 492)

 46. Kształcenie ustawiczne w regionie : [oprac. Tomasz Grad]. Katowice :  Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM", 2009

 47. Kształcenie ustawiczne w regionie zagrożonym wysokim bezrobociem / pod red. Katarzyny Głąbickiej. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - Sygnatura: 281874

 48. Kształcenie ustawiczne w warunkach globalizacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego / pod red. Anny Zbierzchowskiej ; Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Zarządzania i Finansów. Warszawa : Instytut Wiedzy SGH, 2002

 49. Kształcenie zawodowe i ustawiczne a potrzeba rynku / red. Beata Wołosiuk, Marian Nowak ; Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Instytut Pedagogiki. Biała Podlaska :  Wydawnictwo PSW JPII, 2012

 50. Kształć się przez całe życie. Cz. 1 i 2 / oprac. Szymon Iwanowski ; rys. Piotr Golasa. - Łódź : Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, 2010. - Sygnatura: 318732, 318733

 51. Ku poprawie jakości życia : inwestycje UE w kapitał ludzki poprzez Europejski Fundusz Społeczny / Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans. - Luksemburg : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2009. - Sygnatura: 314874

 52. Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy / pod red. Stefana M. Kwiatkowskiego ; Instytut Badań Edukacyjnych. - Wyd. 2. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2005. - Sygnatura: 320922

 53. Media w procesie informacyjno-komunikacyjnym / pod red. Tadeusza Lewowickiego [i in.].- Toruń : Adam Marszałek, 2008. - Sygnatura: 311600 Cz (Ped. 1390)

 54. Metodologia i organizacja badania ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach / [tł. i red. Andrzej Balicki et al.]. - Gdańsk : Urząd Statystyczny, 2001

 55. Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli : teoria, badania, praktyka / Józef Bednarek ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2010. - Sygnatura: 316920

 56. O uczących się społecznościach : wybrane praktyki edukacyjne ludzi dorosłych / Ewa Kurantowicz. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP, cop. 2007. - Sygnatura: 304751

 57. Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych : przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej / Józef Kargul. - Wyd. 2 zm. i rozszerz.- Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP, 2005. - Sygnatura: 298749 Cz (Ped. 3081)

 58. Podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji zawodowych pracowników / Ewa Suknarowska-Drzewiecka, Piotr Wojciechowski. Warszawa :  Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2010

 59. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników : prawa i obowiązki stron, wzory dokumentów, konsekwencje podatkowe / Łukasz Prasołek [et al.]. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2011

 60. Podnoszenie wartości kapitału edukacyjnego pracowników w systemie kształcenia ustawicznego / Joanna Szłapińska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009

 61. Podstawy kształcenia ustawicznego : poradnik / Piotr Błędowski, Monika Nowakowska ; Ego - Centrum Edukacji i Doradztwa. - Łódź : Wydawnictwo ego, 2010. - Sygnatura: 315942, 317054

 62. Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z : monografia / red. Marta Znajmiecka-Sikora [i in.] ; "Ego" Centrum Edukacji i Doradztwa - Adam Sikora.- Łódź : Wydawnictwo ego, 2010. - Sygnatura: 315941, 317053

 63. Podstawy teoretyczne i modele systemów zarządzania w ustawicznej edukacji zawodowej / pod red. Henryka Bednarczyka. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2005. - Sygnatura: 299757

 64. Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników / Marzena Fryczyńska, Maria Jabłońska-Wołoszyn. - Warszawa : "Placet", 2008. - Sygnatura: 306485

 65. Program operacyjny Kapitał ludzki / Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. - Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, [2007?]. - Sygnatura: 307018, 307019

 66. Przedsiębiorstwo w rozwoju zawodowym pracowników / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski ; Instytut Badań Edukacyjnych. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007. - Sygnatura: 320923

 67. Przewodnik po e-learningu / Marek Hyla.- Wyd. 3 uaktualnione. - Kraków, Warszawa : "Wolters Kluwer Polska", 2009. - Sygnatura: 312954

 68. Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych : podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z : monografia / red. Marta Znajmiecka-Sikora, Bogna Kędzierska. - Łódź : Ego Centrum Edukacji i Doradztwa - Adam Sikora, 2011. - Sygnatura: 319299, 319300

 69. Publikacja konferencyjna projektu Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość : Program Operacyjny Kapitał Ludzki / [oprac. red. Ireneusz Olsza]. - Rybnik : Miasto Rybnik. Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, 2011

 70. Rola funduszy strukturalnych w rozwoju kształcenia ustawicznego w Polsce / Iwona Kowalska ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Warszawski. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Warszawski, 2009

 71. Społeczny wymiar edukacji ustawicznej / pod red. Henryka Bednarczyka [i in.]. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2004. - Sygnatura: 295270

 72. Szkolnictwo i kształcenie zawodowe : wybrane aspekty / red. Dorota Bis i Jan Ryś. - Lublin : Studio Format, 2010

 73. Szkolnictwo wyższe w systemie kształcenia ustawicznego / pod red. Zdzisława Wołka. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009. - Sygnatura: 314408

 74. Szkoły wyższe - ważny etap uczenia się przez całe życie : teoria i praktyka / pod red. nauk. Stanisława Kaczora, Doroty Kowalskiej, Dariusza Widelaka ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. - Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2008

 75. Trajektorie uczenia się w instytucjach kształcenia ustawicznego / Ewa Kurantowicz, Adrianna Nizińska. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2012. - Sygnatura: 320745

 76. Uczący się dorosły w zmieniającym się świecie = Learning adult in the changing world / pod red. Artura Fabisia i Agnieszki Stopińskiej-Pająk ; Wyższa Szkoła Administracji. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2010. – Sygnatura: 317607

 77. Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie / pod. red. nauk. Teresy Bauman. - Kraków : "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2005. - Sygnatura: 298863 Cz (Ped. 366)

 78. Ustawiczne kształcenie zawodowe w krajach Unii Europejskiej / Anna Kwiatkiewicz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2006. - Sygnatura: 303200 Cz (Ped. 3736)

 79. Wsparcie rozwoju zawodowego a potrzeby nauczycieli w tym zakresie / Barbara Murawska, Elżbieta Putkiewicz, Roman Dolata. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2005. - Sygnatura: 297984 Cz (Ped. 350)

 80. Współczesne problemy edukacji, pracy i zatrudnienia pracowników / pod red. Bogusława Pietrulewicza ; [aut. Czarnecki Kazimierz et al. ; Uniwersytet Zielonogórski]. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski. Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2005

 81. Znaczenie aktywności edukacyjnej i zawodowej w życiu człowieka : [pod red. Antoniego Augustyna, Artura Łaciny-Łanowskiego] ; Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim. Wodzisław Śląski ; Łódź : 2010

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony